Podstawy marketingu Opracowała: Dr Izabela Sztangret

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy marketingu Opracowała: Dr Izabela Sztangret"

Transkrypt

1 Podstawy marketingu Opracowała: Dr Izabela Sztangret

2 I. Ogólne informacje o przedmiocie Cel przedmiotu: Podstawy marketingu to przedmiot będący odpowiedzią na szereg procesów zachodzących na rynku, który wydaje się być niezbędnym dla zrozumienia ich natury, a także efektywnego podejścia do rozwiązania dylematów decyzyjnych, z którymi przychodzi borykać się współczesnemu przedsiębiorcy menedżerowi. Takimi kreatywnymi specjalistami z zakresu marketingu winni stać się słuchacze zajęć z w/w przedmiotu. Transformacja gospodarcza w Polsce doprowadziła do stanu konfrontacji funkcjonujących podmiotów z regułami gry rynkowej, a więc warunków rywalizacji konkurencyjnej. Marketing jako zasób wiedzy, procedur i reguł działania, podejść do rynku i metod jego kształtowania, ma wiele do zaoferowania podmiotom, które zechcą utrzymać, a nawet umocnić swoją pozycję na rynku przewagi podaży, ostrej konkurencji, zmieniających się konsumenckich systemów wartości, gustów, preferencji i oczekiwań, tj. wykorzystają możliwość przełożenia szeregu zasad ekonomii na język pragmatycznego postępowania w warunkach globalnej gospodarki. Marketing dotyczy kilku obszarów problemowych: obejmuje wszelkie relacje wymiany, co oznacza że dziedziną zainteresowań marketingu są wszelkie relacje o charakterze wymiennym pomiędzy jednostkami i organizacjami, należy do nich wymiana dóbr materialnych i usług, idei, informacji, symboli; 84

3 dotyczy zarówno sektora gospodarczego, jak i sektora nie zorientowanego na zysk, czyli działalność marketingową mogą prowadzić wszystkie podmioty prowadzące działalność wymienna, niezależnie czy prowadzą ją w celu osiągnięcia zysku, czy są organizacjami użyteczności publicznej, oprócz przedsiębiorstw mogą więc nimi być: szkoły, teatry, partie polityczne itp.; posiada aspekt zarówno normatywny jak i pozytywny, zajmuje się identyfikowaniem obszarów problemowych i dostarcza wiedzy pozytywnej, dotyczącej twierdzeń opisujących i wyjaśniających rzeczywistość, a charakter normatywny marketingu wskazuje na pożądane stany rzeczywistości; dotyczy zjawisk makro- i mikrostrukturalnych, może obejmować ogół szeroko rozumianych stosunków wymiany pomiędzy gospodarującymi podmiotami a całym systemem społecznym oraz ich wzajemny wpływ, dotyczy również jednej z funkcji organizacji, pełniącej rolę dominującą, obejmującej: planowanie, kształtowanie cen, dystrybucję i promocję produktów na rynku docelowym. Słuchacze przedmiotu zapoznają się z podstawami wiedzy z zakresu marketingu, analizy strategicznej prowadzonej na potrzeby wyboru i/lub modyfikacji strategii marketingowej, systematyką i charakterystyką strategii marketingowych, elementami zarządzania marketingowego, w tym zarządzania marketingowego w usługach. Ramowy program: 1. Pojęcie marketingu i jego miejsce w gospodarce 1. Pojęcie marketingu, klasyczne i nowoczesne ujęcie 2. Ewolucja orientacji w działalności przedsiębiorstw 85

4 3. Zasady i funkcje marketingu 4. Koncepcja marketingu mix. Specyfika marketingu - mix dla usług 5. Konsekwencje marketingu w gospodarce 2. Marketing w procesie zarządzania marketingowego 1.Kategoria zarządzania marketingowego i jej ujęcia pojęcie zarządzania marketingowego i zarządzania marketingiem ujęcia zarządzania marketingowego 2.Funkcje zarządzania marketingowego 3.Marketing strategiczny i operacyjny 4.Proces i cykl zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie jednoproduktowym i zdywersyfikowanym. 3. Badania marketingowe 1.Informacje marketingowe rodzaje informacji marketingowej obszary badań marketingowych elementy systemu, jego struktura i zadania 2. Badania marketingowe jako źródło informacji. Proces badania marketingowego określenie problemu i celu badań projektowanie i realizacja badań analiza danych i prezentacja wyników 3. Przegląd metod badań marketingowych 86

5 4. Prawidłowości zachowań konsumentów na rynku dóbr i usług. Segmentacja rynku - istota, przesłanki i procedura 1. Istota zachowań konsumpcyjnych -rola i typy potrzeb 2. Determinanty zachowań nabywców 3. Proces podejmowania decyzji zakupu 4. Typy zachowań nabywców, prawidłowości i paradoksy zachowań konsumpcyjnych 5. Pojęcie i znaczenie segmentacji rynku 6. Kryteria segmentacji rynku dóbr i usług konsumpcyjnych i produkcyjnych 7. Procedura segmentacji 8. Warunki skutecznej segmentacji rynku 9. Wybór rynków docelowych przez przedsiębiorstwo 1. Badania otoczenia rynkowego i otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa 1. Jakościowa charakterystyka rynku przedsiębiorstwa (repetytorium) 2. Analiza ilościowa rynku przedsiębiorstwa (repetytorium) 3. Analiza sytuacji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i jej wymiary - przedmiotowy i podmiotowy wymiar konkurencji - mobilność sektora konkurencyjnego - struktura sektora konkurencyjnego 4. Mapa grup strategicznych jako narzędzie oceny sytuacji konkurencyjnej i podstawa wyboru własnej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w sektorze 87

6 6. Analiza otoczenia makroekonomicznego na potrzeby identyfikacji sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa oraz analiza zasobów przedsiębiorstwa na potrzeby oceny jego potencjału strategicznego i aktywów marketingowych 1. Scenariusze stanów otoczenia jako podstawa budowy strategii rozwojowych i marketingowych przedsiębiorstwa (procedura budowy scenariuszy) 2. Przesłanki i kluczowe czynniki sukcesu/ryzyka przedsiębiorstwa w jego otoczeniu 3. Koncepcje aktywów rynkowych/marketingowych przedsiębiorstwa 4. Zastosowanie analizy ABC w ocenie aktywów rynkowych przedsiębiorstwa 5. Analiza SWOT na potrzeby wyboru strategii rozwoju przedsiębiorstwa 7. Narzędzia marketingu-mix 1. Produkt jako kategoria ekonomiczna, jego atrybuty i warstwy. Cykl życia produktu - istota i procedura wprowadzania nowości. Kształtowanie asortymentu produktów w przedsiębiorstwie 2. Polityka kształtowania cen w przedsiębiorstwie 3. Dystrybucja jako element marketingu. Pojęcie i zakres dystrybucji towarów. Kanały dystrybucji i ich rodzaje. Etapy projektowania, wyznaczniki konstrukcji kanałów, procedury oceny. Współpraca uczestników kanału. 88

7 4. Polityka promocji - system komunikacji przedsiębiorstwa. Program promocji i jego elementy. Narzędzia promotionmix. 8. Strategiczny plan marketingowy. Strategie marketingowe pojęcie, istota, systematyka, charakterystyka. Strategiczny marketingowy profil przedsiębiorstwa. 1. Struktura planu marketingowego 2. System celów przedsiębiorstwa a jego misja 3. Strategie podstawowe/bazowe w planie marketingowym Strategia pola/okna rynkowego jako konkretyzacja strategii rozwoju/zmiany strategicznej, strategie konsolidacji. strategia stymulacji rynku i jej warianty typowe strategie konkurencji strategie współdziałania z partnerami w sferze dystrybucji 4. Strategie narzędziowe marketingu 5. Struktura i funkcje marketingowego profilu przedsiębiorstwa 9. Zarządzanie marketingiem w usługach 1. Miejsce marketingu usług w obszarze zainteresowań teorii i praktyki marketingu 2. Koncepcje marketingu w usługach. Marketing partnerski. Marketing zewnętrzny, wewnętrzny i interakcyjny. 3. Cechy usług i ich wpływ na strategie marketingowe. Specyfika marketingu-mix w usługach. 89

8 Literatura: Literatura podstawowa: T.Kramer: Podstawy marketingu. PWE Warszawa 1996 R.Niestrój: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. Wyd. PWN, Warszawa-Kraków 1996 A. Payne: Marketing usług. PWE Warszawa 1996 Podstawy marketingu. Praca zbiorowa pod redakcją J.Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 1996 Literatura uzupełniająca: J. Bloos: Marketing praktyczny. Buyar Marketing Warszawa 1992 P. Davis, D.Pardey: Marketing w praktyce. MACMILLAN EDUCATION LTD, Rzeszów 1994 T.Domański, P.Kowalski: Marketing dla menedżerów. PWN Warszawa-Łódź 1998 L.Garbarski, I.Rutkowski, W.Wrzosek: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE Warszawa 1996 G.Gierszewska, M. Romanowska: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa PWE Warszawa 1997 Ph. Kotler, D.C.Jain, S. Maesincee: Marketing nie stoi w miejscu. Placet, Warszawa 2002 Ph. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola. Gebethner & S-ka, Warszawa 1995 J. Lambin: Strategiczne zarządzanie marketingowe. PWN Warszawa

9 J. Penc: Zarzadzanie w warunkach globalizacji. Difin Warszawa 2003 M.J.Thomas: Podręcznik marketingu. PWN Warszawa 1998 J. W. Wiktor: Promocja. System komunikacji przedsiebiorstwa z rynkiem, PWN Warszawa 2001 Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999 II. Problematyka zajęć dydaktycznych (z podziałem na poszczególne jednostki dydaktyczne): 1. Pojęcie marketingu i jego miejsce w gospodarce marketing, orientacje funkcjonowania przedsiębiorstw przed-marketingowe i marketingu, orientacja produkcyjna, orientacja produktowa, orientacja sprzedażowa, orientacja marketingowa, marketing strategiczny, społeczny, współczesne koncepcje marketingu, koncepcja marketingu 4P i 5P. 1. Co stanowi przedmiot zainteresowania marketingu 2. Czym charakteryzują się orientacje funkcjonowania przedsiębiorstw 3. Jakimi zasadami kieruje się przedsiębiorstwo zorientowane marketingowo 4. Jakie funkcje spełnia marketing w przedsiębiorstwie 5. Co się składa na strukturę narzędziową marketingu dóbr trwałych i usług 6. Jakie relacje zachodzą pomiędzy narzędziami marketingu 91

10 2. Marketing w procesie zarządzania marketingowego zarządzanie marketingowe, zarządzanie marketingiem, ujęcie funkcjonalne i instrumentalne, ujęcie systemowe, sytuacyjne i sektorowe, ujęcie decyzyjne zarządzania marketingowego, funkcje przygotowawcze, funkcje realizacyjne, funkcje posiłkowe zarządzania marketingowego, marketing strategiczny, marketing operacyjny, proces zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie jednoproduktowym, proces zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie zdywersyfikowanym. 1. Wyjaśnij różnicę pojęć zarządzanie marketingowe i zarządzanie marketingiem? 2. Zdefiniuj zarządzanie marketingowe w świetle rożnych ujęć tej kategorii? 3. Podaj i omów funkcje zarządzania marketingowego? 4. Podaj etapy zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie jednoproduktowym? 5. Wymień poziomy zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie zdywersyfikowanym i omów zależności pomiędzy nimi? 3. Badania marketingowe badania marketingowe, informacje marketingowe, system informacji marketingowej, problem badawczy, cele badań, 92

11 hipotezy badawcze, badania ilościowe, badania jakościowe, informacje pierwotne, informacje wtórne, pilotaż, dobór próby, narzędzia badawcze, panel, skale pomiarowe, metody redukcji danych, analizy i prezentacji wyników, raport. 1. Co to są badania marketingowe 2. Co to jest system informacji marketingowej i jakie są jego cechy 3. Podaj etapy procedury badań marketingowych 4. Jakie są źródłowe podstawy badań marketingowych 5. Jakie są metody doboru próby do badań 6. Co to jest operat populacji badanej 7. Jakie są zasady budowy kwestionariusza ankietowego 8. Jakie są podstawowe zasady opracowania raportu z badań 4. Prawidłowości zachowań konsumentów na rynku dóbr i usług. Segmentacja rynku - istota, przesłanki i procedura zachowania konsumpcyjne, klient, konsument, nabywca, potrzeby, determinanty potrzeb, determinanty zachowań nabywczych, decyzje nabywcze, prawo Engla, efekt Veblena, demonstracji, owczego pędu, segmentacja rynku, segment, rynek docelowy, marketing masowy, marketing skoncentrowany, marketing zróżnicowany, marketing zindywidualizowany. 93

12 1. Dokonaj systematyki potrzeb wg wybranych kryteriów 2. Wymień etapy procesu podejmowania decyzji zakupu 3. Omów determinanty zachowań nabywczych klienta 4. Co to jest segmentacja i jaka jest jej procedura 5. Omów kryteria segmentacji związane z cechami nabywcy 6. Omów kryteria segmentacji związane z procesem nabywczym 7. Wymień cechy segmentu 8. Omów strategie ze względu na stopień pokrycia rynku i zróżnicowanie działań marketingowych 5. Badania otoczenia rynkowego i otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa analiza jakościowa, analiza ilościowa, wielkość i pojemność rynku, dynamika rynku, cenowa struktura rynku, rentowność, wartość rynku, przedmiotowy wymiar konkurencji, podmiotowy wymiar konkurencji, sektor, bariery mobilności w sektorze, siła przetargowa, grupa strategiczna. 1. Co wchodzi w skład analizy jakościowej rynku 2. Co wchodzi w skład analizy ilościowej rynku 3. Omów pięć sił konkurencyjnych wg Portera 4. Omów wymiary konkurencji w sektorze 5. Podaj zasady budowy mapy grup strategicznych i omów zasadność stosowania metody 94

13 6. Analiza otoczenia makroekonomicznego na potrzeby identyfikacji sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa oraz analiza zasobów przedsiębiorstwa na potrzeby oceny jego potencjału strategicznego i aktywów marketingowych metody scenariuszowe, kluczowe czynniki sukcesu, przesłanki sukcesu, aktywa rynkowe, aktywa organizacyjno-techniczne, aktywa bilansowe, aktywa pozabilansowe, analiza ABC, reguła Pareto, analiza SWOT/TOWS, silne i słabe strony przedsiębiorstwa, szanse i zagrożenia w otoczeniu, strategia defensywna, strategia agresywna, strategia konkurencyjna, strategia konserwatywna. 1. Podaj sposoby wnioskowania wynikające ze scenariusza stanów otoczenia 2. Jaka jest różnica w rozumieniu pojęć przesłanka i kluczowy czynnik sukcesu 3. Jaki związek zachodzi pomiędzy aktywami rynkowymi a organizacyjno-technicznymi 4. Co wchodzi w skład aktywów rynkowych przedsiębiorstwa 5. Do czego służy i na czym polega metoda ABC 6. Na czym polega reguła Pareto 7. Omów strategie wynikające z analizy SWOT 95

14 7. Narzędzia marketingu-mix produkt, rdzeń produktu, produkt rzeczywisty, produkt poszerzony, produkt potencjalny, innowacja produktowa, cykl życia produktu, szerokość, głębokość i długość asortymentu, cena, rabat, dystrybucja, kanały dystrybucji, podmioty dystrybucji, kanały konwencjonalne, kanały zintegrowane, dystrybucja intensywna, dystrybucja selektywna, dystrybucja ekskluzywna, konflikt w kanale, promocja, komunikacja, reklama, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista, public relations, sponsoring. 1. Omów strukturę produktu wg Levitt a 2. Jak kształtują się wielkości nakładów i zysków w poszczególnych fazach cyklu życia produktu 3. Podaj rodzaje kanałów ze względu na różne kryteria 4. Na czym polega strategia push, pull, push-pull 5. Z czego wypływa źródło władzy uczestników kanału 6. Podaj rodzaje konfliktów w kanale 7. Omów etapy budowy kampanii promocyjnej 8. Podaj sposoby ustalania budżetu na promocję 9. Omów wskaźniki skuteczność działań promocyjnych przedsiębiorstwa 96

15 8. Strategiczny plan marketingowy. Strategie marketingowe pojęcie, istota, systematyka, charakterystyka. Strategiczny marketingowy profil przedsiębiorstwa. plan marketingowy, cele strategiczne, cele operacyjne, wiązka celów, misja rynkowa przedsiębiorstwa, funkcje misji, strategie produktowo-rynkowe, strategie aktywizujące i rabunkowe, strategie przejściowe, strategie preferencji jakościowych i cenailość, strategie zróżnicowania, wiodącej pozycji pod względem kosztów, niszy rynkowej, aktywna lub pasywna postawa producenta i dystrybutora, strategie narzędziowe, marketingowy profil przedsiębiorstwa 5. Podaj elementy planu marketingowego 6. Dokonaj systematyzacji celów przedsiębiorstwa ze względu na stopień ich konkretyzacji i zależności 7. Omów strategie produktowo-rynkowe wg Ansoffa 8. Czym wyraża się aktywna postawa partnerów w sferze dystrybucji 9. Podaj definicję i omów funkcje marketingowego profilu przedsiębiorstwa 9. Zarządzanie marketingiem w usługach marketing usług, narzędzia marketingu usług, dowód materialny i proces świadczenia usług, cechy usług, marketing partnerski, 97

16 marketing zewnętrzny, wewnętrzny i interakcyjny, proces kształtowania jakości usług. 1. Na czym polega koncepcja kontinuum cech usług 2. W czym tkwi specyfika marketingu-mix w usługach 3. Omów narzędzia marketingu partnerskiego 4. Omów narzędzia marketingu zewnętrznego, wewnętrznego i interakcyjnego 5. Scharakteryzuj model luki jakości usług III. Program pracy samodzielnej 1. Modele organizacji marketingu w przedsiębiorstwie 1.Czynniki kształtujące organizację marketingu w przedsiębiorstwie 2. Etapy ewolucji organizacji marketingu w przedsiębiorstwie 3. Typowe modele organizacji działalności marketingowej 4. Zalety i wady form organizacji marketingu Literatura: R.Niestrój: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. Wyd. PWN, Warszawa-Kraków 1996 marketing zcentralizowany, marketing zdecentralizowany, organizacja zorientowana na funkcje marketingu, organizacja 98

17 produktowa, organizacja zorientowana wg rynków i jej odmiany, organizacja macierzowa /produktowo-rynkowa/ 1. Jakie wymagania stawiane są przed rozwiązaniami organizacyjnymi dotyczącymi marketingu 2. Jakie czynniki różnicują organizację marketingu w przedsiębiorstwie 3. Jakie etapy wydziela się w ewolucji organizacji marketingu 4. Jakie są podstawowe zalety i wady organizacji służb marketingowych poszczególnych typów 5. Jakie korzyści i zagrożenia wiążą się ze stosowaniem struktur macierzowych 2. Kontrola działalności marketingowej 1. Funkcje i rodzaje kontroli marketingu 2. System i proces kontroli marketingowej 3. Strategiczna kontrola marketingowa 4. Operacyjna kontrola marketingowa Literatura: R.Niestrój: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. Wyd. PWN, Warszawa-Kraków 1996 kontrola, kontrola marketingowa, kontrola bieząca, kontrola operacyjna, strategiczna kontrola marketingu, system kontroli 99

18 marketingowej, proces kontroli marketingu, wielkość kontrolne w marketingu, rewizja marketingu 1. Jak dzieli się kontrola marketingowa ze względu na jej funkcje i zakres 2. Co to są wielkości kontrolne 3. Z jakich etapów składa się proces konstruowania systemu kontroli marketingowej 4. Co wchodzi w skład operacyjnej kontroli marketingu 5. Co wchodzi w skład strategicznej kontroli marketingu 3. Misja firmy usługowej - rozwinięcie Definicja misji firmy usługowej 2. Istota, zakresy i funkcje misji 3. Uwarunkowania misji firmy usługowej 4. Proces tworzenia misji firmy usługowej. Misja w ujęciu ogólnym i rynkowym. Literatura: R.Niestrój: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. Wyd. PWN, Warszawa-Kraków 1996 A. Payne: Marketing usług. PWE Warszawa 1996 misja, misja rynkowa, zakresy misji, funkcja ukierunkowująca, funkcja uwiarygodniająca, funkcja integrująca, funkcja inspirująca, funkcja stabilizacyjna, proces tworzenia misji

19 1. Jakie znaczenie dla przedsiębiorstwa ma poprawne zidentyfikowanie misji 2. Jaka jest różnica pomiędzy misją w znaczeniu ogólnym i rynkowym 3. Jakie zakresy powinna zawierać poprawnie sformułowana misja 4. Jakie funkcje spełnia misja 5. Jakie czynniki determinują misję 4. Plasowanie i różnicowanie usług - rozwinięcie 1. Definicja plasowania i jego rola 2. Różnicowanie usług w warunkach konkurencji 3. Plasowanie usług i poziomy plasowania 4. Proces plasowania Literatura: Marketing usług. Pod red. A. Styś, AE Wrocław 1996 A. Payne: Marketing usług. PWE Warszawa 1996 plasowanie, łańcuch wartości, kryteria plasowania, plasowanie branży, plasowanie firmy, plasowanie linii, plasowanie/produktu/usługi, mapa preferencji, sieć percepcji, strategie plasowania nowej oferty 101

20 1.Zdefiniuj proces plasowania 2. Wymień i omów poziomy plasowania 4. Z jakich etapów składa się proces plasowania 5. Co to jest i do czego służy mapa preferencji 6. Omów opcje strategii plasowania 5. Strategie komunikacji marketingowej 1. Istota i rodzaje strategii komunikacji marketingowej. Komunikacja marketingowa a promocja 2. Uwarunkowania strategii komunikacji marketingowej 5. Metody oceny skuteczności strategii komunikacji marketingowej Literatura: J. W. Wiktor: Promocja. System komunikacji przedsiebiorstwa z rynkiem, PWN Warszawa 2001 Strategie marketingowe. Pr. zb. pod red. W.Wrzoska, PWE Warszawa 2004 promocja, komunikacja, komunikacja marketingowa, system komunikacji marketingowej, narzędzia komunikacji marketingowej, strategie globalnej komunikacji marketingowej, strategie komunikacji a cykl życia produktu, komunikacja marketingowa a pozycja rynkowa przedsiębiorcy, komunikacja 102

21 marketingowa a rodzaje adresatów, mierniki skuteczności komunikacji marketingowej 1. Podaj różnicę w definicjach pojęć promocja i komunikacja marketingowa 2. Dokonaj systematyki czynników warunkujących wybór strategii komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa 3. Omów funkcje komunikacji marketingowej 4. Omów elementy zintegrowanego systemu komunikacji 6. Formy przekazu w komunikacji marketingowej - rozwinięcie 1. Promocja osobista jako przejaw komunikacji interpersonalnej. Promocja osobista a proces obsługi klienta 2. Reklama, promocja dodatkowa i PR jako formy komunikacji masowej. Istota, funkcja, instrumenty, zasady konstrukcji narzędzia 3. Komunikacja w środowisku komputerowym. Instrumenty komunikacji on-line. Literatura: J. W. Wiktor: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN Warszawa

22 komunikacja interpersonalna, komunikacja masowa, komunikacja hipermedialna, promocja osobista, reklama, promocja dodatkowa, public relations, kampania promocyjna, nadawca, adresat, nośnik komunikatu. 1. W czym tkwi specyfika i funkcje promocji osobistej 2. Jakie są kryteria wyboru form i środków reklamy 3. Jakie funkcje spełnia promocja dodatkowa w systemie komunikacji marketingowej 4. Podaj instrumenty public relations 5. Wymień i omów instrumenty komunikacji on-line IV. Warunki zaliczenia przedmiotu: Egzamin pisemny. Pytania egzaminacyjne testowe i opisowe/problemowe. 104

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 Specjalność - Marketing i

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ANALIZY SWOT W FORMUŁOWANIU STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH RECEPCYJNYCH

ZASTOSOWANIE ANALIZY SWOT W FORMUŁOWANIU STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH RECEPCYJNYCH Turyzm 2010, 20/2 Bolesław Goranczewski Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu b.goranczewski@wsb.wroclaw.pl Daniel Puciato Politechnika Opolska Instytut Turystyki i Rekreacji d.puciato@po.opole.pl

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYKŁADZIE BANKÓW

INSTRUMENTY MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYKŁADZIE BANKÓW dr Agnieszka Stolarska Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II WNS, Instytut Ekonomii i Zarządzania Katedra Strategii Ekonomicznych i Marketingu INSTRUMENTY MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE MARKETINGOWE MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM

STRATEGIE MARKETINGOWE MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM Małgorzata Smolarek* STRATEGIE MARKETINGOWE MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM Streszczenie W opracowaniu zaprezentowane zostały zagadnienia związane z problematyką strategii marketingowej.

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym MARKETING NARZĘDZIE PRZEDSIĘBIORCY 1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym Zmiany zachodzące współcześnie w gospodarce światowej, jak również te przewidywane w przyszłości, powodują

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA Redakcja naukowa: Marek Matejun Katarzyna Szymańska Monografie PŁ Łódź 2013 Recenzenci: prof.

Bardziej szczegółowo

200 odpowiedzi na pytania z marketingu. Tadeusz Wojciechowski

200 odpowiedzi na pytania z marketingu. Tadeusz Wojciechowski 200 odpowiedzi na pytania z marketingu. Tadeusz Wojciechowski prof. dr hab. Wiesław Kowalczewski: Zakres merytoryczny publikacji dotyczy aktualnych problemów związanych z marketingiem. Należy podkreślić

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Wstęp xvi. CZĘŚĆ 1 Zrozumieć marketing 2

Wstęp xvi. CZĘŚĆ 1 Zrozumieć marketing 2 Wstęp xvi CZĘŚĆ 1 Zrozumieć marketing 2 ROZDZIAŁ 1 Czym jest marketing w XXI wieku? 2 Znaczenie marketingu 3 Pojęcie marketingu 5 Czym jest marketing? 5 Co jest przedmiotem marketingu? 5 Kto jest marketingowcem?

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz. wydanie II

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz. wydanie II Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz wydanie II Warszawa 2009 RECENZENCI prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka prof. dr hab. Krystyna Żelazna Autorzy Barbara Dobiegała-Korona Katarzyna Duczkowska-Małysz

Bardziej szczegółowo

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH [Michalska-Dudek I. (2004), Marketing relacji jako sposób na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1043, s. 204-218.] Izabela Michalska-Dudek

Bardziej szczegółowo