Adam Meissner SZTUCZNA INTELIGENCJA. Reprezentowanie i przetwarzanie wiedzy o czasie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adam Meissner SZTUCZNA INTELIGENCJA. Reprezentowanie i przetwarzanie wiedzy o czasie"

Transkrypt

1 2015 Adam Meissner Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej Adam Meissner SZTUCZNA INTELIGENCJA Reprezentowanie i przetwarzanie wiedzy o czasie literatura [1] Allen J.F., Maintaining Knowledge about Temporal Intervals; Comm. ACM 26 (1983) [2] Kamiński J., Przegląd algorytmów utrzymywania wiarygodności, raport IPI PAN nr 639, sierpień 1988, Warszawa. [3] McDermott D.V., A Temporal Logic for Reasoning about processes and plans, Cognitive Sci. 6 (1982) [4] Puppe F., Systematic Introduction to Expert Systems, Springer-Verlag, 1993.

2 Plan wykładu 2015 Adam Meissner 1. Zagadnienia dotyczące czasu w systemach z wiedzą zależności czasowe miedzy zdarzeniami zmienność wiedzy w czasie 2. Reprezentowanie zależności czasowych między zdarzeniami [4] reprezentacja bezwzględna reprezentacje względne 3. Przetwarzanie wiedzy zmiennej w czasie wnioskowanie niemonotoniczne systemy utrzymywania wiarygodności (ang. Truth Maintenance Systems). 2

3 Zależności czasowe między zdarzeniami reprezentacja bezwzględna (czas jako oś liczbowa) zalety: prostota technik reprezentowania i przetwarzania wiedzy wady: wymóg precyzyjnego określania czasu zachodzenia zdarzeń reprezentacje względne rachunek punktów [McDermott D.V. 1982] rachunek interwałów [Allen J.F. 1983]. Reprezentacja bezwzględna zastosowania: nauki techniczne, medycyna system VM [Fagan L. 1984] sterowanie pracą respiratora na podstawie pomiarów ciśnienia krwi pacjenta, tętna i tempa oddychania reprezentacja wiedzy wzorowana na syst. MYCIN dokonywanie pomiarów 30 razy na dobę o ściśle określonych porach system MED2 [Puppe F. 1987] udoskonalenie systemu VM rejestrowanie wyników pomiarów w różnych odstępach, możliwość odnoszenia momentu pomiaru do wskazanego punktu czasowego funkcje mechanizmu wnioskującego: (1) wyznaczanie czasu, jaki upłynął między dwoma pomiarami, (2) wyznaczanie zmian wartości oraz dynamiki zmian danego parametru w okresie między pomiarami. 3

4 Rachunek punktów [McDermott D.V. 1982] REPREZENTACJA WIEDZY O ZALEŻNOŚCIACH CZASOWYCH zdarzenia są reprezentowane za pomocą punktów czasowych w przestrzeni punktów czasowych definiuje się funkcję odległości przyporządkowującą parze punktów liczbę całkowitą Dist baza wiedzy o zależnościach czasowych jest grafem: wierzchołkami grafu są punkty krawędzie oznaczają zależności między punktami; zależności te mają postać ograniczeń Elt, reprezentowanych przez wyrażenia (MinDist, MaxDist) z dowolną parą punktów połączonych ścieżką związane jest ograniczenie będące złożeniem ograniczeń przypisanych poszczególnym krawędziom ścieżki podstawowym warunkiem niesprzeczności bazy wiedzy jest wymóg, aby dla każdego ograniczenia MinDist MaxDist. Przykład 1 (baza wiedzy o zal. czasowych) p1 c1 (6, 9) p2 c2 (2, 5) c3 (3, 7) c4 (5, 8) p3 Elt(p 3, p 2 ) = (5, 7) Elt(p 1, p 2 ) = (7, 9) 4

5 REPREZENTACJA WIEDZY PRZEDMIOTOWEJ pojęcia podstawowe interwał czasowy (p 1, p 2 ) token, zachodzenie tokenu P podczas interwału (p 1, p 2 ) struktura bazy wiedzy fakty i domniemania (ang. beliefs) reguły metody wnioskowania wnioskowanie progresywne P 1... Pn => Q (t 1,1, t 1,2 ) (t n,1, t n,2 ) (t 1,1, t 1,2 )... (t n,1, t n,2 ) wada: generowanie wielu bezużytecznych wniosków automatyczna projekcja Z P 1... Pn => Q (z 1, z 2 ) (q 1, q 2 ) zalety: możliwość posługiwania się demonami systemowymi, ustalanie priorytetów zdarzeń wnioskowanie o domniemaniach posługiwanie się domyślnymi założeniami o zdarzeniach, np. że każde zdarzenie trwa począwszy do pojawienia się informacji o jego zajściu, aż do nadejścia wiadomości o jego zakończeniu wykorzystanie systemu TMS, działającemu na zabezpieczeniach (ang. protection). 5

6 Przykład 2 (weryfikacja domniemań) Dana jest baza wiedzy 14:00 - Malinowski otrzymuje wiadomość dla Kowalskiego, 18:00 - Kowalski przychodzi do Iksińśkich, 21:00 - Malinowski przychodzi do Iksińskich. Na podstawie ww. bazy wiedzy można domniemywać, że Malinowski przekazał wiadomość Kowalskiemu. Jednakże po wprowadzeniu nowego faktu 20:00 Kowalski wrócił do domu powyższe domniemanie przestaje obowiązywać. Podsumowanie: rachunek punktów dobrze nadaje się do reprezentowania zdarzeń z zależnościami opisanymi za pomocą wielkości liczbowych trudności sprawia wyrażanie relacji typowo względnych, jak np. przed czy po. 6

7 rachunek interwałów [Allen J.F. 1983] pojęcia podstawowe interwał czasowy relacja względna między parą interwałów,typy relacji względnych między interwałami relacja symbol relacji symbol relacji ilustracja graficzna odwrotnej X before Y < > X meets Y m mi X overlaps Y o oi X during Y d di X starts Y s si X finishes Y f fi X equals Y = = REPREZENTACJA WIEDZY PRZEDMIOTOWEJ baza wiedzy o zależnościach czasowych ma postać grafu: wierzchołki grafu reprezentują interwały krawędzie są etykietowane przez zbiory relacji, jakie mogą zachodzić między interwałami podstawową operacją wykonywaną na bazie wiedzy jest wprowadzenie nowej relacji między wskazanymi interwałami; w procesie tym uaktualnia się całą bazę wiedzy poprzez propagowanie ograniczeń i usuwanie relacji o charakterze przypuszczeń sprzecznych 7

8 Algorytm wprowadzania nowej relacji do bazy wiedzy Dane: baza wiedzy B w postaci grafu, nowa relacja między parą wierzchołków R(i, j). Wynik: baza wiedzy B rozszerzona o relację R(i, j). Metoda: Constraints(R1, R2) { C = ; for_each r1 in R1 do for_each r2 in R2 do C = C T(r1, r2); return(c) } Fragment tablicy T B r2 C A r1 B o d o d s 8

9 Add( R(i, j) ) { Put((i,j), ToDo); while NotEmpty(ToDo) { Get((i,j), ToDo); N(i, j) = R(i, j); for_each k do { R(k, j) = N(k, j) Constraints(N(k, i), R(i, j)); if R(k, j) N(k, j) then Put((k, j), ToDo); } for_each k do { R(i, k) = N(i, k) Constraints(R(i, j), N(j, k)); if R(i, k) N(i, k) then Put((i, k), ToDo); } } zastosowanie interwałów referencyjnych Przykład 3 życie d d d < przedszkole m nauka m praca (życie) (życie) (życie) s d f szkoła podstawowa m szkoła średnia < studia (nauka) (nauka) (nauka) < 9

10 Przetwarzanie wiedzy zmiennej w czasie zmienność wiedzy w czasie jest zjawiskiem dotyczącym większości praktycznie wykorzystywanych systemów przetwarzających wiedzę przyjmuje się, że wprowadzenie nowej wiedzy do systemu może pociągać za sobą dwojakie skutki (1) rozszerzenie zbioru konsekwencji, jakie można wywnioskować na podstawie wcześniej zgromadzonej wiedzy (2) zawężenie tego zbioru w wypadku (2) mówi się o wnioskowaniu niemonotonicznym, tzn. A A Cn(A) Cn(A ) przykładem niemonotonicznej reguły wnioskowania jest negacja przez porażkę (ang. negation as failure) stosowana w Prologu. Przykład 4 P = {}, not(q) Cn(P), P' = { q. }, not(q) Cn(P'). Do opisu wnioskowania niemonotonicznego można wykorzystać operator unless F 1 F m unless(d 1 ) unless(d n ) W wyrażenie unless(d) jest prawdziwe o ile formuła D jest fałszywa albo jej wartość logiczna nie jest znana. 10

11 Systemy utrzymywania wiarygodności system utrzymywania wiarygodności (ang. Truth Maintenance Systems) służy do wyznaczania konsekwencji rozszerzania bazy wiedzy w pewnym systemie przetwarzającym wiedzę system utrzymywania wiarygodności oraz mechanizm wnioskujący stanowią odrębne lecz współpracujące ze sobą moduły systemu przetwarzania wiedzy posługiwanie się systemem TMS z reguły wymaga reprezentowania wiedzy w postaci sieci zależności niektóre rodzaje systemów TMS: JTMS oparty na uzasadnieniach (ang. Justificationbased TMS) ATMS oparty na założeniach (ang. Assumptionbased TMS) LTMS logiczny TMS (ang. Logic-based TMS). 11

12 System JTMS [John Doyle, 1979] POJĘCIA PODSTAWOWE sieć zależności w systemie składa się z węzłów (ang. nodes) i uzasadnień (ang. justifications) węzeł ma postać pary (F, E), gdzie F jest formułą z bazy wiedzy a E jest etykietą, E {IN, OUT} uzasadnienie ma postać pary (R, L), gdzie R jest regułą a L = (L-IN, L-OUT) jest parą list złożonych z węzłów węzeł bezpośrednio wspiera uzasadnienie, o ile jest elementem listy L-IN lub listy L-OUT tego uzasadnienia uzasadnienie bezpośrednio wspiera węzeł jeżeli formuła zawarta w węźle należy do wniosków płynących z reguły reprezentowanej przez to uzasadnienie uzasadnienie jest słuszne, jeżeli każdy element listy L-IN tego uzasadnienia ma etykietę IN a każdy element listy L-OUT ma etykietę OUT węzeł nazywany jest założeniem o ile jest bezpośrednio wspierany przez co najmniej jedno uzasadnienie słuszne, a każde ze słusznych uzasadnień wspierających ma niepustą listę L-OUT sieć zależności jest poprawnie etykietowana o ile każdy węzeł wspierany przez co najmniej jedno słuszne uzasadnienie ma etykietę IN - w przeciwnym wypadku węzeł ten ma etykietę OUT każdy węzeł oznaczający sprzeczność ma etykietę OUT. 12

13 ZADANIE SYSTEMU JTMS 2015 Adam Meissner Dla danej sieci zależności skonstruować jej poprawne etykietowanie. DZIAŁANIA WYKONYWANE PRZEZ SYSTEM JTMS dodawanie węzłowi nowego uzasadnienia dodawanie nowego węzła do sieci zależności usuwanie sprzeczności. Przykład 5 (sieć zależności) ZARYS METODY DODAWANIA WĘZŁOWI NOWEGO UZASADNIENIA 1. Jeżeli nowe uzasadnienie jest słuszne a rozpatrywany węzeł ma etykietę OUT, to wykonać krok 2, w przeciwnym wypadku zakończyć działanie. 2. Zmienić węzłowi etykietę na IN a następnie wyznaczyć konsekwencje tej zmiany w całej sieci zależności. 13

14 ZARYS METODY USUWANIA SPRZECZNOŚCI (WG [2]) Wejście: węzeł N oznaczający sprzeczność z etykietą IN Wyjście: węzeł N z etykietą OUT albo sygnał fail 1. Dla każdego słusznego uzasadnienia U węzła N wykonać kroki Skonstruować zbiór S = {A 1,, A i,, A n } zawierający wszystkie bezpośrednie założenia wspierające uzasadnienie U. Jeżeli zbiór S jest pusty to zakończyć z sygnałem fail (sprzeczności nie można usunąć na poziomie TMS-u). 3. Ze zbioru S wybrać dowolne założenie A i i dla każdego uzasadnienia słusznego węzła A i wybrać pewien element D j z listy L-OUT tego uzasadnienia, postaci D 1,, D j,, D k. Następnie, dodać węzłowi D j nowe, słuszne uzasadnienie, którego lista L-IN ma postać A 1,, A i-1, A i+1,, A n a lista L-OUT jest postaci D 1,, D j-1, D j+1,, D k. Metodę usuwania sprzeczności ilustruje poniższy rysunek; nowo dodane uzasadnienie ma kolor czerwony, etykiety wierzchołków dotyczą stanu sprzed dodania tego uzasadnienia. 14

15 System ATMS [Johan de Kleer, 1986] system ATMS nie posiada takich wad systemu JTMS jak: wyznaczanie pojedynczego rozwiązania, migotanie etykiet, nadrestrykcyjne traktowanie sprzeczności, wiedzę w systemie ATMS reprezentuje zbiór węzłów postaci (F, E, U) gdzie F jest formułą z bazy wiedzy, U jest zbiorem uzasadnień, tj. formuł (implikacji) opisujących zależność formuły F od formuł zawartych w innych węzłach, zaś E jest etykietą, tj. zbiorem kontekstów, czyli zbiorów K formuł, takich że ( K E) (K U F). ZADANIE SYSTEMU ATMS Dla każdego węzła w sieci zależności skonstruować etykietę, która jest niesprzeczna, trafna, pełna i minimalna, DZIAŁANIA WYKONYWANE PRZEZ SYSTEM ATMS dodawanie uzasadnienia węzłowi i wyznaczenie etykiety oznaczanie kontekstu K jako sprzecznego (nogood(k)) generowanie nowego węzła konstruowanie nowego uzasadnienia. Przykład 6 Dany jest zbiór następujących węzłów: (a, {{A, G}}, ), (b, {{B}, {C, D}, {A, C}}, ), (c, {{}}, ) oraz wyrażenie nogood({g, C }). Po dodaniu uzasadnienia a b c system wylicza etykietę węzła z formułą c: (c, {{A, G, B}, {A, G, C, D}, {A, G, C}}, ) (e. trafna i pełna) (c, {{A, G, B}, {A, G, C}}, ) (e. trafna, pełna i minimalna) (c, {{A, G, B}}, { a b c }) (e. trafna, pełna, minimalna i niesprzeczna) 15

Rozproszone środowisko dla biologii systemów

Rozproszone środowisko dla biologii systemów Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Lula Nr albumu: 219511 Rozproszone środowisko dla biologii systemów Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana pod

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych.

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2003/2004 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Andrzej Dominik Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów

Bardziej szczegółowo

biblioteka nżynierii Oprogramowania

biblioteka nżynierii Oprogramowania biblioteka nżynierii Oprogramowania Redaktor serii BARBARA OSUCHOWSKA przewodniczący Komitet Redakcyjny ANDRZEJ J. BLIKLE STANISŁAW GANCARCZYK LEON ŁUKASZEWICZ JAN MADEY ANTONI MAZURKIEWICZ ANDRZEJ SALWICKI

Bardziej szczegółowo

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Praca statutowa nr 06.30.003.6 Warszawa, grudzień 2006 Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 5 Systemy eksperckie Dr inż. Mariusz Makuchowski Systemy eksperckie SE Sztuczna inteligencja - (ang. artificial intelligence, AI) Dział informatyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Tematyka: Zarządzanie projektami informatycznymi, wdrażanie oprogramowania dla biznesu Problem: Opracowanie metod postępowania przy realizacji

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną (Z6)06.30.002.6 (OI)07.30.002.6 (Z2)02.30.007.6 Warszawa 2006 2 3 Zarządzanie usługami

Bardziej szczegółowo

Programowanie w logice Prolog. Piotr Fulmański

Programowanie w logice Prolog. Piotr Fulmański Programowanie w logice Prolog Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Jak zatrudnić słonie do replikacji baz PostgreSQL?

Jak zatrudnić słonie do replikacji baz PostgreSQL? Sławomir Civic Białek Jak zatrudnić słonie do replikacji baz PostgreSQL? Katowice 28 sierpnia 2007 Streszczenie Slony to opensource owe i darmowe rozwiązanie problemu replikacji baz

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII Wydział Informatyki

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII Wydział Informatyki WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII Wydział Informatyki KIERUNEK: INFORMATYKA SPECJALNOŚĆ: BAZY DANYCH! ŁUKASZ MAK, ŁUKASZ ORZECHOWSKI Nr albumu: 3281, 3365 Implementacja aplikacji do planowania trasy przejazdu

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH

BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH SATYSFAKCJI I LOJALNOŚCI Grzegorz Migut StatSoft Polska Sp. z o.o. Bazy danych w strategiach lojalnościowych Podtrzymanie więzi z klientem, traktowanie go

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo

Proces rozproszony 1

Proces rozproszony 1 Proces rozproszony 1 Plan wykładu Celem wykładu jest zapoznanie słuchacza z podstawowymi pojęciami związanymi z przetwarzaniem rozproszonym. Wykład ten jest kontynuacją wykładu poprzedniego, w którym zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki. Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki. Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Bardziej szczegółowo

Bazy danych jak je ugryźć

Bazy danych jak je ugryźć Bazy danych jak je ugryźć Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Bazy danych jak je ugryźć Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik, dr hab. inż. Zenon Gniazdowski Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. Maciej

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi

Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Funkcje systemu zarządzania wiedzą Podstawowa dostarczenie użytkownikowi informacji,

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski prof. dr hab. Andrzej Straszak doc.

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

Planowanie Modelowanie Symulacja. Pod redakcją: Justyny Patalas-Maliszewskiej Juliana Jakubowskiego Sławomira Kłosa

Planowanie Modelowanie Symulacja. Pod redakcją: Justyny Patalas-Maliszewskiej Juliana Jakubowskiego Sławomira Kłosa Planowanie Modelowanie Symulacja Pod redakcją: Justyny Patalas-Maliszewskiej Juliana Jakubowskiego Sławomira Kłosa INŻYNIERIA PRODUKCJI Planowanie, modelowanie, symulacja Pod redakcją: Justyny Patalas-Maliszewskiej

Bardziej szczegółowo