Podaj, je li Twój adres jest inny ni polski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podaj, je li Twój adres jest inny ni polski"

Transkrypt

1 ZA WIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU Piecz tka p atnika sk adek, je li j posiadasz lub podmiotu upowa nionego/ uprawnionego Instrukcja wype niania Szczególnie starannie wype nij sekcj dotycz c kwot wynagrodzenia/ uposa enia oraz kwot wiadcze wyp aconych w okresie niezdolno ci do pracy i innych nale no ci uwzgl dnianych przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury, renty oraz kapita u pocz tkowego. Pami taj, e dane przekazane w tym formularzu mog mie wp yw na wysoko wiadczenia przys uguj cego pracownikowi, dla którego wystawiasz to za wiadczenie. Dane te pozwol równie ustali podstaw wymiaru wiadczenia, w oparciu o obowi zuj ce regulacje prawne, zgodnie z którymi przy ustalaniu cznej kwoty przychodu za poszczególne lata kalendarzowe, dany przychód doliczany jest do roku, za który by nale ny. 1. Wype nij WIELKIMI LITERAMI 2. Wype nij kolorem czarnym lub niebieskim (nie o ówkiem) 3. Zanim wype nisz za wiadczenie, zapoznaj si z do czon do niego Informacj Dane p atnika sk adek NIP Numer REGON PESEL Rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzaj cego to samo Je li nie poda e NIP, podaj REGON Je li nie masz nadanego NIP i REGON, podaj numer PESEL Je li nie masz nadanego NIP, REGON i numeru PESEL, podaj seri i numer dokumentu potwierdzaj cego to samo Nazwa albo imi i nazwisko Ulica Numer domu Kod pocztowy Nazwa pa stwa Numer Konta P atnika (NKP) przed 1999 r. Numer lokalu Miejscowo Podaj, je li Twój adres jest inny ni polski Podaj, je li do 31 grudnia 1998 r. zg asza e pracowników do ubezpieczenia spo ecznego w deklaracjach rozliczeniowych imiennych Dane osoby ubezpieczonej pracownika PESEL Rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzaj cego to samo Je li nie ma nadanego numeru PESEL, podaj seri i numer dokumentu potwierdzaj cego to samo Imi i nazwisko Data urodzenia dd / mm / rrrr Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych w internecie Strona 1 z 4

2 Informacje o pracowniku 1. Jest/ by zatrudniony Podaj dat, od kiedy jest zatrudniony lub okres zatrudnienia od do 2. Niepe ny wymiar czasu pracy przed 15 listopada 1991 r. Wype nij, je li pracownik przed 15 listopada 1991 r. by zatrudniony w niepe nym wymiarze czasu pracy. Podaj okres od do, w którym pracownik przed 15 listopada 1991 r. by zatrudniony w niepe nym wymiarze czasu pracy oraz wymiar czasu pracy 3. Pracownikowi udzielono urlopu bezp atnego TAK NIE Je li TAK, podaj okresy od do 4. Pracownikowi udzielono urlopu wychowawczego/ urlopu bezp atnego na wychowywanie dzieci TAK NIE Je li TAK, podaj okresy od do Podaj imi i dat urodzenia dziecka/ dzieci Informacje o wyp aconych wiadczeniach 1. Pracownikowi wyp acono wynagrodzenie za czas niezdolno ci do pracy na podstawie art. 92 Kodeksu pracy lub innych odr bnych przepisów TAK NIE Je li TAK, podaj okresy od do 2. Pracownikowi po 14 listopada 1991 r. wyp acono zasi ek chorobowy/ opieku czy/ macierzy ski TAK NIE Je li TAK, podaj okresy od do 3. Pracownikowi wyp acono wiadczenie rehabilitacyjne TAK NIE Je li TAK, podaj okresy od do Je li w cz ci dotycz cej ww. okresów brakuje miejsca na wpisanie wszystkich okresów brakuj ce okresy wyka odr bnie w za czniku do za wiadczenia. Za cznik ten stanowi wówczas integraln cz za wiadczenia i powinien by opatrzony piecz tk p atnika sk adek, je li j posiadasz/ upowa nionego podmiotu oraz podpisem i piecz tk tej samej osoby, która wystawi a za wiadczenie. Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych w internecie Strona 2 z 4

3 Imi i nazwisko pracownika Data urodzenia dd / mm / rrrr Informacje o kwotach wynagrodzenia/ uposa enia, kwotach wiadcze wyp aconych w okresie niezdolno ci do pracy oraz kwotach innych nale no ci za dany rok kalendarzowy uwzgl dnianych przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury, renty oraz kapita u pocz tkowego WA NE! Przy wype nianiu poni szej tabeli, kwoty sta ych i zmiennych sk adników wynagrodzenia/ uposa enia (sta e wynagrodzenie zasadnicze, premie, nagrody, warto wiadcze w naturze, dodatki do p ac i inne) oraz kwoty wiadcze za okres niezdolno ci do pracy je eli wyp acone zosta y w innym roku ni rok kalendarzowy, za który s nale ne dolicz do roku, za który przys uguj. Pami taj równie o wy czeniu tych kwot z roku, w którym zosta y wyp acone. Je li nie jest mo liwe ustalenie okresu, za jaki przys uguje dana wyp ata dolicz j do roku, w którym zosta a wyp acona. Rok Kwoty sta ych i zmiennych sk adników wynagrodzenia/ uposa enia nale nych za dany rok kalendarzowy, które stanowi y podstaw wymiaru sk adek na ubezpieczenie spo eczne/ ubezpieczenia emerytalne i rentowe Kwoty wiadcze nale nych za dany rok kalendarzowy (wynagrodzenia za czas niezdolno ci do pracy, zasi ków: chorobowego, opieku czego, macierzy skiego) Kwoty wiadcze nale nych za dany rok kalendarzowy ( wiadczenia rehabilitacyjnego/ zasi ku/ wiadczenia/ dodatku wyrównawczego) Kwoty sk adników wynagrodzenia nale nych za dany rok kalendarzowy, wyp aconych obok wynagrodzenia za czas niezdolno ci do pracy, zasi ku chorobowego, macierzy skiego, opieku czego, wiadczenia rehabilitacyjnego, które w okresie pobierania ww. wiadcze nie stanowi y podstawy wymiaru sk adek na ubezpieczenie spo eczne/ ubezpieczenia emerytalne i rentowe Kwoty przychodu nale nego za dany rok kalendarzowy, który nie stanowi podstawy wymiaru sk adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a stanowi podstaw wymiaru sk adek na ubezpieczenie wypadkowe (dotyczy lat po 1998 r.) Kwoty innych wyp aconych nale no ci, które nie zosta y wykazane w kolumnach 2 6 i ich rodzaj o ile s one wliczane do podstawy wymiaru wiadcze kwota rodzaj Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych w internecie Strona 3 z 4

4 Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru sk adek na ubezpieczania emerytalne i rentowe Wype nij wy cznie w przypadku przekroczenia przez pracownika rocznej podstawy wymiaru sk adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Rok Miesi c Rok Miesi c Rok Miesi c Rok Miesi c Podaj rok i miesi c, w którym nast pi o przekroczenie przez pracownika rocznej podstawy wymiaru sk adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatkowe informacje/ uwagi Podaj sk adnik wynagrodzenia, co do którego masz w tpliwo ci, czy jest on uwzgl dniany w podstawie wymiaru wiadcze i którego nie wykaza e w tabeli na str. 3. Podaj rodzaj tego sk adnika, kwot, tytu wyp aty oraz okres, w którym zosta wyp acony. Mo esz równie zg osi inne uwagi dotycz ce danych, które poda e w za wiadczeniu. Informacje dotycz ce pe nomocnika upowa nionego przez p atnika sk adek do wystawienia za wiadczenia Jako podmiot upowa niony do wystawienia niniejszego za wiadczenia podaj: nazw i adres Þ rmy, REGON i NIP, zakres udzielonego pe nomocnictwa i termin jego obowi zywania Informacja o dokumentach Podaj na podstawie jakich dokumentów wystawi e za wiadczenie Za czniki Przedk adam: Za cznik uzupe niaj cy informacj o okresach wyp acania wiadcze (uzupe nienie sekcji: Informacje o wyp aconych wiadczeniach) TAK NIE Odpowiedzialno za wystawienie za wiadczenia Wystawienie za wiadczenia niezgodnego z prawd poci ga za sob odpowiedzialno przewidzian w odpowiednich przepisach prawa. Data dd / mm / rrrr Podpis p atnika sk adek lub osoby upowa nionej/ uprawnionej do wystawienia za wiadczenia nr telefonu oraz piecz tka zawieraj ca imi, nazwisko i stanowisko Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), s dost pne w centrali lub terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS oraz na stronie internetowej ZUS pod adresem: Sk ad: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 2765/18 Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych w internecie Strona 4 z 4

5 INFORMACJA do za wiadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Informacje wst pne Wystawione przez Ciebie za wiadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu jest dokumentem, na podstawie którego ustalamy podstaw wymiaru renty z tytu u niezdolno ci do pracy oraz emerytury przyznawanej na starych zasadach, a tak e kapita u pocz tkowego, je li wystawi e go za okres zatrudnienia przypadaj cy przed 1999 r. O wysoko ci wymienionych wiadcze decyduje m.in. wysoko wynagrodze z poszczególnych lat wskazanych do ustalenia podstawy wymiaru wiadczenia. Wa ne jest zatem jej ustalenie na podstawie prawid owo wystawionego przez Ciebie za wiadczenia. Za wiadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu mo e by równie wystawione przez: q nast pc prawnego pracodawcy, q likwidatora lub syndyka masy upad o ci, q podmiot upowa niony przez p atnika sk adek do wystawienia za wiadczenia, q Krajowy O rodek Wsparcia Rolnictwa dla pracowników zlikwidowanych przedsi biorstw gospodarki rolnej. WA NE! Z uwagi na to, e na przestrzeni lat, przepisy reguluj ce zasady ustalania podstawy wymiaru sk adek na ubezpieczenia spo eczne by y wielokrotnie nowelizowane lub zmieniane, co znacz co rozszerzy o zakres sk adników wynagrodzenia i innych nale no ci uwzgl dnianych w podstawie wymiaru wiadcze w niniejszej Informacji wykazali my tylko niektóre z nich i wynikaj ce ze stosunku pracy. Wynagrodzenie i inne wiadczenia przyjmowane do ustalenia podstawy wymiaru renty z tytu u niezdolno ci do pracy, emerytury przyznawanej na starych zasadach oraz kapita u pocz tkowego Do ustalenia podstawy wymiaru renty z tytu u niezdolno ci do pracy oraz emerytury przyznawanej na starych zasadach przyjmuje si podstaw wymiaru sk adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (pocz wszy od 1 stycznia 1999 r.) lub na ubezpieczenie spo eczne (do 31 grudnia 1998 r.). Do ustalenia podstawy wymiaru renty z ubezpieczenia wypadkowego przyjmuje si podstaw wymiaru sk adki na ubezpieczenie spo eczne do 31 grudnia 1998 r. oraz na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia 1999 r. bez ograniczenia do kwoty rocznej podstawy wymiaru sk adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Do ustalenia podstawy wymiaru kapita u pocz tkowego przyjmuje si podstaw wymiaru sk adek na ubezpieczenie spo eczne do 31 grudnia 1998 r. Przy ustalaniu podstawy wymiaru wymienionych wiadcze przyjmuje si zatem kwoty sta ych i zmiennych sk adników wynagrodzenia/ uposa enia (sta e wynagrodzenie zasadnicze, premie, nagrody, warto wiadcze w naturze, dodatki do p ac i inne nale no ci), które stanowi y podstaw sk adki na ww. ubezpieczenia. Do ustalenia podstawy wymiaru wiadcze, przyjmuje si równie : 1) kwoty wynagrodze za czas niezdolno ci do pracy oraz zasi ków: chorobowego, macierzy skiego, opieku czego, przys uguj cych ubezpieczonemu w roku kalendarzowym przypadaj cym po 2004 r., z tym e: q je li czna kwota przychodu za dany rok kalendarzowy przekroczy kwot rocznej podstawy wymiaru sk adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe albo jest równa tej kwocie wówczas w podstawie wymiaru wiadczenia nie s uwzgl dniane kwoty ww. wynagrodze i zasi ków, q je li przychód za dany rok kalendarzowy jest ni szy od kwoty rocznej podstawy wymiaru sk adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wówczas kwoty ww. wynagrodze i zasi ków wlicza si do podstawy wymiaru wiadcze, nie wi cej jednak ni do osi gni cia kwoty rocznej podstawy wymiaru sk adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 2) kwoty wiadczenia rehabilitacyjnego, zasi ku wyrównawczego, dodatku wyrównawczego i wiadczenia wyrównawczego (bez wzgl du na to, czy zosta y wyp acone za lata po 2004 r., czy te za lata wcze niejsze), a tak e Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych w internecie Strona 1 z 6

6 kwoty wynagrodze za czas niezdolno ci do pracy oraz kwoty zasi ków: chorobowego, macierzy skiego i opieku czego przys uguj cych ubezpieczonemu za lata kalendarzowe przypadaj ce przed 2005 r. równie wówczas, gdy w danym roku kalendarzowym zosta a osi gni ta kwota rocznej podstawy wymiaru sk adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 3) kwoty sk adników wynagrodzenia (np. dodatku sta owego, dodatku ratowniczego, wynagrodzenia rocznego z tytu u Karty Hutnika) wyp aconych obok wynagrodzenia za czas niezdolno ci do pracy, zasi ku chorobowego, zasi ku macierzy skiego, opieku czego, wiadczenia rehabilitacyjnego, które wy cznie w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasi ku nie stanowi y podstawy wymiaru sk adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W podstawie wymiaru wiadcze uwzgl dnia si tak e inne wyp acone ubezpieczonemu nale no ci. Przyk adowo: q warto rekompensaty cenowej wyp aconej pracownikowi z tytu u podwy ki cen na artyku y ywno ciowe, opa i energi obok wynagrodzenia lub zasi ku z ubezpieczenia spo ecznego, przy czym bez znaczenia pozostaje fakt, czy rekompensata by a obj ta sk adk na ubezpieczenie spo eczne czy te nie. Rekompensata wyp acana by a w okresie od 1 wrze nia 1981 r. do 30 czerwca 1987 r. Od wyp aconych rekompensat za okres do 30 kwietnia 1984 r. nie by a op acana sk adka na ubezpieczenie spo- eczne. Natomiast od 1 maja 1984 r. podstaw wymiaru sk adek na ubezpieczenie spo eczne stanowi a po owa sumy wyp aconych pracownikowi rekompensat w czonych do wynagrodzenia zasadniczego. Od 1 lipca 1987 r. rekompensaty w czono do wynagrodzenia zasadniczego i tym samym w ca o ci podlega y obowi zkowi odprowadzenia sk adki na ubezpieczenie spo eczne, q warto rekompensaty pieni nej ustalonej z tytu u okresowego niepodwy szania p ac w sferze bud etowej. Za ka dy miesi c przepracowany w pe nym wymiarze czasu pracy, przyjmuje si : w okresie od 1 lipca 1991 r. do 31 grudnia 1991 r. kwot 46,00 z, a w okresie od 1 stycznia 1992 r. do 28 czerwca 1992 r. kwot 58,00 z. W przypadku zatrudnienia w niepe nym wymiarze czasu pracy powy sze kwoty s proporcjonalnie zmniejszane. Nale no ci z tytu u rekompensaty podlegaj pomno eniu przez , poniewa dotycz okresu przed denominacj z otego. Wa na zasada Przy ustalaniu podstawy wymiaru wiadcze stosuje si zasad, w my l której w podstawie tej uwzgl dnia si wynagrodzenie i wiadczenia za czas niezdolno ci do pracy przys uguj ce za okres, za który zosta y wyp acone, czyli dolicza si je do roku, za który s nale ne. Zasad t stosuje si jedynie wówczas, gdy istnieje mo liwo ustalenia okresu, za który dana wyp ata przys uguje, jak to ma miejsce w przypadku, np. trzynastki, nagrody z zysku. Je eli nie jest mo liwe ustalenie okresu, jakiego dana wyp ata dotyczy albo z uwagi na jej specyþ k tak wyp at dolicza si do miesi ca, w którym zosta a wyp acona. Wskazówki pomocne przy wype nianiu za wiadczenia o zatrudnienu i wynagrodzeniu Sekcja: Informacje o pracowniku Do pkt 1 Wpisz dat pocz tku i ko ca zatrudnienia (dzie, miesi c, rok). W przypadku gdy zatrudnienie trwa, wpisz tylko dat pocz tkow. Do pkt 2 Je li w za wiadczeniu potwierdzi e okres zatrudnienia przypadaj cy przed 15 listopada 1991 r., i w tym okresie pracownik by zatrudniony w niepe nym wymiarze, dodatkowo podaj wymiar czasu pracy oraz okres, w którym pracownik by zatrudniony w niepe nym wymiarze. Wymiar ten mo esz wpisa w postaci u amka zwyk ego, np.: q 1/2 dla po owy wymiaru czasu pracy, q 3/4 dla trzech czwartych wymiaru czasu pracy, q 7/8 dla siedmiu ósmych wymiaru czasu pracy. Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych w internecie Strona 2 z 6

7 Tabela w sekcji: Informacje o kwotach wynagrodzenia/ uposa enia, kwotach wiadcze wyp aconych w okresie niezdolno ci do pracy oraz kwotach innych nale no ci za dany rok kalendarzowy uwzgl dnianych przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury, renty oraz kapita u pocz tkowego Do kolumny 2 tabeli Kwoty sta ych i zmiennych sk adników wynagrodzenia/ uposa enia nale nych za dany rok kalendarzowy, które stanowi y podstaw wymiaru sk adek na ubezpieczenie spo eczne/ ubezpieczenia emerytalne i rentowe W kolumnie 2 wpisz kwoty wszystkich tych sk adników wynagrodzenia/ uposa enia, które w okresie zatrudnienia by y obj te sk adk na ubezpieczenie spo eczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wszystkie wyp aty dolicz do roku, za który s nale ne. Je eli, np. nagrod z zysku lub trzynastk nale n za 2001 r. wyp aci e w 2002 r. kwot tej nagrody i trzynastki dolicz do roku 2001 r., czyli do roku za który przys uguje. Oznacza to równie konieczno wy czenia kwoty nagrody i trzynastki z roku, w którym zosta a wyp acona, czyli z 2002 r. Tak sam zasad stosujesz, je eli wp ata, np. trzynastki lub nagrody z zysku dotyczy roku, w którym przekroczona zosta a roczna podstawa wymiaru sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wyp aty te dolicz do roku, za który s nale ne o ile w roku wyp aty stanowi y podstaw wymiaru sk adki. W przypadku wyp aty w danym roku, co do której nie jest mo liwe ustalenie roku, za który wyp ata ta przys uguje, dolicz j do danego roku, czyli do roku wyp aty. Przy zachowaniu powy szej zasady w kolumnie 2 podaj kwoty: q wynagrodzenia zasadniczego i innych sta ych sk adników, np. dodatku: sta owego, funkcyjnego, zmianowego, za prac w warunkach szkodliwych dla zdrowia, q wynagrodzenia obejmuj cego wiadczenia w naturze (w kwotach stanowi cych podstaw wymiaru sk adek na ubezpieczenie spo eczne lub ubezpieczenia emerytalno-rentowe), q zmiennych sk adników wynagrodzenia, np. premii regulaminowych, nagrody uznaniowej, q innych wynagrodze, sk adników wynagrodzenia za prac. Do kolumny 3 tabeli Kwoty wiadcze nale nych za dany rok kalendarzowy (wynagrodzenia za czas niezdolno ci do pracy, zasi ków: chorobowego, opieku czego, macierzy skiego) W kolumnie 3 wpisz nale ne za dany rok kalendarzowy kwoty: q wynagrodzenia za czas niezdolno ci do pracy, przys uguj cego na podstawie art. 92 Kodeksu pracy lub przys uguj cego na podstawie ustaw szczególnych (np. na podstawie ustawy Karta Nauczyciela), wyp aconego po 28 lutego 1995 r., q zasi ków chorobowych, q zasi ku macierzy skiego, q zasi ku opieku czego. Do kolumny 4 tabeli Kwoty wiadcze nale nych za dany rok kalendarzowy ( wiadczenia rehabilitacyjnego zasi ku/ wiadczenia/ dodatku wyrównawczego) W kolumnie 4 wpisz nale ne za dany rok kalendarzowy kwoty: q wiadczenia rehabilitacyjnego, q dodatku wyrównawczego, wiadczenia wyrównawczego i zasi ku wyrównawczego. Do kolumny 5 tabeli Kwoty sk adników wynagrodzenia za dany rok kalendarzowy, wyp aconych obok wynagrodzenia za czas niezdolno ci do pracy, zasi ku chorobowego, macierzy skiego, opieku czego, wiadczenia rehabilitacyjnego, które w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasi ku nie stanowi y podstawy wymiaru sk adek na ubezpieczenie spo eczne/ ubezpieczenia emerytalne i rentowe W kolumnie 5 przy danym roku kalendarzowym wpisz: nale ne za ten rok kwoty: q sk adników wynagrodzenia (np. dodatku sta owego, dodatku ratowniczego), które w okresie wiadczenia pracy stanowi podstaw wymiaru sk adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a wy czenie ich z tej podstawy nast pi o tylko dlatego, e zosta y wyp acone obok wiadcze zwi zanych z niezdolno ci do pracy lub macierzy stwem. Prawo do pobierania ww. sk adników wynagrodzenia w czasie niezdolno ci do pracy, wynika z postanowie uk adów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagrodzeniu stosowanych w danym zak adzie pracy. Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych w internecie Strona 3 z 6

8 Do kolumny 6 tabeli Kwoty przychodu nale nego za dany rok kalendarzowy, który nie stanowi podstawy wymiaru sk adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a stanowi podstaw wymiaru sk adek na ubezpieczenie wypadkowe W kolumnie 6 wpisz kwoty przychodu, nale nego za dany rok kalendarzowy obj tego sk adk na ubezpieczenie wypadkowe. Wszystkie wyp aty dolicz do roku, za który s nale ne. Je eli, np. nagrod z zysku lub trzynastk nale n za 2008 r. wyp aci e w 2009 r. kwot tej nagrody i trzynastki dolicz do 2008 r., czyli do roku za który przys uguje. Oznacza to równie konieczno wy czenia kwoty nagrody i trzynastki z roku, w którym zosta a wyp acona, czyli z 2009 r. W przypadku wyp aty w danym roku, co do której nie jest mo liwe ustalenie okresu roku, za który wyp ata ta przys uguje, dolicz j do danego roku, czyli do roku wyp aty. Przy zachowaniu powy szej zasady w kolumnie 5 wpisz kwoty: q przychodu (wynagrodzenia zasadniczego i innych sta ych sk adników, np. dodatku: sta owego, funkcyjnego, zmianowego, za prac w warunkach szkodliwych dla zdrowia), q wynagrodzenia obejmuj cego wiadczenia w naturze, q zmiennych sk adników wynagrodzenia, np. premii regulaminowych, nagrody uznaniowej, q innych wynagrodze, sk adników wynagrodzenia za prac. Do kolumny 7 tabeli Kwoty innych wyp aconych nale no ci, które nie zosta y wykazane w kolumnach 2 6 i ich rodzaj o ile s one wliczane do podstawy wymiaru wiadcze W kolumnie 7 przy danym roku kalendarzowym wpisz kwoty innych wyp at, których nie wykaza e w kolumnach 2 6 oraz rodzaj tej wyp aty, np.: q kwot rekompensaty wyp aconej pracownikowi z tytu u podwy ki cen na artyku y ywno ciowe, opa i energi, która by a wyp acana obok wynagrodzenia lub zasi ku z ubezpieczenia spo ecznego w okresie od 1 wrze nia 1981 r. do 30 czerwca 1987 r., q kwot rekompensaty pieni nej ustalonej z tytu u okresowego niepodwy szania p ac w sferze bud etowej. Sekcja: Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru sk adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Je li pracownik przekroczy roczn podstaw wymiaru sk adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpisz rok i miesi c, w którym to przekroczenie nast pi o. Sekcja: Informacje dotycz ce pe nomocnika upowa nionego przez p atnika sk adek do wystawienia za wiadczenia Je eli wystawiasz za wiadczenie w imieniu pracodawcy, który udzieli Ci pe nomocnictwa wpisz swoje dane: q nazw i adres Þ rmy, q NIP albo REGON, q PESEL je li nie masz nadanego NIP i REGON, q zakres udzielonego pe nomocnictwa i termin jego obowi zywania. Przyk ady pomoce przy wype nianiu tabeli na str. 3 za wiadczenia o zatrudnienu i wynagrodzeniu Przyk ad 1 W tym przyk adzie poka emy Ci, jak prawid owo wype ni tabel, w sytuacji gdy ubezpieczonemu w okresie zatrudnienia od 6 maja 1999 r. do 31 pa dziernika 2006 r. wynagrodzenie nale ne za grudzie wyp acono w styczniu nast pnego roku. Ubezpieczonemu równie w marcu 2004 r., 2005 r. i 2006 r. wyp acono nagrod z zysku za lata poprzednie. Ubezpieczonemu w: q 1999 r. wyp acono wynagrodzenie w cznej kwocie ,00 z, q 2000 r. wyp acono wynagrodzenie w cznej kwocie ,00 z, w tym w styczniu 2000 r. wyp acono wynagrodzenie za grudzie 1999 r. w kwocie 3000,00 z, q 2001 r. wyp acono wynagrodzenie w cznej kwocie ,00 z, w tym w styczniu 2001 r. wyp acono wynagrodzenie za grudzie 2000 r. w kwocie 3300,00 z, q 2002 r. wyp acono wynagrodzenie w cznej kwocie ,00 z, w tym w styczniu 2002 r. wyp acono wynagrodzenie za grudzie 2001 r. w kwocie 3500,00 z, q 2003 r. wyp acono wynagrodzenie w cznej kwocie ,00 z, w tym w styczniu 2003 r. wyp acono wynagrodzenie za grudzie 2002 r. w kwocie 3700,00 z, Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych w internecie Strona 4 z 6

9 q 2004 r. wyp acono wynagrodzenie w cznej kwocie ,00 z, w tym w styczniu 2004 r. wyp acono wynagrodzenie za grudzie 2003 r. w kwocie 3900,00 z oraz w marcu 2004 r. wyp acono nagrod z zysku za 2003 r. w kwocie 4000,00 z, q 2005 r. wyp acono wynagrodzenie w cznej kwocie ,00 z, w tym w styczniu 2005 r. wyp acono wynagrodzenie za grudzie 2004 r. w kwocie 4800,00 z, oraz w marcu 2005 r. wyp acono nagrod z zysku za 2004 r. w kwocie 4600,00 z, q 2006 r. wyp acono wynagrodzenie w cznej kwocie ,00 z, w tym w styczniu 2006 r. wyp acono wynagrodzenie za grudzie 2005 r. w kwocie 6000,00 z oraz w marcu 2006 r. wyp acono nagrod z zysku za 2005 r. w kwocie 5200,00 z. Przychód, który nale y wykaza w kolumnie 2 tabeli za: q 1999 r. wynosi ,00 z (20 000,00 z ,00 z ), q 2000 r. wynosi ,00 z (40 000,00 z 3000,00 z ,00 z ), q 2001 r. wynosi ,00 z (42 000,00 z 3300,00 z ,00 z ), q 2002 r. wynosi ,00 z (46 000,00 z 3500,00 z ,00 z ), q 2003 r. wynosi ,00 z (48 000,00 z 3700,00 z ,00 z ,00 z ), q 2004 r. wynosi ,00 z (52 000,00 z 3900,00 z 4000,00 z ,00 z ,00 z ), q 2005 r. wynosi ,00 z (60 000,00 z 4800,00 z 4600,00 z ,00 z ,00 z ), q 2006 r. wynosi ,00 z (69 000,00 z 6000,00 z 5200,00 z ). Ubezpieczonemu w okresie zatrudnienia wyp acono równie wynagrodzenie za czas niezdolno ci do pracy z powodu choroby: q w 2002 r. w kwocie 950,00 z, q w 2006 r. w kwocie 1100,00 z. Prawid owe wype nienie tabeli (str. 3 za wiadczenia) dla przyk adu 1 Rok Kwoty sta ych i zmiennych sk adników wynagrodzenia/ uposa enia nale nych za dany rok kalendarzowy, które stanowi y podstaw wymiaru sk adek na ubezpieczenie spo eczne/ ubezpieczenia emerytalne i rentowe Kwoty wiadcze nale nych za dany rok kalendarzowy (wynagrodzenia za czas niezdolno ci do pracy, zasi ków: chorobowego, opieku czego, macierzy skiego) Kwoty wiadcze nale nych za dany rok kalendarzowy ( wiadczenia rehabilitacyjnego zasi ku/ wiadczenia/ dodatku wyrównawczego) Kwoty sk adników wynagrodzenia nale nych za dany rok kalendarzowy, wyp aconych obok wynagrodzenia za czas niezdolno ci do pracy, zasi ku chorobowego, macierzy skiego, opieku czego, wiadczenia rehabilitacyjnego, które w okresie pobierania ww. wiadcze nie stanowi y podstawy wymiaru sk adek na ubezpieczenie spo eczne/ ubezpieczenia emerytalne i rentowe Kwoty przychodu nale nego za dany rok kalendarzowy, który nie stanowi podstawy wymiaru sk adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a stanowi podstaw wymiaru sk adek na ubezpieczenie wypadkowe (dotyczy lat po 1998 r.) Kwoty innych wyp aconych nale no ci, które nie zosta y wykazane w kolumnach 2 6 i ich rodzaj o ile s one wliczane do podstawy wymiaru wiadcze , , , ,00 950, , , , , ,00 Przyk ad 2 W kolejnym przyk adzie poka emy Ci, jak prawid owo wype ni tabel, w sytuacji gdy ubezpieczonemu w okresie zatrudnienia od 2 lutego 2002 r. do 31 sierpnia 2008 r. wyp acono trzynastk nale n za rok poprzedni i u którego w latach nast pi o przekroczenie kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru sk adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Kwota ta wynosi a w: q 2004 r ,00 z, q 2005 r ,00 z, q 2006 r ,00 z. Ubezpieczonemu w: q 2002 r. wyp acono wynagrodzenie w cznej kwocie ,00 z, q 2003 r. wyp acono wynagrodzenie w cznej kwocie ,00 z, w tym w marcu 2003 r. wyp acono trzynastk za 2002 r. w kwocie 4800,00 z, q 2004 r. wyp acono wynagrodzenie w cznej kwocie ,00 z, w tym w marcu 2004 r. wyp acono trzynastk za 2003 r. w kwocie 6000,00 z. (ubezpieczony kwot rocznego ograniczenia podstawy wymiaru przekroczy w listo- kwota rodzaj Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych w internecie Strona 5 z 6

10 padzie). W listopadzie i w grudniu 2004 r. ubezpieczonemu wyp acono wynagrodzenie w kwocie 7000,00 z, od którego odprowadzona zosta a sk adka na ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe, q 2005 r. wyp acono wynagrodzenie w cznej kwocie ,00 z, w tym w marcu 2005 r. wyp acono trzynastk za 2004 r. w kwocie 7000,00 z. (ubezpieczony kwot rocznego ograniczenia podstawy wymiaru przekroczy w listopadzie). W listopadzie i w grudniu 2005 r. ubezpieczonemu wyp acono wynagrodzenie w cznej kwocie 7200,00 z, od którego odprowadzona zosta a sk adka na ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe, q 2006 r. wyp acono wynagrodzenie w cznej kwocie ,00 z, w tym w marcu 2006 r. wyp acono trzynastk za 2005 r. w kwocie 7700,00 z, (ubezpieczony kwot rocznego ograniczenia podstawy wymiaru przekroczy w listopadzie). W listopadzie i w grudniu 2006 r. ubezpieczonemu wyp acono wynagrodzenie w cznej kwocie 7500,00 z, od którego odprowadzona zosta a sk adka na ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe, q 2007 r. wyp acono wynagrodzenie w cznej kwocie ,00 z, w tym w marcu 2007 r. wyp acono trzynastk za 2006 r. w kwocie 8000,00 z, q 2008 r. wyp acono wynagrodzenie w cznej kwocie ,00 z, w tym w marcu 2008 r. wyp acono trzynastk za 2007 r. w kwocie 8200,00 z. Przychód, który nale y wykaza w kolumnie 2 tabeli, za: q 2002 r. wynosi ,00 z (58 000,00 z ,00 z ), q 2003 r. wynosi ,00 z (62 000,00 z 4800,00 z ,00 z ), q 2004 r. wynosi ,00 z (68 700,00 z 6000,00 z ,00 z ), q 2005 r. wynosi ,00 z (72 690,00 z 7000,00 z ,00 z ), q 2006 r. wynosi ,00 z (73 560,00 z 7700,00 z ,00 z ), q 2007 r. wynosi ,00 z (77 800,00 z 8000,00 z ,00 z ), q 2008 r. wynosi ,00 z (65 000,00 z 8200,00 z ). Ubezpieczonemu w okresie zatrudnienia wyp acono równie wynagrodzenie za czas niezdolno ci do pracy z powodu choroby i zasi ki chorobowe: q w 2003 r. w cznej kwocie 1050,50 z, q w 2006 r. w cznej kwocie 1000,00 z. Prawid owe wype nienie tabeli (str. 3 za wiadczenia) dla przyk adu 2 Rok Kwoty sta ych i zmiennych sk adników wynagrodzenia/ uposa enia nale nych za dany rok kalendarzowy, które stanowi y podstaw wymiaru sk adek na ubezpieczenie spo eczne/ ubezpieczenia emerytalne i rentowe Kwoty wiadcze nale nych za dany rok kalendarzowy (wynagrodzenia za czas niezdolno ci do pracy, zasi ków: chorobowego, opieku czego, macierzy skiego) Kwoty wiadcze nale nych za dany rok kalendarzowy ( wiadczenia rehabilitacyjnego zasi ku/ wiadczenia/ dodatku wyrównawczego) Kwoty sk adników wynagrodzenia nale nych za dany rok kalendarzowy, wyp aconych obok wynagrodzenia za czas niezdolno ci do pracy, zasi ku chorobowego, macierzy skiego, opieku czego, wiadczenia rehabilitacyjnego, które w okresie pobierania ww. wiadcze nie stanowi y podstawy wymiaru sk adek na ubezpieczenie spo eczne/ ubezpieczenia emerytalne i rentowe Kwoty przychodu nale nego za dany rok kalendarzowy, który nie stanowi podstawy wymiaru sk adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a stanowi podstaw wymiaru sk adek na ubezpieczenie wypadkowe (dotyczy lat po 1998 r.) Kwoty innych wyp aconych nale no ci, które nie zosta y wykazane w kolumnach 2 6 i ich rodzaj o ile s one wliczane do podstawy wymiaru wiadcze , , , , , , , , , , , ,00 kwota rodzaj Podstawa prawna q Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo ecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383, z pó n. zm.), q Ustawa z dnia 30 pa dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo ecznym z tytu u wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1773, z pó n. zm.), q Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegó owych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent (Dz.U. z 1989 r. Nr 11, poz. 63, z pó n. zm.) w zakresie, w którym przepisy tego rozporz dzenia nie s sprzeczne z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS, q Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegó owych zasad ustalania podstawy wymiaru sk adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1949). Sk ad: PoligraÞ a ZUS/W-wa; zam. nr 1725/18 Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych w internecie Strona 6 z 6

Podaj, je li Twój adres jest inny ni polski

Podaj, je li Twój adres jest inny ni polski ERP-7 ZA WIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU Piecz tka p atnika sk adek, je li j posiadasz lub podmiotu upowa nionego/ uprawnionego Instrukcja wype niania Szczególnie starannie wype nij sekcj dotycz

Bardziej szczegółowo

Z-12 WNIOSEK O ZASI EK POGRZEBOWY

Z-12 WNIOSEK O ZASI EK POGRZEBOWY WNIOSEK O ZASI EK POGRZEBOWY Instrukcja wype niania Wype nij ten wniosek, je eli starasz si o zasi ek pogrzebowy. 1. Wype nij WIELKIMI LITERAMI 2. Pola wyboru zaznacz znakiem X 3. Wype nij kolorem czarnym

Bardziej szczegółowo

ENSK WNIOSEK O NAUCZYCIELSKIE WIADCZENIE KOMPENSACYJNE. Instrukcja wype niania

ENSK WNIOSEK O NAUCZYCIELSKIE WIADCZENIE KOMPENSACYJNE. Instrukcja wype niania WNIOSEK O NAUCZYCIELSKIE WIADCZENIE KOMPENSACYJNE Data sporz dzenia wniosku przez p atnika sk adek Instrukcja wype niania dd / mm / rrrr Piecz i podpis osoby upowa nionej przez p atnika sk adek Wype nij

Bardziej szczegółowo

EPOM WNIOSEK O EMERYTUR POMOSTOW. Instrukcja wype niania

EPOM WNIOSEK O EMERYTUR POMOSTOW. Instrukcja wype niania Data sporz dzenia wniosku przez p atnika sk adek WNIOSEK O EMERYTUR POMOSTOW Instrukcja wype niania dd / mm / rrrr Piecz i podpis osoby upowa nionej przez p atnika sk adek Wype nij ten wniosek, je eli

Bardziej szczegółowo

do zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

do zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu INFORMACJA do zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Informacje wstępne Wystawione przez Ciebie zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu jest dokumentem, na podstawie którego ustalamy podstawę

Bardziej szczegółowo

DZIECKIEM O ZAMIARZE PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM EMERYTALNEMU I RENTOWYM ORAZ WNIOSEK O

DZIECKIEM O ZAMIARZE PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM EMERYTALNEMU I RENTOWYM ORAZ WNIOSEK O O WIADCZE ZMIANA O WIADCZENIA OSOBY SPRAWUJ CEJ OSOBIST OPIEK NAD DZIECKIEM O ZAMIARZE PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM EMERYTALNEMU I RENTOWYM ORAZ WNIOSEK O ZG OSZE CZ ONKÓW RODZINY DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Bardziej szczegółowo

ESP WNIOSEK O WIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE

ESP WNIOSEK O WIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE WNIOSEK O WIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE Instrukcja wype niania Wype nij ten wniosek, je eli starasz si o wiadczenie przedemerytalne. Zanim wype nisz formularz, zapoznaj si z do czon do niego Informacj. 1.

Bardziej szczegółowo

EMC WNIOSEK O EMERYTUR CZ CIOW

EMC WNIOSEK O EMERYTUR CZ CIOW Data sporz dzenia wniosku przez p atnika sk adek WNIOSEK O EMERYTUR CZ CIOW dd / mm / rrrr Piecz i podpis osoby upowa nionej przez p atnika sk adek Instrukcja wype niania Wype nij ten wniosek, je eli starasz

Bardziej szczegółowo

Dane osoby uprawnionej do emerytury (która dokonuje wskazania po raz pierwszy/ zmienia poprzedni dyspozycj ) dd / mm / rrrr

Dane osoby uprawnionej do emerytury (która dokonuje wskazania po raz pierwszy/ zmienia poprzedni dyspozycj ) dd / mm / rrrr WSKAZANIE/ ZMIANA OSÓB UPOSA ONYCH, KTÓRE NAB D PRAWO DO WYP ATY GWARANTOWANEJ Instrukcja wype niania Wype nij ten formularz, je li chcesz: wskaza osoby uposa one, które nab d prawo do wyp aty gwarantowanej,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem Źródło: http://podatki.pl Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego (art. 174 kp). Pracodawca,

Bardziej szczegółowo

Dane osoby uprawnionej do emerytury (która dokonuje wskazania po raz pierwszy/ zmienia poprzedni dyspozycj ) dd / mm / rrrr

Dane osoby uprawnionej do emerytury (która dokonuje wskazania po raz pierwszy/ zmienia poprzedni dyspozycj ) dd / mm / rrrr WSKAZANIE/ ZMIANA OSÓB UPOSA ONYCH, KTÓRE NAB D PRAWO DO WYP ATY GWARANTOWANEJ Instrukcja wype niania Wype nij ten formularz, je li chcesz: wskaza osoby uposa one, które nab d prawo do wyp aty gwarantowanej,

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

EZZ WNIOSEK O ZMIAN DANYCH OSOBY ZAMIESZKA EJ ZA GRANIC. Instrukcja wype niania

EZZ WNIOSEK O ZMIAN DANYCH OSOBY ZAMIESZKA EJ ZA GRANIC. Instrukcja wype niania Instrukcja wype niania WNIOSEK O ZMIAN DANYCH OSOBY ZAMIESZKA EJ ZA GRANIC Wype nij ten wniosek, je li mieszkasz za granic i chcesz: zg osi nam zmian danych adresowych, osobowych lub rachunku bankowego,

Bardziej szczegółowo

EKP WNIOSEK W SPRAWIE KAPITA U POCZ TKOWEGO

EKP WNIOSEK W SPRAWIE KAPITA U POCZ TKOWEGO WNIOSEK W SPRAWIE KAPITA U POCZ TKOWEGO Instrukcja wype niania Wype nij ten wniosek, je eli chcesz, aby my: ustalili Twój kapita pocz tkowy, ponownie ustalili Twój kapita pocz tkowy. Zanim wype nisz formularz,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

EWYP ZAWIADOMIENIE O WYPADKU

EWYP ZAWIADOMIENIE O WYPADKU ZAWIADOMIENIE O WYPADKU Instrukcja wype niania Wype nij ten formularz i przeka go do nas, je li wypadkowi przy pracy/ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy uleg a osoba, która: prowadzi pozarolnicz dzia

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 23 października 2014 r. płatnikowi składek: Mieczysław Walasik.

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 23 października 2014 r. płatnikowi składek: Mieczysław Walasik. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Radomiu Czachowskiego 21 A 26-600 Radom Znak pisma: 312014100012PR0001 Znak sprawy: 312014100012 Dane identyfikacyjne NIP: 7981013335

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek.

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem zosta ustalony na podstawie : art.77² ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku Na podstawie art. 77 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

EWYP ZAWIADOMIENIE O WYPADKU

EWYP ZAWIADOMIENIE O WYPADKU ZAWIADOMIENIE O WYPADKU Instrukcja wype niania Wype nij ten formularz i przeka go do nas, je li wypadkowi przy pracy/ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy uleg a osoba, która: prowadzi pozarolnicz dzia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R.

ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R. ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R. 1 Proces wydłużenia wieku emerytalnego Ustawa z dnia 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej ... Szczecin, dn.... (pieczątka Organizatora) Nr sprawy w PUP: RAFPB.II.1.2.MM.6300..13 Prezydent Miasta Szczecin za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie WNIOSEK o zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K PM/01/01/W

W N I O S E K PM/01/01/W PM/01/01/W Urzędowa pieczęć wpływu: W N I O S E K 1) o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno * 2) o zamianę lokalu * * niepotrzebne skreślić Imię i nazwisko wnioskodawcy.. Adres zamieszkania.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O EMERYTUR. Podaj, je li Twoim identyþ katorem podatkowym jest NIP. dd / mm / rrrr

WNIOSEK O EMERYTUR. Podaj, je li Twoim identyþ katorem podatkowym jest NIP. dd / mm / rrrr WNIOSEK O EMERYTUR Data sporz dzenia wniosku przez p atnika sk adek dd / mm / rrrr Piecz i podpis osoby upowa nionej przez p atnika sk adek Instrukcja wype niania Wype nij ten wniosek, je eli starasz si

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich.

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Podstawą regulaminu wynagradzania stanowią przepisy: 1. art. 39 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INDYWIDUALNEJ INTERPRETACJI W ZAKRESIE DANINY PUBLICZNEJ ORAZ SK ADEK NA UBEZPIECZENIA SPO ECZNE LUB ZDROWOTNE.

WNIOSEK O WYDANIE INDYWIDUALNEJ INTERPRETACJI W ZAKRESIE DANINY PUBLICZNEJ ORAZ SK ADEK NA UBEZPIECZENIA SPO ECZNE LUB ZDROWOTNE. WNIOSEK O WYDANIE INDYWIDUALNEJ INTERPRETACJI W ZAKRESIE DANINY PUBLICZNEJ ORAZ SK ADEK NA UBEZPIECZENIA SPO ECZNE LUB ZDROWOTNE Instrukcja wype niania Wype nij ten wniosek, je eli chcesz otrzyma interpretacj

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3.

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3. ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3. Akta osobowe 4. Umowy o pracę 4.1. Umowa o pracę na czas określony

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Część I 1. Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko: Numer PESEL*: Numer NIP**: Obywatelstwo:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WIADCZENIE UZUPE NIAJ CE DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI. Data urodzenia P e K M. dd / mm / rrrr

WNIOSEK O WIADCZENIE UZUPE NIAJ CE DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI. Data urodzenia P e K M. dd / mm / rrrr WNIOSEK O WIADCZENIE UZUPE NIAJ CE DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI Instrukcja wype niania Wype nij ten wniosek, je li starasz si o wiadczenie uzupe niaj ce dla osób niezdolnych do samodzielnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie Usługa PFR PIT-37 za rok 2015 pomaga w prawidłowym wypełnieniu zeznania o kwotę przysługującej ulgi na dzieci oraz umożliwia wpisanie 1% na rzecz wybranej OPP. Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Krok

Bardziej szczegółowo

ERK WNIOSEK. Strona 1 z 5

ERK WNIOSEK.   Strona 1 z 5 WNIOSEK X www.zus.pl Strona 1 z 5 www.zus.pl Strona 2 z 5 www.zus.pl Strona 3 z 5 www.zus.pl Strona 4 z 5 www.zus.pl Strona 5 z 5 INFORMACJA ERK do wniosku o wiadczenie w wysoko ci dodatku kombatanckiego/

Bardziej szczegółowo

REFUNDACJA WYNAGRODZENIA ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEMU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ DRUK WNIOSKU

REFUNDACJA WYNAGRODZENIA ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEMU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ DRUK WNIOSKU REFUNDACJA WYNAGRODZENIA ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEMU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ DRUK WNIOSKU Co pracodawca zyskuje zatrudniając osobę niepełnosprawną w ramach refundacji?

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń

Temat zajęć: Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń Kompleksowe materiały do wykorzystania na zajęciach z przedmiotu Rachunkowość przedsiębiorstw w klasie III Technikum Ekonomicznego lub w klasie II Policealnego Studium Ekonomicznego. Temat zajęć: Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO przed wype nieniem wniosku prosimy o zapoznanie si z Pouczeniem zamieszczonym na ko cu formularza Prosz o wyp acenie zasi ku pogrzebowego po zmar ym(ej) w dniu: Data

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

4) Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby/osób reprezentujących producenta rolnego:

4) Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby/osób reprezentujących producenta rolnego: Wniosek o potwierdzenie, że pomoc w formie dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich udzielana w ramach notyfikowanego programu pomocy nr SA.39562 (2014/N), zawierający scenariusz

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

ERN WNIOSEK O RENT Z TYTU U NIEZDOLNO CI DO PRACY

ERN WNIOSEK O RENT Z TYTU U NIEZDOLNO CI DO PRACY WNIOSEK O RENT Z TYTU U NIEZDOLNO CI DO PRACY Data sporz dzenia wniosku przez p atnika sk adek dd / mm / rrrr Piecz i podpis osoby upowa nionej przez p atnika sk adek Instrukcja wype niania Wype nij ten

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik Nr 1 do Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIX/219/09, z dn.28.10.2009r.. WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono w dniu 07.06.201 Or. Dyrektorowi Szkoły Pani Annie Krasowskiej.

PROTOKÓŁ KONTROLI. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono w dniu 07.06.201 Or. Dyrektorowi Szkoły Pani Annie Krasowskiej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Dane identyfikacyjne płatnika: Oddział w Zabrzu NIP 6311075440 Wydział Kontroli Płatników Składek REGON 000721567 ul. Szczęść Boże 18, 41-800 Zabrze Znak: 480000/0955/921/2010/6311075440

Bardziej szczegółowo

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 0048 18 44-86-500, 443-53-08, fax. 0048 18 443-78-63, e-mail: urzad@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165, kod terytorialny GUS: 12 62

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon...

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon... Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się WNIOSEK O USTALENIE i WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Imię Nazwisko Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Załącznik nr 1 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2013 r. Poz. 1101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 18 września 2013 r. Poz. 1101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2013 r. Poz. 1101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji

Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji OPUBLIKOWANO: 1 SIERPNIA 2013 ZAKTUALIZOWANO: 12 KWIETNIA 2016 Urlop rodzicielski aktualizacja Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji Ustawa z dnia 26

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia2004 r (poz:) Załącznik nr 1 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

ZUS ZIUA =JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK LGHQW\ÀNDF\MQ\FK RVRE\ XEH]SLHF]RQHM 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZIUA =JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK LGHQW\ÀNDF\MQ\FK RVRE\ XEH]SLHF]RQHM 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZIUA lipiec 05 publikacja bezpłatna ZUS ZIUA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Załącznik do zarządzenia nr 36/14/15 Dyrektora ZSM-E w Olsztynie z dnia 8 stycznia 2015r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Zespołu Szkół Mechaniczno Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany te polegają na:

Zmiany te polegają na: Z dniem 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 6 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012 ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 20.08.2012 w sprawie wprowadzenie procedury dotyczącej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... XIII XVII XIX Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Rozdział II. Charakterystyka umowy

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r.

Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r. Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r. Autor: Iza Nowacka 16.11.2008. Portal finansowy IPO.pl Od 1 stycznia 2009 r. wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Będzie ona zróżnicowana

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. (poz. 2229) Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres:

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy Rejestracja firmy i obowi zki Jakie s obowi zki pocz tkuj cego? 1 2 Rejestracja firmy Zg oszenie dzia alno ci gospodarczej w gminie i tym samym zg oszenie p atnika sk adek w ZUS (wniosek CEIDG 1, który

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się Imię Numer PESEL *) Obywatelstwo WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I MIASTA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I MIASTA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Załącznik do Zarządzenia nr 48/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I MIASTA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/27/8058/8775 Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł Cena netto za godzinę 90,82

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

W N I O S E K. o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia . znak sprawy: CI.5123..2016 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze W N I O S E K o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który

Bardziej szczegółowo

TYLKO AKTUALNE BADANIA PRACOWNIKÓW Nazwa kolumny - zawartość danych o specyfikacji: IDPRAC DATA WYKONANIA BADANIA DATA WAZNOSCI BADANIA RODZAJ

TYLKO AKTUALNE BADANIA PRACOWNIKÓW Nazwa kolumny - zawartość danych o specyfikacji: IDPRAC DATA WYKONANIA BADANIA DATA WAZNOSCI BADANIA RODZAJ TYLKO AKTUALNE BADANIA PRACOWNIKÓW Nazwa kolumny - zawartość danych o specyfikacji: IDPRAC DATA WYKONANIA BADANIA DATA WAZNOSCI BADANIA RODZAJ BADANIA ( WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE) IDPRAC (IDENT. TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek.

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Podstawowe pytania, które pojawiają się podczas omawiania zwolnień dotyczących podatków, opłat czy też obowiązkowych składek ubezpieczeniowych, dotyczą

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO ....., dn....... Pieczątka wnioskodawcy STAROSTA GRODZISKI za pośrednictwem POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM ul. Daleka 11A 05-825 Grodzisk Mazowiecki WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu Liczba miesięcy przysługiwania stypendium IX - XII I - VI WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ( W Y P E Ł N

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 115/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE z dnia 31grudnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 115/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE z dnia 31grudnia 2015r. ZARZĄDZENIE NR 115/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE z dnia 31grudnia 2015r. w procedury naliczania i rozliczania wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku pracy, umów cywilno-prawnych oraz sporządzania

Bardziej szczegółowo

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I. 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego ............ (adresat) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1. Wnioskodawca. Nazwisko i imię Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni uczeń) 2. Dane o uczniu. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

- na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Białej Podlaskiej.. osób, - na podstawie umów zawartych z innymi urzędami pracy.. osób.

- na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Białej Podlaskiej.. osób, - na podstawie umów zawartych z innymi urzędami pracy.. osób. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej Projekt Akcja - Praca Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20. aktualnymi dokumentami

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20. aktualnymi dokumentami Nazwisko i Imię wnioskodawcy Data wpływu do szkoły DOCHÓD (wypełnia ZJO) m-czny na 1 os. w rodzinie Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Zespołu Oświaty Samorządowej w Świeszynie

Regulamin wynagradzania pracowników Zespołu Oświaty Samorządowej w Świeszynie Regulamin wynagradzania pracowników Zespołu Oświaty Samorządowej w Świeszynie Postanowienia wstępne 1. Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Zespole Oświaty Samorządowej w Świeszynie, zwany

Bardziej szczegółowo

Z-15A WNIOSEK. Twoje dane. Strona 1 z 4

Z-15A WNIOSEK. Twoje dane.   Strona 1 z 4 Z-15A WNIOSEK X Twoje dane www.zus.pl Strona 1 z 4 Z-15A TAK TAK TAK www.zus.pl Strona 2 z 4 Z-15A TAK TAK www.zus.pl Strona 3 z 4 Z-15A www.zus.pl Strona 4 z 4 Z-15A, Z-15B INFORMACJA do wniosku o zasi

Bardziej szczegółowo

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznawane są na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznawane są na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku. Ś W I A D C Z E N I A R O D Z I N N E Od 1 maja 2004 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie ustala uprawnienia do świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu Adres: 43-155 Bieruń, ul. Władysława Jagiełły 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

1) Dane osobowe ucznia. 1) Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów

1) Dane osobowe ucznia. 1) Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów Załącznik do Uchwały Nr XVIII/206/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2005 r. Wniosek do Wójta Gminy Dobrcz o przyznanie stypendium szkolnego na okres od... 20... r. do.............. 20... r. dla ucznia/słuchacza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w wieszynie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w wieszynie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w wieszynie I. PRZEPISY WST PNE 1 Regulamin okre la zasady i warunki wynagradzania za prac oraz wiadczenia zwi zane z prac i warunki

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania... 4. Numer telefonu..

I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania... 4. Numer telefonu.. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012 druk nr 1 (nie dotyczy uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim) I. Dane wnioskodawcy: 1.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo