Konwent Prawa Pracy. Zwiększenie uprawnień rodzicielskich pracowników - jakie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 24 lipca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konwent Prawa Pracy. Zwiększenie uprawnień rodzicielskich pracowników - jakie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 24 lipca 2015 r."

Transkrypt

1 VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Małgorzata Skibińska Zwiększenie uprawnień rodzicielskich pracowników - jakie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 24 lipca 2015 r. 1 1

2 UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE Od 2 stycznia 2016 r. wejdą w życie istotne zmiany w uprawnieniach rodzicielskich (ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw; Dz.U.2015, poz.1268) Zmiany obejmują wszystkie rodzaje urlopów rodzicielskich: urlop macierzyński dodatkowy urlop macierzyński urlop rodzicielski urlop ojcowski urlop wychowawczy oraz 2 dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem 2 2

3 ZMIANY W URLOPIE MACIERZYŃSKIM Zasady udzielania urlopu macierzyńskiego: wymiar urlopu macierzyńskiego pozostaje bez zmian - czyli pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze (art. 180 kodeksu pracy): 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie 3 3

4 ZMIANY W UPRAWNIENIACH RODZICIELSKICH Zasady udzielania urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim: pracownica, nie później niż 21 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej po bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego - art. 179 (1) 1 kodeksu pracy rezygnacja z urlopu rodzicielskiego w przypadku wystąpienia o urlop ww. trybie na wniosek pracownicy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed przystąpieniem do pracy zgoda pracodawcy nie jest wymagana art. 179 (1) 4 kodeksu pracy 4 4

5 ZMIANY W URLOPIE MACIERZYŃSKIM Zasady rezygnacji z urlopu macierzyńskiego: pracownica, po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować (pierwszy przypadek rezygnacji) z dalszej części urlopu macierzyńskiego (art kodeksu pracy) jeżeli: pozostałą część urlopu wykorzysta pracownik ojciec wychowujący dziecko przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony ojciec dziecka*, który w tym celu przerwie działalność zarobkową (Nowe rozwiązanie!) pracownica składa pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego w terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy *Ubezpieczonym ojcem dziecka jest ojciec dziecka niebędący pracownikiem, objęty ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa (np. na podstawie umowy zlecenia, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ) 5 5

6 ZMIANY W URLOPIE MACIERZYŃSKIM Przykład Pracownica, urodziła dziecko w 15 stycznia 2016 r. Po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, podjęła decyzję o rezygnacji z dalszej części urlopu macierzyńskiego. Mąż pracownicy, prowadzi działalność gospodarczą i jest objęty ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa. Z uwagi na rezygnację z urlopu macierzyńskiego przez pracownicę i konieczności wykorzystania pozostałych 6 tygodni urlopu macierzyńskiego - opiekę nad dzieckiem będzie kontynuował mąż pracownicy i będzie z tego tytułu otrzymywał zasiłek macierzyński. 6 6

7 ZMIANY W URLOPIE MACIERZYŃSKIM Nowelizacja kodeksu pracy wprowadza istotną zmianę, iż część urlopu macierzyńskiego będzie mógł wykorzystać również pracownik - ojciec dziecka, nawet jeśli matka nie jest pracownicą i nie korzystała z urlopu macierzyńskiego tylko pobierała zasiłek. Czyli, zgodnie z nowymi przepisami, z części urlopu macierzyńskiego będzie mógł korzystać pracownik - ojciec wychowujący dziecko w przypadku gdy matka dziecka niebędąca pracownicą podlegała ubezpieczeniu w razie choroby i macierzyństwa i przez okres 14 tygodni po porodzie pobierała zasiłek macierzyński, z którego następnie zrezygnowała (art kodeksu pracy) możliwość wykorzystywania części urlopu przez ojca - pracownika jeśli matka ubezpieczona pobierała zasiłek macierzyński. Podobne rozwiązanie wprowadzone w : - art kodeksu pracy: pracownik - ojciec lub pracownik inny członek najbliższej rodziny może skorzystać z części urlopu macierzyńskiego w sytuacji, w której matka dziecka - ubezpieczona (niebędąca pracownicą), posiadająca orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, zrezygnuje z pobierania zasiłku macierzyńskiego, po upływie 8 tygodni od daty porodu - art kodeksu pracy: pracownik - ojciec albo pracownik - inny członek najbliższej rodziny może skorzystać z części urlopu macierzyńskiego w sytuacji, w której ubezpieczona - matka dziecka przebywa w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego i ze względu na stan zdrowia przerwie pobieranie zasiłku, po 8 tygodniach od daty porodu 7 7

8 REZYGNACJA Z URLOPU MACIERZYŃSKIEGO Pracownica legitymująca się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, po wykorzystaniu po porodzie, co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego ma prawo zrezygnować (drugi przypadek rezygnacji) z pozostałej części tego urlopu (art kodeksu pracy) jeżeli: pozostałą część tego urlopu wykorzysta pracownik - ojciec wychowujący dziecko albo pracownik - inny członek najbliższej rodziny przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony ojciec dziecka albo ubezpieczony - inny członek najbliższej rodziny, który w celu sprawowania opieki przerwie działalność zarobkową Uwaga! Jest to pierwszy przypadek, w którym z urlopu macierzyńskiego może korzystać osoba inna niż matka lub ojciec dziecka (Nowa regulacja dotychczas nie funkcjonująca w przepisach!) 8 8

9 REZYGNACJA Z URLOPU MACIERZYŃSKIEGO Inni członkowie najbliższej rodziny (pracownicy lub ubezpieczeni) są to osoby, które np. w sytuacji rezygnacji z urlopu macierzyńskiego przez pracownicę, legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, mogą wykorzystać pozostałą część urlopu macierzyńskiego lub pobierać zasiłek macierzyński za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego. Przepisy, nie zawierają katalogu członków najbliższej rodziny, można jednak przyjąć, że będzie to np. matka lub ojciec pracownicy korzystającej z urlopu (babcia, dziadek dziecka), rodzeństwo pracownicy, o ile oczywiście podlegają ubezpieczeniu społecznemu w razie choroby i macierzyństwa. Uwaga! W obowiązującym stanie prawnym nie funkcjonuje legalna definicja pojęcia "członkowie najbliższej rodziny". Zazwyczaj poszczególne akty prawne, posługujące się tym terminem, zawierają uszczegółowienie definicji członkowie najbliższej rodziny. Z uwagi na fakt, iż w przepisach kodeksu pracy jak również przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa nie została zawarta przedmiotowa definicja wydaje się, iż można użyć następujących kryteriów definiujących członków najbliższej rodziny: pokrewieństwo, małżeństwo, przysposobienie, powinowactwo, rodzina zastępcza i pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym (zob. wyrok SN z dnia 13 kwietnia 2005 r., IV CK 648/04 ). Co ciekawe w tym wyroku zanegowano przesłankę pokrewieństwa jako warunek niezbędny przynależności do kręgu członków najbliższej rodziny. 9 9

10 REZYGNACJA Z URLOPU MACIERZYŃSKIEGO Przykład Pracownica, zatrudniona w zakładzie pracy chronionej, posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Pracownica, w lutym 2016 r. urodziła dziecko, jednakże z uwagi na stan zdrowia nie była w stanie opiekować się dzieckiem. W związku z tym po wykorzystaniu, po porodzie, obowiązkowych 8 tygodni urlopu macierzyńskiego zrezygnowała z pozostałej części tego urlopu. Pozostały urlop macierzyński (12 tygodni) wykorzysta jej matka (babcia dziecka), która jest zatrudniona na umowę o pracę

11 REZYGNACJA Z URLOPU MACIERZYŃSKIEGO Zasady rezygnacji urlopu macierzyńskiego: w przypadku rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego pracownica, (legitymująca się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji) powinna złożyć pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego w terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy (art kodeksu pracy) pracownik - ojciec wychowujący dziecko albo pracownik inny członek najbliższej rodziny, który chce skorzystać z części urlopu macierzyńskiego (w sytuacji rezygnacji z urlopu/pobierania zasiłku przez pracownicę/ubezpieczoną niezdolną do samodzielnej egzystencji), powinien złożyć pisemny wniosek o udzielenie urlopu w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z części urlopu macierzyńskiego (art kodeksu pracy) 11 11

12 PRZERWANIE URLOPU MACIERZYŃSKIEGO POBYT W SZPITALU Pracownica, która przebywa w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (czyli nie tylko szpital ale również np. hospicjum, zakłady opiekuńczo-lecznicze) ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, może przerwać (NIE ZREZYGNOWAĆ!) urlop macierzyński na okres pobytu w szpitalu lub innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (art kodeksu pracy) o ile : urlop za ten okres wykorzysta pracownik ojciec wychowujący dziecko albo pracownik - inny członek najbliższej rodziny osobistą opiekę nad dzieckiem w tym okresie będzie sprawował ubezpieczony ojciec dziecka albo ubezpieczony - inny członek najbliższej rodziny, który w celu sprawowania opieki przerwie działalność zarobkową Uwaga! Jest to drugi przypadek, w którym z urlopu macierzyńskiego może skorzystać inna osoba niż matka lub ojciec dziecka! 12 12

13 PRZERWANIE URLOPU MACIERZYŃSKIEGO POBYT W SZPITALU Przykład Pracownica, ze względu na stan zdrowia, po urodzeniu dziecka pozostała w szpitalu. Po upływie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, o urlop macierzyński wystąpił pracownik - ojciec dziecka. Po upływie kolejnych 4 tygodni zostało zakończone leczenie szpitalne pracownicy i pracownica mogła wrócić na urlop macierzyński, w tej sytuacji pozostało jej do wykorzystania jeszcze 8 tygodni urlopu macierzyńskiego

14 ZMIANY W URLOPIE MACIERZYŃSKIM ŚMIERĆ MATKI DZIECKA W przypadku zgonu matki dziecka pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego albo ubezpieczonej niebędącej pracownicą w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego, pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi innemu członkowi najbliższej rodziny przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego w części przypadającej po dniu zgonu pracownicy albo ubezpieczonej - matki dziecka (art kodeksu pracy). Uwaga! Prawo do części urlopu macierzyńskiego przysługuje również pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi innemu członkowi najbliższej rodziny w przypadku zgonu matki dziecka, która nie była objęta ubezpieczeniem w społecznym w razie choroby lub macierzyństwa albo nie posiadała tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem art pkt 1 kodeksu pracy (NOWE ROZWIĄZANIE! - dotychczas prawo ojca do urlopu macierzyńskiego było zawsze pochodnym prawa matki do urlopu). Identycznie rozwiązanie funkcjonuje w przypadku niemożności sprawowania opieki nad dzieckiem przez matkę legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz porzucenia dziecka przez matkę- art pkt 2 i 3 kodeksu pracy

15 ZMIANY W URLOPIE MACIERZYŃSKIM Przykład Pracownica urodziła dziecko w dniu 1 lutego 2016 r., trzy tygodnie później zmarła. Nie posiadała tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa gdyż od kilku lat zajmowała się domem i nigdzie nie pracowała. Ojciec dziecka pracownik złożył pisemny wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego niewykorzystanego przez żonę. Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi ojcu dziecka urlopu macierzyńskiego w wymiarze 17 tygodni i wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu

16 URLOP MACIERZYŃSKI PORZUCENIE DZIECKA PRZEZ MATKĘ W sytuacji porzucenia dziecka przez pracownicę w czasie urlopu macierzyńskiego albo przez ubezpieczoną matkę dziecka, w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego, pozostałą część urlopu macierzyńskiego, przypadającą po porzuceniu dziecka przez matkę, może wykorzystać pracownik - ojciec wychowujący dziecko lub pracownik inny członek najbliższej rodziny (art kodeksu pracy). Matka dziecka musi jednak: wykorzystać co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie (matka dziecka ma status pracownika) lub pobierać zasiłek macierzyński przez okres co najmniej 8 tygodni po porodzie (matka dziecka nie ma statusu pracownika ale jest ubezpieczona) Uwaga! W przepisach nie została zawarta definicja porzucenia. Definiując pojęcie porzucenia należy pomocniczo posłużyć się orzecznictwem (zob. wyrok SN z dnia 4 czerwca 2001 r., sygn. V KKN 94/99) zgodnie, z którym porzucenie" (...) oznacza działanie polegające na opuszczeniu dziecka lub osoby nieporadnej, połączone z zaprzestaniem troszczenia się o nią, bez zapewnienia jej opieki ze strony innych osób. Wydaje się, iż można przyjąć, iż porzucenie następuje w sytuacji faktycznego zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem. Nie jest porzuceniem oddanie dziecka do adopcji! 16 16

17 ZMIANY W URLOPIE RODZICIELSKIM Wymiar urlopu rodzicielskiego od 2 stycznia 2016 r. - art. 182 (1a) kodeksu pracy: 32 tygodnie, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie 34 tygodnie, w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie Uwaga! Po wejściu w życie nowych przepisów kodeksu pracy zostanie zlikwidowany dodatkowy urlop macierzyński, w zamian za to będzie przysługiwał dłuższy urlop rodzicielski 17 17

18 ZMIANY W URLOPIE RODZICIELSKIM Prawo do urlopu rodzicielskiego nabywa się po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego lub zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego. Tym samym z urlopu rodzicielskiego można skorzystać również w przypadku, w którym uprzednio matka lub ojciec dziecka niebędący pracownikami pobierali zasiłek macierzyński przez okres odpowiadający długości urlopu macierzyńskiego. Przykład Pracownica urodziła dziecko 10 stycznia 2016 r. Po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu macierzyńskiego zrezygnowała z jego pozostałej części. Pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzystywał mąż pracownicy ojciec dziecka, który w tym celu przerwał działalność zarobkową wykonywaną na własny rachunek. Ubezpieczonemu ojcu dziecka przysługiwał zasiłek macierzyński. Po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego przez męża, pracownica może złożyć wniosek o udzielnie urlopu rodzicielskiego

19 ZMIANY W URLOPIE RODZICIELSKIM Sposób wykorzystywania urlopu rodzicielskiego - art. 182 (1b) kodeksu pracy*: urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo w częściach nie później, niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia urlop rodzicielski jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, nie więcej niż w 4 częściach, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej albo bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego, w wymiarze wielokrotności tygodnia Uwaga! * zmiana numeracji może ulec zmianie gdyż w podpisie Prezydenta jest projekt ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw), który wprowadza poprawki w numeracji art. 182 kodeksu pracy - jeśli projekt zostanie podpisany zostanie uchylony art. 182 (1 b) kodeksu pracy i wówczas przesunie się dalsza numeracja (nie zmian merytorycznych) 19 19

20 ZMIANY W URLOPIE RODZICIELSKIM Sposób wykorzystywania urlopu rodzicielskiego: urlop jest udzielany na pisemny wniosek składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu - art. 182 (1c) 1 kodeksu pracy* pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy i powrócić do pracy - art. 182 (1c) 3 kodeksu pracy* czyli mniej korzystnie niż w przypadku rezygnacji na podstawie art. 179 (1) kodeksu pracy z urlopu mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice (łączny wymiar nie może przekraczać wymiaru odpowiednio 32 lub 34 tygodnie) - art.182 (1a) 3 kodeksu pracy* *możliwa zmiana numeracji 20 20

21 ZMIANY W URLOPIE RODZICIELSKIM Zgodnie z nowymi przepisami urlop rodzicielski mogą wykorzystywać rodzice naprzemiennie, z których jedno jest pracownikiem i korzysta z urlopu rodzicielskiego, a drugie niebędące pracownikiem korzysta z zasiłku macierzyńskiego przez okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego. Przykład Pani Kamila R. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i w styczniu 2016 urodziła dziecko. Pan Krzysztof R. - ojciec dziecka - prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest objęty ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa. Rodzicie postanowili, iż będą na zmianę korzystać z urlopu rodzicielskiego. Przez 16 tygodni dzieckiem będzie zajmował się ojciec dziecka, korzystając w tym czasie z zasiłku macierzyńskiego, przez kolejne 16 tygodni dzieckiem będzie zajmowała się matka dziecka, wykorzystując urlop rodzicielski

22 ZMIANY W URLOPIE RODZICIELSKIM Sposób wykorzystywania urlopu rodzicielskiego - art. 182 (1b) kodeksu pracy*: urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być wykorzystany w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego, aż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat części urlopu rodzicielskiego, o której mowa wyżej nie trzeba wykorzystywać jednorazowo, może być ona podzielona na części, z tym, że co do zasady części te nie mogą być krótsze niż 8 tygodni liczba wykorzystanych, ww. trybie części urlopu pomniejsza liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego (nie ulega zmniejszeniu wymiar urlopu wychowawczego, a jedynie liczba części, w których może on być wykorzystany) Uwaga! Istotna zmiana obecnie urlop rodzicielski musi być wykorzystany bezpośrednio po zakończeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a jeżeli jest wykorzystywany w częściach, muszą one przypadać bezpośrednio po sobie. *możliwa zmiana numeracji 22 22

23 ZMIANY W URLOPIE RODZICIELSKIM Przykład Pracownica, która urodziła dziecko w styczniu 2016 r. złożyła wniosek o wykorzystanie 16 tygodni urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego oraz 16 tygodni urlopu rodzicielskiego wróciła do pracy. Dopiero jak dziecko skończyło 3 lata pracownica podjęła decyzję, iż wykorzysta pozostałą część urlopu rodzicielskiego w wymiarze 16 tygodni

24 ZMIANY W URLOPIE RODZICIELSKIM Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą (art.182 (1e) kodeksu pracy):* w przypadku łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu, wymiar urlopu ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu, w którym pracownik wykonywał pracę w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej niż do: 64 tygodni, w przypadku urodzenia jednego dziecka 68 tygodni, w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, stanowi iloczyn liczby tygodni, przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu i wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego pracownik, który zamierza łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego ze świadczeniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu, składa pisemny wniosek pracodawcy w terminie nie krótszym, niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy(art.182 (1d) kodeksu pracy)* *możliwa zmiana numeracji 24 24

25 ZMIANY W URLOPIE RODZICIELSKIM Przykład Pracownica, po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego podjęła decyzję, iż będzie łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy w wymiarze 1/2 etatu. W związku z powyższym, urlop rodzicielski pracownicy uległ wydłużeniu o 16 tygodni zgodnie z obliczeniem: 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego x 1/2 = 16 tygodni Tym samym wymiar przysługującego pracownicy urlopu rodzicielskiego będzie wynosił 48 tygodni (32 tygodnie + 16 tygodni). W części, o którą urlop rodzicielski uległ wydłużeniu czyli 16 tygodni, pracownica nie będzie świadczyła pracy

26 ZMIANY W URLOPIE RODZICIELSKIM Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą, również w części urlopu powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu (art. 182 (1e) kodeksu pracy)*: W przypadku gdy pracownik zamierza łączyć korzystanie z części urlopu rodzicielskiego powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu (czyli pracuje zarówno w czasie podstawowego urlopu rodzicielskiego jak również wydłużonej części urlopu) z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar tej części urlopu oblicza się: dzieląc długość części urlopu powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia przez różnicę liczby 1 i wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik zamierza łączyć korzystanie z tej części urlopu z wykonywaniem pracy *możliwa zmiana numeracji 26 26

27 ZMIANY W URLOPIE RODZICIELSKIM Przykład Pracownica złożyła wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 32 tygodni oraz równocześnie złożyła wniosek, że przez cały okres urlopu rodzicielskiego (również w czasie, o który uległ on wydłużeniu), będzie wykonywała pracę w wymiarze ½ pełnego wymiaru czasu pracy. Pracownicy będzie przysługiwał urlop w wymiarze: 32 tygodnie x 1/2 =16 tygodni 16 tygodni : (1-1/2) = 32 tygodni Wymiar urlopu rodzicielskiego wyniesie = 64 tygodnie 27 27

28 ZMIANY W URLOPIE OJCOWSKIM Zmiany w urlopie ojcowskim - art. 182 (3) kodeksu pracy: czas, w którym można wykorzystać urlop ojcowski został wydłużony do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia (do tej pory do 12 miesiąca życia) w przypadku ojców adopcyjnych do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia urlop ojcowski będzie można wykorzystywać w dwóch częściach (do tej pory mógł być wykorzystywany jedynie jednorazowo), z których żadna nie może być krótsza niż tydzień Ważne! Nie uległ zmianie wymiar urlopu ojcowskiego, który wynosi 2 tygodnie. Urlop ojcowski może być wykorzystany w dwóch jednotygodniowych częściach do dnia ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia! 28 28

29 ZMIANY W URLOPIE WYCHOWAWCZYM Zmiany w zakresie urlopów wychowawczych (art. 186 kodeksu pracy): wymiar urlopu wychowawczego nie uległ zmianie - wydłużeniu uległ jednak wiek dziecka, do którego można wykorzystać urlop wychowawczy może on być wykorzystany do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło 6 rok życia, co jest powiązane z możliwością wykorzystania urlopu rodzicielskiego wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się na piśmie w terminie nie krótszym niż 21 dni (obecnie 14 dni) przed rozpoczęciem korzystania z urlopu pracownik może wycofać wniosek o urlop wychowawczy na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie 29 29

30 ZMIANY W URLOPIE WYCHOWAWCZYM Zmiany w zakresie urlopów wychowawczych (art. 186 kodeksu pracy): urlop wychowawczy jest udzielany w nie więcej niż 5 częściach należy jednak pamiętać, że jeżeli pracownik wykorzystał część urlopu rodzicielskiego, która może być wykorzystana niebezpośrednio po urlopie macierzyńskim (nie więcej niż 16 tygodni), wówczas liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu rodzicielskiego pomniejsza liczbę części w jakich może być wykorzystany urlop wychowawczy z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice lub opiekunowie dziecka. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka wykorzystują urlop wychowawczy jednocześnie, wówczas łączny wymiar urlopu wychowawczego nie może przekraczać 36 miesięcy. Do 1 stycznia 2016 r. rodzice mogą korzystać jednocześnie z urlopu wychowawczego tylko przez 4 miesiące 30 30

31 ZMIANY W URLOPIE WYCHOWAWCZYM Zmiany przy obniżaniu wymiaru czasu pracy dla pracownika posiadającego prawo do urlopu wychowawczego : został wydłużony termin składania wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy- art. 186 (7) kodeksu pracy ustawodawca doprecyzował okres ochronny art. 186 (8) kodeksu pracy (brak możliwości wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy) zaczyna się on z chwilą złożenia wniosku o: udzielenie urlopu wychowawczego i kończy się z dniem zakończenia urlopu obniżenie wymiaru czasu pracy i kończy się z dniem powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy nie dłużej niż przez łączny okres 12 miesięcy Uwaga! Jeżeli pracownik złoży wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego lub wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, ochrona zaczyna obowiązywać na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo obniżonego wymiaru czasu pracy. Nie ulega zmianie koniec okresu ochronnego - trwa on do dnia zakończenia urlopu wychowawczego albo do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy

32 DNI WOLNE NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM Zmiany w zakresie dni wolnych na opiekę nad dzieckiem (art. 188 kodeksu pracy): możliwość wykorzystania zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem w wymiarze 2 dni lub 16 godzin o sposobie wykorzystania zwolnienia od pracy na opiekę na dzieckiem decyduje pracownik - w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym Przykład Pracownik ma kilkumiesięczne dziecko które często choruje. Każda wizyta u lekarza zajmuje pracownikowi ok. 2 godzin, w związku z tym pracownik podjął decyzję, iż w roku 2016 będzie wykorzystywał zwolnienie na opiekę nad dzieckiem w wymiarze godzinowym 32 32

33 UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE PRZEPISY PRZEJŚCIOWE pracownik korzystający w dniu wejścia w życie ustawy z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub jego części albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub jego części ma prawo do tego urlopu lub jego części na dotychczasowych zasadach (art. 28 ustawy z dnia 24 lipca 2015 o zmianie ustawy kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. 2015, poz.1268 ) pracownik, który korzysta w dniu wejścia w życie ustawy z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub jego części albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub jego części, ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze odpowiadającym różnicy między nowym wymiarem (32 tygodnie) wymiarem a wymiarem udzielonego dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub jego części albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub jego części (np. 6 tygodni) - art. 28 ustawy z dnia 24 lipca 2015 o zmianie ustawy kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. 2015, poz.1268 Przykład: 32 tygodnie 6 tygodni = 26 tygodni urlopu rodzicielskiego 33 33

34 UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE PRZEPISY PRZEJŚCIOWE pracownik korzystający w dniu wejścia w życie ustawy z urlopu rodzicielskiego lub jego części może złożyć pisemny wniosek o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy - w terminie wynikającym z przepisów dotychczasowych czyli nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy (art. 29 ustawy z dnia 24 lipca 2015 o zmianie ustawy kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. 2015, poz.1268 ) pracownik korzystający w dniu wejścia w życie ustawy z części urlopu rodzicielskiego może złożyć pisemny wniosek o kolejną część tego urlopu w terminie wynikającym z przepisów dotychczasowych czyli nie krótszym niż 14 dni przez rozpoczęciem korzystania z tego urlopu (art. 29 ustawy z dnia 24 lipca 2015 o zmianie ustawy kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. 2015, poz.1268) 34 34

35 UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE - PRZEPISY PRZEJŚCIOWE pracownik korzystający w dniu wejścia w życie ustawy z części urlopu wychowawczego może złożyć pisemny wniosek o kolejną część tego urlopu w terminie wynikającym z przepisów dotychczasowych czyli 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu (art. 30 ustawy z dnia 24 lipca 2015 o zmianie ustawy kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. 2015, poz.1268 ) pracownik korzystający w dniu wejścia w życie ustawy z obniżenia wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego, może złożyć kolejny pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego, w terminie dwóch tygodni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze (art. 30 ustawy z dnia 24 lipca 2015 o zmianie ustawy kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw; Dz.U.2015, poz.1268 ) 35 35

36 UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE Małgorzata Skibińska Centrum Pomocy Profesjonalisty Doradztwo Kadrowe Wolters Kluwer S.A. Tel

I. Urlop macierzyński.

I. Urlop macierzyński. I. Urlop macierzyński. Urlop macierzyński przysługuje, co do zasady, pracownicy matce dziecka. Wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi: 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

Bardziej szczegółowo

ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268)

ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268) ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 Zmiany dotyczące rodzicielstwa ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268) Zmiany wchodzą w życie dnia

Bardziej szczegółowo

Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska. Prawo pracy

Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska. Prawo pracy Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska Prawo pracy Warszawa 2015 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie Jan Klimczak Tekst

Bardziej szczegółowo

5.2 Świadczenia z tytułu macierzyństwa - zasiłek macierzyński

5.2 Świadczenia z tytułu macierzyństwa - zasiłek macierzyński Moduł 5: Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa cz II 5.2 Świadczenia z tytułu macierzyństwa - zasiłek macierzyński Materiał jest elementem Kursu: Płace, należącego do Akademii Moniki Smulewicz.

Bardziej szczegółowo

URLOPY RODZICIELSKIE. adw. Piotr Wojciechowski

URLOPY RODZICIELSKIE. adw. Piotr Wojciechowski adw. Piotr Wojciechowski URLOP MACIERZYŃSKI 20 tygodni (jedno dziecko), 6 tygodni przed urlopem URLOP RODZICIELSKI 32 jedno dziecko lub 34 tygodnie - więcej niż jedno dziecko, URLOP WYPOCZYNKOWY zaległy

Bardziej szczegółowo

dzicom wymienianie się uprawnieniami rodzicielskimi bez względu na podstawę zatrudnienia. Nowe defi nicje Wśród nowości należy wymienić wprowadzenie

dzicom wymienianie się uprawnieniami rodzicielskimi bez względu na podstawę zatrudnienia. Nowe defi nicje Wśród nowości należy wymienić wprowadzenie PRAWO PROMOTOR 11/20151/201 fot. Thinkstock DR ANNA SOKOŁOWSKA ekspert w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przewodnicząca Rady Naukowej Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Zmiany

Bardziej szczegółowo

(Miejscowość, data) WNIOSEK O URLOP RODZICIELSKI

(Miejscowość, data) WNIOSEK O URLOP RODZICIELSKI (Miejscowość, data) (Imię i nazwisko pracownika) Do (Imię i nazwisko pracodawcy albo osoby go reprezentującej i jej stanowisko) WNIOSEK O URLOP RODZICIELSKI Na podstawie art. 179 1 1 KP, w związku z urodzeniem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Poz. 1268 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY

ZMIANY W PRAWIE PRACY ZMIANY W PRAWIE PRACY Początek 2016 roku przyniósł następujące zmiany w przepisach prawa pracy tj.: Od 22 lutego zaczną obowiązywać nowe zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony.

Bardziej szczegółowo

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r.

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Od 1 stycznia 2010 r. ubezpieczone, które urodziły dziecko lub które przyjęły dziecko na wychowanie będą miały możliwość opiekowania się dzieckiem przez dłuższy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY

ZMIANY W PRAWIE PRACY ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 Zamiany w umowach terminowych ustawa z dnia 21 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220) Zmiany wchodzące w życie

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI PRZYSŁUGUJE UBEZPIECZONEJ, KTÓRA W OKRESIE UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO ALBO W OKRESIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO:

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI PRZYSŁUGUJE UBEZPIECZONEJ, KTÓRA W OKRESIE UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO ALBO W OKRESIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO: 24.04.2018 1 2 ZASIŁEK MACIERZYŃSKI SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI 3 ZASIŁEK MACIERZYŃSKI PRZYSŁUGUJE UBEZPIECZONEJ, KTÓRA W OKRESIE UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO ALBO W OKRESIE URLOPU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2243 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1)

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) Projekt z dnia 20 października 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142)

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) fragmenty DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie

Bardziej szczegółowo

`UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

`UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM `UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Należy rozwiązać cztery zadania z poniższych. W rozwiązaniu należy 1) udzielić jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie; 2) podać podstawę prawną odpowiedzi; 3)

Bardziej szczegółowo

Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży.

Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. I. Ciąża ochrona stosunku pracy. Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. Należy jednak zaznaczyć,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/50 USTAWA Opracowano na podstawie Dz. U. z 2015 r. poz. 1268, 1735. z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Jesteś tatą. Poznaj swoje prawa, gdy chcesz pracować i opiekować się dzieckiem

Jesteś tatą. Poznaj swoje prawa, gdy chcesz pracować i opiekować się dzieckiem Urlop Ojcowski. Informator. Jesteś tatą. Chcesz pracować i opiekować się dzieckiem. Pogodzić życie zawodowe z rodzinnym. Poznaj swoje prawa! Jeżeli jesteś tatą pracującym na umowę o pracę masz prawo do:

Bardziej szczegółowo

Wszystko o urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Wszystko o urlopie macierzyńskim i wychowawczym e-poradnik egazety Prawnej Wszystko o urlopie macierzyńskim i wychowawczym Wyjaśnienia, przykłady, porady Kiedy będzie można skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego Jakie prawa przysługują rodzicom

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem. 1. Dz. U. z 2015r. Poz. 1286. 2. Wejście w życie: 02.01.2016r.

Zmiany w przepisach dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem. 1. Dz. U. z 2015r. Poz. 1286. 2. Wejście w życie: 02.01.2016r. Zmiany w przepisach dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem 1. Dz. U. z 2015r. Poz. 1286. 2. Wejście w życie: 02.01.2016r. Kodeks pracy (obecnie obowiązujący) 1.Urlop macierzyński. 2.Urlop na prawach

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XIII XV Rozdział I. Urlop macierzyński... 1 1. Prawo pracownicy do urlopu macierzyńskiego... 1 1.1. Nabycie prawa do urlopu... 1 1.2. Poród w okresie urlopu wychowawczego

Bardziej szczegółowo

Urlop macierzyński/zasiłek macierzyński

Urlop macierzyński/zasiłek macierzyński Urlop macierzyński/zasiłek macierzyński Grupa 1 kazusy 1-3 1. Kobieta prowadząca działalność gospodarczą jest w ciąży, czy będzie miała prawo do zasiłku macierzyńskiego? 1. Jaki jest krąg uprawnionych

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia rodzicielskie 2016

Uprawnienia rodzicielskie 2016 Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Uprawnienia rodzicielskie 2016 Tylko kolejne zmiany czy prawdziwa rewolucja? Instrukcja obsługi nowych rozwiązań prawnych Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r.

Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. Prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Druk nr 1083 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) projekt Ustawa z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

1. Urlop macierzyński

1. Urlop macierzyński 1.1. Prawo do urlopu macierzyńskiego Urlop macierzyński przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko w okresie zatrudnienia (tj. w okresie pozostawania w stosunku pracy). Celem urlopu macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

dyskryminacji w 16 zatrudnieniu

dyskryminacji w 16 zatrudnieniu Zmiany w urlopach rodzicielskich - 16 praktycznych przykładów rozliczeń Zmiany w urlopach Zakaz rodzicielskich dyskryminacji w 16 zatrudnieniu praktycznych przydatna strategia, przykładów rozliczeń orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

E-ZWOLNIENIA I ZASIŁKI UWAGA! ZMIANY PRZEPISÓW

E-ZWOLNIENIA I ZASIŁKI UWAGA! ZMIANY PRZEPISÓW PRAWO PRACY I ZUS NR 4 INDEKS 403547 ISBN 9788374403757 CZERWIEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU UWAGA! ZMIANY PRZEPISÓW E-ZWOLNIENIA I ZASIŁKI Jak wydawać e-zwolnienia lekarskie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców

Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców Jeżeli jesteś zatrudniona w czasie ciąży, może przysługiwać Ci urlop macierzyński, zasiłek macierzyński i płatny urlop na czas wizyt prenatalnych. Oto poradnik zawierający przegląd informacji o przysługujących

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM. (dni wolne na opiekę nad dzieckiem, zasiłek opiekuńczy, urlop macierzyński, wydłużony urlop wychowawczy) I. DNI WOLNE NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM. Art 188

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach dotyczących zasiłku macierzyńskiego od 17 czerwca 2013 r.

Informacja o zmianach dotyczących zasiłku macierzyńskiego od 17 czerwca 2013 r. Informacja o zmianach dotyczących zasiłku macierzyńskiego od 17 czerwca 2013 r. W dniu 17 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Urlop macierzyński

Rozdział I. Urlop macierzyński Bożena Lenart Rozdział I. Urlop macierzyński 1. Prawo pracownicy do urlopu macierzyńskiego Z przepisów KP wynika, że urlop macierzyński przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko w okresie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

dyskryminacji zmian w zatrudnieniu

dyskryminacji zmian w zatrudnieniu Zasiłki macierzyńskie 6 zmian i 10 przykładów Zasiłki macierzyńskie Zakaz 6 najważniejszych dyskryminacji zmian w zatrudnieniu i 10 przykładów przydatna strategia, orzecznictwo sądów pracy 1 Zasiłki Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Dodatkowy urlop macierzyński

Dodatkowy urlop macierzyński Tytuł artykułu: Z początkiem stycznia zwiększeniu ulegnie wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego Tytuł dziennika: Dziennik Gazeta Prawna Data wydania: 15 grudnia 2011 W nowym roku zmienia się długość

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r.

Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r. Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r. Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego 1. Zgodnie z art. 182 3 Kodeksu pracy, pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYBRANE NOWELIZACJE KODEKSU PRACY W 2016 r. i 2017 r.

NAJWAŻNIEJSZE WYBRANE NOWELIZACJE KODEKSU PRACY W 2016 r. i 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. NAJWAŻNIEJSZE WYBRANE NOWELIZACJE KODEKSU PRACY W 2016 r. i 2017 r. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Wejście

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) projekt z dnia 9 grudnia 2014 r. Ustawa z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502)

Bardziej szczegółowo

Powrót do pracy. Macierzyńskim/ wychowawczym

Powrót do pracy. Macierzyńskim/ wychowawczym Powrót do pracy po urlopie Macierzyńskim/ wychowawczym u s taw i e 2 Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym Twoja rodzina niebawem się powiększy? A może Twoje dziecko już poszło do przedszkola

Bardziej szczegółowo

1.NOWE ZASADY ZAWIERANIA TERMINOWYCH UMÓW O PRACĘ OD 2016 r.

1.NOWE ZASADY ZAWIERANIA TERMINOWYCH UMÓW O PRACĘ OD 2016 r. 1.NOWE ZASADY ZAWIERANIA TERMINOWYCH UMÓW O PRACĘ OD 2016 r. Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy, zmieniająca zasady zatrudniania pracowników na podstawie umów terminowych, wejdzie w życie 22 lutego 2016r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz aktów prawnych 9. Kalendarium zmian dla pracodawców 10

Spis treści. Wykaz aktów prawnych 9. Kalendarium zmian dla pracodawców 10 Prawo pracy, ZUS, podatki w 2016 roku : 10 zmian w przepisach, które muszą znać pracodawcy : [praca zbiorowa / pod redakcją Leszka Skupskiego]. Aktualizacja lipiec 2016. Warszawa, cop. 2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi,

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy będą także miały odpowiednie zastosowanie do ubezpieczonych nie będących pracownicami, podlegających ubezpieczeniu chorobowemu.

Nowe przepisy będą także miały odpowiednie zastosowanie do ubezpieczonych nie będących pracownicami, podlegających ubezpieczeniu chorobowemu. Od 1 stycznia ubezpieczone kobiety, które urodziły dziecko lub które przyjęły je na wychowanie, będą miały możliwość opiekowania się nim dłużej niż dotychczas. W życie wchodzą bowiem przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Projekt. z dnia 8 listopada 2012 r. USTAWA. z d n ia...

Projekt. z dnia 8 listopada 2012 r. USTAWA. z d n ia... Projekt z dnia 8 listopada 2012 r. USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy po zmianach w 2016 roku

Prawo pracy po zmianach w 2016 roku Prawo pracy po zmianach w 2016 roku Kod szkolenia: 601516 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Omówienie zmian ustawy Kodeks pracy dotyczących umów o pracę Zakres

Bardziej szczegółowo

o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 885 i 630)

o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 885 i 630) Druk nr 1258 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy Kodeks pracy

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Zespół wfirma.pl

Data: Autor: Zespół wfirma.pl Do końca 2015 roku do podziału urlopów związanych z rodzicielstwem pomiędzy rodzicami mieli prawo wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Zmieniło się to od 2016 roku - osoby ubezpieczone

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 1172 Warszawa, 18 stycznia 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

CO CZEKA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW W 2016r?

CO CZEKA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW W 2016r? CO CZEKA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW W 2016r? CZAS PRACY W 2016 ROKU 2016 GODZIN PRACY W 252 DNI To wymiar dla osoby zatrudnionej na pełen etat w ramach systemu podstawowego, niezależnie od długości przyjętego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1*

USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Projekt z dnia 25 kwietnia 2013 r. USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli

Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli ZAGADNIENIE PODSTAWA PRAWNA Uprawnieni do korzystania z urlopu wychowawczego Z urlopu wychowawczego korzystać może wyłącznie nauczyciel, który

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Projektowana ustawa ma umożliwić rodzicom skorzystanie z płatnego urlopu przez okres jednego roku, w związku z urodzeniem się ich dziecka, albo przez okres dłuższy niż jeden rok, w związku

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA PIOTR WOJCIECHOWSKI ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW adw. Piotr Wojciechowski

KANCELARIA ADWOKACKA PIOTR WOJCIECHOWSKI ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW adw. Piotr Wojciechowski KANCELARIA ADWOKACKA PIOTR WOJCIECHOWSKI ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW 2016-2017 adw. Piotr Wojciechowski ZLECENIE A UMOWA O PRACĘ Art. 22. 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w zakresie ustalania

Najnowsze zmiany w zakresie ustalania Najnowsze zmiany w zakresie ustalania uprawnień i wysokości zasiłków. Małgorzata Nowicka Zmiany przepisów w zakresie zasiłków w 2015 i 2016 r. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

Zmiany w urlopach macierzyńskich generalne zasady dzielenia UM (1)

Zmiany w urlopach macierzyńskich generalne zasady dzielenia UM (1) Pochodzenie zmian Zmiany wprowadza nowelizacja KP z 24.7.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268). Zmiany zaczną obowiązywać 2.1.2016 r. Nowelizacja KP z 24.7.2015 r. zmienia wiele ustaw, w tym odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Purpurowy Informator GT Listopad 2015

Purpurowy Informator GT Listopad 2015 Purpurowy Informator GT Listopad 2015 Zmiany w urlopach rodzicielskich Purpurowy Informator źródło informacji HR Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy kolejną część Purpurowego Informatora, w

Bardziej szczegółowo

17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 52 tygodni.

17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 52 tygodni. 17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 52 tygodni. Z jakich urlopów mogą korzystać rodzice? - podstawowy urlop macierzyński

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/30 USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 675. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja Kodeksu Pracy w zakresie umów o pracę i wstępnych badań lekarskich

Nowelizacja Kodeksu Pracy w zakresie umów o pracę i wstępnych badań lekarskich Nowelizacja Kodeksu Pracy w zakresie umów o pracę i wstępnych badań lekarskich St. spec. Lesław Kinal Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu Najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji

Bardziej szczegółowo

Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Łódź, r.

Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Łódź, r. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego Łódź, 14.02.2017r. Wykaz aktów prawnych Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015r., poz. 121 ze zmianami) Ustawa z

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY Z KOMENTARZEM. Kodeks Pracy. Urlopy rodzicielskie Dłuższy wymiar macierzyńskiego Nowe wysokości zasiłków 19 wzorów wniosków.

PRZEPISY Z KOMENTARZEM. Kodeks Pracy. Urlopy rodzicielskie Dłuższy wymiar macierzyńskiego Nowe wysokości zasiłków 19 wzorów wniosków. PRZEPISY Z KOMENTARZEM Kodeks Pracy po zmianach Urlopy rodzicielskie Dłuższy wymiar macierzyńskiego Nowe wysokości zasiłków 19 wzorów wniosków Kodeks pracy po zmianach Urlopy rodzicielskie Dłuższy wymiar

Bardziej szczegółowo

posiadania innych tytułów do ubezpieczenia społecznego np.

posiadania innych tytułów do ubezpieczenia społecznego np. » Od 1.01.2015r wprowadzono obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych ( nie dotyczy to ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego) niezależnie od posiadania innych tytułów do

Bardziej szczegółowo

Serwis PP. Urlopy i zasiłki związane z rodzicielstwem po zmianach przepisów 18 (1010) Małgorzata Podgórska, Aldona Salamon

Serwis PP. Urlopy i zasiłki związane z rodzicielstwem po zmianach przepisów 18 (1010) Małgorzata Podgórska, Aldona Salamon Dwutygodnik ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 20 września 2015 r. Rok XX Serwis PP P r a w n o - P r a c o w n i c z y Małgorzata Podgórska, Aldona Salamon Urlopy i zasiłki związane z rodzicielstwem po

Bardziej szczegółowo

dyskryminacji w w zatrudnieniu

dyskryminacji w w zatrudnieniu Uprawnienia rodzicielskie w 2016 roku Uprawnienia Zakaz rodzicielskie dyskryminacji w w zatrudnieniu 2016 roku przydatna strategia, orzecznictwo sądów pracy 1 Zasiłki Ubezpieczenia społeczne dla specjalistów

Bardziej szczegółowo

Prawo-świadczenia rodzinne

Prawo-świadczenia rodzinne Prawo-świadczenia rodzinne Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie informuje, że od 1 stycznia 2016r. realizowane będzie nowy rodzaj świadczenia rodzinnego o nazwie ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE wchodzące w życie od dnia 01.01.2016 r. Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński jest świadczeniem z ubezpieczenia emerytalnorentowego.

Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński jest świadczeniem z ubezpieczenia emerytalnorentowego. ZADANIA KRUS ZASIŁEK MACIERZYŃSKI Komu przysługuje zasiłek macierzyński od 1 stycznia 2016 r.? Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński jest świadczeniem z ubezpieczenia emerytalnorentowego. Zasiłek

Bardziej szczegółowo

W dniu 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Pracy. Poniżej zamieszczamy syntetyczną informację o nowych regulacjach:

W dniu 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Pracy. Poniżej zamieszczamy syntetyczną informację o nowych regulacjach: W dniu 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Pracy. Poniżej zamieszczamy syntetyczną informację o nowych regulacjach: - Od 1 stycznia 2012 r. zwiększa się długość urlopu macierzyńskiego.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2253 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

7. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

7. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. 7. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. Świadczenia przewidziane w ramach ubezpieczenia chorobowego mają charakter krótkoterminowy (okresowy) i są określane, mianem zasiłków, z uwagi na specyfikę

Bardziej szczegółowo

VIII.UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

VIII.UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Kodeks pracy. Stan prawny: luty 2011r. Tekst jednolity kodeksu pracy. VIII.UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Art. 176. Nie wolno zatrudniad kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub

Bardziej szczegółowo

Edyta Bielak-Jomaa Andrzej Jabłoński Małgorzata Mędrala Paweł Pettke Piotr Prusinowski Ewa Wronikowska Marcin Wujczyk Janusz Żołyński KODEKS PRACY

Edyta Bielak-Jomaa Andrzej Jabłoński Małgorzata Mędrala Paweł Pettke Piotr Prusinowski Ewa Wronikowska Marcin Wujczyk Janusz Żołyński KODEKS PRACY Edyta Bielak-Jomaa Andrzej Jabłoński Małgorzata Mędrala Paweł Pettke Piotr Prusinowski Ewa Wronikowska Marcin Wujczyk Janusz Żołyński KODEKS PRACY KOMENTARZ Praca zbiorowa pod redakcją dr. Janusza Żołyńskiego

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 504515 Temat: Rewolucyjne zmiany w umowach o pracę i urlopach związanych z rodzicielstwem 2015 / 2016 23 Listopad Rybnik, Restauracja Pasja, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w szczególnych przypadkach

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w szczególnych przypadkach Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w szczególnych przypadkach Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka przysługuje przez okres określony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego,

Bardziej szczegółowo

do ustawy 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

do ustawy 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz piktogramów... Wprowadzenie... 1

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz piktogramów... Wprowadzenie... 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz piktogramów... XI XIII XIV Wprowadzenie... 1 1. Urlop macierzyński... 3 1.1. Prawo do urlopu macierzyńskiego... 3 1.2. Wymiar urlopu macierzyńskiego...

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r.

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r. Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r. Plan prezentacji: I. Przeciwdziałanie kryzysowi ekonomicznemu, II. Zmiany przepisów dotyczących obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

Bardziej szczegółowo

Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21. poz. 94, z późn. zm. ) wprowadza się następujące zmiany:

Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21. poz. 94, z późn. zm. ) wprowadza się następujące zmiany: Projekt z dnia 22 marca 2013 r. USTAW A z d n ia... o zm ianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1( Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie Świadczenia rodzinne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 114 z późn. zmianami); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi:

Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi: Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi: 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRACY. Przepisy z praktycznym komentarzem. Ujednolicony tekst ustawy Komentarz do zmian

KODEKS PRACY. Przepisy z praktycznym komentarzem. Ujednolicony tekst ustawy Komentarz do zmian KODEKS PRACY 2016 Przepisy z praktycznym komentarzem Ujednolicony tekst ustawy Komentarz do zmian Kodeks pracy 2016 Ujednolicony tekst ustawy Komentarz do zmian Autorzy: Katarzyna Wrońska-Zblewska, Szymon

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego określa załącznik nr 16 do rozporządzenia.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego określa załącznik nr 16 do rozporządzenia. Świadczenie rodzicielskie Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO. mgr Marta Wasil

ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO. mgr Marta Wasil ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO mgr Marta Wasil ZAKRES PODMIOTOWY UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO (ART. 11 U.S.U.S.) Ubezpieczeniu chorobowemu podlega się: obowiązkowo, dobrowolnie. ZAKRES PODMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Projekt z dnia 17 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich

Bardziej szczegółowo

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie Świadczenie rodzicielskie Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie Komu przysługuje Świadczenie rodzicielskie przysługuje: matce albo ojcu dziecka opiekunowi faktycznemu dziecka w

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Rozdział I. Urlop macierzyński

Spis treści Wykaz skrótów Rozdział I. Urlop macierzyński Wykaz skrótów... Rozdział I. Urlop macierzyński... 1 1. Wymiar urlopu macierzyńskiego... 1 2. Poród mnogi odroczony... 1 3. Przedporodowa część urlopu macierzyńskiego... 2 3.1. Zasady występowania o urlop

Bardziej szczegółowo

Projekt Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Projekt Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 2 3 Przykłady: Jeżeli dziecko urodziło się w dn. 12 marca 2014 r. (czwartek), to należy zgłosić urodzenie do dnia 26 marca 2014 r. (czwartek) do godz. 23:59:59. Jeżeli dziecko urodziło się w dn. 15 marca

Bardziej szczegółowo