Podstawy marketingu Opracowała: Dr Izabela Sztangret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy marketingu Opracowała: Dr Izabela Sztangret"

Transkrypt

1 Podstawy marketingu Opracowała: Dr Izabela Sztangret

2 I. Ogólne informacje o przedmiocie Cel przedmiotu: Podstawy marketingu to przedmiot będący odpowiedzią na szereg procesów zachodzących na rynku, który wydaje się być niezbędnym dla zrozumienia ich natury, a także efektywnego podejścia do rozwiązania dylematów decyzyjnych, z którymi przychodzi borykać się współczesnemu przedsiębiorcy menedżerowi. Takimi kreatywnymi specjalistami z zakresu marketingu winni stać się słuchacze zajęć z w/w przedmiotu. Transformacja gospodarcza w Polsce doprowadziła do stanu konfrontacji funkcjonujących podmiotów z regułami gry rynkowej, a więc warunków rywalizacji konkurencyjnej. Marketing jako zasób wiedzy, procedur i reguł działania, podejść do rynku i metod jego kształtowania, ma wiele do zaoferowania podmiotom, które zechcą utrzymać, a nawet umocnić swoją pozycję na rynku przewagi podaży, ostrej konkurencji, zmieniających się konsumenckich systemów wartości, gustów, preferencji i oczekiwań, tj. wykorzystają możliwość przełożenia szeregu zasad ekonomii na język pragmatycznego postępowania w warunkach globalnej gospodarki. Marketing dotyczy kilku obszarów problemowych: obejmuje wszelkie relacje wymiany, co oznacza że dziedziną zainteresowań marketingu są wszelkie relacje o charakterze wymiennym pomiędzy jednostkami i organizacjami, należy do nich wymiana dóbr materialnych i usług, idei, informacji, symboli; 84

3 dotyczy zarówno sektora gospodarczego, jak i sektora nie zorientowanego na zysk, czyli działalność marketingową mogą prowadzić wszystkie podmioty prowadzące działalność wymienna, niezależnie czy prowadzą ją w celu osiągnięcia zysku, czy są organizacjami użyteczności publicznej, oprócz przedsiębiorstw mogą więc nimi być: szkoły, teatry, partie polityczne itp.; posiada aspekt zarówno normatywny jak i pozytywny, zajmuje się identyfikowaniem obszarów problemowych i dostarcza wiedzy pozytywnej, dotyczącej twierdzeń opisujących i wyjaśniających rzeczywistość, a charakter normatywny marketingu wskazuje na pożądane stany rzeczywistości; dotyczy zjawisk makro- i mikrostrukturalnych, może obejmować ogół szeroko rozumianych stosunków wymiany pomiędzy gospodarującymi podmiotami a całym systemem społecznym oraz ich wzajemny wpływ, dotyczy również jednej z funkcji organizacji, pełniącej rolę dominującą, obejmującej: planowanie, kształtowanie cen, dystrybucję i promocję produktów na rynku docelowym. Słuchacze przedmiotu zapoznają się z podstawami wiedzy z zakresu marketingu, analizy strategicznej prowadzonej na potrzeby wyboru i/lub modyfikacji strategii marketingowej, systematyką i charakterystyką strategii marketingowych, elementami zarządzania marketingowego, w tym zarządzania marketingowego w usługach. Ramowy program: 1. Pojęcie marketingu i jego miejsce w gospodarce 1. Pojęcie marketingu, klasyczne i nowoczesne ujęcie 2. Ewolucja orientacji w działalności przedsiębiorstw 85

4 3. Zasady i funkcje marketingu 4. Koncepcja marketingu mix. Specyfika marketingu - mix dla usług 5. Konsekwencje marketingu w gospodarce 2. Marketing w procesie zarządzania marketingowego 1.Kategoria zarządzania marketingowego i jej ujęcia pojęcie zarządzania marketingowego i zarządzania marketingiem ujęcia zarządzania marketingowego 2.Funkcje zarządzania marketingowego 3.Marketing strategiczny i operacyjny 4.Proces i cykl zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie jednoproduktowym i zdywersyfikowanym. 3. Badania marketingowe 1.Informacje marketingowe rodzaje informacji marketingowej obszary badań marketingowych elementy systemu, jego struktura i zadania 2. Badania marketingowe jako źródło informacji. Proces badania marketingowego określenie problemu i celu badań projektowanie i realizacja badań analiza danych i prezentacja wyników 3. Przegląd metod badań marketingowych 86

5 4. Prawidłowości zachowań konsumentów na rynku dóbr i usług. Segmentacja rynku - istota, przesłanki i procedura 1. Istota zachowań konsumpcyjnych -rola i typy potrzeb 2. Determinanty zachowań nabywców 3. Proces podejmowania decyzji zakupu 4. Typy zachowań nabywców, prawidłowości i paradoksy zachowań konsumpcyjnych 5. Pojęcie i znaczenie segmentacji rynku 6. Kryteria segmentacji rynku dóbr i usług konsumpcyjnych i produkcyjnych 7. Procedura segmentacji 8. Warunki skutecznej segmentacji rynku 9. Wybór rynków docelowych przez przedsiębiorstwo 1. Badania otoczenia rynkowego i otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa 1. Jakościowa charakterystyka rynku przedsiębiorstwa (repetytorium) 2. Analiza ilościowa rynku przedsiębiorstwa (repetytorium) 3. Analiza sytuacji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i jej wymiary - przedmiotowy i podmiotowy wymiar konkurencji - mobilność sektora konkurencyjnego - struktura sektora konkurencyjnego 4. Mapa grup strategicznych jako narzędzie oceny sytuacji konkurencyjnej i podstawa wyboru własnej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w sektorze 87

6 6. Analiza otoczenia makroekonomicznego na potrzeby identyfikacji sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa oraz analiza zasobów przedsiębiorstwa na potrzeby oceny jego potencjału strategicznego i aktywów marketingowych 1. Scenariusze stanów otoczenia jako podstawa budowy strategii rozwojowych i marketingowych przedsiębiorstwa (procedura budowy scenariuszy) 2. Przesłanki i kluczowe czynniki sukcesu/ryzyka przedsiębiorstwa w jego otoczeniu 3. Koncepcje aktywów rynkowych/marketingowych przedsiębiorstwa 4. Zastosowanie analizy ABC w ocenie aktywów rynkowych przedsiębiorstwa 5. Analiza SWOT na potrzeby wyboru strategii rozwoju przedsiębiorstwa 7. Narzędzia marketingu-mix 1. Produkt jako kategoria ekonomiczna, jego atrybuty i warstwy. Cykl życia produktu - istota i procedura wprowadzania nowości. Kształtowanie asortymentu produktów w przedsiębiorstwie 2. Polityka kształtowania cen w przedsiębiorstwie 3. Dystrybucja jako element marketingu. Pojęcie i zakres dystrybucji towarów. Kanały dystrybucji i ich rodzaje. Etapy projektowania, wyznaczniki konstrukcji kanałów, procedury oceny. Współpraca uczestników kanału. 88

7 4. Polityka promocji - system komunikacji przedsiębiorstwa. Program promocji i jego elementy. Narzędzia promotionmix. 8. Strategiczny plan marketingowy. Strategie marketingowe pojęcie, istota, systematyka, charakterystyka. Strategiczny marketingowy profil przedsiębiorstwa. 1. Struktura planu marketingowego 2. System celów przedsiębiorstwa a jego misja 3. Strategie podstawowe/bazowe w planie marketingowym Strategia pola/okna rynkowego jako konkretyzacja strategii rozwoju/zmiany strategicznej, strategie konsolidacji. strategia stymulacji rynku i jej warianty typowe strategie konkurencji strategie współdziałania z partnerami w sferze dystrybucji 4. Strategie narzędziowe marketingu 5. Struktura i funkcje marketingowego profilu przedsiębiorstwa 9. Zarządzanie marketingiem w usługach 1. Miejsce marketingu usług w obszarze zainteresowań teorii i praktyki marketingu 2. Koncepcje marketingu w usługach. Marketing partnerski. Marketing zewnętrzny, wewnętrzny i interakcyjny. 3. Cechy usług i ich wpływ na strategie marketingowe. Specyfika marketingu-mix w usługach. 89

8 Literatura: Literatura podstawowa: T.Kramer: Podstawy marketingu. PWE Warszawa 1996 R.Niestrój: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. Wyd. PWN, Warszawa-Kraków 1996 A. Payne: Marketing usług. PWE Warszawa 1996 Podstawy marketingu. Praca zbiorowa pod redakcją J.Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 1996 Literatura uzupełniająca: J. Bloos: Marketing praktyczny. Buyar Marketing Warszawa 1992 P. Davis, D.Pardey: Marketing w praktyce. MACMILLAN EDUCATION LTD, Rzeszów 1994 T.Domański, P.Kowalski: Marketing dla menedżerów. PWN Warszawa-Łódź 1998 L.Garbarski, I.Rutkowski, W.Wrzosek: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE Warszawa 1996 G.Gierszewska, M. Romanowska: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa PWE Warszawa 1997 Ph. Kotler, D.C.Jain, S. Maesincee: Marketing nie stoi w miejscu. Placet, Warszawa 2002 Ph. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola. Gebethner & S-ka, Warszawa 1995 J. Lambin: Strategiczne zarządzanie marketingowe. PWN Warszawa

9 J. Penc: Zarzadzanie w warunkach globalizacji. Difin Warszawa 2003 M.J.Thomas: Podręcznik marketingu. PWN Warszawa 1998 J. W. Wiktor: Promocja. System komunikacji przedsiebiorstwa z rynkiem, PWN Warszawa 2001 Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999 II. Problematyka zajęć dydaktycznych (z podziałem na poszczególne jednostki dydaktyczne): 1. Pojęcie marketingu i jego miejsce w gospodarce marketing, orientacje funkcjonowania przedsiębiorstw przed-marketingowe i marketingu, orientacja produkcyjna, orientacja produktowa, orientacja sprzedażowa, orientacja marketingowa, marketing strategiczny, społeczny, współczesne koncepcje marketingu, koncepcja marketingu 4P i 5P. 1. Co stanowi przedmiot zainteresowania marketingu 2. Czym charakteryzują się orientacje funkcjonowania przedsiębiorstw 3. Jakimi zasadami kieruje się przedsiębiorstwo zorientowane marketingowo 4. Jakie funkcje spełnia marketing w przedsiębiorstwie 5. Co się składa na strukturę narzędziową marketingu dóbr trwałych i usług 6. Jakie relacje zachodzą pomiędzy narzędziami marketingu 91

10 2. Marketing w procesie zarządzania marketingowego zarządzanie marketingowe, zarządzanie marketingiem, ujęcie funkcjonalne i instrumentalne, ujęcie systemowe, sytuacyjne i sektorowe, ujęcie decyzyjne zarządzania marketingowego, funkcje przygotowawcze, funkcje realizacyjne, funkcje posiłkowe zarządzania marketingowego, marketing strategiczny, marketing operacyjny, proces zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie jednoproduktowym, proces zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie zdywersyfikowanym. 1. Wyjaśnij różnicę pojęć zarządzanie marketingowe i zarządzanie marketingiem? 2. Zdefiniuj zarządzanie marketingowe w świetle rożnych ujęć tej kategorii? 3. Podaj i omów funkcje zarządzania marketingowego? 4. Podaj etapy zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie jednoproduktowym? 5. Wymień poziomy zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie zdywersyfikowanym i omów zależności pomiędzy nimi? 3. Badania marketingowe badania marketingowe, informacje marketingowe, system informacji marketingowej, problem badawczy, cele badań, 92

11 hipotezy badawcze, badania ilościowe, badania jakościowe, informacje pierwotne, informacje wtórne, pilotaż, dobór próby, narzędzia badawcze, panel, skale pomiarowe, metody redukcji danych, analizy i prezentacji wyników, raport. 1. Co to są badania marketingowe 2. Co to jest system informacji marketingowej i jakie są jego cechy 3. Podaj etapy procedury badań marketingowych 4. Jakie są źródłowe podstawy badań marketingowych 5. Jakie są metody doboru próby do badań 6. Co to jest operat populacji badanej 7. Jakie są zasady budowy kwestionariusza ankietowego 8. Jakie są podstawowe zasady opracowania raportu z badań 4. Prawidłowości zachowań konsumentów na rynku dóbr i usług. Segmentacja rynku - istota, przesłanki i procedura zachowania konsumpcyjne, klient, konsument, nabywca, potrzeby, determinanty potrzeb, determinanty zachowań nabywczych, decyzje nabywcze, prawo Engla, efekt Veblena, demonstracji, owczego pędu, segmentacja rynku, segment, rynek docelowy, marketing masowy, marketing skoncentrowany, marketing zróżnicowany, marketing zindywidualizowany. 93

12 1. Dokonaj systematyki potrzeb wg wybranych kryteriów 2. Wymień etapy procesu podejmowania decyzji zakupu 3. Omów determinanty zachowań nabywczych klienta 4. Co to jest segmentacja i jaka jest jej procedura 5. Omów kryteria segmentacji związane z cechami nabywcy 6. Omów kryteria segmentacji związane z procesem nabywczym 7. Wymień cechy segmentu 8. Omów strategie ze względu na stopień pokrycia rynku i zróżnicowanie działań marketingowych 5. Badania otoczenia rynkowego i otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa analiza jakościowa, analiza ilościowa, wielkość i pojemność rynku, dynamika rynku, cenowa struktura rynku, rentowność, wartość rynku, przedmiotowy wymiar konkurencji, podmiotowy wymiar konkurencji, sektor, bariery mobilności w sektorze, siła przetargowa, grupa strategiczna. 1. Co wchodzi w skład analizy jakościowej rynku 2. Co wchodzi w skład analizy ilościowej rynku 3. Omów pięć sił konkurencyjnych wg Portera 4. Omów wymiary konkurencji w sektorze 5. Podaj zasady budowy mapy grup strategicznych i omów zasadność stosowania metody 94

13 6. Analiza otoczenia makroekonomicznego na potrzeby identyfikacji sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa oraz analiza zasobów przedsiębiorstwa na potrzeby oceny jego potencjału strategicznego i aktywów marketingowych metody scenariuszowe, kluczowe czynniki sukcesu, przesłanki sukcesu, aktywa rynkowe, aktywa organizacyjno-techniczne, aktywa bilansowe, aktywa pozabilansowe, analiza ABC, reguła Pareto, analiza SWOT/TOWS, silne i słabe strony przedsiębiorstwa, szanse i zagrożenia w otoczeniu, strategia defensywna, strategia agresywna, strategia konkurencyjna, strategia konserwatywna. 1. Podaj sposoby wnioskowania wynikające ze scenariusza stanów otoczenia 2. Jaka jest różnica w rozumieniu pojęć przesłanka i kluczowy czynnik sukcesu 3. Jaki związek zachodzi pomiędzy aktywami rynkowymi a organizacyjno-technicznymi 4. Co wchodzi w skład aktywów rynkowych przedsiębiorstwa 5. Do czego służy i na czym polega metoda ABC 6. Na czym polega reguła Pareto 7. Omów strategie wynikające z analizy SWOT 95

14 7. Narzędzia marketingu-mix produkt, rdzeń produktu, produkt rzeczywisty, produkt poszerzony, produkt potencjalny, innowacja produktowa, cykl życia produktu, szerokość, głębokość i długość asortymentu, cena, rabat, dystrybucja, kanały dystrybucji, podmioty dystrybucji, kanały konwencjonalne, kanały zintegrowane, dystrybucja intensywna, dystrybucja selektywna, dystrybucja ekskluzywna, konflikt w kanale, promocja, komunikacja, reklama, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista, public relations, sponsoring. 1. Omów strukturę produktu wg Levitt a 2. Jak kształtują się wielkości nakładów i zysków w poszczególnych fazach cyklu życia produktu 3. Podaj rodzaje kanałów ze względu na różne kryteria 4. Na czym polega strategia push, pull, push-pull 5. Z czego wypływa źródło władzy uczestników kanału 6. Podaj rodzaje konfliktów w kanale 7. Omów etapy budowy kampanii promocyjnej 8. Podaj sposoby ustalania budżetu na promocję 9. Omów wskaźniki skuteczność działań promocyjnych przedsiębiorstwa 96

15 8. Strategiczny plan marketingowy. Strategie marketingowe pojęcie, istota, systematyka, charakterystyka. Strategiczny marketingowy profil przedsiębiorstwa. plan marketingowy, cele strategiczne, cele operacyjne, wiązka celów, misja rynkowa przedsiębiorstwa, funkcje misji, strategie produktowo-rynkowe, strategie aktywizujące i rabunkowe, strategie przejściowe, strategie preferencji jakościowych i cenailość, strategie zróżnicowania, wiodącej pozycji pod względem kosztów, niszy rynkowej, aktywna lub pasywna postawa producenta i dystrybutora, strategie narzędziowe, marketingowy profil przedsiębiorstwa 5. Podaj elementy planu marketingowego 6. Dokonaj systematyzacji celów przedsiębiorstwa ze względu na stopień ich konkretyzacji i zależności 7. Omów strategie produktowo-rynkowe wg Ansoffa 8. Czym wyraża się aktywna postawa partnerów w sferze dystrybucji 9. Podaj definicję i omów funkcje marketingowego profilu przedsiębiorstwa 9. Zarządzanie marketingiem w usługach marketing usług, narzędzia marketingu usług, dowód materialny i proces świadczenia usług, cechy usług, marketing partnerski, 97

16 marketing zewnętrzny, wewnętrzny i interakcyjny, proces kształtowania jakości usług. 1. Na czym polega koncepcja kontinuum cech usług 2. W czym tkwi specyfika marketingu-mix w usługach 3. Omów narzędzia marketingu partnerskiego 4. Omów narzędzia marketingu zewnętrznego, wewnętrznego i interakcyjnego 5. Scharakteryzuj model luki jakości usług III. Program pracy samodzielnej 1. Modele organizacji marketingu w przedsiębiorstwie 1.Czynniki kształtujące organizację marketingu w przedsiębiorstwie 2. Etapy ewolucji organizacji marketingu w przedsiębiorstwie 3. Typowe modele organizacji działalności marketingowej 4. Zalety i wady form organizacji marketingu Literatura: R.Niestrój: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. Wyd. PWN, Warszawa-Kraków 1996 marketing zcentralizowany, marketing zdecentralizowany, organizacja zorientowana na funkcje marketingu, organizacja 98

17 produktowa, organizacja zorientowana wg rynków i jej odmiany, organizacja macierzowa /produktowo-rynkowa/ 1. Jakie wymagania stawiane są przed rozwiązaniami organizacyjnymi dotyczącymi marketingu 2. Jakie czynniki różnicują organizację marketingu w przedsiębiorstwie 3. Jakie etapy wydziela się w ewolucji organizacji marketingu 4. Jakie są podstawowe zalety i wady organizacji służb marketingowych poszczególnych typów 5. Jakie korzyści i zagrożenia wiążą się ze stosowaniem struktur macierzowych 2. Kontrola działalności marketingowej 1. Funkcje i rodzaje kontroli marketingu 2. System i proces kontroli marketingowej 3. Strategiczna kontrola marketingowa 4. Operacyjna kontrola marketingowa Literatura: R.Niestrój: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. Wyd. PWN, Warszawa-Kraków 1996 kontrola, kontrola marketingowa, kontrola bieząca, kontrola operacyjna, strategiczna kontrola marketingu, system kontroli 99

18 marketingowej, proces kontroli marketingu, wielkość kontrolne w marketingu, rewizja marketingu 1. Jak dzieli się kontrola marketingowa ze względu na jej funkcje i zakres 2. Co to są wielkości kontrolne 3. Z jakich etapów składa się proces konstruowania systemu kontroli marketingowej 4. Co wchodzi w skład operacyjnej kontroli marketingu 5. Co wchodzi w skład strategicznej kontroli marketingu 3. Misja firmy usługowej - rozwinięcie Definicja misji firmy usługowej 2. Istota, zakresy i funkcje misji 3. Uwarunkowania misji firmy usługowej 4. Proces tworzenia misji firmy usługowej. Misja w ujęciu ogólnym i rynkowym. Literatura: R.Niestrój: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. Wyd. PWN, Warszawa-Kraków 1996 A. Payne: Marketing usług. PWE Warszawa 1996 misja, misja rynkowa, zakresy misji, funkcja ukierunkowująca, funkcja uwiarygodniająca, funkcja integrująca, funkcja inspirująca, funkcja stabilizacyjna, proces tworzenia misji

19 1. Jakie znaczenie dla przedsiębiorstwa ma poprawne zidentyfikowanie misji 2. Jaka jest różnica pomiędzy misją w znaczeniu ogólnym i rynkowym 3. Jakie zakresy powinna zawierać poprawnie sformułowana misja 4. Jakie funkcje spełnia misja 5. Jakie czynniki determinują misję 4. Plasowanie i różnicowanie usług - rozwinięcie 1. Definicja plasowania i jego rola 2. Różnicowanie usług w warunkach konkurencji 3. Plasowanie usług i poziomy plasowania 4. Proces plasowania Literatura: Marketing usług. Pod red. A. Styś, AE Wrocław 1996 A. Payne: Marketing usług. PWE Warszawa 1996 plasowanie, łańcuch wartości, kryteria plasowania, plasowanie branży, plasowanie firmy, plasowanie linii, plasowanie/produktu/usługi, mapa preferencji, sieć percepcji, strategie plasowania nowej oferty 101

20 1.Zdefiniuj proces plasowania 2. Wymień i omów poziomy plasowania 4. Z jakich etapów składa się proces plasowania 5. Co to jest i do czego służy mapa preferencji 6. Omów opcje strategii plasowania 5. Strategie komunikacji marketingowej 1. Istota i rodzaje strategii komunikacji marketingowej. Komunikacja marketingowa a promocja 2. Uwarunkowania strategii komunikacji marketingowej 5. Metody oceny skuteczności strategii komunikacji marketingowej Literatura: J. W. Wiktor: Promocja. System komunikacji przedsiebiorstwa z rynkiem, PWN Warszawa 2001 Strategie marketingowe. Pr. zb. pod red. W.Wrzoska, PWE Warszawa 2004 promocja, komunikacja, komunikacja marketingowa, system komunikacji marketingowej, narzędzia komunikacji marketingowej, strategie globalnej komunikacji marketingowej, strategie komunikacji a cykl życia produktu, komunikacja marketingowa a pozycja rynkowa przedsiębiorcy, komunikacja 102

21 marketingowa a rodzaje adresatów, mierniki skuteczności komunikacji marketingowej 1. Podaj różnicę w definicjach pojęć promocja i komunikacja marketingowa 2. Dokonaj systematyki czynników warunkujących wybór strategii komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa 3. Omów funkcje komunikacji marketingowej 4. Omów elementy zintegrowanego systemu komunikacji 6. Formy przekazu w komunikacji marketingowej - rozwinięcie 1. Promocja osobista jako przejaw komunikacji interpersonalnej. Promocja osobista a proces obsługi klienta 2. Reklama, promocja dodatkowa i PR jako formy komunikacji masowej. Istota, funkcja, instrumenty, zasady konstrukcji narzędzia 3. Komunikacja w środowisku komputerowym. Instrumenty komunikacji on-line. Literatura: J. W. Wiktor: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN Warszawa

22 komunikacja interpersonalna, komunikacja masowa, komunikacja hipermedialna, promocja osobista, reklama, promocja dodatkowa, public relations, kampania promocyjna, nadawca, adresat, nośnik komunikatu. 1. W czym tkwi specyfika i funkcje promocji osobistej 2. Jakie są kryteria wyboru form i środków reklamy 3. Jakie funkcje spełnia promocja dodatkowa w systemie komunikacji marketingowej 4. Podaj instrumenty public relations 5. Wymień i omów instrumenty komunikacji on-line IV. Warunki zaliczenia przedmiotu: Egzamin pisemny. Pytania egzaminacyjne testowe i opisowe/problemowe. 104

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA Lp Dział i tematy lekcji Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Marketing jako forma działania firmy na rynku Zdefiniuje

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI WSTĘP Aleksander Panasiuk... 11 CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY MARKETINGU USŁUG Aleksander Panasiuk. 17 1.1. Istota, zasady i cele marketingu... 17 1.2. Obszary badawcze marketingu

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

PYTA IA Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW OGÓL YCH I PODSTAWOWYCH

PYTA IA Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW OGÓL YCH I PODSTAWOWYCH PYTA IA Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW OGÓL YCH I PODSTAWOWYCH 1. Zdefiniuj popyt i podaż. Zinterpretuj funkcję popytu i podaży. 2. Zdefiniuj elastyczność cenową i dochodową popytu. Omów ich wskaźniki. 3. Zinterpretuj

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Treści podstawowe i kierunkowe

Treści podstawowe i kierunkowe Treści podstawowe i kierunkowe Wydział Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 1. Polityka fiskalna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011 ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011 SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA 1. Przedstaw problemy z zagospodarowaniem turystycznym i rekreacyjnym obszarów chronionych przedstaw turystykę

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-690 Nazwa modułu Marketing Międzynarodowy Nazwa modułu w języku angielskim International Marketing Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

dystrybucji w turystyce

dystrybucji w turystyce 20/38 Istota i jej funkcje. Odległość pomiędzy miejscem wytwarzania a miejscem produktów: przestrzenna, czasowa, asortymentowa, ilościowa. Pojęcie Funkcje : koordynacyjne i organizacyjne. Rodzaje 1.Zdefiniuj

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran Wprowadzenie 15

zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran Wprowadzenie 15 Marketing : kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania : praca zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran et al.]. Warszawa, 2011 Spis treści Wprowadzenie 15 Rozdział 1 Istota marketingu

Bardziej szczegółowo

dzanie produktem i analiza marketingowa rynku

dzanie produktem i analiza marketingowa rynku Profesjonalne zarzą dzanie produktem i analiza marketingowa rynku Czas trwania 16 godzin dydaktycznych - 2 dni Program szkolenia 1. Product Manager a marketing: - co to jest marketing? - czym jest zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dr Mariusz Trojanowski MARKETING PYTANIA EGZAMINACYJNE

Dr Mariusz Trojanowski MARKETING PYTANIA EGZAMINACYJNE Dr Mariusz Trojanowski MARKETING PYTANIA EGZAMINACYJNE I. ZASADY I INSTRUMENTY DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ 1. Przedstaw główne zasady (reguły) koncepcji marketingowej. 2. Przedstaw podstawowe instrumenty

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek PODSTAWY MARKETINGU Program zajęć Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin magisterski zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa w dniu 15 listopada 2013 r.

Zestaw pytań na egzamin magisterski zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa w dniu 15 listopada 2013 r. Kierunek: Towaroznawstwo studia 4-semestralne II stopnia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 2. Etapy procesu badawczego. 4. Determinanty procesu zakupu na rynku kosmetyków. 5. Instrumenty marketingu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Marketing. w działalności gospodarczej. Kwalifikacja A.22.1 REFORMA 2012. Halina Szulce, Magdalena Florek, Karolina Janiszewska, Tomasz Żyminkowski

Marketing. w działalności gospodarczej. Kwalifikacja A.22.1 REFORMA 2012. Halina Szulce, Magdalena Florek, Karolina Janiszewska, Tomasz Żyminkowski REFORMA 2012 Marketing w działalności gospodarczej Halina Szulce, Magdalena Florek, Karolina Janiszewska, Tomasz Żyminkowski Kwalifikacja A.22.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC Ilustrator:

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

STATUS: PRZEDMIOT OBLIGATORYJNY

STATUS: PRZEDMIOT OBLIGATORYJNY NAZWA PRZEDMIOTU: ZARZĄDZANIA STRATEGICZNE FORMA STUDIÓW: STACJONARNE ROK: I SEMESTR: 2 LICZBA GODZIN: w 5 h, ćw. 5 h FORMA STUDIÓW: NIESTACJONARNE ROK: I SEMESTR: 2 LICZBA GODZIN: w 5 h, ćw. 0 h OSOBA(Y)

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU W TURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Zarządzanie strategiczne 2. Kod modułu : ZS (10-ZS-z2-s; 10-ZS-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...................... 7 Rozdział 1. Stanisław Kuśmierski, Danuta Dudkiewicz POJĘCIE, ZASADY I INSTRUMENTY MARKETINGU USŁUG TURYSTYCZNYCH..................

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

M.1.3. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PROMOCJI I MARKETINGU KEY ISSUES OF PROMOTION AND MARKETING KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO

M.1.3. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PROMOCJI I MARKETINGU KEY ISSUES OF PROMOTION AND MARKETING KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO Tabela. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE M..3. PROFIL KSZTAŁCENIA ogólnoakademicki TYP PRZEDMIOTU fakultatywny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja

PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja Poznań, dnia 20 sierpnia 2012 r. dr Anna Scheibe adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych prof. dr hab. Bogdan Sojkin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa 1 Jak rozumieć komercjalizację? dobro, usługa, Komercjalizacja?

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora... 11

Spis treści. Od autora... 11 Spis treści Od autora... 11 BLOK TEMATYCZNY 1. Rynek, segmenty rynku... 13 1.1. Definicje rynku...13 1.2. Struktura przedmiotowa rynku (zakres przedmiotowy)...14 1.3. Podmioty rynku...16 1.4. Struktura

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 Specjalność - Marketing i

Bardziej szczegółowo

Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego.

Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego. Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego. Autor: Peter Cheverton Przekuj strategię w rzeczywistość Poznaj nowe sposoby osiągania sukcesu rynkowego Zdobądź wiedzę

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

Badania rynkowe i marketingowe

Badania rynkowe i marketingowe Kierunek studiów KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr Zarządzanie i inżynieria produkcji ogólnoakademicki 2/4 Specjalność Przedmiot oferowany w

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Marketing usług hotelarskich dla klas trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa

Marketing usług hotelarskich dla klas trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa Marketing usług hotelarskich dla klas trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Ocena dopuszczająca 2 podać definicję marketingu,

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż. imprez i usług turystycznych. Kwalifikacja T.14.2 REFORMA 2012. Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek

Sprzedaż. imprez i usług turystycznych. Kwalifikacja T.14.2 REFORMA 2012. Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek Sprzedaż imprez i usług turystycznych REFORMA 2012 MARKETING 2 część Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek Kwalifikacja T.14.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-02I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Turystyka i Rekreacja II stopień

Turystyka i Rekreacja II stopień Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Turystyka i Rekreacja II stopień PYTANIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Przedsiębiorstwo na rynku budowlanym Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa 1 - Dostosowanie działalności do

Bardziej szczegółowo

Communicating in marketing

Communicating in marketing K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod Wersja Wydział Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier. dyplomowania Poziom (studiów) Forma prowadzenia studiów Przynależność do grupy ów Poziom Formy

Bardziej szczegółowo

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek.

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek. Marketing Wykład V dr Grzegorz Mazurek Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH 1. Podstawowe typy i rodzaje przedsiębiorstw turystycznych w Polsce. Zakres ich funkcjonowania. Struktury organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - ćwiczenia i laboratorium

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - ćwiczenia i laboratorium Uniwersytet Zielonogórski Wydział Zarządzania Zakład Zarządzania Strategicznego Prowadzący: Sławomir Kotylak ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - ćwiczenia i laboratorium ZASADY ZALICZENIA: Przedmiot Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU SUKCESU AUTOR: WERONIKA WĘGIELNIK ĆWICZENIA I

KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU SUKCESU AUTOR: WERONIKA WĘGIELNIK ĆWICZENIA I WPROWADZENIE KLUCZOWE CZYNNIKI TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE WPROWADZENIE STRATEGICZNE / KLUCZOWE CZYNNIKI ĆWICZENIA I SPRAWY ORGANIZACYJNE Mail: weronika.wegielnik@wsl.com.pl Dyżury: terminy dostępne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

Procedura STP. Procedura STP

Procedura STP. Procedura STP Procedura STP Procedura STP Segmentacja rynku (Segmenting) Wybór rynku docelowego (Targeting) Pozycjonowanie oferty (Positioning) 2 1 SEGMENTACJA RYNKU Korzyści z segmentacji Dostosowanie produktu do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą 1 2 Politechnika Częstochowska Piotr Tomski Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą Monografia Częstochowa 2016 3 Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski Prof.

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2)

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2) Strona1 Anna Irena Szymańska Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2) 1. Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie pojęć: marketing, marketing-mix,

Bardziej szczegółowo

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz. wydanie II

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz. wydanie II Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz wydanie II Warszawa 2009 RECENZENCI prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka prof. dr hab. Krystyna Żelazna Autorzy Barbara Dobiegała-Korona Katarzyna Duczkowska-Małysz

Bardziej szczegółowo

Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu

Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu MODUŁ MARKETINGOWY Jaki j e s t cel k s z t a ł c e n i a na m o d u l e? Naszym celem jest przekazanie studentom specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo