Spis treści. O autorach... Wykaz skrótów...

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. O autorach... Wykaz skrótów..."

Transkrypt

1 O autorach... Wykaz skrótów... Wstęp... XXI XXIII XXIX Część I. Księgowania w układzie bilansu budżetu Rozdział I. Środki pieniężne (Monika Kaczurak-Kozak) Wyjaśnienie pojęć Komentarz Wprowadzenie Zasady bankowej obsługi budżetu państwa oraz budżetów JST Rachunki bankowe prowadzone do obsługi budżetu państwa Rachunki bankowe prowadzone do obsługi budżetów JST Rachunek środków na niewygasające wydatki JST Zasady rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków Zasada kasowa w ewidencji budżetu Wycena środków pieniężnych Schematy księgowań z wyjaśnieniami Ogólne zasady ewidencji środków pieniężnych w księgach budżetów JST Zasady ewidencji na koncie 133 Rachunek budżetu Zasady ewidencji na koncie 135 Rachunek środków na niewygasające wydatki Zasady ewidencji na koncie 140 Środki pieniężne w drodze Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Powiązania ze sprawozdawczością finansową i budżetową Rozdział II. Należności i rozliczenia (Monika Kaczurak-Kozak) Wyjaśnienie pojęć Komentarz Wprowadzenie Należności finansowe udzielone pożyczki V

2 2.3. Należności od budżetów Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz JST Otrzymywane subwencje ogólne oraz dotacje celowe Udziały JST w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych Pozostałe należności i rozliczenia Zasady wyceny należności Odpisy aktualizujące należności Schematy księgowań z wyjaśnieniami Ogólne zasady ewidencji należności i rozliczeń w księgach budżetów JST Zasady ewidencji na koncie 250 Należności finansowe Zasady ewidencji należności na koncie 224 Rozrachunki budżetu Rozliczenie dochodów budżetowych, realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu JST Rozrachunki z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych Rozrachunki z tytułu dotacji i subwencji Zasady rozliczania się jednostek budżetowych z budżetem. Ewidencja na kontach 222 Rozliczenie dochodów budżetowych oraz 223 Rozliczenie wydatków budżetowych Ewidencja odpisów aktualizujących należności Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Powiązania ze sprawozdawczością finansową i budżetową Powiązania ze sprawozdaniem finansowym Powiązania ze sprawozdaniem Rb-N Powiązania ze sprawozdaniem Rb-27S Rozdział III. Rozliczenia międzyokresowe (aktywa) (Monika Kaczurak-Kozak) Wyjaśnienie pojęć Komentarz Wprowadzenie Rozliczenia międzyokresowe kosztów w ustawie o rachunkowości Rozliczenia międzyokresowe czynne w budżecie JST Schematy księgowań z wyjaśnieniami Ogólne zasady ewidencji rozliczeń międzyokresowych w księgach budżetu Ewidencja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w budżecie JST Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Powiązanie ze sprawozdaniem finansowym Rozdział IV. Zobowiązania (Monika Kaczurak-Kozak) Wyjaśnienie pojęć VI

3 2. Komentarz Wprowadzenie Zobowiązania finansowe ograniczenia w zaciąganiu zobowiązań Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych Zobowiązania JST wobec budżetów Pozostałe zobowiązania w budżecie JST Zasady wyceny zobowiązań Schematy księgowań z wyjaśnieniami Ogólne zasady ewidencji zobowiązań finansowych w księgach budżetu JST Zasady ewidencji kredytów bankowych zaciąganych przez JST Zasady ewidencji zaciągniętych pożyczek w budżecie JST Zasady ewidencji zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych przez JST Zasady ewidencji zobowiązań wobec budżetów Zasady ewidencji pozostałych zobowiązań Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Powiązania ze sprawozdawczością finansową i budżetową Rozdział V. Aktywa netto budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Mieczysława Cellary) Wyjaśnienie pojęć Komentarz Wynik wykonania budżetu Zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisja papierów wartościowych przez JST Dochody budżetowe Wydatki budżetowe Niewygasające wydatki Rezerwa na niewygasające wydatki Wynik na operacjach niekasowych Środki z prywatyzacji Schematy księgowe z wyjaśnieniami Ewidencja wyniku wykonania budżetu JST Ewidencja wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w księgach budżetu JST Ewidencja pozostałych operacji niekasowych w księgach budżetu JST Ewidencja przychodów z tytułu prywatyzacji w księgach budżetu JST Ewidencja skumulowanych wyników budżetu w księgach budżetu JST Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Powiązania ze sprawozdawczością finansową i budżetową VII

4 5.1. Powiązania ze sprawozdaniem finansowym Powiązania ze sprawozdaniem Rb-NDS Rozdział VI. Rozliczenia międzyokresowe (pasywa) (Monika Kaczurak-Kozak) Wyjaśnienie pojęć Komentarz Wprowadzenie Rozliczenia międzyokresowe przychodów w ustawie o rachunkowości Rozliczenia międzyokresowe przychodów w budżecie JST Schematy księgowań z wyjaśnieniami Ogólne zasady ewidencji rozliczeń międzyokresowych w księgach budżetu JST Ewidencja rozliczeń międzyokresowych przychodów w budżecie JST Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Powiązania ze sprawozdaniem finansowym Część II. Księgowania w układzie bilansowym Rozdział I. Wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych (Melania Bąk) Wprowadzenie istota i charakterystyka wartości niematerialnych i prawnych Komentarz Wartości niematerialne i prawne w polityce rachunkowości Wycena wstępna i bilansowa wartości niematerialnych i prawnych Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych Wartości niematerialne nieujawniane w rachunkowości Schematy księgowań z wyjaśnieniami Ewidencja podstawowych wartości niematerialnych i prawnych Ewidencja pozostałych wartości niematerialnych i prawnych Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Powiązania ze sprawozdaniami finansowymi i klasyfikacją budżetową Rozdział II. Aktywa trwałe (Mieczysława Cellary) Wyjaśnienie pojęć Aktywa trwałe w ustawie o rachunkowosci Definicja środków trwałych dodana w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Warunki uznania składnika majątkowego za środek trwały w rozumieniu KSR Nr 11 Środki trwałe Komentarz Sposób i tryb finansowania inwestycji z budżetu państwa VIII

5 2.2. Wycena aktywów trwałych Wycena wartości niematerialnych i prawnych Cena nabycia i koszt wytworzenia Koszt wytworzenia Wycena środków trwałych według KSR Nr 11 Środki trwałe Trwała utrata wartości Wycena przychodu i rozchodu akcji Operacje w walutach obcych Zasady umorzenia oraz amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych Odpisy amortyzacyjne Amortyzowanie w miesiącu przyjęcia Klasyfikacja Środków Trwałych Podstawowa jednostka ewidencji Grupy środków trwałych Ujmowanie aktywów trwałych w księgach Schematy księgowań z wyjaśnieniami Ewidencja środków trwałych w budowie (inwestycji) w jednostce budżetowej Ewidencja zwiększeń i zmniejszeń w stanie środków trwałych Ewidencja sprzedaży środków trwałych Ewidencja likwidacji środków trwałych umarzanych stopniowo Ewidencja niezawinionych niedoborów inwentaryzacyjnych w środkach trwałych umarzanych w czasie Ewidencja zawinionych niedoborów inwentaryzacyjnych w środkach trwałych umarzanych w czasie Ewidencja nadwyżek inwentaryzacyjnych w środkach trwałych umarzanych w czasie oraz środkach trwałych w budowie (inwestycjach) Ewidencja umorzenia i amortyzacji środków trwałych umarzanych w czasie Ewidencja pozostałych środków trwałych Ewidencja nieodpłatnie otrzymanych od innych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych pozostałych środków trwałych w dotychczasowej wartości ewidencyjnej Ewidencja pozostałych środków trwałych otrzymanych w formie darowizny od innych jednostek Ewidencja niezawinionych niedoborów inwentaryzacyjnych w pozostałych środkach trwałych Ewidencja zawinionych niedoborów inwentaryzacyjnych w pozostałych środkach trwałych Ewidencja nadwyżek inwentaryzacyjnych pozostałych środków trwałych Ewidencja zbiorów bibliotecznych IX

6 3.16. Ewidencja wydatków inwestycyjnych w samorządowych zakładach budżetowych finansowanych z dotacji celowej Ewidencja wydatków inwestycyjnych w samorządowych zakładach budżetowych finansowanych z przychodów własnych Ewidencja mienia zlikwidowanych jednostek Ewidencja dóbr kultury Ewidencja wartości oraz umorzenia wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w czasie w jednostce budżetowej Zwiększenia i zmniejszenia WNiP oraz umorzenie WNiP umarzanych jednorazowo w jednostce budżetowej Ewidencja długoterminowych należności budżetowych Ewidencja długoterminowych aktywów finansowych Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Powiązania ze sprawozdawczością finansową i klasyfikacją budżetową Powiązania ze sprawozdaniem finansowym Bilans Informacja dodatkowa Powiązania z klasyfikacją budżetową Rozdział III. Zapasy (rzeczowe aktywa obrotowe) w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych (Mieczysława Cellary) Wyjaśnienie pojęć Komentarz Składniki majątkowe zaliczane do rzeczowych aktywów obrotowych Podział zapasów Wycena rzeczowych aktywów obrotowych Cena nabycia Koszt wytworzenia Ceny ewidencyjne Ujmowanie rzeczowych aktywów obrotowych w księgach rachunkowych zasady ogólne Rodzaje ewidencji Schematy księgowań z wyjaśnieniami Ewidencja obrotu materiałowego Ewidencja obrotu towarowego Ewidencja produktów gotowych i półfabrykatów Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Wymogi dowodów księgowych Rodzaje dowodów księgowych w przypadku materiałów i towarów Elementy dowodu Pz Elementy dowodu Zw Elementy dowodu Rw X

7 Elementy dowodu Wz Elementy dowodu Mm Rodzaje dowodów księgowych w przypadku produktów gotowych Elementy dowodu Pw Powiązanie ze sprawozdaniami finansowymi i klasyfikacją budżetową Powiązanie ze sprawozdaniem finansowym Bilans Informacja dodatkowa Powiązanie z klasyfikacją budżetową Rozdział IV. Należności krótkoterminowe w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych (Mieczysława Cellary) Wyjaśnienie pojęć Komentarz Zakres należności krótkoterminowych Wycena należności krótkoterminowych Schematy księgowań z wyjaśnieniami Ogólne zasady ewidencji należności krótkoterminowych Ewidencja należności krótkoterminowych na koncie 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Ewidencja należności z tytułu dochodów budżetowych w księgach jednostek organizacyjnych budżetu Ewidencja rozliczeń dochodów budżetowych w księgach jednostek organizacyjnych budżetu Rozliczenie wydatków budżetowych w księgach jednostek organizacyjnych budżetu Ewidencja udzielonych dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich w księgach jednostek organizacyjnych budżetu Ewidencja rozrachunków z budżetem Ewidencja rozliczeń wydatków z budżetu środków europejskich Rozliczenie wydatków ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w księgach jednostek organizacyjnych budżetu Ewidencja pozostałych rozrachunków publicznoprawnych w księgach jednostek organizacyjnych budżetu Ewidencja rozliczeń z budżetem środków europejskich Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń Ewidencja pozostałych rozrachunków z pracownikami w księgach jednostek organizacyjnych budżetu Ewidencja rozliczenia dochodów budżetowych z tytułu podatków Ewidencja pozostałych rozrachunków w księgach jednostek organizacyjnych budżetu Ewidencja wpływów do wyjaśnienia XI

8 4. Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Powiązania ze sprawozdawczością finansową i budżetową Powiązania ze sprawozdaniem finansowym Bilans Informacja dodatkowa Powiązania ze sprawozdaniami z operacji finansowych i budżetowymi Sprawozdanie Rb-N Sprawozdania Rb-27, Rb-27S, Rb-27ZZ Rozdział V. Krótkoterminowe aktywa finansowe (Mieczysława Cellary) Wyjaśnienie pojęć i zdarzeń Komentarz Zakres krótkoterminowych aktywów finansowych w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych Zasady obrotu gotówkowego i bezgotówkowego w jednostkach sektora finansów publicznych Obrót gotówkowy w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych Pogotowie kasowe Czeki Wartości pieniężne Raport kasowy Obrót bezgotówkowy Polecenie przelewu Polecenie zapłaty Czek Karta płatnicza Rachunki bankowe jednostek budżetu państwa Rachunki centralne Rachunki odrębne Fundusze celowe a obsługa rachunku Zastępcza obsługa kasowa Rachunek pomocniczy Pojęcie sumy na zlecenie Rachunki bankowe JST Podstawowy rachunek bankowy Rachunki pomocnicze Lokowanie wolnych środków pieniężnych przez jednostki sektora finansów publicznych Wolne środki aspekt podmiotowy Lokowanie środków depozyt Wycena krótkoterminowych aktywów finansowych XII

9 Odsetki Waluty obce Schematy księgowe z wyjaśnieniami Ewidencja krótkoterminowych aktywów finansowych w księgach jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Zasady ogólne ewidencji środków pieniężnych Zasady ewidencji operacji gotówkowych Zasady ewidencji środków pieniężnych na rachunku bieżącym w księgach jednostek budżetowych Zasady ewidencji środków pieniężnych na rachunku bieżącym samorządowych zakładów budżetowych Zasady ewidencji środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych Zasady ewidencji na rachunkach bankowych przeznaczonych dla środków funduszy specjalnego przeznaczenia Zasady ewidencji na rachunkach bankowych państwowych funduszy celowych Zasady ewidencji na rachunkach bankowych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Zasady ewidencji na rachunkach bankowych środków europejskich Zasady ewidencji na koncie 139 Inne rachunki bankowe Zasady ewidencji na koncie 140 Krótkoterminowe aktywa finansowe Zasady ewidencji na koncie 141 Środki pieniężne w drodze Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Powiązania ze sprawozdaniami finansowymi, z operacji finansowych, budżetowymi Powiązania ze sprawozdaniami budżetowymi i sprawozdaniami z operacji finansowych Sprawozdania Rb-23 i Rb-ST Sprawozdanie Rb-N Sprawozdanie Rb-NDS Powiązania ze sprawozdaniem finansowym Bilans Informacja dodatkowa Rozdział VI. Różnice inwentaryzacyjne (Mieczysława Cellary) Wyjaśnienie pojęć Komentarz Niedobory i nadwyżki Podział ze względu na przyczyny powstania Niedobory niezawinione Niedobory zawinione XIII

10 2.2. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych Skontrum Ogólne zasady ujmowania różnic inwentaryzacyjnych w księgach Ujmowanie różnic inwentaryzacyjnych w zakresie poszczególnych składników majątkowych Ujmowanie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w księgach Schematy księgowań z wyjaśnieniami Ewidencja niezawinionych niedoborów inwentaryzacyjnych w środkach trwałych umarzanych w czasie Ewidencja zawinionych nieusprawiedliwionych (nieuzasadnionych) bezspornych niedoborów inwentaryzacyjnych w środkach trwałych umarzanych w czasie Ewidencja niezawinionych usprawiedliwionych (uzasadnionych) niedoborów inwentaryzacyjnych w pozostałych środkach trwałych Ewidencja zawinionych nieusprawiedliwionych (nieuzasadnionych) bezspornych niedoborów inwentaryzacyjnych w pozostałych środkach trwałych Ewidencja niezawinionych usprawiedliwionych (uzasadnionych) niedoborów inwentaryzacyjnych w zapasach (materiałach) Ewidencja zawinionych nieusprawiedliwionych (nieuzasadnionych) bezspornych niedoborów inwentaryzacyjnych w zapasach (materiałach) Ewidencja niezawinionych nieusprawiedliwionych (nieuzasadnionych) bezspornych niedoborów inwentaryzacyjnych w zapasach (towarach) Ewidencja zawinionych nieusprawiedliwionych (nieuzasadnionych) bezspornych niedoborów inwentaryzacyjnych w zapasach (towarach) Ewidencja niedoborów inwentaryzacyjnych gotówki w kasie Ewidencja roszczeń spornych z tytułu niedoborów inwentaryzacyjnych nieusprawiedliwionych (nieuzasadnionych) spornych dochodzonych w sądzie sprawa wygrana Ewidencja roszczeń spornych z tytułu niedoborów nieusprawiedliwionych (nieuzasadnionych) spornych inwentaryzacyjnych dochodzonych w sądzie sprawa przegrana Ewidencja nadwyżek inwentaryzacyjnych w środkach trwałych umarzanych w czasie oraz środkach trwałych w budowie (inwestycjach) Ewidencja nadwyżek inwentaryzacyjnych w pozostałych środkach trwałych Ewidencja nadwyżek inwentaryzacyjnych zapasów (materiałów i towarów) Kompensowanie niedoborów i nadwyżek Sposób dokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych Powiązanie ze sprawozdawczością finansową i budżetową Rozdział VII. Odpisy aktualizujące w zakresie aktywów trwałych i obrotowych (Mieczysława Cellary) XIV

11 1. Wyjaśnienie pojęć Komentarz Podstawy prawne Schematy księgowe z wyjaśnieniami Odpisy aktualizujące w zakresie aktywów trwałych Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w budowie Ewidencja odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie Inwestycje długoterminowe Zasady ustalone w ustawie o rachunkowosci Zasady ustalone w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Ewidencja odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe Ewidencja odpisów aktualizujących inwestycje w nieruchomości i prawa Odpisy aktualizujące w zakresie rzeczowych aktywów obrotowych Rzeczowe aktywa obrotowe Zasady ustalone w ustawie o rachunkowosci Zasady ustalone w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Ewidencja odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa obrotowe Inwestycje krótkoterminowe Zasady ustalone w ustawie o rachunkowości Zasady ustalone w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Ewidencja odpisów aktualizujących krótkoterminowe aktywa finansowe Ewidencja odpisów aktualizujących pożyczki Należności Zasady ustalone w ustawie o rachunkowości i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych Zasady ustalone w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Ewidencja odpisów aktualizujących należności Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Powiązanie ze sprawozdawczością Rozdział VIII. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów (Bożena Rudnicka) Wyjaśnienie pojęć XV

12 2. Komentarz Wprowadzenie Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów Rozliczenie kosztów zakupu Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu przyszłych świadczeń na rzecz pracowników Rozliczenia międzyokresowe przychodów Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów Zasady ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów Schematy ewidencji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów Schematy ewidencji biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów Schemat ewidencji rozliczeń międzyokresowych przychodów Rozliczenia międzyokresowe na kontach budżetu Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniach budżetowych Rozdział IX. Fundusz (Monika Kaczurak-Kozak) Wyjaśnienie pojęć Komentarz Wprowadzenie Elementy kształtujące fundusz jednostki Charakterystyka wyniku finansowego w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek Schematy księgowań z wyjaśnieniami Ogólne zasady ewidencji funduszu Zasady ewidencji funduszu jednostki Zasady ewidencji wyniku finansowego Zasady ewidencji nadwyżki środków obrotowych Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Powiązania ze sprawozdaniami finansowymi Rozdział X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych (Mieczysława Cellary) Wyjaśnienie pojęć Komentarz Zasady wykonywania zobowiązań oraz podział zobowiązań w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych Zobowiązania Odsetki od zobowiązań Sposób wykonania zobowiązań XVI

13 2.2. Rezerwy na zobowiązania w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Wycena zobowiązań i rezerw na zobowiązania Schematy księgowań z wyjaśnieniami Ogólne zasady ewidencji zobowiązań Ewidencja zobowiązań na koncie 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Ewidencja należności z tytułu dochodów budżetowych w księgach jednostek organizacyjnych budżetu Ewidencja rozliczeń dochodów budżetowych w księgach jednostek organizacyjnych budżetu Rozliczenie wydatków budżetowych w księgach jednostek organizacyjnych budżetu Ewidencja rozrachunków z budżetem Ewidencja rozliczeń wydatków z budżetu środków europejskich Rozliczenie wydatków ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w księgach jednostek organizacyjnych budżetu Ewidencja pozostałych rozrachunków publicznoprawnych w księgach jednostek organizacyjnych budżetu Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń Ewidencja pozostałych rozrachunków z pracownikami w księgach jednostek organizacyjnych budżetu Ewidencja pozostałych rozrachunków w księgach jednostek organizacyjnych budżetu Ewidencja wpływów do wyjaśnienia Ewidencja rezerw na zobowiązania Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Powiązania ze sprawozdawczością finansową i budżetową Powiązania ze sprawozdaniem finansowym Bilans Informacja dodatkowa Powiązania ze sprawozdaniami budżetowymi i sprawozdaniami z operacji finansowych Rozdział XI. Fundusz specjalny (Justyna Kisielewska) Wyjaśnienie pojęć Komentarz Schematy księgowań Ewidencja odpisu ZFŚS w jednostce budżetowej Ewidencja stanu zwiększeń i zmniejszeń ZFŚS Ewidencja świadczeń rzeczowych XVII

14 3.4. Ewidencja dofinansowania wycieczek Ewidencja dofinansowania do wczasów Księgowanie udzielonej z ZFŚS zapomogi Księgowanie udzielonej ze środków ZFŚS pożyczki mieszkaniowej Ewidencja świadczenia urlopowego nauczycieli Pożyczki na cele mieszkaniowe a VAT Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Powiązania ze sprawozdawczością finansową Część III. Księgowania w układzie rachunku zysków i strat Rozdział I. Przychody i koszty z działalności operacyjnej (Monika Kaczurak-Kozak) Wyjaśnienie pojęć Komentarz Wprowadzenie Podstawa prawna ewidencji przychodów i kosztów operacyjnych w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych Specyfika przychodów i kosztów z działalności operacyjnej jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Źródła dochodów Inne dochody budżetu państwa, JST oraz innych jednostek, należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych Wydzielony rachunek dochodów Dochody budżetu JST nieujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych Specyfika przychodów w samorządowych zakładach budżetowych i jednostkach budżetowych Zasady ujmowania w ewidencji i rozliczania kosztów z działalności operacyjnej w samorządowych zakładach budżetowych i jednostkach budżetowych Schematy księgowań z wyjaśnieniami Ogólne zasady ewidencji przychodów w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych Ewidencja przychodów ze sprzedaży produktów gotowych i towarów Konto 700 Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia Konto 730 Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu Ewidencja przychodów z tytułu dochodów budżetowych Ewidencja kosztów tylko w układzie rodzajowym, na kontach zespołu 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Ewidencja kosztów tylko w układzie funkcjonalnym, na kontach zespołu 5 Koszty według typów działalności i ich rozliczenie Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i w układzie funkcjonalnym Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego XVIII

15 4.1. Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Powiązania ze sprawozdaniem finansowym i klasyfikacją budżetową Rozdział II. Pozostałe przychody i koszty operacyjne (Monika Kaczurak-Kozak) Wyjaśnienie pojęć Komentarz Wprowadzenie Pozostałe przychody i koszty operacyjne w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych Schematy księgowań z wyjaśnieniami Ogólne zasady ewidencji pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych Przykłady ewidencji pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Powiązania ze sprawozdawczością finansową i budżetową Rozdział III. Przychody i koszty finansowe (Monika Kaczurak-Kozak) Wyjaśnienie pojęć Komentarz Wprowadzenie Przychody i koszty finansowe w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych Schematy księgowań z wyjaśnieniami Ogólne zasady ewidencji przychodów i kosztów finansowych w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych Przykłady księgowań przychodów i kosztów finansowych w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Powiązanie ze sprawozdawczością finansową Rozdział IV. Wynik finansowy przeksięgowanie sald na konto 860 Wynik finansowy (Mieczysława Cellary) Wyjaśnienie pojęć Komentarz Schematy księgowań XIX

16 4. Sposób udokumentowania/forma urządzenia ewidencyjnego Powiązania ze sprawozdawczością finansową XX

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści Wstęp Ewa Ostapowicz CZĘŚĆ PIERWSZA. Księgowania w układzie bilansowym Rozdział I. Aktywa trwałe.. Marianna Sobolewska 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja Wstęp Wykaz autorów Wykaz skrótów KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH Spis treści propozycja CZĘŚĆ I. GOSPODARKA FINANSOWA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ OGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach pomocy społecznej Izabela Świderek... 3

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Izabela Świderek...

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

Anna Zysnarska RachunkowoϾ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej

Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej stan prawny na dzieñ 31 sierpnia 2016 r. ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk 2016 Wstęp...............................................

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Plan kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych

Załącznik Nr 1. Plan kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych Załącznik Nr 1 Plan kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych 1. Zespół 0 Majątek trwały a) 011 Środki trwałe b) 013 Pozostałe środki trwałe c) 015 Mienie zlikwidowanych jednostek d) 020 Wartości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O Autorce... Wykaz skrótów...

Spis treści. O Autorce... Wykaz skrótów... O Autorce... Wykaz skrótów... XIII XV Rozdział I. Podstawy prawne i ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych... 1

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont Biblioteka Inforlex JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Spis treści Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

Wstęp... XXI. Wykazów skrótów... XXV. Rozdział I. Ewidencja pierwszego wyposażenia obiektów budowlanych (Sebastian Bach)... 3

Wstęp... XXI. Wykazów skrótów... XXV. Rozdział I. Ewidencja pierwszego wyposażenia obiektów budowlanych (Sebastian Bach)... 3 Wstęp... XXI Wykaz autorów... XXIII Wykazów skrótów... XXV Część I. Aktywa trwałe... 1 Rozdział I. Ewidencja pierwszego wyposażenia obiektów budowlanych (Sebastian Bach)... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XVII XIX XXI Część I. Aktywa trwałe... 1 Rozdział I. Ewidencja niskocennych środków trwałych w jednostce budżetowej i samorządowym zakładzie budżetowym Izabela

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień r.

Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień r. Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień 31.12.2014r. 1. Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego. Gmina Korfantów. AKTYWA Stan na początek PASYWA Stan

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont syntetycznych i niektórych kont analitycznych jednostki budżetowej (Urzędu Gminy Korycin) obejmujący konta bilansowe i pozabilansowe

Wykaz kont syntetycznych i niektórych kont analitycznych jednostki budżetowej (Urzędu Gminy Korycin) obejmujący konta bilansowe i pozabilansowe Wykaz kont syntetycznych i niektórych kont analitycznych jednostki budżetowej (Urzędu Gminy Korycin) obejmujący konta bilansowe i pozabilansowe Jednostka budżetowa prowadzi księgi rachunkowe w oparciu

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Z PLANAMI KONT

CZĘŚĆ I PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Z PLANAMI KONT SPIS TREŚCI MONITOR RB INFORMATOR Spis treści Wykaz skrótów Wykaz piktogramów Notki biograficzne Serwis porad prawnych (formularz) Temat na życzenie (dostępny Rada (dostępny CZĘŚĆ I PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorzadowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień:

BILANS jednostki budżetowej i samorzadowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu ul. Jana Pawła II nr 17 37-500 Jarosław Numer identyfikacyjny REGON 650903227 AKTYWA Stan na początek roku BILANS jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Zakładowy plan kont I) w Urzędzie Gminy w Jabłonce Jednostka prowadzi

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy

Wykaz kont dla urzędu gminy Wykaz kont dla urzędu gminy Załącznik Nr 2 do Zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Nazwa Wyszczególnienie Nr konta Uwagi konta Ewidencja analityczna 3 4 5 Majątek trwały Prowadzona

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Ujęcie aktywów i pasywów w bilansie

Ujęcie aktywów i pasywów w bilansie 1. W dziale Dokumentacja Zasad (Polityki) Rachunkowości w rozdziale 2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w pozycji Ujęcie aktywów i pasywów w bilansie oraz w pozycji RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

290 Odpisy aktualizujące należności

290 Odpisy aktualizujące należności 760 Pozostałe przychody 90 Odpisy aktualizujące należności 76 Pozostałe koszty a 4a a 750 Przychody finansowe 75 Koszty finansowe a 4a a 0 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami Należności z tytułu dochodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r.

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. I. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH Zakładowy plan kont obowiązujący w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Nota autorska... Wykaz skrótów...

Nota autorska... Wykaz skrótów... Nota autorska... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Podstawy prawne i ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 30 czerwca 2016 r. zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 30 czerwca 2016 r. zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy. ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o

Bardziej szczegółowo

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie 111111111111111111111111 10003029 GRUPA FINANS SERVIS z wyłącznym udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce IRENA ISKRA MAGDALENA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 30/16 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 9 maja 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 30/16 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 9 maja 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 30/16 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI w sprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna

Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość 2 TE 1,2 Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna 1 Zasady obrotu pieniężnego. definicja obrotu pieniężnego. 2 Obrót gotówkowy i jego

Bardziej szczegółowo

Symbol Nazwa Opis ksiąg analitycznych Oznaczenia ewidencji analitycznej konta syntetycznego

Symbol Nazwa Opis ksiąg analitycznych Oznaczenia ewidencji analitycznej konta syntetycznego Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powi ązanie z mi syntetycznymi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 110/06 Burmistrza Miastai Gminy w Pieńsku z dnia 31 października 2006 roku ORGAN Symbol Nazwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... O autorach... Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów... O autorach... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... O autorach... Wprowadzenie... XIII XIX XXI Rozdział I. Koszty i przychody na przełomie roku obrotowego... 1 1. Wpływ nadrzędnych zasad rachunkowości przy ujmowaniu kosztów i przychodów

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 11. Informacja dodatkowa. I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1.1 nazwę jednostki GMINA KRZYWIŃ

Strona 1 z 11. Informacja dodatkowa. I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1.1 nazwę jednostki GMINA KRZYWIŃ I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1 1.1 nazwę jednostki GMINA KRZYWIŃ 1.2 siedzibę jednostki KRZYWIŃ 1.3 adres jednostki UL. RYNEK 1, 64-010 KRZYWIŃ Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2018 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 11/2018 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy. ZARZĄDZENIE NR 11/2018 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie ustalenia zasad prowadzenia ewidencji l

Bardziej szczegółowo

Konto Środki trwałe

Konto Środki trwałe W dziale Dokumentacja Zasad (Polityki) Rachunkowości w rozdziale 3. Zakładowy plan kont 1) w części I. Wykaz kont, w ust.1. Konta Bilansowe tekst Zespół 0 Majątek trały zastępuje się tekstem - Zespół 0

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. O autorach. Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów. O autorach. Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów O autorach Wprowadzenie Rozdział I. Koszty i przychody na przełomie roku obrotowego 1. Wpływ nadrzędnych zasad rachunkowości przy ujmowaniu kosztów i przychodów na przełomie roku

Bardziej szczegółowo

0, ,00 I. Zapasy 0,00. 0, , Materiały 1.2. Półprodukty i produkty w toku 1.3. Produkty gotowe. społecznych

0, ,00 I. Zapasy 0,00. 0, , Materiały 1.2. Półprodukty i produkty w toku 1.3. Produkty gotowe. społecznych Miejski Ośrodek Kultury ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny BILANS sporządzony na dzień 31.12.2013r. Burmistrz Miasta Lędziny AKTYWA Stan na Stan na Stan na Stan na PASYWA 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99 A K T Y W A 20111231 20121231 20111231 20121231 A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny 5174,88 9940,99 I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał (fundusz) statutowy II. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji Załącznik Nr 2a do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. I. Wykaz kont dla Urzędu Gminy Numer Nazwa konta Wyszczególnienie Uwagi konta Ewidencja analityczna 1 2 3 4 1.KONTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 146/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 146/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 146/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2011 r. Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/12 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 22/12 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 22/12 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2011 rok Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 130 / XVII /08

Uchwała Nr 130 / XVII /08 Uchwała Nr 130 / XVII /08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej za 2007 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Łososinie Dolnej.

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień r.

BILANS sporządzony na dzień r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Kultury ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny Numer identyfikacyjny REGON 240124733 AKTYWA Stan na Stan na Stan na Stan na PASYWA 31.12.2013 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 343/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 343/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 343/14 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania sprawozdania go Gminy Raczki za 2013 r. Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe miasta Opola za 2016rok

Sprawozdanie finansowe miasta Opola za 2016rok Sprawozdanie finansowe miasta Opola za 2016rok Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659) - Prezydent Miasta Opola

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe miasta Opola za 2017 rok

Sprawozdanie finansowe miasta Opola za 2017 rok Druk nr 1400 Sprawozdanie finansowe miasta Opola za 2017 rok Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Prezydent Miasta Opola przedkłada Radzie Miasta Opola

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stanisławów ul.rynek 32 05-304 STANISŁAWÓW Numer identyfikacyjny REGON 711582434 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania sprawozdań finansowych za 2016 rok

Zarządzenie nr Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania sprawozdań finansowych za 2016 rok Zarządzenie nr 0050.40.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania sprawozdań finansowych za 2016 rok Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 345/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31.12.2010r. ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta 1. Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1) Ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Stowarzyszenie Dom Pomocna Dłoń Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Środki trwałe w budowie

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu powiatu

Wykaz kont dla budżetu powiatu Wykaz kont dla budżetu powiatu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 13/2013 Starosty Średzkiego z dnia 18 grudnia 2013r. Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Nr 69/11 z dnia 30 grudnia 2011r. dotyczącym polityki rachunkowości Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku. Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku. Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Siedlcach P.021.2.2013 ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Siedlcach w sprawie wprowadzenia aneksu do Zakładowego planu kont 1. Z dniem 02 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

dr Katarzyna Trzpioła POLITYKA RACHUNKOWOŚCI dla instytucji kultury z komentarzem

dr Katarzyna Trzpioła POLITYKA RACHUNKOWOŚCI dla instytucji kultury z komentarzem dr Katarzyna Trzpioła POLITYKA RACHUNKOWOŚCI dla instytucji kultury z komentarzem dr Katarzyna Trzpioła Polityka rachunkowości dla instytucji kultury z komentarzem Więcej książek z obszaru kultury znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS P A S Y W A

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS P A S Y W A 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny 9 940,99 12 567,34 I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał (fundusz) statutowy II. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 97/2016 WÓJTA GMINY FILIPÓW. z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie sprawozdań finansowych Gminy Filipów za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 97/2016 WÓJTA GMINY FILIPÓW. z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie sprawozdań finansowych Gminy Filipów za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 97/2016 WÓJTA GMINY FILIPÓW w sprawie sprawozdań finansowych Gminy Filipów za 2015 rok. Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2012 Starosty Rawskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art.10

Bardziej szczegółowo

Id: F F77-B4CF-9721C3ADC9E2. Przyjęty Strona 1

Id: F F77-B4CF-9721C3ADC9E2. Przyjęty Strona 1 Sprawozdanie finansowe miasta Opola za 2015 rok Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta Opola przedkłada Radzie Miasta Opola

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 maja 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 63/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Karczew za 2016 rok Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/.../2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia r.

UCHWAŁA NR XVII/.../2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia r. Projekt z dnia 16 maja 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XVII/.../2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia... 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie Dom Pomocna Dłoń Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Środki trwałe w budowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdań finansowych za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdań finansowych za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 18.2015 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdań finansowych za 2014 rok Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona)

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/2008 BILANS Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach sporządzony na dzień 31.12.2007r. (wersja uproszczona) ul. Strażacka

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 Majątek trwały służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości niematerialnych i prawnych, 3) finansowego majątku trwałego, 4)

Bardziej szczegółowo

Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych

Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych Stan prawny: styczeń 2014 Redakcja: Mirosław Typek Korekta: Beata Karaś Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do bilansu za 2018r.

INFORMACJA DODATKOWA do bilansu za 2018r. I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1. 1.1 nazwę jednostki Urząd Gminy Gniezno 1.2 siedzibę jednostki Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno 1.3 adres jednostki Al. Reymonta

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 263/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 263/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA Nr 263/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu Łańcuckiego sprawozdania finansowego za rok 2016 Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo