OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o."

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o. Warszawa, dnia 05 grudnia 2013 r. Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia: ANB sp. z o.o. Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia objętego postępowaniem jest wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o. Szczegółowy zakres działań do wykonania oraz wymagania dotyczące oprogramowania i liczba licencji opisane zostały w załączniku nr 1 do zapytania. Schemat systemowy, który ma zostać wdrożony w ramach realizacji niniejszej usługi oraz harmonogram wdrażania przedstawia załącznik nr 2 do zapytania. Kryterium oceny: Cena 100% Wymagania, które musi spełnić wykonawca: Wykonawca posiada: a) Zasoby sprzętowe pozwalające na utrzymanie aplikacji w modelu SaaS. Zasoby sprzętowe powinny być utrzymywane w Data Center lub innej lokalizacji zapewniającej redundantne zasilanie i łącza internetowe. Obiekt, w którym ulokowane są zasoby sprzętowe powinien być monitorowany, oraz zapewniać nadzór techniczny przez 24h / dobę. Zamawiający wymaga, aby zasoby sprzętowe, na których umieszczona będzie aplikacja oraz baza danych były fizycznie zlokalizowane na terenie Polski. Zasoby serwerowe powinny być skonfigurowane w klaster zapewniający dostępność aplikacji nawet w przypadku awarii jednego z utrzymujących aplikację serwerów. b) System działający przez przeglądarkę internetową nie wymagający instalacji dodatkowych wtyczek lub pluginów. Aplikacja powinna działać co najmniej w przeglądarce Firefox>= 12.x. Na dzień złożenia oferty, Wykonawca musi posiadać działający system o funkcjonalności nie mniejszej niż określona w zakresie wdrożenia dla pozycji dotyczących dostarczenia licencji na moduły: Sprzedaż, Magazyn, FK, CRM, CMS, Zakupy. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy pokazu systemu w terminie 14 dni od daty złożenia oferty. Wykonawca będzie miał obowiązek pokazu działającego systemu w terminie 2 dni roboczych od wezwania do pokazu. W przypadku nie spełniania przez system ww. wymogów co do funkcjonalności, oferta takiego Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu. c) Możliwość zapewnienia pełnej integracja z istniejącym w firmie rozwiązaniem ERP i CRM działającym w zakresie obsługi procesów B2B. d) Brak powiązań osobowych bądź kapitałowych z Zamawiającym, w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej z Zamawiającym, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika Zamawiającego; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkami organu

2

3 Załącznik nr 1 do zapytania z dnia 05 grudnia 2013 r. - Opis systemu WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SPRZEDAŻY TRADYCYJNEJ I ELEKTRONICZNEJ Obsługa paragonów Obsługa panelu sprzedaży Wystawienie i korekta faktur krajowych w walucie Obsługa transakcji międzynarodowych Wystawienie i korekta faktury WDT Wystawienie i korekta faktury eksportowej Wystawienie e-faktury Definiowanie punktów sprzedaży Generowanie powiadomień o wystawionej fakturze z linkiem umożliwiającym płatność za pośrednictwem serwisu platnosci.pl Obsługa sprzedaży przez polecenia Definiowanie współpracy z urządzeniami zewnętrznymi Obsługa czytników kodów kreskowych Obsługa kolektorów danych Obsługa drukarek kodów kreskowych Obsługa drukarek etykiet Obsługa drukarek fiskalnych Obsługa płatności złożonych ROZLICZENIA Rejestracja i rozliczenie zaliczek ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ MAGAZYNOWĄ Możliwość blokady partii lub konkretnej sztuki Możliwość kontrolowania rozchodu części pozycji z dokumentu przyjęcia Zarządzanie lokalizacją magazynów Obsługa wirtualnego magazynu usług Obsługa przeliczników jednostek miar Obsługa dowolnej numeracji Wykorzystanie kodów paskowych Obrót z wykorzystaniem opakowań zbiorczych PRODUKCJA Prowadzenie szybkiej produkcji (montaż/demontaż) Tworzenie zestawów USTAWIENIA KARTOTEK Wskazanie produktów (komplementarnych) uzupełniających ofertę Wskazanie zamienników (produkty substytucyjne) Możliwość zapisywania oświadczeń kontrahenta wraz z terminem ważności Możliwość przypisywania wyników ankiet do kartoteki kontrahenta INNE FUNKCJONALNOŚCI

4 Obsługa przez urządzenia mobilne Wysyłanie powiadomień przez SMS i Możliwość tworzenia własnych notatek Możliwość walidacji pól wskazanych przez użytkownika Obsługa wersji językowych Możliwość odwzorowania struktury organizacyjnej wielu państw Możliwość definiowania formatu daty i waluty Wybór wersji językowej interfejsu Definiowanie automatycznych procesów i komunikacji Ustawienie komunikacji użytkowników systemu z wykorzystaniem poczty wewnętrznej ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM (CRM) Obsługa kalendarzy (grupowych, zespołowych i osobistych) Obsługa czynności (w tym czynności cyklicznych) Generowanie ofert (produktowych i opisowych) Obsługa umów Rejestracja tematów rozmów z kontrahentami Rejestracja procesów sprzedaży (szanse sprzedaży) Obsługa pism wychodzących Obsługa pism przychodzących Obsługa faksów Obsługa książki adresowej Obsługa poczty Obsługa list roboczych kontrahentów (wsparcie dla telemarketingu) Obsługa ankiet Obsługa managera plików ZARZĄDZANIE TREŚCIĄ (CMS) Tworzenie kategorii i artykułów Tworzenie ścieżek nawigacji i menu Obsługa e-sklepu (wystawianie produktów w sklepie bezpośrednio z kartotek) Obsługa newsletter Obsługa kampanii reklamowych Definiowanie szablonów i formularzy ZAKUPY Możliwość wskazania producenta produktu (nie tylko dostawcy) Obsługa alternatywnych nazw towarów Obsługa numerów seryjnych dostawców Obsługa WNT Obsługa deklaracji INTRASTAT KSIĘGOWOŚĆ Tworzenie planu kont Tworzenie dekretów Generowanie deklaracji Obsługa wzorców księgowań INTEGRACJE

5 Integracja z Allegro Integracja z Ceneo Integracja z DHL Integracja z KRD (Krajowy Rejestr Długów) Integracja z Google Maps Integracja z Google Accounts Integracja z platnosci.pl

6 Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 05 grudnia2013 r. - Opis zmiany procesów Automatyzacja powinna się odbywać poprzez system informatyczny, który będzie umożliwiał: 1. Przyjmowanie zamówień 2. Przekazywanie zamówień do magazynu 3. Generowanie listów przewozowych bezpośrednio z systemów firm kurierskich 4. Generowanie dokumentów sprzedażowych i magazynowych 5. Automatyzację kompletacji towaru 6. Generowanie rozrachunków 7. Obsługę zleceń serwisowych 8. Wymianę informacji o dokumentach sprzedaży i dokumentach magazynowych 9. Ocenę jakości towaru oraz analizę potrzeb partnerów 10. Automatyzację rozliczeń w zakresie prowizji 11. Informowanie o stanie rozrachunków i wysokości limitu kredytu kupieckiego 12. Wymianę informacji o stanach magazynowych, dostępności i rezerwacji towaru 13. Obsługę programu partnerskiego 14. Obsługę promocji dostępnych dla partnerów 15. Dystrybucję wiedzy na temat produktów Schemat obszarów systemów informatycznych niezbędnych do zintegrowania Klient końcowy System sprzedaży i magazynu Finanse Partnerzy System zarządzania relacjami z partnerami System zarządzania wiedzą System zarządzania treścią Zakupy Serwis Zintegrowany system informatyczny powinien obsługiwać procesy biznesowe w zakresie: 1. Przyjmowania i realizacji zamówień 2. Zarządzania relacjami z partnerami 1

7 3. Obsługi zleceń serwisowych i reklamacyjnych 4. Rozliczeń z partnerami 5. Dystrybucji wiedzy 6. Obsługi programów partnerskich 7. Analizy jakości Uproszczony schemat procesów (stan docelowy po zrealizowaniu projektu) Klient końcowy Finanse i księgowość Partner - Kurier Księgowość Partner - Odbiorca Dokumenty sprzedaży, dokumenty magazynowe i rozrachunki Partner - Dostawca Zamówienia Towar Finanse Mailing Faktury i WZ Serwis Oferty Baza wiedzy 2

8 1.1. Procesy Zamówienia Schemat: stan docelowy procesu Zamówienia Usługi systemów ERP oparte o SOAP / EDI Zamówienie ANB Weryfikacja danych partnera Pobranie cenników i informacji o grupach rabatowych dla partnera z systemu sprzedaży Pobranie stanu rozrachunków z systemu finansowego Obsługa płatności przelewem Sprawdzenie limitu kredytu kupieckiego Weryfikacja stanu rozrachunków Obsługa płatności on-line Partner obsługujący transakcje np. PayU (platnosci.pl) Rezerwacja w magazynie Kompletacja towaru Automatyczne wygenerowanie dokumentu sprzedaży Wygenerowanie listu przewozowego (system firmy kurierskiej) Wystawienie WZ Wysłanie towaru Wysłanie powiadomień lub sms Przekazanie informacji o stanie zamówienia 3

9 Nazwa procesu Główni partnerzy Stan aktualny Opis problemów Stan docelowy Funkcjonalności niezbędne do automatyzacji Zamówienia Opek, DHL Partnerzy handlowi 1. Partner składa zamówienie telefonicznie, mailem lub faxem 2. Handlowiec przygotowuje zamówienie i prosi o akceptację 3. Partner potwierdza Zamówienie 4. Handlowiec oczekuje na informację o płatności z działu finansowego lub korzysta z przyznanego partnerowi kredytu kupieckiego po wcześniejszym sprawdzeniu w dziale finansowym stanu rozrachunków 5. Handlowiec przesyła zamówienie do magazynu 6. Magazynier kompletuje zamówienie i przekazuje zamówienie do działu handlowego 7. Handlowiec loguje się do systemu firmy kurierskiej i generuje list przewozowy 8. Handlowiec wystawia fakturę 9. Handlowiec okleja przygotowany towar kopertą z fakturą i listem przewozowym Obsługa dużej ilości zamówień wymaga dużego zaangażowania zasobów działu handlowego. Wprowadzenie mechanizmów automatyzujących ten proces umożliwi zwiększenie ilości obsługiwanych partnerów przy zachowaniu zasobów na tym samym poziomie jak również spadnie ryzyko popełnienia błędów w przyjmowaniu i realizacji zamówień. Dodatkowym, bardzo ważnym czynnikiem jest automatyczne sprawdzanie stanu rozrachunków oraz poziomu limitu kredytu kupieckiego. Handlowiec przyjmując zamówienie telefoniczne pełni również rolę bazy wiedzy o produktach 1. Partner tworzy zamówienie w serwisie partnerskim albo przesyła je ze swojego systemu ERP / Handlowiec tworzy ofertę i przesyła ją do systemu aukcji prowadzonego przez partnera 2. System przyjmuje zamówienie 3. System automatycznie sprawdza poziom limitu kupieckiego / system automatycznie sprawdza status płatności 4. System zatwierdza zamówienie lub żąda płatności 5. System przekazuje zamówienie do magazynu 6. Magazyn kompletuje zamówienie 7. System automatycznie generuje list przewozowy w systemie firmy kurierskiej 8. System automatycznie generuje fakturę oraz dokumenty magazynowe 9. System powiadamia o stanie zamówienia 1. Magazyn zintegrowany z systemem partnerskim (stany magazynowe, dokumenty magazynowe) 2. CRM zintegrowany z systemem partnerskim (obsługa kredytu 4

10 procesu kupieckiego) 3. System Finansowowy zintegrowany z systemem partnerskim (rozrachunki z kontrahentem) 4. System Sprzedaży zintegrowany z systemem partnerskim (dokumenty sprzedaży, cenniki, grupy rabatowe) 5. System księgowy zintegrowany z systemem sprzedaży 6. System wymiany informacji z systemem kurierskim Obsługa serwisowa Schemat: stan docelowy procesu Zgłoszenie serwisowe Serwis WWW Obsługa zgłoszenia Automatyczna weryfikacja umowy gwarancyjnej lub serwisowej i jej warunków (jeśli istnieje) Tryb gwarancyjny Sprawdzanie stanu gwarancji Tryb serwisowy Automatyczne sprawdzenie przypisania klienta, zakresu terytorialnego oraz harmonogramu partnerów Zmiana statusu zgłoszenia w portalu partnerskim, powiadomienie klienta końcowego Oszacowanie kosztów (akceptacja kosztów) Wykonanie usługi Rozliczanie pracy serwisu Ankieta po wykonaniu serwisu (analiza jakości) Wystawienie zlecenia dla partnera Odbiór towaru Zamówienie towaru Przekazanie towaru do magazynu regionalnego Wystawienie faktury za serwis przy naprawach płatnych dla klienta końcowego Przyjęcie faktury od partnera za wykonanie zlecenia Aktualizacja stanu zgłoszenia w portalu partnerskim 5

11 Nazwa procesu Główni partnerzy Stan aktualny Opis problemów Stan docelowy Funkcjonalności niezbędne do automatyzacji procesu Obsługa serwisowa Opek Partnerzy handlowi 1. Zlecenia przekazywane są telefoniczne 2. Pracownik weryfikuje czy istnieje umowa gwarancyjna lub serwisowa 3. Pracownik uzgadnia z partnerami z regionu ich możliwości realizacji zgłoszenia 4. Uzgodnienie zlecenia serwisowego 5. Przekazanie informacji do magazynu o potrzebnych materiałach 6. Zamówienie towaru 7. Wysłanie towaru do partnera 8. Realizacja zlecenia 9. Przekazanie informacji przez partnera o kosztach 10. Wystawienie faktury przez partnera 11. Wystawienie faktury dla klienta końcowego Firma nie posiada rozwiązania informatycznego, które pozwoliłoby na kontrolę statusów gwarancji oraz optymalizację obsługi zleceń serwisowych, ich rozliczanie oraz kontrolę harmonogramów. 1. Klient / Partner wprowadza zgłoszenie serwisowe 2. System analizuje zgłoszenie pod kątem przydziału do odpowiedniego partnera 3. Partner pobiera informację o zleceniu 4. System sprawdza statusy gwarancji na poszczególne elementy oraz w razie potrzeby rezerwuje w magazynie potrzebne elementy 5. Partner tworzy protokół naprawy i rozlicza czas pracy 6. System wystawia fakturę 7. System przyjmuje fakturę od partnera 1. Serwis partnerski 2. Magazyn zintegrowany z systemem partnerskim 3. CRM zintegrowany z systemem partnerskim 4. Centralna baza materiałów dotyczących produktów 6

12 Automatyczna dystrybucja wiedzy Schemat: stan docelowy procesu Baza wiedzy o produktach Formularz wyszukiwania produktu Informacje o nowościach Produkt Karty produktów Certyfikaty E-learning Baza zdjęć Referencje Nazwa procesu Główni partnerzy Stan aktualny Opis problemów Stan docelowy Funkcjonalności niezbędne do automatyzacji procesu Elektroniczna baza wiedzy o produktach Partnerzy handlowi 1. Partner dzwoni do handlowca lub korzysta z materiałów drukowanych 2. Handlowiec odpowiada na pytania i dostarcza poprzez lub pocztą tradycyjną materiały nt. produktów Udzielanie informacji o produktach angażuje duży procent czasu handlowca, który musi kompletować i rozsyłać informacje niezbędne partnerom. Dzięki centralnej bazie danych o produktach, Partnerzy będą mogli sami pobierać niezbędne informacje, co z jednej strony zmniejszy zaangażowanie zasobów w dziale handlowym, z drugiej zaś przyspieszy pozyskanie materiałów potrzebnych Partnerom. 1. Partner loguje się do serwisu partnerskiego 2. System informuje partnera o nowościach oraz umożliwia wyszukiwanie produktów 3. Partner może bezpośrednio z serwisu pobrać interesujące go materiały 1. Serwis partnerski 2. Magazyn zintegrowany z systemem partnerskim 3. CRM zintegrowany z systemem partnerskim 4. Informacje w magazynie o kodach produktów wg nazw producentów 5. Centralna baza materiałów dotyczących produktów 7

13 Analiza jakości produktów oraz satysfakcji klientów i partnerów Schemat: stan docelowy procesu Ankieta o produktach i usługach Moduł CRM Moduł analiz Budowanie spersonalizowanego mailingu Wnioski dla działu logistyki Wnioski dla działu handlowego Poprawa strategii marketingowej Wnioski dla zarządu Usprawnianie procesów biznesowych w relacjach B2B Nazwa procesu Główni partnerzy Stan aktualny Opis problemów Badanie opinii i satysfakcji partnerów Partnerzy handlowi 1. Informacje od partnerów zbierane są incydentalnie 2. Nie wdrożono systemowego przetwarzania posiadanych informacji Firma nie posiada modelu zbierania, analizy i wyciągania wniosków z informacji pozyskanych od partnerów. Aktualnie istotne dane pozyskiwane są na spotkaniach i analizowane są przez dział marketingu i sprzedaży bez żadnego wsparcia ze strony programowej. 8

14 Wdrożenie rozwiązania ankiet pozwoli na usystematyzowane pozyskiwanie opinii z rynku, które mają zasadnicze znaczenie dla budowy oferty handlowej oraz usprawniania procesów biznesowych. Stan docelowy Funkcjonalności niezbędne do automatyzacji procesu 1. Partnerzy wypełniają przygotowane ankiety 2. System zbiera wyniki ankiet 3. Dane z ankiet są agregowane i analizowane w systemie analiz 4. System automatycznie dostarcza informacji niezbędnych do podjęcia decyzji. 1. Serwis partnerski 2. CRM zintegrowany z systemem partnerskim 3. System analiz 4. System ankiet Obsługa dostawców Zamówienie do dostawcy Potwierdzenie zamówienia z systemu dostawcy Przyjęcie faktury z systemu dostawcy Wygenerowanie rozrachunku Obsługa zamówień przychodzących Faktura sprzedaży Nazwa procesu Główni partnerzy Stan aktualny Obsługa dostawców Ridgid Biuro Rachunkowe 1. Firma składa zamówienie ( , fax, telefon) 2. Dostawca określa możliwości produkcyjne oraz planowany termin dostawy ( , fax, telefon) 9

15 3. Dostawca wysyła potwierdzenie zamówienia ( , fax) 4. Dostawca wysyła towar i dokumenty 5. Magazyn wprowadza towar na podstawie dokumentów 6. Księgowość wprowadza fakturę zakupu Opis problemów Stan docelowy Funkcjonalności niezbędne do automatyzacji procesu Proces zlecenia i kontroli wykonania zamówienia obsługiwany jest przez pracowników firmy. Niezbędne jest zautomatyzowanie tego procesu co pozwoli na szybkie i automatyczne przekazywanie istotnych informacji do logistyki, księgowości i finansów. W obecnym stanie rzeczy, informacje przekazywane są za pomocą wiadomości , fax;u lub telefonu. Nie ma niestety systemowej wymiany informacji, która usprawniłaby proces, a także obniżyła koszty jego obsługi, ponieważ czynności wprowadzania i potwierdzania dokumentów realizowane byłyby automatycznie pomiędzy systemem firmy i dostawcy. 1. Partner składa zamówienie przez portal partnerski lub co pomocą własnego systemu zintegrowanego z systemem firmy 2. Handlowiec generuje zamówienie do dostawcy 3. System wysyła zamówienie do systemu dostawcy 4. System dostawcy potwierdza przyjęcie zamówienia 5. System dostawcy wysyła fakturę 6. System firmy przyjmuje fakturę i generuje na jej podstawie dokumenty magazynowe i rozrachunki 7. System realizuje zamówienie partnera handlowego i wystawia dokumenty magazynowe i fakturę sprzedaży. 1. Serwis partnerski 2. Magazyn zintegrowany z systemem partnerskim 3. CRM zintegrowany z systemem partnerskim 4. Informacje w magazynie o kodach produktów wg nazw producentów 5. Sprzedaż zintegrowana z systemem partnerskim 6. Zakupy zintegrowane z system partnerskim 7. Finanse zintegrowane z system partnerskim 8. Księgowość zintegrowana z systemem firmy 9. Centralna baza materiałów dotyczących produktów 10

16 TERMIN REALIZACJI: 30 grudnia 2013 r. Nazwa Opis Ilość Audyt potrzeb Dostosowanie systemu do potrzeb określonych w audycie Licencje na system CRM Licencje na system Sprzedaż Wykonanie analizy funkcjonalności aplikacji oraz analizy identyfikującej procesy biznesowe wraz z omówieniem ich optymalizacji. System CRM wspomaga zarządzanie relacjami biznesowymi z partnerami. W systemie CRM prowadzone i rozliczane są projekty prowadzone z partnerami, przygotowywane są oferty, faktury pro-forma, zamówienia oraz realizowane są funkcjonalności związane z usprawnieniem pracy działu handlowego. Portal partnerski powinien zawierać informacje z systemu CRM niezbędne dla pracy firm partnerskich i klientów końcowych, dlatego też oba systemy muszą być ze sobą skomunikowane, aby uzyskać efekt automatyzacji procesów biznesowych. System sprzedaży pozwala na wystawianie dokumentów sprzedaży i korekt do sprzedaży. Wdrożenie systemu jest niezbędne, aby umożliwić automatyzację procesu sprzedaży oraz automatyzację innych procesów, które wymagają pobierania danych z systemu sprzedaży. Faktury sprzedaży będą udostępnione z poziomu portalu partnerskiego zarówno dla partnerów jak i klientów końcowych Licencje na system Magazyn System magazynowy pozwala na prowadzenie gospodarki magazynowej. 35 Licencje na system WWW (CMS) Licencje na system FK System CMS (zarządzanie treścią) będzie pozwalał na zarządzanie treścią zawartą w portalu. System niezbędny jest do automatyzacji procesów biznesowych, które wymagają aktualizacji bądź dystrybucji treści. System finansowy zawiera informacje niezbędne do określenia stanu rozrachunków z kontrahentami co jest kluczową informacją do badania możliwości przeprowadzenia transakcji z kontrahentem (czy partner nie zalega z płatnościami) oraz określania stanu wykorzystania limitu kupieckiego na potrzeby automatyzacji procesów sprzedażowych. Moduł jest niezbędny do wykonania portalu partnerskiego, w którym powinny być udostępnione informacje on-line na temat możliwości przeprowadzenia transakcji z kontrahentem. Moduł pozwala również na pełną wymianę informacji i dokumentach i rozrachunkach z modułem księgowym

17 Licencje na system KP Wdrożenie systemu komputerowego. System KP pozwala na budowanie bazy pracowników oraz rozliczanie czasu poświęcanego przez pracowników na realizację poszczególnych projektów. Niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego zespołu wdrożeniowego, który będzie posiadał szerokie kompetencje w zakresie wszystkich wdrażanych rozwiązań

18 Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 05 grudnia2013 r. Formularz oferty OFERTA na Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o. Warszawa, dnia r. Dane składającego ofertę: [nazwa firmy] dane adresowe firmy Oferta dla: ANB sp. z o.o. W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe, oferujemy wykonanie Wdrożenia systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o. wg specyfikacji określonej w zapytaniu, w cenie: --,-- PLN netto (słownie: --- złotych netto) --,-- PLN brutto (słownie: --- złotych brutto) Termin realizacji: do. grudnia 2013 r. Termin związania z ofertą: 14 dni. Podpis osoby reprezentującej oferenta Załączniki:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Warszawa, 25 listopada 2013 Zaproszenie do składania ofert Benefit Solution Finanse I Ubezpieczenia Sp. z o.o. realizując Projekt Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarzadzanie procesami w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN 2 Wstęp Pewność jutra CDN XL to produkt całkowicie polski, dostosowany do krajowych i międzynarodowych realiów gospodarczych, w tym standardów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

SPS Klima Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630 03-994 Warszawa NIP: 952 20 73 557. m.rudnicki@spsklima.pl www.spsklima.pl

SPS Klima Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630 03-994 Warszawa NIP: 952 20 73 557. m.rudnicki@spsklima.pl www.spsklima.pl SPS Klima Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630 03-994 Warszawa NIP: 952 20 73 557 m.rudnicki@spsklima.pl www.spsklima.pl Załącznik do zapytania ofertowego: nr 03/POIG/2012 Specyfikacja wymagań Założenia

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo