lat Efekty Programu Gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "lat 1924-2014 Efekty Programu Gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego"

Transkrypt

1 lat Efekty Programu Gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego

2 Efekty Programu Gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Broszura jest podsumowaniem najważniejszych wyników badania opracowanych i zamieszczonych przez dr Tomasza Kaczora i Agnieszkę B. Kowalczyk w większym raporcie dostępnym w wersji elektronicznej. Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, Warszawa Departament Analiz i Badań Tel: Copyright: Bank Gospodarstwa Krajowego. Wszystkie prawa zastrzeżone. 2

3 lat O Programie Gwarancji de minimis Rządowy program wsparcia firm z sektora MŚP, czyli Gwarancje de minimis (PLD), wystartował wiosną 2013 roku jako reakcja na spowolnienie gospodarcze, które w szczególności odczuli mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancje de minimis były odpowiedzią na potrzeby firm sektora MŚP związane z ułatwieniem dostępu do finansowania bieżącej działalności. Wsparcie w ramach Programu zostało oparte o zasady udzielania pomocy de minimis. W ciągu pierwszych 17 miesięcy trwania Programu przyznano ponad 83 tys. gwarancji państwowego Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), zabezpieczających prawie 24 mld zł kredytów. Najwięcej uczestników Programu, aż 75%, pochodzi z grupy mikroprzedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, za pośrednictwem banków kredytujących biorących udział w Programie, mogą uzyskać gwarancje spłaty kredytu na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwane de minimis. Gwarancja de minimis zabezpiecza do 60% kwoty zarówno kredytu obrotowego, jak i inwestycyjnego. Nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem. Jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy, a stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym. Jedyna istotna różnica pomiędzy gwarancją zabezpieczającą kredyt obrotowy a inwestycyjny to okres jej trwania: w pierwszym przypadku udzielana jest na maksymalnie 27 miesięcy, w drugim na 99 miesięcy. Korzyści, jakie przedsiębiorcy uzyskali z aplikowania o gwarancje de minimis, objęły m.in.: dostęp do kredytu dla klientów banku z krótką historią kredytową lub nieposiadających wystarczających narzędzi zabezpieczenia kredytu, zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem, tj. części objętej gwarancją de minimis przedsiębiorca nie musi go zastawiać ani na rzecz banku udzielającego kredytu, ani na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego, oszczędność czasu wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym, podczas uzyskiwania kredytu, obniżenie całkowitego kosztu kredytu, polegające np. na zastosowaniu niższej marży lub prowizji, prostą procedurę aplikacji wypełnienie wniosku o udzielenie gwarancji de minimis wraz z przekazaniem informacji dotyczącej pomocy publicznej. 3

4 Efekty Programu Gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego O badaniu Głównym celem omawianego badania, przeprowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, była ocena wpływu Programu Gwarancji de minimis na zwiększenie dostępu mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom do finansowania zewnętrznego, a także oddziaływania tego wsparcia na wyniki firm funkcjonujących w okresie osłabienia gospodarczego oraz na polską gospodarkę. Cel ten zrealizowaliśmy poprzez uzyskanie odpowiedzi na poniższe pytania badawcze: Na ile trafnie został zaprojektowany Program Gwarancji de minimis, aby poprawiał dostęp MŚP do finansowania zewnętrznego i zaspokajał ich potrzeby w tym zakresie? Jaka jest jego skuteczność w ograniczaniu luki finansowej i towarzyszących jej barier? Jaka jest użyteczność Programu, która wskazuje na efekty bezpośrednie i dodatkowe, mierzone przede wszystkim wskaźnikami zmiany poziomu zatrudnienia, pozycji na rynku, wzrostu obrotów czy realizacji inwestycji dzięki uwolnionym środkom? Jakie korzyści odnotowała gospodarka, a przede wszystkim sektor MŚP dzięki wsparciu w ramach gwarancji de minimis? Ocenę wyników rządowego Programu przeprowadziliśmy odwołując się do kryteriów ewaluacyjnych, obejmujących trafność, skuteczność, użyteczność i trwałość wsparcia pomocy de minimis. W badaniu wykorzystaliśmy standaryzowaną i pogłębioną analizę danych sprawozdawczych, dane zebrane podczas wywiadów osobistych z uczestnikami Programu oraz dane ankietowe zebrane metodą CATI od 973 przedsiębiorców sektora MŚP, którzy skorzystali z gwarancji de minimis. Wyniki przeprowadzonego przez BGK badania zgrupowaliśmy w poniższe bloki tematyczne: Charakterystyka przedsiębiorcy str. 5 6 W pierwszej kolejności scharakteryzowaliśmy beneficjenta Programu przedsiębiorcę, który skorzystał z gwarancji de minimis oraz jego doświadczenie wynikające z dostępu do finansowania w przeszłości. Trafność i skuteczność Programu ograniczenie luki finansowej s. 7 8 Ta część obejmuje wyniki dotyczące przede wszystkim diagnozy tego czy i w jakim stopniu Program wpłynął na ograniczenie luki finansowej sektora MŚP. Użyteczność i trwałość Programu s Ostatni blok wyników to ocena efektów Programu zarówno na poziomie przedsiębiorstwa, jak i w skali makro (wpływu Programu na wybrane wskaźniki gospodarki). 4

5 lat Najważniejsze wyniki badania Charakterystyka uczestników Programu ich potrzeby i doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego w przeszłości Relatywnie najbardziej aktywne w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego w ramach Programu Gwarancji de minimis są małe przedsiębiorstwa oraz te na wczesnym etapie rozwoju (27% respondentów to firmy od 1 roku do 3 lat na rynku, 21% start-upy), dla których finansowanie zwrotne uważa się za nie najbardziej odpowiedni instrument rozwoju. Analiza jednak pokazała, że dzięki właściwemu zaprojektowaniu wsparcia, taka forma finansowania jest atrakcyjna także dla młodych biznesów. W trakcie badania nie zaobserwowaliśmy zasadniczych różnic wartości udzielonych kredytów w grupach przedsiębiorstw o różnym okresie działalności na rynku. Sugeruje to, że młode firmy (w szczególności start-upy), nawet bez rozbudowanej historii kredytowej, ale wsparte gwarancją de minimis pozyskały finansowanie zewnętrzne w pożądanej wysokości, a Program PLD jest narzędziem niwelującym dysproporcje w dostępie do finansowania, które wynikają z czasu funkcjonowania firmy na rynku. Wartości pozyskanych kredytów z gwarancją de minimis są znacznie wyższe w porównaniu do wartości finansowania zwrotnego, o jakie starały się firmy z sektora MŚP w 2011 roku, kiedy to jedynie 28% z nich deklarowało ubieganie się o kredyt obrotowy w kwocie powyżej 50 tys. zł. Natomiast rezultaty badania pomocy de minimis wskazują, że aż 70% firm otrzymało taki kredyt, w tym 62% stanowiły mikroprzedsiębiorstwa. Wynik ten dowodzi, że gwarancja de minimis była czynnikiem sprzyjającym pozyskiwaniu przez firmy wyższego finansowania dłużnego, w tym przez firmy mające największe trudności z uzyskaniem finansowania zewnętrznego. Łącznie w luce finansowej, rozumianej zarówno jako brak finansowania lub utrudniony dostęp przy próbie jego uzyskania, ale też jako rezygnacja przedsiębiorcy z ubiegania się ze względu na ewentualną negatywną ocenę wniosku, w przeszłości znalazło się 18% badanych uczestników Programu PLD. Połowa z nich doświadczyła problemów w postaci odmowy finansowania (2%) lub jego gorszych warunków (7%), a dalsze 9% wszystkich respondentów, którzy potencjalnie znajdowali się w luce, zrezygnowało z ubiegania się o finansowanie zewnętrzne, pomimo że takiego wsparcia potrzebowali. przyznano firmie taką pożyczkę lub kredyt obrotowy o jaki wnioskowała przyznano kredyt/pożyczkę na mniej korzystnych warunkach niż wnioskowane (np. krótszy okres kredytowania, niższa kwota kredytu) całkowicie odmówiono pożyczki lub kredytu obrotowego w ostatnich 2 latach (do momentu ubiegania się o kredyt z gwarancją de minimis), firma potrzebowała pożyczki lub kredytu obrotowego, ale zrezygnowała z ubiegania się o nie nieaplikowano/niepotrzebowano nie wiem 5

6 Efekty Programu Gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego W przeszłości największe problemy z uzyskaniem finansowania zewnętrznego miały firmy działające na rynku od 1 roku do 3 lat (10% otrzymało finansowanie na gorszych warunkach, a 2% odmówiono go zupełnie) oraz mikroprzedsiębiorstwa (odpowiednio 7% i 2%). Według prawie 40% naszych respondentów, którzy nie uzyskali finansowania albo otrzymali je na mniej korzystnych warunkach, zasadniczą przyczyną utrudnionego dostępu do finansowania obrotowego był brak wymaganego przez banki zabezpieczenia pożyczki lub kredytu. brak wymaganego zabezpieczenia pożyczki lub kredytu obrotowego odmowa bez podania przyczyny niskie przychody i obroty firmy nieodpowiednia oferta banku oraz uciążliwe procedury, wymogi i koszty kredytu zbyt krótki okres funkcjonowania na rynku zbyt wysokie oprocentowanie kredytu inna przyczyna Z kolei głównymi powodami rezygnacji z aplikowania o finansowanie zewnętrzne były dla badanych przedsiębiorców przede wszystkim: uciążliwa i długotrwała procedura pozyskania finansowania (41% wskazań), niekorzystne warunki finansowe pozyskania kredytu/pożyczki lub dotyczące okresu kredytowania (25% wskazań) oraz brak wystarczającego zabezpieczenia (15%). uciążliwa i długotrwała procedura pozyskania kredytu/ pożyczki niekorzystne warunki finansowe kredytu / pożyczki lub dotyczące okresu kredytowania niewystarczające zabezpieczenie kredytu lub pożyczki inne źródło finansowania inna przyczyna Dla wielu ankietowanych przedsiębiorców zabezpieczenie w postaci gwarancji de minimis wpłynęło nie tylko na zniesienie bezpośredniej bariery jego braku, ale także pośrednio stanowiło sposób na uproszczenie procedury pozyskania zabezpieczenia, przez co również uproszczenie formalności związanych z uzyskaniem kredytu/pożyczki oraz poprawę warunków finansowania. Możemy więc przyjąć założenie, że w przypadku 15% uprzednio rezygnujących z ubiegania się o finansowanie Program PLD likwiduje bezpośrednią tego przyczynę, natomiast dla 66% z nich pomoc de minimis stanowi element ograniczający powody rezygnacji. Wyniki badania BGK, wskazujące na brak zabezpieczenia jako jeden z zasadniczych powodów zarówno nieuzyskania kredytu lub pożyczki, pozyskania ich na gorszych warunkach, czy też świadomego nieaplikowania pomimo potrzeby w tym zakresie, są kolejnym potwierdzeniem wartości Programu Gwarancji de minimis, który bezpośrednio odnosi się do kwestii braku zabezpieczenia. 6

7 lat Trafność i skuteczność wsparcia Programu PLD ograniczenie luki finansowej w wyniku realizacji Programu PLD 29% z badanych przez nas przedsiębiorstw zdecydowało się na skorzystanie ze wsparcia w postaci gwarancji de minimis przede wszystkim z powodu braku wystarczającego zabezpieczenia kwoty kredytu, o jaką chcieli aplikować. Kolejne 25% posiadało potencjalne zabezpieczenie, jednak wykorzystanie tej możliwości oceniło jako niekorzystne dla rozwoju firmy lub właściciela. Takie wyniki wprost potwierdzają trafność założeń Programu PLD. firma dysponowała odpowiednim zabezpieczeniem kredytu, ale dzięki gwarancji de minimis swoje zabezpieczenie wykorzystała na inne cele (np. na zabezpieczenie innego kredytu) firma dysponowała potencjalnym zabezpieczeniem kredytu, który był odpowiedni dla banku kredytującego, ale nie chciała go wykorzystać, gdyż było to niekorzystne dla firmy lub właściciela (np. zabezpieczenie nieruchomościami prywatnymi) firma nie posiadała wystarczającego zabezpieczenia kredytu (np. nie posiadała nieruchomości) Pozostałym 46% przedsiębiorstwom posiadającym odpowiednie zabezpieczenie kredytu, skorzystanie z gwarancji de minimis pozwoliło użyć swojego zabezpieczenia na inne cele, np. na zabezpieczenie innego kredytu, dzięki czemu możliwe było zintensyfikowanie działań biznesowych firmy. Jest to jeden z ważniejszych wyników naszego badania, wskazujący że wsparcie w ramach Programu nie było jedynie prostym narzędziem zabezpieczającym kredyt, ale w wielu przypadkach mogło być też impulsem wpływającym na dalszy rozwój i inwestowanie w firmie. Mając ten fakt na uwadze możemy ostrożnie stwierdzić, iż instrument finansowy niskiego ryzyka, tj. gwarancja kredytu obrotowego, czyniąca go bardziej atrakcyjnym dla przedsiębiorcy, wywołuje w wielu zaobserwowanych w badaniu przypadkach uwolnienie środków i możliwość inwestowania powodując tym samym uruchomienie mechanizmu o wyższym poziomie ryzyka, czyli inwestycje w takie aktywa/przedsięwzięcia, które przedsiębiorcy (każdy we własnym zakresie) uznają za najbardziej racjonalne wobec swoich potrzeb. W całej badanej przez nas populacji przedsiębiorców 33% z nich objętych było luką finansową, w tym: 19% tych, którzy nie uzyskaliby kredytu obrotowego bez gwarancji de minimis, 14% tych, którzy bez gwarancji uzyskaliby kredyt, ale o niższej wartości (średnia wartość pozyskanego kredytu bez gwarancji de minimis byłaby niższa o ok. 30%). bez gwarancji firma uzyskałaby kredyt tej samej wartości bez gwarancji firma uzyskałaby kredyt niższej wartości bez gwarancji firma nie uzyskałaby kredytu trudno powiedzieć 7

8 Efekty Programu Gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego W trakcie analizy zebranych danych zaobserwowaliśmy podobny poziom pozyskiwania kredytu przez firmy mające duży zasięg (międzynarodowy i krajowy), jak i te o mniejszym zasięgu (lokalnym i regionalnym). Tymczasem z badania luki finansowej zrealizowanego w 2013 roku 1 wynika, że na szanse uzyskania kredytu obrotowego pozytywnie wpływa duży zasięg działalności. Można zatem zauważyć korzystny wpływ gwarancji de minimis na zwiększenie możliwości otrzymania finansowania zewnętrznego przez przedsiębiorstwa o mniejszym zasięgu działania, bowiem 55% wszystkich firm, które bez gwarancji nie uzyskałyby kredytu obrotowego, to funkcjonujące lokalnie i regionalnie. Wyniki badania Banku Gospodarstwa Krajowego wskazują, iż zaprojektowano wystandaryzowane, proste i powszechnie dostępne narzędzie wsparcia sektora MŚP, które trafnie zaadresowane okazało się największym sukcesem wśród dotychczasowych programów gwarancyjnych realizowanych w Polsce. Jest to związane m.in. z faktem, że parametry kwotowe pomocy de minimis zostały trafnie oszacowane i właściwie zaadresowane w stosunku do potrzeb przedsiębiorców. W świetle wyników naszego badania firmy działające na rynku od 1 roku do 3 lat jawią się jako grupa najbardziej potrzebująca wsparcia i w najlepszy sposób je wykorzystująca. Większość z nich, 37% (prawie dwukrotnie więcej niż w przypadku start-upów), najczęściej korzystała z gwarancji de minimis z powodu nieposiadania odpowiedniego dla instytucji finansowych zabezpieczenia, a 61% wykorzystało tę gwarancję jedynie jako zabezpieczenie kredytu. Co czwarty reprezentant tej grupy, który by otrzymał kredyt obrotowy nawet bez gwarancji, uzyskałby go, jednak w niższej wartości. firma nie posiadała wystarczającego zabezpieczenia kredytu o jaki Pan(i) aplikował(a) (np. nie posiadała nieruchomości) firma dysponowała potencjalnym zabezpieczeniem kredytu, który był odpowiedni dla banku kredytującego, ale nie chciała go wykorzystać, gdyż było to niekorzystne dla firmy lub właściciela (np. zabezpieczenie nieruchomościami prywatnymi) firma dysponowała odpowiednim zabezpieczeniem kredytu, ale dzięki gwarancji de minimis swoje zabezpieczenie wykorzystała na inne cele (np. na zabezpieczenie innego kredytu) 1 Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Wnioski i rekomendacje dla procesu programowania polityki spójności w okresie , IBS 2013 r. 8

9 lat Użyteczność i wstępna trwałość wsparcia Programu PLD pozytywne efekty na poziomie przedsiębiorstwa oraz w ujęciu makroekonomicznym Kredyt z gwarancją de minimis wykorzystywany był przez przedsiębiorców najczęściej w postaci narzędzia biznesowego niezbędnego do rozwoju firmy (70% wskazań). Jedynie 17% respondentów ankiety traktowało wsparcie jako swoiste panaceum na problemy z płynnością finansową. w celu rozwiązania jednorazowego problemu z płynnością finansową w celu rozwiązania powtarzających się problemów z płynnością finansową w celu wykorzystania kredytu jako stałego biznesowego narzędzia zarządzania finansami firmy trudno powiedzieć Jako stałe narzędzie biznesowe, kredyt z gwarancją de minimis najczęściej wykorzystywany był w handlu. Z kolei najrzadziej, bo przez jedynie co czwartą badaną firmę, w sektorze budowlanym, który potrzebował finansowania obrotowego celem rozwiązania problemów z zatorami płatniczymi. Biorąc pod uwagę, że był to sektor relatywnie silnie dotknięty spowolnieniem gospodarczym, nasze wyniki wskazują na skuteczność PLD jako mechanizmu ograniczającego jego skutki. Badanie BGK pozwala wnioskować nie tylko o pozytywnym wpływie wsparcia w rozwiązywaniu problemu zatorów płatniczych, ale również o pojawieniu się dodatkowego, jakościowego efektu gwarancji de minimis, polegającego na podniesieniu wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorców świadomości oraz poziomu wiedzy dotyczących wykorzystywania instrumentów finansowania zwrotnego w strategicznym zarządzaniu kapitałem firmy. To ważny rezultat badania, tzw. efekt doświadczenia realizacji Programu PLD. Porównanie wyników całej naszej próby badawczej do grupy firm znajdujących się w luce finansowej ujawnia, że wpływ Programu na zaistnienie efektów u przedsiębiorców będących w luce jest jeszcze silniejszy. Największy odsetek badanych przedsiębiorców wskazał na utrzymanie lub poprawienie swojej pozycji rynkowej, ustabilizowanie sytuacji finansowej, tzn. zlikwidowanie zatorów płatniczych oraz poprawienie płynności finansowej na tyle, by móc poczynić nowe inwestycje. Co ważne, w czterech na sześć analizowanych wskaźników działalności przedsiębiorstwa wyższe wartości widoczne są w przypadku respondentów będących w luce finansowej (dotyczy to szczególnie wskaźnika stabilizacji finansowej, wzrostu obrotów i poczynienia nowych inwestycji). 9

10 Efekty Programu Gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego wszyscy badani przedsiębiorcy przedsiębiorcy z luki finansowej Przedsiębiorcy, którzy nie zaobserwowali jeszcze pozytywnych efektów, spodziewają się ich w najbliższej przyszłości, w tym przede wszystkim w kontekście utworzenia nowych miejsc pracy, utrzymania lub poprawienia swojej pozycji rynkowej i wzrostu obrotów. Podobnie jak dla zaistniałych efektów, widać że wartości większości wskaźników są wyższe wśród firm z luki finansowej. wszyscy badani przedsiębiorcy przedsiębiorcy z luki finansowej 10

11 lat Łącznie w badanych przez nas przedsiębiorstwach powstało 1329 nowych miejsc pracy, a planowanych do utworzenia jest 537 kolejnych. Opierając się na odpowiedziach respondentów oszacowaliśmy, że na 1 złoty przyznanej gwarancji de minimis przypadało 39 groszy inwestycji, które zaistniały dzięki uzyskaniu kredytu z tą gwarancją. Analiza danych ankietowych pozwala nam wnioskować, że stosunkowo najlepsze efekty odnotowały firmy funkcjonujące na rynku od 1 roku do 3 lat, bowiem aż 80% z nich utworzyło nowe miejsca pracy, 58% pozostawiło dotychczasowe miejsca pracy, 63% dokonało inwestycji, a 49% poprawiło swoją pozycję rynkową wobec 42%, które ją utrzymały. Prawie 90% ankietowanych zadeklarowało zachowanie nowych miejsc pracy dłużej niż rok, natomiast 93% utrzymanie przez ten sam czas dotychczasowych miejsc pracy. tak nie trudno powiedzieć Źródło: opracowanie własne BGK na podstawie badania ankietowego 53% naszych respondentów, którym kredyt z gwarancją posłużył rozwiązaniu powtarzających się problemów z płynnością finansową firmy oceniło, że pomoc de minimis pozwoliła usunąć te trudności na okres dłuższy niż rok od momentu uzyskania kredytu. Wynik ten umożliwia dość optymistyczną ocenę trwałości wsparcia obrotowego. na okres krótszy niż 1 rok od momentu uzyskania kredytu obrotowego na okres dłuższy niż 1 rok od momentu uzyskania kredytu obrotowego trudno powiedzieć 11

12 Efekty Programu Gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego W kontekście efektów makroekonomicznych Programu PLD zaobserwowaliśmy wygenerowanie dodatkowego kredytu, powstałego w przypadku przedsiębiorstw, które bez gwarancji de minimis nie uzyskałyby wsparcia finansowego (kredyt ten nie powstałby, gdyby nie wdrożono PLD). Obserwację tę potwierdzają również badania NBP sytuacji na rynku kredytowym, według których w III kwartale 2013 roku odnotowano wzrost popytu na kredyt krótkoterminowy głównie ze strony MŚP. Banki wskazały uruchomienie gwarancji jako najbardziej istotną, obok spadku stóp procentowych, przyczynę wzrostu tego popytu. W wyniku badania oszacowaliśmy, że wartość kredytu udzielonego tym przedsiębiorstwom z próby badawczej, które znalazły się w luce finansowej, wyniosła 55,8 mln zł (średnia wartość kredytu na poziomie 312 tys. zł). Do przeniesienia danych na całość populacji wykorzystaliśmy dane sprzedażowe na koniec lipca 2014 roku, zgodnie z którymi od początku funkcjonowania Programu przyznano 79,1 tys. kredytów z gwarancją de minimis na łączną kwotę ponad 22,5 mld zł. Dla całej populacji uczestników Programu PLD wyliczyliśmy zatem kwotę 5,5 mld zł dodatkowego kredytu, który nie zaistniałby bez gwarancji de minimis. Biorąc pod uwagę dane NBP o należnościach i zobowiązaniach banków 2, pokazujące że od przedsiębiorstw wartość należności banków o charakterze bieżącym zwiększyła się w okresie działania Programu 3 o 7,1 mld zł, możemy domniemywać, iż wsparcie de minimis jest odpowiedzialne za ponad ¾ całości przyrostu netto tych należności odnotowanych w trakcie trwania PLD 4. Oszacowaliśmy również wpływ Programu PLD na wskaźniki zatrudnienia w całej gospodarce. Przedsiębiorcy znajdujący się w luce finansowej stwierdzili, że dzięki kredytowi z gwarancją de minimis możliwe było stworzenie 229 miejsc pracy średnio 1,28 na przedsiębiorstwo. Dla wyliczenia efektu w całej populacji uczestników Programu przyjęliśmy, że nowe miejsca pracy są proporcjonalnie powiązane z uzyskanym dodatkowym kredytem. W związku z tym możemy oszacować, iż we wszystkich firmach, które skorzystały z gwarancji de minimis, stworzono łącznie około 22,5 tys. miejsc pracy. Powyższy wynik należy traktować z dużą ostrożnością, ponieważ nie możemy wykluczyć, iż w przypadku braku dostępu do kredytu udałoby się pozyskać finansowanie z innego źródła oraz że poprawa sytuacji u beneficjentów Programu spowodowała relatywne pogorszenie sytuacji u ich konkurentów, niwelując część efektu. 2 Dane do lipca 2014 r. 3 Od stanu na koniec lutego 2013 r. do stanu na koniec lipca 2014 r. 4 Podkreślamy, że nie oznacza to, iż Program Gwarancji de minimis jest odpowiedzialny za ¾ przyznanych kredytów w czasie jego trwania. Sporządzenie analogicznego zestawienia dla nowo przyznanych kredytów brutto nie było możliwe ze względu na brak danych w tym zakresie dotyczących całości sektora bankowego. 12

13 lat

14 Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Analiz i Badań tel.: /14

Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Autorzy: Dr Tomasz Kaczor Agnieszka Kowalczyk Copyright: Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bardziej szczegółowo

Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Agnieszka Kowalczyk Dr Tomasz Kaczor

Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Agnieszka Kowalczyk Dr Tomasz Kaczor Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Agnieszka Kowalczyk Dr Tomasz Kaczor Copyright: Bank Gospodarstwa Krajowego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Agnieszka Kowalczyk Dr Tomasz Kaczor Copyright: Bank Gospodarstwa Krajowego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Grudzień 2015

Bardziej szczegółowo

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie dla firm z udziałem funduszy UE Kredyt Technologiczny Kredyty z poręczeniem EFI Finansowanie działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r

CZĘŚĆ II. CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 /CIP/ - ŹRÓDŁEM ATRAKCYJNEGO WSPARCIA BIZNESU CZĘŚĆ II CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r 2 PORĘCZENIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Niedorzeczna likwidacja

Niedorzeczna likwidacja Zgodnie z ekspertyzą Związku Banków Polskich, likwidacja Funduszu Poręczeń Unijnych i Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych przyniosłaby negatywne skutki przede wszystkim dla jednostek samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r.

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla Przedsiębiorców, Fundacji

Bardziej szczegółowo

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! Gwarancje de minimis udzielane w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD)

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! Gwarancje de minimis udzielane w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD) Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! Gwarancje de minimis udzielane w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD) Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl Unijne Pożyczki dla Dolnośląskich Przedsiębiorców Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Tytuł prezentacji Wsparcie dla firm nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE www.frw.pl Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

TWOJA SZANSA NA KREDYT

TWOJA SZANSA NA KREDYT Program gwarancji de minimis jest odpowiedzią rządu na spowolnienie gospodarcze. W ramach tego programu mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli uzyskać gwarancje na zabezpieczenie spłaty kredytu

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych ZRFPK Sp. z o.o. w Krajowym Systemie Usług Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm

Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm Deutsche Bank Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm Europejski Fundusz Inwestycyjny Deutsche Bank 1 Gwarancje z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) Deutsche Bank

Bardziej szczegółowo

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii Katowice, sierpień 2006 rok 1 Podstawa prawna funkcjonowania Funduszu Kredytu Technologicznego Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych Warszawa, 6.09.2011 Unikalna oferta kredytowa dla mikro i małych firm

Bardziej szczegółowo

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Dr Sylwester Urbański Członek Zarządu KARR S.A. Fundusz pożyczkowy, utworzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH PRZEDMIOT REGULAMINU

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH PRZEDMIOT REGULAMINU REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH 1 PRZEDMIOT REGULAMINU Regulamin określa warunki udzielania zabezpieczeń do kredytów i pożyczek przez Fundusz Poręczeń Kredytowych Działdowskiego Funduszu Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja skali zapotrzebowania na instrumenty finansowania zwrotnego w sektorze MŚP

Identyfikacja skali zapotrzebowania na instrumenty finansowania zwrotnego w sektorze MŚP Identyfikacja skali zapotrzebowania na instrumenty finansowania zwrotnego w sektorze MŚP Program Przegląd raportów podejmujących temat luki kapitałowej. Bariery występujące w badaniach luki. Określenie

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces Lubelska Fundacja Rozwoju Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces www.biznespozyczka.eu Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju działa na rynku od 2001 r. W 2013 r. udzieliliśmy przedsiębiorcom blisko

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Dostępne instrumenty wsparcia finansowego dla nowo powstałych Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Monika Szymańska, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim

Przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim Regionalny Fundusz wspierający Przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim powstał we wrześniu 2002 roku jako element realizacji Strategii województwa kujawsko-pomorskiego. W swoich założeniach Spółka

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

pozycji rynkowej napotyka na jedną

pozycji rynkowej napotyka na jedną STAN SYSTEMU POŻYCZKOWO-GWARANCYJNEGO DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW szanse i wyzwania Finansowanie polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego Warszawa 10. grudnia 2008 Sektor

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014 Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe la Pracowników D Wrocław, 21 maja 2014 Co to jest poręczenie? Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytuustanawiane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego W

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Analizabarier rozwoju i dostępu do finansowania* Bd Badanie Fundacji jikronenberga przy Citi Handlowy we współpracy merytorycznej Microfinance Centre *cytowanie bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Metodologia badania 1. Przedmiot i cel badania: Celem głównym niemniejszego badania była ocena efektywności i skuteczności

Bardziej szczegółowo

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r.

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r. Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Warszawa, sierpień 2012 r. Współpraca w zakresie poręczeń i gwarancji BGK oraz PRFPK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Poręczenia kredytowe dla Mikro, Małych i Średnich i Europejski Przedsiębiorstw

Poręczenia kredytowe dla Mikro, Małych i Średnich i Europejski Przedsiębiorstw Poręczenia kredytowe dla Mikro, Małych i Średnich i Europejski Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. Prezentacja dla Pracowników Regionu - poręczenie kredytowe

Bardziej szczegółowo

Biznes i ryzyko dla banków w bankowości korporacyjnej w perspektywie 2013 roku

Biznes i ryzyko dla banków w bankowości korporacyjnej w perspektywie 2013 roku Biznes i ryzyko dla banków w bankowości korporacyjnej w perspektywie 2013 roku Gdańsk, maj 2009 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową I. Biznes i ryzyko dla banków w bankowości korporacyjnej w segmencie

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM Kinga Wargocka Ascend Consulting Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A http://www.barr.org.pl Pożyczki z RPO WL: Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Łódź, grudzień 2008 Niniejszy materiał jest materiałem informacyjnym jedynie dla

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Środki na rozwój biznesu - inicjatywa JEREMIE

Środki na rozwój biznesu - inicjatywa JEREMIE * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Tytuł prezentacji Środki na rozwój biznesu - inicjatywa JEREMIE

Bardziej szczegółowo

Czym jest Inicjatywa JEREMIE

Czym jest Inicjatywa JEREMIE Czym jest Inicjatywa JEREMIE W Wielkopolsce Inicjatywa JEREMIE realizowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1g do Standardu IF nr 7 Bank BGŻ produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów Banku BGŻ włączonych do oferty produktowej projektu

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Zmiana rządowego programu Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego 1)

Zmiana rządowego programu Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego 1) Warszawa, 12.06.2015 r. Zmiana rządowego programu Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego 1) W programie Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych OCENA EX-ANTE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W ZAKRESIE WSPARCIA PODMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania pilotażowego etapu programu Pierwszy biznes wsparcie w starcie

Główne wyniki badania pilotażowego etapu programu Pierwszy biznes wsparcie w starcie Główne wyniki badania pilotażowego etapu programu Pierwszy biznes wsparcie w starcie Broszura jest podsumowaniem badania zrealizowanego przez Agnieszkę B. Kowalczyk i dra Tomasza Kaczora, którego szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. www.frw.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. www.frw.pl Unijne Pożyczki dla Dolnośląskich Przedsiębiorców Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Tytuł prezentacji - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku www.frw.pl Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Jakub Fulara, Departament Klienta Biznesowego Warszawa, 18 marca 2016 Plan prezentacji Wyniki ogólnopolskie Raportu

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

Fundusze pożyczkowe Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oferta dla małopolskich Przedsiębiorców. www.marr.pl

Fundusze pożyczkowe Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oferta dla małopolskich Przedsiębiorców. www.marr.pl Fundusze pożyczkowe Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oferta dla małopolskich Przedsiębiorców O Agencji Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Założona w 1993 roku w celu rewitalizacji zdegradowanych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Jan Szczucki, PAG Uniconsult

Jan Szczucki, PAG Uniconsult Badanie zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Jan Szczucki, PAG Uniconsult Wybrane wnioski z ewaluacji instrumentów inżynierii finansowej zrealizowanej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska Jednym z programów, w którym uwzględniono potrzeby małych i średnich przedsiębiorców jest Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013. Obok programów o zasięgu krajowym, do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie GiŜycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH

KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Ś W I Ę T O K R Z Y S K I F U N D U S Z P O R Ę C Z E N I O W Y KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Kielce, dnia 28.10.2014 roku Celem działalności Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego jest wspieranie rozwoju

Bardziej szczegółowo

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH KONIUNKTURA I PRZEWIDYWANIA ( IV kwartał 2012 r. i I

Bardziej szczegółowo

Pozabankowe źródła finansowania przedsiębiorstw (w sektorze MŚP)

Pozabankowe źródła finansowania przedsiębiorstw (w sektorze MŚP) Pozabankowe źródła finansowania przedsiębiorstw (w sektorze MŚP) Podsumowanie Wykład M. Gajewski (2015) Treść Przedmiot: Tło problematyki wspierania dostępu do źródeł kapitału mikro, mali i średni przedsiębiorcy;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 2 Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie Giżycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Regionalny Fundusz Pożyczkowy Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. . Fundusz przeznaczony jest na wspomaganie inwestycji, realizowanych na terenie województwa łódzkiego, przez mikro, małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania w Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Jednostkowego Poręczenia MFP w ramach Limitu Poręczenia Portfelowego.

Warunki uzyskania w Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Jednostkowego Poręczenia MFP w ramach Limitu Poręczenia Portfelowego. Warunki uzyskania w Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Jednostkowego Poręczenia MFP w ramach Limitu Poręczenia Portfelowego. 1. 1. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa udziela mikroprzedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper A.Światkowski Wroclaw University of Economics Working paper 1 Planowanie sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży deweloperskiej Cel pracy: Zaplanowanie sprzedaży spółki na rok 2012 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Stowarzyszenie Klon/Jawor

Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Stowarzyszenie Klon/Jawor Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Marta Gumkowska Stowarzyszenie Klon/Jawor Źródła danych - Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2006 (reprezentatywna,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo