JAKIE ŚWIADCZENIA ZA OPŁACANIE SKŁADEK?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAKIE ŚWIADCZENIA ZA OPŁACANIE SKŁADEK?"

Transkrypt

1 TEKST UZUPEŁNIAJĄCY 1 JAKIE ŚWIADCZENIA ZA OPŁACANIE SKŁADEK? I. UBEZPIECZENIE CHOROBOWE Świadczenia: zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, zasiłek wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne Zasiłek chorobowy może otrzymać osoba, która spełnia następujące warunki: jest niezdolna do pracy z powodu choroby i korzysta ze zwolnienia lekarskiego od pracy, ma wymagany okres ubezpieczenia chorobowego tzw. okres wyczekiwania na zasiłek. Tzw. okres wyczekiwania na zasiłek zależy od rodzaju ubezpieczenia chorobowego. Jeśli ubezpieczenie chorobowe będzie obowiązkowe (np. z umowy o pracę), to można otrzymać zasiłek chorobowy po 30 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia. Jeśli natomiast będzie dobrowolne (np. z prowadzonej działalności gospodarczej), to prawo do zasiłku chorobowego przysługuje po 90 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia. Od zasady, że trzeba mieć określony okres ubezpieczenia, aby otrzymać zasiłek chorobowy, jest wyjątek. Przepisy przewidują, że można otrzymać zasiłek chorobowy bez tzw. okresu wyczekiwania. Na taki zasiłek mogą liczyć m.in.: absolwenci szkoły lub uczelni, którzy będą objęci ubezpieczeniem chorobowym albo przystąpią do tego ubezpieczenia w ciągu 90 dni od dnia, w którym ukończą szkołę lub uzyskają dyplom ukończenia studiów wyższych (na kierunkach lekarskich, lekarsko-dentystycznych i weterynarii od dnia, w którym złożą ostatni wymagany planem studiów egzamin, a na farmacji od dnia, w którym zaliczą ostatnią przewidzianą w planie studiów praktykę), osoby, których niezdolność do pracy będzie wynikała z wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres niezdolności do pracy, ale nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy (oznaczonej przez lekarza w zaświadczeniu lekarskim kodem D ) maksymalnie przez 270 dni. Na zasiłek przez 270 dni może także liczyć kobieta niezdolna do pracy w czasie ciąży. Dla pracowników podstawą wymiaru zasiłku będzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy kalendarzowych przed niezdolnością do pracy. Natomiast dla osób ubezpieczonych innych niż pracownicy, np. zleceniobiorców, podstawą wymiaru zasiłku będzie przeciętny miesięczny przychód, od którego były opłacane składki na ubezpieczenie chorobowe, za 12 miesięcy kalendarzowych przed niezdolnością do pracy. Zasiłki chorobowe finansuje Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, a wypłaca je ZUS albo pracodawca lub zleceniodawca jeśli zatrudnia i zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób. 37

2 Świadczenie rehabilitacyjne może otrzymać osoba, która: wyczerpie maksymalny okres, przez który może pobierać zasiłek chorobowy, nadal będzie niezdolna do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja mogą jej pomóc odzyskać zdolność do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres, który pozwala przywrócić danej osobie zdolność do pracy, ale nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Aby dana osoba mogła otrzymać świadczenie rehabilitacyjne, lekarz orzecznik ZUS musi wydać orzeczenie o niezdolności do pracy. Osoba, która nie zgadza się z tym orzeczeniem, może wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS. Zasiłek wyrównawczy dostanie osoba, która: jest pracownikiem i ma zmniejszoną sprawność, ma obniżone wynagrodzenie, bo musi poddać się rehabilitacji zawodowej, aby zaadaptować się lub przyuczyć do określonej pracy. Zasiłek wyrównawczy można otrzymywać przez okres rehabilitacji, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące. Wynosi on tyle co różnica między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem za 12 miesięcy kalendarzowych przed rehabilitacją a miesięcznym wynagrodzeniem obniżonym z powodu tej rehabilitacji. Zasiłek macierzyński przysługuje osobie, która w czasie ubezpieczenia chorobowego lub urlopu wychowawczego: urodzi dziecko, przyjmie na wychowanie dziecko w wieku do 7 lat w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej) albo wystąpi do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia, przyjmie na wychowanie dziecko w wieku do 10 lat, które otrzymało decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej) albo wystąpi do sądu w sprawie jego przysposobienia. Okres, przez który można otrzymywać zasiłek macierzyński, zależy od liczby dzieci, które osoba ubezpieczona urodzi przy jednym porodzie bądź przyjmie na wychowanie. Wynika on z Kodeksu pracy i odpowiada urlopowi macierzyńskiemu albo urlopowi na warunkach urlopu macierzyńskiego. Prawo do zasiłku macierzyńskiego nie zależy od okresu ubezpieczenia danej osoby od tzw. okresu wyczekiwania. Przysługuje jej od pierwszego dnia, od którego podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Osoba ubezpieczona może otrzymywać zasiłek macierzyński przez: 20 tygodni (140 dni) jeśli urodzi albo przyjmie na wychowanie jedno dziecko, 38

3 31 tygodni (217 dni) jeśli urodzi przy jednym porodzie albo jednocześnie przyjmie na wychowanie dwoje dzieci, 33 tygodnie (231 dni) jeśli urodzi przy jednym porodzie albo jednocześnie przyjmie na wychowanie troje dzieci, 35 tygodni (245 dni) jeśli urodzi przy jednym porodzie albo jednocześnie przyjmie na wychowanie czworo dzieci, 37 tygodni (259 dni) jeśli urodzi przy jednym porodzie albo jednocześnie przyjmie na wychowanie pięcioro i więcej dzieci. Zasiłek macierzyński za okres, który odpowiada urlopowi macierzyńskiemu lub urlopowi na warunkach urlopu macierzyńskiego, wynosi 100% podstawy wymiaru (przeciętnego wynagrodzenia lub przychodu za ostatnie 12 miesięcy kalendarzowych). Ubezpieczony ojciec dziecka również może skorzystać z zasiłku macierzyńskiego. Otrzyma taki zasiłek, gdy np.: przyjmie na wychowanie dziecko w wieku do 7 lat lub dziecko w wieku do 10 lat, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, i wystąpi do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia, przejmie opiekę nad dzieckiem, gdy matka dziecka wykorzysta zasiłek macierzyński za co najmniej 14 tygodni po porodzie i będzie chciała wcześniej wrócić do pracy. Jeśli dana osoba wykorzysta zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, może dalej go pobierać za okres, który odpowiada urlopowi rodzicielskiemu (określa go Kodeks pracy). Zasiłek przysługuje wtedy maksymalnie przez: 32 tygodnie jeśli osoba ubezpieczona urodzi albo przyjmie na wychowanie jedno dziecko w wieku do 7 lat albo do 10 lat, gdy dziecko ma decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, 34 tygodnie jeśli osoba ubezpieczona urodzi przy jednym porodzie albo równocześnie przyjmie na wychowanie dwoje lub więcej dzieci. Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego można wykorzystać jednorazowo albo w częściach (maksymalnie 4) będących wielokrotnością tygodnia, z których każda nie może być krótsza niż 8 tygodni. Nie dotyczy to: pierwszej części, która jeśli urodzi się jedno dziecko nie może być krótsza niż 6 tygodni, a jeśli pracownik przyjmie dziecko na wychowanie nie może być krótsza niż 3 tygodnie, ostatniej części zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego. Można wykorzystać 16 tygodni zasiłku macierzyńskiego (za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego) w terminie, który nie przypada bezpośrednio po zasiłku macierzyńskim za poprzednią część tego urlopu (najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat). Nie jest to jednak możliwe, jeśli w ciągu 21 dni po porodzie albo po przyjęciu dziecka/dzieci na wychowanie rodzic złożył wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. 16 tygodni zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego można wykorzystać maksymalnie w dwóch częściach. 39

4 Pracownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego za zgodą pracodawcy. Za okres po rezygnacji z urlopu zasiłek macierzyński nie przysługuje. W takiej sytuacji nie stosuje się zasady dotyczącej: udzielania urlopu rodzicielskiego w tygodniach, minimalnej części urlopu rodzicielskiego. Zasiłek macierzyński (za okres, który odpowiada urlopowi rodzicielskiemu) wynosi 100% podstawy wymiaru za: pierwsze 6 tygodni w przypadku urodzenia albo przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, 8 tygodni w przypadku urodzenia przy jednym porodzie albo równoczesnego przyjęcia na wychowanie dwojga lub więcej dzieci. W kolejnych tygodniach zasiłek wynosi 60% podstawy wymiaru. Rodzice mogą jednak zdecydować, że chcą otrzymywać zasiłek macierzyński w takiej samej wysokości za okres, który odpowiada urlopowi macierzyńskiemu (urlopowi na warunkach urlopu macierzyńskiego) i urlopowi rodzicielskiemu. Będzie on wtedy wynosił, np. w przypadku urodzenia jednego dziecka, przez cały rok (20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego) 80% podstawy wymiaru, czyli przeciętnego wynagrodzenia lub przychodu z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych. Ubezpieczony ojciec, który wychowuje dziecko, ma dodatkowo prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres, który odpowiada urlopowi ojcowskiemu do 2 tygodni. Jego wysokość to 100% podstawy wymiaru. Z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego można skorzystać maksymalnie do: ukończenia przez dziecko 24 miesięcy jeśli ubezpieczonemu urodziło się dziecko, 24 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia (10 roku życia, jeśli dziecko ma decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego) jeśli ubezpieczony przysposobił dziecko. Urlop ojcowski można wykorzystać jednorazowo albo w dwóch częściach. Każda z nich nie może być krótsza niż tydzień. Części urlopu ojcowskiego nie muszą przypadać bezpośrednio po sobie. Ojciec może przerwać urlop ojcowski na czas pobytu dziecka w szpitalu. Suma urlopu przed przerwą i po niej nie może przekroczyć 2 tygodni. Z zasiłku opiekuńczego można skorzystać od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego. Przysługuje on na równi matce i ojcu dziecka, ale może go dostać tylko jedno z rodziców to, które opiekuje się dzieckiem i wystąpi z wnioskiem o wypłatę zasiłku za dany okres. Zasiłek opiekuńczy przysługuje: do 60 dni w roku kalendarzowym w razie opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat lub chorym dzieckiem w wieku do 14 lat, do 14 dni w roku kalendarzowym w razie opieki nad chorym dzieckiem, które skończyło 14 lat, lub innym chorym członkiem rodziny. 40

5 Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny wynosi maksymalnie 60 dni w roku kalendarzowym. Zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli nie ma innych osób, które są we wspólnym gospodarstwie domowym i mogą zapewnić opiekę dziecku albo innemu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat wtedy zasiłek opiekuńczy przysługuje nawet, gdy inni członkowie rodziny mogliby zapewnić dziecku opiekę. Za członka rodziny, który może zapewnić opiekę dziecku lub innemu choremu członkowi rodziny, nie uważa się jednak: osoby całkowicie niezdolnej do pracy, osoby chorej, osoby, która ze względu na wiek jest niesprawna fizycznie lub psychicznie, osoby, która prowadzi gospodarstwo rolne, pracownika odpoczywającego po pracy na nocnej zmianie, osoby, która prowadzi działalność pozarolniczą, osoby niezobowiązanej do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli odmawia ona sprawowania opieki. Ubezpieczonemu ojcu dziecka albo innemu członkowi najbliższej rodziny przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad nowo narodzonym dzieckiem, jeśli ubezpieczona matka dziecka: przebywa w szpitalu lub innej placówce leczniczej albo ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji/orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, albo porzuciła dziecko. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje do 8 tygodni po porodzie, tj. do 56 dni, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 8 tygodni życia. Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu dni, za które przysługuje zasiłek opiekuńczy (60 dni w roku kalendarzowym). II. UBEZPIECZENIE WYPADKOWE Świadczenia: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, renta wypadkowa, jednorazowe odszkodowanie Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego można otrzymać w razie niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Ubezpieczony nie dostanie jednak takiego zasiłku, gdy: naruszył (umyślne lub z powodu rażącego niedbalstwa) przepisy, które dotyczą ochrony życia i zdrowia, co było wyłączną przyczyną wypadku, był nietrzeźwy albo pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych i przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku, 41

6 odmówił bez uzasadnionej przyczyny wykonania badania na zawartość alkoholu w organizmie, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo przez swoje zachowanie uniemożliwił jego przeprowadzenie. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego (także za okres pobytu w szpitalu) wynosi 100% podstawy wymiaru (przeciętnego wynagrodzenia lub przychodu za ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych). Świadczenie rehabilitacyjne może otrzymać ubezpieczony, gdy: będzie pobierał zasiłek chorobowy przez maksymalny okres, nadal będzie niezdolny do pracy po okresie, przez który pobierał zasiłek chorobowy, można oczekiwać, że dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza mogą pomóc mu odzyskać zdolność do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje maksymalnie przez 12 miesięcy. Wynosi ono 100% podstawy wymiaru (ustalanej jak przy zasiłku chorobowym). Aby dana osoba mogła otrzymać świadczenie rehabilitacyjne, lekarz orzecznik ZUS musi orzec o niezdolności do pracy. Osoba, która nie zgadza się z tym orzeczeniem, może wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS. Renta wypadkowa to renta z powodu niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. To, czy ubezpieczony ją otrzyma, nie zależy od: okresu, przez który podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, ani daty, od której powstała niezdolność do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje osobie ubezpieczonej, która z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej będzie miała ustalony stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Stopień tego uszczerbku oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ocenia lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS (jeśli wpłynie sprzeciw lub prezes ZUS zgłosi zarzut wadliwości orzeczenia), gdy zakończy się leczenie. Stały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności i nie można oczekiwać poprawy. Długotrwały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności na okres, który przekracza 6 miesięcy, ale są szanse na poprawę. Jednorazowe odszkodowanie wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Ze środków funduszu wypadkowego w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej ZUS pokrywa także koszty: leczenia stomatologicznego i wykonania szczepień ochronnych (nierefundowanych na podstawie odrębnych przepisów), na które skierował ubezpieczonego lekarz orzecznik na wniosek lekarza prowadzącego, wyrobów medycznych poniesionych przez ubezpieczonego w wysokości nierefundowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 42

7 badań, na które ubezpieczony został skierowany przez płatnika składek, np. pracodawcę, aby ustalić zawartość alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie. III. UBEZPIECZENIA RENTOWE Wybrane świadczenia: renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, renta rodzinna, zasiłek pogrzebowy Na rentę z tytułu niezdolności do pracy może liczyć osoba, która łącznie spełnia następujące warunki: jest niezdolna do pracy, nie ma ustalonego prawa do emerytury z FUS lub nie spełnia warunków do jej otrzymania, ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, który wynosi: 1 rok, jeśli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat, 2 lata, jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do ukończenia 22 lat, 3 lata, jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do ukończenia 25 lat, 4 lata, jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do ukończenia 30 lat, 5 lat, jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat (okres 5 lat powinien przypadać w ciągu ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem, w którym powstała niezdolność do pracy); niezdolność do pracy powstała w okresie składkowym lub nieskładkowym wymienionym w ustawie o emeryturach i rentach (m.in. ubezpieczenia, pobierania zasiłku macierzyńskiego, chorobowego czy opiekuńczego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od końca wymienionych okresów składkowych i nieskładkowych. Od obowiązku spełnienia dwóch ostatnich warunków są wyjątki (wymienione na s. 44). O niezdolności do pracy orzekają lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS (jeśli wpłynie sprzeciw lub jeśli prezes ZUS zgłosi zarzut wadliwości orzeczenia). Lekarz orzecznik i komisja lekarska ustalają stopień niezdolności do pracy, a także: datę, od której powstała niezdolność do pracy, trwałość lub przewidywany okres niezdolności do pracy, związek przyczynowy niezdolności do pracy lub śmierci z określonymi okolicznościami, niezdolność do samodzielnej egzystencji, celowość przekwalifikowania zawodowego. Osoba niezdolna do pracy to osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i jej stan nie rokuje, że odzyska zdolność do pracy, nawet jeśli się przekwalifikuje. Osoba całkowicie niezdolna do pracy to osoba, która utraciła zdolność do tego, by wykonywać jakąkolwiek pracę. Natomiast osoba częściowo niezdolna do pracy to osoba, która utraciła w znacznym stopniu zdolność do tego, by wykonywać pracę zgodną ze swoimi kwalifikacjami. 43

8 Jeśli niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, nie trzeba udowadniać określonego okresu składkowego i nieskładkowego. Natomiast warunek o pięcioletnim stażu w ciągu ostatnich 10 lat (dla osób, których niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat) nie dotyczy: kobiety, która ma 25 lat składkowych i orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, mężczyzny, który ma 30 lat składkowych i orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Jeśli nie można udowodnić wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, zgodnie z prawem warunek ten jest spełniony, gdy wnioskodawca: był zgłoszony do ubezpieczenia, zanim ukończył 18 lat, albo w ciągu 6 miesięcy od dnia, gdy ukończył naukę w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia, od którego powstała niezdolność do pracy, miał bez przerwy lub z przerwami, które nie przekraczają 6 miesięcy okresy składkowe i nieskładkowe. Jest też wyjątek od warunku, że niezdolność do pracy powstała np. w okresie ubezpieczenia albo w okresie nie dłuższym niż 18 miesięcy od ustania ubezpieczenia. Nie musi go spełnić: kobieta, której łączny staż (okres składkowy i nieskładkowy) wynosi co najmniej 20 lat i która ma orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy, mężczyzna, którego łączny staż (okres składkowy i nieskładkowy) wynosi co najmniej 25 lat i który ma orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy. Renta szkoleniowa przysługuje, jeśli wnioskodawca: spełnia warunki, aby otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy, ma orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego z powodu niezdolności do pracy w dotychczasowym zawodzie. Renta szkoleniowa przysługuje przez 6 miesięcy. Okres ten może być wydłużony na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego maksymalnie o 30 miesięcy. Z renty rodzinnej po osobie zmarłej mogą skorzystać m.in.: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione: do 16 roku życia, po ukończeniu 16 lat, jeśli się uczą nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat (jeżeli dziecko skończyło 25 lat na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłuża się do końca tego roku studiów), niezależnie od wieku, jeśli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia, wdowa albo wdowiec, jeśli: w chwili śmierci małżonka ukończyli 50 lat, w chwili śmierci małżonka byli niezdolni do pracy, wychowują co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu albo zmarłej żonie, które nie ukończyło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole 18 lat, lub jeśli opiekują się dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, 44

9 ukończą 50 lat lub staną się niezdolni do pracy po śmierci małżonka, ale nie później niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od kiedy przestaną wychowywać dzieci, wnuki, rodzeństwo (wymienione wyżej). Zasiłek pogrzebowy to świadczenie dla osoby, która pokryła koszty pogrzebu: osoby ubezpieczonej, np. pracownika, emeryta lub rencisty, członków rodziny osoby ubezpieczonej, emeryta lub rencisty, osób, które w dniu śmierci nie miały ustalonego prawa do emerytury lub renty, ale spełniały warunki, aby to świadczenie pobierać, osoby, której ubezpieczenie ustało, jeżeli zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego. Jeśli koszty pogrzebu pokrywa członek rodziny zmarłego, to otrzyma 4 tys. zł zasiłku. Jeżeli natomiast koszty pokrywa ktoś spoza rodziny zmarłego, to dostanie zasiłek w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, ale nie więcej niż 4 tys. zł. TEKST UZUPEŁNIAJĄCY 2 ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE Od początku 2016 r. lekarz może wystawić pacjentowi zwolnienie w formie elektronicznej (e-zla). UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Jeśli osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, otrzyma elektroniczne zwolnienie lekarskie, trafi ono do ZUS automatycznie. Aby otrzymać zasiłek chorobowy, przedsiębiorca musi tylko złożyć w ZUS wniosek o to świadczenie. Może to zrobić ze swojego konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). MNIEJ OBOWIĄZKÓW DLA PACJENTÓW PRACOWNIKÓW Jeśli lekarz wystawi pracownikowi e-zla, a jego pracodawca: ma konto na PUE ZUS i wypłaca zasiłki (bo zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób), to pacjent (pracownik) nie musi nic robić, aby otrzymać zasiłek chorobowy czy opiekuńczy. Nie musi on podczas choroby czy opieki np. nad chorym dzieckiem, dostarczać zwolnienia swojemu pracodawcy albo prosić o to rodziny czy znajomych. E-ZLA trafia na konto PUE płatnika (pracodawcy) i do systemu ZUS zaraz, gdy lekarz je wystawi. Informacji o e-zla udzielają doradcy ds. e-zla w każdej placówce ZUS. 45

PŁACISZ I MASZ, CZYLI CO CI SIĘ NALEŻY, GDY OPŁACASZ SKŁADKI JAKIE ŚWIADCZENIA ZA OPŁACANIE SKŁADEK?

PŁACISZ I MASZ, CZYLI CO CI SIĘ NALEŻY, GDY OPŁACASZ SKŁADKI JAKIE ŚWIADCZENIA ZA OPŁACANIE SKŁADEK? TEKST UZUPEŁNIAJĄCY JAKIE ŚWIADCZENIA ZA OPŁACANIE SKŁADEK? I. UBEZPIECZENIE CHOROBOWE Świadczenia: zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, zasiłek wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

PŁACISZ I MASZ, CZYLI CO CI SIĘ NALEŻY, GDY PŁACISZ SKŁADKI ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZEŃ

PŁACISZ I MASZ, CZYLI CO CI SIĘ NALEŻY, GDY PŁACISZ SKŁADKI ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZEŃ TEKST UZUPEŁNIAJĄCY 1 ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZEŃ I. UBEZPIECZENIE CHOROBOWE Świadczenia: zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne Zasiłek chorobowy przysługuje,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE

ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE ukończą 50 lat lub staną się niezdolni do pracy po śmierci małżonka, ale nie później niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od kiedy przestaną wychowywać dzieci, wnuki, rodzeństwo (wymienione wyżej). Zasiłek

Bardziej szczegółowo

Płacisz i masz, czyli co ci się należy, gdy płacisz składki?

Płacisz i masz, czyli co ci się należy, gdy płacisz składki? l e k c j a N I. Ubezpieczenie chorobowe Świadczenia: zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne Zasiłek chorobowy przysługuje, gdy osoba ubezpieczona jest niezdolna

Bardziej szczegółowo

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki?

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? 1 25 Ubezpieczenie chorobowe Zasiłek chorobowy świadczenie wypłacane zamiast pensji, gdy osoba ubezpieczona przebywa na zwolnieniu lekarskim. Standardowa wysokość

Bardziej szczegółowo

Świadczenia: zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenia: zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne TEKST UZUPEŁNIAJĄCY 1 ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZEŃ I. UBEZPIECZENIE CHOROBOWE Świadczenia: zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne Zasiłek chorobowy przysługuje,

Bardziej szczegółowo

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki?

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? 1 27 Ubezpieczenie chorobowe Zasiłek chorobowy otrzymasz go zamiast pensji, gdy będziesz ubezpieczony i będziesz korzystać ze zwolnienia lekarskiego. Zasiłek chorobowy

Bardziej szczegółowo

7. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

7. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. 7. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. Świadczenia przewidziane w ramach ubezpieczenia chorobowego mają charakter krótkoterminowy (okresowy) i są określane, mianem zasiłków, z uwagi na specyfikę

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO. mgr Marta Wasil

ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO. mgr Marta Wasil ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO mgr Marta Wasil ZAKRES PODMIOTOWY UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO (ART. 11 U.S.U.S.) Ubezpieczeniu chorobowemu podlega się: obowiązkowo, dobrowolnie. ZAKRES PODMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii RENTY Z FUS

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii RENTY Z FUS RENTY Z FUS CHRONIONE RYZYKA Niezdolność do pracy (częściowa lub całkowita) Niezdolność do samodzielnej egzystencji Utrata żywiciela ŚWIADCZENIA Renta z tytułu niezdolności do pracy (stała lub okresowa)

Bardziej szczegółowo

Renty z tytułu niezdolności do pracy

Renty z tytułu niezdolności do pracy I Renty z tytułu niezdolności do pracy Wiadomości ogólne Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: został uznany za niezdolnego

Bardziej szczegółowo

PŁACISZ I MASZ, CZYLI CO CI SIĘ NALEŻY, GDY OPŁACASZ SKŁADKI

PŁACISZ I MASZ, CZYLI CO CI SIĘ NALEŻY, GDY OPŁACASZ SKŁADKI Mapa myśli 1 macierzyński DLA KOGO? DLA KOGO? KIEDY? za okres urlopu ojcowskiego JAK DŁUGO? JEDNO DZIECKO, ZA OKRES URLOPU MACIERZYŃSKIEGO KIEDY? zwykle jeśli matka zrezygnuje z zasiłku, gdy wykorzysta

Bardziej szczegółowo

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r.

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Od 1 stycznia 2010 r. ubezpieczone, które urodziły dziecko lub które przyjęły dziecko na wychowanie będą miały możliwość opiekowania się dzieckiem przez dłuższy

Bardziej szczegółowo

5.2 Świadczenia z tytułu macierzyństwa - zasiłek macierzyński

5.2 Świadczenia z tytułu macierzyństwa - zasiłek macierzyński Moduł 5: Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa cz II 5.2 Świadczenia z tytułu macierzyństwa - zasiłek macierzyński Materiał jest elementem Kursu: Płace, należącego do Akademii Moniki Smulewicz.

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI PRZYSŁUGUJE UBEZPIECZONEJ, KTÓRA W OKRESIE UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO ALBO W OKRESIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO:

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI PRZYSŁUGUJE UBEZPIECZONEJ, KTÓRA W OKRESIE UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO ALBO W OKRESIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO: 24.04.2018 1 2 ZASIŁEK MACIERZYŃSKI SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI 3 ZASIŁEK MACIERZYŃSKI PRZYSŁUGUJE UBEZPIECZONEJ, KTÓRA W OKRESIE UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO ALBO W OKRESIE URLOPU

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie chorobowe Ubezpieczenie chorobowe 2 System ubezpieczeń społecznych w Polsce ryzyko starości ryzyko niezdolności do pracy macierzyństwo i ryzyko choroby ryzyko wypadku przy pracy ubezpieczenie emerytalne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie rentowe. Podstawa prawna - ustawa z r. o emeryturach i rentach z FUS (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz ze zm.

Ubezpieczenie rentowe. Podstawa prawna - ustawa z r. o emeryturach i rentach z FUS (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz ze zm. Ubezpieczenie rentowe Podstawa prawna - ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1383 ze zm.) Przedmiot ochrony a) tzw. bardziej trwała niezdolność do pracy z tzw.

Bardziej szczegółowo

I. Urlop macierzyński.

I. Urlop macierzyński. I. Urlop macierzyński. Urlop macierzyński przysługuje, co do zasady, pracownicy matce dziecka. Wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi: 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska 1 Ubezpieczenie chorobowe podstawa prawna Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa tzw. ustawa

Bardziej szczegółowo

Co nam przys uguje, gdy p acimy sk adki?

Co nam przys uguje, gdy p acimy sk adki? Co nam przys uguje, gdy p acimy sk adki? 1 25 Ubezpieczenie chorobowe Zasi ek chorobowy wiadczenie wyp acane zamiast pensji, gdy osoba ubezpieczona przebywa na zwolnieniu lekarskim. Standardowa wysoko

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEPIECZEŃ SPOŁECZNYCH KIERUNEK ADMINISTRACJA 2015/2016 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

SYSTEM UBEPIECZEŃ SPOŁECZNYCH KIERUNEK ADMINISTRACJA 2015/2016 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA SYSTEM UBEPIECZEŃ SPOŁECZNYCH KIERUNEK ADMINISTRACJA 2015/2016 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA STRESZCZENIE WYKŁADU Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Świadczenia wypłacane z tytułu ubezpieczeń społecznych

Świadczenia wypłacane z tytułu ubezpieczeń społecznych Rodzaje ryzyka oraz świadczenia wypłacane z ubezpieczenia chorobowego Ubezpieczenie chorobowe Świadczenia wypłacane z tytułu ubezpieczeń społecznych czasowa niezdolność do zasiłek chorobowy choroba, kalectwo

Bardziej szczegółowo

Zasi łek macierzyński Zasiłek opiekuńczy

Zasi łek macierzyński Zasiłek opiekuńczy Zasi łek macierzyński Zasiłek opiekuńczy Spis treści Zasiłek macierzyński.............................................. 3 Komu przysługuje zasiłek macierzyński.......................... 3 Kiedy otrzymasz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Z POWODU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM

WNIOSEK O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Z POWODU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM Z-15A Instrukcja wypełniania WNIOSEK O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Z POWODU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM Wypełnij ten wniosek, jeżeli jesteś rodzicem i ubiegasz się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO 13 WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO Z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Renty z FUS. dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr

Renty z FUS. dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Renty z FUS dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Ryzyka objęte ochroną i świadczenia Chronione ryzyka: Niezdolność do pracy (częściowa lub całkowita) Niezdolność do samodzielnej egzystencji

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z SYSTEMU UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH MATERIAŁY DLA STUDENTÓW UMCS

WYBRANE ZAGADNIENIA Z SYSTEMU UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH MATERIAŁY DLA STUDENTÓW UMCS WYBRANE ZAGADNIENIA Z SYSTEMU UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH MATERIAŁY DLA STUDENTÓW UMCS 2014/2015 Akty prawne: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. O systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U.2015, poz. 121 j.t.

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) - wybrane zagadnienia Spis

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 372) - wybrane zagadnienia Spis treści Prawo

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

1. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 1. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 636) Tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2014,

Bardziej szczegółowo

Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Łódź, r.

Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Łódź, r. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego Łódź, 14.02.2017r. Wykaz aktów prawnych Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015r., poz. 121 ze zmianami) Ustawa z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Z POWODU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD CHORYM CZŁONKIEM RODZINY

WNIOSEK O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Z POWODU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD CHORYM CZŁONKIEM RODZINY Z-15B WNIOSEK O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Z POWODU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD CHORYM CZŁONKIEM RODZINY Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli ubiegasz się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania

Bardziej szczegółowo

Pobierasz lub będziesz pobierać zasiłek macierzyński? Sprawdź, czy będziesz ubezpieczony

Pobierasz lub będziesz pobierać zasiłek macierzyński? Sprawdź, czy będziesz ubezpieczony Pobierasz lub będziesz pobierać zasiłek macierzyński? Sprawdź, czy będziesz ubezpieczony Kiedy przysługuje Ci zasiłek macierzyński Zasiłek macierzyński przysługuje Ci, gdy urodzisz dziecko lub przyjmiesz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Z POWODU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD CHORYM CZŁONKIEM RODZINY

WNIOSEK O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Z POWODU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD CHORYM CZŁONKIEM RODZINY Z-15B WNIOSEK O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Z POWODU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD CHORYM CZŁONKIEM RODZINY Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli ubiegasz się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania

Bardziej szczegółowo

Prawo zabezpieczenia społecznego NSP(w) rok akademicki 2017/2018. Ubezpieczenie chorobowe

Prawo zabezpieczenia społecznego NSP(w) rok akademicki 2017/2018. Ubezpieczenie chorobowe Prawo zabezpieczenia społecznego NSP(w) rok akademicki 2017/2018 dr Ariel Przybyłowicz ariel.przybylowicz2@uwr.edu.pl WPAiE, budynek A, pok. 123 Ubezpieczenie chorobowe Ubezpieczenie społeczne w razie

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 478715 Temat: Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe - z uwzględnieniem zmian od stycznia 2016 14-15

Bardziej szczegółowo

Kiedy przedsiębiorca może skorzystać z ulg w płaceniu składek

Kiedy przedsiębiorca może skorzystać z ulg w płaceniu składek Kiedy przedsiębiorca może skorzystać z ulg w płaceniu składek Jeśli rozpoczynasz działalność gospodarczą, możesz przez 6 miesięcy nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, a następnie przez 24 miesiące

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Jesteś tatą. Poznaj swoje prawa, gdy chcesz pracować i opiekować się dzieckiem

Jesteś tatą. Poznaj swoje prawa, gdy chcesz pracować i opiekować się dzieckiem Urlop Ojcowski. Informator. Jesteś tatą. Chcesz pracować i opiekować się dzieckiem. Pogodzić życie zawodowe z rodzinnym. Poznaj swoje prawa! Jeżeli jesteś tatą pracującym na umowę o pracę masz prawo do:

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. ZUS dodane 2014-01-14 Zasiłek chorobowy Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania. Okres ten jest zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia. Osoba podlegająca

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia poszkodowanych w wypadkach związanych z pracą

Uprawnienia poszkodowanych w wypadkach związanych z pracą Uprawnienia poszkodowanych w wypadkach związanych z pracą Ubieganie się o świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego - ZUS. Określenie prawa do świadczeń i ich wypłata z ubezpieczenia wypadkowego należy do

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Regulacja prawna Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn.zm. Przedmiot ochrony:

Bardziej szczegółowo

Jesteś pracownikiem? Poznaj swoje ubezpieczenia

Jesteś pracownikiem? Poznaj swoje ubezpieczenia Jesteś pracownikiem? Poznaj swoje ubezpieczenia Jesteś objęty ubezpieczeniami jako pracownik, jeśli: t t pracujesz na etat, pracujesz na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO RENTY ZUS PORADNIK I WZORY

PRAWO DO RENTY ZUS PORADNIK I WZORY PRAWO DO RENTY ZUS PORADNIK I WZORY JOANNA SILUK KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JOANNA SILUK UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8/3 85-054 BYDGOSZCZ TEL. 530 633 600 JOANNA SILUK 0 Renta z tytułu niezdolności do pracy

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Dr Monika Lewandowicz-Machnikowska

Dr Monika Lewandowicz-Machnikowska Dr Monika Lewandowicz-Machnikowska Ubezpieczenie rentowe (I) Niezdolność do pracy, a niepełnosprawność. Niezdolność do pracy, jako ryzyko socjalne w systemie zabezpieczenia społecznego podlega odrębnej

Bardziej szczegółowo

Jesteś zleceniobiorcą? Poznaj swoje ubezpieczenia

Jesteś zleceniobiorcą? Poznaj swoje ubezpieczenia Jesteś zleceniobiorcą? Poznaj swoje ubezpieczenia Możesz być zleceniobiorcą, jeśli jesteś zatrudniony: t t t na podstawie umowy agencyjnej, na podstawie umowy zlecenia, na podstawie innej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Regulacja prawna Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn.zm. Przedmiot ochrony:

Bardziej szczegółowo

ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268)

ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268) ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 Zmiany dotyczące rodzicielstwa ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268) Zmiany wchodzą w życie dnia

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 112

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 112 ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 112 Rodzaje świadczeń przysługujących z tytułu wypadku przy pracy Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM. (dni wolne na opiekę nad dzieckiem, zasiłek opiekuńczy, urlop macierzyński, wydłużony urlop wychowawczy) I. DNI WOLNE NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM. Art 188

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Informator dla lekarzy orzekających o czasowej niezdolności do pracy

Informator dla lekarzy orzekających o czasowej niezdolności do pracy Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Informator dla lekarzy orzekających o czasowej niezdolności do pracy Informator Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2013 r. Informator dla lekarzy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Kod szkolenia: 803116 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Zespół wfirma.pl

Data: Autor: Zespół wfirma.pl Do końca 2015 roku do podziału urlopów związanych z rodzicielstwem pomiędzy rodzicami mieli prawo wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Zmieniło się to od 2016 roku - osoby ubezpieczone

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie chorobowe Ubezpieczenie chorobowe Polski system ubezpieczeo społecznych obejmuje: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe. PODSTAWA PRAWNA 1. ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASIŁKI. Uwagi ogólne

ZASIŁKI. Uwagi ogólne IV ZASIŁKI Uwagi ogólne 1. Świadczenia krótkoterminowe obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy i zasiłek

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA Z PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2018 I etap r. Ubezpieczenie wypadkowe

OLIMPIADA Z PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2018 I etap r. Ubezpieczenie wypadkowe OLIMPIADA Z PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2018 Ubezpieczenie wypadkowe W każdym pytaniu jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Zaznacz ją na karcie odpowiedzi. 1. Stan nietrzeźwości pracownika, który uległ

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 60 poz. 636 USTAWA. z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Dz.U. 1999 Nr 60 poz. 636 USTAWA. z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Kancelaria Sejmu s. 1/46 Dz.U. 1999 Nr 60 poz. 636 USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Opracowano na podstawie t.j.

Bardziej szczegółowo

Nagrody i premie składki i podatki

Nagrody i premie składki i podatki Nagrody i premie składki i podatki Premie uznaniowe i regulaminowe procentowe jest to kwota w procentach od wynagrodzenia zasadniczego kwotowe wartość pieniężna niezależna od wynagrodzenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie rentowe. mgr Marta Wasil

Ubezpieczenie rentowe. mgr Marta Wasil Ubezpieczenie rentowe mgr Marta Wasil Ubezpieczenie rentowe gwarantuje świadczenia pieniężne, w przypadku utraty dochodów pieniężnych związanej z wystąpieniem ryzyka inwalidztwa (niezdolność do pracy lub

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Orzekanie do celów rentowych i pozarentowych

Orzekanie do celów rentowych i pozarentowych Orzekanie do celów rentowych i pozarentowych Orzekanie do celów pozarentowych Procedury przyznawania stopnia niepełnosprawności w Powiatowych Zespołach ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Informator dla lekarzy orzekających o czasowej niezdolności do pracy

Informator dla lekarzy orzekających o czasowej niezdolności do pracy Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Informator dla lekarzy orzekających o czasowej niezdolności do pracy Informator Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2011 r. Informator dla lekarzy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 II. SKUTKI EKONOMICZNE NIEWŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą Zakład Ubezpieczeń Społecznych Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

1. Urlop macierzyński

1. Urlop macierzyński 1.1. Prawo do urlopu macierzyńskiego Urlop macierzyński przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko w okresie zatrudnienia (tj. w okresie pozostawania w stosunku pracy). Celem urlopu macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Ustawa zasiłkowa 2014 z komentarzem ZUS

Ustawa zasiłkowa 2014 z komentarzem ZUS dwutygodnik prawa pracy MONITOR i ubezpieczeń KODEKS KADR I PŁAC tom 6 Ustawa zasiłkowa 2014 z komentarzem ZUS Stan prawny na 1 listopada 2014 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców

Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców Jeżeli jesteś zatrudniona w czasie ciąży, może przysługiwać Ci urlop macierzyński, zasiłek macierzyński i płatny urlop na czas wizyt prenatalnych. Oto poradnik zawierający przegląd informacji o przysługujących

Bardziej szczegółowo

Informator dla lekarzy orzekających o czasowej niezdolności do pracy

Informator dla lekarzy orzekających o czasowej niezdolności do pracy Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Informator dla lekarzy orzekających o czasowej niezdolności do pracy Informator Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2012 r. Informator dla lekarzy

Bardziej szczegółowo

Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska. Prawo pracy

Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska. Prawo pracy Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska Prawo pracy Warszawa 2015 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie Jan Klimczak Tekst

Bardziej szczegółowo

Urlop macierzyński/zasiłek macierzyński

Urlop macierzyński/zasiłek macierzyński Urlop macierzyński/zasiłek macierzyński Grupa 1 kazusy 1-3 1. Kobieta prowadząca działalność gospodarczą jest w ciąży, czy będzie miała prawo do zasiłku macierzyńskiego? 1. Jaki jest krąg uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. Świadczenia rodzinne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach ul. Świerkowa 45, godziny pracy urzędu: od poniedziałku do piątku 7:15 15:15 składanie wniosków - pokój nr 39, informacja tel. 87 565 93

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży.

Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. I. Ciąża ochrona stosunku pracy. Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. Należy jednak zaznaczyć,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO D R K A R O L I N A S T O P K A

PODSTAWY PRAWA ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO D R K A R O L I N A S T O P K A PODSTAWY PRAWA ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO D R K A R O L I N A S T O P K A ZASIŁEK MACIERZYŃSKI C.D. Dopuszczalność wykonywania pracy w okresie korzystania z zasiłku macierzyńskiego NIE 1. cel urlopu macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Konwent Prawa Pracy. Zwiększenie uprawnień rodzicielskich pracowników - jakie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 24 lipca 2015 r.

Konwent Prawa Pracy. Zwiększenie uprawnień rodzicielskich pracowników - jakie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 24 lipca 2015 r. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Małgorzata Skibińska Zwiększenie uprawnień rodzicielskich pracowników - jakie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 24 lipca 2015 r. 1 1 UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA DVD Multimedia MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA Projekt edukacyjny ZUS dla szkół ponadgimnazjalnych Patronat MRPiPS oraz MEN SPIS TREŚCI.. 1. ŚWIADOMY ZAWSZE UBEZPIECZONY... 5 Scenariusz lekcji... 6 Ankieta dla

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r.

Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. Prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia Spis

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1674. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul.

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 29.04.2016 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 6 maj 2016 r. 12 maj 2016 r. 1 czerwiec 2016 r. godz. 10:00 MIEJSCE: KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r.

Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r. Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r. Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego 1. Zgodnie z art. 182 3 Kodeksu pracy, pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w zakresie ustalania

Najnowsze zmiany w zakresie ustalania Najnowsze zmiany w zakresie ustalania uprawnień i wysokości zasiłków. Małgorzata Nowicka Zmiany przepisów w zakresie zasiłków w 2015 i 2016 r. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

dyskryminacji zmian w zatrudnieniu

dyskryminacji zmian w zatrudnieniu Zasiłki macierzyńskie 6 zmian i 10 przykładów Zasiłki macierzyńskie Zakaz 6 najważniejszych dyskryminacji zmian w zatrudnieniu i 10 przykładów przydatna strategia, orzecznictwo sądów pracy 1 Zasiłki Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 60 poz z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Dz.U Nr 60 poz z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Kancelaria Sejmu s. 1/50 Dz.U. 1999 Nr 60 poz. 636 U S T AWA z dnia 25 czerwca 1999 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1368, z 2018 r. poz. 1076. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą Poradnik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2019 r. Poz. 645

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2019 r. Poz. 645 Warszawa, dnia 8 kwietnia 2019 r. Poz. 645 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków - najważniejsze zasady. Agnieszka Głuszko

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków - najważniejsze zasady. Agnieszka Głuszko Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków - najważniejsze zasady Agnieszka Głuszko Podstawa prawna Ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1674 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1674 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1674 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach Opracowano na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie Świadczenia rodzinne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 114 z późn. zmianami); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy

Bardziej szczegółowo