Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy.."

Transkrypt

1 I. Dane Klienta Dane Klienta Imię Drugie imię Nazwisko PESEL: Typ głównego dokumentu tożsamości: Seria i numer dokumentu tożsamości: Stan cywilny: Liczba osób w gospodarstwie domowym: Miesięczne koszty utrzymania : Miesięczne koszty zobowiązań finansowych: Dane teleadresowe ADRES ZAMIESZKANIA Miejscowość: Ulica: Kod pocztowy: Nr domu: Poczta: Nr lokalu: Zgody Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zawierania, wykonywania Umowy oraz potwierdzam, że zapoznałem/(am) się z informacją, że administratorem danych jest CASHSPORT.pl Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej, Aleja Konstytucji 3 Maja 2, Rawa Mazowiecka, przysługuje mi prawo do dostępu treści danych, ich poprawienia oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz dane : - mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w przepisach obowiązującego prawa, - mogą być wykorzystywane także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczenia usług drogą elektroniczną. Poinformowany/(a) o treści art Kodeksu karnego (Dz.U. Z 1997r. Nr 88,poz. 553 ze zm.) w brzmieniu "Kto, w celu uzyskania (...)kredytu pożyczki pieniężnej,(...) przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelne dokumenty (<) podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5" Upoważniam CASHSPORT.pl Sp. z o.o. do zasięgania : 1) na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach w biurach informacji gospodarczej działających ających na podstawie tej ustawy oraz (DZ. U. Nr 81,poz. 530 Ustawy o BIG) 2) informacji o moich zobowiązaniach w instytucjach, w szczególności w Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. ul. Z. Modzelewskiego 77, Warszawa, NIP , REGON , Biuro Informacji Kredytowej S.A. ul. Z. Modzelewskiego 77a, Warszawa, NIP: ,REGON: , Związek Banków Polskich ul. Kruczkowskiego 8, Warszawa, NIP , KRS Akceptuję warunki Odnawialnego Limitu Pożyczki CASHSPORT.pl zawartego przez Internet, (Umowa Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl w serwisie internetowym nie wymaga mojego podpisu), zgadzam się na udostępnienie informacji zawartych w Umowie Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl w celu dokonania weryfikacji kredytowej. Oświadczenia 1. Oświadczam, że wszystkie złożone przeze mnie dane w Karcie Klienta do Umowy są rzetelne, kompletne i zgodne z prawdą. 2. Otrzymałem(am), informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciągnięcia zobowiązania Umowy 3. Uzyskałem(am) od CASHSPORT.pl Sp. z o.o. wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości. 4. Mam świadomość ryzyka związanego i zaciągnięciem zobowiązania Umowy. 5. Upoważniam CASHSPORT.pl Sp. z o.o. do zaciągnięcia i weryfikacji moich danych osobowych podanych w Karcie Klienta. 6. Do celów niniejszej Umowy akceptuję złożenie i wysłanie Karty Klienta online ze strony jako równoznacznego z formą pisemną. Strona 1 z 12

2 II. Umowa zawarta pomiędzy CASHSPORT.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, Al. Konstytucji 3 Maja 2, Rawa Mazowiecka, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS, pod numerem KRS , kapitał zakładowy 5000,00 zł, NIP , 5164, REGON , strona internetowa Zwanym dalej POŻYCZKODAWCĄ a Panem/Panią : Imię i Nazwisko Zamieszkałym (ą) w : Legitymujący się dowodem osobistym : SERIA : NUMER : Posiadającym (ą) numer PESEL : Zwanym (ą) dalej POŻYCZKOBIORCĄ o następującej treści : Indywidualne Warunki Odnawialnego Limitu Pożyczki Kwota przyznanej Pożyczki Prowizja Całkowity koszt Pożyczki Całkowita kwota do spłaty RRSO Okres trwania Termin spłaty Pożyczki Pożyczki PLN PLN PLN PLN % Dni Spłatę pożyczki należy kierować na rachunek z którego została udzielona Pożyczka : (tytułem przelewu : Spłata pożyczki + numer Twojej pożyczki) Konta Bankowe Pożyczkodawcy : PKO Bank Polski S.A Bank Zachodni WBK S.A ING Bank Śląski S.A Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 1. Postanowienia Ogólne 1. Pożyczkodawca CASHSPORT.pl Sp. z o.o. z siedzibą Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 2, Rawa Mazowiecka. 2. Umowa Umowa Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl. 3. Zdolność kredytowa zdolność do spłaty udzielonej pożyczki wraz z prowizją w terminie określonym w Umowie. Strona 2 z Prowizja wartość pieniężna zysku ustalona przez CASHSPORT.pl Sp. z o.o., która nie zmieni się w okresie trwania udzielonej pożyczki. 5. Pożyczka środki pieniężne będące przedmiotem zawarcia Umowy z Pożyczkobiorcą w ramach pierwsza pożyczka, kolejna pożyczka. 6. Karta Klienta formularz rejestrowy usług pożyczkowych dla osób fizycznych. 7. Pożyczkobiorca osoba fizyczna, która zawarła Umowę o Pożyczkę z Pożyczkodawcą. 8. Koszt windykacji załącznik B Tabela Opłat i Prowizji, jako opłata za dochodzenia należności przez CASHSPORT.pl Sp. z o.o.

3 9. TOiP - Taryfa Opłat i Prowizja. 10. Strona Internetowa kanał elektroniczny przez, który dokonała się Umowa Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl miedzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą. 11. Indywidualne Warunki Odnawialnego Limitu Pożyczki tabela określająca wszystkie parametry udzielonej Pożyczki tj. : Kwota Przyznanej Pożyczki, Prowizja, Całkowity Koszt Pożyczki, Całkowita Kwota do Spłaty, RRSO, Okres Trwania Pożyczki, Termin Spłaty Pożyczki. 12. Pełnomocnik osoba wyznaczona przez Pożyczkodawcę wykonująca wszystkie stkie czynności względem Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl. 13. Dyspozycja Uruchomienia Limitu Odnawialnego Po- życzki określa uruchomienie drugiej, kolejnej pożyczki względem Pożyczkodawca a Pożyczkobiorca jako nowe Indywidualne Warunki Odnawialnego Limitu Pożyczki CASHSPORT.pl oraz zawarte porozumienie między Poa Pożyczkobiorcą zawierające najważniejsze warunki pożyczki, które w czasie obowiązywania Umowy mogą ulec zmianie w danych strony Umowy, Numeru Po- życzkodawcą życzki, Kwoty Pożyczki, Terminu Spłaty Pożyczki, Prowizji, Całkowitego Kosztu Pożyczki, Całkowitej Kwoty Spłaty Pożyczki, RRSO. 14. Biuro Informacji Gospodarczej Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. ul. Z. Modzelewskiego 77, Warszawa, działający na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010r., Nr 81, poz. 530 z późn. zm.). 15. Biuro Informacji Kredytowej Biuro Informacji Kredytowej S.A. ul. Z. Modzelewskiego 77a, Warszawa, działający na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010r., Nr 81, poz. 530 z późn. zm.). 16. Związek Banków Polskich Związek Banków Polskich ul. Kruczkowskiego 8, Warszawa, działający na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010r., Nr 81, poz. 530 z późn. zm.). 17. Całkowity Koszt Pożyczki koszty prowizji, jakie Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z udzielaniem Pożyczki. 18. Zespół Wsparcia Obsługi Klienta Zespół Wsparcia Obsługi Klienta dostępny pod adresem oraz Infolinia (46) Kodeks Cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 20. Formularz informacyjny formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 13 i 14 Ustawy, udostępniony do wglądu na stronie internetowej każdorazowo udostępniany przy zawarciu Umowy. 21. Odnawialny Limit Pożyczki kwota pierwszej pożyczki nie przekraczająca 500 PLN, kwota kolejnej pożyczki nieprzekraczająca 1000 PLN. Odnawialny Limit Pożyczki jest przyznawany Pożyczkobiorcy w zależności od oceny ryzyindywidualne konto osób fizycznych założone przez Pożyczkobiorcę na stronie ka kredytowego. 22. Moje konto internetowej po prawidłowym wypełnieniu Karty Klienta. 23. Aneks Przedłużenie Spłaty Pożyczki przedłużanie okresu spłaty pożyczki o dodatkowy okres z jednoznacz- nym zastrzeżeniem wcześniejszej opłaty Prowizji za Prze- dłużenie okresu Spłaty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę na rachunek Pożyczkodawcy. 24. Prowizja Przedłużenia Spłaty Pożyczki załącznik C do Umowy stanowi koszt jaki zobowiązany jest ponieść Pożyczkobiorca z tytułu Przedłużenia Spłaty Pożyczki. 25. Ustawa ustawa z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011r., Nr 126,pz. 715, z późn. zm.). 26. Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy rachunek bankowy z którego dokonany zostanie przelew udzielonej pożyczki dla Pożyczkobiorcy i na który Pożyczkobiorca jest zobowiązany spłacić Pożyczkę wraz z prowizją i opłatami, zgodnie z TOiP. 27. Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy rachunek bankoktórego jest właścicielem, prowadzonym w banku na terenie Polski, z którego została dokonana opłata rejestracyjna 0,01 PLN i na który Pożyczkodawca zgodnie z warunkami Umowy przeleje kwotę Pożyczki. wy Pożyczkobiorcy, 28. Termin Spłaty Pożyczki - dzień, w którym Pożyczkobiorzobowiązany jest spłacić w całości Pożyczkę wraz z należnymi opłatami i prowizjami w formie przelewu bankowego na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy zgodnie z ca Umową oraz Dyspozycją Uruchomienia Odnawialnego Limitu Pożyczki. 29. Warunki Pożyczki Kwota Przyznanej Pożyczki, Prowizja, Całkowity koszt Pożyczki, Całkowita Kwota Spłaty Po- życzki, RRSO, Okres Trwania Pożyczki, Termin Spłaty Pożyczki. 30. Wniosek o Pożyczkę Karta Klienta złożona za pośrednictwem strony internetowej (weryfikowana przez Pożyczkodawcę) zawierająca w szczególności : imię, nazwisko, numer PESEL, serie i numer dowodu osobistego, adres zameldowania, adres korespondencji, numer konta bankowego, numer telefonu, adres oraz wszystkie inne dane niezbędne do oceny ryzyka kredytowego. 31. RRSO Rzeczywista roczna Stopa Oprocentowania tj. całkowity koszt pożyczki w stosunku rocznym. 32. CASHSPORT.pl Sp. z o.o. udziela pożyczek po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę następujących warunków : A) Poprawnego wypełnienia Karty Klienta i utworzenie konta klienta. B) Dokonania opłaty rejestracyjnej 0,01 PLN na rachunek Pożyczkodawcy. C) Posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. D) Posiadania zdolność kredytową. E) Po dokonaniu weryfikacji w Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Biuro Informacji Kredytowej S.A., Związek Banków Polskich. 33. Regulamin udzielenia pożyczek w serwisie internetowym ma zastosowanie do wszystkich zawartych Umów Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl. 34. CASHSPORT.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne poniesione koszty przez Pożyczkobiorcę w związku z podjęciem starań o złożenie wniosku o Pożyczkę. Strona 3 z 12

4 2. Rejestracja Moje Konto 1. Podstawą do zawarcia Umowy oraz udzielenia Pożyczki jest poprawne zarejestrowanie się na stronie internetowej wypełniając zgodnie ze stanem faktyczformularz rejestrowy usług pożyczkowych dla osób fizycznych i posiadanie przez Pożyczko- nym, Karta Klienta biorcę aktywnego konta. 2. Rejestracja Karty Klienta i utworzenie konta klienta na stronie internetowej jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o zawarcie Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl. 3. Pożyczkobiorca wypełniając Kartę Klienta zobligowany jest do podania prawdziwych swoich danych zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym. Wprowadzenie niepoprawnych danych w Karcie Klienta spowoduję brak utworzenia Moje Konto, doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia mienia Pożyczkodawcy, może spowodować odpowiedzialność cywilna lub karną Pożyczkobiorcy. 4. Konto klienta (Moje Konto), nie może zostać utworzone drogą telefoniczną. 5. Po dokonaniu poprawnej rejestracji i utworzeniu Moje Konto na stronie internetowej, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać przelewu w kwocie 0,01 PLN (słownie : jeden grosz) tytułem opłaty rejestracyjnej: Potwierdzam rejestracje, akceptuje regulamin i zawarcie umowy CASHSPORT.pl nr (numer Twojej Umowy). Przelew musi być wykonany z rachunku bankowego Pożyczkobiorcy, jako posiadacz na rachunek bankowy Pożyczkodawcy. 6. Zakończenie procesu udzielenia Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl, oznacza zgodę akceptacji udzielenia pożyczki oraz przelania pieniędzy na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy wskazany w Karcie Klienta (zweryfikowany w opłacie rejestracyjnej 0,01 PLN). 7. W tytule przelewu bankowego, Pożyczkobiorca wprowadza tekst zgodny z komunikatem otrzymanym w u po do- konaniu poprawnej rejestracji i utworzeniu konta klienta na stronie internetowej. Brak wpisania wymaganego komunikatu lub jego błąd powoduję, że proces rejestracyjny może nie zostać poprawnie zakończony. 8. Po zaksięgowaniu opłaty rejestracyjnej na rachunku ban- kowym Pożyczkodawcy oraz weryfikacji danych Pożyczkopodczas rejestracji (Karta Klienta), Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę o przyznaniu lub biorcy podanych odmowie udzielenia Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl, drogą lub SMS podany w trakcie rejestracji Karta Klienta. 3. Umowa i okres trwania Odnawialny Limit Pożyczki 1. W wyniku zawartej Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl, Pożyczkodawca przyznaję Pożyczkobiorcy kwotę Pożyczki w ramach Odnawialnego Limitu Pożyczki (pierwsza pożyczka do 500 PLN, kolejna do 1000 PLN) po wykonaniu czynności przez Pożyczkobiorcę w warunkach określonych w Umowie Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl oraz Regulaminie udzielanych Pożyczek w serwisie internetowym. Strona 4 z Umowa zawiera warunki dla pierwszej Pożyczki przyznanej Pożyczkobiorcy oraz kolejnej Pożyczki jako Dyspozycja Uruchomienia Odnawialnego Limitu Pożyczki. 3. Pożyczkobiorca może ubiegać się o kolejną Pożyczkę w momencie terminowej spłaty pierwszej Pożyczki. 4. W danej chwili Pożyczkobiorca może mieć udzieloną tylko jedną Pożyczkę. 5. Termin spłaty Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl został określony w tabeli Indywidualne Warunki Odnawialnego Limitu Pożyczki. 6. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. 4. Warunki otrzymania Pożyczki 1. Pożyczkobiorca ubiegający się o Pożyczkę w serwisie internetowym musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz być konsumentem w rozumieniu art. 5 pkt 1 Ustawy w wieku od 20 do 75 lat. 2. Pożyczkobiorca jest obywatelem Polski z miejscem stałego zameldowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Posiada aktywne konto na stronie internetowej (Moje Konto). 4. Pożyczkobiorca ma zdolności do spłaty zobowiązań wynikających z Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl względem Pożyczkodawcy, uzyskać pozytywną ocenę ryzyka kredytowego na podstawie Karty Klienta wypełnioną przez Pożyczkobiorcę. 5. Weryfikacja pozyskanych informacji na temat Pożyczkoz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Biuro Informacji Kredytowej S.A., Związek Banków Polskich dokonana musi być pozytywnie. biorcy 6. Pożyczkobiorca ca zawarł z Pożyczkodawcą Umowę Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl. 7. Pożyczkobiorca w momencie ubiegania się o Pożyczkę, nie posiada zaległości pieniężnych względem Pożyczkodawcy. 8. Pożyczkobiorca spełnia inne warunki zapisane w Umowie i Regulaminie udzielania pożyczek w serwisie internetowym dla osób fizycznych. 5. Zaakceptowanie Umowy Odnawialny Limit Pożyczki 1. Uruchomienie Pożyczki następuje zgodnie z akceptacją wniosku przez Zespół Wsparcia Obsługi Klienta, gdzie każdorazowo Pożyczkodawca jest informowany we własnym panelu Moje Konto o przebiegu weryfikacji Pożyczki oraz otrzymuje wiadomość tekstową drogą Pożyczkodawca każdorazowo po rozpatrzeniu wniosku o Pożyczkę (pierwsza pożyczka, kolejna pożyczka) poinformuje Pożyczkobiorcę o pozytywnej lub negatywnej decyzji kredytowej Pożyczki zamieszczając informacje w panelu Moje Konto i wysyłając wiadomość tekstową droga lub sms.

5 3. Pożyczkodawca nie ma obowiązku informować Pożyczkobiorcę o przyczynach decyzji negatywnej udzielenia Pożyczki. 4. Po wydaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu Pożyczki, Pożyczkodawca bezzwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni uruchomi przelewem bankowym kwotę Pożyczki na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy. 5. Pożyczkodawca po zawarciu Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl i uruchomieniu Pożyczki (pierw- sza pożyczka) prześle na adres Pożyczkobiorcy dokumenty: A) Umowę Odnawialny Limit Pożyczki. B) Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. C) Formularz Informacyjny. D) Tabele Opłat i Prowizji. 6. Pożyczkodawca po zawarciu i uruchomieniu Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl (pierwsza pożyczka) prześlę Pożyczkobiorcy drogą pocztową dwa egzemplarze Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl, podpisaną przez osobę reprezentującą jako pełnomocnik w imieniu Pożyczkodawcy. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do podpisania i odesłania jednego egzemplarza Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl drogą pocztową na adres siedziby Pożyczkodawcy. Podpisana Umowa Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl potwierdza dodatkowo dane osobowe Pożyczkobiorcy. 7. Pożyczkodawca udzielając kolejnej pożyczki w serwisie internetowym prześle na adres Pożyczkobiorcy lub udostępni w panelu konta Pożyczkobiorcy Moje Konto dokumenty : A) Dyspozycje Uruchomienia Odnawialnego Limitu Pożyczki. B) Formularz Informacyjny. 6. Spłata/koszty udzielenia Pożyczki 1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do terminowej spłaty udzielonej Pożyczki, w jednej racie i warunkach ustalonych w Umowie. oraz Dyspozycji Uruchomienia Odnawialnego Limitu Pożyczki. 2. Prowizja za udzielenie Pożyczki jest zgodna z warunkami zwartymi w Umowie Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl (pierwsza pożyczka), Dyspozycji Uruchomienia Odnawialnego Limitu Pożyczki (kolejna pożyczka). 3. Prowizja za udzielenie Przedłużenia Terminu Spłaty Pożyczki. 4. Spłata udzielonej Pożyczki wraz z prowizja i innymi kosztami powstałymi w przyszłości w obsłudze nieterminowej spłaty pożyczki należy dokonywać na podane numery Rachunków Bankowych Pożyczkodawcy : ING Bank Śląski S.A Bank BGŻ S.A PKO Bank Polski BZ WBK S.A. Przykładowa kalkulacja Odnawialnego Limitu Pożyczki CASHSPORT.pl zamieszczono w tabeli poniżej : Kalkulacja Pożyczki na 7 dni Kwota pożyczki w zł Prowizja dla pożyczki na 7 dni Całkowita kwota do spłaty w zł RRSO % pożyczki o 7 dni pożyczki o 14 dni pożyczki o 30 dni 100 zł 10 zł 110 zł % 5 zł 200 zł 20 zł 220 zł % 15 zł 300 zł 30 zł 330 zł % 25 zł 400 zł 40 zł 440 zł % 35 zł 500 zł 50 zł 550 zł % 45 zł 600 zł 60 zł 660 zł % 55 zł 700 zł 70 zł 770 zł % 65 zł 800 zł 80 zł 880 zł % 75 zł 900 zł 90 zł 990 zł % 85 zł 1000 zł 100 zł 1100 zł % 95 zł 10 zł 20 zł 20 zł 40 zł 30 zł 60 zł 40 zł 80 zł 50 zł 100 zł 60 zł 120 zł 70 zł 140 zł 80 zł 160 zł 90 zł 180 zł 100 zł 200 zł Strona 5 z 12

6 Kalkulacja Pożyczki na 14 dni Kwota pożyczki w zł Prowizja dla pożyczki na 14 dni Całkowita kwota do spłaty w zł RRSO % pożyczki o 7 dni pożyczki o 14 dni pożyczki o 30 dni 100 zł 15 zł 115 zł 3724 % 5 zł 200 zł 30 zł 230 zł 3724 % 15 zł 300 zł 45 zł 345 zł 3724 % 25 zł 400 zł 60 zł 460 zł 3724 % 35 zł 500 zł 75 zł 575 zł 3724 % 45 zł 600 zł 90 zł 690 zł 3724 % 55 zł 700 zł 105 zł 805 zł 3724 % 65 zł 800 zł 120 zł 920 zł 3724 % 75 zł 900 zł 135 zł 1035 zł 3724 % 85 zł 1000 zł 150 zł 1150 zł 3724 % 95 zł 10 zł 20 zł 20 zł 40 zł 30 zł 60 zł 40 zł 80 zł 50 zł 100 zł 60 zł 120 zł 70 zł 140 zł 80 zł 160 zł 90 zł 180 zł 100 zł 200 zł Kalkulacja Pożyczki na 30 dni Kwota pożyczki w zł Prowizja dla pożyczki na 30 dni Całkowita kwota do spłaty w zł RRSO % pożyczki o 7 dni pożyczki o 14 dni pożyczki o 30 dni 100 zł 20 zł 120 zł 819 % 5 zł 200 zł 40 zł 240 zł 819 % 15 zł 300 zł 60 zł 360 zł 819 % 25 zł 400 zł 80 zł 480 zł 819 % 35 zł 500 zł 100 zł 600 zł 819 % 45 zł 600 zł 120 zł 720 zł 819 % 55 zł 700 zł 140 zł 840 zł 819 % 65 zł 800 zł 160 zł 960 zł 819 % 75 zł 900 zł 180 zł 1080 zł 819 % 85 zł 1000 zł 200 zł 1200 zł 819 % 95 zł 10 zł 20 zł 20 zł 40 zł 30 zł 60 zł 40 zł 80 zł 50 zł 100 zł 60 zł 120 zł 70 zł 140 zł 80 zł 160 zł 90 zł 180 zł 100 zł 200 zł Strona 6 z 12

7 7. Kolejna Pożyczka 1. Po zalogowaniu się na Moje Konto na stronie internetooraz po spłacie całości kwoty pierwszej Pożyczki, Pożyczkobiorca może złożyć kolejny wnio- wej sek o Pożyczkę poprzez : A) Moje Konto na stronie internetowej 2. Dyspozycja Uruchomienia Odnawialnego Limitu Pożyczki, jako kolejna Pożyczka nie wymaga podpisu Pożyczkobiorcy a wszystkie jej zapisy są znane i dobrowolnie zaakceptowane przez Pożyczkobiorcę. 9. Przedterminowa spłata Pożyczki 1. Pożyczkobiorca ma możliwość przedterminowego częściowego lub całkowitego uregulowania spłaty Pożyczki. 2. Przedterminowa spłata Całkowitej Kwoty Pożyczki nie powoduje zmniejszenia kosztów, które dotyczą okresu, o który skrócono Pożyczkę. 3. W sytuacji nadpłaty Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl w wymaganym terminie, Pożyczkodawca niezwłocznie dokona zwrotu nadpłaconych środków na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy. 8. Zasady i zwroty Pożyczki 1. Pożyczkobiorca w wyniku uruchomienia Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl (Dyspozycji Uruchojako kolejna pożyczka) zobowiązuje się do spłaty Pożyczki w jej terminie. mienia Odnawialnego Limitu Pożyczki 2. Spłatę Pożyczki należy dokonać na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy wskazany w Umowie lub na stronie internetowej ze wszystkim kosztami, prowizjami wynikającymi z Umowy oraz Dyspozycji Uruchomienia Odnawialnego Limitu Pożyczki. 3. W tytule przelewu/wpłaty bankowej Pożyczkobiorca powinien wprowadzić zdanie: Spłata pożyczki + numer pożyczki znajdujący się w Umowie Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl. 4. Jeśli termin spłaty Pożyczki przypada na sobotę lub dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, przyjmuje się, że spłata całkowita Pożyczki powinna nastąpić w kolejnym najbliższym dniu roboczym. 5. Po dokonaniu całkowitej spłaty Pożyczki, Pożyczkodawca dokonuję rozliczenia Pożyczki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jej spłaty. 6. Zadłużenie Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy z tytułu niespłaconej pożyczki zaspokajane jest w następującej ko- lejności : A) Koszty sądowe, koszty egzekucyjne, koszty monitów upomnień z TOiP. B) Odsetki od zadłużenia przeterminowanego. C) Odsetki od zadłużenia nieprzeterminowanego. D) Kwota niespłaconego kapitału + prowizja wynikająca z oraz Dyspozycji Uruchomienia Odnawialnego Limitu Pożyczki. 7. Pożyczkodawca może ustalić odmienną kolejność w zaspokajaniu swoich należności niż w ust. 6, o czym nie musi powiadamiać Pożyczkobiorcy. 8. Przed zbliżającym się upływem Terminu Spłaty Pożyczki, Pożyczkodawca poinformuję Pożyczkobiorcę o nadcho- dzącym Terminie Spłaty Pożyczki wysyłając stosowny komunikat za pośrednictwem wiadomości sms, telefonicznie lub wiadomości Nieterminowa spłata Pożyczki 1. W sytuacji nieterminowej spłaty Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek w wysokości czterokrotności stopy lombardowej (dokument TOiP) Narodowego Banku Polskiego. W przypadku zmian wynikających z ustawy o kredycie konsumenckim, Pożyczkodawca zastosuje się do przepisów obowiązującego prawa. 2. Opłata za monity listowne wysłane drogą pocztową po 7,14,30 dniach od upływie nieterminowej spłaty udzielonej Pożyczki naliczane według TOiP ponosi Pożycz- kobiorca, doliczane będą do kwoty Całkowitej Spłaty Pożyczki : A) Koszt wysłanych drogą pocztową wezwań do zapłaty po upływie 7 dni 30 PLN; B) Koszt wysłanych drogą pocztową wezwań do zapłaty po upływie 14 dni 50 PLN; C) Po upływie terminu 30 dni od nieterminowej spłaty udzielonej pożyczki, Umowa Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl zostanie przekazana do obsługi zewnętrznej firmy windykacyjnej, co wiąże się z dodatkowym kosztem w wysokości 50 PLN. 3. W przypadku opóźnienia wobec spłaty Pożyczki, Pożyczkodawca wezwie do zapłaty Pożyczkobiorcę w formie piwysyłając na adres korespondencyjny monity wezwań do zapłaty. Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów zwią- semnej, zanych z wezwaniem do zapłaty wysłane drogą pocztową, list polecony, list zwykły. 4. W sytuacji niedotrzymania nieterminowej spłaty Pożyczki, ustalonej w warunkach Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl, Pożyczkodawca ma prawo do podjęcia działań celem odzyskania swojej wierzytelności, co skutkuje przekazanie obsługi nieterminowej spłaty Pożyczki podmiotom zewnętrznym. Pożyczkodawca ma prawo po upły- wie nieterminowej spłaty Pożyczki dochodzić swoich roszczeń w drodze postępowania sądowego. Kosztami takiego dochodzenia zwrotu Pożyczki obciążony zostanie Pożyczkobiorca. 5. W wyniku ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530), Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy Strona 7 z 12

8 do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Biuro Informacji Kredytowej S.A., Związek Banków Polskich. 6. Po upływie od pierwszego do trzydziestego dnia od daty całkowitej spłaty Pożyczki, Umowa Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl może zostać przekazana do obsługi zewnętrznej firmie windykacyjnej, co wiąże się z dodatkowym kosztem w wysokości 50 PLN. 11. Przedłużenie terminu spłaty Pożyczki 1. Pożyczkobiorca ma prawo do dobrowolnego przedłużania spłaty swojej Pożyczki, przed okresem jej terminowej spłaty. Pożyczkodawca ma prawo odmówienia przedłużenia terminu spłaty Pożyczki bez podawania przyczyn tej decyzji. 2. Umowa może być przedłużona na wniosek Pożyczkobiorcy w okresach 7, 14, 30 dni. 3. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do opłaty prowizyjnej wynikającej z obliczeń kalkulatora pożyczkowego o Prze- dłużenie Terminu Spłaty względem udzielonej Pożyczki, jej okresu i kwoty. 4. Przedłużenia Spłaty Pożyczki nie powoduje zwiększenia Całkowitej Spłaty Pożyczki a koszt udzielonej Pożyczki po- zostaje bez zmian względem Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl 5. Przedłużenie Spłaty Pożyczki można dokonywać kilkukrotnie. 6. Przedłużeniem Terminu Spłaty stanowi jej aneks o Przewchodzi w życie po dłużenie Terminu Spłat. 7. Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki obowiązującym terminie Całkowitej Spłaty Pożyczki. 8. Po zaakceptowaniu Przedłużenia Terminu Spłaty Pożyczki, Pożyczkodawca prześle drogą lub pocztową na adres korespondencyjny Pożyczkobiorcy Aneks Przedłużenia Terminu Spłaty do Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl oraz dołączy do panelu Klienta,,Moje Konto na stronie internetowej 9. Pożyczkobiorca zobowiązany jest w tytule przelewu bankowego wprowadzić następującą treść Przedłużam Ter- Po zaksięgowaniu opłaconej prowizji na rachunki wykazane w 6. Ust. 4, Pożyczkodawca poinformuję Pożyczkobiorcę drogą min Spłaty Pożyczki + numer Pożyczki. lub SMS-em o Przedłużeniu Terminu Spłaty Pożyczki. 12. Obowiązki 1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do : A) Wypełnienia Karty Klienta zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym, podanie adresu korespondencyjnego do obsługi między Pożyczkobiorca a Pożyczkodawca. B) Powiadomienie Pożyczkodawcę o każdej zmianie da- nych osobowych (w tym adresu zamieszkania, numeru kontaktowego czy numeru bankowego), które zostały podane w Karcie Klienta do Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl. Strona 8 z 12 C) O zmianie dowodu osobistego bądź jego utracie. D) Pożyczkodawca zapewnia ochronę danych osobowych pozyskanych od Pożyczkobiorcy zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 929 ze zm.). E) Pożyczkobiorca zobowiązany jest do podpisania i odesłania na adres siedziby Pożyczkodawcy jednego egzemplarza otrzymanej Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl w terminie nie dłuższym niż 7 dni o daty jego otrzymania. F) Nie otrzymanie podpisanej i odesłanie Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl przez Pożycz- kobiorcę może skutkować rozwiązaniem Umowy i zwrot całości udostępnionej kwoty Pożyczki. G) Pożyczkobiorca ca ma obowiązek przestrzegania Terminu Całkowitej Spłaty Pożyczki. 13. Odstąpienie od Umowy Odnawialny Limit Pożyczki 1. Pożyczkobiorca ma prawo odstąpienia od Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia oraz zwrócenia całości otrzymanych środków pieniężnych na Rachunek Pożyczkodawcy w terminie pilnym (1 dzień rood momentu podpisania odstąpienia od Umowy boczy) 2. Aby dokonać odstąpienia od Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu kwoty udzielonej Pożyczki, poprawnego wypełnienia załącznika A i przesłanie go na adres siedziby Pożyczkodawcy lub wysłanie droga na Wzór odstąpienia od Umowy jest dostępny na stronie internetowej 14. Wypowiedzenie Umowy Odnawialny Limit Pożyczki 1. Pożyczkobiorca ma prawo do rozwiązania Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl za 1 miesięcznym wypowiedzeniem w dowolnej formie. 2. Pożyczkodawca ma prawo do rozwiązania Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl : A) W trybie natychmiastowym w przypadku opóźnienia/nieterminowej Całkowitej Spłaty Pożyczki, wypowiedzenie przesłane w drodze pisemnej lub wysłane w wiadomości na adres elektroniczny Pożyczkobiorcy. B) W trybie standardowym za 2 miesięcznym wypowiedzeniem przesłane w drodze pisemnej lub wysłane w wiadomości na adres elektroniczny Pożyczko- biorcy. 3. Umowa wyga- sa automatycznie w przypadku zgonu Pożyczkobiorcy.

9 15. Informacje Poufne 1. Pożyczkodawca nie odpowiada w żadnym stopniu za wszystkie poniesione straty przez Pożyczkobiorcę, utracone korzyści oraz inne konsekwencje wynikające z ujawnienia informacji poufnych jakie stanowi Umowa Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl oraz dostępy do panelu Moje Konto przez Pożyczkobiorcę na rzecz osób trzecich. 2. Obowiązkiem Pożyczkobiorcy jest zachowanie w ścisłej tajemnicy dostępów do panelu Moje Konto. Pożyczkoowiedzialność za dokonanie wszelkich transakcji w danej kwocie, dokonanych przy użyciu informacji poufnych w szczególności nazwy użyt- biorca ponosi w pełni odpowiedzialność kownika adresu i hasła do panelu Moje Konto wykonane na wskutek zaniedbań przez osoby trzecie. 16 Reklamacje 1. Reklamacje należy składać drogą pisemna na adres siedziby Pożyczkodawcy bądź wysyłając na adres elektroniczny Pożyczkodawcy. 2. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. 17. Postanowienie końcowe 1. Strony dobrowolnie akceptują, by kontakt związany z przekazem informacji i składaniem oświadczeń dotyczących Umowy, w szczególności procesu udzielania Pożyczki dokonywał się za pomocą wiadomości tekstowych, wysyłanych na telefon komórkowy (SMS) lub drogą poczty elektronicznej ( ), zgodnie z ustaleniami procedur zawartych w Umowie i Regulaminie, z wyłączeniem pozostałych ustaleń na podstawie Umowy lub powszechnie obowiązującego prawa w formie pisemnej. 2. Pożyczkodawca ca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszej Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl, jeśli sam nie postanowi inaczej. 3. W przypadku zmian warunków Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl, w trakcie obowiązywania Umowy z Pożyczkobiorcą, Pożyczkodawca wykaże zmiany kanałem elektronicznym na stronie internetowej lub wyśle drogą elektroniczną na adres emaliowy podany w Karcie Klienta do wszystkich Pożyczkobiorców w trakcie trwania Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl 4. Zmiany w Umowie Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl oraz w Regulaminie, obowiązują z chwilą udostępnienia wykazanych zmian na stronie internetowej 5. W kwestiach nieuregulowanych Umową zastosowanie maja przepisy prawa polskiego. 6. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów w rozumieniu Ustawy jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (ul. Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa). 7. Wysłane dane Pożyczkobiorcy do Pożyczkodawcy znajdujące się na Karcie Klienta uznaje, się jako dobrowolne oświadczenie woli i wywołuję określone skutki prawne. 8. Wysyłane wiadomości sms mają charakter informacyjny i nie są traktowane jako oświadczenie woli Stron. 9. Pożyczkobiorca ma prawo do zmiany danych zawartych w Karcie Klienta po uprzednim kontakcie drogą telefoniczną (Infolinia) i z Zespołem Wsparcia Obsługi Klienta 10. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego. Powództwo o ustalenie istnienia Umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, oraz spełnienie świadczenia i odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy można także wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania lub miejscem spełnienia świadczenia. 11. Integralną częścią Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl stanowią jej załączniki: A) Załącznik A Odstąpienie od Umowy Odnawialny Limit Pożyczki. B) Załącznik B Tabela Opłat i Prowizji. C) Załącznik D Przykład Kalkulacji Pożyczki. D) Formularz Informacyjny. E) Regulamin udzielania pożyczek w serwisie internetowww.cashsport.pl. wym 12. Integralną częścią kolejnej pożyczki stanowi dokument : A) Dyspozycja Uruchomienia Odnawialnego Limitu Pożyczki. B) Formularz informacyjny. 13. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla stron. Za Pożyczkodawcę/Pełnomocnik Pożyczkobiorca (Czytelny podpis, imię i nazwisko, data i miejscowość) Strona 9 z 12

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr...

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr... UMOWA Pożyczki Soho Credit nr... zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą: Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, 00-807 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin )

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) I. Zakres stosowania Regulaminu 1.1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do umów pożyczek pieniężnych ( Umowa Pożyczki ), których stronami są Axcess Financial

Bardziej szczegółowo

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 %

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 % Reprezentatywny przykład Umowy pożyczki Pożyczkodawca: Aasa Polska S.A. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa NIP: 5252528111, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - PESEL Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 budynek nr 75, 86-300 Grudziądz pod numerem REGON: 341227751,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA)

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) WZÓR UMOWY POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin karty kredytowej VISA Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i rozliczania transakcji

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo