WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO"

Transkrypt

1 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w roku szkolnym 2014/2015 w III Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie

2 Instrukcja została opracowana na podstawie: Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 zgodnie z : rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowani i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz U nr 83, poz.562, z późn. zm.) oraz innymi aktami wymienionymi w opisie procedur. W opracowaniu zastosowano następujące skróty: pze przewodniczący zespołu egzaminacyjnego pzn przewodniczący zespołu nadzorującego PZE przedmiotowy zespół egzaminacyjny SZE szkolny zespół egzaminacyjny ZN zespół nadzorujący OKE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna CKE Centralna Komisja Egzaminacyjna

3 1. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. a) Sposób zabezpieczania i przechowywania materiałów egzaminacyjnych materiały egzaminacyjne przechowywane są w sejfie w gabinecie pze klucz do sejfu posiadają wyłącznie przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyr. Anna Miękus) i zastępca zespołu egzaminacyjnego (wicedyrektor Danuta Klapper-Szczucka) po dostarczeniu do szkoły przez dystrybutora materiałów egzaminacyjnych z OKE w Gdańsku pze w obecności innego członka SZE sprawdza nienaruszalność przesyłki i zgodność z zapotrzebowaniem. W wypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niezgodności ze zgłoszeniem postępuje wg opisanych procedur bibliografia opisana i uporządkowana, wraz z listą z potwierdzeniem złożenia bibliografii i informacji o materiałach dodatkowych oraz potrzebnym sprzęcie na ustny egzamin z języka polskiego przechowywana jest w sejfie w gabinecie pze (TYLKO DLA STAREJ MATURY) b) Zasady dostępu do materiałów egzaminacyjnych dostęp do materiałów egzaminacyjnych ma pze (oraz zastępca pze), który w gabinecie dyrektora (pze): - udostępnia do wglądu nauczycielom wchodzącym w skład PZE zestawy zadań do części ustnej z języków obcych nowożytnych nie wcześniej niż 1 dzień przed rozpoczęciem egzaminu - udostępnia do wglądu nauczycielom wchodzącym w skład PZE bibliografie złożone przez zdających (niezwłocznie po przekazaniu ich przez uczniów.( DOTYCZY TYLKO UCZNIÓW ZDAJĄCYCH STARĄ MATURĘ ) c) Forma i terminy przeszkolenia osób mających dostęp do niejawnych materiałów egzaminacyjnych na każdym etapie egzaminu maturalnego osoby mające dostęp do niejawnych materiałów egzaminacyjnych spośród SZE zostaną przeszkolone w czasie szkoleniowej rady pedagogicznej osobom spoza szkoły wchodzącym w skład PZE zostanie rozesłana do ich macierzystych placówek drogą elektroniczną informacja o szkoleniu, które się odbędzie w dniu wszystkie osoby powołane do SZE mają obowiązek zapoznać się samodzielnie z przepisami prawa; d) Obowiązek podpisania oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem przez członków zespołu egzaminacyjnego i inne osoby biorące udział w egzaminie maturalnym pze jest odpowiedzialny za wypełnienie przez wszystkie osoby wchodzące w skład SZE oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem (klauzula o tajności) do e) Zasady postępowania w sytuacjach szczególnych

4 w sytuacjach szczególnych pze wyznacza członka ZN, który powiadamia o sytuacji pze; fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu za sytuacje szczególne można uznać: - stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań -posiadanie środków łączności lub korzystanie z nich - nagłe zaburzenia zdrowotne, - awarie techniczne, np. wyłączenie prądu - zagrożenia w zakresie bhp i ppoż - zakłócanie prawidłowego przebiegu egzaminu poprzez np.: o opuszczenie sali lub miejsca bez zezwolenia o porozumiewanie się z innymi zdającymi o wygłaszanie głośnych uwag i komentarzy o zadawanie pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych 2.Opracowanie harmonogramu realizacji zadań zgodnego z procedurami CKE i rozporządzenia MEN (terminarz) (Procedury p.63) Udostępnienie uczniom listy tematów do części ustnej egzaminu z języka polskiego (DLA UCZNIÓW ZDAJĄCYCH STARĄ MATURĘ). Zapoznanie z zasadami wypełniania deklaracji maturalnych Przekazanie uczniom informacji o strukturze egzaminu i wymaganiach egzaminacyjnych Do (Procedury p.63.2) Zebranie od uczniów i absolwentów wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz dokumentów będących podstawą ubiegania się o dostosowania Do (Procedury p. 63.2) Zebranie od uczniów i absolwentów ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz dokumentów będących podstawą dostosowań (Procedury p. 63.3) Jeśli uczeń lub absolwent złożył wyłącznie wstępną deklarację, a nie złożył deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną Do (Procedury 63.8) Pze sprawdza poprawność wypełnionych deklaracji i przekłada je na wersję elektroniczną, a następnie przekazuje do OKE w terminie i trybie określonym przez dyrektora OKE, nie póżniej niż do 15 lutego 2015, przyjęte od uczniów /absolwentów deklaracje zgłoszenia do egzaminu maturalnego, w tym dane zawarte w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych, a także informacji o dostosowaniach wynikających z przedłożonych opinii/orzeczeń (64.4) Uczestniczenie pze wraz z zastępcą w szkoleniu w zakresie organizacji egzaminu maturalnego organizowanego przez OKE Do Powołanie na podstawie pisemnego porozumienia z dyrektorem innej szkoły lub placówki członków zespołu egzaminacyjnego spoza szkoły (68.10; 81.5) powołanie zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i członków zespołu egzaminacyjnego (64.2)

5 Powołanie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego (65.1.1; 68) Opracowanie i ogłoszenie szkolnego harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego i przesłanie go Dyrektorowi OKE Ogłoszenie harmonogramu części pisemnej egzaminu maturalnego (65.1.2) Przekazanie zdającym treści komunikatu dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych, z których zdający mogą korzystać w czasie pisemnego egzaminu maturalnego (95) Powołanie zespołów nadzorujących przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego i wyznaczenie przewodniczących tych zespołów (65.1.4; 81.1) Do Odebranie od zdających bibliografii wykorzystanej do opracowania tematu z języka polskiego(tylko DLA STAREJ MATURY) (73.5) Przeprowadzenie szkolenia zespołów nadzorujących z zakresu ich obowiązków i wypełnienia dokumentacji egzaminacyjnej Najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem części ustnej egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych Odbiór w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego i zabezpieczenie zbioru zestawów zadań egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu z języków obcych nowożytnych (65.2; 71.1) zapoznanie się pod nadzorem pze nauczycieli języka nowożytnego z zestawami zadań na egzamin ustny zapoznanie przewodniczącego przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych i członków tych zespołów spoza szkoły z bibliografią złożoną przez uczniów na egzamin ustny (DOTYCZY STAREJ MATURY) od do Przeprowadzenie egzaminów ustnych według szkolnego harmonogramu i nadzór nad ich przebiegiem (73.-78) od Przeprowadzenie egzaminów pisemnych i nadzór nad ich przebiegiem (64.1; 82-94) do uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej ma prawo wnioskować o zwolnienie z egzaminu maturalnego z odpowiedniego do tytułu przedmiotu deklarowanego do zdawania szkolenie dla członków zespołów egzaminacyjnych i nadzorujących spoza szkoły do Przesłanie do OKE listy tematów do części ustnej egzaminu z języka polskiego na wniosek dyrektora OKE (TYLKO DLA STAREJ MATURY)(70) Odbiór z OKE wyników egzaminów, świadectw dojrzałości i aneksów (98.6) Ogłoszenie wyników i wydanie absolwentom świadectw dojrzałości i aneksów (106) Przekazanie absolwentom informacji o uprawnieniach i zasadach zgłoszeń do sesji poprawkowej oraz egzaminu w kolejnych latach (103; 105) do

6 Odbiór pisemnych oświadczeń absolwentów o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (103.2) do Przekazanie do OKE informacji dotyczących zgłoszeń do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (103.3) Przeprowadzenie pisemnego egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (103.1) od do Przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (103.1) Odbiór świadectw w terminie poprawkowym (106.3) 3.Ustalenie zasad obiegu informacji (nauczyciele, uczniowie, absolwenci, rodzice) a) Gromadzenie i przepływ informacji o egzaminie 1.Gromadzenie informacji Informatory maturalne gromadzone są w bibliotece szkolnej Pozostałe informacje o egzaminie maturalnym gromadzone są w postaci dokumentów w gabinetach dyrektora i wicedyrektora 2. Przepływ informacji informacje kierowane do uczniów - do 10 września dyrektor szkoły przekazuje wszystkim uczniom klas 3. na wyznaczonych godzinach lekcyjnych informacje o egzaminie maturalnym - na pierwszym spotkaniu z rodzicami ( ) dyrektor szkoły przekazuje rodzicom informacje dotyczące egzaminu maturalnego - nauczyciele przedmiotu zobowiązani są do przekazania informacji o egzaminach z przedmiotu, którego nauczają najpóźniej do nauczyciele wychowawcy zobowiązani są do przekazania uczniom informacji o terminach, zasadach obowiązujących na egzaminie, stroju maturalnym; zobowiązują uczniów do zapoznania się z informatorami, wskazują miejsca dostępności do informacji o egzaminie maturalnym; z powyższymi informacjami zapoznają także rodziców na kolejnych wywiadówkach - nauczyciele przedmiotów przekazują także informacje o zmianie kształtu egzaminu maturalnego klasom 1. i 2., zapoznając ich sukcesywnie ze strukturą nowego egzaminie informacje kierowane do nauczycieli - przekazywane są przez dyrektora szkoły na radach pedagogicznych oraz szkoleniowych przez cały rok szkolny b) Gromadzenie i dostępność materiałów o egzaminie materiały o egzaminie kierowane są do biblioteki szkolnej

7 nauczyciele przedmiotu udostępniają uczniom zgromadzone przez siebie materiały w czasie lekcji, informując jednocześnie o innych materiałach pomocniczych, np. na stronach internetowych c) Przekazywanie informacji (kto, w jakim zakresie, i w jakiej formie) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje: - nauczycieli (na radach pedagogicznych) oraz uczniów (w czasie godzin lekcyjnych wyznaczonych harmonogramem), absolwentów (po zgłoszeniu przez nich chęci przystąpienia do egzaminu) o strukturze i formie egzaminu oraz o zasadach jego organizacji i przebiegu, w tym zasad unieważnienia egzaminu, terminach i warunkach starania się o zwolnienie z egzaminu (laureaci olimpiad) - uczniów na lekcji wychowawczej o prawie przystąpienia do egzaminu maturalnego i formach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb na podstawie dołączonych do deklaracji opinii, orzeczeń ppp, zaświadczenia lekarskiego lub pozytywnej opinii rady pedagogicznej; przekazuje informację od dyrektora OKE o sposobach dostosowania warunków i form egzaminu oraz informację o możności rezygnacji z przyznanych dostosowań - uczniów o celu i zasadach zbierania danych osobowych - uczniów, którzy nie złożyli bibliografii w terminie do (TYLKO DLA UCZNIÓW ZDAJĄCYCH STARĄ MATURĘ) o niemożności przystąpienia do ustnego egzaminu z języka polskiego - uczniów o sposobie zachowania się w sytuacjach losowych (np. niemożności stawienia się punktualnie na egzamin lub niemożności zdawania egzaminu w danym dniu spowodowanym wypadkiem losowym) - absolwentów, uczniów niezwłocznie po niestawieniu się przez nich na egzamin z przyczyn losowych, telefonicznie wyjaśnia okoliczności i przypomina o możliwości i zasadach przystąpienia do egzaminu w dodatkowym terminie w czerwcu; po otrzymaniu zgody dyrektora OKE na egzamin w terminie dodatkowym informuje o wyznaczonym terminie i miejscu egzaminu; dotyczy to także nieobecności na egzaminie ustnym. wychowawca informuje: - uczniów o strukturze egzaminu, procedurach egzaminacyjnych w terminach obligatoryjnych w/w oraz w ciągu całego roku szkolnego - rodziców o strukturze egzaminu, procedurach egzaminacyjnych wyczerpująco na 1. wywiadówce we wrześniu i na kolejnych spotkaniach z rodzicami nauczyciel przedmiotu informuje: - uczniów o strukturze egzaminu z danego przedmiotu, wymaganiach egzaminacyjnych, przypomina wykaz pomocy, z których uczeń może korzystać i zbierania tych pomocy (np. konieczność wcześniejszego złożenia kalkulatorów prostych) - nauczyciele języka polskiego oprócz w/w informacji przekazują wyczerpujące informacje o przebiegu egzaminu ustnego i kryteriach oceniania

8 d) Tryb zgłaszania przez uczniów wniosków dotyczących: - zwolnienia z egzaminu na podstawie zaświadczenia laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uczeń niezwłocznie po otrzymaniu tytułu, jednak nie później niż 20 kwietnia 2015 roku zwraca się z pisemną prośbą do pze, do której dołącza potwierdzoną wiarygodną kopię dokumentu świadczącego o tytule (przedstawiając oryginał do wglądu) - zmian w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej nie później niż uczeń może złożyć ostateczną deklarację, którą przedkłada przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego - oświadczeń o gotowości ponownego przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym uczeń składa pisemną deklaracje gotowości przystąpienia do egzaminu poprawkowego do na ręce pze - udziału w kolejnej sesji egzaminacyjnej w terminie poprawkowym e) Organizację pracy rady pedagogicznej związanej z ustaleniem sposobu lub sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu dla uprawnionych osób - rada pedagogiczna, która musi się odbyć do zapoznaje się z dokumentami przekazanymi przez pze i podejmuje decyzje odnośnie dostosowania warunków i form egzaminu dla osób uprawnionych f) informowanie zdających o celu zbierania danych osobowych, odbiorcach tych danych, prawie dostępu do danych i zasad ich poprawiania, a także o dobrowolności lub obowiązku podania odpowiednich danych - informacje te przekazuje wszystkim uczniom pze w czasie spotkań klasowych do absolwentom informacje te przekazuje pze przy odbiorze deklaracji maturalnej (DOTYCZY TYLKO STAREJ MATURY) 4. Przygotowanie i organizacja części ustnej egzaminu(dotyczy STAREJ MATURY 2004/ /2014) a) Ustalenia dotyczące listy tematów do części ustnej egzaminu z języka polskiego uczeń ma prawo złożyć propozycję tematu do części ustnej egzaminu z języka polskiego w terminie do 31 stycznia 2014 nauczycielowi języka polskiego (lub w/w), przedstawiając swoją propozycję na piśmie. O decyzji dotyczącej akceptacji bądź odrzucenia tematu przez zespół nauczycieli danego języka zainteresowany uczeń zostanie powiadomiony 10 kwietnia 2015 roku. Lista tematów do wglądu w sekretariacie szkoły Bibliografie wykorzystane do opracowania tematów po zakończeniu egzaminów są zgromadzone w segregatorach, uporządkowane, opisane i przekazane PZE, który wyznacza osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności i nadzoruje prawidłowość zabezpieczenia dokumentacji zgodnie z zasadami regulującymi przechowywanie dokumentacji niejawnych w archiwum szkolnym, w którym winny być przechowywane przez 5 lat.

9 b) Opracowanie i ogłoszenie szczegółowego harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego Szczegółowy harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego przygotowuje dyrektor szkoły i wywiesza go do dnia na szkolnej tablicy ogłoszeń. c) Ogłoszenie harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym *Przygotowanie i organizacja części ustnej egzaminu z języka polskiego (nowa matura 2014/15) a) W przypadku egzaminu przeprowadzanego z wykorzystaniem zadań W FORMIE WYDRUKÓW po odkodowaniu plików przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub osoba przez niego upoważniona drukuje wszystkie zadania egzaminacyjne przeznaczone na dany dzień w warunkach w sposób zapewniający zabezpieczenie materiałów. Każdy pze otrzymuje po 2 wydrukowane zestawy zadań przeznaczone na dany dzień. b) wraz z przesyłką zawierającą materiały egzaminacyjne do części pisemnej egzaminu maturalnego, dostarczona zostanie płyta CD zawierająca 12 folderów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. Każdy folder zawierać będzie zadania przeznaczone na kolejny dzień egzaminu określony w harmonogramie ( ). c) W przypadku egzaminu przeprowadzonego z wykorzystaniem zadań w formie wydruków pze może umożliwić zdającym dostęp do zadań również w formie elektronicznej. d) Przewodniczący pze udostępnia członkom pze zadania egzaminacyjne nie wcześniej niż 1,5 godziny przed egzaminem. Harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego dla uczniów mających prawo o ubieganie się o termin dodatkowy jest ogłoszony na szkolnej tablicy ogłoszeń natychmiast po uzyskaniu zgody dyrektora OKE (jednocześnie wnioskujący o termin dodatkowy są informowani o decyzji dyrektora OKE drogą telefoniczną.. d) Porozumienie z inna szkołą/ placówką w celu pozyskania nauczycieli do zespołu Pozyskiwanie nauczycieli do zespołu egzaminacyjnego odbywa się drogą korespondencji urzędowej pze z innymi placówkami oświatowymi w terminie do Nauczyciele z innych placówek powołani do zespołu egzaminacyjnego będą powiadomieni drogą elektroniczną (maile do szkół macierzystych) o terminie przeszkolenia i przydziału stanowiska oraz zadań na szkoleniu w dniu e ) Zasady przekazywania przewodniczącemu przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego materiałów i dokumentacji egzaminacyjnej, a także rozliczenia po przeprowadzonym egzaminie zasady przekazywania materiałów i dokumentacji: - zostają one przekazane przewodniczącemu pze w gabinecie dyrektora szkoły nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu i dotyczą osób zdających egzamin w danym dniu - do materiałów dołączone są odpowiednie dokumenty, listy osób zdających, protokoły - w czasie przekazywania materiałów i dokumentacji należy je przeliczyć w obecności pze lub jego zastępcy

10 zasady odbierania materiałów i dokumentacji: - odbiór odbywa się niezwłocznie po zakończeniu egzaminu w gabinecie dyrektora lub innym wyznaczonym przez niego miejscu - pze sprawdza poprawność wypełnienia dokumentacji i przelicza ją, następnie przelicza i zabezpiecza materiały egzaminacyjne, polecając przygotowanie jej do archiwizacji 5. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części pisemnej wynikająca z liczby zdających, warunków technicznych szkoły i konieczności dostosowania warunków dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a) Przeszkolenie i przydział zadań dla członków zespołu nadzorującego przeszkolenie i przydział zadań dla członków zespołu nadzorującego odbędzie się: dla pracowników III LO na radzie pedagogicznej , a dla osób powołanych z innych placówek , o czym zostaną poinformowane ich placówki macierzyste przeszkolenie obejmuje: - listę ich zadań i obowiązków - procedurę przebiegu części pisemnej egzaminu - wzory protokołów przebiegu egzaminu i określenie sposobu ich wypełnienia - wewnątrzszkolną instrukcję postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem i konsekwencje wynikające z jej nieprzestrzegania - członkowie SZE i ZN spoza szkoły są zobowiązani do podpisania oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem, w porozumieniu z pze i sekretariatem szkoły b) planowanie czynności organizacyjnych przed egzaminem pisemnym wydawanie materiałów egzaminacyjnych rozpoczyna się nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu w gabinecie pze pze sprawdza w każdym dniu egzaminu przed jego rozpoczęciem nienaruszalność pakietów pze otwiera w obecności przewodniczących zn poszczególnych sal i przedstawicieli zdających pakiety z materiałami egzaminacyjnymi i przekazuje przewodniczącym zn odpowiednia liczbę arkuszy do danej sali bezpośrednio przed każdą częścią egzaminu rozmieszczenie zdających w sali ( o godz w dniu egzaminu uczniowie są wpuszczani przez członków zn do sali egzaminacyjnej i zajmują wylosowane miejsce po zajęciu przez zdających miejsc wskazany przez przewodniczącego członek zespołu egzaminacyjnego przekazuje zdającym naklejki z nadanym przez OKE kodem i odbiera podpisy zdających na liście zdających (liście obecności) potwierdzające prawidłowości numeru PESEL na przekazanych naklejkach członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym materiały pomocnicze dozwolone przez dyrektora OKE

11 c) Przygotowanie, sprawdzenie, określenie trybu ewentualnej wymiany sprzętu do odtwarzania płyt na egzamin z języka obcego nowożytnego: gruntowny przegląd sprzętu powinien odbyć się 2 tygodnie przed terminem egzaminu, ze szczególnym uwzględnieniem ilości i jakość sprzętu najpóźniej 3dni przed egzaminem sprzęt powinien być złożony w gabinecie dyrektora najpóźniej 2 dni przed egzaminem sprzęt do odtwarzania płyt na egzamin z języka obcego powinien być przydzielony do odpowiednich sal i sprawdzony przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w danej sali. najpóźniej 30 min. przed egzaminem pze po raz ostatni sprawdza sprzęt do odtwarzania, a w przypadku stwierdzenia niefunkcjonowania sprzętu ma obowiązek powiadomić o tym przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego i wymienić sprzęt szkoła zapewnia rezerwowy sprzęt w ilościach niezbędnych, w zależności od możliwości finansowych szkoły szkoła zapewnia także baterie na wypadek wyłączenia prądu; baterie należy pobrać wraz ze sprzętem d) organizacja sprawdzenia sprzętu komputerowego przez zdających egzamin z informatyki DZIEŃ PRZED EGZAMINEM zdający ma prawo sprawdzić w ciągu 1 godziny poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania sprawdzenie to odbywa się pod nadzorem administratora i członka ZN o godzinie wyznaczonej przez pze uczeń potwierdza podpisem fakt sprawdzenia i działania komputera i oprogramowania uczeń nie może instalować żadnych dodatkowych oprogramowań, nie może samodzielnie wymieniać elementów ani podzespołów wchodzących w skład przygotowanego zestawu komputerowego e) Zgromadzenie materiałów pomocniczych, z których zdający mogą korzystać w czasie egzaminu z poszczególnych przedmiotów podpisane materiały pomocnicze uczniowie mają obowiązek złożyć najpóźniej w przeddzień egzaminu do sekretariatu szkoły f) ustalenie sposobu udostępniania zdającym materiałów pomocniczych przewidzianych przez dyrektora CKE do wykorzystania na egzaminach z poszczególnych przedmiotów na polecenie pzn członkowie ZN przynoszą na salę egzaminacyjną, sprawdzone wcześniej przez pzn materiały pomocnicze dopuszczone przez dyrektora CKE pze ustala i przekazuje uczniom zasady korzystania z materiałów pomocniczych zaraz po ogłoszeniu komunikatu dyrektora CKE w sprawie materiałów pomocniczych materiały pomocnicze dopuszczone dla każdego ucznia znajdują się na stolikach uczniów i pozostają do ich wglądu materiały dopuszczone do wglądu dla grupy osób (1/25 osób) znajdują się na stołach pzn, a zdający sygnalizuje poprzez podniesienie ręki chęć korzystania z nich, czeka na podanie pomocy (dotyczy słowników języka polskiego) przez

12 osobę nadzorującą za zgodą przewodniczącego ZN; zdający nie opuszcza miejsca g) Ustalenie sposobu rozmieszczenia zdających na sali/ salach : po okazaniu dowodu tożsamości uczeń losuje numer miejsca na sali h) Ustalenie sposobu odbierania materiałów egzaminacyjnych od przewodniczących zespołów nadzorujących po zakończeniu egzaminu przewodniczący zespołów nadzorujących niezwłocznie i osobiście przekazują uporządkowane i zabezpieczone materiały egzaminacyjne oraz pełną dokumentację przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w jego gabinecie i) Ustalenie kontaktowania się w sytuacjach szczególnych przewodniczącego zespołu nadzorującego z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego w sytuacjach przerwania egzaminu, awarii lub innych przewodniczący zespołu nadzorującego wskazuje członka zespołu, który opuści salę i skontaktuje się z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego, przedstawiając mu okoliczności zdarzenia 6. Komunikowanie wyników a) Zasady ogłaszania wyników części ustnej egzaminu wyniki egzaminu z języków obcych nowożytnych są ogłaszane w dniu egzaminu dwa razy: przed wyznaczoną harmonogramem przerwą i po zakończeniu egzaminu; uczniowie powinni stawić się na odczytanie wyników egzaminu w stroju egzaminacyjnym jeśli uczeń nie zgłosi się na wyznaczoną godzinę odczytania wyników, może uzyskać informację o wyniku swego egzaminu od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego ocenianie i dokumentowanie egzaminu z języka polskiego. Zespół egzaminacyjny ustala wynik każdego zdającego zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez pze z zastrzeżeniem,że ustalanie wyników nie może się odbywać rzadziej niż raz na 4-5 zdających. Wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane przez pze w dniu egzaminu w miejscu i czasie ustalonym przez pze. b) Ogłoszenie wyników części pisemnej egzaminu niezwłocznie po ich otrzymaniu z OKE Przekazanie informacji o wynikach: - przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiadamia maturzystów o terminie ogłoszenia wyników egzaminów pisemnych na stronie internetowej szkoły; uczniowie mogą sprawdzić swoje wyniki za pomocą kodów przydzielonych im przez OKE c) Wydawanie świadectw, odpisów i aneksów 30 czerwca 2015 o godz. wyznaczonej harmonogramem, który przedstawia uczniom wychowawcy w dniu zakończenia roku szkolnego pze wręcza maturzystom świadectwa maturalne w swoim gabinecie

13 w przypadku niemożności stawienia się maturzysty we wskazanym terminie może on upoważnić na piśmie rodzica lub wskazaną osobę do odebrania swego świadectwa maturalnego lub może zgłosić się po nie w innym terminie zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE, świadectwa i odpisy są przekazywane absolwentom, za potwierdzeniem odbioru, w szkole macierzystej, a w przypadku osób skierowanych na cały egzamin przez OKE w szkole w której zdawali egzamin.

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014 Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014 Data do 10 września do 30 września do 21 grudnia Zadanie Nauczyciele języka polskiego zapoznają zdających ze szkolną listą tematów. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA W BEŁCHATOWIE Spis treści Procedura składa się z następujących

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego -2016

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego -2016 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego -2016 I Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. 1. Zabezpieczanie i przechowywanie materiałów egzaminacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Hrubieszów 2014 Spis treści 1. Podstawa prawna 2. Postępowanie z materiałami niejawnymi 3. Terminarz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2012

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2012 Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2012 Data Zadanie do 12 września Nauczyciele języka polskiego zapoznają zdających ze szkolną listą tematów. Przewodniczący SZE przekazuje uczniom

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013/2014 roku

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013/2014 roku Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013/2014 roku 1 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 I. Harmonogram

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014/2015 roku

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014/2015 roku Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014/2015 roku 1 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO NAUCZYCIELE / WYCHOWAWCY

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO NAUCZYCIELE / WYCHOWAWCY WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (UWZGLĘDNIAJĄCY INFORMACJE CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN) ROK SZKOLNY 2016/2017 TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO NAYCZYCIELE / WYCHOWAWCY

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO NAYCZYCIELE / WYCHOWAWCY WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (UWZGLĘDNIAJĄCY INFORMACJE CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN) ROK SZKOLNY 2017/2018 TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie

Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi II. Zasady obiegu informacji III. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w 2015 r. DLA OGÓLNOKSZTALCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓL MUZYCZNYCH IM. M. KARŁOWICZA W KRAKOWIE Skróty

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (UWZGLĘDNIAJĄCY PROCEDURY CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN) ROK SZKOLNY 2015/2016 TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok szkolny 2016/2017 I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CIELCZY

SZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CIELCZY SZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CIELCZY Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI DYREKTORA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO W ZWIĄZKU Z EGZAMINEM MATURALNYM W 2011 roku

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI DYREKTORA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO W ZWIĄZKU Z EGZAMINEM MATURALNYM W 2011 roku OKE w Warszawie HARMONOGRAM CZYNNOŚCI DYREKTORA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO W ZWIĄZKU Z EGZAMINEM MATURALNYM W 2011 roku Regulacja prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w RCEZ w Lubartowie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w RCEZ w Lubartowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok szkolny 2012/2013 I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja

Wewnątrzszkolna instrukcja Załącznik Nr 14 do Statutu ZS Nr 1 w Wągrowcu Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi II. Zasady obiegu informacji

Bardziej szczegółowo

W opracowaniu zastosowano następujące skróty:

W opracowaniu zastosowano następujące skróty: Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi... str. 2 II. Zasady

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁLCĄCYM FILOMATA W GLIWICACH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁLCĄCYM FILOMATA W GLIWICACH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁLCĄCYM FILOMATA W GLIWICACH Spis treści: I. Instrukcja postępowania z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE Opracowano na podstawie: Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z WEWNĄTRZSZKOLNEJ INSTRUKCJI PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WYCIĄG Z WEWNĄTRZSZKOLNEJ INSTRUKCJI PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WYCIĄG Z WEWNĄTRZSZKOLNEJ INSTRUKCJI PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W RAWICZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Terminarz organizacji egzaminu maturalnego

Terminarz organizacji egzaminu maturalnego Terminarz organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Sobolewie Terminarz: L.P. Czynność Termin 1 2 Umieszczenie na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Kielcach WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Kielcach WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Kielcach WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Spis treści: (rok szkolny 2014/2015) 1) Instrukcja postępowania z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Terminarz organizacji egzaminu maturalnego

Terminarz organizacji egzaminu maturalnego Terminarz organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2019 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Sobolewie Terminarz: L.P. Czynność Termin 1 2 Umieszczenie na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w RCEZ w Lubartowie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w RCEZ w Lubartowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok szkolny 2014/2015 I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 (opracowana na podstawie: Informacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze rok szkolny 20014/2015 MATURA 2015 I. Harmonogram

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. 1.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WYSZKOWIE 2

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WYSZKOWIE 2 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WYSZKOWIE 2 W instrukcji zastosowano następujące skróty: SZE Szkolny Zespół

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji. SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji. SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance Rok szkolny 2011/2012 1 SPIS TREŚCI I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 Im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 Im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 Im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku Rok szkolny 2013/2014 1 Spis treści I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Białymstoku

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Białymstoku Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Białymstoku Rok szkolny 2017/18 S P I S T R E Ś C I I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w VII LO im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w VII LO im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w VII LO im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie Rok szkolny 2014/2015 S P I S T R E Ś C I I. Instrukcja postępowania

Bardziej szczegółowo

i organizacji egzaminu maturalnego

i organizacji egzaminu maturalnego Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Myślenice, 2011-09-22 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach tel. 012 2740070

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku- Białej III Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskigo

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku- Białej III Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskigo Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Myślenice, 2015-01-07 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach tel. 012

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w ZSO NR 1, I Liceum Ogólnokształcącym im. ppor.

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w ZSO NR 1, I Liceum Ogólnokształcącym im. ppor. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w ZSO NR 1, I Liceum Ogólnokształcącym im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie Rok szkolny 2014/2015 SPIS TREŚCI I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Słupsk 2009/2010 1 Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami

Bardziej szczegółowo

Kalendarz dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej sesja 2012/2013

Kalendarz dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej sesja 2012/2013 Kalendarz dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej sesja / Opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi ich zabezpieczenie.

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi ich zabezpieczenie. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO OBOWIĄZUJĄCA W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W TARNOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu w roku szkolnym 2015/2016 1 Rozdział I POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW r PRZED EGZAMINEM PRZED EGZAMINEM Z INFORMATYKI EGZAMIN MATURALNY - CZĘŚĆ USTNA

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW r PRZED EGZAMINEM PRZED EGZAMINEM Z INFORMATYKI EGZAMIN MATURALNY - CZĘŚĆ USTNA INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW - 2018r PRZED EGZAMINEM Na listach wywieszonych na tablicy ogłoszeń, należy sprawdzić w której sali zdający będą, przystępowali do egzaminu pisemnego z danego przedmiotu. PRZED

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Nr 1

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Nr 1 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Nr 1 1. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. a) Materiały egzaminacyjne przechowywane

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO rok szkolny 2010/2011 1 SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna II. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

TRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

TRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w 2008 r. DLA OGÓLNOKSZTALCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓL MUZYCZNYCH IM. M. KARŁOWICZA W KRAKOWIE Skróty

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem w Zespole Szkół nr 18

Wewnątrzszkolna instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem w Zespole Szkół nr 18 Wewnątrzszkolna instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem w Zespole Szkół nr 18 I. Procedura tworzenia list tematów i przechowywania bibliografii

Bardziej szczegółowo

II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie

II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu w roku szkolnym 2018/2019 1 Rozdział I POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja 2008 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja 2008 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja 2008 r. W instrukcji zastosowano następujące skróty: SZE Szkolny Zespół Egzaminacyjny,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2014r.

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2014r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego 78-220 TYCHOWO w Tychowie ul. Parkowa 20 tel.( 094) 311 55 07, fax 78-220 Tychowo ul. Parkowa 20, tel/fax. (094) 3115506 e-mail : zs-t@wp.pl www.zsptychowo.pl

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 Instrukcja została opracowana na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi.

I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym nr XI w Salezjańskim Zespole Szkół w Tarnowskich Górach w roku szkolnym 2008/09 Wykaz skrótów: PZE

Bardziej szczegółowo

przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego rok szkolny 2013/2014 Załącznik do Procedur

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w 2014 roku. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w 2014 roku. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w 2014 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku Opracowano na podstawie Rozporządzenia z 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 1 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi.....3 II.

Bardziej szczegółowo

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi ich zabezpieczenie.

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi ich zabezpieczenie. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO OBOWIĄZUJĄCA W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W TARNOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 1. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi a) Materiały egzaminacyjne oraz arkusze (zbiory zestawów zadań do części

Bardziej szczegółowo

Instrukcja maturalna 2011

Instrukcja maturalna 2011 Instrukcja maturalna 2011 Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie 1. Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa dyrektorowi szkoły (przewodniczącemu szkolnego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w OPOCZNIE w roku szkolnym 2014/2015 Instrukcja została opracowana na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 (opracowana na podstawie: Informacji

Bardziej szczegółowo

rok szkolny

rok szkolny Wewnątrzszkolna Instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Radomiu rok szkolny 2016 2017 Opracowana na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Opracowano na podstawie : Rozporządzenia MEN w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2012

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2012 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2012 w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie Opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu, ul. Obozowa 39 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach w roku szkolnym

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach w roku szkolnym Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach w roku szkolnym 2017/2018 1 Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja 2009 r. PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowana na podstawie:

Instrukcja przygotowana na podstawie: Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Technikum Leśnym w Miliczu w roku szkolnym 2018/2019 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Trzyletnim Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Luzinie Załącznik do Procedur organizowania i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

maturalnego w roku szkolnym 2014/2015

maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu Opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach w roku szkolnym 2016/2017 Instrukcja opracowana zgodnie z: 1. Ustawą

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2016

EGZAMIN MATURALNY 2016 1 EGZAMIN MATURALNY 2016 2 3 INFORMACJE OGÓLNE Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZO TECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BOJANOWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZO TECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BOJANOWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZO TECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BOJANOWIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Bojanowo 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Ramowy harmonogram przygotowania i organizacji matur 2015r. dla TTI stara formuła

Ramowy harmonogram przygotowania i organizacji matur 2015r. dla TTI stara formuła Ramowy harmonogram przygotowania i organizacji matur 2015r. dla TTI stara formuła Lp. Terminy Zadania 1 6.04.2014 Opracowanie tematów na egzamin ustny z języka polskiego 2 10.09.2014 Ogłoszenie szkolnej

Bardziej szczegółowo

Ramowy kalendarz egzaminacyjny dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2014/2015

Ramowy kalendarz egzaminacyjny dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2014/2015 Ramowy kalendarz egzaminacyjny dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2014/2015 Opracowano na pstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Informacja dla zdającego egzamin maturalny w roku szkolnym 2014 /15

Informacja dla zdającego egzamin maturalny w roku szkolnym 2014 /15 Informacja dla zdającego egzamin maturalny w roku szkolnym 2014 /15 1. Obowiązki zdającego a) Zdający przystępuje do egzaminu i zdaje obowiązkowo: - w części ustnej egzaminy z następujących przedmiotów:

Bardziej szczegółowo

7. komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia

7. komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki w Stalowej Woli w roku szkolnym 2018/2019 1 Podstawa prawna: 1. ustawa

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓł PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego - sesja 2012r.

ZESPÓŁ SZKÓł PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego - sesja 2012r. ZESPÓŁ SZKÓł PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego - sesja 2012r. W instrukcji zastosowano następujące skróty: SZE- Szkolny Zespół Egzaminacyjny,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 2 w Bydgoszczy

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 2 w Bydgoszczy Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 2 w Bydgoszczy MATURA 2017 1 S P I S T R E Ś C I 1. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi..s.2

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO rok szkolny 2012/2013 1 SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna II. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM MARII KONOPNICKIEJ W RADOMIU

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM MARII KONOPNICKIEJ W RADOMIU II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM MARII KONOPNICKIEJ W RADOMIU Wewnątrzszkolna Instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku 2011/2012 Opracowana na podstawie Rozporządzenia z 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

MATURA I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

MATURA I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w LXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. T. Chałubińskiego w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014 MATURA 2014 I.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE Opracowano na podstawie: Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Ramowy kalendarz egzaminacyjny dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2013/2014

Ramowy kalendarz egzaminacyjny dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2013/2014 Ramowy kalendarz egzaminacyjny dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2013/2014 Opracowano na pstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze rok szkolny 20018/2019 Wewnątrzszkolna instrukcja

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU ZAWODOWEGO ROK SZKOLNY 2013/2014

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU ZAWODOWEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU ZAWODOWEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W WAŁCZU Opracowano na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I RZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I RZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO 2014/2015 Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I RZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO 2014/2015 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławku w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: Procedury

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO rok szkolny 2013/2014 1 SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna II. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH. 21 września 2012r.

SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH. 21 września 2012r. SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH 21 września 2012r. MATURA - CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo w części ustnej: a) język polski (egzamin bez określania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w OPOCZNIE w roku szkolnym 2015/2016 MATURA 2016 Instrukcja została opracowana

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2014r.

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2014r. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2014r. W VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. K.K. BACZYŃSKIEGO W RADOMIU Opracowano na podstawie Rozporządzenia z 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/17

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/17 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE W ROKU SZKOLNYM /17 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 w ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. W. ST. REYMONTA W CZARTAJEWIE Czartajew 2011 1 Zawartość 1 POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Sportowych im.

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Sportowych im. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo