Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Jul 2007 Specifikacija proizvoda ZA KANALIZACIONE I DRENAŽNE SISTEME, ZA KOMUNALNU I INDUSTRIJSKU NAMENU Inteligentna rešenja u niskogradnji

2

3 Karakteristike i vrste proizvoda Karakteristike proizvoda koje nudi Wavin Tehnologija proizvodnje Svi elementi revizionog okna od polimera proizvode se uz korišæenje najsavremenijih tehnologija prerade. Pojedini elementi se izraðuju uz korišæenje tehnologije injektiranja, roto-liva, ekstrudiranja ili intrudiranja. Instalacija i terenska ispitivanja Svi proizvodi pre uvoðenja u prodaju prolaze veoma detaljna laboratorijska ispitivanja i terenske testove. Za sprovoðenje ispitivanja odgovorne su centralna laboratorija Wavin Marketing & Technology u olandiji i laboratorije u pojedinim fabrikama. Kontrola kvaliteta Svaka isporuka sirovine i proizvod u svakoj etapi proizvodnje se veoma precizno kontrolišu u pogledu kvaliteta, što omoguæava da se proizvodi prodaju bez nedostataka i da, uz pravilnu montažu, rade bez kvara mnogo godina. Tok kontrole kvaliteta, uveden još godine, nadgleda sistem upravljanja kvalitetom u skladu ISO 9001, a od godine, nakon uvoðenja Sistema upravljanja životnom sredinom u skladu sa ISO 14001, Integrisani sistem upravljanja. Vrste kanalizacionih okana su objekti na kanalizacionoj mreži koji omoguæavaju da se na njoj obavi periodièni pregled i održavanje. Kanalizaciona okna dele se na reviziona okna, reviziona okna za promenu pada (kaskadna okna) i okna za ubacivanje snega i kontrolno merna okna na internoj kanalizaciji, kao zadnje okno pre prikljuèenja odvoda od graðevine u sistem javne kanalizacije. Na osnovu pomenute smernice: ulazna reviziona okna kružnog preseka su okna preènika od najmanje 1,0 m, koja omoguæavaju ulazak u kanal i izlazak iz njega u cilju da se u njemu obave pregled i èišæenje okna bez moguænosti ulaza su okna preènika manjeg od 1,0 m, koja omoguæavaju pregled i èišæenje u kanalu sa površine terena U ponudi Wavin-a dostupna su ulazna reviziona okna Tegra sa preènikom 1 m i okna sa preènikom od, 400, 425 i 600 mm. S obzirom na funkcije koje imaju, kanalizaciona reviziona okna možemo izmeðu ostalog podeliti na: reviziona - koja omoguæavaju obavljanje eksploatacionih poslova i koja se primjenjuju na kanalizaciju mešovitog tipa, na sanitarnu i kišnu kanalizaciju vodoprihvatna grla (slivnici) - služe za sakupljanje atmosferskih voda sa površine terena (saobraæajnica, parkinga, dvorišta, pešaèkih površina) i prikljuèena su na javnu ili internu kanalizacionu mrežu; izraðena su sa rešetkom za sakupljanje vode i taložnikom za sakupljanje površinskog nanosa; primenjuju se u opštim i separacionim sistemima kanalizacije okna za promenu pada (kaskadna) - omoguæavaju prikljuèak kanala na koordinati iznad dna baze (kinete). Za preènike prikljuènih kanala > 0,40 m trebaju imati nagib, dok za preènike od najviše 0,40 m i sa visinom pada od 0,5 m do 4,0 m mogu biti izvedena sa padajuæom cevi unutra ili izvan okna. U sluèaju okana bez moguænosti ulaza ne mora se primeniti padajuæa cev. S obzirom na naèin izvoðenja, kanalizaciona reviziona okna možemo podeliti na: sastavljena, kad su najmanje osnovni deo radne komore i ulazni prolaz izraðeni od komponenti monolitna, kad je najmanje radna komora izraðena kao monolitna konstrukcija koja su predstavljena u ovom katalogu spadaju u sastavljena okna. KANALIZACIONA REVIZIONA OKNA Specifikacija proizvoda jul

4 Primenjene klase kanalizacionih poklopaca i rešetki Primenjene klase kanalizacionih poklopaca i rešetki Klasifikacija kanalizacionih poklopaca i njihovo postavljanje detaljno je opisano u normi EN 124 "Kanalizacioni poklopci i rešetke prema površinskom sloju puta za automobilski i pešaèki saobraæaj. Pravila konstrukcije, ispitivanja tipa, oznaèavanje, kontrola kvaliteta". U daljem tekstu se navode izabrani odlomci pomenute norme u vezi sa: klasifikacijom kanalizacionih poklopaca i rešetki "Završni elementi rešetki otpadnih voda i kanalizacionih poklopaca dele se na sledeæe klase: A15, B125, C250, D400, E600, F900". Postavljanje završnih elemenata: "Odgovarajuæe klase završnih elemenata rešetki i kanalizacionih poklopaca primenjuju se zavisno od mesta izgradnje. Razlièita mesta ugradnje podeljena su na grupe od 1 do 6, koje se navode ispod ovog teksta". Donji crtež predstavlja "smeštaj nekih od njih u okruženju brze saobraæajnice. Za pojedine grupe u zagradi su navedena uputstva koje klase završnih elemenata rešetki i kanalizacionih poklopaca treba primeniti. Za izbor odgovarajuæe klase odgovoran je projektant. U sluèajevima dvoumljenja, treba odabrati višu klasu". Grupa 1 (min. klasa A15) Površine namenjene iskljuèivo pešacima i biciklistima. Grupa 2 (min. klasa B125) Putevi i tereni za pešake, istovrsne površine, parkinzi ili tereni za parkiranje privatnih vozila. Grupa 3 (min. klasa C250) Odnosi se samo na završne elemente kanalizacionih otvora smeštenih uz iviènjake u podruèju koje mereno od zida iviènjaka može uæi u saobraæajni deo najviše 0,5 m, a u puteve za pešake 0,2 m. Grupa 4 (min. klasa D400) Kolovozi (isto tako i pešaèko-kolovozni pojasevi), zaustavne trake i parkinzi za sve vrste putnièkih vozila. Grupa 5 (min. klasa E600) Površine koje su podvrgnute izuzetno visokom pritisku toèkova vozila npr. rampe za utovar, sletne piste. Grupa 6 (klasa F900) Površine koje su podvrgnute izuzetno visokom pritisku toèkovat vozila npr. sletne piste. Ponuda firme Wavin sadrži završne elemente klase od A15 - D400. Svi poseduju tražene sertifikate u skladu sa EN 124. grupa 1 0,2 0,5 0,5 0,2 grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4 grupa 3 grupa 2 grupa 1 4 TELEFON +381 (0) FAX +381 (0)

5 Karakteristike revizionih okana Karakteristike okana od polimera Kompletna rešenja revizionih okana Zahvaljujuæi punoj ponudi elemenata, mogu se graditi okna koja ispunjavaju oèekivanja klijenata u pogledu izbora baza, visine okna i vrste primene završnih elemenata (prema EN 124). Trajnost materijala Svi elementi izraðeni od PP, PE i PVC-a otporni su na transportna ošteæenja fluida u skladu sa ISO/TR 10358, dok su gumene zaptivke u skladu sa ISO/TR Otpornost na istisnu snagu podzemnih voda Posebno formirane površine okana (bogato korugovana površina kao i naboranost površine glavnih cevi) omoguæavaju eliminaciju dodatnog optereæenja okana ili njihovog sidrenja, èak i u uslovima visokog nivoa podzemnih voda. Uslovi izvoðenja prikazani u uputstvima za montažu dovoljni su da kanalizaciona reviziona okna ne budu istisnuta od strane podzemnih voda. Eliminacija betoniranja korisno utièe na dužinu montažnog ciklusa i na trošak izvoðenja radova. Otpornost na koroziju Primenjeni polimeri ne podležu koroziji. Stabilnost i mehanièka trajnost Svi tipovi okana ispitani su u pogledu mehanièke izdržljivosti u laboratorijama, a za vreme ispitivanja na terenu u pogledu izdržljivosti na statièka optereæenja tla i na dinamièka optereæenja na putevima. Nepropusnost konstrukcije Okna su takoðe ispitana u pogledu nepropusnosti u raznim uslovima optereæenja i u skladu sa normativnim zahtevima zadržavaju nepropusnost kod pritiska od najmanje 0,5 bara (5,0 m vodenog stuba). Uštede tokom montaže Zahvaljujuæi maloj težini elemenata kao i spojevima na naglavak, znatno je smanjeno vreme montaže okna pa je na najmanju moguæu meru ogranièena upotreba teške mašinske opreme. Zahvaljujuæi malim gabaritima okana, nema potrebe za dodatnim širenjem iskopa na mestu njihovog postavljanja. Moguænost raznovrsnih primena Konstrukcija kanalizacionih okana od elemenata, èije se konfiguracije stalno obogaæuju, omoguæuje potrošaèima stalno pronalaženje novih rešenja problema vezanih za podzemnu infrastrukturu i nove primene, npr. dilataciona okna, komore za razlièita merenja na mreži, neutralizatori, okna za smanjivanje energije i sl. KANALIZACIONA REVIZIONA OKNA Specifikacija proizvoda jul

6 Primena Primeri i primene revizionih okana Smeštaj kanalizacionih okana proizilazi iz potreba i ogranièenja vezanih za gradnju i korišæenje kanala i uzima u ozbzir lokalno uslovljavanje mreže i tehnièke moguænosti korisnika. Primer rešenja kanalizacione mreže uz korišæenje Wavin kanalizacionih revizionih okana prikazan je na crtežu na strani 7. od polimera mogu se koristiti na mrežama opštih i separacionih sistema kanalizacije, a isto tako i na drenažnim mrežama i tehnološkim kanalima (u industriji), pod uslovom da se prethodno proveri hemijska izdržljivost materijala od kojeg su napravljeni elementi revizionog okna na transportovani fluid. Wavin kanalizaciona reviziona okna od polimera su kvalitetna rešenja za pristup kanalima otpadnih voda, kako na mreži tako i na prikljuècima koji spajaju unutrašnju kanalizacionu mrežu sa spoljašnjom. Mogu se primenjivati kao tipièna reviziona okna (protoèna, prikljuèna, kaskadna) i sa separatorom za preèišæavanje vode taloženjem (pod rešetke za atmosferske vode). Na mreži kao i na prikljuècima koji spajaju temeljnu kanalizacionu mrežu sa javnom moguæa je primena okana sa ili bez moguænosti ulaza, a isto tako i kombinacija ova dva sistema. 6 TELEFON +381 (0) FAX +381 (0)

7 Primena KANALIZACIONA REVIZIONA OKNA Specifikacija proizvoda jul

8 Ispitivanje konstrukcije revizionih okana Ispitivanje konstrukcije revizionih okana, isto kao i drugi elementi sistema javne kanalizacije, moraju ispunjavati zahteve o izdržljivosti i funkcionalnosti koje postavljaju naši klijenti. U sluèaju okana od polimera to je dosta teško jer trenutno nedostaju odgovarajuæe norme (domaæe i evropske) koje odreðuju te zahteve i naèin njihovog ispitivanja. Wavin nastoji da se takve norme stvore (aktivno uèestvuje u radovima CEN WG/TC 155). Trenutno, koristeæi svoje iskustvo, Wavin sprovodi laboratorijska i terenska ispitivanja proizvoda koje nudi. 0 Skala przemieszcze Pokrywa 24,5 P1 78,4 T1 123,0 T2 174,4 T3 223,0 T4 45,8 P2 67,0 P3 87,6 T1 P4 108,6 P5 T2 128,7 P6 148,5 P7 168,9 P8 T3 188,4 P9 10 mm 15/ /3-82 1/6-82 Data 1/10 1/11 1/12 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 T4 Godine su ukupno 4 Wavin kontrolna okna postavljena u tlo podložno smrzavanju, zajedno sa mernom opremom. Dva okna postavljena su u blizini Lulea Tehnièkog Univerziteta u Švedskoj, a dva u put koji prolazi kroz stambenu èetvrt u blizini. Istraživaèi su prouèavali pomeranje kontrolnih okana tokom velikih podizanja i spuštanja tla, izazvanih premeštanjem zaleðenog i otopljenog tla. Rezultat je bio da su vrhovi kontrolnih okana ležali u istom nivou sa površinom tla kroz celu godinu i da do ošteæenja okana, do kojeg obièno dovodi smrzavanje, nije došlo u vremenu izvoðenja merenja. Isto tako sprovedena su laboratorijska ispitivanja u Wavinovoj centralnoj istraživaèkoj laboratoriji u olandiji na starim kontrolnim oknima, izvaðenim iz tla nakon 13 godina eksploatacije pa su uporeðivani sa novoproizvedenim komadima. Ispitivanja su pokazala da korugovani cevni nastavak ne daje znake starenja ni slabljenja, a kriva radne sposobnosti nakon 13 godina izloženosti ekstremnim pritiscima ne pada. Popularno reèeno, kontrolno okno je "kao novo". 8 TELEFON +381 (0) FAX +381 (0)

9 Ispitivanje konstrukcije revizionih okana Ispitivanja su poèela godine istovremeno kad je poèela i proizvodnja okana sa ulaznim otvorom Tegra. Osim laboratorijskih ispitivanja pojedinih elemenata revizionog okna na izdržljivost, obavljena su i terenska ispitivanja na probnoj instalaciji u mestu Varennes (Francuska). Tokom tih ispitivanja prikupljene su informacije o uticaju statièkih optereæenja od tla (ukljuèujuæi i delovanje istisne sile podzemnih voda) kao i dinamièkih optereæenja na ponašanje okna Tegra (ispitivanje deformacija i nepropusnosti konstrukcije okna). Takoðe je i godine u Poljskoj izvedena eksperimentalna instalacija u cilju ispitivanja svojstava izdržljivosti revizionih okana Tegra 600. Ispitivan je uticaj statièkih i dinamièkih optereæenja na statiku baze i moguænost kompenzacije pomeranja tla od strane novog korugovanog cevnog nastavka, izraðenog od polipropilena. I ta ispitivanja su planirana na duže vreme, a dosadašnji rezultati su pozitivni. Wavin reviziona okna se ispituju i u smislu hidraulike protoka otpadnih voda. Sva okna ispunjavaju veoma rigorozne zahteve danske norme DS Testove je sproveo Danski institut za tehnologiju (DTI) u mestu Arhus (Danska). KANALIZACIONA REVIZIONA OKNA Specifikacija proizvoda jul

10 sa ulaznim otvorom TEGRA Tehnièki podaci Tehnièki podaci Reviziono okno Tegra, saglasno sa EN 476, je kanalizaciono okno sa moguænošæu ulaza, unutrašnjeg preènika 1,0 m. Tehnièki podaci: reviziono okno sa ulaznim otvorom preènik ulaza: 600 mm unutrašnji preènik ulaznog prolaza: mm preènici prikljuènih kanalizacionih cevi PCV: mm + slepa baza moguænost postavljanja dodatnih prikljuèaka iznad baze: prikljuèci "in situ" 110,, 200 protoène baze sa uglom protoka otpadnih voda (odgovarajuæe: 0, 15, 30, 45, 90 ) prikljuène baze sa istovremenim desnim i levim dotokom pod uglom 45 fabrièki montirane penjalice od polimera minimalna visina okna: vidi donju specifikaciju maksimalna visina okna: 5,0 m jednostavna regulacija visine okna na rasteretnom prstenu +/-0,07 m regulacija visine na cevnim nastavcima: rezati svakih 0,125 m maksimalni nivo podzemne vode: 0,5 m ispod nivoa terena vrsta ispuna, stepen zbijenosti tla: videti "Uputstva za montažu - Tegra " garantovana nepropusnost spojeva elemenata okana: 0,5 bara hemijska otpornost PE u skladu sa ISO/TR hemijska otpornost zaptivke u skladu sa ISO/TR 7620 * Napomena: U ponudi su i baze sa fleksibilnim cevnim prikljuècima za preènike: 200, 250 i mm: prikljuène 0, 30, 60 i 90 zbirne sa istovremenim desnim i levim dotokom pod uglom 90 klase optereæenja (prema EN 124): A15 - D400 konusni nastavak Minimalne visine revizionog okna Tegra sa konusnim nastavkom Baza Baza 200 Baza 250 Baza Baza = 972 = 1010 = 1060 = 1112 = 1112 = 1049 = 1087 = 1137 = 1189 = = = = = = 1269 baza betonski rasteretni prsten 1700/600 Minimalne visine revizionog okna Tegra bez konusnog nastavka Baza Baza 200 Baza 250 Baza Baza 400 = 562 = 600 = 650 = 702 = 754 = 615 = 671 = 728 = 782 = 851 baza Konstrukcija okna se sastoji od tri osnovna rasteretni prsten i kanalizacionog poklopca elementa izraðena od polietilena (PE), tj. ili rešetke od livenog gvožða. baze (temelja okna), cevnih nastavaka (koji èine ulazni prolaz okna) i konusnog nastavka, koji smanjuje preènik okna sa Dodatni elementi su 3 tipa betonskih 1,0 m na 0,638 m, tako da se može rasteretnih prstenova i kanalizacioni napraviti završni venac. Završni venac se poklopci i rešetke od livenog gvožða klase sastoji od poklopca od livenog gvožða koji A15 - D400 (vidi poglavlje "Završni venci se stavlja pravo na konus ili betonski okana Tegra "). 10 TELEFON +381 (0) FAX +381 (0)

11 Z 2 Z 2 Kanalizacijska reviziona okna s ulaznim otvorom TEGRA Tehnièki podaci Konfiguracija standardnih baza VRSTA BAZE PROTOÈNA Z 1 15 Z 1 Z 2 30 Z 1 Z 2 45 Z 1 Z 2 90 Z 1 Z 2 PRIKLJUÈNA Z 1 Z 2 SLEPA BAZA Z2 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z 2 Z zbirna prazna Konfiguracija baza sa fleksibilnim cevnim prikljuècima VRSTA BAZE PROTOÈNA 0 PROTOÈNA 30 PROTOÈNA 60 PROTOÈNA 90 PRIKLJUÈNA 90 LEVI DOTOK PRIKLJUÈNA 90 DESNI DOTOK ZBIRNA Pre primene treba proveriti dostupnost ovih baza u aktuelnom cenovniku. Izbor po visini elemenata okna Tegra : upotrebna visina baze zavisi od tipa i preènika cevnih spojeva: 4 za bazu = 412 mm 3 4 za bazu 200 = 450 mm za bazu 250 = 500 mm za bazu = 552 mm za bazu 400 = 604 mm za praznu (slepu) bazu = 604 mm za baze sa fleksibilnim cevnim prikljuècima = 604 mm korisna visina cevnog nastavka, = 250, 500, 750 ili mm ili njihova suma korisna visina konusnog nastavka 3 = 560 mm ukupna visina betonskog rasteretnog prstena zajedno sa kanalizacionim poklopcem; vrednost zavisi od tipa prstena i kanalizacionog poklopca h h vrednost zavisi od tipa baze KANALIZACIONA REVIZIONA OKNA Specifikacija proizvoda jul

12 sa ulaznim otvorom TEGRA Specifikacija elemenata Baza okna sa ulaznim otvorom Protoèna a D 2 D 3 h 1 h 2 Masa ( ) (kg) D 2 D 3 h h Prikljuèna (levi i desni dotok) a ( ) D 2 D 3 h 1 h 2 Masa (kg) Slepa (bez dotoka i odvoda) D 2 D 3 h 1 h 2 Masa (kg) TELEFON +381 (0) FAX +381 (0)

13 Kanalizaciona revizona okna sa ulaznim otvorom TEGRA Specifikacija elemenata Baze sa fleksibilnim cevnim prikljuècima Protoèna Z a D u h 1 Z x 1 x 2 Masa ( ) (kg) D u Z Z x 1 x 2 h1 Z Z Z Z Prikljuèna sa desnim dotokom Z 90 a D u h 1 Z x 1 x 2 Masa ( ) (kg) Z Prikljuèna sa levim dotokom 90 Z a D u h 1 Z x 1 x 2 Masa ( ) (kg) Z L L L Zbirna sa levim i desnim dotokom Z a D u h 1 Z x 1 x 2 Masa ( ) (kg) Z KANALIZACIONA REVIZIONA OKNA Specifikacija proizvoda jul

14 sa ulaznim otvorom TEGRA Specifikacija elemenata Baza dilatacionog revizionog okna b D2 D 3 a x h1 t g D 2 D 3 h 1 x L Masa (kg) Ugao izmeðu osa cevi za dotok i odvod u dogovoru sa naruèiocem u zavisnosti od konstruktivnih moguænosti. L Prikljuèak na dolazni cevovod pod pritiskom t g Prikljuèak na odlazni gravitacioni cevovod Merne komore D 2 D D 2 D h 1 a b c d c a h1 b a d d b c Cevni nastavci D 2 Dimenzije D 2 D h Masa (kg) h1 D 3 14 TELEFON +381 (0) FAX +381 (0)

15 sa ulaznim otvorom TEGRA Specifikacija elemenata Konusni nastavak revizionog okna sa ulaznim otvorom D 2 Dimenzije /600 D 2 D 3 D 4 h 1 h 2 Masa (kg) h1 h 2 D 3 D 4 Gumena zaptivka Dimenzije Prikljuèak in situ Dimenzije D u D u Zaptivka in situ Du Dimenzije D u 40/ / / Alat Krunska testera za prikljuèke in situ Dimenzije Kružna ruèna testera za zaptivke in situ D u Dimenzije D u 40/ / / Osovina kružne ruène testere Dimenzije KANALIZACIONA REVIZIONA OKNA Specifikacija proizvoda jul

16 sa ulaznim otvorom TEGRA Specifikacija elemenata Betonski rasteretni prsten ispod poklopca od livenog gvožða Dimenzije D / D 2 Poklopac od livenog gvožða A15 (1,5 T) za primenu bez betonskog prstena 1 D 2 Dimenzije EN124 A D Kanalizacioni poklopac od livenog gvožða ili BEGU* za primenu sa betonskim prstenom D 2 D 3 D 4 Dimenzije EN124 A15 EN124 B D D D EN124 C EN124 D * sa betonskim punjenjem Napomena: Postoji moguænost porudžbine u verziji sa dva zasuna Rešetka od livenog gvožða za atmosferske vode za primenu sa betonskim prstenom D 2 Dimenzije D 2 D 3 D 4 D 3 D 4 EN124 B125 EN124 C250 EN124 D Moguænost postavljanja posude za sakupljanje neèistoæe ispod kanalizacione rešetke. 16 TELEFON +381 (0) FAX +381 (0)

17 sa ulaznim otvorom TEGRA Uputstva za montažu Uputstva za montažu 1. Na mestu postavljanja okna, na dnu iskopa, pripremiti sloj od 10 cm posteljice od peska; izvršiti nivelaciju. Upozorenje! Nivo dna okna nalazi se niže od nivoa prikljuèaka cevi. 2. S obzirom na prilièno malu težinu pojedinih elemenata mogu ih prenositi dve osobe. 3. dubokih iskopa, kao i pri transportu na gradilištu treba koristiti dizaliène ureðaje. To omoguæuju specijalne drške kojima je opremljen svaki element okna. 4. Bazu treba položiti na ranije pripremljeni sloj peska i iznivelisati. Bazu koja je opremljena naglavcima i zaptivkama treba spojiti sa ravnim krajevima kanalizacionih cevi. Žljeb za zaptivku treba detaljno oèistiti. Upozorenje! Gumene zaptivke pre spajanja elemenata treba namazati mazivom. 5. Zatim na bazu treba staviti cevni nastavak odgovarajuæe visine, pazeæi na to da nastavak treba okrenuti naglavkom prema dole. Sledeæe nastavke treba stavljati tako da segmenti penjalica budu jedan iznad drugog. 6. Montaža (spajanje) pojedinih elemenata može se izvesti pomoæu specijalnih montažnih alata ili kašike mašine za iskopavanje sa obaveznom primenom drvene podloške. 7. Za vreme izvoðenja spajanja žleb za zaptivku treba oèistiti, dok zaptivku treba namazati mazivom. 8. U cilju dobijanja tražene visine okna, može se skratiti standardna visina cevnih nastavaka. Skraæuju se ruènom ili elektriènom testerom. Upozorenje! Cevni nastavci se seku samo na oznaèenim mestima, svakih 12,5 cm. 9. Zasipanje iskopa oko okna treba izvesti rastresitim materijalom, na taj naèin da se osigura temeljno i ravnomerno popunjavanje slobodnog prostora sa spoljašnje strane okna. Nasipanje materijala oko okna treba da se odvija postepeno, prema tehnièkom projektu. Zahteva se da minimalni stepen zbijanja tla prema Proctorovoj skali (SP) iznosi, za položaj na zelenom terenu 95%, na putu: %, pri podzemnoj vodi iznad dna okna: %. Treba izbegavati kontakt krupnog i oštrog kamenja sa spoljašnjom površinom okna. KANALIZACIONA REVIZIONA OKNA Specifikacija proizvoda jul

18 s ulaznim otvorom TEGRA Uputstva za montažu nastavak Uputstva za montažu nastavak 10. Konusni nastavak se montira na slièan naèin kao i ostali elementi okna pazeæi da se, ako se koristit kašika mašine za iskopavanje, element od polimernog materijala zaštititi drvenom podloškom. 11. U sastav završnih elemenata konstrukcije okna, osim konusnog nastavka od polimernog materijala, spada betonski rasteretni prsten i kanalizacioni poklopac od livenog gvožða. Da bi se spreèilo pomeranje poklopca od livenog gvožða za vreme daljih radova, treba ga uèvrstiti betonom na rasteretnom prstenu ili usidriti. 12. Gornji sloj terena može biti tanki asfaltni površinski sloj. Montaža prikljuèka in situ U oknu Tegra moguæe je izvoðenje dodatnih prikljuèaka kanalizacionih cevi preènika 110, i 200 mm iznad baze, na visini cevnih nastavaka. Moguæe je izvoðenje tih prikljuèaka na mestu montaže okna. Za izvoðenje prikljuèaka služe cevni ulošci "in situ", èija primena zahteva samo jednostavne radnje i jednostavni alat. 1. Specijalnom krunskom testerom izreže se otvor u cevnom nastavku tako da se ne kosi sa montažnim naglavkom drugih elemenata. Izrezani otvor treba oèistiti od strugotine. 2. U izrezanom otvoru montirati zaptivku i namazati je kliznim sredstvom. 3. U tako pripremljeni otvor staviti specijalni prikljuèak in situ. 18 TELEFON +381 (0) FAX +381 (0)

19 sa ulaznim otvorom TEGRA Konstrukciona rešenja Konstrukciona rešenja revizionih okana Okna za promenu pada Kaskadna okna Ako vodimo kanale na visini koja nas prisiljava da kanalizacioni vod prikljuèimo iznad dna kanalizacionog okna sa ulaznim otvorom, tada kaskadna okna na kanalima preènika do 0,40 m i visini pada od 0,5 m do 4,0 m mogu biti izvedena sa opadajuæom cevi koja je stavljena van ili unutar okna. U sluèaju okna Tegra preporuèuje se, u skladu sa crtežom, izvoðenje izlaza pomoæu opadajuæe cevi pod uglom od 45 (raèva) sa istim preènikom kao i dotoèna cev. Prikljuèak u ulaznom prolazu okna dotoène cevi treba izvesti pomoæu prikljuèka "in situ" (sa preènikom od 200, ili 110 mm). Primer rešenja kaskadnog okna Kanalizaciono okno za pretvaranje energije Wavin Tegra -E (tangencijalno okno) Na terenima sa velikim nagibom za uobièajene cevovode su potrebni duboki jarci i velika kaskadna okna na kratkim razmacima, što znaèi visoke troškove materijala i iskopa. Troškovi se mogu sniziti ako se kanalizacioni cevovod prilagodi profilu terena i ako se velike brzine teèenja mogu "hvatati" u kanalizacionim oknima. Reviziona okna Primena revizionih okana Wavin Tegra -E Wavin Tegra E sa konkavnim dnom okna Pretvaranje kinetièke energije vrtloženjem Ulaz i izlaz mogu se izvesti pod razlièitim uglovima (od 5 do 25 ), što zavisi od lokalnih uslova, i u preènicima 150 i 200. Mogu se, po želji, opremiti i kugliènim zglobovima. Prelazni spojevi na KG, PE ili Ultra-Rib cevne sisteme moguæi su bez problema. Za prilagoðavanje gornjoj ivici terena, konus se može po želji izvesti pod nagibom do 12. Veliki protoci èesto zahtevaju da se izvesna usporna zapremina zadrži u oknu. Sa raspoloživim cevima Wavin Tegra usporna zapremina se može individualno poveæavati. KANALIZACIONA REVIZIONA OKNA Specifikacija proizvoda jul

20 sa ulaznim otvorom TEGRA Konstrukciona rešenja Tabela 3: Tabela sa visinama Ulaz/Izlaz Min. visinska Min. završni Zapremina Dubina razlika deo uspora kinete* (l) * Dubina kinete sa betonskim podložnim prstenom i pokrovom (veæe dubine po porudžbini). Za poveæanje zapremine uspora konstrukciona visina se može poveæavati u koracima od 125 mm (odgovara zapremini od otprilike 100 litara). Slika 51: Wavin Tegra -E Wavin Tegra -E prikljuèka cevovoda pod pritiskom i primene kao okna sa pritisnim rastereæenjem, upuæujemo na DWA A 157 i naše okno sa pritisnim rastereæenjem (vidi taèku dilataciona okna). Vodolovna grla slivnici sa taložnikom Koristeæi elemente okna Tegra mogu se izvesti i okna sa taložnikom za preèišæavanje vode taloženjem, za cevi kišne kanalizacije, koji spajaju internu kanalizacionu mrežu sa javnom. U tom sluèaju umesto baze okna sa kinetom treba upotrebiti takozvanu praznu (slepu) bazu i kišnu rešetku (klase B125, C250 ili D400) koja se nudi u ovom katalogu. Odvod iz okna se može izvesti na bilo kojoj visini cevnog nastavka na gradilištu pomoæu prikljuèka "in situ". Dilataciona okna TEGRA Primena specijalno formiranih baza na dilatacionim oknima povezanih sa tipiènim elementima okana Tegra (cevnim nastavcima, konusnim nastavkom) omoguæuje konstrukciju okna koje æe biti prijemnik za sistem kanalizacije pod pritiskom. Baza dilatacionog okna opremljena je dotoènim cevnim prikljuèkom za spajanje sa cevovodom pod pritiskom od PE i cevnim prikljuèkom za spajanje sa gravitacionim cevovodom od PVC. U prostoru baze odvojena je stalno zalivena ulazna komora. Pritisni vod uveden je na dno ulazne komore koja je u kineti konstruisana ispod nivoa njenog punjenja. Gravitacioni odvod se nalazi iza prelivne ivice. Otpadne vode se iz sistema kanalizacije pod pritiskom uvode u sistem gravitacione kanalizacije ne ometajuæi teèenje u njemu. Cevni prikljuèci na kineti mogu se postaviti jedan naspram drugog ili na naèin koji æe omoguæiti promenu smera teèenja otpadnih voda. 20 TELEFON +381 (0) FAX +381 (0)

21 sa ulaznim otvorom TEGRA Konstrukciona rešenja Reviziona okna za vodomere, komore za merenje Elementi okna Tegra mogu se primeniti u cilju izrade nepropusnog spremišta u kojima se može montirati merna ili eksploataciona oprema na mrežama. U tom sluèaju se kao baza spremišta može upotrebiti merna komora sa postoljem. Konfiguracija okna sa vodomerom Tegra Specifikacija elemenata okna sa vodomerom Dubina postavljanja ose merenja 1,55 1,75 1,75 1, Merna komora Tegra sa bazom Cevni nastavak Tegra (0,5 m) Cevni nastavak Tegra (0,75 m) Konusni nastavak Tegra (/600) Gumena zaptivka za Tegru 2 2 Dopuna okna sa vodomerom su spomenuti prikljuèci ili gumene zaptivke "in situ" kao i tipièni završni venci okna Tegra. Završni venci revizionih okana Završni venci okana trebaju biti u skladu sa važeæom normom EN 124. Ta norma, takoðe, navodi klasifikacije završnih venaca prema njihovom položaju. Niže su predstavljena rešenja završnih venaca tipièna za okno Tegra : betonski rasteretni prsten dimenzija 1300/0. Moguænost primene kanalizacionih poklopaca i rešetki od livenog gvožða spoljašnjeg preènika podnožja postolja u granicama od mm. poklopac stavljen direktno na konusni nastavak betonski rasteretni prsten dimenzija 1700/600 (plafonska betonski rasteretni prsten dimenzija 1100/700 (standardni ploèa). Rešenje se primenjuje za plitke instalacije. Moguænost proizvod). Moguænost primene kanalizacionih poklopaca i primene kanalizacionih poklopaca i rešetki od livenog gvožða rešetki od livenog gvožða sa spoljašnjim dimenzijama spoljašnjeg preènika podnožja postolja u granicama od (dimenzija stranice kvadrata) podnožja postolja u granicama od mm ili spoljašnjeg preènika podnožja min. Pre primene treba proveriti dostupnost elemenata u aktuelnom 850 mm. cenovniku. Primeri rešenja završnih venaca tip 1100/700* tip 1300/600 tip 1700/600 * standardno rešenje Tipovi betonskih rasteretnih prstenova tip 1100/700* tip 1300/600 tip 1700/ * standardno rešenje Klasa A 15 poklopac bez postolja za montažu direktno na konus bez rasteretnog prstena (primenjuje se na zelenim površinama) Klasa A 15 poklopac za montažu sa betonskim rasteretnim prstenom, primenjuje se na pešaèkim zonama Klasa D 400 poklopac ili rešetka za montažu sa betonskim rasteretnim prstenom, primenjuje se na kolovozima, nabijenim zaustavnim trakama kao i na prostorima za parkiranje svih vrste drumskih vozila. Tipovi betonskih rasteretnih prstenova: Klasa B 125 poklopac ili rešetka za montažu sa betonskim rasteretnim prstenom, primenjuje se na putevima za pešake Klasa C 250 rešetka sa betonskim rasteretnim prstenom, primenjuje se samo na oknima uz iviènjak Tip 1100/700 Tip 1300/600 Tip 1700/600 standardno rešenje za kanalizacione poklopce i rešetke predviðene za Tegru. za Tegru sa konusom, za opšte korišæene kanalizacione poklopce i rešetke 600. za Tegru bez konusnog nastavka, za opšte kanalizacione poklopce, otvore i rešetke 600. KANALIZACIONA REVIZIONA OKNA Specifikacija proizvoda jul

22 bez moguænosti ulaza TEGRA 600 Tehnièki podaci Tehnièki podaci Protoèna baza 0 (180 ) Moguænost jednostavne regulacije ugla Reviziono okno Tegra 600, u skladu sa EN 476 je kanalizaciono okno bez moguænosti ulaza sa unutrašnjim preènikom od 60 cm. bez moguænosti ulaza zovu se i inspekciona okna. Tehnièki podaci: klasa optereæenja (prema EN 124): A15 D400 moguænost primene kanalizacionih poklopaca i rešetki od livenog gvožða hemijska otpornost sastavnih elemenata od sintetièkog materijala u skladu sa ISO/TR hemijska otpornost gumenih zaptivki u skladu sa ISO/TR 7620 u opsegu od ( ). Protoèna baza 30 (150 ) Moguænost jednostavne regulacije ugla u opsegu od ( ). okno bez moguænosti ulaza unutrašnji preènik ulaznog prolaza: 600 mm preènici prikljuènih kanalizacionih cevi PVC: 400 mm + slepa baza moguænost dodatnih prikljuèaka iznad baze: prikljuèci in situ 110, i 200 podesiv ugao kanalizacionih cevnih prikljuèaka u naglavcima: +/- na svakoj ravnoj površini protoène baze sa uglom protoka otpadnih voda: 180, 150, 120, 90 (odgovarajuæe: 0, 30, 60, 90 ) Konstrukcija okna Tegra 600 sastoji se od tri osnovna elementa: baza (temelj okna sa profilisanom kinetom) korugovani cevni nastavaki koji èini ulazni prolaz okna završni venac (betonski rasteretni prstenovi, teleskopski adapteri za kanalizacione poklopce, kanalizacioni poklopci i rešetke od livenog gvožða). Kanalizacioni poklopci i rešetke koje su u ponudi, ispunjavaju zahteve EN 124. Protoèna baza 60 (120 ) Moguænost jednostavne regulacije ugla u opsegu od ( ). Protoèna baza 90 Moguænost jednostavne regulacije ugla prikljuène baze sa jednim boènim dotokom zbirne baze sa istovremenim desnim i levim dotokom boèni dotoci se realizuju pod uglom od 90 dno boènog dotoka nalazi se za 3,0 cm više od dna glavnog protoka regulacija visine na korugovanim cevnim nastavcima: seæi svakih 10,0 cm moguænost regulacije završnog venca okna: razlièito u zavisnosti od tipa moguænost primene pri vrlo visokom nivou podzemnih voda vrsta zasipa, stepen zbijenosti tla: vidi «Uputstva za montažu - Tegra 600» garantovana nepropusnost spojeva elemenata okana: 0,5 bara Baze se proizvode od polipropilena kao monolitni elementi sa dodatnom ploèom na dnu sa spoljašnje strane i dodatnim fleksibilnim cevnim prikljuècima za kanalizacione cevi. Izuzetak je baza 400, koja je u ponudi samo kao protoèna bez moguænosti promene smera teèenja otpadnih voda (nepokretni cevni prikljuèci). u opsegu od (105 ). 22 TELEFON +381 (0) FAX +381 (0)

23 bez moguænosti ulaza TEGRA 600 Tehnièki podaci Konfiguracija baza protoèna baza 0 (tip I.) slepa baza protoèna baza 30 (tip I.) protoèna baza 60 (tip I.) protoèna baza 90 (tip I.) prikljuèna baza (tip T.) zbirna baza (tip X) Korugovani cevni nastavak proizvodi se od polipropilena u dimenziji od 600/670. Na tržištu se nalazi u dužinama 0,7; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 3,0 i 6,0 m. U sluèaju da treba produžiti okno treba koristiti korugovani cevni nastavak sa naglavkom (dužine od 3,3 ili 3,65 m) kao i zaptivku za cevni nastavak 600. Kao završni venac treba upotrebiti kanalizacione poklopce i rešetke od livenog gvožða klase A15-D400, koje se naslanjaju na betonski rasteretni prsten ili teleskopski adapter za kanalizacione poklopce. Detalje rešiti: vidi poglavlje "Završni venci okana - Tegra 600". Izbor po visini elemenata okna Tegra 600: korisna visina baze zavisi od njenog tipa i preènika cevnih prikljuèaka: za bazu 1 = 351 mm za bazu = 374 mm za bazu = 399 mm za bazu 1 = 428 mm za bazu = 471 mm za slepu bazu 1 = 451 mm (vrednost dimenzije 1 sastoji se od polovine preènika prikljuènog naglavka cevi i dimenzija 3 sa crteža baze videti «Specifikacija elemenata Tegra 600») upotrebna visina korugovanog cevnog nastavka 3 upotrebna visina betonskog rasteretnog prstena zajedno sa kanalizacionim poklopcem; vrednost zavisi od tipa završnog venca 4 visina kanalizacionog poklopca ili rešetke od livenog gvožða KANALIZACIONA REVIZIONA OKNA Specifikacija proizvoda jul

24 bez moguænosti ulaza TEGRA 600 Specifikacija elemenata Baza revizionog okna* sa zaptivkom Protoèna tip I a 3 4 Masa ( ) (kg) 21,0 22,0 23, , , ,0 * alternativno rešenje sa zaptivkama koje su otporne na ulje ,0 23,7 25,8 21, , ,7 25, , , , ,8 Prikljuèna (levi ili desni dotok) tip T Masa (kg) 21,0 23,0 27,5 28,7 Dno boènog dotoka nalazi se 30 mm iznad dna glavnog kanala. Zbirna (levi i desni dotok) krstasti tip Masa (kg) 22,0 24,0 27,5 31,6 Dno boènog dotoka nalazi se 30 mm iznad dna glavnog kanala Prazna, slepa (bez dotoka i odvoda) 3 4 Masa (kg) 20,0 Postoji moguænost da se baze naruèe sa zaptivkama otpornim na ulje. g Baza dilatacionog okna Tegra 600 t g a 3 4 Masa 4 3 ( ) (kg) t TELEFON +381 (0) FAX +381 (0)

25 bez moguænosti ulaza TEGRA 600 Specifikacija elemenata Korugovani cevni nastavak PP Teleskopski adapter T L L D 2 L 1 Masa L 1 D * (kg) 13,1 26,2 39,3 78,6 49,8 * sa mufom Prikljuèak in situ za okno Tegra 600 D u D u Zaptivka za korugovani cevni nastavak* * alternativno rešenje zaptivka otporna na ulje Zaptivka za teleskopski adapter za kanalizacione poklopce i rešetke od livenog gvožða Tip D 2 T Masa D 2 (kg) A15-C ,0 D ,0 Moguænost spajanja teleskopskih adaptera sa kanalizacionim poklopcima i rešetkama od livenog gvožða pomoæu 4 šrafa. Betonski rasteretni prsten D 2 D 2 Masa (kg) KANALIZACIONA REVIZIONA OKNA Specifikacija proizvoda jul

26 bez moguænosti ulaza TEGRA 600 Specifikacija elemenata Kanalizacioni poklopac od livenog gvožða ili BEGU* u skladu sa EN 124 D1 D2 Tip D 2 D 3 D 4 D3 D4 A15/600/ B125/600/ C250/600/ D400/600/ B125/600/760* C250/600/760* * D400/600/800* * sa betonskim punjenjem Postoji moguænost porudžbine verzije sa dva zasuna. Rešetka za atmosferske vode u skladu sa EN 124 D1 Tip D 2 D 3 D 4 D2 D3 D4 B125/600/760 C250/600/ D400/600/ Moguænost postavljanja posude za sakupljanje neèistoæa ispod kanalizacione rešetke. Poklopac PE klase A15 za korugirani cijevni nastavak fi 600 Ulièna kanalizaciona rešetka od livenog gvožða sa prirubnicom bez šarke A Tip AxB h L h C250/600 D400/ x x L F WL = 7,7 dm 2 sa šarkom Tip AxB h L B C250/ x D400/ x A F WL = 7,7 dm 2 Ulièna kanalizaciona rešetka od livenog gvožða bez prirubnice sa šarkom i prigušnim uloškom Tip AxB h h C250/ x D400/ x F WL = 7,7 dm 2 A B Betonski adapter za uliènu kanalizacionu rešetku D Tip D L 1 L 2 h L 1 h C250/D L2 26 TELEFON +381 (0) FAX +381 (0)

27 bez moguænosti ulaza TEGRA 600 Specifikacija elemenata Taložna posuda (pocinkovani èelik) za uliènu kanalizacionu rešetku h D tip D1 (kratka) h tip C3 (dugaèka) D Kanalizaciona boèna rešetka na gazištu od livenog gvožða Tip A B h 1 h 2 C250/ A 650 F WL = 4,8 dm 2 B h 1 h 2 A Betonski adapter za rešetku na gazištu L 1 D h Tip C D 765 L L h 80 L 2 Taložna posuda (pocinkovani èelik) za rešetku na gazištu Tip h D C h D KANALIZACIONA REVIZIONA OKNA Specifikacija proizvoda jul

28 bez moguænosti ulaza TEGRA 600 Uputstva za montažu Uputstva za montažu 1. Dno iskopa treba poravnjati, skloniti krupno i oštro kamenje i prpremiti sloj rastresitte pešèane posteljice debljine do 10 cm. 2. Bazu treba položiti na ranije pripremljenu pešèanu posteljicu. Prikljuèiti kanalizacione cevi taèno namestivši ugao prikljuèka cevi (opseg regulacije +/- ). Gornji deo baze treba iznivelisati. 3. Preporuèuje se zatrpavanje iskopa do visine od najmanje 30 cm iznad vrha cevi. Zatrpavati šljunkom i nabijati sloj po sloj. 4. Korugovani cevni nastavak 600 može se iseæti ruèno ili mehanièki do visine okna. 5. Zatim na najnižem ududubljenju na spoljašnjoj strani cevi treba staviti zaptivku na korugovani cevni nastavak koja se isporuèuje zajedno sa bazom. 6. Zaptivka za korugovani cevni nastavak je profilisana zaptivka koju treba postaviti u skladu sa isporuèenom skicom na etiketi. 7. Naglavak baze treba namazati kliznim sredstvom koje olakšava montažu korugovanog cevnog nastavka. 8. Zatrpavanje iskopa izvodi se slojevito. Pešèani materijal nabija se ravnomerno po celom obimu okna. Treba osigurati takav stepen zbijenosti koji odgovara postojeæim uslovima u tlu i kasnijem spoljašnjem optereæenju. Preporuèuje se zbijenost zemlje na nivou od najmanje (SP - Standardni Proctor): 90% SP za zelene površine, 95% SP za kolovoze sa umerenim optereæenjem vozilima, 98% SP za kolovoze sa velikim optereæenjem vozilima. U sluèaju visokog nivoa podzemnih voda preporuèuje se poveæanje stepena zbijenosti tla do nivoa od najmanje 95% SP za prvi sluèaj i 98% za drugi sluèaj. 28 TELEFON +381 (0) FAX +381 (0)

29 bez moguænosti ulaza TEGRA 600 Konstrukciona rešenja revizionih okana Okna za promenu pada - Kaskadna okna Ako vodimo kanale na visini koja nas prisiljava na izvoðenje prikljuèka kanalizacione cevi iznad dna kanalizacionog okna, onda se kaskadna okna na kanalima preènika do 0,40 m i sa visinom pada od 0,5 m do 4,0 m mogu izvoditi sa padajuæom cevi smeštenom izvan ili unutar okna. U oknima bez moguænosti ulaza ne moraju se primenjivati padajuæe cevi. Prikljuèak dotoène cevi na ulaznom prolazu okna treba izvesti pomoæu prikljuèka "in situ" (preènika 110, ili 200). Primer rešenja kaskadnog okna Vodolovna grla slivnici sa taložnikom Koristeæi elemente okna Tegra 600, mogu se izvesti okna sa taložnikom za preèišæavanje vode taloženjem, za vodove koji spajaju internu kanalizacionu mrežu sa javnom kišnom kanalizacijom. U tom sluèaju umesto baze okna sa kinetom treba upotrebiti takozvanu praznu (slepu) bazu i kišnu rešetku (klase B125, C250 ili D400) koje se nude u ovom katalogu. Za pravilan prikljuèak uliène rešetke (ili rešetke na gazištu) sa korugovanim cevnim nastavkom treba upotrebiti teleskopski adapter za kanalizacione poklopce tipa A15 - C250 (s obzirom na dimenzije isto tako i za rešetke klase D400) zajedno sa betonskim adapterom za uliènu rešetku (ili odgovarajuæi za rešetku na gazištu) - vidi crteže na str. 30 i 31. Odvod iz okna može se izvesti na bilo kojoj visini korugovanog cevnog nastavka na gradilištu, pomoæu prikljuèaka "in situ". KANALIZACIONA REVIZIONA OKNA Specifikacija proizvoda jul Kanalizacijska revizionat okna 29

30 bez moguænosti ulaza TEGRA 600 Konstrukciona rešenja revizionih okana Slivnik sa uliènom kanalizacionom rešetkom C250/D ,5 247,5 410 ulièna kanalizaciona rešetka C250/D400 betonski adapter za uliènu rešetku teleskopski adapter za kanalizacione poklopce A15-C250 min. 30 posuda za taloženje tip C3 ili D1 korugovani cevni nastavak 600 prazna ( slepa ) baza Tegra max prikljuèak in situ ili TELEFON +381 (0) FAX +381 (0)

31 bez moguænosti ulaza TEGRA 600 Konstrukciona rešenja revizionih okana Slivnik sa boènom rešetkom na gazištu C rešetka na gazištu C betonski adapter za rešetku na gazištu teleskopski adapter za kanalizacione poklopce A15-C min. 30 prikljuèak in situ ili max posuda za taloženje za rešetku na gazištu korugiovani cevni nastavak 600 prazna ( slepa ) baza Tegra 600 KANALIZACIONA REVIZIONA OKNA Specifikacija proizvoda jul

32 bez moguænosti ulaza TEGRA 600 Konstrukciona rešenja revizionih okana Završni venci revizionih okana Završni venci slivnika i kanalizacionih okana trebaju biti u skladu sa važeæom normom EN 124. Ista norma propisuje i klasifikacije završnih venaca prema njihovom položaju. Niže su navedena rešenja završnih venaca tipièna za okno Tegra 600. LG poklopac A15 - D400 zaptivka (opcija) korug. cevni nastavak 600 LG poklopac A15 - D400 Tip završnog venca od livenog gvožða primjenjuje se prema uslovima u tlu ili prema vrsti temelja puta i predviðenih optereæenja vozilima. Tipovi završnih venaca: sa betonskim rasteretnim prstenom sa teleskopskim adapterom za kanalizacione poklopce sa betonskim rasteretnim prstenom i teleskopskim adapterom za kanalizacione poklopce ZAVRŠETAK SA AB RASTERETNIM PRSTENOM Napomena: teleskopski adapter za poklopac LG poklopac A15 - D400 Postoji moguænost spajanja teleskopskih adaptera sa kanalizacionim poklopcima i rešetkama od livenog gvožða pomoæu 4 šrafa. zaptivka Klasa A15 ranije 1,5 T - (kanalizacioni poklopac) iskljuèivo se koristi u pešaèkim zonama i na biciklistièkim stazama. korug. cevni nastavak 600 ZAVRŠETAK SA TELESKOPSKIM ADAPTEROM ZA POKLOPAC teleskopski adapter za poklopac LG poklopac A15 - D400 Klasa B125 ranije 12,5 T - (kanalizacioni poklopac ili rešetka) koristi se na pešaèkim zonama ili na istovrsnim površinama, kao i na parkinzima i terenima za parkiranje privatnih automobila. zaptivka (opcija) AB rasteretni prsten Klasa C250 ranije 25 T - (kanalizaciona rešetka) koristi se samo za rešetke smeštene uz iviènjake. Klasa D400 ranije 40T - (kanalizacioni zaptivka korug. cevni nastavak 600 ZAVRŠETAK SA AB RASTERETNIM PRSTENOM I TELESKOPSKIM ADAPTEROM ZA POKLOPAC poklopac ili rešetka) koristi se na kolovozima, nabijenim zaustavnim trakama kao i na parkinzima za sve vrste vozila. 32 TELEFON +381 (0) FAX +381 (0)

33 bez moguænosti ulaza i 425 Tehnièki podaci Tehnièki podaci Reviziona okna i 425, u skladu sa EN 476 su kanalizaciona okna bez moguænosti ulaza sa odgovarajuæim unutrašnjim preènikom 31,5 i 42,5 cm. Ova okna se nazivaju i inspekciona. Tehnièki podaci: okno bez moguænosti ulaza unutrašnji preènik ulaznog prolaza: i 425 mm preènici prikljuènih kanalizacionih cevi PVC: mm moguænost dodatnih prikljuèaka iznad baze, prikljuèci "in situ" 110 i baze sa ugraðenim padom dna 1,5% protoène baze bez promene smera teèenja otpadnih voda prikljuène baze sa jednim boènim dotokom, desnim ili levim prikljuène baze sa istovremenim boènim desnim i levim dotokom boèni dotoci se realizuju pod uglom od 45 regulacija visine okana na korugovanim cevnim nastavcima: seæi svakih 5,0 cm za okno i svakih 8,0 cm za okno 425 moguænost regulacije stavljanja razlièitih završnih venaca okana, u zavisnosti od tipa moguænost primene pri vrlo visokom nivou podzemne vode vrsta ispune, stepen zbijenosti tla: vidi "Uputstva za montažu - okna i 425" garantovana nepropusnost spojeva elemenata okana: 0,5 bara klasa optereæenja (prema EN 124): A15 D400 hemijska otpornost sastavnih elemenata od polimernog materijala (PE, PP, PVC) u skladu sa ISO/TR hemijska otpornost zaptivki u skladu sa ISO/TR 7620 Konstrukcija okana sastoji se od tri osnovna elementa: baza (temelj okna sa profilisanom kinetom) korugovani cevni nastavci koji èine ulazni prolaz okna završni venci KANALIZACIONA REVIZIONA OKNA Specifikacija proizvoda jul

34 bez mogænosti ulaza i 425 Tehnièki podaci Baze Baze se proizvode kao monolitni elementi sa fabrièki ugraðenim zaptivkama. Baze za kanalizacione cevi proizvode se od polipropilena (tehnologija ubrizgavanja) dok za cevi od polietilena (tehnologija roto-liva). Razlike izmeðu proizvodnih sirovina i tehnologija proizvodnje proizlaze iskljuèivo iz konstrukcije (velièine) proizvoda. Korugovani cevni nastavci Posmatranje prirode dokazuje da se zajedno sa promenama godišnjih doba menja i stanje zemljišta (uslovi u zemljištu pri makro posmatranju i fizièka svojstva zemljišta pri mikro posmatranju). To ima veliki uticaj na ponašanje objekata smeštenih u zemlji. Ispitivanja koja se sprovode od godine u Lulea (severna Švedska) potvrdila su ispravnost prihvaæenog rešenja sa korugovanim cevnim nastavkom kao ulaznog prolaza okna, upravo sa obzirom na zajednièko ponašanjej u zemlji: ugraðenog okna i okolnog zemljišta. Kanalizacioni poklopci i rešetke Rešenja koje sadrži ponuda u skladu su sa zahtevima EN 124. Detalji rešenja: vidi poglavlje "Završni venci okana i 425" 34 TELEFON +381 (0) FAX +381 (0)

35 bez moguænosti ulaza i 425 Specifikacija elemenata Baze revizionih okana od PP sa zaptivkom Tip I protoèna Dy 3 L 1 Z Z L 1 3 o ,5 102,5 o Dimenzije,, L 1, Z, D 3 odnose se na tipove: I, II, III, IV. Tip II prikljuèna (levi i desni dotok) Z L 1 o o Tip III prikljuèna (levi dotok) Z L1 o o Tip IV prikljuèna (desni dotok) L1 Z o o KANALIZACIONA REVIZIONA OKNA Specifikacija proizvoda jul

36 bez moguænosti ulaza i 425 Specifikacija elemenata Baze revizionihih okana od PE sa zaptivkom Tip I protoèna 3 L 1 Z 3 o Z L o Dimenzije,, L 1, Z, 3 odnose se na tipove: I, II, III, IV. Tip II prikljuèna (levi i desni dotok) o Z L o Tip III prikljuèna (levi dotok) o Z L o Tip IV prikljuèna (desni dotok) o L 1 Z o TELEFON +381 (0) FAX +381 (0)

37 bez moguænosti ulaza i 425 Specifikacija elemenata Korugovani cevni nastavak za kanalizaciona okna bez zaptivke D u / x1250 x2000 x D u D u x6000 *x x x *425x *sa mufom *425x Zaptivka za korugovani cevni nastavak i za teleskopsku cev Muf za korugovane cevne nastavke sa dve zaptivke za korugovani cevni nastavak D u L L D u Teleskopska cev sa zaptivkom za korugovani cenvni nastavak / / / / / Redukcija za korugovani cevni nastavak 425 i za teleskopsku cev / / KANALIZACIONA REVIZIONA OKNA Specifikacija proizvoda jul

38 bez moguænosti ulaza i 425 Specifikacija elemenata Cevni nastavak za okna sa taložnikom sa sifonom F 2 3 Taložnik (dm 3 ) F Cevni nastavak za okna sa taložnikom bez sifona Taložnik (dm 3 ) Okno za kišnu kanalizaciju sa taložnikom i sifonom (200 mm) F 2 1 Taložnik F 2 F /1 (dm 3 ) 3 110/ F 3 4 Okno za kišnu kanalizaciju sa taložnikom i sifonom ( mm) 1 1 Taložnik F 2 F F 2 /1 (dm 3 ) 110/ F TELEFON +381 (0) FAX +381 (0)

39 bez moguænosti ulaza i 425 Specifikacija elemenata Prikljuèak in situ D u D u Betonski konusni nastavak sa poklopcem dla za okna studzienek za atmosfersku deszczowych vodu F 2 D u F 2 F F 3 D u Betonski konusni nastavak D u F 2 F D u KANALIZACIONA REVIZIONA OKNA Specifikacija proizvoda jul

40 bez moguænosti ulaza i 425 Specifikacija elemenata Betonski poklopac F1 Poklopac od livenog gvožða A15 (1,5 T) za korugovani cevni nastavak D Rešetka za atmosferske vode od livenog gvožða A15 (1,5 T) sa prirubnicom od PVC-a Kanalizacioni poklopci od livenog gvožða B125 (12,5 T) na betonski konusni nastavak F 2 F TELEFON +381 (0) FAX +381 (0)

41 bez moguænosti ulaza i 425 Specifikacija elemenata Kanalizacioni poklopac od livenog gvožða B125 (12,5 T) za teleskopsku cev B o 355 o B 1 o 425 mm F 2 Kanalizaciona rešetka od livenog gvožða B125 (12,5 T) za teleskopsku cev B 1 o 355 o B 1 Kanalizacioni poklopac od livenog gvožða D400 (40 T) za teleskopsku cev o mm F F o 425 mm F 2 KANALIZACIONA REVIZIONA OKNA Specifikacija proizvoda jul

42 bez moguænosti ulaza i 425 Specifikacija elemenata Kanalizaciona rešetka od livenog gvožða ulièna D400* (40 T) za teleskopsku cev F F 2 *moguænost montaže taložne posude ispod kanalizacione rešetke. Taložna posuda (PE) za kanalizacionu rešetku od livenog gvožða B125 i D400 za teleskopsku cev h D h D Poklopac PP* o mm sa ruèicama (sa zaptivkom za korugovani cevni nastavak) o 425 mm *Može služiti kao temelj za korugovani cevni nastavak i TELEFON +381 (0) FAX +381 (0)

43 Kanalizacia reviziona okna bez moguænosti ulaza i 425 Uputstva za montažu Uputstva za montažu 1. Reviziona okna s obzirom na svoje male dimenzije ne zahtevaju proširenje iskopa više od neophodnog minimuma da se položi kanalizaciona cev. Mala težina pojedinih elemenata omoguæuje da ih može montirati samo jedna osoba. 2. Bazu treba položiti na ranije pripremljeni nezbijeni pešèani sloj od 5-10 cm debljine kojim se poravnjava dno iskopa. Za donju pešèanu izolaciju i materijal za zasipanje može se koristiti domaæa zemlja, pod uslovom da ispunjava uslove koji su za nju propisani. Pri nivelisanju baze treba paziti na ugraðeni pad dna koji iznosi 1,5%. U protoènim bazama strelica pokazuje pravilan smer teèenja vode. 3. Korugovani cevni nastavak može se iseæi na traženu visinu na gradilištu uz upotrebu ruène testere. Treba znati da se seèe na sredini nabora (ne udubljenja). 4. Zaptivku na korugovani cevni nastavak treba staviti u najnižem udubljenju (na žljebu na spoljašnjoj strani temeljne cevi). 5. Naglavak baze treba oèistiti od neèistoæa i namazati kliznim sredstvom. Montirati utiskivanjem cevnog nastavkka u naglavak baze. Izveden spoj je nepropustan. Èep izvaðen iz naglavka baze treba montirati na vrh cevnog nastavka, u cilju da se zaštiti postojeæa kanalizaciona mreža od neèistoæa tokom dalje montaže. 6. Zatrpavanje iskopa izvodi se rastresitim materijalom koji se lako zbija. Materijal nasipavati ravnomerno po celom obimu cevnog nastavka. Zbijanje obavljati u slojevima od najviše 30 cm. Treba osigurati takav stepen zbijenosti tla, koji odgovara položaju okna i predviðenom kasnijem spoljašnjem optereæenju. Preporuèuje se stepen zbijenosti tla od najmanje 92% po Proctoru (SP - Standardni Proctor) za zelene površine, 95% SP za nabijene terene sa umerenim optereæenjem vozilima, 98% SP za puteve sa velikim optereæenjem vozilima. Pojava podzemne vode iznad dna okna uslovljava da se neophodno primeni viši montažni režim i da se osigura stepen zbijenosti tla viši za jedan korak. 7. U sluèaju da se primjenjuju kanalizacioni poklopci od livenog gvožða sa teleskopskom cevi, zaptivku (za korugovani cevni nastavak) koja je isporuèena zajedno sa njom treba staviti u najviše udubljenje sa unutrašnje strane korugovanog cevnog nastavka. Izvesti spajanje kanalizacionog poklopca ili rešetke sa teleskopskom cevi (mehanièki spoj na automatsko zatvaranje). KANALIZACIONA REVIZIONA OKNA Specifikacija proizvoda jul

44 bez moguænosti ulaza i 425 Uputstva za montažu, nastavak - Konstrukciona rešenja okana 8. Zaptivku namazati trajnim kliznim sredstvom i montirati završni venac. Namestiti položaj vrha kanalizacionog poklopca ili rešetke prema koordinati terena Montaža prikljuèka in situ 9. U sluèaju da se moraju primeniti završni venci okna na temeljnoj cevi 425, pre njihove montaže treba staviti specijalnu redukciju 425/ za korugovani cevni nastavak. Prikljuèci "in situ" služe da se na gradilištu izvedu dodatni prikljuèci kanalizacionih cevi iznad baze (na visini korugovanog cevnog nastavka). U sluèaju da se izvodi prikljuèak na postojeæe okno na aktivnoj kanalizacionoj mreži, treba izvršiti ravnomeran iskop po celom obimu, a zatim, nakon obavljenog prikljuèka, treba pažljivo nasipati korugovanu cev okna i zbiti zemlju u skladu sa uputstvima za montažu okana. 1. Specijalnom krunskom testerom režemo otvor u korugovanom cevnom nastavku. Ivice otvora èistimo od strugotine. 2. Zatim treba u izrezani otvor montirati specijalnu zaptivku i namazati je kliznim sredstvom. U tako prpremljeni otvor treba staviti specijalni prikljuèak "in situ". 3. Tako montirani prikljuèak "in situ" spreman je da se u njega stavi glatka kanalizaciona cev od PVC-a. Okna za promenu pada (kaskadna okna) Ako vodimo kanale na visini koja nas prisiljava da kanalizacionu cev prikljuèimo iznad dna kanalizacionog okna, onda se kaskadna okna na kanalima u preèniku do 0,40 m i visini pada od 0,5 m do 4,0 m mogu izvesti sa padajuæom cevi koja je smeštena izvan ili unutar okna.( ) U oknima bez moguænosti ulaza ne mora se koristiti padajuæa cev. Prikljuèak dotoène cevi u ulazni prolaz okna treba izvesti pomoæu prikljuèka "in situ" (110 ili ). 44 TELEFON +381 (0) FAX +381 (0)

45 Kanalizaciona kontrolna okna bez moguænosti ulaza i 425 Konstrukciona rešenja okana Vodolovna grla slivnici sa taložnikom Koristeæi elemente revizionog okna ili 425 mogu se izraditi i okna sa taložnikom za preèišæavanje vode taloženjem, za vodove kišne kanalizacije, koji spajaju internu kanalizacionu mrežu sa javnom. U tom cilju umesto baze okna sa kinetom treba upotrebiti poklopac PP kao donji temelj, komad korugovanog cevnog nastavka i kišnu rešetku (klase B125 ili D400) koja se nudi u ovom katalogu. Odvod iz okna se može izvesti na bilo kojoj visini korugovane cevi, na gradilištu, pomoæu prikljuèaka "in situ". Alternativno se može izabrati gotovo rešenje vodolovnog grla koji se nudi u našem katalogu (vidi "Specifikacija elemenata inspekcionih okana i 425"). Postoji moguænost da se ispod kišne rešetke montira dodatna taložna posuda. Završni venci revizionih okana Završni venci okana trebaju biti u skladu sa važeæom normom EN 124. Norma navodi i klasifikacije završnih venaca prema njihovom položaju. Niže su predstavljena rešenja završnih venaca tipièna za inspekciona okna: poklopac od livenog gvožða A15 betonski poklopac poklopac od livenog gvožða B125 kanalizacioni poklopac od livenog gvožða ili kanalizaciona rešetka za atmosferske padavine od livenog gvožða B125 ili D400 betonski konusni nastavak teleskopska cev zaptivka za teleskopsku cev korugovani cevni nastavak korugovani cevni nastavak korugovani cevni nastavak Klasa A15 ranije 1,5 T (kanalizacioni poklopac) iskljuèivo se koristi u pešaèkim zonama i na biciklistièkim stazama. Klasa C250 ranije 25 T - (kanalizaciona rešetka) koristi se samo za rešetke smeštene uz iviènjake. Klasa B125 ranije 12,5 T (kanalizacioni poklopac ili rešetka) koristi se na pešaèkim zonama ili na istovrsnim površinama kao i na parkinzima i terenima za parkiranje privatnih automobila. Klasa D400 - ranije 40T - (kanalizacioni poklopac ili rešetka) koristi se na kolovozima, nabijenim zaustavnim trakama kao i na parkinzima za sve vrste vozila. KANALIZACIONA REVIZIONA OKNA Specifikacija proizvoda jul

46 bez moguænosti ulaza 400 Specifikacija elemenata Baze revizionih okana od PP sa zaptivkom Tip I protoèna Dy 3 L 1 Z , Z L , , Dimenzije,, L 1, Z, 3 odnosi se na tipove I, II, III, IV. Tip II prikljuèna (levi i desni dotok) Z L Dy Tip III prikljuèna (levi dotok) Z L Tip IV prikljuèna (desni dotok) L 1 Z Cevni nastavak e / SN 2 400x , x , x , SN 4 400x , x , x , TELEFON +381 (0) FAX +381 (0)

47 bez moguænosti ulaza 400 Specifikacija elemenata Zaptivna manžetna Teleskopska cev / / Poklopac klase A15 (1,5 T) za montažu direktno na cevni nastavak SN Kanalizacioni poklopac od livenog gvožða B125 (12,5 T) za teleskopsku cev B B 1 Kanalizacioni poklopac od livenog gvožða D400 (40 T) za teleskopsku cev mm F 2 F KANALIZACIONA REVIZIONA OKNA Specifikacija proizvoda jul

48 Održavanje revizionih okana Održavanje revizionih okana Zahvaljujuæi primeni savremenih tehnika održavanja kanalizacione mreže, kao što su: èišæenje vodom pod pritiskom pregled CCTV kamerom nema ni najmanjih problema sa korišæenjem mreža izgraðenih od cevi od polimernog materijala i revizionih okana sa moguænošæu i bez moguænosti ulaza od polimernog materijala. Trenutno se preporuèuje (preporuke evropskih normi) da se svi poslovi održavanja na mreži, s obzirom na sigurnost osoblja, sprovode sa kote terena, èak i onda kad su nam na raspolaganju okna sa moguænošæu ulaza. 48 TELEFON +381 (0) FAX +381 (0)

49 Beleške KANALIZACIONA REVIZIONA OKNA Specifikacija proizvoda jul

50 Beleške KANALIZACIONA REVIZIONA OKNA Specifikacija proizvoda jul

51 Beleške KANALIZACIONA REVIZIONA OKNA Specifikacija proizvoda jul

52 Specifikacija proizvoda Proizvodi za infrastrukturne sisteme Suština našeg rada je u viskom kvalitetu naših proizvoda. Savršeni sistemi, dakle, savršen kvalitet. Namenjeni velikim potrošaèima, proizvodi Wavin nastali su na osnovu detaljne analize potreba izvoðaèa i korisnika. To su: VISOKOGRAJA Sistemi za otpadne vode Sistemi za odvodnjavanje sa krovnih površina Sistemi za toplu i hladnu vodu Sistemi za centralno i podno grejanje NISKOGRAJA Sistemi za kanalizaciju Reviziona okna Ulièni slivnici Drenažne cevi PE cevi za pritisak PVC cevi za pritisak Sistemi za rekonstrukciju cevovoda Svi proizvodi Wavin imaju potpunu katalošku dokumentaciju i podršku tehnièkih savetnika. Wavin svoj proizvodni program konstantno razvija i usvršava i zbog toga zadržava pravo da izmeni specifikaciju svojih proizvoda bez prethodnog obaveštenja. Sve informacije u ovom izdanju date su sa èvrstim uverenjem u taènost podataka do trenutka štampanja. Kako bilo, nikakva odgovornost ne može biti prihvaæena zbog bilo kakve greške, propusta ili pogrešnih pretpostavki. Wavin Balkan d.o.o. Justina Popoviæa Zemun, Srbija Tel: +381 (0) Fax: +381 (0)