M.1.3. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PROMOCJI I MARKETINGU KEY ISSUES OF PROMOTION AND MARKETING KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "M.1.3. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PROMOCJI I MARKETINGU KEY ISSUES OF PROMOTION AND MARKETING KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO"

Transkrypt

1 Tabela. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE M..3. PROFIL KSZTAŁCENIA ogólnoakademicki TYP PRZEDMIOTU fakultatywny Forma studiów stacjonarne/ niestacjonarne KIERUNEK PRZEDMIOT MIĘDZYKIERUNKOWY WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA V MODUŁ KSZTAŁCENIE OBSZAROWE CAŁKOWITA LICZBA PKT ECTS 3 JĘZYK WYKŁADOWY NAZWA PRZEDMIOTU W JĘZYKU POLSKIM NAZWA PRZEDMIOTU W JĘZYKU ANGIELSKIM CELE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ( w punktach, jako założone przez prowadzącego, ale odzwierciedlone w efektach kształcenia) WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE: POLSKI (ANGIELSKI) FORMA OSTATECZNEGO ROZLICZENIA PRZEDMIOTU PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PROMOCJI I MARKETINGU KEY ISSUES OF PROMOTION AND MARKETING ZALICZENIE Z OCENĄ. Poznanie podstawowych pojęć stosowanych w marketingu. Poznanie metod analizy możliwości rynkowych 3. Zdobycie wiedzy na temat znaczenie marketingu w przedsiębiorstwie oraz znaczenia otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa,. Zdobycie umiejętności przeprowadzania analizy konkurencji 5. Zdobycie umiejętności przeprowadzania prostych badań marketingowych i analizy wyników. 6. Znajomość podstaw psychologii zachowań konsumenckich, zdobycie umiejętności planowania działań pod kątem grupy docelowej. 7. Zdobycie wiedzy z zakresu segmentacji rynku i wyboru rynków docelowych. 8. Znajomość zagadnień związanych z wprowadzaniem produktu na rynek oraz cyklem życia produktu 9. Zapoznanie ze strategiami firm usługowych, Znajomość zasad kształtowania cen. 0. Poznanie najważniejszych instrumentów i narzędzi promocji oraz kanałów komunikacji marketingowej.. Zdobycie wiedzy na temat sposobów i zasad konstruowania ofert handlowych.. Zdobycie umiejętności tworzenia planów marketingowych dla małej firmy. 3. Zapoznanie z przykładami dobrych praktyk wykorzystania marketingu w małej firmie. Potocznego rozumienia procesów rynkowych WIEDZY UMIEJĘTNOŚCI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Interpretowania wyników obserwacji rynku Samooceny w zakresie weryfikowania wiedzy potocznej wobec naukowej

2 STUDENT/ ABSOLWENT: EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU. Definiuje podstawowe pojęcia i narzędzia marketingowe (rynki docelowe, segmentacja, rynek, przestrzeń rynkowa, potencjalni klienci, potrzeby, pragnienia, popyt, produkt, oferta, marka, wartość i satysfakcja, wymiana i transakcje, kanały marketingowe, konkurencja, marketing mix) charakteryzuje koncepcje ukierunkowania firmy na rynek W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH EK KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO W ODNIESIENIU DO KIERUNKOWYCH EK SA_W0; SA_W03 K_W07 (PED) x ODNIESIENIE DO FORM ZAJĘĆ W ĆW/K/W inne. Przeprowadza analizę otoczenia firmy x 3. Wymienia rodzaje otoczenie marketingowe.. identyfikuje oraz zanalizuje konkurencję, przygotowuje strategię konkurencyjną. 5. Konstruuje proste arkusze do badań marketingowych, wymienia etapy badania marketingowego, wskazuje przykładowe wtórne źródła informacji 6. Wymienia czynniki wpływające na zachowanie konsumenta oraz etapy procesu podejmowania decyzji o zakupie. 7. Definiuje główne zmienne segmentacji rynków konsumenckich, dokonuje wyboru właściwego rynku docelowego 8. Wymienia fazy cyklu życia produktu oraz strategie marketingowe jakie należy stosować w poszczególnych fazach. 9. Charakteryzuje strategie marketingowe stosowane w firmach usługowych. SA_W SA_W06 K_W (PED) x - 0. Charakteryzuje zasady ustalania i dostosowania cen. SP_W. Wymienia kanały komunikacji marketingowej. SA_U0 K_U0 (PED). Planuje działanie reklamowe. 3. Dobiera odpowiednie instrumenty i narzędzia promocji dla planowanych działań oraz uzasadnia ich wybór SA_U0; SA_U0; SA_U06; HA_U0 K_U0 (PED). Buduje plan marketingowy małej firmy. x

3 Tabela. Walidacja i weryfikacja efektów kształcenia EFEKTY KSZTAŁCENIA- student. Definiuje podstawowe pojęcia i narzędzia marketingowe (rynki docelowe, segmentacja, rynek, przestrzeń rynkowa, potencjalni klienci, potrzeby, pragnienia, popyt, produkt, oferta, marka, wartość i satysfakcja, wymiana i transakcje, kanały marketingowe, konkurencja, marketing mix) charakteryzuje koncepcje ukierunkowania firmy na rynek. Przeprowadza analizę otoczenia firmy 3. Wymienia rodzaje otoczenie marketingowe. Formy prezentacji EK PRACA PROBLEMOWA Poziomy osiągnięcia EK i odpowiadające im oceny ndst () dst (3) db () bdb (5) Nie definiuje żadnych z wymienionych pojęć żadnej metody analizy otoczenia zewnętrznego rodzajów makrootoczenia Definiuje kilka najważnieszych pojęć z omówionych, Wymienia elementy analizy SWOT Wymienia 5 z 6 omówionych rodzajów otoczenia ale ich nie charakteryzuje Definiuje 70% pojęć z omówionych, zna elementy marketingu mix. Przeprowadza analizę SWOT oraz analizę szans rynkowych Wymienia 5 z 6 omówionych rodzajów makrootoczenia i charakteryzuje wybrane Definiuje wszystkie wymienione pojęcia, wymienia elementy marketingu mix, wymienia min. rodzaje ukierunkowania firmy na rynek Formułuje cele dla biznesu na podstawie przeprowadzonej analizy Wymienia wszystkie omówione rodzaje makrootoczenia, definiuje 3 wybrane.. identyfikuje oraz zanalizuje konkurencję, przygotowuje strategię konkurencyjną. PRACA PROBLEMOWA żadnych z omawianych pojęć związanych z konkurencją i strategią konkurencji. Wymienia zmienna na podstawie których należy dokonywać analizy konkurencji Definiuje pojęcie benchmarkingu i wykorzystuje je przy analizie konkurencji i planowaniu działań Buduje system informacji o konkurencji małej firmy, wykorzystując przede wszystkim partyzanckie metody zdobywania informacji 5. Konstruuje proste arkusze do badań marketingowych, wymienia etapy badania marketingowego, wskazuje przykładowe wtórne źródła informacji PRACA PROBLEMOWA Nie charakteryzuje żadnych omawianych działań związanych z procesem badań marketingowych. Wymienia etapy badania marketingowego Wymienia i charakteryzuje etapy badania marketingowego. Wymienia kilka wtórnych źródeł informacji Wymienia i charakteryzuje etapy badania marketingowego. Wymienia kilka wtórnych źródeł informacji. Buduje proste arkusze badań marketingowych dla małej firmy 6. Wymienia czynniki wpływające na zachowanie konsumenta oraz etapy procesu podejmowania decyzji o zakupie. czynników wpływających na zachowanie konsumenta, nie wymienia etapów procesu podejmowania decyzji o zakupie Wymienia z czynników wpływających na zachowanie konsumenta, wymienia etapy procesu podejmowania decyzji o zakupie. Wymienia i charakteryzuje z czynników wpływających na zachowanie konsumenta, wymienia etapy procesu podejmowania decyzji o zakupie. Wymienia i charakteryzuje wszystkie omawiane czynników wpływające na zachowanie konsumenta, wymienia i charakteryzuje wszystkie omawiane etapy procesu podejmowania decyzji o zakupie. 3

4 7. Definiuje główne zmienne segmentacji rynków konsumenckich, dokonuje wyboru właściwego rynku docelowego 8. Wymienia fazy cyklu życia produktu oraz strategie marketingowe jakie należy stosować w poszczególnych fazach. Nie definiuje pojęć segmentacji rynkowej, niszy i marketingu niszowego Nie definiuje elementów cyklu życia produktów Definiuje pojęć segmentacji rynkowej, niszy i marketingu niszowego Charakteryzuje fazy cyklu życia produktu oraz wymienia 3 popularne modele cyklu życia produktu. Definiuje pojęć segmentacji rynkowej, niszy i marketingu niszowego Wymienia elementy procesu segmentacji rynku. Charakteryzuje fazy cyklu życia produktu oraz wymienia 3 popularne modele cyklu życia produktu. Wymienia strategie marketingowe stosowane w poszczególnych fazach cyklu życia produktu. Definiuje pojęć segmentacji rynkowej, niszy i marketingu niszowego Wymienia elementy procesu segmentacji rynku. Wymienia główne zmienne segmentacji rynków konsumenckich. Charakteryzuje fazy cyklu życia produktu oraz wymienia 3 popularne modele cyklu życia produktu. Wymienia i charakteryzuje strategie marketingowe stosowane w poszczególnych fazach cyklu życia produktu. 9. Charakteryzuje strategie marketingowe stosowane w firmach usługowych. metod różnicowania usług. Wymienia rodzaje marketingu w usługach. Wymienia rodzaje marketingu w usługach. wymienia metody różnicowania ofert w usługach. Wymienia rodzaje marketingu w usługach. Wymienia i charakteryzuje metody różnicowania ofert w usługach. 0. Charakteryzuje zasady ustalania i dostosowania cen. PRACA PROBLEMOWA Nie definiuje metod ustalania i dostosowywania cen. Wymienia elementy ustalania polityki cenowej. Wymienia metody ustalania cen oraz metody dostosowania cen. Wymienia i charakteryzuje metody ustalania cen oraz metody dostosowania cen.. Wymienia kanały komunikacji marketingowej. kanałów marketingowych na rynku dóbr konsumpcyjnych. Wymienia kanały marketingowe na rynku dóbr konsumpcyjnych. Wymienia kanały marketingowe na rynku dóbr konsumpcyjnych. Charakteryzuje funkcje kanałów marketingowych. Wymienia kanały marketingowe na rynku dóbr konsumpcyjnych. Charakteryzuje funkcje kanałów marketingowych. Definiuje rodzaje pośredników ora zakres odpowiedzialności uczestników kanałów.. Planuje działanie reklamowe. PRACA PROBLEMOWA Nie przygotowuje planów kampanii reklamowej, nie definiuje jej celów Przygotowuje prostą kampanię reklamową, definiuje jej cele, popełniając znaczące błędy Przygotowuje prostą kampanię reklamową, definiuje jej cele, popełniając drobne błędy Przygotowuje prostą kampanię reklamową, definiuje jej cele, charakteryzuje sposoby oceniania skuteczności działań promocyjnych. 3. Dobiera odpowiednie instrumenty i narzędzia promocji dla planowanych działań oraz uzasadnia ich wybór PRACA PROBLEMOWA głównych rodzajów oraz nośników reklamy Wymienia główne rodzaje oraz nośniki mediów Wymienia główne rodzaje oraz nośniki mediów. Charakteryzuje zasady i sposoby doboru mediów, zasięgu, częstotliwości i wpływu reklamy. Wymienia główne rodzaje oraz nośniki mediów. Charakteryzuje zasady i sposoby doboru mediów, zasięgu, częstotliwości i wpływu reklamy. Wymienia kanały marketingu bezpośredniego. Buduje plan marketingowy małej firmy. PRACA PROBLEMOWA Nie buduje planów marketingowych Wymienia zasady tworzenia planu marketingowego Popełnia blędy w tworzeniu planu marketingowego, ale jest w stanie samodzielnie przygotować taki plan. Buduje plan marketingowy z uwzględnieniem celów działań marketingowych popełniając nieznaczne błędy, nie wypływające na jakość pracy.

5 Tabela 3 A. Treści kształcenia według form zajęć i liczby godzin dla studiów stacjonarnych Treści kształcenia według formy zajęć i liczby godzin w kontakcie z prowadzącym LICZBA GODZIN WG FORM ZAJĘĆ WYKŁAD ĆWICZENIA WARSZTAT INNE. Poznanie podstawowych pojęć stosowanych w marketingu, poznanie metod analiz rynkowych. Zrozumienie znaczenia otoczenia marketingowego oraz umiejętność scharakteryzowania elementów otoczenia marketingowego. Umiejętność przeprowadzania analizy SWOT. Poznanie zasad przeprowadzania analizy na przykładach. 3. Poznanie metod przeprowadzania badan marketingowych, etapów badań marketingowych. Zapoznanie z rodzajami wtórych źródeł informacji. Zapoznanie z metodami analizy konkurencji. Umiejętność konstruowania ankiet marketingowych, identyfikowania i analizowania konkurencji. Budowa strategii konkurencyjnych. 5. Zapoznanie z czynnikami wpływającymi na zachowanie konsumenta, znajomość etapy procesu podejmowania decyzji o zakupie. 6. Zapoznanie z głównymi zmiennymi segmentacji rynków konsumenckich, Znajomość metod oceny i wyboru segmentów rynku 7. Scharakteryzowanie zagadnień związanych z wprowadzaniem produktu na rynek oraz cyklem życia produktu. Przedstawienie strategii marketingowych stosowanych w poszczególnych etapach cyklu życia produkty. 8. Przedstawienie przykładowych strategii marketingowych stosowanych przez firmy usługowe. Zebranie zbioru dobrych praktyk 9. Przedstawienie zasad i metod kształtowania i dostosowywania cen 0. Przedstawienia kanałów komunikacji marketingowej, zapoznanie z etapami skutecznej komunikacji marketingowej.. Opracowywanie i przeprowadzanie działań reklamowych: - ustalanie celów reklamowych - ustalanie budżetu reklamowego, - wybór przekazu reklamowego.. Wybór mediów: - dobór właściwego medium, - wybór nośników, - Decyzja o rozłożeniu mediów w czasie, 3. Promocja sprzedaży: - ustalanie celu promocji sprzedaży, - dopasowywanie promocji sprzedaży do produktu/usługi Pisanie planów marketingowych dla małej firmy. 5 ŁĄCZNIE GODZIN WG FORM ZAJĘĆ RAZEM GODZIN ZAJĘĆ 60 5

6 Tabela 3 B. Treści kształcenia według form zajęć i liczby godzin dla studiów niestacjonarnych Treści kształcenia według formy zajęć i liczby godzin w kontakcie z prowadzącym LICZBA GODZIN WG FORM ZAJĘĆ WYKŁAD ĆWICZENIA WARSZTAT INNE 5. Poznanie podstawowych pojęć stosowanych w marketingu, poznanie metod analiz rynkowych. Zrozumienie znaczenia otoczenia marketingowego oraz umiejętność scharakteryzowania elementów otoczenia marketingowego 6. Umiejętność przeprowadzania analizy SWOT. Poznanie zasad przeprowadzania analizy na przykładach. 7. Poznanie metod przeprowadzania badan marketingowych, etapów badań marketingowych. Zapoznanie z rodzajami wtórych źródeł informacji. Zapoznanie z metodami analizy konkurencji 8. Umiejętność konstruowania ankiet marketingowych, identyfikowania i analizowania konkurencji. Budowa strategii konkurencyjnych. 9. Zapoznanie z czynnikami wpływającymi na zachowanie konsumenta, znajomość etapy procesu podejmowania decyzji o zakupie. 0. Zapoznanie z głównymi zmiennymi segmentacji rynków konsumenckich, Znajomość metod oceny i wyboru segmentów rynku. Scharakteryzowanie zagadnień związanych z wprowadzaniem produktu na rynek oraz cyklem życia produktu. Przedstawienie strategii marketingowych stosowanych w poszczególnych etapach cyklu życia produkty.. Przedstawienie przykładowych strategii marketingowych stosowanych przez firmy usługowe. Zebranie zbioru dobrych praktyk 3. Przedstawienie zasad i metod kształtowania i dostosowywania cen. Przedstawienia kanałów komunikacji marketingowej, zapoznanie z etapami skutecznej komunikacji marketingowej. 5. Opracowywanie i przeprowadzanie działań reklamowych: - ustalanie celów reklamowych - ustalanie budżetu reklamowego, - wybór przekazu reklamowego. 6. Wybór mediów: - dobór właściwego medium, - wybór nośników, - Decyzja o rozłożeniu mediów w czasie, 7. Promocja sprzedaży: - ustalanie celu promocji sprzedaży, - dopasowywanie promocji sprzedaży do produktu/usługi 8. Pisanie planów marketingowych dla małej firmy. ŁĄCZNIE GODZIN WG FORM ZAJĘĆ 0 0 RAZEM GODZIN ZAJĘĆ 0 6

7 Tabela. Końcowa walidacja efektów kształcenia METODA KOŃCOWEJ OCENY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA FORM ZAJĘĆ KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO pisemny WYKŁAD ĆWICZENIA WARSZTAT INNE Opracowanie pracy samodzielnie przez studenta. - - Tabela 5 A. Nakład pracy studenta- rozliczenie punktów ECTS dla przedmiotu dla studiów stacjonarnych FORMA AKTYWNOŚCI STUDENTA LICZBA GODZIN ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZNA PUKTÓW ECTS (szacowana dla EK; obliczamy dzieląc liczbę godzin przez 5) Liczba godzin wykładów w kontakcie z prowadzącym zajęcia 30, Liczba godzin ćwiczeń w kontakcie z prowadzącym zajęcia 30, Liczba godzin warsztatów w kontakcie z prowadzącym zajęcia Liczba godzin innych zajęć (laboratorium, konwersatorium, prezentacja projektu, itp.) w kontakcie z prowadzącym zajęcia Samodzielne czytanie wskazanej literatury 5 0, Przygotowanie do zajęć (wykonywanie zlecanych zadań) Przygotowane do egzaminu Inny nakład pracy (np. przygotowanie projektu) 0 0, Łączna liczba godzin/ łączna liczba punktów ECTS 75 3 W tym godzin/ punktów za udział w zajęciach w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym 60, 7

8 Tabela 5 B. Nakład pracy studenta- rozliczenie punktów ECTS dla przedmiotu dla studiów niestacjonarnych FORMA AKTYWNOŚCI STUDENTA LICZBA GODZIN KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZNA PUKTÓW ECTS (szacowana dla EK; obliczamy dzieląc liczbę godzin przez 5) Liczba godzin wykładów w kontakcie z prowadzącym zajęcia 0 0, Liczba godzin ćwiczeń w kontakcie z prowadzącym zajęcia 0 0, Liczba godzin warsztatów w kontakcie z prowadzącym zajęcia Liczba godzin innych zajęć (laboratorium, konwersatorium, prezentacja projektu, itp.)) w kontakcie z prowadzącym zajęcia Samodzielne czytanie wskazanej literatury 5 Przygotowanie do zajęć (wykonywanie zlecanych zadań) 0 0,8 Przygotowane do egzaminu Inny nakład pracy (np. przygotowanie projektu) 0 0, Łączna liczba godzin/ łączna liczba punktów ECTS 75 3 W tym godzin/ punktów za udział w zajęciach w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym 0 0,8 8

9 Tabela 6. Wykaz literatury źródłowej Zalecana literatura obowiązkowa. Kotler P.; Marketing analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebether & Ska, Warszawa 000. Kramer T.; Podstawy marketingu, PWE, Warszawa Praca zbiorowa pod red. Altkorna J., Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków, 006. uzupełniająca. Philip Kotler Marketing Dom Wydawniczy REBIS, A. Falkowski, T. Tyszka Psychologia zachowań konsumenckich GWP 009 Tabela 7. Dane osób odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć oraz walidację założonych efektów kształcenia tytuł/ stopień naukowy/ zawodowy, Prowadzący imię i nazwisko adres Autor programu dla przedmiotu mgr Ewa Wejman Kierownik przedmiotu- rozliczenie końcowe do ustalenia w terminie późniejszym Prowadząca/ cy wykład Prowadząca/ cy ćwiczenia Prowadząca/ cy warsztat Prowadząca/ cy inne formy zajęć 9

10 Tabela 8. Rekomendowane metody dydaktyczne Metoda/y Forma zajęć (wybrane na podst. grup wg F. Szloska ) wykład ćwiczenia konwersatorium warsztat laboratorium, inne wykład informacyjny, prelekcja, odczyt wykład problemowy, konwersatoryjny pogadanka, objaśnienie lub wyjaśnienie klasyczna metoda problemowa metoda przypadków/ sytuacyjna inscenizacja gry dydaktyczne symulacyjne/ decyzyjne dyskusja dydaktyczna burza mózgów, metoda okrągłego stołu panelowa metaplan film, ekspozycja, prezentacja multimedialna z wykorzystaniem komputera z wykorzystaniem podręcznika (praca z tekstem) ćwiczenia przedmiotowe/ laboratoryjne ćwiczenia produkcyjne metoda projektów Inne, jakie? Ostatecznie zastosowana metoda dydaktyczna winna korespondować z wynikami diagnozy potrzeb i możliwości edukacyjnych grupy studentów, dokonanej przez Prowadzących zajęcia Franciszek Szlosek (995), Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych, TIE, Radom 0

M.1.2. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW (w tym: zakładanie i prowadzenie działalność gospodarczej) KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO

M.1.2. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW (w tym: zakładanie i prowadzenie działalność gospodarczej) KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE M.1.2. PROFIL KSZTAŁCENIA ogólnoakademicki TYP PRZEDMIOTU fakultatywny

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH. Legal foundations of the protection of the classified information

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH. Legal foundations of the protection of the classified information Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE PED.5.4. PROFIL KSZTAŁCENIA ogólnoakademicki TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

NZ.2.3. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny Forma studiów

NZ.2.3. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny Forma studiów Tabela. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE NZ..3. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Marketing of services in tourism

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Wykład 30 godzin w semestrze

Wykład 30 godzin w semestrze KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/POM w języku polskim Podstawy marketingu Nazwa przedmiotu w języku angielskim The basics of Marketing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Bankowość na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Bankowość na kierunku Zarządzanie dr Alicja Mikołajewicz-Woźniak Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, dnia 1 października 2014 roku OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Bankowość na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Psychologia polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 luty 2015 r. Dr Eliza Buszkowska Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA-S Pozycja planu: D4

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA-S Pozycja planu: D4 Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA- Pozycja planu: D4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Pedagogika rozwojowa i wychowawcza 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Organizacja i zarządzanie biblioteką 1400-IN360-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Organizacja i zarządzanie biblioteką 1400-IN360-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Organizacja i zarządzanie biblioteką 1400-IN360-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym . Przedmiot Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Media elektroniczne Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil : Ogólnoakademicki Stopień studiów: pierwszy Kierunek studiów: BW Specjalność: - Semestr: V,VI Moduł (typ) przedmiotów: - Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 8 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Piotr Sosnowski piotr.sosnowski@pwsz.pl

mgr inż. Piotr Sosnowski piotr.sosnowski@pwsz.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L5s15-01ZMIPN Pozycja planu: D15 C1 C C3 C5 C6 C7 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Finanse Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kursach dokształcających Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Media społecznościowe w bibliotekach.

Program kształcenia na kursach dokształcających Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Media społecznościowe w bibliotekach. Nazwa Wydziału Załącznik nr 10 do zarządzenie nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program kształcenia na kursach dokształcających Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Nazwa kursu Język kursu Nazwisko

Bardziej szczegółowo