WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 Warszawa, stycznia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI JACEK JEZIERSKI KBF /07 R/07/001 Pan Michał SERZYCKI Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli (j.t. DzU z 2007 r. nr 231, poz. 1701), zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Departament BudŜetu i Finansów skontrolowała Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w zakresie wiarygodności sprawozdania finansowego za rok W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 14 grudnia 2007 r. i omówione na naradzie pokontrolnej w dniu 18 grudnia 2007 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Ministrowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie wiarygodność sprawozdania finansowego za rok 2006, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Sprawozdanie finansowe za rok 2006 sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych i dane wykazane w sprawozdaniu wynikały z zapisów na odpowiednich kontach syntetycznych. Poszczególne pozycje bilansu otwarcia roku 2006 były zgodne z odpowiednimi pozycjami bilansu zamknięcia roku 2005.

2 2 1. Zasady (polityka) rachunkowości opracowane zostały zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości NIK nie wnosi uwag do sposobu ustalania drogą inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów oraz potwierdza prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji, zgodnie z przepisami art. 26 ustawy o rachunkowości. Stan środków pienięŝnych wynikający z ksiąg rachunkowych na ostatni dzień roku 2006 był zgodny z odpowiednimi wyciągami bankowymi, a salda kont analitycznych zespołu 2 Rozrachunki i roszczenia zostały uzgodnione z kontrahentami. Jednocześnie NIK zwraca uwagę, Ŝe: - w zarządzeniu o przeprowadzeniu inwentaryzacji w Biurze GIODO 2 nie został określony termin, tj. dzień, na który naleŝało przeprowadzić spis z natury środków trwałych; Komisja Inwentaryzacyjna ustaliła stan składników majątkowych na dzień 22 listopada 2006 r., nie wskazując tej daty w protokole inwentaryzacji; - nie został udokumentowany fakt przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych pozycji aktywów i pasywów w drodze weryfikacji sald. Z wyjaśnień Głównej Księgowej GIODO wynika, Ŝe weryfikacja nie została potwierdzana protokołem, poniewaŝ w księgowości pracują dwie osoby, tj. główny księgowy i księgowy dokonujący zapisów w księgach. Zdaniem NIK, niezaleŝnie od zatrudnienia w dziale księgowości, weryfikacja powinna być odpowiednio udokumentowana. 3. W 2006 r. w GIODO nie naliczono umorzenia środków trwałych, co potwierdzają zapisy na koncie syntetycznym 071/1 Umorzenie środków trwałych, na którym wykazano zerową wartość umorzenia. W ocenie NIK, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych 3, powinna ona stanowić ,0 zł. Nienaliczenie umorzenia skutkowało: a) zawyŝeniem sumy bilansowej, b) wykazaniem w bilansie na koniec 2006 r. wyŝszej wartości netto środków trwałych niŝ faktyczna wartość środków będących w posiadaniu GIODO, c) wykazaniem w bilansie wartości funduszu jednostki w kwocie wyŝszej od faktycznej, poniewaŝ umorzenie naliczone w roku 2006 powinno pomniejszyć wartość funduszu jednostki, 1 j.t. DzU z 2002 r. nr 76, poz Zarządzenie nr 1/2006 Dyrektora Biura GIODO z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 3 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. DzU z 2000 r. nr 54, poz. 654).

3 3 d) zaniŝeniem kosztów wykazanych w rachunku zysków i strat jednostki za rok Ustalono, Ŝe przyczyną nienaliczenia umorzenia środków trwałych na koniec 2006 r. były zmiany w programie informatycznym Środki trwałe. Zdaniem NIK, niezaleŝnie od prawidłowości funkcjonowania systemów informatycznych na etapie sporządzania bilansu za rok 2006, wątpliwości osoby sporządzającej sprawozdanie powinna wzbudzić zerowa wartość umorzenia środków trwałych, pomimo posiadania przez jednostkę środków nieumorzonych. Główna Księgowa w trakcie kontroli poinformowała, Ŝe na koniec 2007 r. zostanie dokonana korekta działania systemu informatycznego Środki trwałe obejmująca poprzedni okres tak, aby wprowadzić do ksiąg prawidłowy stan umorzeń. 4. System informatyczny, w którym prowadzona była księga inwentarzowa (analityka środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) automatycznie naliczał umorzenia wszystkich wartości niematerialnych i prawnych na koncie 071/2 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych, pomimo wcześniejszego wykazania umorzenia wartości niematerialnych i prawnych o cenie nabycia niŝszej niŝ zł na koncie 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Na koniec roku, w wyniku przeprowadzonej weryfikacji sald poszczególnych kont księgowych, GIODO dokonało korekty zapisu i naliczone na koncie 071/2 umorzenie zostało pomniejszone o kwotę ,7 zł, tj. o wartość umorzenia juŝ zaksięgowanego na koncie 072. Po dokonaniu zmiany zapisu w sprawozdaniu finansowym przedstawiono prawidłowy stan tych umorzeń. W celu uniknięcia w przyszłości tego typu błędów, w trakcie trwania kontroli, wprowadzone zostały zmiany w zasadach rachunkowości zapobiegające dwukrotnemu naliczaniu umorzenia dla wartości niematerialnych i prawnych o cenie nabycia niŝszej niŝ zł. 5. Obroty na stronie Ma konta 130 Rachunek bieŝący jednostek budŝetowych były zawyŝone o ,6 zł na skutek braku technicznych zapisów korygujących po obu stronach konta dotyczących zwrotu nadpłat. Brak tych zapisów nie wpłynął jednak na kwoty wykazane w sprawozdaniu finansowym. Ujemny zapis techniczny, zgodnie z opisem konta 130 4, powinien być wprowadzany dla zachowania zasady czystości obrotów. 4 Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŝetu państwa, budŝetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (DzU nr 142, poz. 1020), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.

4 4 6. Na druku sprawozdania Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. nie zawarto wymaganych, rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 5, informacji uzupełniających o wysokości umorzenia środków trwałych oraz umorzenia pozostałych środków trwałych i wyposaŝenia. Przyczyną było sporządzenie sprawozdania Bilans na nieaktualnym druku. 7. Kwoty w rachunku zysków i strat za rok 2006 wynikały z zapisów kont księgowych i wykazane były w odpowiednich pozycjach sprawozdania, z wyjątkiem pozycji: a) B.II. ZuŜycie materiałów i energii, w której ujęto koszty usług informatycznych w wysokości ,9 zł zamiast w pozycji B.III. Usługi obce; b) D.IV. Inne przychody operacyjne, gdzie ujęto przychód ze sprzedaŝy samochodu w wysokości 9.111,0 zł zamiast w pozycji D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych. Kwota uzyskana ze sprzedaŝy samochodu wpłynęła na konto GIODO w styczniu 2006 r. i została prawidłowo zaksięgowana na koncie 760 łącznie z innymi dochodami budŝetu. 8. W zestawieniu zmian w funduszu za rok 2006 wykazano w poszczególnych pozycjach wielkości wynikające z zapisów na odpowiednich kontach ksiąg rachunkowych. Według stanu na koniec 2006 roku kwota zrealizowanych wydatków ze środków na prefinansowanie ( ,8 zł), wykazana w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki w pozycji 1.6 Inne zwiększenia, była zaniŝona o ,0 zł i niezgodna z kwotą wykazaną w sprawozdaniu Rb-28 PRF ( ,8 zł). Przyczyną rozbieŝności było dokonanie księgowania opisanego jako korekta kosztów i prefinansowania na kwotę minus (-) ,0 zł na stronie Wn 400/606 oraz na stronie Wn 228 Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych. Skutkowało to zawyŝeniem wartości funduszu jednostki i zaniŝeniem pozycji inne zwiększenia. Dokonana korekta kosztów spowodowała równieŝ zaniŝenie straty netto o ,0 zł. Operacja ta nie miała wpływu na sumę bilansową. Dokonanie korekty ww. zapisu na etapie sporządzania zestawienia zmian w funduszu jednostki i bilansu nie było moŝliwe, gdyŝ księgi zostały zamknięte na dzień sporządzania rocznych sprawozdań budŝetowych Rb. 5 Zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, w bilansie jednostki w części B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej, powinny być zamieszczone m.in. informacje o wysokości umorzenia środków trwałych oraz umorzenia pozostałych środków trwałych i wyposaŝenia.

5 5 Przedstawiając powyŝsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: - wprowadzanie do ksiąg rachunkowych prawidłowego stanu umorzenia środków trwałych, - prowadzenie konta 130 Rachunek bieŝący jednostek budŝetowych z zachowaniem zasady czystości obrotów, o której mowa w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, - odpowiednie dokumentowanie weryfikacji sald oraz ujmowanie w dokumentacji spisu z natury daty, na którą przeprowadzany jest spis, - wyeliminowanie przypadków kwalifikowania kosztów oraz przychodów do nieodpowiednich pozycji rachunku zysków i strat. NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, prosi Pana Ministra o przedstawienie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Ministrowi prawo zgłoszenia na piśmie do Kolegium NajwyŜszej Izby Kontroli umotywowanych zastrzeŝeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeŝeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyŝej, liczy się od dnia otrzymania uchwały Kolegium NajwyŜszej Izby Kontroli.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 12 kwietnia 2010 r. LKA-4100-03-02/2010/P/09/006 Pan Mieczysław Putek Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku Białej Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA-4100-01-02/2012/P/12/136 Katowice, dnia 11 kwietnia 2012 r. Pani dr Izabela Majewska Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta

Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta WICEPREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Marek Zająkała Warszawa, kwietnia 2009 r. P/09/099 KPZ 4100-04-02/2010 Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia kwietnia 2010 r. LLO-4100-06-01/2011 P/10/013 Dyrektor Aresztu Śledczego w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu Warszawa, kwietnia 2007 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI MIROSŁAW SEKUŁA KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Zimak Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie

Pan Janusz Zimak Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel./fax 342-87-77, tel. 342-10-32 Wrocław, dnia 22 sierpnia 2008 r. P/08/096 LWR-41018-1/2008 Pan

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/13/002 Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca ontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/036 ZadłuŜenie wybranych

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Organ założycielski P/12/036

Bardziej szczegółowo

Pan Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Pan Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Kielce, dnia kwietnia 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/006 LKI-410-02-1/2009

Bardziej szczegółowo

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej Opole, dnia 26 lipca 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w Opolu 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/112 LOP-41005-2-2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2013 Wójta Gminy Skąpe z dnia 04 grudnia 2013 roku.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2013 Wójta Gminy Skąpe z dnia 04 grudnia 2013 roku. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2013 Wójta Gminy Skąpe z dnia 04 grudnia 2013 roku. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Księgi rachunkowe Gminy Skąpe prowadzone są w siedzibie Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Zasady ewidencji środków 1 1. Dochody z funduszy pomocowych stanowią dochody

Bardziej szczegółowo

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/ ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski (lc~" RrGIONf.LNA IZM ~B, -')_.1 1.2 I l r'j)wcl 18.ter. o '1 u. a '5 ckr ~o"zt. I Kilce_ I! ' 'irce: 2~-5LO li- ~ 370 WK-60.35 013 'A zs) 1 7. 12. zn13 Kielce, dnia 13.12.2013 r. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław

Bardziej szczegółowo

wynikającego z art. 15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu

wynikającego z art. 15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Klonowa, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 2 września 2011 r. KAP-4101-02-02/2011 P/11/003 Pan Grzegorz Okoń Prezes Zarządu Source Automation Sp. z o.o. ul. Sarmacka 14c/3

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO ul. Nowogrodzka 31 lok. 213 00-511 Warszawa SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2013 WRAZ Z KOMEN EKSPERT Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. O P I N I A z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Opinia biegłego rewidenta z łącznego badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2015 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego. Jacek Paluch

Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego. Jacek Paluch Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego 1 Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego Jacek Paluch 2 JACEK PALUCH Jak przygotować sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/12/036 - Zadłużenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 Dęblin 30.06.2005 rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 1 Do zarządzenia nr 245/09 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2009 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Vincent Rostowski Minister Finansów

Pan Jan Vincent Rostowski Minister Finansów WICEPREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Stanisław Jarosz KBF-41018-2/08 P/08/025 Warszawa, 26 stycznia 2009 r. Pan Jan Vincent Rostowski Minister Finansów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo