UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL"

Transkrypt

1 UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości zł, zwaną dalej Pożyczkodawcą, a Panem/Panią - zwanym (-ą) dalej Pożyczkobiorcą imię: nazwisko: PESEL: seria i numer dowodu osobistego: Adres zamieszkania ulica: miejscowość: kod pocztowy: Kwota pierwszej/ aktualnej Pożyczki Twoje Warunki Pożyczki Prowizja Całkowity Koszt Pożyczki Całkowita Kwota do Spłaty RRSO Okres trwania Pożyczki Termin spłaty Pożyczki PLN PLN PLN PLN % dni 1 Postanowienia ogólne Użyte w Umowie oraz w korespondencji pomiędzy stronami Umowy określenia oznaczają: 1) Aneks do Umowy Pożyczki Odnawialnej oznacza porozumienie zawarte pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, zawierające wyszczególnienie najważniejszych warunków Pożyczki, które w czasie obowiązywania Umowy mogą ulegać zmianie w zakresie m. in. danych stron Umowy, numeru Pożyczki, kwoty Pożyczki, Terminu Spłaty Pożyczki, Prowizji, Całkowitego Kosztu Pożyczki, Całkowitej kwoty do Spłaty i RRSO; 2) Biura Informacji Gospodarczej oznacza Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., działające na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530 z późn. zm.); 3) Biuro Informacji Kredytowej oznacza Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Z. Modzelewskiego 77a, numer KRS , NIP ; 4) Całkowity Koszt Pożyczki oznacza wszelkie koszty, jakie Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z udzieloną Pożyczką; 5) Dział Obsługi Klienta oznacza Departament Obsługi Klienta dostępny pod numerem lub ; (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora telekomunikacyjnego Pożyczkobiorcy) oraz adresem 6) Formularz Informacyjny oznacza formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 13 i 14 Ustawy, dostępny dla Pożyczkobiorcy na Stronie Internetowej w wersji elektronicznej i każdorazowo udostępniany Pożyczkobiorcy przed zawarciem Umowy lub przed zawarciem Planu Spłat na trwałym nośniku pozwalającym na jego zapisanie lub wydrukowanie; 7) Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); 8) Limit Ogólny oznacza kwotę w wysokości nieprzekraczającej 5000 PLN, do wysokości której Pożyczkobiorca może uzyskać od Pożyczkodawcy środki pieniężne w ramach i na warunkach Umowy; pierwsza Pożyczka może być udzielona w kwocie nieprzekraczającej 1400 PLN; Limit Ogólny jest przyznawany Pożyczkobiorcy w zależności od oceny ryzyka kredytowego dokonanej przez Pożyczkodawcę; 9) Plan Spłat oznacza nowe porozumienie zawarte pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą na wniosek Pożyczkobiorcy złożony po Terminie Spłaty Pożyczki w przedmiocie Przedłużenia okresu spłaty Pożyczki i rozłożenia na raty wymagalnych zobowiązań Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy; 10) Pośrednik Kredytowy oznacza spółkę Intersale Services Limited z siedzibą na Gibraltarze pod adresem: Suite 3 Second Floor Icom House, 1/5 Irish Town, Gibraltar, wpisaną do Rejestru Spółek pod numerem , dokonującą czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem Umowy Pożyczki Odnawialnej; 11) Pożyczka oznacza środki pieniężne przekazywane na podstawie Umowy Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w ramach odnawialnej linii pożyczki do wysokości Limitu Ogólnego i na warunkach określonych w Umowie (pierwsza Pożyczka) i w Aneksie do Umowy Pożyczki Odnawialnej lub w Twoich Warunkach Pożyczki (kolejne Pożyczki); w okresie trwania Pożyczki Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do uzupełniania kwoty Pożyczki w ramach Limitu Ogólnego przyznanego Pożyczkobiorcy; Pożyczkodawca ma prawo odmówić uzupełnienia kwoty Pożyczki bez podania przyczyn; Zgoda na uzupełnienie kwoty Pożyczki zależy od oceny ryzyka kredytowego dokonanej przez Pożyczkodawcę; 12) Pożyczkobiorca oznacza osobę fizyczną, której Pożyczkodawca udziela Pożyczki na podstawie Umowy i która zawiera Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 13) Pożyczkodawca oznacza spółkę działającą pod firmą VIVUS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości zł; 14) Profil Klienta oznacza indywidualne konto internetowe założone przez Pożyczkobiorcę na Stronie Internetowej z chwilą prawidłowego wypełnienia i złożenia pierwszego Wniosku o Pożyczkę; 15) Prowizja oznacza koszt udzielenia Pożyczki lub uzupełnienia kwoty Pożyczki, którą Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić Pożyczkodawcy w wysokości podanej w Umowie (pierwsza Pożyczka) lub Aneksie do Umowy Pożyczki Odnawialnej (kolejne Pożyczki); przykładowe kwoty Pożyczki i obowiązujące dla nich kwoty Prowizji zawiera tabela w 7 ust. 2 Umowy. Pożyczkodawca zachowuje prawo do udzielenia Pożyczki bez naliczenia Prowizji; 16) Prowizja za Plan Spłat oznacza koszt, jaki obowiązany jest ponieść Pożyczkobiorca z tytułu zawarcia Planu Spłat; 17) Prowizja za Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki oznacza koszt, jaki obowiązany jest ponieść Pożyczkobiorca z tytułu Przedłużenia okresu spłaty Pożyczki; 18) Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki oznac okresu spłaty udzielonej Pożyczki o dodatkowy okres z jednoczesnym zastrzeżeniem wcześniejszej zapłaty Prowizji okresu spłaty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę na rachunek Pożyczkodawcy; 19) Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy oznacza rachunek bankowy Pożycz- 1 z 6

2 kobiorcy, którego Pożyczkobiorca jest posiadaczem, prowadzony przez bank działający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z którego została dokonana opłata rejestracyjna Pożyczkobiorcy i na który, zgodnie z warunkami Umowy, Pożyczkodawca przelewa kwotę Pożyczki; 20) Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy oznacza rachunek bankowy Pożyczkodawcy, na który Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę wraz ze wszystkimi prowizjami i opłatami, wskazany w treści wiadomości potwierdzającej zawarcie Umowy; 21) RRSO oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania, tj. Całkowity Koszt Pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa Pożyczki w stosunku rocznym; 22) Strona Internetowa oznacza stronę internetową 23) Termin Spłaty Pożyczki oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę wraz z należnymi odsetkami, opłatami i prowizjami w formie przelewu bankowego na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy zgodnie z Umową lub Aneksem do Umowy Pożyczki Odnawialnej lub Twoimi Warunkami Pożyczki; 24) Umowa oznacza niniejszą Umowę Pożyczki Odnawialnej Vivus.pl, na podstawie, której Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy zobowiązuje się do przekazywania wnioskowanej przez Pożyczkobiorcę kwoty Pożyczki w ramach udzielonej linii Pożyczki, na zasadach określonych w Umowie; 25) Ustawa oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r., Nr 126, poz. 715, z późn. zm.); 26) Warunki Pożyczki oznacza wyszczególnienie najważniejszych warunków Pożyczki zawierające m. in. takie informacje jak kwota Pożyczki, Prowizja, Całkowity Koszt Pożyczki, RRSO, Okres trwania Pożyczki, Termin Spłaty Pożyczki; 27) Wniosek o Pożyczkę oznacza wniosek Klienta o udzielenie Pożyczki, złożony za pośrednictwem Strony Internetowej lub telefonu do Działu Obsługi Klienta i rozpatrywany przez Pożyczkodawcę, zawierający następujące dane: (a) imię i nazwisko Klienta, (b) numer PESEL Klienta, (c) seria i numer dowodu tożsamości Klienta, (d) wnioskowaną kwotę Pożyczki, (e) wnioskowany Termin Spłaty Pożyczki, (f) adres zameldowania Klienta lub (g) adres korespondencyjny Klienta, (h) numer Konta Bankowego Klienta, (i) adres (j) numer telefonu komórkowego. 2 Przedmiot Umowy i czas trwania Umowy 1. Na podstawie Umowy Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy odnawialnej linii pożyczki w ramach Limitu Ogólnego, po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę warunków określonych w Umowie. Umowa określa szczegółowe warunki udzielania i dokonywania wypłat Pożyczek w ramach linii pożyczki. 2. Umowa zawiera również Warunki Pożyczki dla pierwszej wypłaty przyznanej Pożyczkobiorcy (pierwszej Pożyczki). W odniesieniu do kolejnych Pożyczek realizowanych na podstawie Umowy, Warunki Pożyczki zawarte w Aneksie do Umowy Pożyczki Odnawialnej zostaną podane Pożyczkobiorcy przed udzieleniem danej Pożyczki oraz wysłane w sposób określony w 6 ust. 5 Umowy. 3. W danej chwili Pożyczkobiorca może mieć udzieloną tylko jedną Pożyczkę. 4. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. 3 Warunki przyznawania Pożyczek 1. Pożyczka w ramach udzielonej na podstawie Umowy odnawialnej linii pożyczki może być udzielona Pożyczkobiorcy, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz: a. jest konsumentem w rozumieniu art. 5 pkt 1) Ustawy w wieku od 20 do 78 lat; b. jest obywatelem polskim z miejscem zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; c. posiada zdolność do spłaty zobowiązań względem Pożyczkodawcy powstałych na skutek zaciągnięcia Pożyczki; d. posiada aktywny Profil Klienta na Stronie Internetowej; e. uzyskał pozytywną ocenę ryzyka kredytowego na podstawie informacji podanych Pożyczkodawcy lub Pośrednikowi Kredytowemu przez Pożyczkobiorcę oraz informacji pozyskanych z Biur Informacji Gospodarczej oraz ze zbioru danych Pożyczkodawcy lub Pośrednika Kredytowego; f. zawarł z Pożyczkodawcą Umowę; g. w chwili ubiegania się o Pożyczkę, nie posiada zaległości pieniężnych względem Pożyczkodawcy; h. spełnia inne warunki przewidziane w Umowie. 4 Utworzenie Profilu Klienta na Stronie Internetowej 1. Warunkiem zawarcia Umowy oraz udzielenia Pożyczki jest uprzednie utworzenie przez Pożyczkobiorcę Profilu Klienta na Stronie Internetowej i posiadanie przez Pożyczkobiorcę aktywnego Profilu Klienta. 2. Utworzenie Profilu Klienta na Stronie Internetowej jest jednocześnie złoże- niem wniosku o zawarcie Umowy oraz pierwszego Wniosku o Pożyczkę. 3. Pożyczkobiorca powinien podać podczas tworzenia Profilu Klienta prawdziwe dane. Podanie nieprawdziwych danych, w szczególności wprowadzających Pożyczkodawcę lub Pośrednika Kredytowego w błąd oraz skutkujących doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Pożyczkodawcy, może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną Pożyczkobiorcy. 4. Profil Klienta na Stronie Internetowej może zostać utworzony również przez konsultanta z Działu Obsługi Klienta na podstawie danych uzyskanych od Pożyczkobiorcy w drodze telefonicznej rozmowy. 5. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, po utworzeniu przez Pożyczkobiorcę Profilu Klienta na Stronie Internetowej, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do dokonania przelewu w kwocie 0,01 PLN (słownie: jeden grosz) tytułem opłaty rejestracyjnej. W przypadku wykonania przez Pożyczkobiorcę przelewu tytułem opłaty rejestracyjnej przy wykorzystaniu dostępnego na Stronie Internetowej Systemu BlueCash opłata rejestracyjna wynosi 1 PLN (słownie: jeden złoty). Przelew ma być wykonany z Rachunku Bankowego, którego posiadaczem jest Pożyczkobiorca na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy lub z wykorzystaniem dostępnego na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy Systemu BlueCash. 6. W tytule przelewu kwoty opłaty rejestracyjnej, Pożyczkobiorca wpisuje tekst zgodny z komunikatem zawartym w u wysłanym do Pożyczkobiorcy po utworzeniu Profilu Klienta na Stronie Internetowej. W przypadku braku wpisania w tytule przelewu tekstu lub błędu w tekście, o którym mowa w zdaniu poprzednim albo nie otrzymania wraz z otrzymanym przelewem informacji o adresie Pożyczkobiorcy (zameldowania lub korespondencji), proces rejestracyjny Pożyczkobiorcy może nie zostać zakończony. 7. Po otrzymaniu od Pożyczkobiorcy opłaty rejestracyjnej, a także po zweryfikowaniu danych podanych przez Pożyczkobiorcę podczas utworzenia Profilu Klienta na Stronie Internetowej, Pożyczkodawca lub Pośrednik Kredytowy informuje Pożyczkobiorcę o wyniku dokonanej weryfikacji, poprzez wysłanie wiadomości SMS lub poprzez wysłanie wiadomości na adres podany przez Pożyczkobiorcę podczas tworzenia Profilu Klienta. 5 Kolejne Wnioski o Pożyczkę 1. Po utworzeniu Profilu Klienta na Stronie Internetowej oraz po uregulowaniu wszelkich należności z tytułu Pożyczki, Pożyczkobiorca może składać kolejne Wnioski o Pożyczkę poprzez: a. Profil Klienta b. aplikację telefoniczną dokonaną osobiście dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta. 2. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca składa wniosek poprzez formularz zgłoszeniowy na Stronie Internetowej zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia wszystkich pól formularza. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca składa Wniosek o Pożyczkę za pośrednictwem telefonu zobowiązany jest do podania wszystkich wymaganych danych w rozmowie z konsultantem Działu Obsługi Klienta. Rozmowy telefoniczne z Działem Obsługi Klienta są rejestrowane dla celów dowodowych. 6 Przyznanie Pożyczki 1. Pożyczkodawca lub Pośrednik Kredytowy poinformuje Pożyczkobiorcę o przyznaniu lub odmowie przyznania pierwszej i kolejnej Pożyczki telefonicznie, wysyłając wiadomość SMS, lub za pomocą komunikatu zamieszczonego na Profilu Klienta. 2. Udzielenie Pożyczki jest uzależnione od pozytywnej weryfikacji Wniosku o Pożyczkę oraz oceny ryzyka kredytowego Pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca może również odmówić Pożyczkobiorcy udzielenia Pożyczki na podstawie informacji zawartych w bazie danych Pożyczkodawcy lub Pośrednika Kredytowego. W przypadku odmowy udzielenia Pożyczki w związku z negatywną oceną ryzyka kredytowego dotyczącego Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca lub Pośrednik Kredytowy informuje o wynikach tej oceny oraz wskazuje bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano. Po wydaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu Pożyczki, Pożyczkodawca bezzwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, przekazuje przelewem bankowym kwotę Pożyczki na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy. 3. Pożyczkodawca lub Pośrednik Kredytowy niezwłocznie po zawarciu Umowy i udzieleniu Pożyczki na podstawie pierwszego Wniosku o Pożyczkę przesyła na adres wskazany przez Pożyczkobiorcę następujące dokumenty: a. Umowę wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz Tabelą Opłat i Prowizji; b. Formularz Informacyjny dotyczący pierwszej Pożyczki; c. Warunki Pożyczki. 4. Pożyczkodawca, oprócz dokumentów określonych w ust. 3, niezwłocznie po zawarciu Umowy i udzieleniu Pożyczki na podstawie pierwszego Wniosku o Pożyczkę przesyła Pożyczkobiorcy drogą pocztową dwa egzemplarze dokumentu Umowy podpisane przez osobę umocowaną do zawarcia Umowy w imieniu 2 z 6

3 Pożyczkodawcy. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do podpisania jednego egzemplarza doręczonego dokumentu Umowy oraz odesłania go do Pożyczkodawcy drogą pocztową. Podpisanie dokumentu Umowy przez Pożyczkobiorcę oznacza jednocześnie dodatkowe pisemne potwierdzenie poprawności danych osobowych Pożyczkobiorcy zawartych w dokumencie Umowy. 5. Pożyczkodawca lub Pośrednik Kredytowy niezwłocznie po akceptacji kolejnego Wniosku o Pożyczkę przesyła na adres Pożyczkobiorcy lub przekazuje za pośrednictwem Profilu Klienta: a. Twoje Warunki Pożyczki oraz b. Formularz Informacyjny zawierające dane dotyczące kolejnej Pożyczki. 7 Koszty związane z udzieleniem Pożyczki 1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapłaty na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy łącznej kwoty wszystkich prowizji, odsetek i opłat określonych w Umowie (pierwsza Pożyczka) lub w Aneksie do Umowy Pożyczki Odnawialnej lub w Warunkach Pożyczki (kolejna Pożyczka), w tym tytułem: a. Prowizji za udzielenie Pożyczki, b. w przypadku przedłużenia okresu spłaty Pożyczki Prowizji okresu spłaty Pożyczki oraz c. w przypadku uzupełnienia kwoty Pożyczki w ramach dostępnego Limitu Ogólnego Prowizji za uzupełnienie kwoty Pożyczki. 2. Przykładowa kalkulacja kwoty Pożyczki, Prowizji i RRSO zamieszczona jest poniżej: Kwota pożyczki w PLN Prowizja w PLN dla pożyczki na 15 dni Całkowita kwota do spłaty RRSO w % pożyczki o 7 dni 14 dni 30 dni ,00 118, ,1% 17,70 21,50 30, ,30 225, ,6% 25,50 31,80 46, ,70 332, ,8% 33,40 42,20 62, ,10 440,10 922,4% 41,20 52,60 78, ,50 547,50 810,1% 49,00 63,00 95, ,00 657,00 810,1% 58,80 75,60 114, ,50 766,50 810,1% 68,60 88,20 133, ,00 876,00 810,1% 78,40 100,80 152, ,50 985,50 810,1% 88,20 113,40 171, , ,00 810,1% 98,00 126,00 190, , ,50 810,1% 107,80 138,60 209, , ,00 810,1% 117,60 151,20 228, , ,50 810,1% 127,40 163,80 247, , ,00 810,1% 137,20 176,40 266, , ,50 810,1% 147,00 189,00 285, , ,00 810,1% 156,80 201,60 304, , ,50 810,1% 166,60 214,20 323, , ,00 810,1% 176,40 226,80 342, , ,50 810,1% 186,20 239,40 361, , ,00 810,1% 196,00 252,00 380, , ,50 810,1% 205,80 264,60 399, , ,00 810,1% 215,60 277,20 418, , ,50 810,1% 225,40 289,80 437, , ,00 810,1% 235,20 302,40 456, , ,50 810,1% 245,00 315,00 475, , ,00 810,1% 254,80 327,60 494, , ,50 810,1% 264,60 340,20 513, , ,00 810,1% 274,40 352,80 532, , ,50 810,1% 284,20 365,40 551, , ,00 810,1% 294,00 378,00 570, , ,50 810,1% 303,80 390,60 589, , ,00 810,1% 313,60 403,20 608, , ,50 810,1% 323,40 415,80 627, , ,00 810,1% 333,20 428,40 646, , ,50 810,1% 343,00 441,00 665, , ,00 810,1% 352,80 453,60 684, , ,50 810,1% 362,60 466,20 703, , ,00 810,1% 372,40 478,80 722, , ,50 810,1% 382,20 491,40 741, , ,00 810,1% 392,00 504,00 760, , ,50 810,1% 401,80 516,60 779, , ,00 810,1% 411,60 529,20 798, , ,50 810,1% 421,40 541,80 817, , ,00 810,1% 431,20 554,40 836, , ,50 810,1% 441,00 567,00 855, , ,00 810,1% 450,80 579,60 874, , ,50 810,1% 460,60 592,20 893, , ,00 810,1% 470,40 604,80 912, , ,50 810,1% 480,20 617,40 931, , ,00 810,1% 490,00 630,00 950,00 Kwota pożyczki w PLN Prowizja w PLN dla pożyczki na 30 dni Całkowita kwota do spłaty RRSO w % pożyczki o 7 dni 14 dni 30 dni ,30 123, ,5% 17,70 21,50 30, ,00 235,00 611,4% 25,50 31,80 46, ,60 346,60 479,3% 33,40 42,20 62, ,30 458,30 423,5% 41,20 52,60 78, ,00 570,00 392,4% 49,00 63,00 95, ,00 684,00 392,4% 58,80 75,60 114, ,00 798,00 392,4% 68,60 88,20 133, ,00 912,00 392,4% 78,40 100,80 152, , ,00 392,4% 88,20 113,40 171, , ,00 392,4% 98,00 126,00 190, , ,00 392,4% 107,80 138,60 209, , ,00 392,4% 117,60 151,20 228, , ,00 392,4% 127,40 163,80 247, , ,00 392,4% 137,20 176,40 266, , ,00 392,4% 147,00 189,00 285, , ,00 392,4% 156,80 201,60 304, , ,00 392,4% 166,60 214,20 323, , ,00 392,4% 176,40 226,80 342, , ,00 392,4% 186,20 239,40 361, , ,00 392,4% 196,00 252,00 380, , ,00 392,4% 205,80 264,60 399, , ,00 392,4% 215,60 277,20 418, , ,00 392,4% 225,40 289,80 437, , ,00 392,4% 235,20 302,40 456, , ,00 392,4% 245,00 315,00 475, , ,00 392,4% 254,80 327,60 494, , ,00 392,4% 264,60 340,20 513, , ,00 392,4% 274,40 352,80 532, , ,00 392,4% 284,20 365,40 551, , ,00 392,4% 294,00 378,00 570, , ,00 392,4% 303,80 390,60 589, , ,00 392,4% 313,60 403,20 608, , ,00 392,4% 323,40 415,80 627, , ,00 392,4% 333,20 428,40 646, , ,00 392,4% 343,00 441,00 665, , ,00 392,4% 352,80 453,60 684, , ,00 392,4% 362,60 466,20 703, , ,00 392,4% 372,40 478,80 722, , ,00 392,4% 382,20 491,40 741, , ,00 392,4% 392,00 504,00 760, , ,00 392,4% 401,80 516,60 779, , ,00 392,4% 411,60 529,20 798, , ,00 392,4% 421,40 541,80 817, , ,00 392,4% 431,20 554,40 836, , ,00 392,4% 441,00 567,00 855, , ,00 392,4% 450,80 579,60 874, , ,00 392,4% 460,60 592,20 893, , ,00 392,4% 470,40 604,80 912, , ,00 392,4% 480,20 617,40 931, , ,00 392,4% 490,00 630,00 950,00 8 Zasady i terminy zwrotu Pożyczki 1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty Pożyczki w Terminie Spłaty Pożyczki. 2. Spłaty Pożyczki wraz ze wszelkimi kosztami Pożyczki należy dokonać na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy. 3. W tytule przelewu Pożyczkobiorca powinien wpisać następujące zdanie: Spłata pożyczki nr [należy wpisać nr Pożyczki udzielonej przez Pożyczkodawcę]. 4. W przypadku, gdy Termin spłaty Pożyczki przypada w dniu wolnym od pracy, uznaje się, że Termin spłaty Pożyczki przypada w pierwszy dzień roboczy przypadający po tym dniu. 5. Każda kwota zapłacona przez Pożyczkobiorcę Pożyczkodawcy będzie zali- czana kolejno na poczet: a. Prowizji za Przedłużenie spłaty Pożyczki, w przypadku jeśli Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy przedłużył termin spłaty Pożyczki; b. Prowizji za Plan Spłat, w przypadku jeśli Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy zawarł z Pożyczkobiorcą nowe porozumienie w postaci Planu Spłat; c. Prowizji; d. Kwoty Pożyczki; e. Kosztów dochodzenia zwrotu Pożyczki; f. Odsetek za opóźnienie. 6. Przed upływem Terminu spłaty Pożyczki Pożyczkodawca lub Pośrednik Kredytowy poinformuje Pożyczkobiorcę o zbliżającym się Terminie spłaty Pożyczki za pośrednictwem wiadomości SMS. 3 z 6

4 9 Wcześniejsza spłata Pożyczki 1. Pożyczkobiorca jest uprawniony do częściowej lub całkowitej spłaty Pożyczki przed Terminem Spłaty Pożyczki. 2. W przypadku przedterminowej całkowitej spłaty Pożyczki Całkowity Koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono udostępnienie Pożyczki Pożyczkobiorcy, chociażby Pożyczkobiorca poniósł je przed spłatą. 3. W przypadku spłaty części Pożyczki przed Terminem spłaty Pożyczki, ust. 2 stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku, gdy po całkowitej spłacie Pożyczki i innych wymagalnych zobowiązaniach Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy, pozostaną środki podlegające zwrotowi Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca niezwłocznie dokona zwrotu tych środków na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy. 10 Opóźnienie w spłacie Pożyczki 1. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek w wysokości czterokrotnej stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne). W sytuacji gdyby zmiana wysokości odsetek maksymalnych następująca w dowolnym momencie trwania Umowy miała prowadzić do pobierania przez Pożyczkodawcę odsetek umownych w wysokości przekraczającej wysokość odsetek maksymalnych, Pożyczkodawca samoistnie obniży oprocentowanie do wartości odpowiadającej nowej wysokości odsetek maksymalnych. Jeżeli zmiana stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego będzie polegać na jej podwyższeniu, Pożyczkodawca jest uprawniony do naliczenia odsetek na podstawie tej podwyższonej wysokości. 2.1 Za każdą z podjętych czynności windykacyjnych Pożyczkodawca może naliczyć opłaty w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat. Wykonanie jednej z czynności windykacyjnych nie ogranicza prawa Pożyczkodawcy do zastosowania innej, w szczególności wysłanie monitu listowego nie ogranicza możliwości stosowania monitów telefonicznych i wysłania wiadomości SMS. Pożyczkodawca nie będzie dokonywał naliczania opłat za: a) monit telefoniczny/sms-owy przez okres co najmniej 6 dni w przypadku obciążenia uprzednio opłatą za monit listowny, b) monit telefoniczny/sms-owy/listowny przez okres co najmniej 3 dni w przypadku obciążenia uprzednio opłatą za monit telefoniczny/sms-owy. 2.2 W przypadku zaległości w spłacie, Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany do pokrycia następujących kosztów upominawczych i windykacyjnych: a) kosztów monitu telefonicznego 5 PLN za każdy monit telefoniczny, b) kosztów wysłania SMS 2 PLN za każdy SMS, c) kosztów przygotowania i wysyłki wezwania do zapłaty w postaci listu poleconego 15 PLN za każdy list, przy czym wezwanie do zapłaty w postaci monitu listownego, wysłanego drogą pocztową może nastąpić kolejno po upływie 15, 30 i 60 dni od upływu Terminu Spłaty Pożyczki. 2.3 Czynności windykacyjne, za które Pożyczkobiorca może być obciążony kosztami, będą podejmowane po uprzednim stwierdzeniu, że poprzednie czynności były bezskuteczne. Opłaty za dokonane czynności windykacyjne nie mogą przekraczać 15 PLN dziennie i 55 PLN w danym miesiącu rozliczeniowym. Niezależnie od powyższych czynności, Pożyczkodawca może wysyłać wiadomości o zaległości w płatności pocztą elektroniczną ( ). Koszt tych czynności nie będzie obciążał Pożyczkobiorcy. 3. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do podjęcia działań mających na celu odzyskanie swojej wierzytelności, w tym w szczególności do przekazania tej wierzytelności do obsługi przez zewnętrzny podmiot. Po upływie Terminu spłaty Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca. 4. W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w artykule 14 lub 16, 17 bądź 18 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530) Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz w oparciu o przepisy rozdziału 3 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. 5. Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Kredytowej. Przekazywanie danych Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Kredytowej jest dokonywane na podstawie udzielonej przez Pożyczkobiorcę zgody wyrażonej we Wniosku o pożyczkę. 6. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki objętej Planem Spłat, postanowienia ust. 1, 2, 3, 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 11 Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki oraz Plan Spłat 1. Pożyczkobiorca, któremu została udzielona Pożyczka, ma prawo do wnioskowania o Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki przed upływem Terminu Spłaty Pożyczki. Pożyczkodawca ma prawo odmówić przedłużenia okresu spłaty Pożyczki bez podania przyczyn. 2. Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki wraz ze wszystkimi należnymi kosztami, jest możliwe jedynie po wcześniejszym uiszczeniu na rzecz Pożyczkodawcy Prowizji za Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki, o wysokości której był uprzednio informowany. 3. Po uiszczeniu na rzecz Pożyczkodawcy kwoty Prowizji okresu spłaty Pożyczki, spłata kwoty Pożyczki określonej w Warunkach Pożyczki ulega przedłużeniu, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. 4. Pożyczkobiorca w tytule przelewu bankowego powinien podać numer Pożyczki i informację o Przedłużeniu okresu spłaty Pożyczki zgodnie z komunikatem w wiadomości wysłanej do Pożyczkobiorcy niezwłocznie po akceptacji przez Pożyczkodawcę wniosku o Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki. Po otrzymaniu Prowizji Pożyczki, Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę SMS-em lub em o Przedłużeniu okresu spłaty Pożyczki. 5. Za dzień uiszczenia na rzecz Pożyczkodawcy Prowizji okresu spłaty Pożyczki uznawany będzie dzień obciążenia Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy. 6. Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki w przypadku wniosku Pożyczkobiorcy złożonego po upływie Terminu Spłaty Pożyczki może być dokonane w formie Planu Spłat, który stanowi nowe porozumienie zawarte pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą. 7. Zmiana sposobu spłaty Pożyczki po udzieleniu zgody na zawarcie Planu Spłat uzależniona jest od uiszczenia opłaty w wysokości 20% od kwoty kapitału Pożyczki pozostałego do spłaty na dzień zawarcia Planu Spłat. 8. W przypadku zawarcia Planu Spłat, Pożyczkodawca niezwłocznie przesyła na adres poczty elektronicznej oraz w formie pisemnej na adres korespondencyjny Pożyczkobiorcy Plan Spłat wraz z formularzem informacyjnym dotyczącym tego Planu Spłat. 12 Prawo odstąpienia 1. Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. Skutkiem odstąpienia od Umowy jest jej wygaśnięcie. Termin do odstąpienia od Umowy jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, powyżej, jest wystarczające wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 2. Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od poszczególnej Pożyczki bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty przekazania Pożyczki przez Pożyczkodawcę na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy. 3. Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia poprzez przesłanie na adres Pożyczkodawcy lub adres poczty elektronicznej Pożyczkodawcy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 2 do Umowy oraz jest dostępny na Stronie Internetowej. 4. Pożyczkobiorca, który w chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy jest zobowiązany względem Pożyczkodawcy z tytułu Pożyczki, zwraca kwotę Pożyczki na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 13 Wypowiedzenie Umowy 1. Pożyczkobiorca ma prawo rozwiązać Umowę za 1-miesięcznym wypowiedzeniem w dowolnej formie. 2. Pożyczkodawca ma prawo rozwiązać Umowę za 2-miesięcznym wypowiedzeniem w drodze pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości na adres elektroniczny Pożyczkobiorcy. 3. Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w drodze pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości na adres elektroniczny Pożyczkobiorcy w przypadku: a. niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań dotyczących warunków udzielenia Pożyczki określonych w Umowie lub w Warunkach Pożyczki, b. negatywnej oceny ryzyka kredytowego Pożyczkobiorcy. 4. Wypowiedzenie Umowy przez Pożyczkodawcę z przyczyn określonych powyżej nie wpływa na obowiązek wykonania zobowiązań dotyczących spłaty Pożyczki określonych w Umowie, Aneksie do Umowy Pożyczki Odnawialnej lub w Twoich Warunkach Pożyczki. 4 z 6

5 14 Reklamacje 1. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres elektroniczny Pożyczkodawcy bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta. 2. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Pożyczkodawcę reklamacji. 15 Postanowienia końcowe 1. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy czy ich część zostaną uznane za nieważne lub wadliwe, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy. 2. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca uznają, iż dane przesyłane poprzez wiadomość w związku z Umową Pożyczki Odnawialnej są traktowane jako oświadczenie woli każdej ze Stron i wywołują określone skutki prawne. 3. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca uznają, iż dane przesyłane poprzez wiadomość SMS mają charakter informacyjny i nie są traktowane jako oświadczenie woli Stron. 4. Jeżeli dane Pożyczkobiorcy podane podczas rejestracji (w szczególności adres korespondencyjny lub adres zameldowania) uległy zmianie, Pożyczkobiorca ma obowiązek zmienić je za pośrednictwem Profilu Klienta lub dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta. Pożyczkodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z zaniedbaniem powyższego obowiązku przez Pożyczkobiorcę. 5. Pożyczkodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany postanowień Umowy, w tym do zmiany kosztów związanych z Umową, z ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę należy uznać jedną z wymienionych: a. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Pożyczkodawcy, w tym zmiana przepisów podatkowych lub rachunkowych wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki stron Umowy, b. zmiana wysokości, rodzaju lub formy udzielanych Pożyczek przez Pożyczkodawcę, c. zmiana interpretacji przepisów prawa na skutek zapadłych orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji, dobrych praktyk lub zaleceń właściwych organów lub urzędów. 6. O zmianie postanowień Umowy Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę w formie pisemnej przed datą wejścia w życie zmian do Umowy poprzez wskazanie Pożyczkobiorcy postanowień, które uległy zmianie, wraz ze wskazaniem nowego brzmienia tych postanowień oraz podaniem daty wejścia w życie zmienionej Umowy. Pożyczkobiorca zostanie poinformowany o zmianie postanowień Umowy poprzez przesłanie jej treści w zmienionym brzmieniu również za pomocą wiadomości na adres wskazany przez Pożyczkobiorcę. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca zwróci się do Pożyczkodawcy z wnioskiem o przesłanie zmienionej Umowy, Pożyczkodawca po otrzymaniu wniosku doręczy Pożyczkobiorcy w formie pisemnej Umowę w nowym brzmieniu. Zmiana Umowy będzie wiążąca dla Pożyczkobiorcy, jeżeli Pożyczkobiorca nie wypowie Umowy na zasadach określonych w Umowie z zachowaniem najbliższego okresu wypowiedzenia Umowy liczonego od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę zawiadomienia o zmianie Umowy, o którym mowa powyżej. 7. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów w rozumieniu Ustawy jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (ul. Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa). 8. Jeżeli Pożyczkodawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wobec Pożyczkobiorcy, a żądanie przez Pożyczkobiorcę wykonania tego zobowiązania nie było skuteczne, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń o wykonanie tego zobowiązania od Pożyczkodawcy. 9. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami jest sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania pozwanego, tj. sąd właściwy dla siedziby Pożyczkodawcy, jeżeli stroną pozwaną jest Pożyczkodawca, albo sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Pożyczkobiorcy, jeżeli to Pożyczkobiorca jest stroną pozwaną. 10. Powództwo o ustalenie istnienia Umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, jak też o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy można także wytoczyć przed sądem miejsca jej wykonania. 11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy. 12. Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 1) Tabela Opłat i Prowizji; 2) Formularz odstąpienia. Pożyczkobiorca Za Pożyczkodawcę (Czytelny podpis, imię i nazwisko) Załącznik nr 1 do UMOWY POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL Tabela Opłat i Prowizji Vivus Finance sp. z o.o. Lp. Nazwa Opłaty Wartość Opłaty 1 Odsetki za nieterminową płatność Pożyczki Czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP 12% (wartość na dzień ) W sytuacji gdyby zmiana wysokości odsetek maksymalnych następująca w dowolnym momencie trwania Umowy miała prowadzić do pobierania przez Pożyczkodawcę odsetek umownych w wysokości przekraczającej wysokość odsetek maksymalnych, Pożyczkodawca samoistnie, obniży oprocentowanie do wartości odpowiadającej nowej wysokości odsetek maksymalnych. Jeżeli zmiana stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego będzie polegać na jej podwyższeniu, Pożyczkodawca jest uprawniony do naliczenia odsetek za zwłokę na podstawie tej podwyższonej wysokości. 2 Opłata za zmianę sposobu spłaty Pożyczki na Plan Spłat 20% od kwoty kapitału Pożyczki pozostałego do spłaty na dzień zawarcia Planu Spłat 3 Opłata za monit SMS* 2 PLN 4 Opłata za monit telefoniczny* 5 PLN 5 Opłata za monit listowny wysyłany drogą pocztową, który następuje kolejno po upływie 15, 30, 60 dni od upływu Terminu Spłaty Pożyczki list polecony* 6 Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego 15 PLN Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego są pobierane w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji jak również pozostałe koszty określone przepisami prawa. * Naliczone opłaty za dokonane czynności windykacyjne nie mogą przekroczyć 15 PLN dziennie i 55 PLN w danym miesiącu rozliczeniowym. 5 z 6

6 Wartość prowizji w % za udzielenie raz okresu spłaty pożyczki Vivus Finance sp. z o.o. Okres trwania pożyczki (dni) Wartość prowizji w % za udzielenie pożyczki Kwota pożyczki (PLN) ,00% 9,79% 8,19% 7,23% 6,58% 6,13% 5,78% 5,51% 5,30% 2 13,36% 10,12% 8,51% 7,54% 6,89% 6,43% 6,08% 5,82% 5,60% 3 13,71% 10,46% 8,83% 7,85% 7,20% 6,74% 6,39% 6,12% 5,90% 4 14,07% 10,79% 9,15% 8,17% 7,51% 7,04% 6,69% 6,42% 6,20% 5 14,42% 11,12% 9,47% 8,48% 7,82% 7,35% 7,00% 6,72% 6,50% 6 14,78% 11,45% 9,79% 8,79% 8,13% 7,65% 7,30% 7,02% 6,80% 7 15,13% 11,78% 10,11% 9,11% 8,44% 7,96% 7,60% 7,32% 7,10% 8 15,49% 12,12% 10,43% 9,42% 8,75% 8,27% 7,91% 7,62% 7,40% 9 15,84% 12,45% 10,75% 9,74% 9,06% 8,57% 8,21% 7,93% 7,70% 10 16,20% 12,78% 11,07% 10,05% 9,37% 8,88% 8,51% 8,23% 8,00% 11 16,55% 13,11% 11,39% 10,36% 9,68% 9,18% 8,82% 8,53% 8,30% 12 16,91% 13,45% 11,72% 10,68% 9,98% 9,49% 9,12% 8,83% 8,60% 13 17,26% 13,78% 12,04% 10,99% 10,29% 9,80% 9,42% 9,13% 8,90% 14 17,62% 14,11% 12,36% 11,30% 10,60% 10,10% 9,73% 9,43% 9,20% 15 17,97% 14,44% 12,68% 11,62% 10,91% 10,41% 10,03% 9,74% 9,50% 16 18,33% 14,77% 13,00% 11,93% 11,22% 10,71% 10,33% 10,04% 9,80% 17 18,68% 15,11% 13,32% 12,25% 11,53% 11,02% 10,64% 10,34% 10,10% 18 19,04% 15,44% 13,64% 12,56% 11,84% 11,33% 10,94% 10,64% 10,40% 19 19,39% 15,77% 13,96% 12,87% 12,15% 11,63% 11,24% 10,94% 10,70% 20 19,75% 16,10% 14,28% 13,19% 12,46% 11,94% 11,55% 11,24% 11,00% 21 20,10% 16,44% 14,60% 13,50% 12,77% 12,24% 11,85% 11,54% 11,30% 22 20,46% 16,77% 14,92% 13,81% 13,08% 12,55% 12,15% 11,85% 11,60% 23 20,81% 17,10% 15,24% 14,13% 13,39% 12,86% 12,46% 12,15% 11,90% 24 21,17% 17,43% 15,56% 14,44% 13,69% 13,16% 12,76% 12,45% 12,20% 25 21,52% 17,76% 15,88% 14,76% 14,00% 13,47% 13,06% 12,75% 12,50% 26 21,88% 18,10% 16,20% 15,07% 14,31% 13,77% 13,37% 13,05% 12,80% 27 22,23% 18,43% 16,53% 15,38% 14,62% 14,08% 13,67% 13,35% 13,10% 28 22,59% 18,76% 16,85% 15,70% 14,93% 14,38% 13,97% 13,66% 13,40% 29 22,94% 19,09% 17,17% 16,01% 15,24% 14,69% 14,28% 13,96% 13,70% 30 23,30% 19,43% 17,49% 16,33% 15,55% 15,00% 14,58% 14,26% 14,00% Wartość prowizji w % okresu spłaty pożyczki Kwota pożyczki (PLN) Okres przedłużenia spłat pożyczki (dni) % 21.45% 30.00% % 17.76% 25.42% % 15.92% 23.13% % 14.81% 21.75% % 14.07% 20.83% % 13.55% 20.18% % 13.15% 19.69% % 12.85% 19.31% % 12.60% 19.00% Załącznik nr 2 do UMOWY POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL FORMULARZ ODSTĄPIENIA Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy/pożyczki VIVUS FINANCE Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia Warszawa Tel.: Adres Dane Pożyczkobiorcy imię: PESEL: nazwisko: ulica: miejscowość: numer telefonu komórkowego: kod pocztowy: numer pożyczki: Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 126, poz. 715) oraz 12 Umowy niniejszym odstępuję od: Umowy pożyczki numer (prosimy wpisać numer pożyczki) (tylko, kiedy chcesz odstąpić od aktualnie udzielonej Tobie pożyczki, przy zachowaniu możliwości ubiegania się o kolejną pożyczkę) Umowy dnawialnej (kiedy chcesz trwale odstąpić od Umowy pożyczki i współpracy z Vivus.pl) Niniejszy Formularz odstąpienia prosimy przesłać pocztą elektroniczną lub listem na adres pocztowy: VIVUS FINANCE sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 56, Warszawa m i e j s c o w o ś ć, d a t a i p o d p i s p o ż y c z k o b i o r c y 6 z 6

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą: Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, 00-807 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin )

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) I. Zakres stosowania Regulaminu 1.1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do umów pożyczek pieniężnych ( Umowa Pożyczki ), których stronami są Axcess Financial

Bardziej szczegółowo

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - PESEL Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 budynek nr 75, 86-300 Grudziądz pod numerem REGON: 341227751,

Bardziej szczegółowo

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 %

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 % Reprezentatywny przykład Umowy pożyczki Pożyczkodawca: Aasa Polska S.A. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa NIP: 5252528111, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI PESEL. numer telefonu. numer klienta. numer konta bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę do przelewu kwoty pożyczki

UMOWA POŻYCZKI PESEL. numer telefonu. numer klienta. numer konta bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę do przelewu kwoty pożyczki UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu w pomiędzy: Pożyczkobiorcą Panią/Panem Imię dowód osobisty adres zameldowania Nazwisko Ulica PESEL data urodzenia dzień, miesiąc, rok nr domu, nr mieszkania numer telefonu

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA)

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) WZÓR UMOWY POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ONLINE NR [ ]

UMOWA POŻYCZKI ONLINE NR [ ] UMOWA POŻYCZKI ONLINE NR [ ] 1. Data zawarcia umowy [ ] Niniejsza umowa ramowa (w dalszej części określana jako "Umowa Pożyczki") została zawarta między Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, których szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin kredytów i pożyczek hipotecznych Banku DnB NORD Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193, z 2013 r. poz. 1567. 1), 2) o kredycie konsumenckim Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR / /

UMOWA POŻYCZKI NR / / zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. oraz Powszechną Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo