Regulator kaskadowy Cascade controller Kaskadni regulator E E6.4831

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulator kaskadowy Cascade controller Kaskadni regulator E6.4401 E6.4831"

Transkrypt

1 Regulator kaskadowy Cascade controller Kaskadni regulator E E Edition 5.03 PL/GB/HR

2 Fig. 1 Regulator kaskadowy E6.4401, E Do wszystkich kot ów olejowych i gazowych dopuszczajàcych mo liwoêç regulacji kaskadowej BezpoÊrednie wysterowanie stopni 1 4 przez bezpotencja owe styki regulatora (E6.4401) Zapewnia wysterowanie do 8 stopni za poêrednictwem modu ów kaskadowych KM 2 (E6.4831) Zabudowany uk ad regulacyjny ogrzewania reagujàcy na temperatur zewn trznà s u àcy do regulacji pracy kot a, obwodu mieszacza i systemu przygotowania goràcej wody u ytkowej Interfejs optyczny umo liwiajàcy po àczenie z komputerem osobistym na potrzeby regulacji i nadzoru Mo liwoêç rozszerzenia systemu przy pomocy standardowych elementów typoszeregu E6 Zastosowanie E i E stanowià regulatory kaskadowe reagujàce na temperatur zewn trznà przeznaczone do wysterowania kaskad kot owych o liczbie stopni palnikowych do 8. E umo liwia bezpoêrednie wysterowanie 4 stopni przy pomocy zabudowanych w regulatorze bezpotencja owych styków przekaênikowych. E.4831 umo liwia natomiast wysterowanie do 8 stopni kot owych w po àczeniu z modu em kot owym KM 2. W tym przypadku konieczne jest zastosowanie jednego modu u kot owego dla ka dego kot a, przez co dla ka dego kot a dost pne sà zaprogramowane w KM 2 funkcje zwi kszenie wartoêci dla przep ywu powrotnego i pompa obiegowa kot a. E przejmuje tylko obliczanie wartoêci zadanych i wysterowanie poszczególnych modu ów kot owych. Przez zmian kolejnoêci za àczania w powiàzaniu z czasami pracy kot ów E i E zapewniajà równomierne wykorzystanie kot ów. Fig. 2 Cascade controller E6.4401, E For all cascadable oil-fired or gas boilers Direct control of stages 1 4 via floating contacts in the controller Control of up to 8 stages with KM 2 boiler modules (E6.4831) With integrated, weather-dependent heating control for boiler and mixer circuit and hot-water temperature control PC connection via optical interface for adjustment and monitoring System expansion with the standard components of the E6 Series Application E and E are weather-dependent cascade controllers for boiler cascades with up to 8 stages. With the E it is possible to control 4 stages directly via the floating relay contacts integrated in the controller. The E allows up to 8 stages to be controlled in conjunction with the boiler module KM 2. A boiler module is required for each boiler, which means that the functions filed in KM 2 Return-flow temperature increase and Boiler circuit pump can be utilised separately for each boiler. The E performs only the tasks of desired value computation and control of the individual boiler modules. By varying the switch-on sequence in conjunction with the boiler operating times, E and E ensure uniform utilisation of the boilers. Fig. 3 Kaskadni regulator E6.4401, E Za sve uljne ili plinske kotlove koji se mogu kaskadirati Izravno upravljanje stupnjevima 1 4 preko bezpotencijalnih kontakata u regulatoru (E6.4401) Upravljanje do 8 stupnjeva preko kotlovskih modula KM 2 (E6.4831) Sa integriranom regulacijom grijanja vo enom vremenskim prilikama za krug kotla, krug mje ajuçeg ventila i temperature sanitarne vode PC-prikljuãak preko optiãkog suãelja radi namje tanja i nadgledanja Pro irenje sistema standardnim komponentama serije E6 Primjena E i E su kaskadni regulatori vo eni vremenskim prilikama za kaskade kotlova sa do 8 stupnjeva. E omoguçuje izravno upravljanje 4 stupnja preko bezpotencijalnih relejnih kontakata integriranih u regulatoru. Upravljanje do 8 stupnjeva omoguçuje E preko kotlovskih modula KM 2. Pri tom je za svaki kotao potreban jedan kotlovski modul, tako svaki kotao moïe zasebno koristiti funkcije Nadzor povratnog voda kotla i Cirkulacijska crpka kotla sadrïane u KM 2. E preuzima samo izraãunavanje zadane vrijednosti i upravljanje pojedinim kotlovskim modulima. E i E brinu za ravnomjerno optereçenje kotlova promjenom redoslijeda ukljuãenja povezano sa trajanjem rada pojedinog kotla. 2

3 Poza wysterowaniem pojedynczych stopni kot owych, regulatory kaskadowe dysponujà ponadto mo liwoêciami pod- àczenia dla jednego/dwóch obwodów grzewczych mieszanych oraz dla pompy do adowania dla goràcej wody u ytkowej. Zintegrowany interfejs szynowy zapewnia àcznoêç mi dzy uk adem zarzàdzajàcym kaskad i modu em kot owym umo liwiajàc pod àczenie cyfrowej stacyjki termostatowej instalowanej w pomieszczeniu (patrz wyposa enie dodatkowe) oraz dalszych regulatorów dla np. dodatkowych obwodów mieszaczy. Cechy eksploatacyjne Wysterowanie maks. 8 stopni (E6.4831). Zintegrowane 4 stopnie wewnàtrz regulatora, styki przekaênikowe V, bezpotencja owe (E6.4401). Zabezpieczenie przez nieprawid owym pod àczeniem przez zastosowanie kodowanych zacisków zatrzaskowych typu Rast 5. Automatyczna konfiguracja przez rozpoznanie czujników. Regulacja temperatury kolektora i obwodu grzewczego uzale niona od temperatury zewn trznej lub temperatury pomieszczenia. Regulacja obwodu mieszaczy. Regulacja dla goràcej wody u ytkowej przez w àczanie pompy do adowujàcej. Mo liwoêç oddzielnego wyboru kot a do przygotowania goràcej wody u ytkowej. Mo liwoêç pod àczenia modu u zegara z wysterowaniem radiowym DCF oraz za àcznika uruchamianego zdalnie drogà telefonicznà. Mo liwoêç rozszerzenia systemu przy pomocy standardowych elementów typoszeregu E6. Zintegrowana funkcja testowa dla przekaênika i czujników. Zabudowany interfejs optyczny umo liwiajàcy po àczenie z komputerem osobistym np. dla wprowadzenia parametrów regulacyjnych regulatora lub na potrzeby nadzoru instalacji. Obs uga (rys. 1) Do obs ugi regulatora s u y pokr t o doboru trybów pracy. Po odchyleniu pokrywki mo na przy pomocy tego samego pokr t a w po àczeniu z przyciskiem programujàcym w atwy sposób zmodyfikowaç wartoêci temperaturowe, czasy ogrzewania, parametry kot a i obwodu grzewczego. Besides controlling the individual boiler stages, the cascade controllers also feature connection facilities for one (two) mixed heating circuit(s) and a hot-water feed pump. The integrated bus interface is used for communication between the cascade manager and boiler module and allows connection of a digital remote control (see Accessories) and further controllers for additional mixer circuits for instance. Features Control of max. 8 stages (E6.4831). 4 boiler stages integrated in controller. Floating relay contacts V (E6.4401) Non-confusible connection thanks to polarised Rast 5 terminals. Automatic configuration by sensor detection. Weather or room temperature-dependent control of the header temperature and heating circuit. Control of a mixer circuit. Hot-water temperature control by switching the feed pump. Boilers for hot-water preparation separately selectable. Connection facilities for DCF radio clock module and remote telephone circuit. System expansion with the standard components of the E6 Series. Integrated test functions for relays and sensors. Integrated optical interface to PC, e.g. for controller programming or for system monitoring. Operation (Fig. 1) With rotary knob for setting the operating modes. The desired temperature values, the heating times and the boiler and heating circuit parameters can be adjusted very easily with the same rotary knob in conjunction with a Programming key after opening the hinge cover. Pored upravljanja pojedinim kotlovskim stupnjevima kaskadni regulatori dodatno raspolaïu i moguçno çu prikljuãka jednog (dva) kruga grijanja preko mje ajuçeg ventila te crpke spremnika sanitarne vode. Integrirano bus-suãelje sluïi za komunikaciju izme u kaskadnog managera i kotlovskog modula i omoguçuje prikljuãenje digitalne sobne jedinice (vidi Pribor) kao i ostalih regulatora npr. za dodatne krugove mje ajuçih ventila. ObiljeÏja Upravljanje sa maks. 8 stupnjeva (E6.4831). 4 kotlovska stupnja integrirana u regulatoru, bezpotencijalni relejski kontakti V (E6.4401). Prikljuãnice osigurane od zamjene putem kodiranih stezaljki Rast 5. Automatska konfiguracija prepoznavanjem prikljuãenih osjetnika Regulacija temperature primarnog kruga te kruga grijanja vo ena vanjskom ili sobnom temperaturom. Regulacija jednog kruga mje ajuçeg ventila. Regulacija temperature sanitarne vode ukljuãenjem crpke spremnika. Kotao za pripremu sanitarne vode moïe se odvojeno birati. Moguçnost prikljuãka DCF-modula radio sata i telefonskog daljinskog prekidaãa. Pro irenje sistema standardnim komponentama serije E6. Integrirane test funkcije za releje i osjetnike. Integrirano optiãko suãelje za PC, npr. za parametriranje regulatora ili za nadgledanje postrojenja. Upravljanje (Fig. 1) Namje tanje vrste rada zakretnim gumbom. Po otvaranju poklopca moguçe je, vrlo jednostavno, namje tanje zadanih vrijednosti temperature, vremena grijanja te parametara kotla i kruga grijanja istim zakretnim gumbom u kombinaciji sa programskom tipkom. 3

4 Dzia anie (rys. 4+5) Kaskadowy uk ad zarzàdzajàcy steruje za àczaniem pod àczonych kot ów (stopni palnikowych) zale nie od temperatury dolotowej/temperatury kolektora. Niezale nie od tego obwód mieszakowy podlega regulacji przy pomocy mieszad a nap dzanego silnikiem. W àczenie pompy obiegowej ogrzewania nast puje zale nie od potrzeb. Dla obwodu grzewczego i przygotowania goràcej wody u ytkowej do dyspozycji stojà niezale ne programy regulacji czasowej. Dane techniczne Napi cie zasilania wg IEC 38: 230 V, ±10%, 50/60 Hz. Moc za àczalna przekaênika: 2 (2) A, V~. Pobór w asny: ok. 8 VA. Rezerwa pracy zegara: min. 10 godzin. Rodzaj ochrony: IP 40 wg DIN Klasa ochrony: I wg VDE 0100, czujniki, szyna: niskie napi cie ochronne. Temperatura otoczenia: 0 do 60 C. Temperatura przechowywania: -30 do 60 C. Dopuszczalne odsprz enia impulsowonapi ciowe na przewodach czujników i sieci: max. 4kV, warunki kompatybilnoêci elektromagnetycznej (EMV) wg EN i EN Urzàdzenia spe niajà wymagania wytycznych dotyczàcych kompatybilnoêci elektromagnetycznej oraz urzàdzeƒ niskiego napi cia. Masa: ok. 750 g. Monta Korpus do wbudowania 144 mm x 96 mm. Typ przy àczeƒ (rys. 2+3) kodowane korytka ko kowe SYSTEM RAST 5, do wyboru wtyczka osadcza jako po àczenie wkr cane lub w technice zacisków ostrzowych. Po o enie zabudowy: dowolne. Wyposa enie dodatkowe Modu kot owy KM 2 (rys. 6) Modu kot owy KM 2 s u y do tworzenia kaskad kot owych w po àczeniu z uk adem zarzàdzania kaskadowego E KM 2 jest przeznaczony do wykorzystania zw aszcza z kot ami stojàcymi, na przyk ad z kot ami wyposa onymi w palnik z dmuchawà oraz z kot ami gazowymi o ciênieniu atmosferycznym. Mo na go u yç zale nie od potrzeb do wysterowania 1- lub 2-stopniowego kot a/palnika. Ponadto KM 2 umo liwia podwy szenie temperatury przep ywu powrotnego do wyboru poprzez mieszak lub pomp przep ywu obejêciowego oraz wysterowanie pompy obiegowej kot a. Czujnik zewn trzny AFS (rys. 7) 1010 Ω w temp. 25 C PTC, Zakres pomiarowy -39 C do +60 C, Pod àczenie 2- y owe. Function (Fig. 4+5) The cascade manager controls switch-on of the connected boilers (boiler stages) as a function of the flow / header temperature. Independently of this, the mixer circuit is controlled via a motor-actuated mixer. The heating circuit pumps are switched on in line with demand. Mutually independent timing programs are available for heating circuit and hot-water temperature control. Technical data Supply voltage to IEC 38: 230 V, ±10 %, 50/60 Hz Relay making/breaking capacity: 2 (2) A, V AC. Intrinsic power consumption: approx. 8 VA. Power reserve of the timer: min. 10 h. Enclosure: IP 40 to DIN Safety class: I to VDE 0100, sensors, bus: safety extra-low voltage. Ambient temperature: 0 to 60 C. Storage temperature: -30 to 60 C. Permitted burst voltage pick-up by sensor or mains leads: max. 4 kv, EMC conditions to EN and EN The devices comply with the EMC and Low-Voltage Directives. Weight: approx. 750 g. Installation Panel-mounting housing 144 mm x 96 mm. Connection system (Fig. 2+3): polarised pin receptacles, RAST 5 SYSTEM, optionally mating plug as screw-type terminal or insulation-displacement terminal. Fitting position: any. Accessories Boiler module KM2 (Fig. 6) The boiler module KM2 is used to set up boiler cascades in conjunction with the cascade manager E KM2 has been designed in particular for floor-mounted boilers, for example for boilers with forced draught burner or for atmospheric gas boilers and can control either one or twostage boilers/burners. In addition, KM2 boosts the return-flow temperature, either via mixer or bypass pump, and controls a boiler circuit pump. Outdoor sensor AFS (Fig. 7) 25 C PTC, measuring range -39 C to +60 C, Two-core connection. Funkcija (Fig. 4+5) Kaskadni manager upravlja ukljuãenjem prikljuãenih kotlova (stupnjeva) ovisno o temperaturi polaznog voda/primarnog kruga. Krug mije anja se regulira neovisno od toga preko mje ajuçeg ventila na motorni pogon. Ukljuãenje cirkulacijskih crpki grijanja vr i se ovisno o potrebi. Za regulaciju kruga grijanja i sanitarne vode na raspolaganju stoje me usobno neovisni vremenski programi. Tehniãki podaci Napon napajanja prema IEC 38: 230 V, ± 10%, 50/60 Hz. Preklopna snaga releja: 2 (2) A, V~. Vlastita potro nja: cca. 8 VA. Radna rezerva sata: min. 10 h. Vrsta za tite: IP 40 po DIN-u Klasa za tite: I prema VDE 0100, osjetnici, Bus: sigurnosni niski napon. Radna temperatura okoline 0 do 60 C. Temperatura skladi tenja: -30 do 60 C. Dozvoljeni utjecaj burst prenapona na vodovima osjetnika i mreïe: maks. 4 kv, EMV-uvjeti prema EN i EN Ure aji odgovaraju EMV-smjernici i Niskonaponskoj smjernici. TeÏina: cca. 750 g. Ugradnja Ugradbeno kuãi te 144 mm x 96 mm. Prikljuãna tehnika (Fig. 2+3) kodirane prikljuãnice SISTEM RAST 5, moguçnost odabira utikaãa u tehnici vijãanih stezaljki ili s utiskivanjem kabela. PoloÏaj ugradnje: proizvoljno Pribor Kotlovski modul KM 2 (Fig. 6) Kotlovski modul KM 2 sluïi za formiranje kotlovskih kaskada u kombinaciji sa kaskadnim managerom E KM 2 je koncipiran naroãito za podne kotlove, na primjer za kotlove sa predtlaãnim plamenikom ili za atmosferske plinske kotlove i moïe po izboru upravljati kotlovima/plamenicima sa 1 ili 2 stupnja. Nadalje KM 2 omoguçuje podizanje temperature povratnog voda kotla, po izboru kori tenjem mje ajuçeg ventila ili premosne-crpke, kao i upravljanje cirkulacijskom kotlovskom crpkom. Vanjski osjetnik AFS (Fig. 7) sa silicijskim mjernim PTC otpornikom 1010 Ω pri 25 C, mjerno podruãje: -39 C do 60 C, prikljuãak 2-Ïilni. 4

5 Fig. 6 Czujnik kot owy KFS (rys. 8) 1010 Ω w temp. 25 C PTC, Zakres pomiarowy 0 C do +105 C, Przewód pod àczeniowy 2- y owy, d. 2 m. Czujnik instalacji dolotowej VFAS (rys. 9) 1010 Ω w temp. 25 C PTC, Zakres pomiarowy 0 C do +105 C, Przewód pod àczeniowy 2- y owy, d. 3 m. Czujnik do zasobnika wody SPFS (rys. 10) 1010 Ω w temp. 25 C PTC ze spr ynà wciskanà dla rurek nurkowych do 1", Zakres pomiarowy 0 C do +105 C, Przewód pod àczeniowy 2- y owy, d. 3 m. Zegar regulowany drogà radiowà (rys. 11) Odbiornik DCF do automatycznego nastawiania czasu instalacji grzewczej. ComfortSoft Oprogramowanie komputerowe do wprowadzania parametrów regulatora i nadzoru instalacji grzewczej, wraz przewodem przy àczeniowym. Fig. 7 Fig. 8 Boiler sensor KFS (Fig. 8) 25 C PTC, measuring range 0 C to +105 C, 2 m two-core connection cable. Flow sensor VFAS (Fig. 9) 25 C PTC, measuring range 0 C to +105 C, 3 m two-core connection cable. Storage tank sensor SPFS (Fig. 10) 25 C PTC with pressure spring for immersion tubes up to 1", measuring range 0 C to +105 C, 3 m two-core connection cable. Radio clock (Fig. 11) DCF receiver for automatic time setting of the heating installation. ComfortSoft PC software package for programming the controller and for monitoring the heating installation, including adapter cable. Fig. 9 Fig. 10 Osjetnik kotla KFS (Fig. 8) sa silicijskim mjernim PTC otpornikom 1010 Ω pri 25 C, mjerno podruãje: 0 C do 105 C, 2-Ïilni prikljuãni kabel duljine 2 m. NaljeÏni osjetnik polaznog voda VFAS (Fig. 9) sa silicijskim mjernim PTC otpornikom 1010 Ω pri 25 C, mjerno podruãje: 0 C do 105 C, 2-Ïilni prikljuãni kabel duljine 3 m. Osjetnik sanitarne vode SPFS (Fig. 10) sa silicijskim mjernim elementom 1010 Ω pri 25 C PTC s potisnom oprugom za uronjene cijevi do 1", mjerno podruãje 0 C do +105 C, 2-Ïilni prikljuãni kabel duljine 3 m. Radio sat (Fig. 11) DCF-prijemnik za automatsko namje tanje toãnog vremena sistema grijanja. ComfortSoft PC-software za parametriranje regulatora i nadgledanje sistema grijanja, uklj. adapterski kabel. Fig. 11 5

6 G. Kromschröder AG Tel (0)5 41/ Fax Postfach 2809 D Osnabrück Fig. 4 Kromschröder uses environment-friendly production methods. Please send away for our Environment Report. Kromschröder proizvodi povoljno za ãovjekovu okolinu Firma Kromschröder prowadzi produkcj stosujàc si do wymogów ochrony Êrodowiska naturalnego Na yczenie Zmiany techniczne wynikajàce z post pu technicznego zastrze one. We reserve the right to make technical changes designed to improve our products without prior notice. Tehniãke promjene koje sluïe napretku su moguçe. Fig ivd

Jeden produkt - wiele zastosowań Regulatory elektroniczne dla Ciepłownictwa, Chłodnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji

Jeden produkt - wiele zastosowań Regulatory elektroniczne dla Ciepłownictwa, Chłodnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji MAKING MODERN LIVING POSSILE Jeden produkt - wiele zastosowań Regulatory elektroniczne dla iepłownictwa, hłodnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji Regulatory elektroniczne Danfoss: Kilka typów produktów -

Bardziej szczegółowo

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions COOKER AND OVEN GB English, PL Polski, HU Magyar, 7 Contents Installation, - Positioning and levelling Electrical connection Gas connection Adapting to different types of gas Table

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714 Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM PL Polski, GB English, 7 Instalacja 2-6 Ustawienie i poziomowanie kuchni Pod àczenie do instalacji elektrycznej. Pod àczenie gazu do kuchni Dostosowanie kuchni

Bardziej szczegółowo

ZETADYN 3BF Falownik dla napędów dźwigowych. ZETADYN 3BF Frequency inverter for elevator machines

ZETADYN 3BF Falownik dla napędów dźwigowych. ZETADYN 3BF Frequency inverter for elevator machines Falownik dla napędów dźwigowych Frequency inverter for elevator machines Falownik dla napędów dźwigowych Frequency inverter for elevator machines Zasada jest bardzo prosta! jest falownikiem zaprojektowanym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONCEPCYJNA

DOKUMENTACJA KONCEPCYJNA DOKUMENTACJA KONCEPCYJNA Obiekt: Inwestor: Bezprzerwowego zasilania dla Ośrodka Aerologii IMGW Adres inwestora: Ośrodek Aerologii w Legionowie Ul. Zegrzyńska 38 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Certification Mark GB PL Installation Instructions User Instructions Instrukcja montażowa Instrukcja obsługi Index Installation

Bardziej szczegółowo

R410A SCROLL 03.10 --- CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw

R410A SCROLL 03.10 --- CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw Seria / Series MHA/K 1 60 Wydanie / Issue Zastępuje / Supersedes 0.10 --- Katalog / Catalogue CLB.7 R10A agregaty skraplające CHŁODZONE POWIETRZEM w wersji chłodzącej ORAZ pompy ciepła z wentylatorami

Bardziej szczegółowo

KorzyÊci... Zabezpieczenie inwestycji. Skrócony czas instalacji w projektach nowych i wykorzystujàcych istniejàce rozwiàzania

KorzyÊci... Zabezpieczenie inwestycji. Skrócony czas instalacji w projektach nowych i wykorzystujàcych istniejàce rozwiàzania KorzyÊci... Skrócony czas instalacji w projektach nowych i wykorzystujàcych istniejàce rozwiàzania Architektura sieciowa z zastosowaniem systemów otwartych i elastyczne rozwiàzania sprz towe minimalizujà

Bardziej szczegółowo

STEMMANN- POLSKA Sp. z o.o.

STEMMANN- POLSKA Sp. z o.o. STEMMANN- POLSKA Sp. z o.o. Fandstan Electric Group Szynoprzewody w wersji nieobudowanej Open Conductor Lines Izolowane szyny pràdowe Insulated Conductor Bar System Szynoprzewody Multipole Conductor Lines

Bardziej szczegółowo

DOMESTIC HOT WATER HEAT PUMP POMPA CIEPŁA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA HP 260 INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

DOMESTIC HOT WATER HEAT PUMP POMPA CIEPŁA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA HP 260 INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA HEAT PUMP POMPA CIEPŁA HP 260 DOMESTIC HOT WATER CIEPŁA WODA UŻYTKOWA INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA DECLARATION OF CONFORMITY The Company : BERETTA with registered in office :

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Silver

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Silver ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Silver Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, luty 2005 WYDANIE II 1 2

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI INDUKCYJNE INDUCTIVE SENSORS B006/08 DLA ZAWORÓW I NAPÊDÓW OBROTOWYCH FOR ROTARY ACTUATORS S 1213/04. Strona glowna

CZUJNIKI INDUKCYJNE INDUCTIVE SENSORS B006/08 DLA ZAWORÓW I NAPÊDÓW OBROTOWYCH FOR ROTARY ACTUATORS S 1213/04. Strona glowna CZUJNIKI INDUKCYJNE DLA ZAWORÓW I NAPÊDÓW OBROTOWYCH INDUCTIVE SENSORS FOR ROTARY ACTUATORS Strona glowna S 1213/04 B006/08 Czujniki indukcyjne dla zaworów i napêdów obrotowych Inductive sensors for rotary

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU PARVA CONTROL MODEL - MODEL M90.24AV USER MANUAL AND INSTALLATION INSTRUCTIONS PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU Congratulations on your choice. Gratulujemy wyboru. Your boiler is electronically

Bardziej szczegółowo

współczynnika mocy Doc: I340PLGB0313_DCRG8.doc 30/10/2012 s. 1 / 39 I340 PL GB 0313

współczynnika mocy Doc: I340PLGB0313_DCRG8.doc 30/10/2012 s. 1 / 39 I340 PL GB 0313 PL I340 PL GB 0313 DCRG8 Automatyczny regulator współczynnika mocy INSTRUKCJA OBSŁUGI DCRG8 Automatic Power Factor Controller INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy uważnie przeczytać instrukcję przed instalacją

Bardziej szczegółowo

Doc: I378PLGB0214_RGK600_RGK600SA_RGK601_RGK601SA.doc 29/08/2013 s. 1 / 39

Doc: I378PLGB0214_RGK600_RGK600SA_RGK601_RGK601SA.doc 29/08/2013 s. 1 / 39 I378 PL GB 02 14 PL RGK600 - RGK601 RGK600SA - RGK601SA Sterowniki agregatów INSTRUKCJA OBSŁUGI RGK600 - RGK601 RGK600SA - RGK601SA Generating set controller INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Zdecentralizowany system interkomowo-nagłośnieniowy dla zastosowań przemysłowych DS-6 firmy Neumann

Zdecentralizowany system interkomowo-nagłośnieniowy dla zastosowań przemysłowych DS-6 firmy Neumann DS-6 Intercom System Zdecentralizowany system interkomowo-nagłośnieniowy dla zastosowań przemysłowych DS-6 firmy Neumann Decentralized communication system for intercom, PA, general alarm and telephone

Bardziej szczegółowo

R407C ŚRUBOWE. AIRCOOLED LIQUID CHILLERS AND HEAT PUMPS WITH AXIAL FANS AND SCREW COMPRESSORS FROM 170 kw TO 1500 kw. Seria / Series CHA 702-V 5602-V

R407C ŚRUBOWE. AIRCOOLED LIQUID CHILLERS AND HEAT PUMPS WITH AXIAL FANS AND SCREW COMPRESSORS FROM 170 kw TO 1500 kw. Seria / Series CHA 702-V 5602-V Seria / Series CHA 702-V 5602-V Wydanie / Issue Zastępuje / Supersedes 03.07 04.06 Katalog / Catalogue CB 56.5 R407C AGREGATY WODY ODOWEJ CHŁODZONE OWIETRZEM WERSJA CHŁODZĄCA I OMA CIEŁA Z WENTYATORAMI

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Gold

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Gold ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. (012) 285-22-22, fax (012) 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Gold Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, marzec 2005 WYDANIE II 1 2 Mr.

Bardziej szczegółowo

Doc: I336PLGB0312_RGK800_RGK800SA 14/03/2011 s. 1 / 50

Doc: I336PLGB0312_RGK800_RGK800SA 14/03/2011 s. 1 / 50 I336 PLGB 0312 31100162 RGK800 RGK800SA Sterowniki agregatów prądotwórczych INSTRUKCJA OBSŁUGI PL RGK800 RGK800SA Generating set control unit INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy uważnie przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

http://www.e-camere.ro/dvr/novus/ndr-ha4416

http://www.e-camere.ro/dvr/novus/ndr-ha4416 User s manual (short form) NDR-HA4208 NDR-HA4416 NDR-HA4208 / NDR-HA4416 1.0 version - User s manual COMMENTS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

Przegląd zaprogramowanych czasów przełączania w tygodniu. - Klucz danych Odczyt/Zapis tylko z poziomu menu. - Podświetlenie nie jest aktywne 2000 W

Przegląd zaprogramowanych czasów przełączania w tygodniu. - Klucz danych Odczyt/Zapis tylko z poziomu menu. - Podświetlenie nie jest aktywne 2000 W Zegar programowany MicroREX D21-1- styk przełączny Nr artykułu: 17822! Uwagi PL Ten produkt powinien być zainstalowany zgodnie z zasadami instalacji, najlepiej przez wykwalifikowanego elektryka. Nieprawidłowa

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416

User s manual NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416 User s manual (Short form) NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416 NDR-BA5104,NDR-BA5208,NDR-BA5416 User s manual ver.1.0 (Short form) IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC )

Bardziej szczegółowo

Wtryskarki. Informacje ogólne. Injection molding machines General information

Wtryskarki. Informacje ogólne. Injection molding machines General information Wtryskarki Informacje ogólne Injection molding machines General information SPIS TREÂCI / INDEX O firmie / Profile...Ð 3 LienFa i Ecoflow / LienFa and Ecoflow...4 Wtryskarki Ecoflow / Ecoflow injection

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416

User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416 User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416 NDR-BA6104,NDR-BA6208,NDR-BA6416 User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19 I377 PL GB 0314 PL DCRL3 DCRL5 Automatyczny regulator współczynnika mocy INSTRUKCJA OBSŁUGI GB DCRL3 DCRL5 Automatic Power Factor Controller INSTRUCTIS MANUAL UWAGA! Przed użyciem i instalacją urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania Quick Reference Guide. Telemecanique Magelis Kompaktowe wyêwietlacze operatorskie Compact display modules XBT N

Instrukcja u ytkowania Quick Reference Guide. Telemecanique Magelis Kompaktowe wyêwietlacze operatorskie Compact display modules XBT N Instrukcja u ytkowania Quick Reference Guide Telemecanique Magelis Kompaktowe wyêwietlacze operatorskie Compact display modules XBT N 2 Magelis XBT N Spis treêci / Contents A B C D E F G H I Wa ne informacje

Bardziej szczegółowo

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD e. ro /d vr /N ov us /N D REA 3 10 4L CD U s e r s m a n u a l (short) ht tp :// ww w. e- ca m er NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD NDR-EA3104LCD / NDR-EA3108LCD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

urządzenia wodne I hydronic

urządzenia wodne I hydronic urządzenia wodne ZASADY KLIMATYZACJI WODNĄ LODOWĄ I HDRONIC AIR CONDITIONING PROCEDURES urządzenia wodne I hydronic Klimat odgrywa podstawową rolę w użytkowaniu budynków. System, który gwarantuje warunki

Bardziej szczegółowo