Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz kont dla urzędu starostwa"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta Środki trwałe Pozostałe środki trwałe WyszczegÄlnienie ewidencja analityczna Konta zespołu 0 Majątek trwały Prowadzona według poszczegçlnych grup rodzajowych środkçw trwałych Prowadzona według poszczegçlnych rodzajçw wyposażenia i lokalizacji w jednostce Zbiory biblioteczne Ewidencja stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości zbioréw bibliotecznych Mienie zlikwidowanych Ewidencja stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń jednostek wartości mienia przejętego przez organ założycielski po zlikwidowanym przedsiębiorstwie komunalnym Wartości niematerialne i Prowadzona według poszczegçlnych tytułçw prawne wartości niematerialnych i prawnych Długoterminowe aktywa Prowadzona według poszczegçlnych tytułçw finansowe wartości składnikçw finansowego majątku trwałego Umorzenie środkçw Prowadzona według zasad określonych dla trwałych oraz wartości konta 011 i 020 niematerialnych i prawnych Umorzenie pozostałych Umorzenie w 100 % w dacie zakupu środkçw trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorçw bibliotecznych Odpisy aktualizujące Służy do ewidencji odpiséw aktualizujących długoterminowe aktywa długoterminowe aktywa finansowe finansowe Środki trwałe w budowie (inwestycje) Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji Uwagi Księga inwentarzowa prowadzona w Wydziale Organizacyjno Prawnym; nieruchomości gruntowe uwzględnione w Powiatowym Zasobie Nieruchomości prowadzonym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościa mi Księga inwentarzowa prowadzona w Wydziale Organizacyjno - Prawnym 1

2 Numer konta Nazwa konta WyszczegÄlnienie ewidencja analityczna Uwagi 101 Konta zespołu 1 Kasa Środki pieniężne i rachunki bankowe Ewidencja krajowych środkéw pieniężnych znajdujących się w kasie Rachunek bieżący jednostki1. Środki na finansowanie jednostki. 2.Wydatki na podstawie wyciągu bankowego według klasyfikacji budżetowej Rachunek środkéw funduszy specjalnego przeznaczenia Inne rachunki bankowe KrÉtkoterminowe aktywa finansowe Prowadzona odrębnie dla każdego wyodrębnionego funduszu Prowadzona według rachunkéw bankowych Prowadzona w sposéb zapewniający ustalenie poszczegélnych składnikéw krétkoterminowych aktywéw finansowych oraz wartości krétkoterminowych aktywéw finansowych powierzonych poszczegélnym osobom za nie odpowiedzialnym Środki pieniężne w drodze Ewidencja środkçw pieniężnych w drodze między kasą i bankiem oraz między kontami w rçżnych bankach Ewidencja prowadzona na bieżąco, nie tylko na przełomie okresu sprawozdawczego Konta zespołu 2 Rozrachunki i roszczenia 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Prowadzona według poszczegélnych kontrahentéw 221 Należności z tytułu dochodçw budżetowych Prowadzona według rozrachunkçw z poszczegçlnymi dłużnikami, zgodnie z klasyfikacją budżetową 222 Rozliczenie dochodéw budżetowych Prowadzona ewidencja powinna umożliwić rozliczenie zrealizowanych przez jednostkę budżetową dochodéw budżetowych. 223 Rozliczenie wydatkéw budżetowych Prowadzona według obowiązującej klasyfikacji budżetowej Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środkéw europejskich Rozrachunki z budżetami Prowadzona ewidencja winna umożliwić ustalenie wartości przekazanych dotacji, według jednostek oraz przeznaczenia dotacji 1. Prowadzone konta analityczne według każdego z tytułçw rozrachunkçw z budżetem 2. Wyodrębnienie według każdej jednostki Podatek VAT i podatek od osçb fizycznych 226 Długoterminowe należności budżetowe Prowadzona na kontach należności budżetowych według poszczegçlnych należności i według dłużnikçw 2

3 Numer konta 229 Nazwa konta Pozostałe rozrachunki publicznoprawne WyszczegÄlnienie ewidencja analityczna Prowadzona w sposçb umożliwiający ustalenie stanu należności i zobowiązań według tytułçw rozrachunkçw oraz instytucji, z ktçrymi dokonywane są rozliczenia Uwagi 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Prowadzona do rozliczenia wynagrodzeń pracownikçw i innych osçb z tytułu wypłat pieniężnych zaliczanych do wynagrodzeń (um.zlecenia, o dzieło) Pozostałe rozrachunki z pracownikami Pozostałe rozrachunki Wpływy do wyjaśnienia Odpisy aktualizujące należności Konta zespołu 3 Ewidencja analityczna prowadzona imiennie dla poszczegçlnych pracownikçw, ze wskazaniem tytułçw rozrachunkçw Prowadzona w sposçb zapewniający ustalenie rozrachunkçw, roszczeń i rozliczeń z poszczegçlnych tytułçw i kont bankowych Prowadzona według poszczegçlnych niewyjaśnionych wpłat Prowadzona według: -poszczegçlnych tytułçw, -poszczegçlnych kontrahentçw. Materiały i towary Rozliczenie zakupu Prowadzona w sposéb umożliwiający ustalenie wykazu stanu dostaw w drodze i dostaw nie fakturowanych na koniec okresu sprawozdawczego Materiały Prowadzona według ewidencji ilościowo wartościowej, w ktçrej dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych oraz według osçb materialnie odpowiedzialnych za powierzone Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałéw i towaréw mienie Prowadzona według - materiałéw - towaréw Zaliczki wypłacane w walutach obcych można ujmować w rçwnowartości waluty polskiej ustalonej przy wypłacie zaliczki do czasu ich rozliczenia 400 Konta zespołu 4 Koszty według rodzajöw i ich rozliczenia Amortyzacja Ewidencja kosztéw amortyzacji środkéw trwałych, od ktérych odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych 3

4 Numer konta Nazwa konta Zużycie materiałçw i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia WyszczegÄlnienie ewidencja analityczna Ewidencja kosztçw zużycia materiałçw i wyposażenia oraz energii ponoszonych w podstawowej działalności operacyjnej Ewidencja kosztçw usług obcych wykonanych na rzecz działalności operacyjnej Ewidencja podatkçw i opłat o charakterze kosztowym, w szczegçlności: - podatek od nieruchomości, - opłaty notarialne Ewidencja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych Ewidencja: - ubezpieczeń społecznych pracownikçw, - kosztçw innych świadczeń wypłacanych pracownikom niezaliczanym do wynagrodzeń, - szkoleń, - składki na Fundusz Pracy, - wpłaty na PEFRON, - wydatki związane z bhp Pozostałe koszty rodzajowe Konto służy do ewidencjonowania kosztçw: - ryczałtçw za używanie samochodçw prywatnych do celçw służbowych, - podrçży służbowych, - ubezpieczeń majątkowych - z tytułu opłat sądowych, - innych Rozliczenie kosztéw Rozliczenia międzyokresowe kosztéw Konto służy do ewidencjonowania kosztéw rozliczanych w czasie oraz utworzonych rezerw Konta zespołu 6 Produkty Ewidencja analityczna prowadzona jest według tytułéw rozliczeń. Konta zespołu 7 Przychody i koszty ich uzyskania Przychody z tytułu dochodçw budżetowych Przychody finansowe Koszty finansowe Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Ewidencja przychodçw z tytułu dochodçw jednostek budżetowych Ewidencja analityczna umożliwiająca wyodrębnienie przychodéw z tytułu dochodéw budżetowych oraz kosztéw finansowych Ewidencja analityczna prowadzona jest według tytułéw kosztéw operacji finansowych. Ewidencja winna umożliwić wyodrębnienie kosztéw z tytułu zarachowanych odsetek od kredytéw i pożyczek i zwłoki w zapłacie zobowiązań Przychody ze sprzedaży materiałçw, środkçw trwałych, odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania kary i grzywny Wartość ewidencyjna sprzedanych materiałçw, zapłacone kary, grzywny i odszkodowania, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągnięte należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego Uwagi Cena zakupu materiałçw energii powiększona o VAT Koszt nabytej usługi powiększony o wartość VAT 4

5 Numer konta Nazwa konta Zyski nadzwyczajne 770 Straty nadzwyczajne 771 WyszczegÄlnienie ewidencja analityczna Ewidencja dodatnich skutkéw finansowych zdarzeń nadzwyczajnych, według poszczegélnych tytułéw ich powstania Ewidencja ujemnych skutkéw finansowych zdarzeń nadzwyczajnych, według poszczegélnych tytułéw ich powstania Uwagi Konta zespołu 8 Fundusze, rezerwy i wynik finansowy Fundusz jednostki Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środkçw europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodéw Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek Wynik finansowy Wydatki strukturalne Wzajemne rozliczenia między jednostkami Plan finansowy wydatkéw budżetowych Prowadzona według: - zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki - aktywéw trwałych i obrotowych Prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej, zadań inwestycyjnych i zadań, na ktçre przekazano dotacje Prowadzona według: - rezerw oraz przyczyn ich zwiększeń i zmniejszeń, - rozliczeń międzyokresowych przychodéw z poszczegélnych tytułéw oraz przyczyn i zwiększeń i zmniejszeń Prowadzona według: - źrçdeł zwiększeń i kierunkçw zmniejszeń, - wysokości poniesionych kosztçw i wysokości uzyskanych przychodçw przez poszczegçlne rodzaje działalności socjalnej Prowadzona w sposéb umożliwiający ustalenie réwnowartości mienia zlikwidowanych jednostek organizacyjnych lub innych jednostek Prowadzona według tytułéw powstałych strat i zyskéw nadzwyczajnych oraz do określenia prawidłowego wyniku finansowego na podstawie zestawień wykonanych dochodéw w Organie Konta pozabilansowe Ewidencja wydatkéw strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe Ewidencja prowadzona dla każdego przedmiotu wyłączeń: przychodéw i kosztéw oraz należności i zobowiązań Ewidencja planu finansowego wydatkéw budżetowych dysponenta środkéw budżetowych, prowadzona w szczegéłowości planu finansowego wydatkéw. Plan finansowy Ewidencja planu finansowego niewygasających niewygasających wydatkéw wydatkéw prowadzona w szczegéłowości planu finansowego niewygasających wydatkéw budżetowych. Zaangażowanie wydatkçw Ewidencja prawnego zaangażowania wydatkçw budżetowych roku budżetowych, ujętych w planie finansowym bieżącego jednostki budżetowej danego roku budżetowego. Ewidencja prowadzona wg podziałek klasyfikacji budżetowej 5

6 WyszczegÄlnienie ewidencja analityczna Numer konta Nazwa konta Zaangażowanie wydatkçw Ewidencja prawnego zaangażowania wydatkçw budżetowych przyszłych lat budżetowych przyszłych lat. Ewidencja 999 szczegçłowa prowadzona wg podziałek klasyfikacji budżetowej Uwagi Zasady funkcjonowania kont dla urzędu Starostwa w Środzie Wlkp. Część opisowa do Zakładowego planu kont dla Starostwa w Środzie Wlkp. 1) Konto 011 Środki trwałe Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 ze zm). Ewidencja szczegçłowa do konta 011 jest prowadzona w poniższych urządzeniach księgowych: - księgach inwentarzowych środkçw trwałych - szczegçłowych indywidualnych kartach obiektçw inwentarzowych - tabelach amortyzacyjnych. Ewidencja szczegçłowa musi pozwalać na ustalenie osçb, ktçrym powierzono środki trwałe oraz być prowadzona zgodnie z obowiązującą klasyfikacją określoną w rozporządzeniu Rady MinistrÇw z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji środkçw trwałych ( Dz. U. Nr 242, poz.1622) 2) Konto 013 Pozostałe środki trwałe Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 rozporządzenie Ministra Ewidencja szczegçłowa do konta 013 jest prowadzona w księgach inwentarzowych pozostałych środkçw trwałych. Ewidencja szczegçłowa musi pozwalać na ustalenie osçb, ktçrym powierzono środki trwałe oraz być prowadzona zgodnie z obowiązującą klasyfikacją określoną w rozporządzeniu Rady MinistrÇw z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji środkçw trwałych ( Dz. U. Nr 242, poz.1622) 6

7 3) Konto 014 Zbiory biblioteczne Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 rozporządzenie Ministra 4) Konto 015 Mienie zlikwidowanych jednostek Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 rozporządzenie Ministra Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 ze zm.. Ewidencję szczegçłową do konta 015 stanowią bilanse wraz z załącznikami zlikwidowanych jednostek organizacyjnych. 5) Konto 020 Wartości niematerialne i prawne Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 rozporządzenie Ministra Ewidencja szczegçłowa do konta 020 jest prowadzona w tabelach amortyzacyjnych. Dodatkowo Wydział Organizacyjno Prawny ewidencjonuje wartości niematerialne i prawne, co pozwala na ustalenie osçb lub komçrek organizacyjnych ktçrym powierzono wartości niematerialne i prawne. 6) Konto 030 Długoterminowe aktywa finansowe Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 rozporządzenie Ministra Ewidencję szczegçłową do konta 030 prowadzi się według tytułçw długoterminowych aktywçw finansowych. 7

8 7) Konto 071 Umorzenie trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 rozporządzenie Ministra Ewidencja szczegçłowa do konta 071 jest prowadzona w tabelach amortyzacyjnych. 8) Konto 072 Umorzenie pozostałych środkäw trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbioräw bibliotecznych 9) Konto 073 Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe Ewidencję szczegçłową do konta 073 prowadzi się według tytułçw odpisçw długoterminowych aktywçw finansowych. 10) Konto 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie) Na koncie 080 księguje się: - koszty dotyczące środkçw trwałych w budowie, - ulepszenia środkçw trwałych, - zakupy środkçw trwałych wymagających montażu Ewidencja do konta 080 jest prowadzona dla poszczegçlnych zadań inwestycyjnych według: - źrçdeł finansowania, - kosztçw nabycia lub wytworzenia z podziałem na poszczegçlne rodzaje efektçw inwestycyjnych, 8

9 - oraz w sposéb zapewniający skalkulowanie ceny nabycia lub kosztéw wytworzenia poszczegélnych obiektéw środkéw trwałych. ZespÖł 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe 11) Konto 101 Kasa 12) Konto 130 Rachunek bieżący jednostki Ewidencję szczegçłową do konta 130 stanowią subkonta: - dochodçw budżetowych Starostwa - dochodçw geodezyjnych - dochodçw Skarbu Państwa - wydatkçw budżetowych - innych wg potrzeb Ewidencja analityczna dochodçw i wydatkçw budżetowych jest prowadzona według podziałek klasyfikacji dochodçw i wydatkçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 13) Konto 135 Rachunek środkäw funduszy specjalnego przeznaczenia Ewidencja szczegçłowa prowadzona jest według poszczegçlnych funduszy. 14) Konto 139 Inne rachunki bankowe 9

10 Ewidencja do konta 139 jest prowadzona według rodzajçw środkçw wydzielonych. 15) Konto 140 KrÄtkoterminowe aktywa finansowe. Ewidencja szczegçłowa do konta 140 jest prowadzona według: - rodzajçw poszczegçlnych składnikçw krçtkoterminowych aktywçw finansowych, - waluty polskiej i walut obcych - wartości krçtkoterminowych aktywçw finansowych powierzonych poszczegçlnym osobom za nie odpowiedzialnym. 16) Konto 141 Środki pieniężne w drodze ZespÖł 2 Rozrachunki i roszczenia 17) Konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Ewidencję szczegçłową do konta 201 prowadzi się według kontrahentçw, a w przypadku kontrahentçw zagranicznych oprçcz waluty polskiej w walutach obcych. Nie ujmuje się należności jednostek budżetowych z tytułu dochodçw budżetowych. 18) Konto 221 Należności z tytułu dochodäw budżetowych 10

11 Ewidencję szczegçłową do konta 221 prowadzi się według dłużnikçw ze wskazaniem podziałek klasyfikacji dochodçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.) oraz podział należności wg budżetçw. Na koncie tym księguje się także memoriałowo przychody z tytułu dotacji i subwencji, stanowiące dochody budżetu. Ujęcie w księgach tych przychodçw dokonywane jest kwartalnie na podstawie zestawienia dochodçw wykonanych w organie (dowçd księgowy rozliczeniowy). Przychody z tytułu dotacji i subwencji zaewidencjonowane w urzędzie winny być zgodne z dochodami zaksięgowanymi w organie jednostki samorządu terytorialnego. 19) Konto 222 Rozliczenie dochodäw budżetowych Na koncie ujmowane są także dochody związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środkçw pochodzących ze środkçw europejskich, przy czym ewidencję szczegçłową do konta prowadzi się według poszczegçlnych programçw/projektçw realizowanych z udziałem środkçw europejskich. 20) Konto 223 Rozliczenie wydatkäw budżetowych Na koncie ujmowane są także wydatki finansowane ze środkçw europejskich, przy czy ewidencję szczegçłową prowadzi się według poszczegçlnych programçw/projektçw realizowanych z udziałem środkçw europejskich. 21) Konto 224 Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środkäw europejskich 11

12 budżetowych, samorządowych zakładéw budżetowych, państwowych funduszy celowych Ewidencja szczegéłowa prowadzona jest w sposéb umożliwiający ustalenie wartości dotacji przekazanej, według jednostek, ktérym przekazano dotację oraz według przeznaczenia dotacji. Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje, ktére organ dotujący zalicza do dochodéw budżetowych, są ujmowane na koncie ) Konto 225 Rozrachunki z budżetami Ewidencja szczegçłowa do konta 225 jest prowadzona według : - tytułçw należności i zobowiązań dla poszczegçlnych budżetçw, - poszczegçlnych budżetçw (urzędçw skarbowych, urzędçw celnych, urzędçw samorządu terytorialnego itp.). 23) Konto 226 Długoterminowe należności budżetowe Ewidencję szczegçłową do konta 226 prowadzi się według jednostek i osçb fizycznych, ktçrych należności te dotyczą. 24) Konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne Ewidencję szczegçłową do konta 229 prowadzi się według: - poszczegçlnych tytułçw, - podmiotçw, z ktçrymi dokonywane są rozliczenia. 12

13 25) Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 ze zm.) oraz z art. 17 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 23 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz.694 ze zm.) Ewidencję szczegçłową do konta 231 prowadzi się wg poszczegçlnych tytułçw. Imienna ewidencja wynagrodzeń poszczegçlnych pracownikçw oraz innych osçb fizycznych otrzymujących wynagrodzenia z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości oraz przepisçw ZUS i przepisçw podatkowych prowadzona jest w programie płacowym Qwark. 26) Konto 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 ze zm.. Ewidencję do konta 234 prowadzi się według: - poszczegçlnych tytułçw, - poszczegçlnych pracownikçw. 27) Konto 240 Pozostałe rozrachunki Ewidencję szczegçłową do konta 240 prowadzi się według poszczegçlnych tytułçw. 28) Konto Wpływy do wyjaśnienia Ewidencję szczegçłową do konta 245 prowadzi się według poszczegçlnych niewyjaśnionych wpłat. 13

14 29) Konto 290 Odpisy aktualizujące należności Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 ze zm.) oraz z art. 35 b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.z 2009r. Nr 152 poz ze zm.). Ewidencję szczegçłową do konta 290 prowadzi się według: - poszczegçlnych tytułçw, - poszczegçlnych kontrahentçw. ZespÖł 3 Materiały i towary 30) Konto Rozliczenie zakupu Konto 300 Rozliczenie zakupu jest wykorzystywane do wykazania zakupu materiałçw, towarçw dotyczących zadań wykonywanych przez Wydział Komunikacji i Transportu. 31) Konto 310 Materiały Ewidencja szczegçłowej do konta 310 prowadzona jest wg ewidencji ilościowo wartościowej oraz wg osçb materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie. 32) Konto 340 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałäw i towaräw. 14

15 ZespÖł 4 Koszty według rodzajöw i ich rozliczenie 33) Konto 400 Amortyzacja 34) Konto 401 Zużycie materiałäw i energii Ewidencję szczegçłową do konta 401 prowadzi się według podziałek klasyfikacji wydatkçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 35) Konto 402 Usługi obce Ewidencję szczegçłową do konta 402 prowadzi się według podziałek klasyfikacji wydatkçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 36) Konto 403 Podatki i opłaty Ewidencję szczegçłową do konta 403 prowadzi się według podziałek klasyfikacji wydatkçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 15

16 37) Konto 404 Wynagrodzenia FinansÉw z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczegélnych zasad rachunkowości oraz planéw kont dla budżetu państwa, budżetéw jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładéw budżetowych, państwowych funduszy celowych Ewidencję szczegéłową do konta 404 prowadzi się według podziałek klasyfikacji wydatkéw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÉw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegéłowej klasyfikacji dochodéw, wydatkéw, przychodéw i rozchodéw oraz środkéw pochodzących ze źrédeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 38) Konto 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Ewidencję szczegçłową do konta 405 prowadzi się według podziałek klasyfikacji wydatkçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 39) Konto 409 Pozostałe koszty rodzajowe Ewidencję szczegçłową do konta 409 prowadzi się według podziałek klasyfikacji wydatkçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 40) Konto 490 Rozliczenie kosztäw 16

17 Konto służy tylko do ewidencjonowania kosztçw rozliczanych w czasie oraz utworzonych rezerw. ZespÖł 6 Produkty 41) Konto 640 Rozliczenia międzyokresowe kosztöw Ewidencję szczegçłowa do konta 640 prowadzi się według tytułçw rozliczeń międzyokresowych z podziałem na rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne. ZespÖł 7 Przychody, dochody i koszty uzyskania 42) Konto 720 Przychody z tytułu dochodöw budżetowych Ewidencję szczegçłową do konta 720 prowadzi się według podziałek klasyfikacji dochodçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 43) Konto 750 Przychody finansowe Ewidencję do konta 750 prowadzi się według: - podziałek klasyfikacji dochodçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). - rejestrçw sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarçw i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). 17

18 44) Konto 751 Koszty finansowe Ewidencję do konta 751 prowadzi się według: - tytułçw kosztçw operacji finansowych z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji wydatkçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 45) Konto 760 Pozostałe przychody operacyjne 46) Konto 761 Pozostałe koszty operacyjne 47) Konto 770 Zyski nadzwyczajne Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 ze zm). Ewidencję szczegçłową do konta 770 prowadzi się według poszczegçlnych tytułçw ich powstania. 48) Konto 771 Straty nadzwyczajne 18

19 Ewidencję szczegçłową do konta 771 prowadzi się według poszczegçlnych tytułçw ich powstania. ZespÖł 8 Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 49) Konto 800 Fundusz jednostki Ewidencję szczegçłową do konta 800 prowadzi się według: - tytułçw zwiększeń i zmniejszeń funduszu, - aktywçw trwałych, - aktywçw obrotowych. 50) Konto 810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środkäw europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje FinansÉw z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczegélnych zasad rachunkowości oraz planéw kont dla budżetu państwa, budżetéw jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładéw budżetowych, państwowych funduszy celowych Ewidencję do konta 810 prowadzi się według: - podziałek klasyfikacji wydatkéw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÉw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegéłowej klasyfikacji dochodéw, wydatkéw, przychodéw i rozchodéw oraz środkéw pochodzących ze źrédeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). - według jednostek, ktérym dotacje przekazano, ze wskazaniem przeznaczenie dotacji, - według zadań inwestycyjnych. 51) Konto 840 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodäw 19

20 Ewidencję szczegçłową do konta 840 prowadzi się według: - rezerw oraz przyczyn ich zwiększeń i zmniejszeń - rozliczeń międzyokresowych przychodçw z poszczegçlnych tytułçw oraz przyczyn ich zwiększeń i zmniejszeń. 52) Konto 851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ewidencję szczegçłową do konta 851 prowadzi się według: - źrçdeł zwiększeń i kierunkçw zmniejszeń, - wysokości poniesionych kosztçw i wysokości uzyskanych przychodçw przez poszczegçlne rodzaje działalności socjalnej. 53) Konto 855 Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek Ewidencję szczegçłową do konta 855 prowadzi się według zlikwidowanych organizacyjnych. jednostek 54) Konto 860 Wynik finansowy Ewidencję szczegçłową do konta 860 prowadzi się według poszczegçlnych tytułçw strat i zyskçw nadzwyczajnych. Konta pozabilansowe 1) Konto 975 Wydatki strukturalne Ewidencję szczegçłową do konta prowadzi się według klasyfikacji wydatkçw strukturalnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 10 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji wydatkçw strukturalnych (Dz.U. Nr 44 poz. 255) 20

21 2) Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami Ewidencję szczegçłową do konta 976 prowadzi się według: - przychodçw i kosztçw - należności i zobowiązań wzajemnych 3) Konto 980 Plan finansowy wydatkäw budżetowych Ewidencję szczegçłową do konta 980 prowadzi się według podziałek klasyfikacji wydatkçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 4) Konto 981 Plan finansowy niewygasających wydatkäw Ewidencję szczegçłową do konta 981 prowadzi się według podziałek klasyfikacji wydatkçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.) w szczegçłowości planu finansowego niewygasających wydatkçw budżetowych. 5) Konto 998 Zaangażowanie wydatkäw budżetowych roku bieżącego FinansÉw z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczegélnych zasad rachunkowości oraz planéw kont dla budżetu państwa, budżetéw jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładéw budżetowych, państwowych funduszy celowych 21

22 Ewidencję szczegçłową do konta 998 prowadzi się według podziałek klasyfikacji wydatkçw zgodnie z rozporządzeniem Ministra FinansÇw z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegçłowej klasyfikacji dochodçw, wydatkçw, przychodçw i rozchodçw oraz środkçw pochodzących ze źrçdeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.) z wyodrębnieniem zaangażowania dotyczącego planu niewygasających wydatkçw z poprzedniego roku. Na koncie 998 ewidencjonuje się także zaangażowanie wydatkçw finansowanych z udziałem środkçw europejskich. 6) Konto 999 Zaangażowanie wydatkäw budżetowych przyszłych lat Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 ze zm.) z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatkçw. 22

Wykaz kont dla urzędu gminy

Wykaz kont dla urzędu gminy Wykaz kont dla urzędu gminy Załącznik Nr 2 do Zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Nazwa Wyszczególnienie Nr konta Uwagi konta Ewidencja analityczna 3 4 5 Majątek trwały Prowadzona

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy,

Wykaz kont dla urzędu gminy, Załącznik Nr 2 do Zakładowego planu kont Numer konta Zespół kont Nazwa konta Wykaz kont dla urzędu gminy, Wyszczególnienie Ewidencja analityczna 1 2 3 4 5 0 Majątek trwały 011 Środki trwałe 013 środki

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Plan kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych

Załącznik Nr 1. Plan kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych Załącznik Nr 1 Plan kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych 1. Zespół 0 Majątek trwały a) 011 Środki trwałe b) 013 Pozostałe środki trwałe c) 015 Mienie zlikwidowanych jednostek d) 020 Wartości

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2012 Starosty Rawskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art.10

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

Konto Środki trwałe

Konto Środki trwałe W dziale Dokumentacja Zasad (Polityki) Rachunkowości w rozdziale 3. Zakładowy plan kont 1) w części I. Wykaz kont, w ust.1. Konta Bilansowe tekst Zespół 0 Majątek trały zastępuje się tekstem - Zespół 0

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie.

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie. Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia 30.06.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie: art. 10 ust. 2 i art. 17 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont syntetycznych i niektórych kont analitycznych jednostki budżetowej (Urzędu Gminy Korycin) obejmujący konta bilansowe i pozabilansowe

Wykaz kont syntetycznych i niektórych kont analitycznych jednostki budżetowej (Urzędu Gminy Korycin) obejmujący konta bilansowe i pozabilansowe Wykaz kont syntetycznych i niektórych kont analitycznych jednostki budżetowej (Urzędu Gminy Korycin) obejmujący konta bilansowe i pozabilansowe Jednostka budżetowa prowadzi księgi rachunkowe w oparciu

Bardziej szczegółowo

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji Załącznik Nr 2a do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. I. Wykaz kont dla Urzędu Gminy Numer Nazwa konta Wyszczególnienie Uwagi konta Ewidencja analityczna 1 2 3 4 1.KONTA

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku. Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku. Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Siedlcach P.021.2.2013 ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Siedlcach w sprawie wprowadzenia aneksu do Zakładowego planu kont 1. Z dniem 02 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Rachunkowość budżetowa wybrane problemy Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Dochody jednostek Ewidencja należności i dochodów a. na podstawie różnych dokumentów: umowy, decyzje przypis Wn 221, Ma 720 odpis

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r.

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. I. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH Zakładowy plan kont obowiązujący w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

290 Odpisy aktualizujące należności

290 Odpisy aktualizujące należności 760 Pozostałe przychody 90 Odpisy aktualizujące należności 76 Pozostałe koszty a 4a a 750 Przychody finansowe 75 Koszty finansowe a 4a a 0 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami Należności z tytułu dochodów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Konta bilansowe I. Wykaz kont Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe środki trwałe 020 - Wartości niematerialne i prawne 030 - Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Nr 69/11 z dnia 30 grudnia 2011r. dotyczącym polityki rachunkowości Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Zakładowy plan kont I) w Urzędzie Gminy w Jabłonce Jednostka prowadzi

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA 1. KONTA BILANSOWE Zespól O - Majątek

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE

PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 3 sierpnia 2015 roku I. WYKAZ KONT 1. Konta bilansowe PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu powiatu

Wykaz kont dla budżetu powiatu Wykaz kont dla budżetu powiatu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 13/2013 Starosty Średzkiego z dnia 18 grudnia 2013r. Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont Biblioteka Inforlex JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Spis treści Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 5.2012 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn.

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/12 Wójta Gminy Miękinia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości odnośnie Projektu Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz kont bilansowych i pozabilansowych dla Urzędu Gminy Zarszyn - jednostki budżetowej

I. Wykaz kont bilansowych i pozabilansowych dla Urzędu Gminy Zarszyn - jednostki budżetowej Załącznik Nr 2 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn I. Wykaz kont bilansowych i pozabilansowych dla Urzędu Gminy Zarszyn - jednostki budżetowej 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu

Zakładowy Plan Kont w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu Zakładowy Plan Kont w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu W Szkole Podstawowej Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu prowadzi się księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64 /17 Wójta Gminy Adamów z dnia 2 października 2017 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych

Zarządzenie Nr 64 /17 Wójta Gminy Adamów z dnia 2 października 2017 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych Zarządzenie Nr 64 /17 Wójta Gminy Adamów z dnia 2 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych Na podstawie przepisów art. 68 ustawy z dnta 27 sierpnia 2009 r

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu. Zatwierdzam:

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu. Zatwierdzam: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2012 Dyrektora MOSiR z dnia 25 czerwca 2012 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu Zatwierdzam: 1. Określenia użyte w ustaleniach szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 12 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. z dnia 2 lipca 2015 r. Zakładowy plan kont I. Wykaz kont 1.1. Konta bilansowe 1) Zespół 0

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 30 czerwca 2016 r. zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 30 czerwca 2016 r. zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy. ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora CSiR Nr 15/2010 ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE Zakładowy Plan Kont jest szczegółową instrukcją

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz kont syntetycznych zakładowego planu kont dla Urzędu Miasta

I. Wykaz kont syntetycznych zakładowego planu kont dla Urzędu Miasta Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 79/Fn/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku I. Wykaz kont syntetycznych zakładowego planu kont dla Urzędu Miasta Zespół 0 Majątek trwały 011 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych. z dnia 31 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych. z dnia 31 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 3.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1.2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r.

Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r. Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 70/2008 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 05 września 2008r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 sierpnia 2012r.

Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 sierpnia 2012r. Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104 Burmistrza Szydłowca z dnia 24 października 2010r. w sprawie wprowadzenia planu kont dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Anna Zysnarska RachunkowoϾ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej

Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej stan prawny na dzieñ 31 sierpnia 2016 r. ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk 2016 Wstęp...............................................

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie ustalenia zasad prowadzenia ewidencji l

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2018 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 11/2018 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy. ZARZĄDZENIE NR 11/2018 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu

Zakładowy Plan Kont dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/12 Starosty Rawickiego z dnia 29 czerwca 2012 r. Zakładowy Plan Kont dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu I. Wykaz kont księgi głównej 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorzadowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień:

BILANS jednostki budżetowej i samorzadowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu ul. Jana Pawła II nr 17 37-500 Jarosław Numer identyfikacyjny REGON 650903227 AKTYWA Stan na początek roku BILANS jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/2012. Wójta Gminy Lipno z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2010 z dnia roku w sprawie

ZARZĄDZENIE Nr 27/2012. Wójta Gminy Lipno z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2010 z dnia roku w sprawie ZARZĄDZENIE Nr 27/2012 Wójta Gminy Lipno z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2010 z dnia 29.12.2010 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Za r z ą d z e n i e N r 191/2016 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 10 lutego 2016 roku

Za r z ą d z e n i e N r 191/2016 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 10 lutego 2016 roku Za r z ą d z e n i e N r 191/2016 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie : zmiany zarządzenia Nr 186/2012 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2010 Burmistrza Gminy z dnia 31 grudnia 2010 r. Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12 / 2012 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE. z dnia 25 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 12 / 2012 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE. z dnia 25 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 12 / 2012 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Zakładowym planie kont obowiązującym w Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 120/9//2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 29 września 2017

Zarządzenie nr 120/9//2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 29 września 2017 Zarządzenie nr 120/9//2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 29 września 2017 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Krzemieniewo i Urzędu Gminy w Krzemieniewie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 22 czerwca 2016r

Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 22 czerwca 2016r Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 22 czerwca 2016r w sprawie zmiany polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Pszczółkach. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W GOSTYNIU

PLAN KONT DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W GOSTYNIU PLAN KONT DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W GOSTYNIU Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/17 Starosty Gostyńskiego z dnia 4 maja 2017 r. 1. Wykaz kont: 1) konta bilansowe a) zespół 0 - Majątek trwały 011 Środki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 17 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 17 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Werbkowice Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr F/132/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 21 września 2010 r. EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Konto 011 - Środki trwałe Do środków trwałych zalicza się stanowiące własność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Plan kont dla Starostwa Powiatowego w Gostyniu. I. Wykaz kont 1.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Plan kont dla Starostwa Powiatowego w Gostyniu. I. Wykaz kont 1. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Plan kont dla Starostwa Powiatowego w Gostyniu. I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA WYDZIAŁU PODATKÓW I OPŁAT URZĘDU MIASTA KRAKOWA

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA WYDZIAŁU PODATKÓW I OPŁAT URZĘDU MIASTA KRAKOWA Załącznik Do zarządzenia Nr 2533/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2006 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA WYDZIAŁU PODATKÓW I OPŁAT URZĘDU MIASTA KRAKOWA Zasady rachunkowości stosowane w Wydziale

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe Załącznik nr 3 III. Komentarz do planu kont. Opis kont 1. Konta bilansowe I. Zespół 0 - "Majątek trwały" Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 Majątek trwały służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości niematerialnych i prawnych, 3) finansowego majątku trwałego, 4)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2016 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 27 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 14/2016 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 27 czerwca 2016 r. Zarządzenie Nr 14/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont

Bardziej szczegółowo

Zakładowy PLAN KONT w Szkole Podstawowej nr 3 w Zgierzu Obowiązujący od roku wg Dziennika ustaw Nr 128 z dnia 5 lipca 2010 r.

Zakładowy PLAN KONT w Szkole Podstawowej nr 3 w Zgierzu Obowiązujący od roku wg Dziennika ustaw Nr 128 z dnia 5 lipca 2010 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora SP nr 3 z 01.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości Zakładowy PLAN KONT w Szkole Podstawowej nr 3 w Zgierzu Obowiązujący od 01.01.2011 roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe Załącznik nr 3 III. Komentarz do planu kont. Opis kont 1. Konta bilansowe I. Zespół 0 - "Majątek trwały" Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 sierpnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 sierpnia 2012 roku Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/2011 z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA WYDZIAŁU PODATKÓW I OPŁAT URZĘDU MIASTA KRAKOWA

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA WYDZIAŁU PODATKÓW I OPŁAT URZĘDU MIASTA KRAKOWA Załącznik Nr Do zarządzenia Nr 144/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2008 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA WYDZIAŁU PODATKÓW I OPŁAT URZĘDU MIASTA KRAKOWA Zasady rachunkowości stosowane w Wydziale

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr F/402/2006 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 31 października 2006 r. EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Konto 011 - Środki trwałe Do środków trwałych zalicza się stanowiące własność

Bardziej szczegółowo

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009r. Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA WYDZIAŁU PODATKÓW I OPŁAT URZĘDU MIASTA KRAKOWA

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA WYDZIAŁU PODATKÓW I OPŁAT URZĘDU MIASTA KRAKOWA Załącznik Do zarządzenia Nr 223/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2009 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA WYDZIAŁU PODATKÓW I OPŁAT URZĘDU MIASTA KRAKOWA Zasady rachunkowości stosowane w Wydziale

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne. z dnia 15 czerwca 2016 roku

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne. z dnia 15 czerwca 2016 roku ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr OR.120.6.2016 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9.2010 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 16 lutego 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 16 lutego 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 16 lutego 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 6/2010 Dyrektora ZOSiP w Muszynie z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11 /2010 Dyrektora Ośrodka SENIOR SENIOR z dnia30 grudnia 2010 roku PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE 1.

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zarządza, co następuje:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zarządza, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 17 /2012 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE z dnia 16.07.2012 roku w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 3/2011 Dyrektora DPS w Machowinie z dnia 03.01.2011 r. Na

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W OLECKU. Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe. Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

PLAN KONT DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W OLECKU. Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe. Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W OLECKU I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały 011 -

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 13 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój 2 Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr Or- 0151/509/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 października 2010.r. I. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku K o n t a b i l a n s o w e Zespół 0 - jątek trwały 011 Środki trwałe 013 Pozostałe środki trwałe 020 Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści Wstęp Ewa Ostapowicz CZĘŚĆ PIERWSZA. Księgowania w układzie bilansowym Rozdział I. Aktywa trwałe.. Marianna Sobolewska 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

Zasady klasyfikacji operacji gospodarczych ujmowanych na kontach księgi głównej w Oddziałach GDDKiA

Zasady klasyfikacji operacji gospodarczych ujmowanych na kontach księgi głównej w Oddziałach GDDKiA Załącznik nr 6 Zasady klasyfikacji operacji gospodarczych ujmowanych na kontach księgi głównej w Oddziałach GDDKiA A. Konta bilansowe Symbol konta Nazwa konta Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, typowe

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Oświaty i Wychowania - jednostka księgowa wydatki i dochody (OW, OWP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Oświaty i Wychowania - jednostka księgowa wydatki i dochody (OW, OWP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Oświaty i Wychowania - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 10 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 10 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości i zakładowego planu kont budżetu Gminy Raczki i Urzędu

Bardziej szczegółowo