P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I"

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I Kancelarii Sejmu w Warszawie, ul. Wiejska 4/6/8 (kod pocztowy ), numer statystyczny REGON , zwanej takŝe w dalszej treści Kancelarią. Obowiązki Szefa Kancelarii Sejmu w okresie dnia 1 listopada 2005 r. do dnia 13 lutego 2006 r. pełniła Pani Wanda Fidelus-Ninkiewicz, która z dniem 14 lutego 2006 r. została powołana na stanowisko Szefa Kancelarii Sejmu. Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy Departamentu BudŜetu i Finansów NajwyŜszej Izby Kontroli: - Waldemar Pazio główny specjalista kontroli państwowej, na podstawie upowaŝnienia nr z dnia 29 grudnia 2006 r., w okresie od 2 stycznia 2007 r. do dnia 6 kwietnia 2007 r. z przerwą od dnia 14 lutego 2007 r. do 14 lutego 2007 r., - Maria Anna Rzepecka specjalista kontroli państwowej, na podstawie upowaŝnienia nr z dnia 29 grudnia 2006 r., w okresie od 2 stycznia 2007 r. do dnia 6 kwietnia 2007 r. z przerwą od 25stycznia 2007 r. do 30 stycznia 2007 r. [Dowód: akta kontroli str. 1-3, ] Przedmiotem kontroli było wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. cz Kancelaria Sejmu i realizacja wniosków pokontrolnych NIK z wykonania budŝetu za 2005r. W toku kontroli ustalono, co następuje: Sprawy organizacyjne Kancelarii Sejmu. Na podstawie 1 Statutu Kancelarii Sejmu wprowadzonego zarządzeniem nr 6 Marszałka Sejmu z dnia 21 marca 2002 r. ze zm., Kancelaria Sejmu jest Urzędem podległym Marszałkowi Sejmu, słuŝącym Sejmowi i jego organom w zakresie prawnym, organizacyjnym, doradczym, finansowymi technicznym. [Dowód: akta kontroli str ] Zadania i strukturę organizacyjną Kancelarii określa Regulamin Organizacyjny Kancelarii Sejmu, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 10 Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 25 marca 2002 r. ze zm. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym - planowanie i rozliczanie realizacji budŝetu wykonuje Biuro Finansowe Kancelarii Sejmu, a inwestycje i zamówienia realizuje Biuro do Spraw Inwestycji i Zamówień. [Dowód: akta kontroli str ]

2 Realizacja wniosków pokontrolnych dotyczących wykonania budŝetu w 2005 r. Po kontroli wykonania budŝetu państwa za 2005 r. przez Kancelarię Sejmu -część 02, NajwyŜsza Izba Kontroli sformułowała wniosek o realizację rekomendacji Audytora Wewnętrznego, w szczególności w zakresie wypracowania bardziej efektywnej formuły prowadzenia gastronomii i gospodarowania powierzchnią handlowo-usługową w obiektach Kancelarii Sejmu. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z dnia 10 kwietnia 2006 r. Szef Kancelarii Sejmu, Pani Wanda Fidelus-Ninkiewicz poinformowała NIK, iŝ działalność firm gastronomicznych i handlowo-usługowych jest cały czas monitorowana i analizowana, zwróciła jednak uwagę, Ŝe do statutowych zadań Kancelarii Sejmu naleŝy zapewnienie komfortowego uczestniczenia w pracach Sejmu posłów poprzez zapewnienie posłom zarówno, praktycznie całodobowej, obsługi gastronomicznej, jak i umoŝliwienie dokonywania drobnych zakupów itp. oraz dostępu do innych usług jak np. związanych z obsługą podróŝy. Wobec braku moŝliwości korzystania z tych punktów przez osoby z zewnątrz, działają one przewaŝnie na granicy rentowności i wykluczone jest w stosunku do nich podejście czysto komercyjne. Kancelaria Sejmu realizując wniosek NIK dotyczący gastronomii, rozesłała wśród parlamentarzystów i pracowników ankiety w celu pozyskania informacji dot. oceny prowadzonych punktów gastronomicznych, a takŝe ich oczekiwań. Po ich przeanalizowaniu, przeprowadziła w Internecie sondaŝ skierowany do firm gastronomicznych oraz opracowała nową koncepcję funkcjonowania punktów gastronomicznych, którą przedstawiła na posiedzeniu Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Z dniem 31 lipca 2006 r. rozwiązano umowę z FGH R Maliszewski ze skutkiem na dzień 30 listopada 2006 r. W wyniku przeprowadzonego konkursu do prowadzenia działalności gastronomicznej w restauracji i cocktail barze w Domu Poselskim została wybrana Spółka IMPEL Catering, z którą zawarto umowę na dzierŝawę pomieszczeń z opłatą miesięczną w kwocie zł brutto. [Dowód: akta kontroli str ] Prawidłowość opracowania szczegółowego planu dochodów i wydatków. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budŝetu państwa na 2006 r. 1 Szef Kancelarii Sejmu w dniu 6 czerwca 2005 r. przedłoŝył Ministrowi Finansów 1 Dz. U r. nr 91, poz.764 2

3 plan rzeczowy zadań realizowanych ze środków budŝetowych w 2006 r. w części 02 Kancelaria Sejmu, w którym zakładał wydatki na inwestycje w 6050 w wysokości tys. zł i zakupy inwestycyjne w tys. zł. [Dowód: akta kontroli str ] Projekt budŝetu Kancelarii Sejmu na 2006 r. z zaplanowanymi wydatkami w wysokości tys. zł i dochodami tys. zł. został przedłoŝony Ministrowi Finansów 10 sierpnia 2005 r. Plan finansowy Kancelarii Sejmu na 2006 r. zatwierdzony został przez Szefa Kancelarii w dniu 22 lutego 2006 r. [Dowód: akta kontroli str ] Układ wykonawczy został opracowany w granicach kwot określonych w ustawie budŝetowej oraz w podziale na działy rozdziały i paragrafy, zgodnie z art. 128 ust.1 ustawy o finansach publicznych 2 i w dniu 10 marca 2006 r. przesłany Ministrowi Finansów. W dniu 13 marca 2006 r. Szef Kancelarii Sejmu przedstawił Ministrowi Finansów harmonogram realizacji dochodów i wydatków budŝetowych w 2006 r. w części 02 Kancelaria Sejmu zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. [Dowód: akta kontroli str ] Nadzór i kontrola Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 3, Szef Kancelarii Sejmu w zarządzeniach i instrukcjach wewnętrznych szczegółowo uregulował procedury postępowania w zakresie sprawowania przez Szefa Kancelarii i Głównego Księgowego BudŜetu nadzoru nad dysponowaniem środkami publicznymi i zaciąganiem zobowiązań finansowych. Nadzór i kontrola przebiegu wykonywania zadań i poniesionych wydatków sprawowana była przez Szefa Kancelarii Sejmu w okresach miesięcznych poprzez szczegółową ocenę wykonania budŝetu na podstawie analizy przekazywanej Szefowi Kancelarii przez Biuro Finansowe. Okresowej analizie i ocenie podlegało stosowanie procedur. Zgodnie z postanowieniami art. 45 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, w ramach kontroli wstępnej, Główny Księgowy BudŜetu sprawdzał zgodność dokumentów finansowych z obowiązującymi przepisami, w tym z zarządzeniami Szefa Kancelarii Sejmu i uchwałami Prezydium Sejmu oraz czy zobowiązania wynikające z decyzji merytorycznych 2 Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz.2104 ze zm. 3 Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz ze zm). 3

4 są zgodne z planem finansowym i harmonogramem dochodów i wydatków. Sprawowany nadzór znajdował odzwierciedlenie w zarządzeniach i instrukcjach wewnętrznych, w których szczegółowo uregulowano procedury postępowania, kompetencje i poszczególne czynności. Realizując art. 47 ust. 2 i 3 ww. ustawy w ramach kontroli finansowej prowadzona była bieŝąca kontrola dokumentów finansowych pod względem poprawności i zgodności z ustawą o rachunkowości 4 (kontrola bieŝąca merytoryczna i finansowa opisana na str. 6 protokółu). Główny Księgowy BudŜetu sprawdzał prawidłowość realizacji kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej. W oparciu o informacje o wykonaniu wydatków przekazane przez komórki organizacyjne, Szef Kancelarii podjął decyzję o zablokowaniu wydatków budŝetowych w łącznej wysokości tys. zł. oraz wystąpił do Ministra Finansów z wnioskiem o przeniesienie zablokowanej kwoty do rezerwy celowej i stosowne skorygowanie budŝetu części 02. [Dowód: akta kontroli str ] W Kancelarii Sejmu nie funkcjonuje wyodrębniona komórka kontroli wewnętrznej, natomiast w 2002 r. powołana została komórka Audytu Wewnętrznego, podlegająca bezpośrednio Szefowi Kancelarii Sejmu. Zatwierdzony w dniu 6 stycznia 2006 r. przez Szefa Kancelarii Sejmu plan audytu (przygotowywany w sytuacji, gdy w komórce Audytu Wewnętrznego zatrudnionych było 2 audytorów) zawierał określenie obszarów ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w roku 2007r. i zakładał proponowany harmonogram wykonania dziewięciu zadań audytowych w 2006 r., w tym trzech audytów sprawdzających. Z dniem 30 kwietnia 2006 r. wygasła umowa jednego z audytorów. W uzgodnieniu z Szefem Kancelarii Sejmu plan audytu na rok 2006 r. został zweryfikowany, w wyniku czego w roku 2006 zrealizowano 7 zadań audytowych, w tym 3 zadania poza planem, zlecone przez Szefa Kancelarii: Realizacja postanowień umownych dotyczących eksploatacji oraz zmiany wersji systemu SAP R/3, Procedury wydania publikacji Rosyjskie prawo konstytucyjne. Ustrojowe akty prawne (tom I-III), System wydatkowania środków przez Biuro Informacyjne w okresie Jedno z zadań System rozliczeń środków budŝetowych przez kluby i koła poselskie, przeniesione z roku poprzedniego zostało rozpoczęte w II połowie grudnia 2006 r. i jest obecnie realizowane. [Dowód: akta kontroli str ] Poprawność i rzetelność ksiąg rachunkowych 4 Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 76, poz. 694 ze zm). 4

5 Wykonanie wydatków budŝetowych na koniec 2006 r. wraz z niewygasającymi wyniosło ,7 tys. zł. Badanie poprawności i rzetelności ksiąg rachunkowych przeprowadzono na dobranych losowo 156 dowodach na łączną kwotę ,9 tys. zł, z wyłączeniem 9 dowodów na kwotę 3.401,7 tys. zł (badanych w dobranej celowo próbie 83 dowodów), w tym 13 dowodach wylosowanych w doborze wartościowym na kwotę 7.586,6 tys. zł i 134 dowodach pozostałych na kwotę 8.897,6 tys. zł. Próbę dowodów wylosowano z populacji dokonanych w 2006 r. operacji księgowych, udostępnionych w postaci elektronicznej, zaksięgowanych na kontach rozrachunkowych dziennik - księga główna (z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i związanych z nimi wydatkami przypisanymi do paragrafów: 4010, 4040, 4110, 4120, 4140 i 4440). Ponadto, w doborze celowym zbadano 83 dowody księgowe na kwotę 9.855,6 tys. zł w związku z poddanymi badaniu udzielonymi zamówieniami publicznymi, na łączną kwotę ,1 tys. zł. [Dowód: akta kontroli str. 6 akty prawne, , , ] Ze względu na niskie ryzyko wyłączono równieŝ z badania zapisy na kontach Zobowiązania wobec posłów: kwatery, noclegi i zaliczki, zobowiązania wobec Klubów i Kół Poselskich: ryczałt na prowadzenie Klubów i Kół Poselskich oraz ryczałt na prowadzenie Biur Poselskich. Zapisy na kontach i stanowią jednorodne kwoty, które przekazywane są w terminach ustalonych zarządzeniami Marszałka Sejmu (w sprawie warunków organizacyjno-technicznych tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur poselskich) Na koncie ewidencjonowane są zaliczki wypłacane posłom na remont i wyposaŝenie biur poselskich, zakwaterowanie oraz zaliczki posłów niezrzeszonych. Do konta prowadzona jest ewidencja analityczna według mandatów poselskich ze szczegółowością pozwalającą na ustalenie kwot naleŝności w podziale na tytuły wypłaconych zaliczek. W przypadku nierozliczenia zaliczek w terminie, Kancelaria Sejmu dokonuje potrąceń: 1) z ryczałtu na prowadzenie biura poselskiego kwoty nierozliczonej zaliczki na remont i wyposaŝenie, 2) z uposaŝenia bądź diety poselskiej kwoty nierozliczonej zaliczki posła niezrzeszonego lub zaliczki na zakwaterowanie. W przypadku rozwiązania klubu lub koła poselskiego w trakcie kadencji oraz na zakończenie kadencji Sejmu niewydatkowane kwoty zwracane są do Kancelarii Sejmu. [Dowód: akta kontroli str ] W zbadanej próbie dowodów, wylosowanej metodą monetarną (przy pomocy narzędzia informatycznego pod nazwą Pomocnik kontrolera PK-4.1, z populacji udostępnionej w formie 5

6 elektronicznej, po dokonaniu opisanych wyłączeń) nie wystąpiły błędy formalne oraz nieprawidłowości mające wpływ na sprawozdawczość bieŝącą i roczną. [Dowód: akta kontroli str. 3177] Dowody księgowe w systemie komputerowym identyfikowane są przy zastosowaniu kodów pozwalających rozróŝnić m. in. odbiorców, dostawców, składniki majątku trwałego i magazynu. Dwucyfrowe kody księgowania określają strony Wn i Ma na poszczególnych kontach dla danego typu transakcji i jej rozliczenia, zaewidencjonowany dokument posiada kolejny numer pozycji w dzienniku, symbol dokumentu źródłowego (np. faktura lub rachunek, nota), krótki opis treści dokumentu i jego wartość oraz przypisane referencje. W badanym dzienniku eksponowana jest data księgowania, data dokumentu (wystawienia), data operacji gospodarczej (data sprzedaŝy określona na dokumencie źródłowym) i symbol stanowiska osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie dokumentu. Rachunkowość komputerowa prowadzona jest na zasadzie bieŝącego zatwierdzania zapisów księgowych, nie wykorzystywany jest etap dokumentu przechowywanego, tj. niekompletnego. Korekty w systemie komputerowym wprowadzane są wyłącznie poprzez storno dowodu błędnie wprowadzonego i zaksięgowanie poprawnego zapisu. KaŜdy badany źródłowy dokument posiadał dekretację, wskazanie miesiąca księgowania, akceptację pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie przez dyrektora komórki organizacyjnej i głównego księgowego budŝetu, do ujęcia w księgach. Badane dokumenty wprowadzane były do komputerowego systemu księgowego na konta rozrachunkowe do właściwego okresu sprawozdawczego, zgodnie z datą operacji gospodarczej (datą sprzedaŝy na fakturze). [Dowód: akta kontroli str. 3125, , , 6045, ] Badanie systemu rachunkowości w zakresie zgodności stosowanego systemu z przepisami prawa (Kwestionariusz A), ustanowienia procedur kontroli finansowej (Kwestionariusz B) i funkcjonowania systemu księgowości komputerowej (Kwestionariusz C) nie wykazało nieprawidłowości. [Dowód: akta kontroli str ] Księgowanie dokumentów w styczniu 2007 r. według wyciągów bankowych zbadane zostało na 319 zapisach księgowych w systemie komputerowym na łączną kwotę 1.138,7 tys. zł. Wszystkie badane dowody wystawione w grudniu 2006 r., zaksięgowane wg wyciągu bankowego w styczniu 2007 r., zgodnie z terminem płatności, były zaewidencjonowane na kontach rozrachunkowych w roku obrotowym 2006, okresu sprawozdawczego za grudzień. [Dowód: akta kontroli str ] 6

7 W okresie od 2 do 3 stycznia 2007 r. do Kancelarii Sejmu wpłynęło łącznie 960,75 zł na rachunek dochodów tytułem zapłaty przez posłów za faktury wystawione w dniach 13 i 18 grudnia 2006 r. Wpłaty te zostały zaksięgowane z datą 29 grudnia 2006 r. Kwota 960,75 zł została przelana na rachunek dochodów budŝetu państwa w dniu 9 stycznia 2007 r. Zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki w części 02, Kancelaria Sejmu dokonała 9 stycznia 2007 r. Kwota niewykorzystanych wydatków w wysokości 3.896,3 tys. zł, na dzień 31 grudnia 2006 r. stanowiła saldo konta Rachunek wydatków budŝetowych NBP. [Dowód: akta kontroli str , ] Operacje księgowe dokonane w okresie przejściowym zostały prawidłowo ujęte w księgach rachunkowych i w konsekwencji tych zapisów, sprawozdania Rb-27 o wykonaniu dochodów budŝetowych i Rb-28 o wykonaniu wydatków budŝetowych nie zawierały błędów. [Dowód: akta kontroli str ] Sprawozdania budŝetowe sporządza się wyłącznie na podstawie zatwierdzonych zapisów księgowych. W sprawozdaniu rocznym Rb-23 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budŝetowych, wykazana kwota ,7 tys. zł środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów i taka kwota wydatków wykonanych ( ,7 tys. zł), były zgodne z kwotą obrotów na koncie Rachunek wydatków budŝetowych NBP (zestawienia obrotów i sald księgi głównej), którego saldo było równe 0,00 zł. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu dochodów budŝetowych Rb-27 dochody wykonane wykazano w kwocie 1.735,0 tys. zł. Obroty wykazane na koncie Rachunek dochodów budŝetowych wynosiły 1.839,2 tys. zł. Na kwotę tę składały się obroty znajdujące się na koncie dotyczącym rachunku bankowego: dochody budŝetowe wykonane (1.735,0 tys. zł) i kwota podatku naleŝnego VAT, wykazana na koncie w wysokości 104,2 tys. zł, która została z rachunku bankowego odprowadzona do urzędu skarbowego. Salda kont Rachunek dochodów budŝetowych, VAT naleŝny sprzedaŝ budŝetowa i Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu VAT Dochody, wykazywały saldo 0,00 zł na koniec 2006 r. NaleŜności pozostałe do zapłaty, wykazane w sprawozdaniu Rb-27 w kwocie 93,8 tys. zł obejmowały: saldo konta naleŝności od odbiorców krajowych dochody budŝetowe w kwocie 60,7 tys. zł, saldo konta naleŝności skierowane do sądu 17,9 tys. zł, saldo konta NaleŜności zasądzone 14,2 tys. zł, saldo konta naleŝności zawieszone 1,1 tys. zł. W sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budŝetu państwa Rb-28, wykazana kwota wykonania wydatków ,7 tys. zł była zgodna z kwotą obrotów wykazanych na koncie Rachunek wydatków 7

8 budŝetowych NBP. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu rocznym Rb-28 w kwocie 9.613,1 tys. zł obejmowały zobowiązania wykazane na kontach analitycznych dotyczących rozrachunków z dostawcami na kwotę 1.043,3 tys. zł i rozrachunków z pracownikami na kwotę 8.569,8 tys. zł. Wyniki sald (saldo Wn i saldo Ma) oraz salda kont analitycznych (rozrachunkowych) są zgodne z saldami tych kont wykazanymi w zestawieniu obrotów i sald kont syntetycznych. Dane wykazane w badanych sprawozdaniach rocznych Rb-23, Rb-27, Rb-N, Rb-28, Rb-Z za 2006 r. są zgodne z danymi wykazanymi w księgach rachunkowych. [Dowód: akta kontroli str , ] W latach Kancelaria Sejmu nie poniosła wydatków strukturalnych i nie sporządziła sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych za 2005 r. i za 2006 r., powiadamiając o tym fakcie Ministra Finansów. [Dowód: akta kontroli str ] Karty płatnicze Kancelaria Sejmu zawarła w dniu 4 stycznia 1999 r. umowę z Bankiem Pekao S.A.- Grupa Pekao S.A. o wydanie kart kredytowych VISA bez prowadzenia w tym celu rachunku bankowego i rozliczanie transakcji dokonanych przy ich uŝyciu raz w miesiącu. Zgodnie z umową bank wydaje karty VISA Bussines Banku Pekso S.A. na rzecz osób wskazanych przez Kancelarię Sejmu. Łączny limit kart wynosi zł. Rozliczenie transakcji dokonanych przy uŝyciu kart jest dokonywane po zakończeniu cyklu rozliczeniowego rozpoczynającego się 25 dnia danego miesiąca, a kończącego 24 dnia następnego miesiąca, z wyjątkiem grudnia, w którym zakończenie cyklu następuje 18 grudnia, a kolejny cykl rozpoczyna się 19 grudnia i kończy 24 stycznia następnego roku. Według stanu na 31 grudnia 2006 r. wydanych zostało 10 kart VISA Bussines z limitem na ogólną kwotę zł. [Dowód: akta kontroli str ] Uruchomienie karty następuje za zgodą Szefa Kancelarii Sejmu. Pracownik otrzymujący kartę VISA składa zobowiązanie o odpowiedzialności materialnej oraz prawidłowym rozliczeniu poniesionych wydatków, a takŝe wyraŝa zgodę na potrącenie nierozliczonej kwoty z wynagrodzenia. Rozliczenie transakcji pracowników z Kancelarią (przy uŝyciu kart) dokonywane jest raz w miesiącu. Za dokonane transakcje Kancelaria Sejmu otrzymywała z banku faktury VAT, do których załącznikami były: 8

9 - zestawienia zbiorcze stanowiące wykaz łącznych kwot transakcji, dokonanych przy uŝyciu poszczególnych kart w okresie rozliczeniowym wraz z opłatami i prowizjami. Prowizja wynosi 1,5% sumy transakcji, opłata 4 zł za zabezpieczenie transakcji kaŝdej karty VISA, - zestawienia indywidualne zawierające wykaz transakcji dokonanych przez kaŝdego z posiadaczy karty. Warunkiem dokonania zapłaty faktury było potwierdzenie merytoryczne dyrektora komórki, której pracownik posiada kartę VISA Bussines i formalno-rachunkowe dla kaŝdego zestawienia indywidualnego. Przy uŝyciu kart płatniczych pracownicy Kancelarii Sejmu dokonywali płatności podczas podróŝy zagranicznych z tytułu opłat za pobyty w hotelach i wynajem środków transportu do przewozu osób delegowanych oraz za świadczone w Polsce usługi związane z obsługą Prezydium Sejmu i kierownictwa Kancelarii Sejmu. W czasie podróŝy do Belgii utracona została karta płatnicza, na podstawie której dokonano pobrania z bankomatu gotówki w EURO stanowiącej równowartość ,64 zł. W związku z nie uznaniem reklamacji przez bank PKO S.A. (pismo z dnia r.) pracownik został obciąŝony całą pobraną kwotą (10.392,64 zł). NaleŜność została przez pracownika częściowo uregulowana wpłatą do kasy 4.400,03 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 5.992,61 zł., na podstawie ugody z dnia 25 stycznia 2007 r. będzie potrącana pracownikowi przez Kancelarię Sejmu z wynagrodzenia w 10 ratach miesięcznych. NajwyŜsze wydatki poniesione zostały w lipcu 2006 r. (12.607,32 zł) i związane były z wyjazdami do Estonii, Monaco i Maroka oraz listopadzie 2006 r. (12.946,27 zł), związane z wyjazdami do Belgii i Estonii. W pozostałych miesiącach 2006 r. wydatki wyniosły: w styczniu 3.850,26 zł, lutym 168,11 zł, marcu 2.884,32 zł, kwietniu 1.268,22 zł, maju 414,21 zł, czerwcu 1.905,54 zł, sierpniu 4.890,82 zł, wrześniu 1.594,82 zł, październiku 152,00 zł, grudniu 1.431,00 zł. W 2006 r. płatności przy uŝyciu kart płatniczych zrealizowano w wysokości ,89 zł. (40,1% ogólnej kwoty limitu wydanych 10 kart zł). Rozliczenie za okres od 25 listopada 2006 r. do 18 grudnia 2006 r. dokonanych płatności kartami VISA Business wpłynęło do Biura Finansowego 3 stycznia 2007 r. z datą faktury 19 grudnia 2006 r. Kwota faktury 1.935,74 zł wykazano w zobowiązaniach za 2006 r. i opłacono 5 stycznia 2007 r. Okres od 19 grudnia do końca roku zaliczany jest do następnego roku obrotowego i rozliczany w okresie 19 grudnia roku bieŝącego do 24 stycznia roku następnego. [Dowód: akta kontroli str , ] 9

10 Fundusz dyspozycyjny Szef Kancelarii Sejmu, zarządzeniem Nr 29 z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie funduszu dyspozycyjnego w związku z art. 201 ust.2 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 5 oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 6 zarządził, iŝ fundusz dyspozycyjny ewidencjonowany w 4710 klasyfikacji wydatków, obejmuje wydatki związane z obsługą: 1) biur poselskich, klubów i kół parlamentarnych oraz ich biur, a takŝe posłów niezrzeszonych, 2) Marszałka Sejmu, Wicemarszałków Sejmu, Prezydium Sejmu, Szefa Kancelarii Sejmu, zastępców Szefa Kancelarii Sejmu, dyrektora generalnego kierującego Gabinetem Marszałka Sejmu oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Kancelarii Sejmu. W ramach tego paragrafu środki w wysokości tys. zł., przeznaczono m. in. na: fundusz komórek organizacyjnych Kancelarii Sejmu 190,3 tys. zł, fundusz komisji sejmowych - 34,1 tys. zł, zakup upominków 459,7 tys. zł, wydatki związane ze współpracą z zagranicą 204,3 tys. zł, ryczałty dla biur poselskich ,4 tys. zł, prowadzenie klubów i kół poselskich 6.128,5 tys. zł, posłów niezrzeszonych 42,6 tys. zł, wynagrodzenia pracowników biur poselskich 137,3 tys. zł, nagrody jubileuszowe pracowników biur poselskich 64,9 tys. zł, nagrody Szefa Kancelarii Sejmu 81,8 tys. zł, pozostałe wydatki (usługi gastronomiczne, art. spoŝywcze, kwiaty i inne) 293,3 tys.zł. Według stanu na koniec 2006 r. zobowiązania Kancelarii Sejmu w 4710 fundusz dyspozycyjny wynosiły 17,4 tys. zł i w porównaniu do stanu zobowiązań na koniec 2005 r. były wyŝsze o 13,8 tys. zł.(o 383,3%). Na zobowiązania te złoŝyły się dostarczone do realizacji w styczniu 2007 r. faktury wystawione w 2006 r. dotyczące : - zakupu do magazynu upominków piór i długopisów 3.355,00 zł, - usług gastronomicznych ,69 zł. w tym: związanych z obsługą: komisji sejmowych (417,00 zł) artykuły spoŝywcze, komórek organizacyjnych (5.658,69 zł) artykuły spoŝywcze, Prezydium Sejmu (8.003,00 zł) lunch e. 5 M.P. z 2002 r. Nr 23, poz Dz. U. nr 107, poz

11 Zarządzeniem Nr 5 Szefa Kancelarii z dnia 23 lutego 2005 r. określone zostały wydatki dyspozycyjne związane z obsługą m.in. Szefa Kancelarii Sejmu i zastępców Szefa Kancelarii Sejmu, ewidencjonowane w 4710 Fundusz dyspozycyjny. W dniu 6 czerwca 2006 r. Szef Kancelarii Sejmu przyznał nagrodę z funduszu dyspozycyjnego pracownikowi Kancelarii Sejmu, wicedyrektorowi Biura Analiz Sejmowych w wysokości brutto zł, za doradztwo w zakresie zgodności z prawem dokonanych i przewidzianych do wprowadzenia w 2006 r. zmian organizacyjnych, a w szczególności jak te zmiany mogą wpłynąć na działalność statutową Kancelarii Sejmu, której podstawowym zadaniem jest obsługa Sejmu i jego organów. Szef Kancelarii Sejmu uznał, Ŝe z uwagi na istotę tego doradztwa przyznanie nagrody szczególnej w ramach funduszu dyspozycyjnego było uzasadnione, chociaŝ regułą jest, Ŝe za dobrze wykonywane rutynowe prace przyznaje pracownikom nagrody z funduszu wynagrodzeń. [Dowód: akta kontroli str ] W regulaminie zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w Kancelarii Sejmu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 7 Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 28 marca 1996 r. określono osoby uprawnione (wyszczególnione w 2) do korzystania z pomocy materialnej (rodzaje wyszczególnione w 4) udzielanej ze środków funduszu. W dniu 14 grudnia 2006 r. z funduszu dyspozycyjnego zostały przyznane jednorazowe wypłaty dla znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej członków rodzin zmarłych w czasie zatrudnienia pracowników oraz emerytów i rencistów na sumę brutto zł., w wysokości po 2000 zł dla kaŝdej rodziny. Podstawę prawną decyzji podjętej przez Szefa Kancelarii Sejmu w dniu 14 grudnia 2006 r. stanowił 1 i 3 zarządzenia nr 29 Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie funduszu dyspozycyjnego, w związku z art. 201 ust.2 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej 7 oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 8 Przy podejmowaniu decyzji Szef Kancelarii Sejmu brał pod uwagę trudną sytuację materialną tych rodzin oraz fakt, Ŝe są to rodziny pracowników, którzy zginęli lub zmarli w czasie wykonywania obowiązków lub teŝ pracowników, którzy po długoletniej dobrej pracy na rzecz Kancelarii Sejmu, przeszli na emeryturę. Stwierdził, iŝ zapomogi finansowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyznawane są w zróŝnicowanej wysokości, z uwzględnieniem sytuacji materialnej rodziny, po uzgodnieniu z działającymi w Kancelarii 7 M. P. z 2002 nr 23, poz Dz. U. Nr 107, poz

12 Sejmu organizacjami związkowymi. Szef Kancelarii podjął decyzję o wypłacie jednorazowej pomocy materialnej, uznając prywatność rodzin (które nie zawsze chcą dokumentować swoją szczególnie trudną sytuację), jednocześnie widząc potrzebę konieczności wspomoŝenia ich skromnych budŝetów przed świętami BoŜego Narodzenia. Decyzja Szefa Kancelarii Sejmu w ww. sprawie nie wynikała z konieczności korzystania z innych źródeł finansowania niŝ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wynikała ona głównie ze względów proceduralnych. (Stan środków na dzień 31 grudnia 2006 r. ZFŚS wynosił 1.225,6 tys. zł.). [Dowód: akta kontroli str , , ] Dochody W ustawie budŝetowej na rok 2006 ustalono dochody w części 02 Kancelaria Sejmu w wysokości 1.528,0 tys. zł, tj. o 19,4% niŝsze od wykonania w 2005 r. Zrealizowane dochody wyniosły 1.735,0 tys. zł i w stosunku do ustawy budŝetowej na 2006 r. były wyŝsze o 207 tys. zł, tj. o 13,5%. W porównaniu do 2005 r. dochody były niŝsze o 160,8 tys. zł, tj. o 8,5%. W strukturze zrealizowanych w 2006 r. dochodów, największy udział miały wpływy z róŝnych dochodów ( 097) 850,3 tys. zł, z usług ( 083) 405,3 tys. zł i ze sprzedaŝy wyrobów ( 084) 363,7 tys. zł. Wpływy z róŝnych dochodów były wyŝsze od planowanych o 41,7%. ZłoŜyły się na nie m. in.: pozostałe wpływy (wpływy z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne, z tytułu opłat pocztowych, z rozliczeń przez posłów delegacji, z tytułu faktur korygujących ) - 213,4 tys. zł, wpłaty z odszkodowań (wypłaty z PZU, Warty komunikacyjne) - 128,6 tys. zł, zwrot nadpłaconych składek ZUS 115,4 tys. zł, wpłaty z rozliczenia biur poselskich 113,4 tys. zł, kary umowne 112,1 tys. zł, wpłaty z rozliczenia zaliczek posłów 97,9 tys. zł Przekroczenie prognozy dochodów w 2006 r. wynika z faktu, Ŝe na etapie opracowywania budŝetu dochody Kancelarii szacowane są w oparciu o zjawiska, które dadzą się przewidzieć. W trakcie realizacji budŝetu pojawiają się natomiast źródła dochodów trudne do przewidzenia lub w trudnej do określenia wysokości. Dochody z tytułu usług były niŝsze o 15,2% od prognozy przyjętej w ustawie budŝetowej. Na dochody te złoŝyły się głównie usługi poligraficzne 117,1 tys. zł, opłaty za energię 101,0 tys. zł, opłaty za dostawę wody 32,0 tys. zł, opłaty za usługi pralnicze 30,4 tys. zł, opłaty za energię cieplną 28,6 tys. zł. Dochody z tytułu sprzedaŝy wyrobów były wyŝsze 12

13 o 3,9% od prognozy przyjętej w ustawie budŝetowej. Na dochody te złoŝyły się głównie sprzedaŝ publikacji własnych 359,9 tys. zł, sprzedaŝ innych wyrobów 3,9 tys. zł. Badaniu kontrolnemu dochodów poddano 20 dowodów, w tym: 15 wybranych losowo o wartości przekraczającej 1 tys. zł (ze zbioru 364 dokumentów spośród 2559 ogólnej liczby dowodów na łączną kwotę 123,4 tys. zł i 5 dowodów (w doborze celowym o największej wartości) 218,9 tys. zł. Wartość zbadanych dowodów wyniosła łącznie 342,3 tys. zł, co stanowiło 19,7% uzyskanych dochodów ogółem, z tego: w 083 Wpływy z usług 7.499,67 zł, w 084 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów ,74 zł, w 097 Wpływy z róŝnych dochodów ,18 zł. NaleŜności dotyczące 20 podmiotów gospodarczych i osób fizycznych przypisywane były w odpowiednich wysokościach dla kaŝdego podmiotu w łącznej kwocie 342,3 tys. zł. W przypadku czterech opóźnień w zapłacie Kancelaria Sejmu wystawiała monity i wezwania do zapłaty: - Platon sp. z o.o. nie uregulowała w terminie naleŝności z tytułu zakupu ksiąŝek. Kancelaria Sejmu wystawiła notę odsetkową za zwłokę (4 dni) obciąŝając Spółkę odsetkami ustawowymi na kwotę 5,75 zł, które zostały uregulowane w terminie podanym w przypomnieniu. - Dom Handlowy ABC nie uregulował w terminie naleŝności z tytułu zakupu ksiąŝek. Po wystawieniu przypomnienia przez Kancelarię Sejmu o upłynięciu terminu zapłaty naleŝności (zwłoka 7 dni), naleŝność została uregulowana zgodnie z podanym terminem. Nie naliczono odsetek w kwocie 4,87 zł, gdyŝ były one niŝsze od kosztów ponownej wysyłki upomnienia i noty odsetkowej. Roman Maliszewski-Firma Gastronomiczno-Handlowa nie uregulowała w terminie naleŝności z dwóch faktur nr z dnia 28 czerwca 2006 r. z terminem zapłaty 12 lipca 2006 r. i nr /2006 z dnia 10 lipca 2006 r. z terminem zapłaty 24 lipca 2006 r.). W wyniku monitowania przez Kancelarię Sejmu o upłynięciu terminu zapłaty naleŝności zostały uregulowane w dniu 2 października 2006 r. Firmę obciąŝono notą odsetkową nr BF-51/06 z dnia 5 października 2006 r. za zwłokę 80 dni 27,37 zł i za zwłokę 68 dni 56,25 zł. W związku z zakończoną działalnością usług gastronomicznych przez Romana Maliszewskiego w Domu Poselskim KS z dniem 31 października 2006 r., wystawiono ostateczne wezwanie do zapłaty w dniu 31 października 2006 r. i 9 listopada 13

14 2006 r. oraz notę odsetkową nr BF-70/06 w dniu 5 stycznia 2007 r. W wyniku tych działań została uregulowana naleŝność Kancelarii Sejmu wraz z odsetkami w wysokości 1.062,77 zł. w dniu 26 marca 2007 r. [Dowód: akta kontroli str ] NaleŜności Kancelarii Sejmu z tytułu naliczonych odsetek na koniec 2006 r. wyniosły 9.026,88 zł, w tym: z tytułu nieterminowych płatności od kontrahentów 4.284,31 zł oraz z tytułu naleŝności wynikających z wyroków sądowych 4.742,57 zł. Dochody w 092 Pozostałe odsetki wyniosły 881,19 zł. Na koniec 2006 r. nieuregulowane naleŝności z tytułu odsetek wyniosły 8.145,69 zł i stanowiły 90,2% ogółu naliczonych odsetek. [Dowód: akta kontroli str ] Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie kontroli przypisów naleŝności i ich egzekwowania. W 2006 r. w Kancelarii Sejmu nie występowały naleŝności długoterminowe. Szczegółowej kontroli poddano dochody uzyskiwane z tytułu wynajmowanych powierzchni Kancelarii Sejmu. BudŜet Kancelarii Sejmu w 2006 r. zakładał dochody uzyskane z dzierŝawy pomieszczeń przez punkty usługowe w Kancelarii w kwocie na kwotę 96,0 tys. zł. Dochody z najmu powierzchni i dzierŝawy składników majątkowych zrealizowano w wysokości 86,1 tys. zł. Dotyczyły one głównie 7 punktów usługowych: gabinetu fryzjerskiego, kosmetycznego, punktu handlowego Polhiper, ekspozytury PKO BP S.A., punktu sprzedaŝy kwiatów i drobnych upominków, sprzedaŝy prasy i Telekomunikacji Polskiej. Analiza przedstawionych dokumentów (umowy, aneksy do umów) potwierdziła kontynuację realizacji umów z tytułu wynajmowanej powierzchni Kancelarii Sejmu z w/w kontrahentami, za wyjątkiem Firmy Gastronomiczno - Handlowej Roman Maliszewski. [Dowód: akta kontroli str. Protokół kontroli Wykonanie budŝetu państwa cz.2 Kancelaria Sejmu w 2005 r , , , , ] Pismem z dnia 25 lipca 2006 r. Kancelaria Sejmu poinformowała Romana Maliszewskiego Firma Gastronomiczno Handlowa, Ŝe na podstawie 10 ust. 1 umowy z dnia 30 kwietnia 1997 r. na prowadzenie restauracji, cocktail baru, mini baru w Domu Poselskim oraz barku w budynku K rozwiązuje umowę z zachowaniem 4 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień 30 listopada 2006 r. W okresie tym strony dokonają inwentaryzacji i rozliczeń składników majątkowych w terminie nie później niŝ do 30 listopada 2006 r. Aneksem nr 10 z dnia 31 sierpnia 2006 r. do ww. umowy wprowadzono zmiany poprzez skreślenie z odpowiednich paragrafów umowy wyrazu mini barku 14

15 i wprowadzenie zapisu, Ŝe w ciągu 7 dni od daty podpisania aneksu Restaurator przekaŝe pomieszczenia mini barku oraz znajdujące się w nim składniki majątkowe będące własnością Kancelarii protokołami przekazania przejęcia Kancelarii Sejmu. W miejsce ww. umowy, w dniu 4 grudnia 2006 r. zawarto umowę z firmą IMPEL CATERING Spółką z o.o. na świadczenie usług gastronomicznych w restauracji, cocktail barze w Domu Poselskim i barku w budynku K. Zawarta umowa zobowiązuje restauratora do wnoszenia miesięcznych opłat za przejęte pomieszczenia w kwocie 5.000,0 zł brutto w tym kwota netto 4098,36 zł oraz podatek VAT w kwocie 901,64 zł, korzystanie z połączeń telefonicznych, energię elektryczną, wodę zimną i wodę zimną do podgrzania, wywóz odpadków, odprowadzenie ścieków. Tytułem zabezpieczenia przekazanych w bezpłatne uŝywanie urządzeń i maszyn gastronomicznych, mebli i wyposaŝenia Restaurator złoŝył weksel własny in. blanco z deklaracją wekslową. Nieodpłatnie, Kancelaria Sejmu udostępniła pomieszczenia wyposaŝone w telefon, faks, stałe łącze, przyłącze do Internetu oraz wymagany przez International Air Transport Association (IATA) stalowy sejf, trzem firmom tworzącym stanowiska sprzedaŝy biletów kolejowych (PKP Intercity), biletów lotniczych na trasach międzynarodowych (S.A.Z. S.A.Biuro PodróŜy First Class ) oraz biletów lotniczych na trasach krajowych (PLL LOT S.A. ). Ponadto w zawartej umowie pomiędzy Kancelarią Sejmu a S.A.Z. S.A. Biuro PodróŜy First Class w Warszawie Nr 4/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. strony ustaliły, iŝ Kancelaria zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Wykonawcy miesięcznej opłaty ryczałtowej obejmującej koszty obsługi stanowiska w wysokości 0,50 zł netto plus 22% VAT razem 0,61 zł oraz za obsługę Kancelarii Sejmu w wysokości 925 zł netto plus 22% VAT razem 1.128,50 zł. Podobne działania występują w Parlamentach Europejskich. [Dowód: akta , ] Terminowość przekazywania dochodów na centralny rachunek bieŝący państwa. Zapisy konta 222 Rozliczenie dochodów budŝetowych, sald konta 130 i przelewów według dat wykonania (od 6 do 8 stycznia 2007 r.) wykazały, iŝ uzyskane w 2006 r. przez Kancelarię Sejmu dochody były terminowo odprowadzone na centralny rachunek bieŝący państwa 9. W rocznym sprawozdaniu Rb-23 o stanie środków na rachunkach bankowych, wykazano dochody wykonane i przekazane na centralny rachunek budŝetu państwa w kwocie 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budŝetu państwa (Dz.U nr 116, poz. 784). 15

16 ,52 zł (zgodnie z dochodami wykazanymi w rocznym sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów). Roczne sprawozdania zostały sporządzone i przekazane do Ministerstwa Finansów w dniu 20 lutego 2007 r., tj. w terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej. 10 [Dowód: akta kontroli str ] NaleŜności pozostałe do zapłaty NaleŜności pozostałe do zapłaty ogółem według stanu na koniec grudnia 2006 r. wyniosły 93,8 tys. zł i w porównaniu do stanu na koniec 2005 r. (82,1 tys. zł) były wyŝsze o 11,7 tys. zł (o 14,3%). Zaległości na koniec grudnia 2006 r. wyniosły 56,7 tys. zł i były wyŝsze o 17,2 tys. zł od kwoty zaległości na koniec 2005 r. (o 43,5%). Relacja zaległości do dochodów w 2006 r. wyniosła 3,3% (w 2005 r.-2%). Zaległości w podziale na paragrafy klasyfikacji budŝetowej dotyczyły: Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych - zaległości z tytułu dzierŝawy pomieszczeń centrali telefonicznej w wysokości 2,9 tys. zł Wpływy z usług 9,5 tys. zł w tym: zaległości z tytułu wykonanych usług komputerowych, niezapłaconych rachunków za energię elektryczną, wywóz śmieci w wysokości 5,0 tys. zł (w styczniu wpłacono do kasy Kancelarii Sejmu kwotę 0,3 tys. zł i dokonano przelewu - 0,8 tys. zł), zaległości z tytułu usług poligraficznych 14 posłów V kadencji w wysokości 2,9 tys. zł (w styczniu 2007 r. 10 dłuŝników uregulowało swoje zobowiązania wobec Kancelarii Sejmu w łącznej kwocie 2,4 tys. zł, 4 dłuŝników nie uregulowało naleŝności (0,5 tys. zł), zaległości za komputerową bazę danych i oprogramowanie w kwocie 1,5 tys. zł umorzone postanowieniem sądu z powodu braku miejsca pobytu pozwanej Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów - zaległości z tytułu sprzedaŝy publikacji własnych w wysokości 14,7 tys. zł. Postanowieniem komornika sądowego z 1996, 1998, 2001 r. i sądu z 1994 r. umorzono egzekucję z powodu ogłoszenia upadłości Przedsiębiorstwa w kwocie 5,4 tys. zł.; nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności kwoty 7,9 tys. zł wraz z odsetkami (faktura z dnia 24 sierpnia 2004 r.), którą sąd uprzednio nakazał wypłacić; wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Centrum Św. Maksymiliana o zapłatę 0,2 10 Dz. U nr 115, poz

17 tys. zł wraz odsetkami (faktura z dnia 4 kwietnia 2005 r.), egzekucja w toku, komornik zajął konto ZUS; zaległość w kwocie 0,4 tys. zł według opinii radców prawnych Kancelarii jest kwotą, która w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska kwoty wyŝszej od kosztów dochodzenia egzekucji (w styczniu dwóch dłuŝników uregulowało swoje zobowiązania wobec Kancelarii w łącznej kwocie 0,3 tys. zł; naleŝności w kwocie 0,9 tys. zł nie uregulowało dwóch kontrahentów (694,4 zł firma Matras S.A. - po 17 dniach od potwierdzenia salda w dniu wysłano upomnienie o zobowiązaniu) i (165,0 zł firma księgarska Filomena Pawliczak w dniu wysłano potwierdzenie salda na , naleŝność wraz z odsetkami uregulowano w dniu ) Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych - zaległości za tonery dla firmy AB Concept w wysokości 2,9 tys. zł dot. faktury z dnia 12 lipca 2004 r. z terminem zapłaty 26 lipiec 2004 r. - sprawa w dniu 12 grudnia 2005 r. skierowana do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście w celu wyegzekwowania naleŝności. Sąd Rejonowy w dniu 27 października 2006 r. nakazał zapłacić w postępowaniu upominawczym pozwanemu na rzecz Kancelarii Sejmu kwotę 2,9 tys. zł wraz z odsetkami od dnia 26 lipca 2004 r. do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu. Nakaz stał się prawomocny, sprawa została skierowana do postępowania egzekucyjnego Pozostałe odsetki - odsetki za niezapłacone faktury za dostarczone publikacje i tonery w wysokości 7,0 tys. zł (sprawy skierowane do sądu w celu egzekwowania naleŝności) Wpływy z róŝnych dochodów 19,1 tys. zł - w tym: zaległości z tytułu spłat poŝyczek przez 5 posłów I kadencji w wysokości 5,0 tys. zł i 1 posła X kadencji w wysokości 2,3 tys. zł (postanowieniem komornika sądowego umorzone wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji), zaległości z tytułu wpłat za niedobory zawinione, wpłat odsetek za nieterminowe płatności i rozliczenia biura poselskiego przez 3 posłów IV kadencji w wysokości 11,8 tys. zł - sprawy skierowane przez Biuro Prawne i Spraw Pracowniczych do sądu w celu wyegzekwowania naleŝności Kancelarii Sejmu. W toku realizacji budŝetu w 2006 r. Kancelaria Sejmu nie dokonywała umorzeń, zaniechań poboru i odroczeń terminu spłaty naleŝności. W czterech przypadkach Szef Kancelarii rozłoŝył płatności na raty w łącznej wysokości 27,4 tys. zł, które dotyczyły następujących tytułów: 17

18 - rozliczenie środków finansowych na prowadzenie biura poselskiego w okresie IV kadencji Sejmu 3 posłów (19,8 tys. zł) Decyzje Szefa Kancelarii Sejmu z dnia r., r., r. - w związku z rozwiązaniem umowy o pracę zwrot opłaty związanej z nadaniem stopnia doktora specjalista ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych (7,6 tys. zł) umowa ugody z dnia r. W 2006 r. nie wystąpiły naleŝności Kancelarii Sejmu, które uległy przedawnieniu. [Dowód: akta kontroli str , ] Realizacja wydatków W ustawie budŝetowej na 2006 r. w części 02 Kancelaria Sejmu wydatki zaplanowano w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w wysokości tys. zł. W porównaniu do 2005 r. wydatki były niŝsze o tys. zł (o 0,8%). W trakcie roku 2006 r. wydatki zmniejszono o tys. zł (blokada środków) do łącznej wysokości tys. zł. Kancelaria Sejmu składała do Ministerstwa Finansów zapotrzebowania na środki na podstawie harmonogramu realizacji wydatków przekazanego do Ministerstwa Finansów w marcu 2006 r.), opracowanego na podstawie danych złoŝonych przez komórki organizacyjne i aktualizowanego w trakcie roku. Zgodnie z zapisem na koncie 223 Rozliczenie wydatków budŝetowych, Kancelarii Sejmu przekazano środki na wydatki z budŝetu państwa w wysokości tys. zł. RóŜnica w wysokości tys. zł pomiędzy kwotą zawartą w miesięcznym zapotrzebowaniu na środki na grudzień 2006 r. a środkami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów na wydatki, to: tys. zł wydatki niewygasające z końcem 2006 r., tys. zł wstrzymana transza z dnia r. na podstawie pism Kancelarii Sejmu (BF /06 z dnia r. oraz BF /06 z dnia r.) Zrealizowane wydatki wyniosły tys. zł w tym: wydatki niewygasające tys. zł i w stosunku do planu były niŝsze o tys. zł (o 10,6%) oraz niŝsze od planu 18

19 po zmianach o tys. zł (o 5,7%). W stosunku do 2005 r. wydatki były niŝsze o tys. zł (o 4,2%). Niewykorzystane środki budŝetowe w kwocie tys. zł., Kancelaria Sejmu zwróciła w dniu 9 stycznia 2007 r. do Ministerstwa Finansów na rachunek budŝetu państwa, co jest zgodne z zapisami stanu konta 130 rachunek wydatków budŝetowych i ze stanem konta 223 rozliczenie wydatków budŝetowych. W miesięcznym sprawozdaniu Rb-28 o wydatkach budŝetowych Kancelarii Sejmu na koniec grudnia 2006 r., potwierdzonym przez Ministerstwo Finansów w dniu 24 stycznia 2007 r. i rocznym, potwierdzonym w dniu 20 lutego 2007 r., wysokość wydatków wykazano w kwocie tys. zł, co było zgodne z księgową ewidencją analityczną (łącznie w poszczególnych paragrafach). NajwyŜsze wydatki Kancelarii Sejmu w 2006 r. dotyczyły paragrafów: Wynagrodzenia osobowe pracowników tys. zł (44,6% wydatków ogółem) środki przeznaczono na: uposaŝenia poselskie ,1 tys. zł, uposaŝenia deputowanych do Parlamentu Europejskiego 6.266,0 tys. zł, wynagrodzenia pracowników ,1 tys. zł Fundusz dyspozycyjny tys. zł (20,3% wydatków ogółem), Składki na ubezpieczenia społeczne tys. zł (5,8% wydatków ogółem), środki przeznaczono min. na składki na ubezpieczenie społeczne posłów 5.304,3 tys. zł, składki na ubezpieczenie deputowanych do PE 626,7 tys. zł, składki na ubezpieczenie pracowników ,1 tys. zł, składki na ubezpieczenie na umowy i prace zlecone 107,1 tys. zł, Zakup usług pozostałych ,4 tys. zł (5,8% wydatków ogółem), środki przeznaczono m. in. na: usługi pocztowe 1.583,8 tys. zł, rozmowy telefoniczne, fax, telex 1.674,3 tys. zł, usługi komputerowe 1.045,6 tys. zł, zakwaterowanie posłów 2.399,1 tys. zł, usługi w ramach Generalnego Planu Zamówień (GPZ) 3.359,1 tys. zł, usługi informatyczne 2.454,1 tys. zł RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,4 tys. zł (4,3% wydatków ogółem), w tym diety poselskie ,1 tys. zł, diety Rady Ochrony Pracy (ROP) 215,3 tys. zł., 19

20 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,9 tys. zł (2,4% wydatków ogółem), środki przeznaczono m.in. na: zakup dzienników urzędowych, katalogów, biuletynów, czasopism zagranicznych i krajowych 66,2 tys. zł, części zamiennych do samochodów 52,9 tys. zł, części komputerowych, części zamiennych do maszyn poligraficznych oraz pozostałych części zamiennych 330,6 tys. zł, materiałów poligraficznych 152,6 tys. zł, paliwo, oleje silnikowe 895,6 tys. zł, materiałów budowlanych i sanitarnych 241,3 tys. zł, materiałów czystościowych 78,1 tys. zł, odzieŝy roboczej 140,5 tys. zł, mebli 288,8 tys. zł, materiałów piśmiennych i biurowych 419,0 tys. zł, zakupy w ramach GPZ 1.868,8 tys. zł, druków urzędowych i materiałów do drukarek 566,3 tys. zł. Struktura wydatków w części 02 - według grup ekonomicznych była następująca: - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 tys. zł (4,5% wydatków w cz. 02), wydatki bieŝące jednostek budŝetowych ,9 tys. zł (92,1% wydatków w cz. 02), wydatki majątkowe ,5 tys. zł (3,4% wydatków w cz. 02). [Dowód: akta kontroli str ] Przyczyny niepełnego wykonania wydatków w 2006 r.: W Wynagrodzenia osobowe pracowników - niŝsze wykonanie wydatków na uposaŝenia poselskie (o tys. zł) wynikało z załoŝenia, iŝ uposaŝenia będzie pobierać 430 posłów a pobierało je 412 posłów, przy czym nie wszyscy w pełnej wysokości, ponadto niŝsze były wydatki na dodatki do uposaŝeń poselskich przysługujących przewodniczącym, zastępcom komisji sejmowych i członkom komisji sejmowych oraz posłom reprezentującym Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym. W Składki na ubezpieczenia społeczne na niŝsze wykonanie wydatków na ubezpieczenia społeczne (o tys. zł) miały wpływ takie czynniki jak: - niŝsze wykonanie funduszu wynagrodzeń osobowych, niŝsze wykonanie wydatków na prace zlecone, trudny do określenia na etapie planowania w czerwcu 2005 r. stan oskładkowania posłów V kadencji i pracowników, zwrot składek, na podstawie decyzji ZUS dla osób, które na skutek osiągania przychodu poza Kancelarią Sejmu, przekroczą podstawę oskładkowania. W Zakup materiałów i wyposaŝenia, na niŝsze wykonanie wydatków (o tys. zł) wpłynęło uzyskanie korzystnych cen w postępowaniach przetargowych, jak równieŝ dostosowywanie się do bieŝących potrzeb zgłaszanych przez komórki organizacyjne. 20

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Nr kontroli KBF-41006/06 Nr ewid. 121/2006/P/05/040/KBF Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku Część 13 INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/13/002 Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie ochrony osób ubezpieczonych

Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie ochrony osób ubezpieczonych NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDśETU I FINANSÓW KBF-41024/03 Nr ewid. 133/2004/P03027/KBF Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Organ założycielski P/12/036

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie Finansowe OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MONNARI TRADE S.A. w Łodzi, ul. Radwańska 6 Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANOŚĆ KONTROLNA BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

I. ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANOŚĆ KONTROLNA BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ W POLICJI W 2011 ROKU I. ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANOŚĆ KONTROLNA BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI PPRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI.

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 30 grudnia 2009 r. Podsekretarz Stanu Akceptuję: Jarosław Pawłowski SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4

Bardziej szczegółowo

N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. KAP-41002/07 Nr ewid. 130/2008/P/07/002/KAP

N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. KAP-41002/07 Nr ewid. 130/2008/P/07/002/KAP N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KAP-41002/07 Nr ewid. 130/2008/P/07/002/KAP Informacja o wynikach kontroli wykorzystywania nieruchomości Skarbu Państwa połoŝonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach 32 Rolnictwo, 33 Rozwój wsi, 35 Rynki rolne, 62 Rybołówstwo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach 32 Rolnictwo, 33 Rozwój wsi, 35 Rynki rolne, 62 Rybołówstwo N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI KRR-4100-01-01/2014 Nr ewid. 113/2014/P/14/001/KRR Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych Inwestycja,

Bardziej szczegółowo

Procedury, rekomendacje

Procedury, rekomendacje Podręcznik dobrych praktyk i procedur wdrażania w Dzielnicach m.st. Warszawy projektów nieinwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo