Plan kont dla organu budŝetu miasta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan kont dla organu budŝetu miasta"

Transkrypt

1 Plan kont dla organu budŝetu miasta Załącznik nr 1 Lp. Numer konta syntetyczn ego Numer konta analitycznego Nazwa konta Konta bilansowe Rachunek budŝetu lokaty Niewygasające wydatki własne gminy klasyfikacja budŝetowa-rozdział jw. paragraf zlecone gminy klasyfikacja budŝetowa-rozdział jw. paragraf własne powiat klasyfikacja budŝetowa -rozdział jw. paragraf zlecone powiatu klasyfikacja budŝetowa-rozdział jw. paragraf Zlecone Skarb Państwa klasyfikacja budŝetowa -rozdział jw. paragraf własne gminy wg jednostki organizacyjnej zlecone gminy wg jednostki organizacyjnej własne powiatu wg jednostki organizacyjnej zlecone powiatu wg jednostki organizacyjnej Kredyty bankowe Tytuł spłaty Nr kredytu Rachunki środków funduszy pomocowych projekt klasyfikacja budŝetowa-rozdział jw. paragraf Rozliczenie dochodów budŝetowych gmina Wg jednostki powiat Wg jednostki Zadania zlecone Skarb Państwa 6

2 Wg jednostki Rozliczenie wydatków budŝetowych Własne gminy Wg jednostki Zlecone gminy Wg jednostki Własne powiatu Wg jednostki Zlecone powiatu Wg jednostki Rozrachunki budŝetu gmina Rodzaj/nazwa powiat Rodzaj/ nazwa Zlecone Skarbu państwa Wg jednostki Rozliczenie niewygasających wydatków gmina wg jednostki powiat wg jednostki Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych projekt Nazwa jednostki organizacyjnej/ rodzaj Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych projekt Nazwa jednostki organizacyjnej/ rodzaj Pozostałe rozrachunki NaleŜności rodzaj Zobowiązania rodzaj NaleŜności finansowe Tytuły naleŝności wg kontrahenta Zobowiązania finansowe Tytuł zobowiązania Rodzaj/ nr poŝyczki Dochody budŝetu własne gminy klasyfikacja budŝetowa-rozdział jw. paragraf zlecone gminy klasyfikacja budŝetowa-rozdział 7

3 jw. paragraf własne powiat klasyfikacja budŝetowa -rozdział jw. paragraf zlecone powiatu klasyfikacja budŝetowa-rozdział jw. paragraf Wydatki budŝetu własne gminy klasyfikacja budŝetowa-rozdział jw. paragraf zlecone gminy klasyfikacja budŝetowa-rozdział jw. paragraf własne powiat klasyfikacja budŝetowa -rozdział jw. paragraf zlecone powiatu klasyfikacja budŝetowa-rozdział jw. paragraf Niewykonane wydatki Analityka wg potrzeb Niewygasające wydatki Analityka wg potrzeb Dochody z funduszy pomocowych projekt klasyfikacja budŝetowa-rozdział jw. paragraf Wydatki z funduszy pomocowych projekt klasyfikacja budŝetowa-rozdział jw. paragraf Rozliczenia międzyokresowe Analityka wg potrzeb Tytuł rozliczeń Skumulowana nadwyŝka lub niedobór na zasobach budŝetu Wymóg systemu księgowego Analityka wg potrzeb Niedobór lub nadwyŝka budŝetu Analityka wg potrzeb źródła zwiększeń/ zmniejszeń Wynik na pozostałych operacjach Wymóg systemu księgowego Analityka wg potrzeb Fundusze pomocowe projekt 8

4 Analityka wg potrzeb Konta pozabilansowe Zobowiązania warunkowe Analityka wg potrzeb Rodzaj Planowane dochody budŝetu Wymóg systemu księgowego Analityka wg potrzeb Planowane wydatki budŝetu Konta typowe dla projektów unijnych (137,227,228,907,908,967) oznaczone są dwucyfrowym drugim członem. W przypadku wystąpienia kont pozostałych w ramach realizacji zadań z funduszy pomocowych, w zakresie których umowa lub przepis określają konieczność wydzielenia środków pomocowych na odrębnym rachunku bankowym drugi jednocyfrowy człon zostanie zastąpiony drugim dwucyfrowym członem. Opis kont : Wymóg systemu księgowego Analityka wg potrzeb Konto Rachunek budŝetu Konto słuŝy do ewidencji operacji pienięŝnych dokonywanych na bankowym rachunku budŝetu. Na stronie Wn konta 133 ujmuje się wpływy środków pienięŝnych w korespondencji z kontem 901, kontami rozrachunkowymi oraz z kontem 134 i 260 jako wpływ kredytów i poŝyczek a takŝe odsetki od rachunków bankowych. Na stronie Ma wypłaty środków w korespondencji z kontem 223, spłaty kredytów i poŝyczek w korespondencji z kontem 134 i 260. Na stronie Ma ujmuje się równieŝ środki przekazane na projekty unijne. Zapisy na kontach dokonywane są na podstawie wyciągów bankowych. Na koncie 133 ujmuje się równieŝ lokaty dokonywane ze środków rachunku budŝetu oraz środki na niewygasające wydatki. Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pienięŝnych na rachunku bankowym. Konto Kredyty bankowe Konto 134 słuŝy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie budŝetu. Na stronie Wn ujmuje się spłatę lub umorzenie kredytu. Na stronie Ma ujmuje się kredyt bankowy. Otrzymany kredyt księguje się Wn 133, Ma 134. Konto moŝe wykazywać saldo Ma oznaczające stan kredytu przeznaczonego na finansowanie budŝetu 9

5 Konto 137 -,,Rachunki środków funduszy pomocowych,, Konto słuŝy do ewidencji środków pienięŝnych otrzymanych w ramach realizacji zadań z funduszy pomocowych, w zakresie których umowa lub przepis określają konieczność wydzielenia środków pomocowych na odrębnym rachunku bankowym. Na stronie Wn ujmuje się wpływy środków, a na stronie Ma - wypłaty środków. Ewidencja szczegółowa do konta 137 powinna umoŝliwić ustalenie stanu środków kaŝdego wyodrębnionego funduszu pomocowego, z ewentualnym dalszym podziałem wpływów i wydatków oraz stanów środków wg zasad wynikających dla danego funduszu pomocowego. Konto 137 moŝe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pochodzących z funduszy pomocowych na rachunkach bankowych. Konto 222,, Rozliczenia dochodów budŝetowych,, Konto 222 słuŝy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budŝetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki dochodów budŝetowych oraz urzędami obsługującymi organy podatkowe z tytułu realizowanych przez nie dochodów budŝetu państwa. Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budŝetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe w wysokości wynikającej z rocznych sprawozdań z wykonania planu dochodów budŝetowych tych jednostek w korespondencji z kontem 901. Na stronie Ma konta 222 ujmuje się przelewy dochodów budŝetowych na rachunek budŝetu, dokonane przez jednostki budŝetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe, w korespondencji z kontem 133. Ewidencję szczegółową do konta 222 prowadzi się w sposób umoŝliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostki budŝetowymi oraz urzędami obsługującymi organy podatkowe z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów budŝetowych. Konto 222 moŝe wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 222 oznacza stan zrealizowanych dochodów budŝetowych objętych rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budŝetowych, lecz nieprzekazanych na rachunek budŝetu. Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodów budŝetowych przekazanych przez jednostki budŝetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe na rachunek budŝetu, lecz nieobjętych rocznymi sprawozdaniami. Konto 223,, Rozliczenie wydatków budŝetowych,, Konto to słuŝy do ewidencji rozliczeń wydatków budŝetowych realizowanych przez jednostki budŝetowe miasta Konina (Wn 223 i Ma 133). Na stronie Wn ujmuje się środki przelane z rachunku budŝetu na pokrycie wydatków w korespondencji z kontem 133. Na stronie Ma ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki budŝetowe w wysokości wynikającej z rocznych sprawozdań z wykonania planu wydatków tych jednostek w korespondencji z kontem 902. Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umoŝliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budŝetowymi z tytułu przelanych na ich rachunki środków budŝetowych przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków budŝetowych. 10

6 Saldo Wn oznacza stan przelanych środków na rachunki bieŝące jednostek budŝetowych, lecz niewykorzystanych na pokrycie wydatków budŝetowych. Konto 224,, Rozrachunki budŝetu,, Konto to słuŝy od ewidencji rozrachunków z innymi budŝetami, a w szczególności: - rozliczeń dochodów budŝetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budŝetu jst - rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budŝetów - rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji - rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budŝetu państwa. Ewidencja szczegółowa umoŝliwia ustalenie stanu naleŝności i zobowiązań wg poszczególnych tytułów oraz wg poszczególnych budŝetów. Konto moŝe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŝności, a saldo Ma stan zobowiązań z tytuł u pozostałych rozrachunków. Konto 225,, Rozliczenie niewygasających wydatków,, Konto to słuŝy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budŝetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki niewygasających wydatków. Na stronie Wn ujmuje się środki przelane z rachunku budŝetu na pokrycie niewygasających wydatków jednostek budŝetowych. Na stronie Ma ujmuje się wydatki zrealizowane przez jednostki budŝetowe oraz przelewy środków niewykorzystanych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 225 powinna zapewnić moŝliwość ustalenia stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budŝetowymi z tytułu przekazanych im środków na realizację niewygasających wydatków. Konto moŝe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan nierozliczonych środków przekazanych jednostkom budŝetowym na realizację niewygasających wydatków. Konto 227 -,, Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych,, Konto słuŝy do ewidencji rozliczeń z jednostkami z tytułu zrealizowanych dochodów dotyczących funduszy pomocowych. Na stronie Wn ujmuje się dochody zrealizowane w wysokości wynikającej z rocznego sprawozdania z wykonania planu dochodów w korespondencji z kontem 907. Na stronie Ma ujmuje się przelewy dochodów (odsetki od rachunku bankowego podległej jednostki Wn 137 Ma 227 ). Ewidencja szczegółowa do konta 227 umoŝliwia ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów. Konto 227 moŝe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan dochodów zrealizowanych przez jednostki i objętych rocznymi sprawozdaniami z wykonania planu dochodów, lecz nie przekazanych na rachunek środków funduszy pomocowych. Saldo Ma konta 227 oznacza stan dochodów przekazanych przez jednostki na rachunek środków funduszy pomocowych, lecz nieobjętych rocznymi sprawozdaniami z wykonania planu dochodów. 11

7 Konto 228 -,,Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych,, Konto 228 słuŝy do ewidencji rozliczeń z jednostkami z tytułu dokonywanych przez te jednostki wydatków ze środków funduszy pomocowych. Na stronie Wn ujmuje się środki przelane z rachunku środków funduszy pomocowych na pokrycie wydatków jednostek w korespondencji z kontem 137 ( Wn 228 Ma 137 ). Na stronie Ma konta 228 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki w wysokości wynikającej z rocznych sprawozdań z wykonania planu wydatków tych jednostek, w korespondencji z kontem 908 ( Wn 908 Ma 228 ). Ewidencję szczegółową do konta 228 prowadzi się w sposób umoŝliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami z tytułu przelanych na rachunki środków przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków ze środków funduszy pomocowych. Saldo Wn konta 228 oznacza stan przelanych środków funduszy pomocowych na rachunki jednostek, lecz jeszcze niewykorzystanych na pokrycie wydatków. Konto Pozostałe rozrachunki,, Konto słuŝy są ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją budŝetu z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach 222,223,224,225,227,228, 250,260 m. in. odsetek bankowych, które wpływają w nowym roku, a dotyczą roku poprzedniego i sumy do wyjaśnienia (Wn 133 i Ma 240) oraz pobrane prowizje bankowe i refundacje prowizji. Na koncie 240 ewidencjonowane są równieŝ rozrachunki wewnętrzne z tytułu przekazywania środków na programy unijne. Ewidencja szczegółowa umoŝliwia ustalenie stanu rozrachunków wg poszczególnych tytułów oraz kontrahentów. Konto moŝe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŝności, Ma stan zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków. Konto 250 -,,NaleŜności finansowe,, Konto słuŝy do ewidencji naleŝności zaliczanych do naleŝności finansowych, a w szczególności z tytułu udzielonych poŝyczek. Na stronie Wn konta 250 ujmuje się powstanie i zwiększenie naleŝności finansowych, a na stronie Ma ich zmniejszenie. Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić moŝliwość ustalenia stanu naleŝności z poszczególnymi kontrahentami wg tytułów naleŝności. Konto moŝe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŝności, a saldo Ma stan nadpłat z tytułu naleŝności finansowych. 12

8 Konto Zobowiązania finansowe,, Na koncie tym ewidencjonowane są zobowiązania zaliczane do zobowiązań finansowych, a w szczególności z tytułu zaciągniętych poŝyczek i wyemitowanych instrumentów finansowych ( Wn 133, Ma 260) oraz spłaty rat kapitałowych poŝyczek (Wn 260, Ma 133). Na koncie tym księguje się równieŝ umorzenia poŝyczek (Wn 260 i Ma 962). Ewidencja szczegółowa umoŝliwia ustalenie stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań. Konto moŝe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań finansowych, a saldo Ma - stan zaciągniętych zobowiązań finansowych. Konto 901 Dochody budŝetowe,, Na tym koncie ewidencjonowane są osiągnięte dochody, które bezpośrednio wpływają na rachunek organu. ( Wn 133, Ma 901). Na stronie Ma ujmuje się równieŝ dochody budŝetu na podstawie sprawozdań budŝetowych jednostek budŝetowych i innych organów w korespondencji z kontem 222 i 224 raz na koniec roku (na podstawie sprawozdań RB- 27S rocznych); inne dochody w szczególności subwencje i dotacje w korespondencji z kontem 133. Na stronie Wn ujmuje się przeniesienie w końcu roku sumy osiągniętych dochodów budŝetu na konto 961. Saldo Ma oznacza sumę osiągniętych dochodów za dany rok. Pod datą ostatniego dnia roku budŝetowego saldo konta przenosi się na konto 961. Ewidencja szczegółowa umoŝliwia ustalenie stanu poszczególnych dochodów wg podziałek klasyfikacji. Pod datą ostatniego dnia roku budŝetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961. Konto 902 -,, Wydatki budŝetu,, Konto słuŝy do ewidencji dokonanych wydatków budŝetowych budŝetu. Na stronie Wn ujmuje się wydatki: jednostek budŝetowych na podstawie rocznych sprawozdań finansowych, w korespondencji z kontem 223 (Wn 902, Ma 223), z tytułu rozrachunków z innymi budŝetami w korespondencji z kontem 224 raz na koniec roku (na podstawie sprawozdań RB 28S rocznych), własne w korespondencji z kontem 133. Na stronie Ma ujmuje się przeniesienie w końcu roku sumy dokonanych wydatków budŝetowych na konto 961. Ewidencja szczegółowa powinna umoŝliwić ustalenie stanu poszczególnych wydatków budŝetu według podziałek klasyfikacji. Saldo Wn oznacza sumę dokonanych wydatków budŝetu za dany rok. Pod datą ostatniego dnia roku budŝetowego saldo przenosi się na konto 961.(Wn 961 i Ma 902). Konto Niewykonane wydatki,, Konto słuŝy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych (Wn 903 i Ma 904) na podstawie uchwały organu stanowiącego jst. Na stronie Wn konta 903 ujmuje się wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych w korespondencji z kontem 904. Pod datą ostatniego dnia roku budŝetowego saldo konta 903 przenosi się na konto

9 Konto Niewygasające wydatki,, Konto słuŝy do ewidencji wydatków niewygasających. Na stronie Wn ujmuje się wydatki jednostek budŝetowych dokonane w cięŝar planu niewygasajacych wydatków na podstawie ich sprawozdań budŝetowych w korespondencji z kontem 225, przeniesienie niewygasających wydatków na dochody budŝetowe. Na stronie Ma ujmuje się wielkość zatwierdzonych niewygasających wydatków w oparciu o uchwałę Rady Miasta (Wn 903 i Ma 904). Konto moŝe wykazywać saldo ma do czasu zrealizowania planu niewygasających wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków. Konto 907 -,, Dochody z funduszy pomocowych,, Konto 907 słuŝy do ewidencji osiągniętych dochodów z tytułu realizacji funduszy pomocowych. Na stronie Wn konta 907 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy osiągniętych dochodów na konto 967. Na stronie Ma konta 907 ujmuje się dochody osiągnięte z tytułu realizacji funduszy pomocowych, w wysokości wynikającej z rocznych sprawozdań z wykonania planu dochodów ze środków funduszy pomocowych. Ewidencja szczegółowa do konta 907 powinna umoŝliwić ustalenie stanu poszczególnych dochodów poszczególnych funduszy według ich rodzajów. Konto 908 -,, Wydatki z funduszy pomocowych,, Konto słuŝy do ewidencji dokonywanych wydatków w cięŝar środków funduszy pomocowych. Na stronie Wn ujmuje się wydatki na podstawie sprawozdań rocznych z realizacji wydatków ze środków funduszy pomocowych przekazanych od jednostek. Na stronie Ma ujmuje się przeniesienie w końcu roku sumy dokonanych wydatków na konto 967. Ewidencja szczegółowa powinna umoŝliwić ustalenie stanu poszczególnych wydatków z poszczególnych funduszy pomocowych. Konto 909 -,, Rozliczenia międzyokresowe,, Konto słuŝy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych. Ewidencja szczegółowa umoŝliwia ustalenie stanu rozliczeń międzyokresowych według tytułów. Konto 909 moŝe wykazywać saldo Wn lub Ma. 14

10 Konto Skumulowana nadwyŝka lub niedobór na zasobach budŝetu,, Konto słuŝy do ewidencji stanu skumulowanych niedoborów lub nadwyŝek budŝetu z lat ubiegłych. W ciągu roku konto 960 przeznaczone jest do ewidencji operacji dotyczących zmniejszenia lub zwiększenia skumulowanych niedoborów lub nadwyŝek budŝetu. Pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budŝetu na stronie Wn lub Ma ujmuje się odpowiednio przeniesienia sald z kont 961 i 962. Konto moŝe wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. Saldo Wn oznacza stan skumulowanego niedoboru budŝetu, a saldo Ma stan skumulowanej nadwyŝki budŝetu. Konto Niedobór lub nadwyŝka budŝetu,, Konto 961 słuŝy do ewidencji wyniku wykonania budŝetu, czyli deficytu lub nadwyŝki, z wyjątkiem części dotyczącej finansowania programów ze środków pomocowych. Pod datą ostatniego dnia roku budŝetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje się przeniesienie poniesionych w ciągu roku wydatków budŝetu w korespondencji z kontem 902, oraz niewykonanych wydatków w korespondencji z kontem 903. Pod datą ostatniego dnia roku budŝetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku dochodów budŝetu, w korespondencji z kontem 901. W ewidencji szczegółowej do konta 961 wyodrębnia się źródła zwiększeń i rodzaje zmniejszeń wyniku wykonania budŝetu stosownie do potrzeb sprawozdawczości. Na koniec roku konto moŝe wykazywać saldo Wn oznaczające stan deficytu budŝetu lub saldo Ma oznaczające stan nadwyŝki budŝetu. W następnym roku budŝetowym pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budŝetu saldo konta przenosi się na konto 960. Konto Wynik na pozostałych operacjach,, Konto słuŝy do ewidencji pozostałych operacji niekasowych wpływających na wynik wykonania budŝetu. Na stronie Wn ujmuje się w szczególności koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne związane z operacjami budŝetowymi. Na stronie Ma ujmuje się w szczególności przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne związane z operacjami budŝetowymi. Na koncie tym księguje się umorzenia poŝyczek (Wn 260 i Ma 962). Na koniec roku konto 962 moŝe wykazywać saldo Wn oznaczające nadwyŝkę kosztów nad przychodami lub saldo Ma oznaczające nadwyŝkę przychodów nad kosztami. W następnym roku budŝetowym pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budŝetu saldo konta przenosi się na konto 960. Konto 967 -,,Fundusze pomocowe,, Konto słuŝy do ewidencji stanu funduszy pomocowych. Pod datą ostatniego dnia roku budŝetowego na stronie Wn ujmuje się saldo konta 908, a na stronie Ma saldo konta 907. Ewidencję szczegółową do konta 967 prowadzi się dla poszczególnych funduszy pomocowych wg zasad określonych w przepisach dotyczących kaŝdego funduszu. Konto 967 moŝe wykazywać saldo Wn lub Ma oznaczające stan zaangaŝowania funduszy pomocowych. 15

11 Konta pozabilansowe Konto Zobowiązania warunkowe,, Konto 290 słuŝy do ewidencji zobowiązań warunkowych, w szczególności z tytułu zaciągniętych poŝyczek. Po stronie Wn konta 290 księguje się sumy spłaconych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŝyczek- zwrócony weksel in blanco. Po stronie Ma księguje się sumy zaciągniętych zobowiązań na podstawie weksla in blanco ( niezupełnego). Ewidencja szczegółowa prowadzona wg poszczególnych tytułów. Konto Planowane dochody budŝetu,, Konto 991 słuŝy do ewidencji planu dochodów budŝetu i jego zmian w wysokości globalnego zmniejszenia lub zwiększenia w ciągu roku budŝetowego, na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta i Uchwał Rady Miasta w sprawie zmian w budŝecie. Na stronie Wn konta 991 ujmuje się zmiany budŝetu zmniejszające plan dochodów budŝetu. Na stronie Ma konta 991 ujmuje się planowane dochody budŝetu oraz zmiany budŝetu zwiększające planowane dochody. Saldo Ma oznacza w ciągu roku wysokość planowanych dochodów budŝetu. Pod datą ostatniego dnia roku budŝetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Wn konta 991. Konto Planowane wydatki budŝetu,, Konto 992 to słuŝy do ewidencji planu wydatków budŝetu i jego zmian w wysokości globalnego zmniejszenia lub zwiększenia w ciągu roku budŝetowego, na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta i Uchwał Rady Miasta w sprawie zmian w budŝecie. Na stronie Wn konta 992 ujmuje się planowane wydatki budŝetu oraz zmiany budŝetu zwiększające planowane wydatki. Na stronie Ma konta 992 ujmuje się zmiany budŝetu zmniejszające plan wydatków budŝetu lub wydatki zablokowane. Saldo Wn konta określa w ciągu roku budŝetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Ma konta 992. Pod datą ostatniego dnia roku budŝetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Ma konta 992. Konta pomocnicze bilansowe i pozabilansowe aktualizuje się według potrzeb Aktualizacja kont pomocniczych nie wymaga zmiany zarządzenia. 16

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2012 z dnia r. Plan kont dla organu budŝetu miasta

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2012 z dnia r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2012 z dnia 28.06.2012 r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Lp. Numer konta syntetyczne go Numer konta analitycznego 6 Nazwa konta Konta bilansowe 1 133 Rachunek budŝetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Lp. Numer konta syntetyczne go Numer konta analitycznego Nazwa konta Konta bilansowe 1 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 22/2010 z dnia 23.12.2010r. Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla Lp. Konto syntetyczne Konta analityczne Nazwa konta I. 1. Konta bilansowe 133 Zespół 1 Środki

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT dla budŝetu gminy

PLAN KONT dla budŝetu gminy Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr VIII z dnia 25 października 2010 r. PLAN KONT dla budŝetu gminy Wykaz kont / ewidencja syntetyczna/ 1. W jednostce samorządu terytorialnego dodatkowo prowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r.

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. - W Budżecie Gminy Osie : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta : Konta bilansowe: - 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDśETU

PLAN KONT DLA BUDśETU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 marca 2011 r. I. W Y K A Z K O N T Konta bilansowe PLAN KONT DLA BUDśETU Rachunek budŝetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

Konto 227-,, Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych

Konto 227-,, Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych Konto 224-,, Rozrachunki budżetu Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności: 1) rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu

Bardziej szczegółowo

ochrony środowiska - powiat zlecone powiatu wg jednostki organizacyjnej odsetki zrealizowane w organie

ochrony środowiska - powiat zlecone powiatu wg jednostki organizacyjnej odsetki zrealizowane w organie Lp. Numer konta syntetyczne go Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 listopada 2017 r. Plan kont dla organu budżetu miasta Numer konta analitycznego 1 (zał. Nr 1)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu 1. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla studentów 2006/ dla studentów- środki z budŝetu państwa wg klasyfikacji budŝetowej

Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla studentów 2006/ dla studentów- środki z budŝetu państwa wg klasyfikacji budŝetowej Załącznik nr 6 Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla 2006/2007 Lp. Konto syntetyczne Konta analityczne Nazwa konta I Konta bilansowe 1. Zespół 1 Środki pienięŝne i rachunki bankowe 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów KONTA BILANSOWE

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów KONTA BILANSOWE Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 62/2010 Burmistrza Andrychowa z dnia 31grudnia 2010 r. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów syntetyczny Symbol konta analityczny 133 do kaŝdego rachunku

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 150/2014 Z dnia 22 grudnia 2014 roku PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135- Rachunek

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/17 Starosty Gostyńskiego z dnia 4 maja 2017 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU 1. Wykaz kont: 1) konta bilansowe: 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy

Wykaz kont dla budżetu gminy Załącznik Nr 1 do Zakładowego planu kont Wykaz kont dla budżetu gminy Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 1. 2. 3. 4. 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy

Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr... Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy Wykaz kont syntetycznych Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków funduszy pomocowych 138 Rachunek

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 14 stycznia 2015 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 1 do Zakładowego Planu Kont WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki 140 - Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA SOPOTU. z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia planu kont dla Gminy Miasta Sopotu

PREZYDENTA MIASTA SOPOTU. z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia planu kont dla Gminy Miasta Sopotu ZARZĄDZENIE Nr 516/2005 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia planu kont dla Gminy Miasta Sopotu Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY.

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 973/Fn/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 -

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 345/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31.12.2010r. ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta 1. Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1) Ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA I. Konta bilansowe Konto 133 - rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla studentów 2005/2006. 133-06-0000 dla studentów- środki z budŝetu państwa wg klasyfikacji budŝetowej

Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla studentów 2005/2006. 133-06-0000 dla studentów- środki z budŝetu państwa wg klasyfikacji budŝetowej Załącznik nr 2 Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla 2005/2006 Lp. Konto syntetyczne Konta analityczne Nazwa konta I Konta bilansowe 1. Zespół 1 Środki pienięŝne i rachunki bankowe 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta:

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta: ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5/206 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 07206 r Zakładowy plan kont ) Dla budżetu Gminy Frombork prowadzi księgi rachunkowe na podstawie zakładowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY LISEWO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133- Rachunek budżetu 134- Kredyty bankowe 137 Rachunki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr F/132/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 21 września 2010 r. I Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. syntetyczne Konta bilansowe. Zespół 1. Środki pienięŝne i rachunki bankowe 133. Rachunek budŝetu

Załącznik nr 8. syntetyczne Konta bilansowe. Zespół 1. Środki pienięŝne i rachunki bankowe 133. Rachunek budŝetu Załącznik nr 8 Plan kont dla budŝetu tj. organu dotyczy projektu edukacyjnego realizowanego przez I Liceum im. T. Kościuszki w Koninie Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Y4 Youth warden of the young zone

Bardziej szczegółowo

K O N T A B I L A N S O W E

K O N T A B I L A N S O W E Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 267/2006 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2006 roku K O N T A B I L A N S O W E ZESPÓŁ 1 ŚRODKI PIENIĘśNE 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków funduszy

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO Załącznik Nr 1 PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO I. W y k a z k o n t 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 140 - Inne środki pieniężne 222 Rozliczenie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. 1. KONTA BILANSOWE 133. Rachunek budżetu ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY - konto służy do ewidencji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU I. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 949/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 24 grudnia 2007r. PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Zakładowy plan kont w zakresie pełnienia przez Urząd Miejski w Wałbrzychu funkcji

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu powiatu

Wykaz kont dla budżetu powiatu Wykaz kont dla budżetu powiatu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 13/2013 Starosty Średzkiego z dnia 18 grudnia 2013r. Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Konta bilansowe : Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady oraz ich powiązania dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku W Budżecie Gminy : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta: Konta bilansowe: Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 169/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO 1.Konto 133 - Rachunek budżetu 2.Konto 134 - Kredyty bankowe 3.Konto 137

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Nr 328 /2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO 1.Konto 133 - Rachunek budżetu 2.Konto 134 - Kredyty bankowe 3.Konto

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. Uwagi do planu kont

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. Uwagi do planu kont Załącznik Nr 7 do Zarządzenia nr 34/2012 Starosty Opolskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM Uwagi do planu kont Struktura kont przy użyciu oprogramowania FK

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA I. Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

ZASADY KLASYFIKACJI ZDARZEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH KONTACH KSIĘGOWYCH DLA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ZASADY KLASYFIKACJI ZDARZEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH KONTACH KSIĘGOWYCH DLA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik Nr 3c do Zarządzenia Nr 114/2016/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 kwietnia 2016 r. ZASADY KLASYFIKACJI ZDARZEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH KONTACH KSIĘGOWYCH DLA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻETU MIASTA

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻETU MIASTA Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 79/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 lipca 2017 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻETU MIASTA Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 16/2012 z dnia 28.06.2012 r. Zasady rachunkowości w odniesieniu do wykorzystania środków unijnych, plan kont dla Projektu Przeprawa przez rzekę Warte nowy przebieg drogi

Bardziej szczegółowo

I. KONTA BILANSOWE

I. KONTA BILANSOWE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/12 Burmistrza Przemkowa z dnia 31.07.2012r. 1. Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady prowadzenia kont mi księgi dla budżetu gminy Przemków. PLAN KONT DLA BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Konta bilansowe : Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady oraz ich powiązania dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do. Zarządzenia Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

Załącznik nr 1 do. Zarządzenia Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin Nr 37/2014 z dnia 22 grudnia 2014roku Wykaz kont dla jednostki Urzędu Miasta i Gminy Ślesin KONTA BILANSOWE 133 Rachunek budŝetu 133/1 rachunek

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA - ORGANU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA - ORGANU Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 34/F/203 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3.2.203 r. Załącznik Nr do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA - ORGANU

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa budżet miasta (ORGAN - O)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa budżet miasta (ORGAN - O) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA.

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. Załącznik do Zarządzenia Nr 1562/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2010 ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. I. - INFORMACJE OGÓLNE. Rachunkowość budżetu Miasta Krakowa jest prowadzona

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA.

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. Załącznik do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. I. - INFORMACJE OGÓLNE. 1. Rokiem obrotowym dla Gminy Miejskiej Kraków jest rok budżetowy, a

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 11/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2016 roku Zarządzenie Nr 11/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zakładowego planu kont (zasad polityki rachunkowości) w Urzędzie Miejskim w Koninie Na podstawie art. 10

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŝetu państwa, budŝetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budŝetowych,

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA BUDŻETU MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA BUDŻETU MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra I. ZASADY OGÓLNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA.

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. Załącznik do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. I. - INFORMACJE OGÓLNE. 1. Rokiem obrotowym dla Gminy Miejskiej Kraków jest rok budżetowy, a

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 529/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17 października 2006 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki budŝetowej (GP - gmina + powiat ). Na stronie Wn ujmuje się wpływy gotówki z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr III/193/2012 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2012r.

Zarządzenie Nr III/193/2012 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2012r. Zarządzenie Nr III/193/2012 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2012r. zmieniające przepisy wewnętrzne regulujące gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Skąpe Nr 3/2004 z dnia 8 stycznia 2004r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Skąpe Nr 3/2004 z dnia 8 stycznia 2004r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Skąpe Nr 3/2004 z dnia 8 stycznia 2004r. 1. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16. I. Na podstawie :

Załącznik nr 16. I. Na podstawie : Załącznik nr 16 Zasady rachunkowości w odniesieniu do wykorzystania środków unijnych, plan kont dla Projektu Wsparcie Efektywnego Zarządzania Projektem Przeprawa przez Warte nowy przebieg drogi krajowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2009

Zarządzenie nr 4/2009 Zarządzenie nr 4/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie planu kont Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach Plan w załączeniu. Łapy dn. 10 lutego

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY (POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2024/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 stycznia 2010 r. ZASADY (POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI dla Budżetu Miasta Gdańska obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 1/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2018 roku Zarządzenie Nr 1/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia zakładowego planu kont (zasad polityki rachunkowości) w Urzędzie Miejskim w Koninie. Na podstawie art. 10

Bardziej szczegółowo

dochodów budŝetowych 222-00n rozliczenie dochodow budŝetowych budŝetowych 223-00n rozliczenie wydatków budŝetowych

dochodów budŝetowych 222-00n rozliczenie dochodow budŝetowych budŝetowych 223-00n rozliczenie wydatków budŝetowych ORGAN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 99 / 06 Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powiązanie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z mi syntetycznymi z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1 II PLAN KONT Dla Urzędu Gminy DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. I Konta bilansowe KONTA W UKŁADZIE SYNTETYCZNYM KONTA W UKŁADZIE ANALITYCZNYM NAZWA KONTA 1

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA I BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA BUDŻETU POWIATU. Rozdział 1 Wykaz kont księgi głównej

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA I BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA BUDŻETU POWIATU. Rozdział 1 Wykaz kont księgi głównej Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 106/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 października 2006 r. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA I BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA BUDŻETU POWIATU Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/06. Wójta Gminy w Czernikowie. z dnia 20 grudnia 2006r

Zarządzenie Nr 34/06. Wójta Gminy w Czernikowie. z dnia 20 grudnia 2006r Zarządzenie Nr 34/06 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 20 grudnia 2006r w sprawie wprowadzenia w życie zakładowego planu kont Na podstawie art.10 ust. Ust.l i 2 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/17/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2018 r. Plan kont dla budżetu Miasta Tychy ustala konta syntetyczne, natomiast konta

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA I BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA BUDŻETU POWIATU. Rozdział 1 Wykaz kont księgi głównej

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA I BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA BUDŻETU POWIATU. Rozdział 1 Wykaz kont księgi głównej Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 września 2005 r. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA I BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA BUDŻETU POWIATU Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 120/72/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 2015 r. Plan kont dla budżetu Miasta Tychy ustala konta syntetyczne, natomiast konta

Bardziej szczegółowo

Płock, październik 2006 r.

Płock, październik 2006 r. ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr 5815/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 października 2006 roku w sprawie zasad rachunkowości - Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Organu Podatkowego Samorządu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA NOWEGO TARGU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA NOWEGO TARGU Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA NOWEGO TARGU I. Wykaz kont syntetycznych 133 - Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 50/2007 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 12 września 2007 roku.

Zarządzenie nr 50/2007 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 12 września 2007 roku. Zarządzenie nr 50/2007 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 12 września 2007 roku. w sprawie: określenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim. Na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 WYKAZ KONT POZABILANSOWYCH DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POWIAT KOSZALIŃSKI

Załącznik Nr 6 WYKAZ KONT POZABILANSOWYCH DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POWIAT KOSZALIŃSKI Załącznik Nr 6 WYKAZ KONT POZABILANSOWYCH DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POWIAT KOSZALIŃSKI Wykaz kont pozabilansowych księgi głównej i zasad prowadzenia ewidencji analitycznej Nr konta Nazwa konta

Bardziej szczegółowo

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy.

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy. Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GM + PW Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki z tytułu dochodów z zadań własnych gminy ( GM gmina + PW - powiat). Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 103/06 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 29 grudnia 2006r.

ZARZĄDZENIE Nr 103/06 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 29 grudnia 2006r. ZARZĄDZENIE Nr 103/06 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 2/02 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 28.02.2002r. w sprawie zakładowego planu

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 284/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 14 sierpnia 2008 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 października 2017 r. Poz. 1911

Warszawa, dnia 13 października 2017 r. Poz. 1911 Warszawa, dnia 13 października 2017 r. Poz. 1911 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r.

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 49 / 2014 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont

ZARZĄDZENIE nr 49 / 2014 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont ZARZĄDZENIE nr 49 / 2014 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont Na podstawie art. 40 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 8 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 8 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Opis kont : Konto Kasa - GP

Opis kont : Konto Kasa - GP Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki budŝetowej (GP - gmina + powiat ). Na stronie Wn konta ujmuje się wpływy gotówki

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP). Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 1 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr ORo.0050.363.2015 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr ORo.0151-796/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 grudnia 2010 roku w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r. Dz.U.2013.289 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 461/WF/06 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 15 listopada 2006 roku

ZARZĄDZENIE NR 461/WF/06 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 15 listopada 2006 roku ZARZĄDZENIE NR 461/WF/06 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie wprowadzenia Zasad Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont w Urzędzie Miejskim w Skarszewach Na podstawie art. 4, 10

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 7 listopada 2013r.

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 7 listopada 2013r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 7 listopada 2013r. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2016 Wójta Gminy Czemeirniki z dnia 10 lutego 2016 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT dla gminy (Organu) Konta bilansowe: Rachunek 134 Kredyty bankowe 140 Środki pieniężne w drodze

Bardziej szczegółowo