WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO"

Transkrypt

1 WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO przed wype nieniem wniosku prosimy o zapoznanie si z Pouczeniem zamieszczonym na ko cu formularza Prosz o wyp acenie zasi ku pogrzebowego po zmar ym(ej) w dniu: Data (dd/mm/rrrr) CZ I. DANE OSOBY ZMAR EJ I. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZMAR EJ 01. Numer PESEL (1) 02. Rodzaj dokumentu 03. Seria i numer dokumentu to samo ci: je li dowód osobisty, wpisa 1, je li 04. Nazwisko paszport Imi (1) Nale y wpisa numer PESEL, a je eli nie nadano tego numeru, nale y wpisa seri i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzaj cego to samo. OSOBA ZMAR A DO DNIA MIERCI: 1. Mia a / Nie mia a ustalonego prawa do: (nale y zaznaczy w a ciwy kwadrat) emerytury renty Je eli zaznaczono mia a, nale y poda : Numer wiadczenia 2. Pobiera a / Nie pobiera a: (nale y zaznaczy w a ciwy kwadrat) wiadczenie przedemerytalne zasi ek przedemerytalny nauczycielskie wiadczenie kompensacyjne Je eli zaznaczono pobiera a, nale y poda : Numer wiadczenia/zasi ku: strona: 1/6

2 3. By a / Nie by a obj ta ubezpieczeniami rentowymi: (nale y zaznaczy w a ciwy kwadrat) Je eli zaznaczono by a, nale y poda tytu ubezpiecze rentowych oraz nazw i adres p atnika sk adek: Tytu ubezpiecze rentowych: Nazwa p atnika sk adek: ADRES P ATNIKA SK ADEK: Kod pocztowy Poczta Gmina/Dzielnica Miejscowo Ulica Numer domu Numer lokalu Symbol pa stwa (1)(2) Zagraniczny kod pocztowy (1) Nazwa pa stwa (1) (1) Wype ni w przypadku, gdy adres jest inny ni polski. (2) Podanie symbolu pa stwa nie jest konieczne, je eli wniosek jest zg aszany w formie papierowej. 4. Pobiera a / Nie pobiera a rent socjaln : (nale y zaznaczy w a ciwy kwadrat) Je eli zaznaczono pobiera a, nale y poda : Numer wiadczenia: 5. Pobiera a / Nie pobiera a wiadczenie dla cywilnych niewidomych oþ ar dzia a wojennych: (nale y zaznaczy w a ciwy kwadrat) Je eli zaznaczono pobiera a, nale y poda : Numer wiadczenia: 6. Pobiera a / Nie pobiera a po ustaniu tytu u ubezpieczenia: (nale y zaznaczy w a ciwy kwadrat) zasi ek chorobowy wiadczenie rehabilitacyjne zasi ek macierzy ski zasi ek w wysoko ci zasi ku macierzy skiego Je eli zaznaczono pobiera a, nale y poda Oddzia /Inspektorat ZUS wyp acaj cy zasi ek/ wiadczenie: strona: 2/6

3 7. By a / Nie by a cz onkiem mojej rodziny (patrz pkt 2 ppkt 12 Pouczenia). Je eli zaznaczono by a, nale y poda stopie pokrewie stwa lub powinowactwa osoby zmar ej w stosunku do wnioskodawcy: CZ II. DANE WNIOSKODAWCY OSOBY FIZYCZNEJ ALBO INNEGO PODMIOTU DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 01. Nazwisko 02. Imi pierwsze 03. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 04. Numer PESEL (1) 05. Rodzaj dokumentu 06. Seria i numer dokumentu to samo ci: je li dowód osobisty, wpisa 1, je li 07. Nazwa podmiotu paszport Numer NIP podmiotu (wpisa bez kresek) (2) 09. Numer REGON podmiotu (2) (1) Nale y wpisa numer PESEL, a je eli nie nadano tego numeru, nale y wpisa seri i numer dowodu osobistego lub paszportu. (2) Nale y wpisa numery NIP i REGON, a je eli nie nadano tych numerów albo jednego z nich, nale y wpisa numer PESEL lub seri i numer dowodu osobistego lub paszportu. DANE ADRESOWE WNIOSKODAWCY 01. Kod pocztowy 02. Poczta 03. Gmina/Dzielnica 04. Miejscowo 05. Ulica 06. Numer domu 07. Numer lokalu 08. Numer telefonu (1) 09. Symbol pa stwa (2)(3) 10. Zagraniczny kod pocztowy (2) 11. Nazwa pa stwa (2) 12. Adres poczty elektronicznej (1) (1) Podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej nie jest obowi zkowe. (2) Wype ni w przypadku, gdy adres jest inny ni polski. (3) Podanie symbolu pa stwa nie jest konieczne, je eli wniosek jest zg aszany w formie papierowej. RACHUNEK W BANKU / SPÓ DZIELCZEJ KASIE OSZCZ DNO CIOWOKREDYTOWEJ: Numer rachunku: 1. Mam / Nie mam ustalone prawo do: (nale y zaznaczy w a ciwy kwadrat) emerytury renty Je eli zaznaczono mam, nale y poda : Numer wiadczenia: strona: 3/6

4 2. Pobieram / Nie pobieram: (nale y zaznaczy w a ciwy kwadrat) wiadczenie przedemerytalne zasi ek przedemerytalny nauczycielskie wiadczenie kompensacyjne Je eli zaznaczono pobieram, nale y poda : Numer wiadczenia/zasi ku: 3. Jestem / Nie jestem obj ty(a) ubezpieczeniami rentowymi: (nale y zaznaczy w a ciwy kwadrat) Je eli zaznaczono jestem, nale y poda tytu ubezpiecze rentowych oraz nazw i adres p atnika sk adek: Tytu ubezpiecze rentowych: Nazwa p atnika sk adek: ADRES P ATNIKA SK ADEK: Kod pocztowy Poczta Gmina/Dzielnica Miejscowo Ulica Numer domu Numer lokalu Symbol pa stwa (1)(2) Zagraniczny kod pocztowy (1) Nazwa pa stwa (1) (1) Wype ni w przypadku, gdy adres jest inny ni polski. (2) Podanie symbolu pa stwa nie jest konieczne, je eli wniosek jest zg aszany w formie papierowej. Sk ad: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 794/15 strona: 4/6

5 CZ III. O WIADCZAM, E 1. Pokry am(em) koszty pogrzebu: (nale y zaznaczy w a ciwy kwadrat) w ca o ci w cz ci, pozosta e koszty zosta y pokryte przez ni ej wymienion osob /instytucj : Nazwisko i imi : Nazwa instytucji: ADRES: Kod pocztowy Gmina/Dzielnica Poczta Miejscowo Ulica Numer domu Numer lokalu Symbol pa stwa (1)(2) Zagraniczny kod pocztowy Nazwa pa stwa (1) (1) Wype ni w przypadku, gdy adres jest inny ni polski. (2) Podanie symbolu pa stwa nie jest konieczne, je eli wniosek jest zg aszany w formie papierowej. 2. Zasi ek pogrzebowy zosta / nie zosta wyp acony z innego tytu u: (nale y zaznaczy w a ciwy kwadrat) CZ IV. ZA CZAM: 1. Rachunki poniesionych kosztów pogrzebu (Miejscowo ) (Data: dd/mm/rrrr) (Podpis wnioskodawcy) POUCZENIE 1. Zasi ek pogrzebowy przys uguje na podstawie przepisów art ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo ecznych (Dz.U. z 2013 r., poz ze zm.), art. 10 i 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 170 ze zm.), art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o wiadczeniu pieni nym i uprawnieniach przys uguj cych cywilnym niewidomym oþ arom dzia a wojennych (Dz.U. Nr 249, poz ze zm.), art. 12a ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 982 ze zm.), art. 20 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz ze zm.) i art. 12 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich wiadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. Nr 97, poz. 800 ze zm.). strona: 5/6

6 2. Zasi ek pogrzebowy przys uguje osobie, która pokry a koszty pogrzebu: 1) osoby maj cej ustalone prawo do emerytury lub renty, 2) ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytu u pobierania zasi ku macierzy skiego albo zasi ku w wysoko ci zasi ku macierzy skiego za okres po ustaniu tytu u ubezpieczenia chorobowego, 3) osoby, która zmar a w okresie pobierania zasi ku chorobowego albo wiadczenia rehabilitacyjnego, przys uguj cych za okres po ustaniu tytu u ubezpieczenia chorobowego lub ubezpieczenia wypadkowego, 4) osoby, która w dniu mierci nie mia a ustalonego prawa do emerytury lub renty, ale spe nia a warunki do jej uzyskania i pobierania, 5) cywilnej niewidomej oþ ary dzia a wojennych pobieraj cej wiadczenia pieni ne, 6) osoby pobieraj cej wiadczenie przedemerytalne lub zasi ek przedemerytalny, 7) osoby pobieraj cej rent socjaln, 8) osoby, która zmar a wskutek wypadku lub choroby zawodowej, powsta ych w szczególnych okoliczno ciach, 9) osoby pobieraj cej rent z tytu u wypadku lub choroby zawodowej, powsta ych w szczególnych okoliczno ciach, 10) osoby maj cej ustalone prawo do nauczycielskiego wiadczenia kompensacyjnego, 11) osoby maj cej ustalone prawo do emerytury pomostowej, 12) cz onka rodziny osoby wymienionej w ppkt 1, 2, 6, 9, 10, 11. Cz onkami rodziny w rozumieniu ustawy s : 1) ma onek (wdowa i wdowiec), 2) rodzice w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiaj ce, 3) dzieci w asne, dzieci drugiego ma onka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zast pczej, 4) przyj te na wychowanie i utrzymanie przed osi gni ciem pe noletno ci inne dzieci ni wymienione w ppkt 3, 5) rodze stwo, 6) dziadkowie, 7) wnuki, 8) osoby, nad którymi ustanowiona zosta a opieka prawna. 3. Zasi ek pogrzebowy przys uguje równie : pracodawcy, domowi pomocy spo ecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej ko cio a lub zwi zku wyznaniowego, zwanych dalej podmiotem, je eli pokry y koszty pogrzebu. 4. Zasi ek pogrzebowy przys uguje tylko z jednego tytu u. W przypadku, gdy osoba zmar a by a uprawniona do emerytury lub renty i równocze nie by a pracownikiem, zasi ek pogrzebowy wyp aca si wy cznie z tytu u emerytury lub renty. W przypadku, gdy osoba zmar a: pobiera a wiadczenie przedemerytalne albo zasi ek przedemerytalny, by a cz onkiem rodziny osoby pobieraj cej wiadczenie przedemerytalne albo zasi ek przedemerytalny, spe niaj cym warunki do renty rodzinnej, pobiera a rent socjaln, pobiera a wiadczenie dla cywilnych niewidomych oþ ar dzia a wojennych zasi ek pogrzebowy przys uguje wy cznie wówczas, gdy prawo do tego zasi ku albo do wiadczenia w wysoko ci zasi ku pogrzebowego nie przys uguje z innego tytu u. 5. Wysoko zasi ku pogrzebowego ustala si w nast puj cy sposób: 1) Je eli koszty pogrzebu zosta y poniesione przez cz onka rodziny, zasi ek pogrzebowy przys uguje w wysoko ci 4000 z. 2) Je eli koszty pogrzebu zosta y poniesione przez inn osob ni cz onek rodziny albo przez podmiot, o którym mowa w pkt 3, zasi ek przys uguje w wysoko ci udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wy szej jednak ni 4000 z. 3) W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez wi cej ni jedn osob lub podmiot, zasi ek pogrzebowy ulega podzia owi pomi dzy te osoby lub podmioty proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Ka da osoba lub podmiot ubiegaj cy si o wyp at zasi ku pogrzebowego wype nia odr bny wniosek. Je eli pogrzeb organizowany by na koszt Pa stwa, organizacji politycznej lub spo ecznej, lecz cz onek rodziny poniós równie cz jego kosztów, cz onkowi rodziny zasi ek przys uguje w wysoko ci podanej w ppkt Prawo do zasi ku pogrzebowego wygasa w razie niezg oszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesi cy od dnia mierci osoby, po której zasi ek przys uguje. 7. Dokumentami wymaganymi do przyznania i wyp aty zasi ku pogrzebowego s : 1) wniosek o wyp at zasi ku pogrzebowego, 2) skrócony odpis aktu zgonu, 3) orygina y rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a je eli orygina y zosta y z o one w banku kopie rachunków potwierdzonych przez bank, 4) dokumenty potwierdzaj ce pokrewie stwo lub powinowactwo skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowody osobiste, 5) za wiadczenie p atnika sk adek o podleganiu ubezpieczeniom rentowym. Je eli pogrzeb organizowany by na koszt Pa stwa, organizacji politycznej lub spo ecznej, wymagane jest dodatkowo za wiadczenie w a ciwego organu administracji publicznej lub organizacji stwierdzaj ce pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów cz ciowo poniesionych przez osob wyst puj c z wnioskiem o zasi ek pogrzebowy. Sk ad: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 794/15 strona: 6/6

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz nale y wype niç czytelnie, drukowanymi literami wpisanymi w odpowiednich kratkach.

Kwestionariusz nale y wype niç czytelnie, drukowanymi literami wpisanymi w odpowiednich kratkach. 1) Nale y wype niç wszystkie rubryki wniosku. Je eli wnioskodawcy dana rubryka nie dotyczy nale y wpisaç nie dotyczy. Kwestionariusz nale y wype niç czytelnie, drukowanymi literami wpisanymi w odpowiednich

Bardziej szczegółowo

WSKAZANIE/ZMIANA OSÓB UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA SUBKONCIE UBEZPIECZONEGO. (Należy zaznaczyć odpowiednie pole, wstawiając 2 )

WSKAZANIE/ZMIANA OSÓB UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA SUBKONCIE UBEZPIECZONEGO. (Należy zaznaczyć odpowiednie pole, wstawiając 2 ) WSKAZANIE/ZMIANA OSÓB UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA SUBKONCIE UBEZPIECZONEGO (Należy zaznaczyć odpowiednie pole, wstawiając 2 ) wskazanie osób uprawnionych dokonywane po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug Dziennik Ustaw Nr 97 6669 Poz. 969 i 970 prze adowywany na inny statek powietrzny, wykonuje si w pierwszym porcie, w którym nast puje za adunek baga u, je eli jest to port otwarty dla ruchu mi dzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

PRZYMUSOWE LECZENIE OSÓB UZALE NIONYCH. I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzale nionych od alkoholu

PRZYMUSOWE LECZENIE OSÓB UZALE NIONYCH. I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzale nionych od alkoholu PRZYMUSOWE LECZENIE OSÓB UZALE NIONYCH. I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzale nionych od alkoholu Artyku 21.2. ustawy z dnia 26 pa dziernika 1982r. o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1)

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Numer dokumentu 3. Status NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEMAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, BĘDĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 542 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI By Stan Lewandowski Published 2001 Spis tre ci Wykaz skrótów...5 Rozdzia pierwszy Program komputerowy

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 23 1414 Poz. 225 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 19 lutego 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 23 1414 Poz. 225 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 19 lutego 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 23 1414 Poz. 225 225 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szko y i placówki dokumentacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Prawo zamówie publicznych

Program szkolenia: Prawo zamówie publicznych Program szkolenia: Prawo zamówie publicznych Cz.1 Prawo zamówie publicznych po nowelizacji od strony zamawiaj cego Celem szkolenia jest przedstawienie prawid owych sposobów udzielania zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SPIS TREŚCI 1. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO,

ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, KRS-W10 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo