Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 07 listopada 2013 ZAMAWIAJĄCY: ANB sp. z o.o. sp. k. ul. Ostrobramska 91, Warszawa Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON NIP tel.: (22) faks: (22) ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie udzielenie zamówienia na: wykonanie Zintegrowanego systemu informatycznego, dostarczenie oprogramowania i przeszkolenie pracowników firmy ANB sp. z o.o. sp. k. wg specyfikacji przedstawionej w załączniku do zapytania ANB sp. z o. o. sp. k. jako podmiot realizujący projekt pn. Automatyzacja wymiany danych z partnerami biznesowymi firmy ANB sp. z o.o. sp. k., realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwraca się z prośbą o wycenę zamówienia polegającego na: wykonanie "Zintegrowanego systemu informatycznego" wg specyfikacji przedstawionej w załączeniu do zapytania, dostarczenie niezbędnego oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników firmy ANB sp. z o.o. sp. k. z zakresu stosowania wdrożonego systemu. I. Wymagania dotyczące Wykonawcy 1. Wykonawca posiada: a) Zasoby sprzętowe pozwalające na utrzymanie aplikacji w modelu SaaS. Zasoby sprzętowe powinny być utrzymywane w Data Center lub innej lokalizacji zapewniającej redundantne zasilanie i łącza internetowe. Obiekt, w którym ulokowane są zasoby sprzętowe powinien być monitorowany, oraz zapewniać nadzór techniczny przez 24h / dobę. 1

2 Zamawiający wymaga, aby zasoby sprzętowe, na których umieszczona będzie aplikacja oraz baza danych były fizycznie zlokalizowane na terenie Polski. Zasoby serwerowe powinny być skonfigurowane w klaster zapewniający dostępność aplikacji nawet w przypadku awarii jednego z utrzymujących aplikację serwerów. b) System działający przez przeglądarkę internetową nie wymagający instalacji dodatkowych wtyczek lub pluginów. Aplikacja powinna działać co najmniej w przeglądarce Firefox>= 12.x. Na dzień złożenia oferty, Wykonawca musi posiadać działający system o funkcjonalności nie mniejszej niż określona w zakresie wdrożenia dla pozycji dotyczących dostarczenia licencji na moduły: Sprzedaż, Magazyn, FK, CRM, CMS, Zakupy. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy pokazu systemu w terminie 14 dni od daty złożenia oferty. W przypadku nie spełniania przez system ww. wymogów co do funkcjonalności, oferta takiego Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu. 2. Brak powiązań osobowych bądź kapitałowych z Zamawiającym, w szczególności poprzez: a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej z Zamawiającym, b) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika Zamawiającego, c) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkami organu zarządzającego Zamawiającego. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia objętego postępowaniem jest wykonanie "Zintegrowanego systemu informatycznego" wg specyfikacji przedstawionej w załączeniu do zapytania, dostarczenie niezbędnego oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników firmy ANB sp. z o.o. sp. k. z zakresu stosowania wdrożonego systemu. Szczegółowy zakres działań do wykonania oraz wymagania dotyczące oprogramowania i liczba licencji opisane zostały w załączniku nr 1 do zapytania. Schemat systemowy, który ma zostać wdrożony w ramach realizacji niniejszej usługi przedstawia załącznik nr 2 do zapytania. III. Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania Usługi szkoleniowe 2

3 IV. Termin wykonania usługi Realizacja usługi przebiegać będzie w etapach, oznaczonych w załączniku nr 1 do zapytania. Zakończenie realizacji usługi nastąpi 15 lutego 2014 roku. V. Kryterium oceny ofert W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria określone w punkcie I. w oparciu o następujące kryterium: Cena 100 % Cena brutto oferty najtańszej Cena brutto oferty badanej x 100 = liczba punktów Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów. VI. Termin i sposób złożenia ofert Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, na formularzu dołączonym do niniejszego zapytania, w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego tj. do dnia 14 listopada 2013 r., na adres: lub faxem pod numer (22) Oferent zobowiązany jest do złożenia, wraz z ofertą, oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zapytania). VII. Uwagi końcowe Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania ANB sp. z o.o. sp. k. do zawarcia umowy. ANB sp. z o.o. sp. k. może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. VIII. Załączniki 1. Załącznik nr 1: Opis zakresu realizacji 2. Załącznik nr 2: Schemat systemu 3. Załącznik nr 3: Wzór umowy 4. Załącznik nr 4: Formularz ofertowy 5. Załącznik nr 5: Oświadczenie 3

4 Załącznik nr 1 do zapytania z dnia 07 listopada 2013 r. Nazwa Opis Ilość Termin Analizy przygotowawcze Licencje na system Sprzedaż Licencje na system Magazyn Licencje na system Finanse Licencje na system CRM Licencje na system CMS Obsługa procesów Zakupów Dostosowanie systemów Wykonanie analizy funkcjonalności aplikacji oraz analizy identyfikującej procesy biznesowe wraz z omówieniem ich optymalizacji. System sprzedaży pozwala na wystawianie dokumentów sprzedaży i korekt do sprzedaży. Wdrożenie systemu jest niezbędne, aby umożliwić automatyzację procesu sprzedaży oraz automatyzację innych procesów, które wymagają pobierania danych z systemu sprzedaży. Faktury sprzedaży będą udostępnione z poziomu portalu partnerskiego zarówno dla partnerów jak i klientów końcowych. System magazynowy pozwala na prowadzenie gospodarki magazynowej. System finansowy zawiera informacje niezbędne do określenia stanu rozrachunków z kontrahentami co jest kluczową informacją do badania możliwości przeprowadzenia transakcji z kontrahentem (czy partner nie zalega z płatnościami) oraz określania stanu wykorzystania limitu kupieckiego na potrzeby automatyzacji procesów sprzedażowych. Moduł jest niezbędny do wykonania portalu partnerskiego, w którym powinny być udostępnione informacje on-line na temat możliwości przeprowadzenia transakcji z kontrahentem. System CRM wspomaga zarządzanie relacjami biznesowymi z partnerami. W systemie CRM prowadzone i rozliczane są projekty prowadzone z partnerami, przygotowywane są oferty, faktury pro-forma, zamówienia oraz realizowane są funkcjonalności związane z usprawnieniem pracy działu handlowego. Portal partnerski powinien zawierać informacje z systemu CRM niezbędne dla pracy firm partnerskich, dlatego też oba systemy muszą być ze sobą skomunikowane, aby uzyskać efekt automatyzacji procesów biznesowych. System CMS (zarządzanie treścią) będzie pozwalał na zarządzanie treścią zawartą w portalu. System niezbędny jest do automatyzacji procesów biznesowych, które wymagają aktualizacji bądź dystrybucji treści. System obsługi zakupów niezbędny jest do wdrożenia automatyzacji obsługi procesu. Dostosowanie zakupionych systemów jest niezbędne w zakresie stworzenia odpowiednich interfejsów do wymiany danych (komunikacja z systemami księgowymi partnerów w

5 celu automatycznego sprawdzenia utworzenia deklaracji etc.) oraz do zarządzania z poziomu portalu partnerskiego. Portal partnerski jest głównym narzędziem do kontaktu z partnerami. Dzięki połączeniu z systemami zewnętrznymi Wykonanie portalu partnerskiego takimi jak system sprzedaży, system magazynowy, system rozliczeń, system zakupowy etc. powala on na wymianę danych w sposób ciągły oraz umożliwia automatyzację kluczowych procesów biznesowych z partnerami. Wdrożenie systemu komputerowego (migracja Niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego zespołu kontrahentów, konfiguracja wdrożeniowego, który będzie posiadał szerokie kompetencje środowiska, ew. migracja w zakresie wszystkich wdrażanych rozwiązań. kartotek, instalacja systemu etc.) Szkolenie będzie przygotowane specjalnie dla pracowników firmy i będzie obejmowało szkolenie w zakresie obsługi Szkolenia w zakresie obsługi systemu poszczególnych modułów wdrożonego systemu oraz realizacji procesów biznesowych objętych projektem. Szkolenia będą dostosowane do zakresu obowiązków poszczególnych pracowników

6 Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 07 listopada 2013 r. Uproszczony schemat powiązań procesów realizowanych z partnerami Klient końcowy Aukcje Partner - Kurier Partner - Allegro Oferty Partner Zamówienia Towar Finanse Mailing Faktury i WZ Serwis Oferty Baza wiedzy 1

7 Procesy biznesowe Obsługa zamówień Schemat: stan docelowy procesu Zamówienia Usługi systemów aukcji np. Allegro API Zamówienie ANB Weryfikacja danych partnera Usługi systemów ERP oparte o SOAP albo EDI Pobranie cenników i informacji o grupach rabatowych dla partnera z systemu sprzedaży Pobranie stanu rozrachunków z systemu finansowego Obsługa płatności przelewem Sprawdzenie limitu kredytu kupieckiego Weryfikacja stanu rozrachunków Obsługa płatności on-line Partner obsługujący transakcje np. PayU (platnosci.pl) Rezerwacja w magazynie Kompletacja towaru Automatyczne wygenerowanie dokumentu sprzedaży Wygenerowanie listu przewozowego (system firmy kurierskiej) Wystawienie WZ Wysłanie towaru Wysłanie powiadomień lub sms Przekazanie informacji o stanie zamówienia 2

8 Nazwa procesu Stan aktualny Opis problemów Stan docelowy Funkcjonalności niezbędne do automatyzacji procesu Zamówienia 1. Partner składa zamówienie telefonicznie, mailem lub faxem 2. Handlowiec przygotowuje zamówienie i prosi o akceptację 3. Partner potwierdza Zamówienie 4. Handlowiec oczekuje na informację o płatności z działu finansowego lub korzysta z przyznanego partnerowi kredytu kupieckiego po wcześniejszym sprawdzeniu w dziale finansowym stanu rozrachunków 5. Handlowiec przesyła zamówienie do magazynu 6. Magazynier kompletuje zamówienie i przekazuje zamówienie do działu handlowego 7. Dział fakturowania wystawia fakturę 8. Logistyk wypisuje list przewozowy i nadaję przesyłkę Obsługa dużej ilości zamówień wymaga dużego zaangażowania zasobów działu handlowego. Wprowadzenie mechanizmów automatyzujących ten proces umożliwi zwiększenie ilości obsługiwanych partnerów przy zachowaniu zasobów na tym samym poziomie jak również spadnie ryzyko popełnienia błędów w przyjmowaniu i realizacji zamówień. Dodatkowym, bardzo ważnym czynnikiem jest automatyczne sprawdzanie stanu rozrachunków oraz poziomu limitu kredytu kupieckiego. Handlowiec przyjmując zamówienie telefoniczne pełni również rolę bazy wiedzy o produktach (w projekcie zależy nam na automatyzacji również procesu dystrybucji wiedzy). 1. Partner tworzy zamówienie w serwisie partnerskim albo przesyła je ze swojego systemu ERP / Handlowiec tworzy ofertę i przesyła ją do systemu aukcji prowadzonego przez partnera 2. System przyjmuje zamówienie 3. System automatycznie sprawdza poziom limitu kupieckiego / system automatycznie sprawdza status płatności 4. System zatwierdza zamówienie lub żąda płatności 5. System przekazuje zamówienie do magazynu 6. Magazyn kompletuje zamówienie 7. System automatycznie generuje list przewozowy w systemie firmy kurierskiej 8. System automatycznie generuje fakturę oraz dokumenty magazynowe 9. System powiadamia o stanie zamówienia 1. Serwis partnerski 2. Magazyn zintegrowany z systemem partnerskim (stany magazynowe, dokumenty magazynowe) 3. CRM zintegrowany z systemem partnerskim (obsługa kredytu kupieckiego) 4. System Finansowo-Księgowy zintegrowany z systemem partnerskim (rozrachunki z kontrahentem) 5. System Sprzedaży zintegrowany z systemem partnerskim (dokumenty sprzedaży, cenniki, grupy rabatowe) 6. System wymiany informacji z systemem kurierskim 3

9 Obsługa serwisowa Schemat: stan docelowy procesu Zgłoszenie serwisowe Portal partnerski Obsługa zgłoszenia Automatyczna weryfikacja umowy gwarancyjnej lub serwisowej i jej warunków (jeśli istnieje) Tryb gwarancyjny Sprawdzanie stanu gwarancji Tryb serwisowy Automatyczne sprawdzenie przypisania klienta, zakresu terytorialnego oraz harmonogramu partnerów Zmiana statusu zgłoszenia w portalu partnerskim, powiadomienie klienta końcowego Oszacowanie kosztów (akceptacja kosztów) Wykonanie usługi Rozliczanie pracy serwisu Ankieta po wykonaniu serwisu (analiza jakości) Wystawienie zlecenia dla partnera Odbiór towaru Zamówienie towaru Przekazanie towaru do magazynu regionalnego Wystawienie faktury za serwis przy naprawach płatnych dla klienta końcowego Przyjęcie faktury od partnera za wykonanie zlecenia Aktualizacja stanu zgłoszenia w portalu partnerskim Nazwa procesu Stan aktualny Obsługa serwisowa 1. Zlecenia przekazywane są telefoniczne lub osobiście 2. Pracownik weryfikuje czy istnieje umowa gwarancyjna lub serwisowa 3. Pracownik sprawdza możliwości realizacji zgłoszenia w zakresie własnych zasobów lub ustala możliwość obsługi zgłoszenia u partnera 4. Uzgodnienie zlecenia serwisowego 5. Przekazanie informacji do magazynu o potrzebnych materiałach 6. Zamówienie towaru 7. Realizacja zlecenia / Wysłanie towaru do partnera 4

10 Opis problemów Stan docelowy Funkcjonalności niezbędne do automatyzacji procesu Automatyczna dystrybucja wiedzy Schemat: stan docelowy procesu 8. Przekazanie informacji przez partnera o kosztach 9. Wystawienie faktury przez partnera 10. Wystawienie faktury dla klienta końcowego Firma nie posiada rozwiązania informatycznego, które pozwoliłoby na kontrolę statusów gwarancji oraz optymalizację obsługi zleceń serwisowych, ich rozliczanie oraz kontrolę harmonogramów. 1. Klient / Partner wprowadza zgłoszenie serwisowe 2. System analizuje zgłoszenie pod kątem przydziału do realizacji wewnątrz lub przekazuje zlecenie do odpowiedniego partnera 3. Partner pobiera informację o zleceniu 4. System sprawdza statusy gwarancji na poszczególne elementy oraz w razie potrzeby rezerwuje w magazynie potrzebne pozycje 5. Partner tworzy protokół naprawy i rozlicza czas pracy 6. System wystawia fakturę 7. System przyjmuje fakturę od partnera 1. Serwis partnerski 2. Magazyn zintegrowany z systemem partnerskim 3. CRM zintegrowany z systemem partnerskim 4. Centralna baza materiałów dotyczących produktów Baza wiedzy o produktach Formularz wyszukiwania produktu Informacje o nowościach Produkt Karty produktów Certyfikaty E-learning Baza zdjęć Referencje Nazwa procesu Stan aktualny Opis problemów Elektroniczna baza wiedzy o produktach 1. Partner dzwoni do handlowca lub korzysta z materiałów drukowanych 2. Handlowiec odpowiada na pytania i dostarcza poprzez lub pocztą tradycyjną materiały nt. produktów Udzielanie informacji o produktach angażuje duży procent czasu handlowca, który musi kompletować i rozsyłać informacje niezbędne partnerom. 5

11 Stan docelowy Funkcjonalności niezbędne do automatyzacji procesu Analiza potrzeb Schemat: stan docelowy procesu Dzięki centralnej bazie danych o produktach, Partnerzy będą mogli sami pobierać niezbędne informacje lub handlowiec będzie mógł w prosty sposób wskazać partnerowi miejsce, z którego będzie on mógł pobrać potrzebne informacje. Automatyzacja procesu z jednej strony zmniejszy zaangażowanie zasobów w dziale handlowym, z drugiej zaś przyspieszy pozyskanie materiałów potrzebnych Partnerom. 1. Partner loguje się do serwisu partnerskiego 2. System informuje partnera o nowościach oraz umożliwia wyszukiwanie produktów 3. Partner może bezpośrednio z serwisu pobrać interesujące go materiały 1. Serwis partnerski 2. Magazyn zintegrowany z systemem partnerskim 3. CRM zintegrowany z systemem partnerskim 4. Informacje w magazynie o kodach produktów wg nazw producentów 5. Centralna baza materiałów dotyczących produktów Formularz potrzeb klienta Przesłanie materiałów drukowanych Propozycja listy produktów Zamówienie Optymalizacja ceny Formularz zamówienia Kontakt z handlowcem Zakończenie Nazwa procesu Stan aktualny Opis Analizator potrzeb 1. Klient kontaktuje się telefonicznie 2. Handlowiec proponuje produkty 3. Handlowiec przygotowuje ofertę i przesyła ją do kontrahenta w celu potwierdzenia 4. Klient musi przesłać zamówienie Proces ręcznego przygotowania oferty wymaga dużego zaangażowania pracy 6

12 problemów Stan docelowy Funkcjonalności niezbędne do automatyzacji procesu ludzkiej co powoduje zwiększenie kosztów zatrudnienia oraz zwiększa ryzyko popełnienia błędu. Wdrożenie procesu analizy potrzeb pozwoli na zautomatyzowanie procesu wytwarzania oferty oraz obsługi zamawiania materiałów reklamowych i jednocześnie pozwoli partnerowi lepiej zapoznać się z ofertą firmy. Kreator potrzeb pozwoli od strony systemowej zagwarantować powtarzalność i kompletność procesu budowania oferty oraz pozwoli na badanie potrzeb partnerów. 1. Partner wypełnia formularz zawierający pytania o potrzeby klienta 2. System na podstawie udzielonych odpowiedzi podaje propozycje rozwiązań 3. Partner może wygenerować prośbę o przesłanie drukowanych materiałów reklamowych 4. System pokazuje możliwe rozwiązania 5. Partner może wrócić do propozycji rozwiązań, skontaktować się bezpośrednio z handlowcem lub przejść do formularza zamówienia 6. Partner może zapisać stworzoną ofertę lub przejść do procesu składania zamówienia. 1. Serwis partnerski 2. Magazyn zintegrowany z systemem partnerskim 3. CRM zintegrowany z systemem partnerskim 4. SPRZEDAŻ zintegrowana z systemem partnerskim 5. Centralna baza materiałów dotyczących produktów 6. System ankiet Analiza jakości produktów oraz satysfakcji kontrahentów Schemat: stan docelowy procesu 7

13 Ankieta o produktach i usługach Moduł CRM Moduł analiz Budowanie spersonalizowanego mailingu Wnioski dla działu logistyki Wnioski dla działu handlowego Poprawa strategii marketingowej Wnioski dla zarządu Usprawnianie procesów biznesowych w relacjach B2B Nazwa procesu Stan aktualny Opis problemów Stan docelowy Badanie opinii i satysfakcji partnerów 1. Informacje od partnerów zbierane są incydentalnie 2. Nie wdrożono systemowego przetwarzania posiadanych informacji Firma nie posiada modelu zbierania, analizy i wyciągania wniosków z informacji pozyskanych od partnerów. Aktualnie istotne dane pozyskiwane są na spotkaniach i analizowane są przez dział marketingu i sprzedaży bez żadnego wsparcia ze strony programowej. Wdrożenie rozwiązania ankiet pozwoli na usystematyzowane pozyskiwanie opinii z rynku, które mają zasadnicze znaczenie dla budowy oferty handlowej oraz usprawniania procesów biznesowych. 1. Partnerzy wypełniają przygotowane ankiety 2. System zbiera wyniki ankiet 8

14 Funkcjonalności niezbędne do automatyzacji procesu 3. Dane z ankiet są agregowane i analizowane w systemie analiz 4. System automatycznie dostarcza informacji niezbędnych do podjęcia decyzji. 1. Serwis partnerski 2. CRM zintegrowany z systemem partnerskim 3. System analiz 4. System ankiet Struktura serwisu partnerskiego PORTAL PARTNERSKI Płatności on-line O nas Partnerzy Systemy partnerów System ankiet Klienci Zamówienia Rozrachunki Faktury Płatności Usługi Serwis Zamówienia Rozrachunki Faktury Usługi Serwis Terminarz Portal partnerski będzie umożliwiał automatyzację procesów biznesowych z partnerami. Wymagania dla oprogramowania 1. Praca w środowisku sieciowym z pełnym dostęp przez WWW 2. Praca w modelu SaaS 3. Niezależność od platformy systemowej 4. Wydajna, transakcyjna baza danych 5. Możliwość integracji z systemami zewnętrznymi 9

15 Załącznik nr 3 do zapytania z dnia 07 listopada 2013 r. Umowa Zawarta dnia roku w Warszawie pomiędzy: ANB Spółka z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramska 91, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP reprezentowaną przez: zwanym dalej Zleceniodawcą a... z siedzibą w... przy..., REGON:..., NIP... reprezentowaną przez:... zwanym dalej Zleceniobiorcą, 1. Przedmiotem umowy jest zgodnie z wymaganiami określony w załączniku nr Zleceniobiorca zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie uzyskał w związku z zawarciem, wykonaniem i rozwiązaniem niniejszej umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy jest bezterminowy. Za ujawnienie tajemnicy, Zleceniodawcy będzie przysługiwało odszkodowanie w wysokości ,00 zł. Wypłacenie odszkodowania nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. Zleceniobiorca za wykonanie przedmiotu umowy, otrzyma wynagrodzenie w wysokości: --,00 PLN netto (słownie: -- złotych netto). Faktura będzie wystawiona, na podstawie protokołu odbioru. Faktura będzie wystawiana z 30 dniowym terminem płatności. 4. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 5. Na potrzeby niniejszej umowy stosuje się przepisy prawa polskiego. 6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron. Załączniki: 1. Specyfikacja wymagań wraz z harmonogramem prac Zleceniodawca Zleceniobiorca 1

16 Załącznik nr 4 do zapytania z dnia 07 listopada 2013 r. FORMULARZ OFERTOWY w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie Zintegrowanego systemu informatycznego, dostarczenie oprogramowania i przeszkolenie pracowników firmy ANB sp. z o.o. sp. k. wg specyfikacji przedstawionej w załączniku do zapytania Ja/my niżej podpisany/ni działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: Nazwa i siedziba Wykonawcy:... (proszę podać zgodnie z wpisem do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej) NIP:... REGON:... KRS:.prowadzony przez Sąd Rejonowy.. Tel.... Fax.... http//... e mail: Składam/y ofertę na wykonanie "Zintegrowanego systemu informatycznego", dostarczenie oprogramowania i przeszkolenie pracowników firmy ANB sp. z o.o. sp. k. wg specyfikacji przedstawionej w załączniku do zapytania 2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i uznajemy się związanymi określonymi w niej zasadami postępowania oraz zdobytymi informacjami niezbędnymi do przygotowania oferty. 3. Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia za: Cenę netto:...zł (słownie złotych:. ), cenę brutto:...zł (słownie złotych:.....). Termin związania ofertą wynosi 10 dni od upływu terminu składania ofert. Miejscowość, data Podpis 1

17 Załącznik nr 5 do zapytania z dnia 07 listopada 2013 r. Warszawa, OŚWIADCZENIE Ja/my niżej podpisany/ni działając w imieniu i na rzecz Oferenta: Nazwa i siedziba Oferenta:... (proszę podać zgodnie z wpisem do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej) NIP:... REGON:... KRS:. oświadczam/my, iż Oferent nie jest powiązany osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym, w szczególności poprzez: 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej z Zamawiającym, 2. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika Zamawiającego; 3. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkami organu zarządzającego Zamawiającego. PODPIS OFERENTA LUB OSÓB UPOWAŻNIONYCH 1

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o. OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o. Warszawa, dnia 05 grudnia 2013 r. Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia: ANB sp.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Trol InterMedia Sp. z o.o. sp. k. Ul. Poznańska 56, 64-510 Wronki

Trol InterMedia Sp. z o.o. sp. k. Ul. Poznańska 56, 64-510 Wronki ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Wronki, dnia 18.06.2013 r. DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy oprogramowania B2B oraz usług informatycznych, programistycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Osobami upoważnionymi do prowadzenia postępowania ofertowego i udzielania informacji dodatkowych są:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Osobami upoważnionymi do prowadzenia postępowania ofertowego i udzielania informacji dodatkowych są: Łódź, dnia 03.07.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zleceniodawca Zleceniodawcą jest: APLA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 207/225 Osobami upoważnionymi do prowadzenia postępowania ofertowego i udzielania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres usług został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Szczegółowy zakres usług został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Warszawa, dnia 18 października 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/Herosi/2013 w ramach Projektu Akademia Skutecznego Lekarza Menedżera, umowa numer UDA-POKL-02.01.01-00-440/12 z dnia 29 lipca 2013 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06.12.2013 r.

Warszawa, 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, 06.12.2013 r. Zamawiający (beneficjent): InDreams Sp. z o. o. ul. Postępu 21A 02-676 Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy wsparcia sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu KAIZEN Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Starowa Góra, dnia 21.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Integracja systemów informatycznych przedsiębiorstwa i Partnerów celem standaryzacji i automatyzacji wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG/HS - 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG/HS - 2013 Opole 17.01.2013 r. Higma Service Sp. z o.o. 45-446 Opole ul. Gosławicka 2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG/HS - 2013 Dotyczy projektu pt. "Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie systemu integrującego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 025/OPR/1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 025/OPR/1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 025/OPR/1 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu, dostawy i wdrożenia 2 licencji/programów/modułów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Innowacyjny model utrzymania aktywności zawodowej

ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Innowacyjny model utrzymania aktywności zawodowej ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Innowacyjny model utrzymania aktywności zawodowej podkarpackich finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na Wybór generalnego wykonawcy innowacyjnego systemu informatycznego typu B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na Wybór generalnego wykonawcy innowacyjnego systemu informatycznego typu B2B La Moda Sp. z o.o. Sp.k. ZAPYTANIE OFERTOWE na Wybór generalnego wykonawcy innowacyjnego systemu informatycznego typu B2B będącego elementem postępowania o wyborze dostawcy w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAMAWIAJĄCY:

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAMAWIAJĄCY: Warszawa, 11 września 2012 r. ZAMAWIAJĄCY: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na wyłonienie wykonawcy/dostawcy wartości niematerialnych i prawnych w zakresie:

Zapytanie ofertowe. Na wyłonienie wykonawcy/dostawcy wartości niematerialnych i prawnych w zakresie: Warszawa, 07.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na wyłonienie wykonawcy/dostawcy wartości niematerialnych i prawnych w zakresie: Aplikacja B2B wraz z wdrożeniem w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 02.04.2014r. Zapytanie ofertowe. Na wyłonienie wykonawcy/dostawcy wartości niematerialnych i prawnych w zakresie:

Warszawa, 02.04.2014r. Zapytanie ofertowe. Na wyłonienie wykonawcy/dostawcy wartości niematerialnych i prawnych w zakresie: Warszawa, 02.04.2014r. Zapytanie ofertowe Na wyłonienie wykonawcy/dostawcy wartości niematerialnych i prawnych w zakresie: Aplikacja B2B wraz z wdrożeniem w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_4.1.1/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_4.1.1/2015 Warszawa, dn. 10.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_4.1.1/2015 Dotyczące zamówienia usługi w zakresie: - kampania prasowa upowszechniająca produkt, - kampania internetowa upowszechniająca produkt

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 2.0 2014 R. ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 2.0 2014 R. ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 2.0.04.201 2014 R. ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Zamawiający Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG/2014 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo-Produkcyjne Opole, 06.05.2014 JANEX Janina Biernat-Jaciw, Krzysztof Jaciw, Ewa Jaciw Spółka Jawna 45-763 OPOLE ul. ŻNIWNA 3 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG/2014 Dotyczy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo