UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART"

Transkrypt

1 UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym PLN, prowadzącym działalność pod nazwą handlową Bank SMART, a Panem/Panią ( Klient ): Dane osobowe Imiona i nazwisko: Data urodzenia: Dane adresowe Adres zamieszkania Ulica: Numer domu/mieszkania: PESEL: Nazwa dokumentu tożsamości: Seria i nr dokumentu tożsamości: Dane kontaktowe Telefon komórkowy: Kod pocztowy: Miejscowość: Kraj: Adres korespondencyjny Ulica: Numer domu/mieszkania: Kod pocztowy: Miejscowość: Kraj: zwanymi dalej łącznie Stronami. Postanowienia ogólne Umowy Na podstawie niniejszej Umowy, o udzielenie SMART Mikropożyczki dla Klientów indywidualnych Banku SMART ( Umowa Mikropożyczki ), Bank SMART zobowiązuje się wyłącznie za pośrednictwem Zdalnych Kanałów Obsługi do przyznania Klientowi posiadającemu Rachunek ROR prowadzony w walucie PLN - po spełnieniu warunków wskazanych w Umowie Mikropożyczki oraz Regulaminie Mikropożyczki - SMART Mikropożyczki, dostępnej jako limit odnawialny w tym Rachunku ROR ("Mikropożyczka"), 2. Bank SMART świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszej Umowie Mikropożyczki oraz w stanowiących jej integralną część: 1) Regulaminie SMART Mikropożyczki udzielanej Klientom indywidualnym Banku SMART ( Regulamin Mikropożyczki ), 2) Tabeli Oprocentowania, Opłat i Prowizji SMART Mikropożyczki w Banku SMART ( Tabela Mikropożyczki ), 3) Formularzu Informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego w Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym ( Formularz Informacyjny ),

2 4) Komunikacie o Godzinach Granicznych dla Zleceń Płatniczych w obrocie krajowym i dewizowym ( Komunikat ). 3. Klient oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy Mikropożyczki, dokumenty, o których mowa w ust. 2 i Umowa Mikropożyczki zostały mu udostępnione w postaci elektronicznej na trwałym nośniku oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nich zawartych. 4. W przypadku rozszerzenia oferty produktowej Banku SMART i zaoferowania Klientowi przez Bank SMART możliwości korzystania z innych niż wskazane w ust. 1 Produktów Bankowych, Klient będzie mógł z nich korzystać po uprzednim zaakceptowaniu przez Klienta warunków świadczenia usług przez Bank SMART w tym zakresie. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie Mikropożyczki stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Mikropożyczki. Pojęcia użyte w Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie. 6. Niniejsza Umowa Mikropożyczki zostaje zawarta w dniu otrzymania przez Klienta od Banku SMART, za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji o pozytywnej weryfikacji danych Klienta zawartych w Przelewie Autoryzacyjnym lub o przyznaniu Mikropożyczki. 7. Niniejsza Umowa Mikropożyczki zostaje zawarta na czas określony. 8. Klient wyraża zgodę na przesyłanie za pośrednictwem wiadomości tekstowych SMS na podany przez Klienta w Umowie Mikropożyczki numer telefonu informacji związanych z wykonywaniem czynności bankowych wynikających z niniejszej Umowy Mikropożyczki. Klient oświadcza, że nie złożył wniosku o upadłość konsumencką oraz nie zamierza w ciągu najbliższych 12 miesięcy złożyć takiego wniosku i nie zachodzą podstawy do ogłoszenia jego upadłości oraz nie została ogłoszona wobec niego upadłość konsumencka. Mikropożyczka Klient może wnioskować o Mikropożyczkę za pośrednictwem Strony Internetowej Banku SMART. 2. Po całkowitej spłacie Mikropożyczki wraz z oprocentowaniem, opłatami i prowizjami należnymi Bankowi SMART, Klient może złożyć kolejny Wniosek o Mikropożyczkę. Każda kolejna Mikropożyczka stanowi oddzielną i niezależną umowę od poprzedniej Mikropożyczki. 3. Mikropożyczka udzielana jest w kwocie xxx polskich złotych (słownie:..polskich złotych), na okres jednego miesiąca i przeznaczona jest na dowolny cel konsumpcyjny niezwiązany z działalnością gospodarczą Klienta. 4. Mikropożyczka przyznawana jest po łącznym spełnieniu następujących warunków: 1) Klient złożył prawidłowo wypełniony i kompletny Wniosek o Mikropożyczkę, 2) Klient posiada obywatelstwo polskie, miejsce zamieszkania oraz źródła dochodów w Polsce, 3) Przelew Autoryzacyjny zaksięgowany został na rachunku wskazanym przez Bank SMART do 5 Dnia Roboczego Banku od dnia złożenia Wniosku o Mikropożyczkę, do godziny 12 00, 4) wszystkie podane przez Klienta informacje we Wniosku o Mikropożyczkę są zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi otrzymanymi przez Bank SMART w Przelewie Autoryzacyjnym, o którym mowa w Regulaminie Mikropożyczki, 5) Bank SMART pozytywnie zweryfikował Klienta w bazach danych oraz zbiorach danych prowadzonych przez Bank SMART jak i podmioty zewnętrzne, tj. w biurach informacji gospodarczej działających na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz w instytucjach utworzonych na podstawie ustawy Prawo bankowe, w szczególności w Biurze Informacji Kredytowej S.A., 6) Klient posiada w ocenie Banku SMART zdolność kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty Mikropożyczki w terminie określonym w niniejszej Umowie Mikropożyczki, 7) Klient spełnił wszystkie warunki wskazane w Regulaminie Mikropożyczki. 5. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania Mikropożyczki zostanie podjęta przez Bank SMART w terminie do 5 Dni Roboczych Banku od dnia złożenia przez Klienta Wniosku o Mikropożyczkę. Bank SMART poinformuje Klienta o decyzji w przedmiocie Mikropożyczki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta we Wniosku o Mikropożyczkę adres. 6. Umowa Mikropożyczki zostaje zawarta w dniu otrzymania przez Klienta od Banku SMART, za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji o przyznaniu Mikropożyczki. 7. Mikropożyczka jest udzielana na okres od dnia uruchomienia limitu w Rachunku ROR do dnia. z zastrzeżeniem 6 Umowy Mikropożyczki. 8. Jeżeli dzień spłaty Mikropożyczki, Kosztów Mikropożyczki, odsetek, prowizji lub opłat przypada na dzień ustawowo wolny od pracy oraz soboty, środki w kwocie wymaganej spłaty powinny być zapewnione na Rachunku ROR w ostatnim dniu roboczym przed dniem płatności.

