Główne wyniki badania pilotażowego etapu programu Pierwszy biznes wsparcie w starcie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Główne wyniki badania pilotażowego etapu programu Pierwszy biznes wsparcie w starcie"

Transkrypt

1 Główne wyniki badania pilotażowego etapu programu Pierwszy biznes wsparcie w starcie

2 Broszura jest podsumowaniem badania zrealizowanego przez Agnieszkę B. Kowalczyk i dra Tomasza Kaczora, którego szczegółowe opracowanie i wyniki zostały zamieszczone w raporcie dostępnym w wersji elektronicznej. Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, Warszawa Departament Analiz i Badań Tel: Copyright Bank Gospodarstwa Krajowego Wszelkie prawa zastrzeżone. marzec 2015

3 O programie Pierwszy biznes wsparcie w starcie Rządowy program pn. Pierwszy biznes wsparcie w starcie (WwS) uruchomiono celem rozwoju młodej przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc pracy poprzez udzielanie absolwentom i studentom nisko oprocentowanych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pilotażowy etap Programu, który był przedmiotem badania ewaluacyjnego, objął województwa małopolskie, mazowieckie i świętokrzyskie. Za przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków odpowiedzialni zostali wybrani przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) Pośrednicy Finansowi: Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej (MFES), Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. (MRFP) oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (FARR). W drugiej połowie 2014 roku zakres Programu rozszerzono na całą Polskę. Podczas trwania pilotażu WwS przyznano 104 pożyczki o wartości 5,7 mln zł. Najwięcej umów zawarto w województwach małopolskim i mazowieckim, jednak ich ilość w województwie świętokrzyskim, biorąc pod uwagę istotnie mniejszą liczbę studentów, należy uznać za sukces na tle dwóch pozostałych. W ramach programu Pierwszy biznes wsparcie w starcie udzielane są: pożyczki podstawowe do 60 tys. zł, ze stałym oprocentowaniem poniżej 1% w skali roku na okres do 7 lat, a do pierwszego roku z obowiązującą karencją w spłacie kapitału, czyli bez prowizji i opłat, przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej; pożyczki uzupełniające do 20 tys. zł, zarezerwowane na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej, w tym skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy (dla tych, którzy otrzymali już pożyczkę podstawową). Korzyści, jakie młodzi ludzie zyskali z aplikowania o pożyczkę WwS, objęły m.in.: ułatwiony dostęp do finansowania zewnętrznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, gdyż będąc klientami banków z krótką historią kredytową lub nie posiadając wystarczających narzędzi zabezpieczenia kredytu mają trudności w pozyskaniu pożyczki; merytoryczną pomoc w trakcie procedury aplikacyjnej i tworzenia biznesplanu oraz możliwość poszerzenia wiedzy dotyczącej prowadzenia własnego biznesu. 3

4 Główne wyniki badania pilotażowego etapu programu Pierwszy biznes wsparcie w starcie O badaniu Głównym celem omawianego badania, przeprowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, była ocena on-going realizacji Programu Pierwszy biznes wsparcie w starcie, w tym trafności zaprojektowania założeń, skuteczności pomocy oraz użyteczności pierwszych jej efektów. Zadanie to zostało wykonane poprzez analizę danych zastanych i wywołanych, obejmujących: ocenę spójności celów Programu i użyteczności pozyskiwanych informacji, zbieranych w celach sprawozdawczych i monitorujących WwS, które pozwoliły na podniesienie jakości dokumentacji oraz działań badawczych, a tym samym zwiększenie skuteczności i poprawności realizacji WwS; ocenę skuteczności WwS, tzn. weryfikację czy przyjęte rozwiązania są skuteczne, a cele zdefiniowane na etapie projektowania zostały osiągnięte, w tym ocenę sposobu wdrażania/obsługi Programu przez Pośredników oraz zdiagnozowanie problemów pojawiających się w jego implementacji i współpracy Pośredników z pożyczkobiorcami; ocenę użyteczności Programu, czyli korzyści, jakie przyniósł on wspieranej grupie, usuniętych lub zniwelowanych problemów, a także osiągniętych efektów; rekomendacje do projektowania i wdrażania wsparcia dla młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). ocenę trafności wsparcia Programu w stosunku do potrzeb studentów/absolwentów, w tym ocenę poziomu ich przedsiębiorczości wiedzy na temat prowadzenia własnej firmy i możliwości jej finansowania oraz wagi elementu pomocy merytorycznej; W badaniu wykorzystano standaryzowaną i pogłębioną analizę danych sprawozdawczych, dane ilościowe i jakościowe zebrane podczas pogłębionych wywiadów z uczestnikami Programu (81 pożyczkobiorców), dane jakościowe zebrane od Pośredników (3 wywiady) oraz dane ankietowe zainteresowanych pożyczką (43 ankiety). Wyniki przeprowadzonego przez BGK badania zostały zgrupowane w poniższe bloki tematyczne: Trafność Programu s. 5 Skuteczność Programu s. 6-8 Użyteczność Programu s W pierwszej kolejności przedstawione są wyniki dotyczące diagnozy podstawowych celów Programu czy odpowiadają zidentyfikowanym potrzebom adresatów wsparcia Ta część obejmuje wyniki prezentujące wpływ czynników zewnętrznych na realizację WsW, problemy i sukcesy oraz skuteczność wybranych instrumentów, instytucji i sposobów wdrażania Programu. Ostatni blok to ocena pierwszych efektów Programu i korzyści, jakie odnieśli jego adresaci. 4

5 Trafność wsparcia w ramach programu Pierwszy biznes wsparcie w starcie Charakterystyka uczestników Programu ich potrzeby i doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego w przeszłości W badaniu zdiagnozowano najważniejsze potrzeby studentów/absolwentów chcących założyć firmę, tj.: potrzeby wynikające z braku odpowiedniej wiedzy i przygotowania, by prowadzić firmę według pożyczkobiorców 57% z nich miało niewystarczającą lub przeciętną wiedzę na temat prowadzenia firmy, przy czym według Pośredników wspierających pożyczkobiorców oraz zainteresowanych Programem braki wiedzy są wyższe niż deklarowane; potrzeby finansowania biznesu w sytuacji, kiedy start-upy i młodzi ludzie mają utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego z powodu braku zabezpieczeń i historii kredytowej 88% respondentów uznało tę potrzebę za kluczową. Luki wiedzy najczęściej dotyczyły obszaru księgowości (33% odpowiedzi), prawa polskiego/unijnego (28%) oraz konkurencyjnych rynków (16%). księgowości prawa polskiego/unijnego konkurencyjnych rynków sprzedaży marketingu Równolegle widoczna jest stosunkowo niska wiedza o możliwościach finansowania własnej firmy przez zainteresowanych jej założeniem (ponad połowa zainteresowanych pożyczką nic nie wiedziała lub mało wiedziała o pożyczkach/kredytach bankowych, a o gwarancji pożyczki/kredytu prawie 70%). Co więcej, wg studentów i absolwentów najmniej prawdopodobnym sposobem finansowania działalności gospodarczej byłaby pożyczka lub kredyt dla przedsiębiorstw (30%), przede wszystkim z powodu obawy, że nie będzie możliwości spłaty w przypadku gorszego okresu funkcjonowania ich firmy albo jej upadku, a także z powodu lęku przed zbyt wysokim oprocentowaniem (to kryterium oceny zaobserwowano u prawie 3/5 respondentów). W związku z powyższym zaprojektowanie Programu WwS z nisko oprocentowanym produktem finansowym oraz solidnym wsparciem doradczym w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa można ocenić jako bardzo trafne wobec potrzeb studentów i absolwentów chcących uruchomić własną działalność. Adekwatność poziomu oprocentowania pożyczki w stosunku do potrzeb potwierdzili wszyscy badani pożyczkobiorcy, a 86% z nich pozytywnie oceniło czas spłaty kredytu, w tym roczny okres karencji Źródło: opracowanie własne BGK na podstawie badania beneficjentów WwS Należy przypuszczać, że po zmianie oprocentowania na niższe (0,56%) oferta Programu jeszcze lepiej odpowie na potrzeby grupy docelowej. Jest to ewidentnie najmocniejsza strona parametrów pożyczki WwS, którą w jak największym stopniu należałoby podkreślać i promować. 5

6 Główne wyniki badania pilotażowego etapu programu Pierwszy biznes wsparcie w starcie Skuteczność wsparcia w ramach programu Pierwszy biznes wsparcie w starcie Wyniki badania pozwalają stwierdzić, że pożyczka, ze względu na bardzo przyjazne oprocentowanie oraz wsparcie merytoryczne, jest atrakcyjnym produktem dla jej odbiorców, jednakże na etapie programowania nieznacznie przeszacowano zainteresowanie studentów/absolwentów własnym biznesem, przekładające się na wartość podpisanych umów. Pozytywnym rozwiązaniem tej kwestii jest nie tylko usunięcie ograniczenia terytorialnego do trzech województw na drugim, już ogólnokrajowym etapie Programu, ale też rozszerzenie katalogu jego beneficjentów, co również zostało zrealizowane. Jednocześnie, biorąc pod uwagę znaczący odsetek młodych ludzi, którzy wciąż planują wyjazd poza granice Polski, nie należy liczyć się z szybkimi wynikami Programu w postaci spektakularnej liczby nowo założonych przedsiębiorstw w tej grupie. Co więcej, nie są one pożądane, jeśli dzięki wsparciu WwS ma być tworzona solidna baza długookresowej przedsiębiorczości, czyli dobrze przygotowanych i przemyślanych biznesów, których motywem powstawania bardziej jest pomysł, kreatywność czy potrzeba niezależności i aktywności niż tylko pojawiająca się możliwość finansowania. W przeprowadzonych podczas badania wywiadach: 84% pożyczkobiorców uznało, że pierwszy komunikat o WwS, z jakim się zetknęli, był dla nich wystarczający i odpowiednio kierował do źródła udzielającego szczegółowych informacji. Jednocześnie zaledwie 1% respondentów informacje o Programie pozyskało na uczelni, co może wskazywać, że działania promocyjne, jakie miały zaistnieć dzięki współpracy Pośrednika ze szkołami wyższymi, były niezbyt skutecznym rozwiązaniem, w szczególności w przypadku absolwentów. 96% pożyczkobiorców oceniło komunikację z Pośrednikiem jako bezproblemową, a 4% wskazywało na pewne trudności, którymi był przede wszystkim długi czas oczekiwania na odpowiedź. Szczególnie pozytywna aktywność Pośredników w obszarze działań promocyjno-informacyjnych dotyczyła: Utworzenia generatora wniosków weryfikującego wymagania formalne potencjalnych beneficjentów Programu, mogące wykluczyć zainteresowanego z udzielenia wsparcia. Takie rozwiązanie, które obu stronom zaoszczędza czas, wydaje się bardzo skuteczne i jest rekomendowane do wykorzystania w większej skali (MFES). Reklamowania nowo powstałych w ramach Programu firm na utworzonej stronie internetowej oraz udzielania pożyczkobiorcom dostępu do bazy swoich klientów, z którymi beneficjenci mogą nawiązać kontakt, a w dalszej perspektywie współpracę (FARR). Profesjonalnych warsztatów z zakresu przygotowania biznesplanu i kwestii podatkowo-prawnych odnoszących się do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza ZPWiM). Internetowego kalkulatora pożyczkowego, który został uznany przez beneficjentów jako pomocna forma porównywania pożyczki WwS z innymi tego typu produktami (MRFP). 6

7 W przypadku 62% ankietowanych Pośrednicy udzielili znaczącego wsparcia merytorycznego w postaci szczegółowego dopracowywania biznesplanów. Pomoc doradcza Pośredników została korzystnie zaopiniowania przez pożyczkobiorców, bo bardzo wysoko i wysoko oceniło ją aż 76% respondentów. Szczególnie dobrą notę uzyskała FARR ¾ beneficjentów przyznało jej najwyższą ocenę, a pozostała ¼ wysoką. MFES oraz MRFP zostały gorzej ocenione przez swoich klientów. Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej otrzymał wprawdzie bardzo wysoką i wysoką ocenę od 70% pożyczkobiorców, jednak uzyskał również najsłabsze noty 3% respondentów uznała jego pomoc jako niską, a 6% jako bardzo niską. Z kolei pomoc Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego przez 30% ankietowanych została oceniona jako bardzo wysoka, przez 33% jako wysoka, a przez stosunkowo największy odsetek pożyczkobiorców (37%) jako średnia. Taki rozkład opinii był uwarunkowany przede wszystkim podziałem ról tego Pośrednika pomiędzy dwie instytucje (bardzo dobrze oceniano pomoc ZPWiM, natomiast średnio i problematycznie MFRP). Ten przykład wskazuje, że w przypadku Pośrednika, którego zadania w ramach Programu realizowane są przez więcej niż jedną instytucję, należy dołożyć wszelkich starań i być może uruchomić działania kontrolujące, aby nie dopuścić do rozbieżności w jakości przekazywanej przez niego informacji oraz świadczonych usługi. W trakcie trwania pilotażu WwS zmieniono wymóg przedstawienia dwóch poręczycieli i zredukowano go do jednego. Przyczyną modyfikacji były wiążące się z tą koniecznością duże problemy dla pożyczkobiorców. Z jednej strony takie rozwiązanie sprawiło, że wymagania stały się bardziej przystępne, co jednocześnie wpływa na wzrost liczby pożyczek, z drugiej może to zwiększyć ryzyko spłaty pożyczki w sytuacji, gdy zaakceptowany zostanie poręczyciel, w przypadku którego również może się pogorszyć sytuacja finansowa. Z tego powodu Pośrednicy, przed udzieleniem pożyczki z jednym poręczycielem, powinni szczególnie ostrożnie oceniać ryzyko, by zagwarantować jej spłatę, nie sugerując się przy tym np. chęcią osiągnięcia założonego limitu podpisanych umów. Warto byłoby się także zastanowić nad wsparciem Programu równoległymi poręczeniami / gwarancjami z funduszy poręczeniowych, które wzmocniłyby jego działanie. MRFP MFES FARR 30% 33% 37% 29% 41% 21% 3% 6% 75% 25% bardzo wysoko wysoko średnio nisko bardzo nisko Źródło: opracowanie własne BGK na podstawie badania beneficjentów WwS 7

8 Główne wyniki badania pilotażowego etapu programu Pierwszy biznes wsparcie w starcie Czynnikami utrudniającymi grupie docelowej podjęcie decyzji o założeniu firmy i wpływającymi negatywnie na realizację WwS są przede wszystkim: pożyczkobiorców deklaruje, że otrzymała takie wsparcie, które może pozytywnie wpłynąć na trwałość nowo powstałych firm). wysokie koszty jej prowadzenia (w przypadku 84% odpowiedzi było to bardzo duże i duże utrudnienie); obciążenia biurokratyczne i zmieniające się przepisy dotyczące prowadzenia firmy (82%); konkurencyjne produkty, dostępne w tym samym czasie w ramach dofinansowania unijnego, ze względu na ich bezzwrotny charakter. Czynniki pozytywnie wpływające na zakładanie firmy, a jednocześnie realizację WwS, to: doświadczenie wynikające z pracy/pomocy w firmie rodzinnej; wsparcie rodziny/znajomych w trakcie podejmowania decyzji o założeniu firmy i pozyskaniu na nią środków finansowych w postaci pożyczki BGK (ponad połowa Pojawienie się finansowania w ramach Programu pomogło 90% pożyczkobiorcom podjąć decyzję o rozpoczęciu własnej działalności. Ponadto bez tych środków nie założyłoby firmy albo zrobiłoby to później i/lub w okrojonym zakresie (35% opinii). 70% respondentów badania stwierdziło, że pożyczka była jedynym na rynku finansowym dostępnym dla nich źródłem finansowania firmy. Program z jednej strony okazał się zatem skuteczny w procesie rozwiązywania problemów finansowania start- -upów, a z drugiej zmniejszył obawy studentów/absolwentów przed skorzystaniem z instrumentów zwrotnych i zakładaniem własnego biznesu. 8

9 Użyteczność i efekty wsparcia w ramach programu Pierwszy biznes wsparcie w starcie U prawie 60% respondentów wysokie oprocentowanie kredytów wywołało bardzo duże lub duże obawy przed założeniem firmy. W związku z tym przyjazne, niskie oprocentowanie, jakie zaproponowano w Programie, w szczególności przyczyniło się do rozwiązania tego problemu i usunięcia czynnika utrudniającego studentom/absolwentom zakładanie własnej działalności. WwS, poprzez zapewnienie wsparcia finansowego, merytorycznej pomocy z zakresu prowadzenia firmy, ograniczenia biurokracji, jak również poprzez zapewnienie przejrzystości procedur, znacząco wpłynął na zminimalizowanie wśród młodych ludzi lęków przed założeniem firmy i ewentualnymi konsekwencjami nieudanego biznesu. Bardzo wysoka ocena uzyskanej przez beneficjentów Programu pomocy merytorycznej świadczy o niewątpliwej korzyści w postaci pozyskania wiedzy na temat przedsiębiorczości, finansowania firmy oraz przygotowywania biznesplanów. W przypadku braku pożyczki BGK, na problem ze znalezieniem pracy wskazywało 33% odpowiedzi, a odsetek 3% na pozostanie bezrobotnym. Łącznie 16% wskazań dotyczyło poszukiwania rozwiązania swojej sytuacji w wyjeździe za granicę w celu uzyskania tam pracy i źródła przychodu. Zatem pojawienie się wsparcia w postaci Programu WwS w pewnym zakresie pozwoliło przeciwdziałać realizacji niekorzystnego scenariusza imigracyjnego. Gdybym nie uzyskał pożyczki: miałbym trudności w znalezieniu pracy otworzyłbym firmę, ale później i/lub w okrojonym zakresie tak czy inaczej otworzyłbym swoją firmę (pozyskałbym inne środki) wyjechałbym w poszukiwaniu pracy za granicę wyjechałbym za granicę, by tam otworzyć firmę wyjechałbym w poszukiwaniu pracy do innego miejsca w Polsce pozostałbym bezrobotnym pozostałbym w miejscu. w którym teraz pracuję Źródło: opracowanie własne BGK na podstawie badania beneficjentów WwS 9

10 Główne wyniki badania pilotażowego etapu programu Pierwszy biznes wsparcie w starcie 55% respondentów zadeklarowało, że w wyniku wsparcia ich firmy pożyczką widzą perspektywę rozwoju i planują utworzyć nowe miejsca pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jest to niezwykle istotne, ponieważ takich etatów utworzyłoby aż 60% pożyczkobiorców z województwa świętokrzyskiego, regionu najbardziej dotkniętego bezrobociem spośród trzech badanych. planowane są nowe miejsca pracy w okresie 12 miesięcy nieplanowane trudno powiedzieć Program WsW wywołał również efekt dźwigni, czyli uruchomienie dodatkowych środków finansowych, jakie zostały zmobilizowane przez rządowe wsparcie. Prawie 80% respondentów badania równolegle z pożyczką wykorzystało dodatkowe środki finansowania, z których ponad połowę stanowiły własne oszczędności, 14% własne oszczędności i pożyczka od rodziny lub znajomych, a 10% tylko pożyczka od rodziny lub znajomych. Efekt ten należy uznać za najważniejsze osiągnięcie Programu Pierwszy biznes wsparcie w starcie. Źródło pożyczki: tylko pożyczka WwS pożyczka WwS i własne oszczędności mazowieckie 19% 42% pożyczka WwS i własne oszczędności i pożyczka od rodziny lub znajomych pożyczka WwS i pożyczka od rodziny lub znajomych 39% 60% pożyczka WwS oraz inna pożyczka pożyczka WwS, oszczędności, pożyczka od rodziny lub znajomych oraz inna pożyczka małopolskie 0% % 60% świętokrzyskie 10% 14 30% Źródło: opracowanie własne BGK na podstawie badania beneficjentów WwS 52 Źródło: opracowanie własne BGK na podstawie badania beneficjentów WwS 10

11 11

12 PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU BGK.PL

Program Pierwszy biznes omówienie Programu i roli Akademickich Biur Karier

Program Pierwszy biznes omówienie Programu i roli Akademickich Biur Karier P aństw o w y b a n k r o z w o j u Program Pierwszy biznes omówienie Programu i roli Akademickich Biur Karier Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 3 grudnia 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczki wsparcie na starcie - podjęcie działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Program Pierwszy biznes

Program Pierwszy biznes Program Pierwszy biznes Preferencyjne pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy Warszawa, 6 lipca 2016 r. Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie Instrument polityki rynku

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

lat 1924-2014 Efekty Programu Gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego

lat 1924-2014 Efekty Programu Gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego lat 1924-2014 Efekty Programu Gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Efekty Programu Gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Broszura jest podsumowaniem

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Program Pierwszy biznes

Program Pierwszy biznes Program Pierwszy biznes Preferencyjne pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej i tworzenia nowych stanowisk pracy Michał Kopeć Naczelnik Wydziału Rozwoju Instrumentów Finansowych Departament Programów

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych OCENA EX-ANTE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W ZAKRESIE WSPARCIA PODMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

wsparciewstarcie.bgk.pl

wsparciewstarcie.bgk.pl Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie nisko oprocentowane pożyczki dla studentów, absolwentów i bezrobotnych wsparciewstarcie.bgk.pl Informacje o Programie O programie

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 PO KL 22 października 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony w 1924

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START Możliwości finansowania nowych podmiotów gospodarczych Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE -

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE - POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE - DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczki wsparcie na starcie - utworzenie stanowiska pracy... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, dn. 21.09.2011 r. Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja skali zapotrzebowania na instrumenty finansowania zwrotnego w sektorze MŚP

Identyfikacja skali zapotrzebowania na instrumenty finansowania zwrotnego w sektorze MŚP Identyfikacja skali zapotrzebowania na instrumenty finansowania zwrotnego w sektorze MŚP Program Przegląd raportów podejmujących temat luki kapitałowej. Bariery występujące w badaniach luki. Określenie

Bardziej szczegółowo

Środki na rozwój biznesu - inicjatywa JEREMIE

Środki na rozwój biznesu - inicjatywa JEREMIE * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Tytuł prezentacji Środki na rozwój biznesu - inicjatywa JEREMIE

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA na Mazowszu

Inicjatywa JESSICA na Mazowszu Inicjatywa JESSICA na Mazowszu Marek Szczepański, Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich, BGK Anna Gajewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Europejskich, BGK Warszawa, 26 września

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie http://puppruszkow.pl/strona/pożyczka-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/241 Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej POŻYCZKA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 POKL 18 listopada 2015 r. Informacje o projekcie (1) Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Anna Gajewska Dyrektor Departamentu Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego. Warszawa, 13 marca 2014 r.

Anna Gajewska Dyrektor Departamentu Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego. Warszawa, 13 marca 2014 r. Anna Gajewska Dyrektor Departamentu Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 13 marca 2014 r. Zakres prezentacji 1. Podstawowe informacje o Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM)

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Celem badania ewaluacyjnego było zgromadzenie wiedzy na temat efektywności i skuteczności instrumentów wspierania

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski Starostwo Powiatowe w Koninie Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE 24.03.2014r. Konin Bank Gospodarstwa Krajowego Inicjatywa JEREMIE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu opinii Komitetu Regionów Instrumenty finansowe wspierające rozwoju terytorialny Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego

Prezentacja projektu opinii Komitetu Regionów Instrumenty finansowe wspierające rozwoju terytorialny Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Prezentacja projektu opinii Komitetu Regionów Instrumenty finansowe wspierające rozwoju terytorialny Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Bruksela, 8 lipca 2015 r. Opinia Dostrzegając w regulacjach

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II

Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II Grupa ECDF Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II Program realizowany przy współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego GRUPA ECDF O GRUPIE ECDF: 12 lat działalności

Bardziej szczegółowo

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany Głęboczek, maj 2015 Projekty dotyczące wsparcia sektora MŚP realizowane przez BGK w roli Menadżera Funduszu Powierniczego Data zawarcia umowy Wkład do Projektu Województwo

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa. Oferta Krajowego Systemu Usług. Warszawa, 05 grudnia 2011 r.

Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa. Oferta Krajowego Systemu Usług. Warszawa, 05 grudnia 2011 r. 2011 Warszawa, 05 grudnia 2011 r. Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa Oferta Krajowego Systemu Usług Amanda Bełdowska / Marcin Kukla Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

0cena efektywności pomocy udzielanej uczniowi. Opracowała mgr Jadwiga Bargieł

0cena efektywności pomocy udzielanej uczniowi. Opracowała mgr Jadwiga Bargieł 0cena efektywności pomocy udzielanej uczniowi Opracowała mgr Jadwiga Bargieł Celem udzielanej przez nas uczniowi pomocy psychologiczno pedagogicznej jest rozpoznawanie jego możliwości psychofizycznych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 POKL 21 kwietnia 2016 r. Podstawowe informacje o BGK Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. Program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. Program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II Działdowska Agencja Rozwoju S.A. Program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II O Programie Działdowska Agencja Rozwoju S.A. jako Członek Konsorcjum realizuje rządowy projekt Pierwszy biznes Wsparcie

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ KRZYSZTOF MARGOL NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

DOSTĘPNOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ KRZYSZTOF MARGOL NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA DOSTĘPNOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ KRZYSZTOF MARGOL NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA Podsumowanie Projektu Wypracowanie instrumentów finansowych dla przedsięwzięć ekonomii

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

STAN WDROŻENIA INSTRUMENTÓW GWARANCYJNYCH PROGRAMU CIP W POLSCE NA TLE EUROPY

STAN WDROŻENIA INSTRUMENTÓW GWARANCYJNYCH PROGRAMU CIP W POLSCE NA TLE EUROPY STAN WDROŻENIA INSTRUMENTÓW GWARANCYJNYCH PROGRAMU CIP W POLSCE NA TLE EUROPY Zjazd Funduszy Poręczeniowych: 2014 2020 WYZWANIA DLA SYSTEMU PORĘCZENIOWEGO Jachranka, 24-25 października 2012 r. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1. Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Lepsze jutro realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL ewaluacja bieżąca RAPORT KOŃCOWY - Poznań / Rybnik 2010 - Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6

Bardziej szczegółowo

Jan Szczucki, PAG Uniconsult

Jan Szczucki, PAG Uniconsult Badanie zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Jan Szczucki, PAG Uniconsult Wybrane wnioski z ewaluacji instrumentów inżynierii finansowej zrealizowanej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

Wsparcie finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej Wsparcie finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej VIII Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych Gniezno, 13 października 2016 r. Spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja

Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, 25 maja 2012 r. Miasto, data Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Waldemar Długiński Dyrektor Programu Mikrofinansowania Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011r.

Waldemar Długiński Dyrektor Programu Mikrofinansowania Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011r. Fundusze, konkursy, dotacje szanse i moŝliwości dla przedsiębiorców w roku 2012 Waldemar Długiński Dyrektor Programu Mikrofinansowania Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011r.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

Postawy przedsiębiorcze młodych Polaków. Michał Polański Warszawa,

Postawy przedsiębiorcze młodych Polaków. Michał Polański Warszawa, 2010 Postawy przedsiębiorcze młodych Polaków Michał Polański Warszawa, 02.12.2010 Warszawa, 02.12.2010 Tematyka prezentacji 1. Przedsiębiorczość młodych Polaków na tle społeczeństwa; 2. Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska Jednym z programów, w którym uwzględniono potrzeby małych i średnich przedsiębiorców jest Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013. Obok programów o zasięgu krajowym, do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE w Województwie Zachodniopomorskim. Szczecin, 8.12.2010 r.

Inicjatywa JEREMIE w Województwie Zachodniopomorskim. Szczecin, 8.12.2010 r. Inicjatywa JEREMIE w Województwie Zachodniopomorskim Szczecin, 8.12.2010 r. Inicjatywa JEREMIE Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP Szczecin, 8.12.2010

Bardziej szczegółowo

Jan Szczucki, PAG Uniconsult Wrocław, 19 czerwca 2015

Jan Szczucki, PAG Uniconsult Wrocław, 19 czerwca 2015 Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020 Wybrane wyniki Jan Szczucki, PAG Uniconsult

Bardziej szczegółowo

O jaką pożyczkę mogę się ubiegać w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym? Jak długo muszę prowadzić działalność gospodarczą, aby móc starać się o pożyczkę?

O jaką pożyczkę mogę się ubiegać w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym? Jak długo muszę prowadzić działalność gospodarczą, aby móc starać się o pożyczkę? Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.: O jaką pożyczkę mogę się ubiegać w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym? Najważniejsze: Pożyczka musi być przeznaczona. Maksymalna na kwota cele związane pożyczki to z

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Metodologia badania 1. Przedmiot i cel badania: Celem głównym niemniejszego badania była ocena efektywności i skuteczności

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem [paradygmaty współpracy] dr Robert Zajkowski Zakład Bankowości

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem [paradygmaty współpracy] dr Robert Zajkowski Zakład Bankowości Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem [paradygmaty współpracy] dr Robert Zajkowski Zakład Bankowości www.robert.zajkowski.umcs.lublin.pl robik@hektor.umcs.lublin.pl 1 Instrumenty finansowania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI realizowanego w okresie 1 września

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Poznań, 9 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu:

Prezentacja projektu: Prezentacja projektu: Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. łódzkiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet VIII Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie dla firm z udziałem funduszy UE Kredyt Technologiczny Kredyty z poręczeniem EFI Finansowanie działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, 21.11.2012 r.

Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, 21.11.2012 r. Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, 21.11.2012 r. Uelastycznienie przepisów dotyczących organizowania procesu pracy: nowelizacja Kodeksu pracy, a także w

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Dostępne instrumenty wsparcia finansowego dla nowo powstałych Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Monika Szymańska, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r.

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla Przedsiębiorców, Fundacji

Bardziej szczegółowo

BADANIE FIRM START-UP wśród STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYśSZYCH

BADANIE FIRM START-UP wśród STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYśSZYCH BADANIE FIRM START-UP wśród STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYśSZYCH w ramach projektu Transfer wiedzy - analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb Regionalnej Strategii Innowacji Projekt

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE Magdalena Nowak - Siwińska wewnętrzne zewnętrzne Kredyt inwestycyjny Leasing Dotacja/Dofinansowanie Krajowe np. Dotacja z Urzędu

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru pośredników finansowych. Produkt finansowy Pożyczka Globalna

Kryteria wyboru pośredników finansowych. Produkt finansowy Pożyczka Globalna Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych nr 2.6/2015/FPJWW Kryteria wyboru pośredników finansowych Produkt finansowy Pożyczka Globalna ETAP I OCENA FORMALNA Kryteria formalne

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Do 15 mln zł dla Twojej firmy na preferencyjnych warunkach!

Do 15 mln zł dla Twojej firmy na preferencyjnych warunkach! Do 15 mln zł dla Twojej firmy na preferencyjnych warunkach! + darmowe doradztwo JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ Z UE DLA KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT? Projekt skierowany jest do mikro, małych oraz średnich firm z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH I OŚWIATY ROLNICZEJ 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, tel.: 623-15-75, fax.: 623-16-27 SSO zsa-mt-212-15/14 Warszawa, 8 października 2014

Bardziej szczegółowo

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Łódź, grudzień 2008 Niniejszy materiał jest materiałem informacyjnym jedynie dla

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.12.2010-31.03.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Zewnętrzne źródła Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Spis treści 1. Tło projektu 2. Cele projektu 3. Struktura projektu 4. Struktura próby 5. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Okres pozostawania bez pracy to czas, który warto wykorzystać na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Jak wygląda pod tym względem aktywność osób

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZLECENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE 1

WNIOSEK ZLECENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE 1 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) nr tel: fax email: Forma organizacyjnoprawna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka jawna spółka akcyjna spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Czym jest Inicjatywa JEREMIE

Czym jest Inicjatywa JEREMIE Czym jest Inicjatywa JEREMIE W Wielkopolsce Inicjatywa JEREMIE realizowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych Warszawa, 6.09.2011 Unikalna oferta kredytowa dla mikro i małych firm

Bardziej szczegółowo