KBF /07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu"

Transkrypt

1 Warszawa, kwietnia 2007 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI MIROSŁAW SEKUŁA KBF /07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli (DzU z 2001 r. nr 85, poz. 937 ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Departament BudŜetu i Finansów skontrolowała w okresie od 2 stycznia 2007 r. do 26 marca 2007 r. wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 03 Kancelaria Senatu. W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 6 kwietnia 2007 r., NajwyŜsza Izba Kontroli na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Minister niniejsze wystąpienie pokontrolne. NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budŝetu państwa za 2006 r. w części 03 Kancelaria Senatu. 1. Księgi rachunkowe i sprawozdawczość budŝetowa NajwyŜsza Izba Kontroli, wobec nie stwierdzenia nieprawidłowości, pozytywnie ocenia skuteczność funkcjonowania procedur kontroli finansowej, poprawność formalną dowodów i zapisów księgowych oraz wiarygodność ksiąg rachunkowych. Ocena powyŝsza wynika z badania 149 dowodów księgowych o łącznej wartości 3.722,1 tys. zł, wybranych metodą monetarną (148) oraz poprzez dobór celowy (1). W wyniku przeprowadzonego badania w zakresie wiarygodności ksiąg rachunkowych (w tym dokonanego przeglądu analitycznego) w odniesieniu do sprawozdawczości bieŝącej i rocznej wydane zostały opinie bez zastrzeŝeń. Roczne sprawozdania budŝetowe Rb-23 o stanie środków na rachunkach bankowych, Rb-27 z wykonania planu

2 2 dochodów budŝetowych, Rb-28 z wykonania planu wydatków budŝetu państwa oraz kwartalne Rb-N o stanie naleŝności i Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłuŝnych oraz gwarancji i poręczeń przekazują prawdziwy i rzetelny obraz dochodów i wydatków, naleŝności i zobowiązań w 2006 r. zgodnie z zasadami rachunkowości dla jednostek budŝetowych. 2. Dochody Prognozowane na 2006 r. dochody w kwocie 400,0 tys. zł zrealizowano w wysokości 2.427,0 tys. zł, tj. w 607,0%. Dochody te pochodziły przede wszystkim ze zwrotów przez organizacje pozarządowe dotacji w łącznej kwocie 2.296,6 tys. zł. W stosunku do 2005 r. zrealizowane dochody były wyŝsze o 1.702,5 tys. zł, tj. o 235,0%. Kontrola dochodów w kwocie 2.253,3 tys. zł (92,8% całości) wykazała, Ŝe Kancelaria Senatu rzetelnie je ustalała, pobierała i ewidencjonowała. Uzyskiwane dochody terminowo odprowadzano na centralny rachunek budŝetu państwa. Powstałe w 1997 r. i 2002 r. naleŝności (równe zaległościom) wyniosły 55,2 tys. zł. Pomimo podejmowania czynności egzekucyjnych wobec naleŝności z tytułu nierozliczonych wydatków przez Biuro Senatorskie senatora III kadencji A.G. nie odzyskano naleŝności powstałych w 1997 r. w wysokości 31,7 tys. zł. Natomiast doprowadzono do rozpoczęcia od 2007 r. spłaty (w ratach) przez Fundację Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie nie zwróconej dotacji w wysokości 23,5 tys. zł. 3. Wydatki 3.1. Zrealizowane w 2006 r. wydatki wyniosły ,2 tys. zł i były niŝsze od planowanych o 6.141,8 tys. zł, tj. o 5,0%. Przeniesienia wydatków budŝetowych na kwotę ogółem 5.320,7 tys. zł były zgodne z art. 148 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 1. Niewykorzystane środki w wysokości 41,8 tys. zł zwrócono terminowo na rachunek budŝetu państwa W ramach rozdziału Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa sfinansowano wydatki Kancelarii w wysokości ,0 tys. zł. NiŜsze o 5.696,0 tys. zł wykonanie planu wydatków wynikało przede wszystkim z niŝszych wydatków na płace i pochodne od płac (o 2.549,4 tys. zł), usługi (o 1.352,2 tys. zł), podróŝe krajowe i zagraniczne (o 896,8 tys. zł). Planowanie i wydatkowanie środków z funduszu dyspozycyjnego 1 DzU z 2005 r., nr 249, poz ze zm.

3 3 było zgodne z obowiązującymi w Kancelarii zarządzeniami. Wydatki funduszu wyniosły tys. zł (98,0% planu) z tego świadczenia senatorskie tys. zł, wydatki komórek organizacyjnych 510 tys. zł. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 1.890,9 tys. zł, tj. 96,5% kwoty planowanej, a zobowiązania z tytułu zakupów inwestycyjnych regulowano terminowo. W ramach rozdziału Pozostała działalność sfinansowano wydatki z zakresu opieki nad Polonią i Polakami za granicą (dotacje) w wysokości ,2 tys. zł, tj. 99,1% kwoty planowanej. NIK nie stwierdziła nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków w powyŝszych rozdziałach NIK nie wnosi uwag do rozliczenia transakcji dokonanych przy uŝyciu kart kredytowych MasterCard Business (2 karty z limitem na kwotę ogółem 150 tys. zł). Kwota 6.959,45 zł za fakturę z dnia 21 grudnia 2006 r. (za okres od 24 listopada do 19 grudnia 2006 r.) rozliczona 4 stycznia 2007 r. została wykazana w zobowiązaniach 2006 r. Łączna kwota transakcji kartami w 2006 r. wyniosła 14,4 tys. zł W toku kontroli zbadano 10 zamówień publicznych o łącznej wartości brutto 3.425,1 tys. zł. Poniesione w 2006 r. wydatki na realizację ww. zamówień wyniosły 1.753,8 tys. zł, tj. 2,7% wydatków w rozdziale i 1,5% ogółu wydatków w części 03. NIK stwierdziła, Ŝe w skontrolowanych postępowaniach przestrzegane były przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 2, a rzetelność dokumentów dotyczących badanych postępowań oraz ich ewidencja finansowo-księgowa, nie budziły zastrzeŝeń. 4. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne zatrudnienie pracowników w 2006 r. w Kancelarii Senatu wyniosło 274 osób i w porównaniu do 2005 r. było wyŝsze o 5 osób. Średnioroczna liczba senatorów pobierających uposaŝenia wyniosła 82 i w porównaniu do 2005 r. była niŝsza o 4. Średnioroczna liczba osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wyniosła 6 (2005 r. 5). 2 DzU z 2006 r., nr 164, poz ze zm.

4 4 Na wynagrodzenia ( 4010, 4040) Kancelaria Senatu wydatkowała ogółem ,4 tys. zł, tj. 96,1% planu. W porównaniu do 2005 r. wydatki na wynagrodzenia były niŝsze o 2.419,5 tys. zł, tj. o 7,6%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z wypłatami dodatkowego wynagrodzenia rocznego) w przeliczeniu na pełny etat w 2006 r. wyniosło 6.773,8 zł i w porównaniu do 2005 r. zmniejszyło się o 8,1%, przy czym wynagrodzenia pracowników wyniosły 5.416,9 zł i zmniejszyły się o 0,3%, na stanowiskach R wyniosły ,3 zł (zmniejszyły się o 14,5%), uposaŝenia senatorskie wyniosły 9.986,9 zł (wzrosły o 2,3%). Składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy oraz naleŝne wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odprowadzane były w terminach przewidzianych przepisami. 5. Audyt wewnętrzny Zadania audytowe przeprowadzone zostały zgodnie z planem audytu na rok 2006, opracowanym w szczegółowości określonej w art. 35f ustawy finansach publicznych. Zalecenia zawarte w sprawozdaniach z audytów zostały zrealizowane w trakcie bieŝącej działalności Kancelarii Senatu. 6. Nadzór nad wykonaniem budŝetu NIK pozytywnie ocenia sprawowanie przez Szefa Kancelarii Senatu kontroli nad całością funkcjonowania gospodarki finansowo-księgowej poprzez kontrolę bieŝącą i okresową, w zakresie oceny wykonania dochodów i wydatków oraz realizacji zadań, m.in. na podstawie analiz przedstawianych przez właściwe jednostki organizacyjne. 7. Dotacje 7.1. W ustawie budŝetowej na 2006 r. ujęto kwotę ,0 tys. zł na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą (rozdział 75195), a wydatkowano ,2 tys. zł, tj. 99,1% kwoty planowanej. W porównaniu do 2005 r. wydatki tego rozdziału były wyŝsze o 2.764,1 tys. zł, tj. o 7,2%. Środki zostały przekazane głównie stowarzyszeniom i fundacjom na realizację zadań określonych w zawartych umowach. Zdaniem NIK wydatkowane zostały zgodnie z kierunkami działań oraz priorytetami finansowania zadań państwowych, określonymi w uchwale Nr 38 Prezydium Senatu RP z dnia 1 marca 2006 r Spośród 159 zawartych w 2006 r. umów o wykonanie zadań związanych z opieką nad Polonią i Polakami z 75 organizacjami pozarządowymi, badaniem objęto

5 5 rozliczenie 17 umów (tj. 10,7%) na łączną kwotę ,6 tys. zł, co stanowiło 25,8% przyznanych dotacji. W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli, postanowienia umów spełniały wymogi art. 131 ustawy o finansach publicznych i zabezpieczały naleŝycie interesy Skarbu Państwa. Środki finansowe na wykonanie zadań Kancelaria Senatu przekazywała w wysokości zgodnej z wnioskami o uruchomienie środków z dotacji i w terminach zapewniających ich realizację. Zwrotów niewykorzystanej części dotacji organizacje pozarządowe dokonywały w terminach określonych umowami, z wyjątkiem Fundacji Na obcej ziemi, która zwróciła niewykorzystaną część dotacji w wysokości 5.287,32 zł wraz z odsetkami z 5-miesięcznym opóźnieniem, dopiero po upomnieniu ze strony Kancelarii NajwyŜsza Izba Kontroli nie wnosi uwag do zbadanych sprawozdań, złoŝonych przez 10 organizacji, w zakresie wykorzystania środków na realizację zadań zleconych w 2006 r. Nie stwierdzono przypadków wydatkowania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem i zakresem rzeczowym określonym w umowach. Stowarzyszenie Wspólnota Polska nie złoŝyło w obowiązującym terminie określonym w umowach, tj. 30 stycznia 2007 r., sprawozdania finansowego według prawidłowego wzoru z realizacji zadań w 2006 r. Sprawozdania te zostały złoŝone przez Stowarzyszenie po pisemnych upomnieniach przez Kancelarię Senatu: w dniu 27 marca 2007 r. z wykonania zadań programowych i w dniu 30 marca 2007 r. z wykonania zadań inwestycyjnych. Szef Kancelarii Senatu w terminie przewidzianym w art. 132 ust 2 ustawy o finansach publicznych zatwierdził rozliczenie dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym Podejmowane przez Kancelarię Senatu działania dyscyplinujące nie wyeliminowały opóźnień w składaniu sprawozdań przez zleceniobiorców. Spośród 75 organizacji, które zobowiązane były terminem określonym w zawartej umowie do złoŝenie sprawozdania, 32 (tj. 43%) złoŝyło sprawozdania z opóźnieniem sięgającym od 2 do 135 dni. Niepowodzenia w skuteczności prowadzonych działań Kancelarii wynikały przede wszystkim z oczekiwania organizacji na dokumenty od podmiotów zagranicznych współpracujących przy realizacji zadań Kontrolą prawidłowości wykorzystania przekazanych dotacji objęto w 4 organizacjach zaledwie 2,2% środków przeznaczonych na cele opieki nad Polonią i Polakami za granicą. NIK zwraca uwagę, Ŝe kontrole te nie były wykonywane w planowanym terminie. Kontrole zaplanowane na okres styczeń kwiecień 2006 r. przeprowadzone zostały w sierpniu 2006 r., ponadto

6 6 nie przeprowadzono dwóch kontroli zaplanowanych na okres listopad grudzień 2006 r. i 16 kontroli (z 21 planowanych) na okres styczeń marzec 2007 r. Przedstawiając powyŝsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o przeprowadzanie planowanych kontroli wykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe w zakresie niezbędnym dla rzetelnej oceny stopnia wykorzystania dotacji i realizacji zadań ujętych w umowach. NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, prosi Panią Minister o przedstawienie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani Minister prawo zgłoszenia na piśmie do Kolegium NajwyŜszej Izby Kontroli umotywowanych zastrzeŝeń w sprawie ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeŝeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o której mowa wyŝej, liczy się od dnia otrzymania uchwały Kolegium NIK.

Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta

Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta WICEPREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Marek Zająkała Warszawa, kwietnia 2009 r. P/09/099 KPZ 4100-04-02/2010 Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA-4100-01-02/2012/P/12/136 Katowice, dnia 11 kwietnia 2012 r. Pani dr Izabela Majewska Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Nr kontroli KBF-41006/06 Nr ewid. 121/2006/P/05/040/KBF Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku Część 13 INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Zimak Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie

Pan Janusz Zimak Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel./fax 342-87-77, tel. 342-10-32 Wrocław, dnia 22 sierpnia 2008 r. P/08/096 LWR-41018-1/2008 Pan

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I Kancelarii Sejmu w Warszawie, ul. Wiejska 4/6/8 (kod pocztowy 00-902), numer statystyczny REGON-001103340, zwanej takŝe w dalszej treści Kancelarią. Obowiązki Szefa Kancelarii

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca ontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/036 ZadłuŜenie wybranych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej Opole, dnia 26 lipca 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w Opolu 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/112 LOP-41005-2-2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Vincent Rostowski Minister Finansów

Pan Jan Vincent Rostowski Minister Finansów WICEPREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Stanisław Jarosz KBF-41018-2/08 P/08/025 Warszawa, 26 stycznia 2009 r. Pan Jan Vincent Rostowski Minister Finansów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/13/002 Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach 32 Rolnictwo, 33 Rozwój wsi, 35 Rynki rolne, 62 Rybołówstwo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach 32 Rolnictwo, 33 Rozwój wsi, 35 Rynki rolne, 62 Rybołówstwo N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI KRR-4100-01-01/2014 Nr ewid. 113/2014/P/14/001/KRR Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach

Bardziej szczegółowo

KBF-4101-007-01/2014 P/14/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4101-007-01/2014 P/14/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-007-01/2014 P/14/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lutego 2011 r. I/10/006 LLO-4114-05-01/2010 Pani Henryka GAWROŃSKA Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

stworzenie nowej strony internetowej, współpraca zagraniczna oraz współpraca z mediami, a także realizacja projektów dofinansowanych ze środków Unii

stworzenie nowej strony internetowej, współpraca zagraniczna oraz współpraca z mediami, a także realizacja projektów dofinansowanych ze środków Unii Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia października 2011 r. LLU-4101-23-03/2011 P/11/005 Pan Paweł Pikula Starosta Lubelski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pan Rafał Szczepaniak Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim

Pan Rafał Szczepaniak Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim KPS-4114-01-01/2011 Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pan Rafał Szczepaniak Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Organ założycielski P/12/036

Bardziej szczegółowo

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWR-4101-02-01/2012 P/12/184 Warszawa, dnia 4 stycznia 2013r. Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU KRAJOWA RADA REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU WARSZAWA 2007 www.rio.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Zadania regionalnych izb obrachunkowych

Rozdział 2. Zadania regionalnych izb obrachunkowych Dz.U.01.55.577 2002.01.01 zm. Dz.U.2001.154.1800 art. 9 2002.10.27 zm. Dz.U.2002.113.984 art. 54 2003.11.29 zm. Dz.U.2003.149.1454 art. 1 2004.01.01 zm. Dz.U.2003.149.1454 art. 1 2005.01.01 zm. Dz.U.2004.273.2703

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie ochrony osób ubezpieczonych

Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie ochrony osób ubezpieczonych NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDśETU I FINANSÓW KBF-41024/03 Nr ewid. 133/2004/P03027/KBF Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. KAP-41002/07 Nr ewid. 130/2008/P/07/002/KAP

N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. KAP-41002/07 Nr ewid. 130/2008/P/07/002/KAP N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KAP-41002/07 Nr ewid. 130/2008/P/07/002/KAP Informacja o wynikach kontroli wykorzystywania nieruchomości Skarbu Państwa połoŝonych

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd ENEA SA w Poznaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd ENEA SA w Poznaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445692 adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P-14 00-950 Warszawa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445692 adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P-14 00-950 Warszawa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 30 grudnia 2009 r. Podsekretarz Stanu Akceptuję: Jarosław Pawłowski SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budŝetu państwa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budŝetu państwa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budŝetu państwa Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Pani Sandra Kurkiewicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 6 umowy nr 4 zawartej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo