Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE"

Transkrypt

1 UCHWALA nr 39/2014 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie Wydziałowego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia Wydziału Filozofii i Socjologii UW Na podstawie 2 ust. 3 Zarządzenia nr 76 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 04 grudnia 2012 r. w sprawie systemów zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na wydziałach oraz w innych jednostkach organizacyjnych prowadzących studia na Uniwersytecie Warszawskim, Rada Wydziału Filozofii i Socjologii UW postanawia, co następuje: Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Wydziałowy system zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia ma na celu: 1) ustalenie kompetencji wzajemnych relacji podmiotów uczestniczących w zarządzaniu jakością kształcenia; 2) wdrożenie skutecznych narzędzi zarządzania jakością kształcenia; 3) ustalenie procedur monitorowania, przeglądu i podnoszenia jakości kształcenia; 4) stworzenie mechanizmów identyfikacji problemów dydaktycznych i wypracowanie skutecznych narzędzi radzenia sobie z tymi problemami; 5) wspomaganie rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich. 2. W procesie zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego uczestniczą: 1) władze Wydziału oraz Instytutów; 2) nauczyciele akademiccy; 3) pracownicy administracyjni; 4) studenci i doktoranci; 5) Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia; 6) Komisje Dydaktyczne Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia nie rzadziej niż co dwa lata dokonuje przeglądu wydziałowego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. 2. Pisemne wnioski z przeglądu Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia przedstawia Dziekanowi oraz Radzie Wydziału. 1

2 3. Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia analizuje aktualne przepisy prawa i regulacje Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia oraz współpracuje z Biurem ds. Jakości Kształcenia oraz innymi organami Uniwersytetu Komisje Dydaktyczne (odrębne dla Instytutu Filozofii i Instytutu Socjologii) są powoływane przez odpowiednią Radę Naukową Instytutu na okres 4 lat. Kadencja Komisji Dydaktycznej pokrywa się z kadencją Rady Naukowej Instytutu. 2. W skład Komisji Dydaktycznej wchodzą: 1) przedstawiciele nauczycieli akademickich; 2) przedstawiciele doktorantów; 3) przedstawiciele studentów. 3. Rada Naukowa Instytutu uchwala regulamin Komisji Dydaktycznej. Rozdziął 2 PROJEKTOWANIE PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA I PLANÓW STUDIÓW 4 1. Przy projektowaniu programów kształcenia i planów studiów uwzględnia się następujące cele: 1) zgodność z tradycją i najwyższymi standardami akademickimi; 2) zgodność z misją i strategią Wydziału Filozofii i Socjologii oraz wynikającą z nich koncepcją kształcenia; 3) realizację obszarowych efektów kształcenia wyszczególnionych w Krajowych Ramach Kwalifikacji; 4) dostarczenie studentom wiedzy oraz wykształcenie w nich umiejętności i kompetencji społecznych, które zapewnią im wysoką konkurencyjność na rynku pracy. 2. Programy kształcenia i plany studiów są udostępniane kandydatom na studia Komisja Dydaktyczna co dwa lata dokonuje przeglądu programów kształcenia i planów studiów. 2

3 2. Dokonując przeglądu programów kształcenia i planów studiów Komisja Dydaktyczna ocenia ich zgodność z celami wymienionymi w 4 ust. 1. oraz weryfikuje stopień osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, zwracając uwagę w szczególności na: 1) stopień pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty kształcenia zdefiniowane dla poszczególnych przedmiotów; 2) optymalność planu studiów, w szczególności prawidłowość sekwencji przedmiotów; 3) poprawność przypisania punktów ECTSdo poszczególnych przedmiotów; 4) dopasowanie formy zajęć i wykorzystywanych metod dydaktycznych do efektów kształcenia zdefiniowanych dla poszczególnych przedmiotów; 5) poprawność i kompletność sylabusów poszczególnych przedmiotów. 3. Oceniając programy kształcenia i plany studiów Komisja Dydaktyczna bierze pod uwagę opinię interesariuszy zewnętrznych a także wpływ prowadzonych w Instytucie badań naukowych i współpracy międzynarodowej na proces dydaktyczny. 4. Pisemne wnioski z przeglądu Komisja Dydaktyczna przedstawia dyrekcji Instytutu, Radzie Naukowej Instytutu oraz Wydziałowemu Zespołowi Zapewnienia Jakości Kształcenia Zasady przyznawania poszczególnym przedmiotom punktów ECTS ustala Komisja Dydaktyczna i przedkłada je do zatwierdzenia Radzie Naukowej Instytutu. 2. Liczba przypisanych do przedmiotu punktów ECTSodpowiada szacowanemu nakładowi pracy studenta koniecznego do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia Propozycje zmian w programach kształcenia i planów studiów mogą zgłaszać: 1) pracownicy Wydziału Filozofii i Socjologii; 2) doktoranci; 3) studenci. 2. Propozycje zmian składa się w formie pisemnej do Komisji Dydaktycznej. 3. Propozycje zmian powinny zawierać: 1) opis proponowanej zmiany; 2) uzasadnienie proponowanej zmiany; 3) przewidywane efekty wprowadzenia proponowanej zmiany. 4. Przedstawiciele Samorządu Studentów oraz Wydziałowej Rady Doktorantów zbierają uwagi studentów i doktorantów na temat programów kształcenia oraz 'planów studiów i przekazują je w formie pisemnego opracowania Komisji Dydaktycznej. 3

4 8 1. Zmiany programu kształcenia są opiniowane przez Radę Naukową Instytutu i uchwalane przez Radę Wydziału. 2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie zmiany programu kształcenia wymaga uprzedniego zasięgnięcia opinii właściwych organów Samorządu Studentów albo Wydziałowej Rady Doktorantów. 3. Zmiany planu studiów są opiniowane przez Radę Naukową Instytutu i uchwalane przez Radę Wydziału.. 4. Uchwała Rady Wydziału w sprawie zmiany planu studiów wymaga uprzedniego zasięgnięcia opinii właściwych organów Samorządu Studentów albo Wydziałowej Rady Doktorantów Komisja Dydaktyczna we współpracy z Pracownią Ewaluacji Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego monitoruje losy absolwentów. 2. Komisja Dydaktyczna co dwa lata przedstawia Radzie Naukowej Instytutu raport na temat losów absolwentów. Wnioski z raportu uwzględniane są w projektowaniu programów kształcenia i planów studiów. Rozdział 3 REALIZACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA I PLANÓW STUDIÓW Decyzje dotyczące obsady zajęć podejmowane są z uwzględnieniem: 1) zgodności z wymogami Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Statutu Uniwersytetu Warszawskiego, Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, Uchwał Rady Wydziału Filozofii i Socjologii, Rad Naukowych Instytutu Filozofii oraz Instytutu Socjologii, Zarządzeń Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii oraz dyrektorów obu Instytutów; 2) kompetencji merytorycznych nauczyciela akademickiego, wyrażających się w publikacjach oraz badaniach związanych z tematyką prowadzonych zajęć; 3) zaangażowania oraz kompetencji dydaktycznych nauczyciela akademickiego wyrażających się w odpowiednich wynikach uzyskanych w ankietach studenckich lub doktoranckich. 2. Za organizację zajęć dydaktycznych odpowiada kierownik zakładu. 4

5 3. Kierownik zakładu w porozumieniu z dyrektorem Instytutu ustala obowiązki poszczególnych pracowników w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych a w szczególności powołuje koordynatorów przypisanych do swojego zakładu przedmiotów. 4. Przy wyznaczaniu koordynatorów przedmiotów bierze się pod uwagę przede wszystkim: 1) przygotowanie merytoryczne; 2) kompetencje dydaktyczne; 3) wyniki ankiet studenckich oceniających zajęcia dydaktyczne. 5. Co roku Komisja Dydaktyczna dokonuje oceny obsady zajęć dydaktycznych. 6. Wnioski z przeprowadzonej oceny obsady zajęć dydaktycznych Komisja Dydaktyczna przedstawia Radzie Naukowej Instytutu przed posiedzeniem Rady Naukowej Instytutu, na którym akceptowane są zajęcia dydaktyczne na kolejny rok akademicki. 7. Zasady przypisywania przedmiotów do zakładów określa Komisja Dydaktyczna. 11 Zajęcia dydaktyczne zostają uruchomione, jeśli liczba zapisanych na nie studentów osiągnie ustalone przez Radę Wydziału limity Prowadzący zajęcia umieszcza w systemie USOS aktualny sylabus zajęć w terminie wyznaczonym przez dyrekcję Instytutu. 2. Poprawność wprowadzonych do systemu USOS sylabusów kontroluje Komisja Dydaktyczna. 3. Prowadzący zajęcia przed rozpoczęciem pierwszej tury rejestracji podaje termin zajęć. 4. Po rozpoczęciu cyklu dydaktycznego nie można zmieniać terminu zajęć ani kryteriów oceny Prowadzący zajęcia jest zobowiązany w terminie wyznaczonym przez dyrekcję Instytutu wprowadzić do systemu USOSwszystkie wystawione przez siebie oceny. 2. W przypadku problemów z wprowadzeniem do systemu USOS oceny, prowadzący zajęcia wypełnia formularz uzupełnienia protokołu przekazuje go odpowiedniemu pracownikowi administracji. 5

6 3. Pracownicy administracyjni mogą wprowadzać bądź modyfikować w systemie USOS oceny z poszczególnych zajęć wyłącznie na podstawie poprawnie wypełnionego formularza uzupełnienia protokołu. 4. Wzór formularza uzupełnienia protokołu znajduje się w załączniku nr 1. Rozdział 4 PRAKTYKI STUDENCKIE Przewidziane programem studiów praktyki studenckie mają na celu: 1) poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania; 2) zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego; 3) kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki, 4) kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, 5) poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy; 6) doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania 2. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk oraz za ewidencję studentów, którzy odbyli praktyki, odpowiada Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk. 3. Ocena realizacji programu praktyk zawodowych obejmuje: 1) badanie opinii studentów; 2) badanie opinii pracodawców. 4. Badanie opinii studentów ma na celu: 1) ocenę przydatności wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych przez studentów w trakcie studiów i ich przydatność w zakresie realizacji praktyk; 2) ocenę przydatności na studiach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych w trakcie realizacji praktyk. 5. Celem badania opinii pracodawców jest ocena efektów kształcenia studentów pod względem przydatności wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie wykonywanych obowiązków. 6. Wnioski z analizy opinii studentów i pracodawców w zakresie realizacji studenckich praktyk zawodowych przedstawiane są na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu oraz przekazywane odpowiedniemu organowi wykonawczemu samorządu studentów. 6

7 Rozdział 5 ZASADY OCENIANIA STUDENTÓW 15 Zasady studiowania zapisane są w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Warszawskim oraz w uchwalanych przez Radę Wydziału Szczegółowych zasadach studiowania. 16 Zasady i procedury dyplomowania zapisane są w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Warszawskim oraz w uchwalanych przez Radę Wydziału Szczegółowych zasadach studiowania. ANALIZA Rozdział 6 I OCENA REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Każdego roku, po zakończeniu egzaminacyjnej sesji poprawkowej, przeprowadzana jest analiza i ocena realizacji efektów kształcenia na studiach l, II i III stopnia oraz na studiach podyplomowych. 2. W tym celu do 15 października prowadzący zajęcia sporządzają pisemne sprawozdanie odrębnie dla każdych prowadzonych przez siebie zajęć. 3. Formularz sprawozdania znajduje się w załączniku nr Sprawozdania są analizowane przez powoływane w ramach Komisji Dydaktycznych zespoły oceniające, które w szczególności analizują: 1) dopasowanie formy zajęć i wykorzystywanych metod dydaktycznych do efektów kształcenia zdefiniowanych dla poszczególnych przedmiotów; 2) narzędzia weryfikacji efektów kształcenia. 5. Zespoły oceniające uwzględniając informacje zawarte w systemie USOS, ankiety studenckie i doktoranckie oraz sprawozdania prowadzących zajęcia sporządzają raporty oceniające realizację efektów kształcenia. 6. Komisje Dydaktyczne przeprowadzają dyskusję nad zawartymi w raportach wynikami oceny realizacji efektów kształcenia. 7. Raporty zespołów oceniających oraz wnioski z dyskusji przeprowadzonej na forum Komisji Dydaktycznych przekazywane są Dziekanowi Wydziału Filozofii i Socjologii, który 7

8 na ich podstawie przedstawia Radzie Wydziału raport z realizacji efektów kształcenia za miniony rok akademicki. Rozdział 7 OPINIE STUDENTÓW Zajęcia dydaktyczne podlegają ocenie przez studentów i doktorantów. 2. Ocenie podlegają wszystkie zajęcia prowadzone przez pracowników Instytutu oraz doktorantów z wyjątkiem zajęć prowadzonych poza pensum w innych jednostkach. 3. Standardowym narzędziem oceny zajęć są studenckie i doktoranckie ankiety oceny zajęć dydaktycznych. Studenckie i doktoranckie ankiety oceny zajęć dydaktycznych mają na celu podnoszenie jakości zajęć dydaktycznych. 4. Szczegółową procedurę przeprowadzania ewaluacji zajęć dydaktycznych ustala dyrektor Instytutu. 5. W wypadku nieprzeprowadzenia ewaluacji zajęć dydaktycznych, prowadzący zajęcia powiadamia niezwłocznie osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie procesu ewaluacji. 6. Forma powiadomienia o nieprzeprowadzeniu ewaluacji zajęć określana jest przez dyrekcję Instytutu Analizy wyników studenckich i doktoranckich ankiet oceny zajęć dydaktycznych dokonuje dyrekcja Instytutu oraz Komisja Dydaktyczna. 2. Analizując wyniki studenckich i doktoranckich ankiet oceny zajęć dydaktycznych należy uwzględnić wpływ następujących czynników: 1) charakter zajęć, a zwłaszcza czy są to zajęcia obowiązkowe, czy do wyboru; 2) liczbę uczęszczających na zajęcia studentów; 3) stosunek wypełnionych ankiet do liczby zarejestrowanych na dane zajęcia studentów. 3. Z pracownikami, którzy osiągnęli niezadowalające wyniki, na wniosek Komisji Dydaktycznej, przeprowadza się rozmowę mającą na celu zidentyfikowanie przyczyn zaistniałej sytuacji i pomoc w znalezieniu sposobu jej naprawienia. Rozmowę przeprowadza kierownik zakładu lub przedstawiciel Komisji Dydaktycznej. 4. Wyniki studenckich ankiet oceny zajęć dydaktycznych są uwzględniane przy ocenie okresowej pracownika. 8

9 20 1. Władze Instytutu wspierają inne zgłoszone przez samorząd studencki inicjatywy mające na celu zbieranie wśród studentów opinii na temat programu studiów, jakości prowadzonych zajęć oraz obsługi administracyjnej studentów. 2. Dyrekcja Instytutu we współpracy z Komisją Dydaktyczną wdroży system umożliwiający studentom ocenę pracy sekretariatów dydaktycznych oraz biblioteki Dyrektor Instytutu, po konsultacjach z Radą Naukową Instytutu, może podjąć decyzję o publikacji wyników studenckich i doktoranckich ankiet oceny zajęć dydaktycznych. 2. W przypadku podjęcia przez dyrektora Instytutu decyzji, o której mowa w ust. l, wyniki zostają opublikowane na stronie internetowej Instytutu lub w systemie USOS. 3. Wyniki studenckich i doktoranckich ankiet oceny zajęć dydaktycznych publikuje się wraz z danymi, o których mowa w 19 ust. 2. Rozdział 8 WSPOMAGANIE ROZWOJU KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 22 W zakresie wspomagania kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na Wydziale Filozofii i Socjologii przyjmuje się następujące rozwiązania: 1. Zajęcia prowadzone przez pracowników Wydziału Filozofii i Socjologii powinny podlegać okresowym hospitacjom. 2. Celem hospitacji jest: 1) ciągłe doskonalenie przez wykładowców umiejętności dydaktycznych; 2) pomoc w rozwiązywaniu różnego typu problemów dydaktycznych. 3. Plan hospitacji ustala dyrektor Instytutu po konsultacjach z Komisją Dydaktyczną biorąc pod uwagę: 1) harmonogram ocen okresowych pracowników; 2) wyniki poprzednich ocen okresowych; 3) wyniki studenckich i doktoranckich ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne. 4. Niezależnie od planu hospitacji, każdy nauczyciel akademicki ma! prawo wystąpić do dyrektora Instytutu z wnioskiem o przeprowadzenie hospitacji swoich zajęć. W takim przypadku dyrektor wyznacza termin hospitacji bez zbędnej zwłoki. 9

10 5. Niezależnie od planu hospitacji, dyrektor Instytutu zaleca przeprowadzenie hospitacji określonych zajęć w sytuacji, gdy pojawią się wiarygodne informacje (w szczególności wyniki studenckich lub doktoranckich ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne, wniosek uczestników zajęć lub samorządu studenckiego lub samorządu doktorantów), że prowadzący ma problemy dydaktyczne. 6. Hospitację przeprowadzają 2 osoby: bezpośredni przełożony prowadzącego zajęcia oraz wyznaczony przez dyrektora Instytutu pracownik, w miarę możliwości taki, który zajmuje się tematyką omawianą na hospitowanych zajęciach lub tematyką pokrewną. 7. Po przeprowadzeniu hospitacji osoby hospitujące wypełniają formularz hospitacji i przekazują go prowadzącemu hospitowane zajęcia. 8. W przypadku, gdy hospitowany nie zgadza się z treścią formularza, jest zobowiązany przedstawić swoje uwagi na piśmie. W takim wypadku pismo to stanowi załącznik do formularza hospitacji. 9. Hospitujący lub hospitowany mogą wystąpić o spotkanie w celu przeprowadzenia rozmowy na temat przebiegu hospitowanych zajęć. 10. Na wniosek hospitujących lub hospitowanego w rozmowie może wziąć udział przedstawiciel dyrekcji Instytutu. 11. Celem rozmowy jest podniesienie umiejętności dydaktycznych prowadzącego hospitowane zajęcia. 12. W wypadku stwierdzenia przez hospitujących poważnych problemów dydaktycznych, hospitowany na wniosek hospitujących sporządza a następnie wdraża program naprawczy Każde zajęcia prowadzone przez doktoranta podlegają przynajmniej jednej hospitacji. 2. Celem hospitacji jest pomoc doktorantowi w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności dydaktycznych. 3. Hospitację przeprowadza promotor doktoranta lub koordynator przedmiotu, z którego doktorant prowadzi zajęcia. 4. Po zakończeniu hospitacji, osoba hospitująca wypełnia formularz hospitacji, który następnie jest przekazywany doktorantowi. 5. Po zapoznaniu się doktoranta z formularzem hospitacji, osoba hospitująca przeprowadza z doktorantem rozmowę na temat sposobu prowadzenia i zawartości merytorycznej hospitowanych zajęć. 10

11 24 Formularz hospitacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Rozdział 9 INFRASTRUKTURA DYDAKTYCZNA I NAUKOWA Raz w roku przedstawiciele Komisji Dydaktycznych (wyznaczeni przez Przewodniczących) wraz z przedstawicielami Samorządu Studentów oraz Wydziałowej Rady Doktorantów dokonują przeglądu infrastruktury dydaktycznej i naukowej. Przegląd w szczególności obejmuje: sale dydaktyczne, pracownie komputerowe, czytelnie, zasoby biblioteczne, bazy danych, listy zakupów do biblioteki. 2. Pisemne wnioski z przeglądu przekazywane są dyrekcji poszczególnych Instytutów oraz Dziekanowi Wydziału Filozofii i Socjologii. Rozdział 10 OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA STUDENTÓW Pracownicy administracji są zobowiązani odnosić się do studentów z życzliwością oraz szanować ich godność osobistą. 2. Studenci mają prawo zgłaszać problemy i zadawać pytania odnośnie do procesu dydaktycznego pracownikom sekretariatów dydaktycznych za pomocą poczty elektronicznej. 3. Zaleca się, by pracownicy sekretariatów dydaktycznych odpowiadali studentom w tej samej formie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Ocena pracy pracowników sekretariatów dydaktycznych uwzględnia liczbę zapytań oraz liczbę i terminowość odpowiedzi. 4. Godziny przyjęć sekretariatów dydaktycznych ustala dyrektor Instytutu po konsultacjach z właściwym organem samorządu studenckiego a w wypadku sekretariatu ds. doktorantów z właściwym organem samorządu doktorantów. 11

12 Rozdział 11 PRZEPISY KOŃCOWE 27 Wszelkie postanowienia i uchwały dotyczące programu kształcenia, planu studiów i systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia niezwłocznie po ich podjęciu są publikowane w formie elektronicznej na stronie internetowej właściwego Instytutu Propozycje zmian wydziałowego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia mogą zgłaszać: 1) pracownicy Wydziału Filozofii i Socjologii; 2) doktoranci; 3) studenci. 2. Propozycję zmian należy składać w formie pisemnej do Wydziałowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia. 3. Propozycje zmian powinny zawierać: 1) opis proponowanej zmiany; 2) uzasadnienie proponowanej zmiany; 3) przewidywane efekty wprowadzenia proponowanej zmiany. 4. Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia analizuje zgłoszone propozycje zmian wydziałowego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia i podejmuje decyzje o ich przyjęciu bądź odrzuceniu. Swoje decyzje przedstawia wraz z uzasadnieniem Radzie Wydziału. 29 Uchwała nr 41/2013 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie Wydziałowego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia Wydziału Filozofii i Socjologii UW oraz Uchwała nr 80/2013 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 41/2013 z 25 czerwca 2013 roku tracą moc. 30 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 12

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE Uchwała nr 41/2013 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie Wydziałowego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia Wydziału Filozofii i Socjologii UW Na

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

1. Do zadań Dziekana WNHiS należy: 2. Do zadań Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych należy:

1. Do zadań Dziekana WNHiS należy: 2. Do zadań Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych należy: Zarządzenie nr 2/2015 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie określenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 28 lutego 2014 roku WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS W celu prawidłowej realizacji polityki edukacyjnej Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zasad doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a Ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 6. Uchwala się WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 6. Uchwala się WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 6 Rady Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie jednostkowego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Wydziałowa Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest powiązana z Uczelnianą Strategią ZZJK oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r., 27.02.2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r.

Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r. Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r.

Obwieszczenie Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r. Obwieszczenie Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia Nr R-44/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PROCEDURA OCENY JAKOŚCI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych 1. Hospitacje zajęć dydaktycznych mogą przeprowadzić: Dziekan, Prodziekan, Dyrektor Instytutu, Z- ca Dyrektora Instytutu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 22/2012 z dnia 17 września 2012 roku Zalecane wzory dokumentów dotyczące funkcjonowania USZJK SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 1 Senatu WSGK z dn. 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 740/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości procesu dydaktycznego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Wewnętrzny system zapewnienia jakości procesu dydaktycznego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego Wewnętrzny system zapewnienia jakości procesu dydaktycznego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego Podstawy prawne: o Statut Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. o Zarządzenie nr 8/2012

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 325 Senatu WSB z dn. 05.12.2015 r. UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. SPIS TREŚCI I. Uczelniany System Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH z dnia 3 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedur na Wydziale Nauk Ścisłych Na podstawie 60 ust. 1 pkt 6 Statutu UPH oraz 10 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Polityka Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Polityka Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Polityka Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Działania na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

4) przedstawianie Senatowi Uczelni corocznych sprawozdań z oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim i funkcjonowania SZJK.

4) przedstawianie Senatowi Uczelni corocznych sprawozdań z oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim i funkcjonowania SZJK. Uchwała nr 126 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Śląskim Na podstawie 50 ust. 2 statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PWSZ W KONINIE 1. CELE GŁÓWNE SYSTEMU:

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PWSZ W KONINIE 1. CELE GŁÓWNE SYSTEMU: Załącznik do uchwały Nr 139/VI/III/2017 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 741/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Załącznik do uchwały RW nr 4/D/2013 ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 1 1. Użyte w tekście terminy: Program nauczania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W INSTYTUCIE HISTORII I POLITOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W INSTYTUCIE HISTORII I POLITOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W INSTYTUCIE HISTORII I POLITOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2017 Podstawa prawna Uchwała nr R.000.62.16 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Historycznym

Zasady i procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Historycznym Zasady i procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Historycznym przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA HOSPITACJE ZAJĘĆ

PROCEDURA HOSPITACJE ZAJĘĆ 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: a) 11 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i

Bardziej szczegółowo

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1 1. W trosce o stałe podnoszenie kultury i jakości kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OTWARTY - ROK AKADEMICKI 2018/2019

SYSTEM OTWARTY - ROK AKADEMICKI 2018/2019 Zał. nr 18. HARMONOGRAM REALIZACJI PROCEDUR WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PRZEZ ORGANY KOLEGIALNE, ORGANY JEDNOOSOBOWE I ZESPOŁOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODKOWIAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 100/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 100/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r. Zarządzenie Nr 100/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie planowania zajęć dydaktycznych oraz wprowadzenia ich do systemu USOSweb. Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia

Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (kadencja 2016 2020) I. Działalność Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia koncentruje się na monitorowaniu i badaniach jakości

Bardziej szczegółowo

HOSPITACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

HOSPITACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY Nr procedury WA-K1 Strona 1 Stron 11 Wydanie Data wydania I Opracował Zespół Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Stanowisko/ imię i nazwisko Prodziekan/prof.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2016 Podstawa prawna Uchwała nr R.000.62.16 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Regulamin. Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii oparty jest na następujących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

a) działania związane z oceną administracji jednostki w zakresie jej działań istotnym z punktu widzenia studentów;

a) działania związane z oceną administracji jednostki w zakresie jej działań istotnym z punktu widzenia studentów; Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Sprawozdanie z oceny własnej monitorowanie, przegląd i podnoszenie zasobów do nauki oraz zasady publikowania informacji na temat kształcenia na UW (2015)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. Nr 64/2016. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 6 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE. Nr 64/2016. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 6 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 64/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych Załącznik do uchwały Nr II/70 Nauk Technicznych i Ekonomicznych z dnia 21 maja 2013 r. Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

I. Procedury oceny jakości kształcenia

I. Procedury oceny jakości kształcenia Załącznik do Decyzji Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wdrożenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW Wewnętrznego Systemu Zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 lipca 2018 r.

Zarządzenie Nr 60/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 lipca 2018 r. Zarządzenie Nr 60/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie funkcjonowania w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 37/ Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Uchwała nr 37/ Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwała nr 37/2016-17 Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1.02.2017 - w sprawie: zatwierdzenie instrukcji systemu jakości kształcenia na Wydziale Nauk

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia. na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

Wewnętrzny System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia. na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego Załącznik 1 do uchwały Rady Naukowej Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z dnia 12 czerwca 2013 r. Wewnętrzny System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Stosowanych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z

Bardziej szczegółowo

ul. Szturmowa 1/3; Warszawa tel.: , , fax:

ul. Szturmowa 1/3; Warszawa tel.: , , fax: WYDZIA Ł ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET WARSZAWSKI www.wz.uw.edu.pl ul. Szturmowa 1/3; 02-678 Warszawa tel.: 022 55 34 002, 022 55 34 003, fax: 022 55 34 001 e-mail: wz@mail.wz.uw.edu.pl Uprawnienia i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Regulamin Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Regulamin Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku I. Informacje ogólne 1 Podstawą prawną Regulaminu Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (kadencja )

Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (kadencja ) Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (kadencja 2012-2016) I. Działalność Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia koncentruje się na monitorowaniu i badaniach jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 29 czerwca 2007 r. Nr 6C Poz. 291 UCHWAŁA nr 251 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału

Bardziej szczegółowo

I. Zadania WZOJK WH UAM dotyczą:

I. Zadania WZOJK WH UAM dotyczą: PROCEDURY WZOJK WH UAM I. Zadania WZOJK WH UAM dotyczą: (1) badań jakości kształcenia na WH UAM (2) informowania o wynikach prowadzonych badań wszystkie jednostki współtworzące WH UAM (3) opracowywania

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Studiów Edukacyjnych

Rekomendacje Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Studiów Edukacyjnych Poznań, dnia 27.02.2013 r. Rekomendacje Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczące doskonalenia jakości na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Propozycje działań

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 74/WAT/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 74/WAT/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 74/WAT/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały R z dnia 26 października 2016 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Załącznik do Uchwały R z dnia 26 października 2016 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do Uchwały R.000.62.16 z dnia 26 października 2016 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2016 Spis treści I. Podstawa prawna. II. Cel projektowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Przedmiot i zakres procedury

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Przedmiot i zakres procedury ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 1. Przedmiot i zakres procedury Przedmiotem procedury jest ujednolicenie sposobów weryfikacji

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MATEMATYKI i NAUK INFORMACYJNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MATEMATYKI i NAUK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MATEMATYKI i NAUK INFORMACYJNYCH SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Procedura hospitacji zajęć 1. Celem hospitacji jest ocena i diagnoza prowadzenia wszystkich form

Bardziej szczegółowo

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu A. Zasady i zakres oceny efektów kształcenia oraz organizacja prac Wydziałowej

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu 28.01.2013 REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA dotyczące doskonalenia jakości na UAM w Poznaniu Propozycje działań na rzecz doskonalenia jakości przygotowane przez uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Celem systemu zapewnienia jakości kształcenia jest podnoszenie jakości kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w roku akademickim 2014/2015

Harmonogram prac Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w roku akademickim 2014/2015 TERMINY POSIEDZEŃ WZJK w roku akad. 2014/2015: 4 listopada 2014 r. 13 stycznia 2015 r. (po kolegium dziekańskim) 3 marca 2015 r. 5 maja 2015 r. Terminarz posiedzeń WZJK może ulec zmianie. Harmonogram nie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Regulamin organizacyjny Instytutu Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Regulamin organizacyjny Instytutu Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 1. Instytut Prawa, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek

Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek Przewodnicząca Rady ds. Jakości Kształcenia Plan seminarium 1) Omówienie zadań WZOJK wynikających z uchwały Senatu i zarządzeń Rektora 2) Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Poz. 274 UCHWAŁA 778/II/4 SENATU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 25 maja 2017 r

Poz. 274 UCHWAŁA 778/II/4 SENATU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 25 maja 2017 r M O N I T O R KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II Poz. 274 UCHWAŁA 778/II/4 SENATU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II z dnia 25 maja 2017 r w sprawie określenia wytycznych

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

Regulamin hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Regulamin hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Regulamin hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach W oparciu o art. 132 w związku z art. 111 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Data: Strona 1/7. 1. Cel i przedmiot procedury

Data: Strona 1/7. 1. Cel i przedmiot procedury Strona 1/7 1. Cel i przedmiot procedury Usystematyzowanie i ujednolicenie działań, pojęć, wzorów dokumentów oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w przeprowadzenie badań ankietowych oceny nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Nazwa dokumentu: Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych

Nazwa dokumentu: Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych Załącznik do zarządzenia Rektora nr 03/7 z dnia 6 września 07 roku. Uczelniany System Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia Nazwa dokumentu: Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu A. Procedura analizy realizacji celów programu kształcenia A. Dla zajęć

Bardziej szczegółowo

Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych

Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych Zatwierdzona Radą Wydziału w dniu 15 października 2014r Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych 1. Zakres procedury Procedura ma zastosowanie do wszystkich form i poziomów

Bardziej szczegółowo

Proponowane zasady działania WSZJK na Wydziale Elektroniki

Proponowane zasady działania WSZJK na Wydziale Elektroniki Proponowane zasady działania WSZJK na Wydziale Elektroniki Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym JM Rektora nr 60/2016 9. Z Uczelnianym Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia integralnie związane są Wydziałowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 35/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 28 września 2018 r.

Zarządzenie nr 35/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 28 września 2018 r. Zarządzenie nr 35/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów dotyczących funkcjonowania Uczelnianego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 do Zarządzenie nr 48/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim Procedury dla wdrażanego

Bardziej szczegółowo

Data: Strona 1/7. 1. Cel i przedmiot procedury

Data: Strona 1/7. 1. Cel i przedmiot procedury Strona 1/7 1. Cel i przedmiot procedury Usystematyzowanie i ujednolicenie działań, pojęć, wzorów dokumentów oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w przeprowadzenie badań ankietowych oceny nauczycieli

Bardziej szczegółowo

2. Szczegółowe zasady studiowania w IF UW dotyczą studiów pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej bądź niestacjonarnej.

2. Szczegółowe zasady studiowania w IF UW dotyczą studiów pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej bądź niestacjonarnej. Uchwała nr 39/2015 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW w sprawie szczegółowych zasad studiowania w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Na podstawie 4 ust. 2

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE SZTUKI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE SZTUKI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE SZTUKI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO opracowany przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia przyjęty przez Radę Wydziału Sztuki

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. R o z d z i a ł 1. Postanowienia ogólne

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. R o z d z i a ł 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 95/2013/2014 Rady Wydziału Humanistycznego US z dnia 13 marca 2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO R o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 3/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 3/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania badań ankietowych oraz hospitacji w Akademii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Komisji ds. Jakości Kształcenia na Studiach Podyplomowych

REGULAMIN. Komisji ds. Jakości Kształcenia na Studiach Podyplomowych Załącznik nr 1 do Uchwały nr R.000.62.16 z dnia 26.10.2016 r. REGULAMIN Komisji ds. Jakości Kształcenia na Studiach Podyplomowych 1 1. Komisja ds. Jakości Kształcenia na Studiach Podyplomowych powoływana

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji kształcenia na odległość (e-learningu) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Regulamin organizacji kształcenia na odległość (e-learningu) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Regulamin organizacji kształcenia na odległość (e-learningu) w WUM (Załącznik do Zarządzenia nr 17/2019 Rektora WUM z dnia 15.02.2019 r.) Regulamin organizacji kształcenia na odległość (e-learningu) w

Bardziej szczegółowo

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI Wydział Transportu I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI 1) Uchwała nr 623/VII/12 Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Rektora Politechniki Białostockiej zdnia25iutego2011 roku

ZARZĄDZENIE NR Rektora Politechniki Białostockiej zdnia25iutego2011 roku ZARZĄDZENIE NR Rektora Politechniki Białostockiej zdnia25iutego2011 roku > w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych w Politechnice Białostockiej" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydział Neofilologii UPOWSZECHNIENIE SYSTEMU HOSPITACJI

Wydział Neofilologii UPOWSZECHNIENIE SYSTEMU HOSPITACJI Wydział Neofilologii UPOWSZECHNIENIE SYSTEMU HOSPITACJI I konferencja jakości kształcenia UAM, Poznań, 24.05.2016 KONKURS PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA NA NAJLEPSZY PROJEKT POPRAWIENIA JEDNEGO ELEMENTU PODNOSZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji procedur przez struktury Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia działającego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji

Harmonogram realizacji procedur przez struktury Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia działającego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Harmonogram realizacji procedur przez struktury Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia działającego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Data do 7 2 Tytuł procedury doskonaleniu efektów i zakładanych

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja wykorzystania USOSweba jako narzędzia umożliwiającego składanie podań i wniosków.

Optymalizacja wykorzystania USOSweba jako narzędzia umożliwiającego składanie podań i wniosków. Ia. Organizacja dydaktyki PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY OCENIAJĄCEJ JAKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYDZIAŁOWA NR 11 Data:

PROCEDURA WYDZIAŁOWA NR 11 Data: Programy kształcenia i plany Strona 1/5 1. Cel, przedmiot i zakres działań Celem procedury jest specyfikacja czynności procesu tworzenia, modyfikowania, zatwierdzania i wdrażania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 26/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku

UCHWAŁA NR 26/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku UCHWAŁA NR 26/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie: określenia celów, zadań, zasad oraz metod wdrażania i udoskonalania uczelnianego systemu

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich wydziałów. Uchwała Nr 145/2014 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Filii Uniwersytetu Łódzkiego jest zgodny z:

System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Filii Uniwersytetu Łódzkiego jest zgodny z: ONiWERSYTET ŁÓ01K3 Filia w Tomaszowie Mazowieckim ul. Konstytucji 3 Maja 65/67 97-200 Tomaszów Mazowiecki : tet./faks (0-48-44) 724-97-20 J Tomaszów Mazowiecki, dnia 29.06.2012r. Uchwała Filialnej Komisji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 307 ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Szkoły Języków Obcych Na podstawie 15 ust.

Bardziej szczegółowo