Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr II/70 Nauk Technicznych i Ekonomicznych z dnia 21 maja 2013 r. Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednym z podstawowych zadań Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych jest dbanie o jakość kształcenia. Narzędziem, które pozwala zapewnić oraz doskonalić jakość kształcenia jest Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych, zwany dalej Wydziałowym Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia. 2. Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia odnosi się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego prowadzonego na wszystkich kierunkach Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych, zwanego dalej Wydziałem. II. CELE WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 3. Podstawowe cele Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia to: 1. Zapewnianie wysokiej jakości procesu dydaktycznego na Wydziale. 2. Systematyczna i kompleksowa ocena efektów kształcenia na Wydziale. 3. Doskonalenie programów kształcenia zgodnie ze strategią Wydziału, obowiązującymi przepisami, zaleceniami PKA, potrzebami interesariuszy wewnętrznych oraz zewnętrznych, w tym pracodawców. 4. Doskonalenie systemu komunikacji z Interesariuszami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, w szczególności potencjalnymi kandydatami na studia na kierunki Wydziału, studentami oraz pracodawcami. 5. Dostarczanie informacji koniecznych do zarządzania procesem kształcenia. 6. Upowszechnianie informacji o programach i efektach kształcenia oraz działaniach doskonalących jakość kształcenia. 7. Zapewnianie wysokiej jakości realizacji procesu dydaktycznego, w szczególności poprzez zapewnianie odpowiednich warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz bazy dydaktycznej. 8. Kształtowanie postaw studentów oraz pracowników dydaktycznych, które sprzyjają doskonaleniu jakości kształcenia. 1

2 III. ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU ZPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 4. Zapewnianie jakości kształcenia na Wydziale obejmuje w szczególności: 1. Weryfikację zakładanych efektów kształcenia. 2. Monitorowanie procesu dyplomowania. 3. Ocenę i monitorowanie jakości programów kształcenia, w tym efektów kształcenia. 4. Ocena i monitorowanie jakości kadry dydaktycznej oraz jakości zajęć. 5. Monitorowanie zasobów wspomagających naukę, środków wsparcia dla studentów oraz poziomu satysfakcji ze studiowania na danym kierunku studiów. 6. Monitorowanie jakości i dostępności informacji dotyczących programów kształcenia, w tym efektów kształcenia oraz jakości kształcenia na Wydziale. 7. Ocenę procedur oraz narzędzi zapewniających jakość kształcenia. 8. Określenie zasad weryfikacji efektów kształcenia oraz oceniania studentów. 9. Projektowanie oraz modyfikowanie programów kształcenia. 10. Zapewnienie udziału interesariuszy wewnętrznych lub zewnętrznych w doskonaleniu programów kształcenia oraz komunikację z Interesariuszami. 11. Opracowanie aktualnych informacji o programach kształcenia. 12. Projektowanie procedur zapewniających jakość kształcenia Kompleksowa weryfikacja zakładanych efektów kształcenia obejmuje w szczególności: 1) ocenę efektów kształcenia przedstawianą przez Dziekana wydziału, przygotowaną na podstawie opinii nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego określonego kierunku studiów, 2) ocenę realizacji efektów kształcenia przez studentów, 3) ocenę jakości prac dyplomowych, 4) opinię opiekunów praktyk zawodowych o realizowanych efektach kształcenia, 5) wyniki analizy zgodności efektów kierunkowych z potrzebami rynku pracy i potrzebami społecznymi, z uwzględnieniem opinii i propozycji interesariuszy zewnętrznych, 6) wyniki monitorowania kariery zawodowej swoich absolwentów. 2. Ocena realizacji efektów kształcenia przez studentów powinna odnosić się do każdego kierunkowego efektu kształcenia oraz uwzględniać w szczególności: 1) ocenę efektu jako średnią ocen studentów z modułów, na których jest osiągany efekt kształcenia, 2) średnią ocen z pytań na egzaminie dyplomowym, które weryfikują efekt kształcenia, 3) analizę wybranych prac egzaminacyjnych, zaliczeniowych, projektów, które weryfikują efekt kształcenia. 3. Kompleksowa weryfikacja efektów kształcenia przeprowadzana jest po każdym cyklu kształcenia. Po zakończeniu roku akademickiego, przeprowadzana jest weryfikacja cząstkowa, która dotyczy wyłącznie efektów osiąganych w danym roku akademickim. 2

3 4. Kompleksowej oraz cząstkowej weryfikacji zakładanych efektów kształcenia dokonują Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia, uwzględniając wyniki analiz Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz Komisji ds. Współpracy z Interesariuszami. 5. Wyniki weryfikacji efektów kształcenia mogą stanowić podstawę doskonalenia programów kształcenia oraz doskonalenia procesu dydaktycznego Praca i egzamin dyplomowy powinny stanowić potwierdzenie osiągnięcia przez studenta wszystkich założonych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 2. Szczegółowe zasady procesu dyplomowania uwzględniają procedurę: 1) wyboru promotora i recenzenta, 2) opiniowania i zatwierdzania tematów prac dyplomowych, 3) organizacji i dokumentowania egzaminu dyplomowego, 4) analizowania jakości prac dyplomowych. 3. Interesariusze zewnętrzni mogą uczestniczyć w procesie dyplomowania poprzez: 1) sugerowanie tematów prac dyplomowych, 2) udział w egzaminach dyplomowych na pisemny wniosek studenta lub promotora pracy dyplomowej. 4. Zalecane jest łączenie tematyki prac dyplomowych z działalnością naukową nauczycieli akademickich lub ich doświadczeniem zawodowym zdobytym poza uczelnią. 5. Ocena zgodności prac dyplomowych z kierunkiem studiów oraz profilem kształcenia dokonywana jest przez Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia. 6. W celu zapewnienia wysokiej jakości prac dyplomowych Uczelnia stosuje procedury antyplagiatowe, zgodnie z zasadami określonymi przez Rektora. 7. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu antyplagiatowego na wydziale sprawuje Dziekan. 8. Obsługę systemu antyplagiatowego na szczeblu wydziału wykonują wyznaczeni przez Dziekana pracownicy. 9. Dziekan zapewnia prawidłowy przebieg procesu dyplomowania na Wydziale Ocena i monitorowanie jakości programów kształcenia uwzględnia w szczególności: 1) ocenę zgodności programu kształcenia, w tym efektów kształcenia, z misją Uczelni oraz celami określonymi w strategii rozwoju Wydziału oraz koncepcją rozwoju kierunku, 2) ocenę zgodności programu kształcenia, w tym efektów kształcenia, z zaleceniami PKA, wymogami KRK oraz obowiązującymi przepisami, 3) ocenę udziału interesariuszy wewnętrznych oraz zewnętrznych w procesie określania efektów kształcenia, 4) ocenę dostosowania efektów kształcenia do potrzeb interesariuszy wewnętrznych oraz zewnętrznych, w tym pracodawców, 5) ocenę spójności opisu zakładanych efektów i celów kształcenia oraz sposobu ich weryfikacji określonego w programie kształcenia. 6) ocenę czy efekty kształcenia zostały sformułowane w sposób zrozumiały i są sprawdzalne, 3

4 7) ocenę programu kształcenia ze względu na możliwość osiągania zamierzonych efektów kształcenia, 8) ocenę systemu punktowego (ECTS), w tym poprawności przypisania punktów ECTS do modułu oraz obciążeń studentów pracą własną, 9) ocenę zgodności opisu programu kształcenia z wytycznymi określonymi przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia. 2. Oceny i monitorowania programów kształcenia, w tym efektów kształcenia, dokonuje Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia. 3. Ocenę efektów, przygotowaną na podstawie opinie nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego kierunku przedstawia dziekan Ocena kadry dydaktycznej obejmuje w szczególności: 1) ocenę prowadzonych zajęć, 2) ocenę działalności dydaktycznej, dorobku naukowego, doświadczenia zawodowego oraz działalności organizacyjnej, 3) ocenę zgodności dorobku naukowego oraz kwalifikacji kadry dydaktycznej realizującej zajęcia na kierunku z zakładanymi efektami kształcenia, 4) ocenę zgodności posiadanego doświadczenia zawodowego kadry dydaktycznej realizującej zajęcia na kierunku o profilu praktycznym z zakładanymi efektami kształcenia. 2. Monitorowanie kadry dydaktycznej dokonywane jest w oparciu o: 1) wyniki okresowej oceny nauczycieli, 2) wyniki hospitacji prowadzonych zajęć dydaktycznych, 3) wyniki ankiet studentów dotyczących realizacji obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich. 3. Wyniki ankiet dotyczących jakości zajęć, które są realizowane na danym kierunku są udostępniane starostom roku oraz nauczycielom akademickim, którzy prowadzili zajęcia, nie później niż semestr od zakończenia zajęć. 4. Dziekan realizuje politykę kadrową na Wydziale oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej kadry dydaktycznej na Wydziale. 6. Oceny zgodności dorobku naukowego, kwalifikacji kadry dydaktycznej, doświadczenia zawodowego z zakładanymi efektami kształcenia może dokonywać Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia na wniosek Dziekana Monitorowanie warunków kształcenia, zasobów wspomagających naukę oraz środków wsparcia dla studentów obejmuje: 1) infrastrukturę dydaktyczną, 2) liczebność grup studenckich (wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoryjnych, seminaryjnych, itd.), 3) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych, 4) system praktyk studenckich i pomocy materialnej, 5) organizację planów zajęć, organizację zajęć, 6) dostępność pomocy dydaktycznych, 4

5 7) dostępność i wyposażenie biblioteki, czytelni, baz danych, sieci komputerowych, itp., 8) organizację i jakość pracy dziekanatów, w tym wykorzystanie zintegrowanego systemu administrowania procesem dydaktycznym. 2. Monitorowania warunków kształcenia, o których mowa w ust. 1, dokonuje Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia w oparciu o gromadzoną dokumentację oraz badania ankietowe studentów Wydziału dotyczące satysfakcji ze studiowania na określonym kierunku studiów prowadzonym na Wydziale. 10. Monitorowanie jakości i dostępności informacji dotyczących programów kształcenia, w tym efektów kształcenia oraz jakości kształcenia obejmuje, w szczególności: 1) ocenę merytoryczną i redakcyjną informacji dotyczących programu kształcenia, w tym informacji udostępnianych na stronie Wydziału oraz w informatorze dla kandydatów na studia. 2) ocenę kompletności informacji dotyczących programu kształcenia w szczególności kompletności kart modułów udostępnianych na stronie uczelni. 3) ocenę informacji dotyczących jakości kształcenia na Wydziale, w tym opinii absolwentów. 4) ocenę systemu komunikacji Wydziału z Interesariuszami, w tym komunikacji z potencjalnymi kandydatami na studia oraz pracodawcami lub potencjalnymi pracodawcami Ocena procedur zapewniających jakość kształcenia na Wydziale dotyczy w szczególności procedur projektowanych przez Wydziałową Komisję ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. 2. Ocena procedur zapewniających jakość kształcenia dokonywana jest przez Komisję ds. Oceny Jakości Kształcenia. 3. Ocena narzędzi zapewniających jakość kształcenia obejmuje w szczególności ocenę narzędzi weryfikacji efektów kształcenia. 4. Ocena narzędzi weryfikacji efektów kształcenia uwzględnia w szczególności: 1) ocenę zasad zaliczania modułów, poszczególnych form zajęć, oraz zasad i warunków wystawiania ocen z modułów, w tym zasad i warunków otrzymania oceny pozytywnej, 2) ocenę wymagań stawianych pracom dyplomowym, 3) ocenę zgodności pytań na egzaminie dyplomowym z efektami kształcenia, 4) ocenę kompleksowych rozwiązań dotyczących weryfikacji efektów kształcenia Ogólne zasady oceniania studentów określa Regulamin studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 2. Zasady oceniania efektów kształcenia osiąganych przez studentów wynikają z kart modułów. 3. Dziekan ustala wydziałowe procedury: 1) dokumentowania prac zaliczeniowych, projektowych, egzaminacyjnych itp., 2) dokumentowania uzyskanych efektów kształcenia założonych dla kierunków studiów, 3) analizy realizacji efektów kształcenia po zakończeniu cyklu studiów. 5

6 4. Projekty procedur określonych w pkt. 3. opracowuje Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Projekty nowych programów kształcenia opracowuje Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia lub wyznaczeni przez Dziekana nauczyciele akademiccy. 2. Modyfikacji programu kształcenia w celu doskonalenia dokonuje Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia - w zakresie efektów kształcenia oraz planu studiów, a także wyznaczeni przez Dziekana nauczyciele akademiccy - w zakresie programów modułów Zapewnienie udziału interesariuszy wewnętrznych lub zewnętrznych w doskonaleniu programów kształcenia oraz komunikacja z interesariuszami obejmuje w szczególności: 1) projektowanie narzędzi komunikacji z interesariuszami, narzędzi diagnozy potrzeb interesariuszy oraz rozwiązań dotyczących udziału Interesariuszy w doskonaleniu programów kształcenia, 2) komunikacja z interesariuszami, pozyskiwanie opinii od interesariuszy wewnętrznych oraz zewnętrznych, w tym przeprowadzanie badań ankietowych. 2. Źródłem pozyskiwania opinii interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych mogą być: 1) badania ankietowe i wywiady, 2) informacje uzyskane w trakcie spotkań (np. seminariów, konferencji), 3) wywiady przeprowadzane przez opiekunów praktyk z podmiotami przyjmującymi studentów na praktyki, 4) inne źródła określone przez Dziekana. 3. Zadanie określone w ust. 1 pkt. 1 realizuje Komisja ds. Współpracy z Interesariuszami we współpracy z Komisją ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. 4. Zadanie określone w ust. 1 pkt. 2 realizuje Komisja ds. Współpracy z Interesariuszami lub wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy. 5. Za pozyskiwanie opinii od interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych odpowiada Dziekan, który decyduje także o ich częstotliwości i sposobie dokumentowania. 15. Opracowanie aktualnych informacji o programach kształcenia obejmuje w szczególności: 1) opracowanie pełnej, aktualnej informację o ofercie dydaktycznej oraz jakości kształcenia dla wszystkich Interesariuszy, a zwłaszcza dla uczniów i nauczycieli szkół średnich, studentów i doktorantów, pracodawców i władz wszystkich szczebli. 2) oferta dydaktyczna zawiera dane o zasadach rekrutacji, kierunkach i specjalnościach kształcenia, typach studiów, studiach doktoranckich i podyplomowych. 3) informacje te są udostępniane w postaci drukowanej (informatory, katalogi, ulotki i inne) oraz elektronicznej (strona Wydziału). 16. Projektowanie procedur zapewniających jakość kształcenia to zadanie realizowane przez Komisję ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. 6

7 IV. ORGANIZACJA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Struktura organizacyjna Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia obejmuje: 1) Dziekana Wydziału, 2) Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, 3) Komisję ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, 4) Komisję ds. Oceny Jakości Kształcenia, 5) Komisję ds. Współpracy z Interesariuszami, 6) Wydziałowego Koordynatora ds. Współpracy z Interesariuszami, 7) Wydziałowego Koordynatora programu Erasmus i ECTS Dziekan odpowiada za określenie zasad i organizację Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz ustalenie zasad zarządzania każdym funkcjonującym na Wydziale kierunkiem studiów. 2. Dziekan zapewnia obsługę administracyjną związaną z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 3. W ramach Wydziału Dziekan może powoływać dodatkowe podmioty, które będą odpowiedzialne za realizację wyznaczonych im zadań, związanych z funkcjonowaniem Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia W skład Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia, powołanych przez Dziekana wchodzą: 1) Dziekan, jako przewodniczący, 2) Prodziekani, 3) Wydziałowy Koordynator programu Erasmus i ECTS 4) po dwóch nauczycieli akademickich wskazanych przez Dziekana z każdego prowadzonego na wydziale kierunku, 5) wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów. 2. Do zadań Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia należy: 1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu jakości kształcenia na wydziałach i realizację ogólnouczelnianych procedur w tym zakresie, 2) ustalanie zasad i procedur zapewniania jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów Wydziału, 3) innych zadań wyznaczonych przez Dziekana. 3. Wyniki prac zespołu są przedstawiane po każdym semestrze Przewodniczącemu Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. 7

8 20. Członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia może należeć tylko do jednej z komisji wymienionych dalej komisji: Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia lub Komisji ds. Współpracy z Interesariuszami. 21. Organizacja prac Zespołu ds. Jakości Kształcenia, zwanym dalej Zespołem, jest następująca: 1) Do dnia 15 października Zespół opracowuje harmonogram prac w bieżącym roku akademickim. 2) Po każdym semestrze Zespół przeprowadza ocenę jakości procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach Wydziału. Materiały niezbędne do oceny zespół otrzymuje od prodziekanów, oraz kierowników zakładów. Ocena ta jest ujęta w formie raportu, którego wstępna wersja jest konsultowana z prodziekanami oraz kierownikami zakładów. 3) Raport z oceny jakości kształcenia za każdy semestr Zespół przekłada dziekanowi do 15 marca (za semestr zimowy) oraz 30 czerwca (za semestr letni). 4) Dziekan przedkłada na Radzie Wydziału raport z prac Zespołu wraz z wnioskami nie później niż na najbliższej Radzie Wydziału. 5) Po zatwierdzeniu Raportu na Radzie Wydziału, po każdym semestrze, Raport jest przedstawiany Rektorowi wraz z protokołami posiedzeń Rad Wydziału, które dotyczyły jakości kształcenia. 6) Przyjęcie raportu przez Radę Wydziału zobowiązuje Dziekana do podjęcia działań dla wdrożenia wniosków z Raportu Dziekan powołuje Komisję ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. 2. W skład Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia wchodzą: 1) Prodziekan jako przewodniczący, 2) Wydziałowy Koordynator programu Erasmus i ECTS 3) co najmniej dwóch nauczycieli akademickich wskazanych przez Dziekana z każdego prowadzonego na wydziale kierunku, 4) co najmniej jeden przedstawiciel studentów z każdego prowadzonego kierunku wybrany przez studentów zgodnie z procedurą ustaloną przez Dziekana. 23. Do zadań Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia należą wszelkie sprawy związane z zapewnianiem jakości kształcenia na kierunkach Wydziału, a w szczególności wykonywanie działań określonych w 4 pkt. 8, 9, 10, 11, 12 a także 12 pkt. 4, oraz 14 pkt. 4 ust. 1 oraz w 13, 15, Organizacja prac Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia jest ujęta w harmonogramie prac Zespołu ds. Jakości Kształcenia Dziekan powołuje Komisję ds. Oceny Jakości Kształcenia. 8

9 2. W skład Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia wchodzą: 1) Prodziekan jako przewodniczący, 2) co najmniej dwóch nauczycieli akademickich wskazanych przez Dziekana z każdego prowadzonego na wydziale kierunku, 3) co najmniej jeden przedstawiciel studentów z każdego prowadzonego kierunku wybrany przez studentów zgodnie z procedurą ustaloną przez Dziekana. 26. Do zadań Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia należą wszelkie sprawy związane z oceną jakości kształcenia na Wydziale, a w szczególności wykonywanie działań określonych w 4 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a także 5, 7,10, 11 oraz 8 pkt. 2, Organizacja prac Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia jest ujęta w harmonogramie prac Zespołu ds. Jakości Kształcenia Dziekan powołuje Komisję ds. Współpracy z Interesariuszami. 2. W skład Komisji ds. ds. Współpracy z Interesariuszami wchodzą: 1) Koordynator ds. Współpracy z Interesariuszami jako przewodniczący, 2) co najmniej jeden nauczyciel akademicki wskazany przez Dziekana, 3) co najmniej jeden przedstawiciel pracodawców, 4) co najmniej jeden przedstawiciel studentów, wybrany przez studentów zgodnie z procedurą ustaloną przez Dziekana. 29. Do zadań Komisji ds. Współpracy z Interesariuszami należą wszelkie sprawy dotyczące współpracy z Interesariuszami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, a w szczególności: a w szczególności wykonywanie działań określonych w 4 pkt. 10 oraz Organizacja prac Komisji ds. ds. Współpracy z Interesariuszami jest ujęta w harmonogramie prac Zespołu ds. Jakości Kształcenia. 9

10 V. NARZĘDZIA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Procedury mające zapewnić jakość kształcenia w Uczelni określa Rektor. 2. Szczegółowe procedury mające zapewnić jakość kształcenia na Wydziale, zgodne z procedurami określonymi przez Rektora, określa Dziekan. PROJEKTOWANIE NOWYCH PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA 32. Od roku akademickiego 2012/2013 wszystkie kierunki prowadzone na Wydziale mają opracowany program kształcenia zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji. W przypadku uruchamiania nowych kierunków studiów proces projektowania programu kształcenia przebiega w następujących etapach: 1) Efekty kształcenia dla kierunku studiów (kierunkowe efekty kształcenia) oraz plan studiów projektuje Wydziałowa komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia lub wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy. Proponowane efekty kształcenia powinny spełniać wymogi określone w 2. Uchwały Nr IV/180 Senatu PWSZ im. Witelona w Legnicy z dnia 20 grudnia 2011 r., w tym wymogi dotyczące przyporządkowania efektów kierunkowych do efektów obszarowych. 2) Projekt efektów kształcenia dla kierunku studiów oraz planu studiów jest konsultowany z: nauczycielami, którzy będą należeć do minimum kadrowego kierunku, przedstawicielami pracodawców wskazanymi przez Komisję ds. Współpracy z Interesariuszami oraz z przedstawicielami innej Uczelni, jeśli Uczelnia uczestniczy w procesie projektowania programu kształcenia. 3) Na podstawie projektu kierunkowych efektów kształcenia oraz planów studiów tworzone są programy poszczególnych modułów kształcenia. Programy modułów zawierają m.in. efekty przyporządkowane modułom (modułowe efekty kształcenia) i są przygotowywane przez nauczycieli akademickich wyznaczonych przez Dziekana. 4) Projekt programu kształcenia efektów kształcenia oraz planu studiów jest analizowany przez Komisję ds. Oceny Jakości Kształcenia, która zgłasza propozycje ewentualnych modyfikacji. Komisja ocenia m.in. zgodność programu kształcenia ze Strategią Wydziału, spójność kierunkowych efektów kształcenia oraz trafność przypisania efektów kierunkowych do efektów obszarowych oraz dyscyplin nauki. 5) Program kształcenia dla kierunku studiów - obejmujący m.in. kierunkowe efekty kształcenia, plany studiów oraz programy modułów (przedmiotów) zawierające modułowe efektami kształcenia - uchwala Rada Wydziału wraz z wnioskiem o uruchomienie nowego kierunku studiów. 6) Kierunkowe efekty kształcenia uchwala Senat Uczelni wraz z wnioskiem o uruchomienie nowego kierunku studiów. 7) Rekrutacja kandydatów na studia jest prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na uruchomienie studiów na kierunku. 10

11 DOSKONALENIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA 33. Doskonalenie programu kształcenia powinno przebiegać zgodnie z procedurą określoną przez Rektora. Ponadto obowiązują następujące zasady: 1) modyfikacji kierunkowych efektów kształcenia dokonuje Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, 2) modyfikacji planów studiów dokonuje Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia dbając o to by plan studiów umożliwiał realizację kierunkowych efektów kształcenia, 3) modyfikacji programu modułów dokonują nauczyciele akademiccy wyznaczeni przez Dziekana, 4) wytyczne dotyczące modyfikacji programu efektów kształcenia opracowuje Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia, uwzględniając w szczególności: obowiązujące przepisy odnoszące się do programów kształcenia, zalecenia PKA, potrzeby pracodawców diagnozowane przez Komisję ds. Współpracy z Interesariuszami, opinie studentów dotyczące jakości programu kształcenia. WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 34. Weryfikacja efektów kształcenia powinna przebiegać zgodnie z procedurą określoną przez Rektora. Ponadto obowiązują następujące zasady: 1) Ocena realizacji kierunkowego efektu kształcenia powinna uwzględnić: ocenę efektu jako średnią ocen studentów z modułów, na których jest osiągany efekt kształcenia, średnią ocen z pytań na egzaminie dyplomowym, które weryfikują efekt kształcenia, analizę wybranych prac egzaminacyjnych, zaliczeniowych, projektów, które weryfikują efekt kształcenia. 2) Kompleksowa weryfikacja efektów kształcenia przeprowadzana jest po każdym cyklu kształceni. Po zakończeniu roku akademickiego przeprowadza się weryfikację efektów osiąganych w danym roku akademickim. 3) Weryfikacji efektów kształcenia dokonują Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia, uwzględniając oceny Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz Komisji ds. Współpracy z Interesariuszami. ZASADY OCENY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OSIĄGANYCH PRZEZ STUDENTA 35. Zasady oceny efektów kształcenia osiąganych przez studenta powinny być zgodne z procedurą określoną przez Rektora. PROCES DYPLOMOWANIA Praca dyplomowa jest realizowana zgodnie z wytycznymi określonymi w Zarządzeniu Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy Nr 1/11 z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie prac i egzaminów dyplomowych zmienionego zarządzeniem Nr 1/12 z dnia r. oraz Nr 6/13 z dnia 18 marca 2013 r. Ponadto praca dyplomowa jest realizowana zgodnie z Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, oraz powinna spełniać standardy zatwierdzone na Radzie Wydziału w dniu r. w których określono wymagania merytoryczne, formalne oraz edytorskie. 11

12 2. Student przygotowuje pracę dyplomową pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, który posiada co najmniej stopień naukowy doktora. 3. Student dokonuje wyboru prowadzącego seminarium nauczyciela akademickiego przed rozpoczęciem zajęć seminaryjnych. 4. Zatwierdzanie tematu pracy dyplomowej lub magisterskiej odbywa się zgodnie z następującą procedurą, uchwaloną na Radzie Wydziału w dniu r.: 1) Promotorzy prac dyplomowych dwa semestry przed ukończeniem studiów mają obowiązek przedłożenia tematów prac dyplomowych dziekanowi. 2) Zgłoszenie tematu pracy należy składać w sekretariacie Wydziału na określonych formularzach. 3) Wypełnione zgłoszenie zostaje przekazane do kierownika zakładu w którym, zatrudniony jest promotor pracy dyplomowej, oraz Prodziekana odpowiedzialnego za kierunek w celu akceptacji. 4) Temat pracy dyplomowej zostaje zatwierdzany przez Radę Wydziału oraz dziekana po pozytywnej opinii kierownika zakładu oraz odpowiedzialnego za kierunek prodziekana. 5) Promotorzy prac dyplomowych zachowują kopię zgłoszenia pracy dyplomowej oraz mają obowiązek zgłoszenia ewentualnych zmian tematu jeżeli takie nastąpią. 6) Zmiana tematu pracy dyplomowej, powinna być zgłaszana na nowym formularzu przez promotora, przy czym zakres pracy nie może ulec zmianie po upływie ósmego tygodnia przedostatniego semestru studiów. 5. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor i recenzent, powołany przez dziekana spośród nauczycieli akademickich, zatrudnionych w Wydziale, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. 37. Procedura antyplagiatowa określona w Zarządzeniu Rektora Nr 19/09 z 27 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury antyplagiatowej oraz sposobu korzystania z systemu Plagiat.pl. jest następująca: 1) Studenci są informowani przez promotorów o możliwości kontroli pracy dyplomowej w systemie Plagiat. 2) Losowo wybrane prace dyplomowe poddawane są kontroli. Liczbę kontrolowanych prac w danym roku akademickim na określonych kierunkach ustala Rektor. 3) Przy dużym podobieństwie tekstu pracy do tekstów znajdujących się w bazie systemu oraz sprawdzanych przez system zasobów internetowych, promotor poddaje pracę szczegółowej analizie, a następnie sporządza raport, w którym uznaje lub nie uznaje pracę za plagiat. 38. Organizacja egzaminu dyplomowego powinna być zgodna z Regulaminem Studiów. Egzamin dyplomowy odbywa się według następujących zasad: 1) Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana w składzie: przewodniczący, promotor i członek komisji. 2) Przynajmniej jedna osoba z komisji powinna posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. 3) Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. 4) Student podczas egzaminu odpowiada na trzy pytania: pytanie dotyczące tematyki pracy, pytanie mieszczące się w zakresie kierunku kształcenia oraz pytanie mieszczące się w zakresie specjalności/bloku specjalnościowego wybranego przez studenta. 12

13 5) Po zakończeniu egzaminu dyplomowego komisja ustala ocenę z egzaminu oraz ocenę końcową studiów zamieszczaną w dyplomie ukończenia studiów. 6) Istnieje możliwość przeprowadzenia otwartego egzaminu dyplomowego, za zgodą Dziekana, na wniosek studenta. BADANIE SATYSFAKCJI STUDENTÓW ZE STUDIOWANIA NA OKREŚLONYM KIERUNKU 39. Badanie satysfakcji studentów ze studiowania na określonym kierunku powinno być z procedurą określoną przez Rektora. Ponadto obowiązują następujące zasady: 1) wyniki opinii studentów dotyczących zajęć prowadzonych na kierunku są przekazywane starostom roku do wglądu, w kolejnym semestrze, 2) wyniki opinii studentów dotyczących zajęć prowadzonych na kierunku są przekazywane nauczycielom akademickim do wglądu, w kolejnym semestrze. ZAPEWNIANIE INFORMACJI O OFEROWANYCH PROGRAMACH I EFEKTACH KSZTAŁCENIA 40. Zapewnianie informacji o oferowanych programach i efektach kształcenia powinno być zgodne z procedurą określoną przez Rektora. Ponadto obowiązują następujące zasady: 1) informacje o programach kształcenia opracowuje Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, 2) informacje o programach kształcenia ocenia Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia i proponuje ewentualne modyfikacje. MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW 41. Monitorowanie losów absolwentów powinno być zgodne z procedurą określoną przez Rektora. ARCHIWIZACJA PRAC STUDENTÓW 42. Archiwizacja prac studentów powinna być zgodna z procedurą określoną przez Rektora. VI. INNE POSTANOWIENIA 13

14 43. Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia jest wykorzystywany do: 1) stałego doskonalenia jakości programów kształcenia oraz procesu dydaktycznego, 2) motywowania pracowników do doskonalenia procesu kształcenia, 3) prowadzenia przejrzystej polityki kadrowej Wydziału. 14

Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r.

Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r. Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Załącznik do uchwały RW nr 4/D/2013 ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 1 1. Użyte w tekście terminy: Program nauczania,

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 28 lutego 2014 roku WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 325 Senatu WSB z dn. 05.12.2015 r. UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. SPIS TREŚCI I. Uczelniany System Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

4) przedstawianie Senatowi Uczelni corocznych sprawozdań z oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim i funkcjonowania SZJK.

4) przedstawianie Senatowi Uczelni corocznych sprawozdań z oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim i funkcjonowania SZJK. Uchwała nr 126 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Śląskim Na podstawie 50 ust. 2 statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

1. Do zadań Dziekana WNHiS należy: 2. Do zadań Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych należy:

1. Do zadań Dziekana WNHiS należy: 2. Do zadań Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych należy: Zarządzenie nr 2/2015 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie określenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 1 Senatu WSGK z dn. 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY OPIS WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY OPIS WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY OPIS WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA LEGNICA 2017/2018 Część I Opis systemu 1. Wprowadzenie...3 2. Dotychczasowe rozwiązania...4

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zasad doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a Ustawy

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r.

Obwieszczenie Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r. Obwieszczenie Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia Nr R-44/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 22/2012 z dnia 17 września 2012 roku Zalecane wzory dokumentów dotyczące funkcjonowania USZJK SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS W celu prawidłowej realizacji polityki edukacyjnej Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r. Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r. sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Politechnice Rzeszowskiej

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PWSZ W KONINIE 1. CELE GŁÓWNE SYSTEMU:

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PWSZ W KONINIE 1. CELE GŁÓWNE SYSTEMU: Załącznik do uchwały Nr 139/VI/III/2017 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 741/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych

Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych Zatwierdzona Radą Wydziału w dniu 15 października 2014r Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych 1. Zakres procedury Procedura ma zastosowanie do wszystkich form i poziomów

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016r. Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/57/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie procedur weryfikacji funkcjonowania wewnętrznego systemu system zapewnienia

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 740/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów.

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów. Załącznik do Uchwały nr 3/I/12 Senatu PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 18 stycznia 2012r. Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2016 Podstawa prawna Uchwała nr R.000.62.16 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

Bardziej szczegółowo

Zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Maria Próchnicka Pełnomocnik Rektora UJ ds. doskonalenia jakości kształcenia Polska Komisja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA HOSPITACJE ZAJĘĆ

PROCEDURA HOSPITACJE ZAJĘĆ 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: a) 11 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie na rok akademicki 2015/2016 Lp. WRZESIEŃ Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie na rok akademicki 2016/2017 WRZESIEŃ 1. Letnia sesja egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości procesu dydaktycznego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Wewnętrzny system zapewnienia jakości procesu dydaktycznego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego Wewnętrzny system zapewnienia jakości procesu dydaktycznego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego Podstawy prawne: o Statut Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. o Zarządzenie nr 8/2012

Bardziej szczegółowo

Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ 1. 1. Użyte w tekście terminy: Program nauczania, Plan studiów, Opis kursów, Cele

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. II. Organizacja

I. Postanowienia ogólne. II. Organizacja UCHWAŁA nr 1/2013 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W INSTYTUCIE HISTORII I POLITOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W INSTYTUCIE HISTORII I POLITOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W INSTYTUCIE HISTORII I POLITOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2017 Podstawa prawna Uchwała nr R.000.62.16 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

Bardziej szczegółowo

Procedura badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych

Procedura badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 4/2016 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2016 roku Procedura badania Jakość realizacji zajęć dydaktycznych 1. Cel Celem procedury jest przeprowadzenie badania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji procedur przez struktury Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia działającego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji

Harmonogram realizacji procedur przez struktury Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia działającego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Harmonogram realizacji procedur przez struktury Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia działającego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Data do 7 2 Tytuł procedury doskonaleniu efektów i zakładanych

Bardziej szczegółowo

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1. Podstawy prawne Systemu Ustawa z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

Bardziej szczegółowo

I. CELE I ZAKRES UCZELNIANEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

I. CELE I ZAKRES UCZELNIANEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Uchwała Nr AR001-6-IX/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 30 września 2014 roku w sprawie uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Działając

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II.

ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. Misją Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolickiego

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji efektów kształcenia

System weryfikacji efektów kształcenia System weryfikacji efektów kształcenia Ogólne wytyczne 1. Do opisaniu efektów kształcenia służy deskryptor (opis katalogowy, hasłowy) rozumiany jako ogólne stwierdzenie określające zakładane efekty 2.

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Przedmiot i zakres procedury

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Przedmiot i zakres procedury ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 1. Przedmiot i zakres procedury Przedmiotem procedury jest ujednolicenie sposobów weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 35/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 28 września 2018 r.

Zarządzenie nr 35/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 28 września 2018 r. Zarządzenie nr 35/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów dotyczących funkcjonowania Uczelnianego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik do Zarządzenia Nr 27/12/13 PROCEDURA 1 / 1 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Kopiowanie i rozpowszechnianie jedynie za zgodą Rektora 1. Zakres procedury PROCEDURA 2 / 5 Procedura ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PROCEDURA weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia na Wydziale Technologii Żywności (WTŻ) Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich wydziałów. Uchwała Nr 145/2014 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia

Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (kadencja 2016 2020) I. Działalność Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia koncentruje się na monitorowaniu i badaniach jakości

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 283

U C H W A Ł A Nr 283 U C H W A Ł A Nr 283 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: utworzenia nowych specjalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2018 Senatu WSEWS z dn.05 września 2018 r. REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EDUKACJA W SPORCIE

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2018 Senatu WSEWS z dn.05 września 2018 r. REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EDUKACJA W SPORCIE Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2018 Senatu WSEWS z dn.05 września 2018 r. REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EDUKACJA W SPORCIE 1 REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EDUKACJA W SPORCIE Zgodnie z Ustawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 74/WAT/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 74/WAT/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 74/WAT/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej

Bardziej szczegółowo

BR-0161-I-84/12. Zarządzenie Nr 84/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2012 r.

BR-0161-I-84/12. Zarządzenie Nr 84/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2012 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR BR-0161-I-84/12 Zarządzenie Nr 84/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Do słuchaczy studiów stosuje się postanowienia Regulaminu Studiów Podyplomowych. 1. Studia podyplomowe są odpłatne.

Do słuchaczy studiów stosuje się postanowienia Regulaminu Studiów Podyplomowych. 1. Studia podyplomowe są odpłatne. Uchwała nr 515 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie tworzenia, prowadzenia i likwidacji

Bardziej szczegółowo

Harmonogram bieżących zadań do realizacji w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akademicki 2018/2019

Harmonogram bieżących zadań do realizacji w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akademicki 2018/2019 Harmonogram bieżących zadań do realizacji w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akademicki 2018/2019 Planowane zadania Odpowiedzialni za realizację Termin Podsumowanie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 6. Uchwala się WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 6. Uchwala się WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 6 Rady Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie jednostkowego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 281

U C H W A Ł A Nr 281 U C H W A Ł A Nr 281 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany programów kształcenia stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OCENY JAKOŚCI PRAC DYPLOMOWYCH

INSTRUKCJA OCENY JAKOŚCI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie Nazwa instrukcji: OCENA JAKOŚCI PRAC DYPLOMOWYCH Wersja: 1 Data zatwierdzenia: 17.04.2015 r. Nr WIJK 10.0 INSTRUKCJA OCENY JAKOŚCI PRAC DYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Procedura 1.1. Planowanie i zatwierdzenie programu kształcenia Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt.3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

2. Procedura procesu dyplomowania na studiach drugiego stopnia na WZiMK

2. Procedura procesu dyplomowania na studiach drugiego stopnia na WZiMK Uchwała Nr 55/14 Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego z dnia 16 kwietnia 2014 w sprawie procedury dyplomowania na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego (tekst jednolity uwzględniający

Bardziej szczegółowo

w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia UCHWAŁA NR 18/2012 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W LEGNICY z dnia 29 września 2012 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-58/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr R-58/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. Zarządzenie Nr R-58/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie systemu weryfikacji efektów kształcenia w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 3a Ustawy

Bardziej szczegółowo

Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (kadencja )

Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (kadencja ) Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (kadencja 2012-2016) I. Działalność Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia koncentruje się na monitorowaniu i badaniach jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni Projekt szczegółowych kryteriów oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały R z dnia 26 października 2016 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Załącznik do Uchwały R z dnia 26 października 2016 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do Uchwały R.000.62.16 z dnia 26 października 2016 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2016 Spis treści I. Podstawa prawna. II. Cel projektowania

Bardziej szczegółowo

Proponowane zasady działania WSZJK na Wydziale Elektroniki

Proponowane zasady działania WSZJK na Wydziale Elektroniki Proponowane zasady działania WSZJK na Wydziale Elektroniki Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym JM Rektora nr 60/2016 9. Z Uczelnianym Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia integralnie związane są Wydziałowe

Bardziej szczegółowo

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Wydziałowa Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest powiązana z Uczelnianą Strategią ZZJK oraz

Bardziej szczegółowo

Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie

Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 4/2016 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2016 roku 1. Cel Celem procedury jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny 1.1. Koncepcja kształcenia Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzoru arkusza samooceny podstawowej jednostki organizacyjnej Politechniki Lubelskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Badany obszar Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Zespoły/osoby podejmujące

Bardziej szczegółowo

I. Procedury oceny jakości kształcenia

I. Procedury oceny jakości kształcenia Załącznik do Decyzji Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wdrożenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW Wewnętrznego Systemu Zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia na WZNoS - misja

Jakość kształcenia na WZNoS - misja Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli Jakość kształcenia na WZNoS - misja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 lipca 2018 r.

Zarządzenie Nr 60/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 lipca 2018 r. Zarządzenie Nr 60/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie funkcjonowania w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM

Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM Symbol: Data: WSZJK-O- 2014-02-12 GiGP-2 Wydanie: Stron: 1/2014 9 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura WSZJK-O-GiGP-2 dotyczy ustalenia rocznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-36/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lipca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-36/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lipca 2014 r. Zarządzenie Nr R-36/2014 w sprawie systemu weryfikacji efektów w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 3a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia i jego doskonalenia na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE UCHWALA nr 39/2014 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie Wydziałowego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia Wydziału Filozofii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH z dnia 3 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedur na Wydziale Nauk Ścisłych Na podstawie 60 ust. 1 pkt 6 Statutu UPH oraz 10 ust. 2

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OTWARTY - ROK AKADEMICKI 2018/2019

SYSTEM OTWARTY - ROK AKADEMICKI 2018/2019 Zał. nr 18. HARMONOGRAM REALIZACJI PROCEDUR WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PRZEZ ORGANY KOLEGIALNE, ORGANY JEDNOOSOBOWE I ZESPOŁOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODKOWIAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM

Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM Symbol: Data: WSZJK-O- 2016-15-12 GiGP-2 Wydanie: Stron: 1/2016 9 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura WSZJK-O-GiGP-2 dotyczy ustalenia rocznych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM. WRZESIEŃ Lp. Zadanie Realizatorzy (Odpowiedzialność) 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa Kierownicy Jednostek/ Termin

HARMONOGRAM. WRZESIEŃ Lp. Zadanie Realizatorzy (Odpowiedzialność) 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa Kierownicy Jednostek/ Termin HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie na rok akademicki 2016/2017 WRZESIEŃ Lp. Zadanie Realizatorzy 1. Letnia sesja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014 Uchwała Nr 55/14 Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego z dnia 16 kwietnia 2014 (tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte Uchwałą Rady Wydziału ZiMK nr 114/15 z dnia 30 września 2015

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYPLOMOWANIA

PROCEDURA DYPLOMOWANIA PROCEDURA DYPLOMOWANIA 1. Cel i zakres procedury Celem i przedmiotem procedury jest określenie zasad zgłaszania tematów prac dyplomowych, określenie roli promotora na każdym etapie procesu dyplomowania,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Uchwała Nr 23/2012/13 Rady Wydziału Edukacyjno Filozoficznego Akademii Pomorskiej w Słupsku Z dnia 03 lipca 2013 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 Rozdzielnik dokumentów z wykazem odpowiedzialności na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie

ZAŁĄCZNIK 1 Rozdzielnik dokumentów z wykazem odpowiedzialności na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie Dotyczy Punkt w Procedurze Dokument Czynności Częstotliwość Rozdzielnik * (czyli do kogo trafia dokument) Rada Wydziału c uruchamianie kierunków i specjalności Protokół z Rady Wydziału Zapis w protokole

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r. Uchwała nr 3/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 48 RW z dnia 12 marca 2013r. Procedura Symbol: Data: WSZJK-DKD-BL 12.03.2013r. Wydanie: Stron: I 5 DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA 1. CEL PROCEDURY Celem procedury

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI Zarządzenie Nr 118/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru druku Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej

Bardziej szczegółowo