3 3. 1. W związku z udzieleniem Mikropożyczki Klient zapłaci na rzecz Banku SMART: 1) oprocentowanie w wysokości 6 % w skali roku, 2) opłatę za obsługę Mikropożyczki w kwocie., 3) prowizję za ocenę zdolności kredytowej Klienta w kwocie., 4) prowizję za uruchomienie Mikropożyczki w kwocie., (dalej łącznie Koszty Mikropożyczki ). 2. Klient obowiązany jest do spłaty Kosztów Mikropożyczki do dnia. 3. Spłata Kosztów Mikropożyczki następuje poprzez pobranie przez Bank SMART z Rachunku ROR należnej kwoty, na podstawie pełnomocnictwa, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Umowy Mikropożyczki. Pobrane przez Bank SMART Koszty Mikropożyczki mogą powiększyć stan zadłużenia Klienta z tytułu wykorzystanej Mikropożyczki. 4. Bank SMART nie obciąża środków przyznanych z tytułu Mikropożyczki oprocentowaniem innym niż wskazane w 3, 4 oraz 6 Umowy Mikropożyczki. 5. Za czynności związane z obsługą Mikropożyczki Bank SMART pobiera w ciężar Rachunku ROR, bez odrębnych dyspozycji Klienta, opłaty i prowizje, o których mowa w Tabeli Mikropożyczki, Umowie Mikropożyczki oraz Regulaminie Mikropożyczki. 6. Klient może spłacić zadłużenie z tytułu Mikropożyczki w całości lub w części, w każdym czasie, przed terminem jej wymagalności, bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu, po złożeniu Bankowi SMART, za pośrednictwem Zdalnych Kanałów Obsługi, Dyspozycji wcześniejszej spłaty Mikropożyczki Od dnia wymagalności wierzytelności Banku SMART z tytułu Mikropożyczki, Kosztów Mikropożyczki, odsetek, prowizji lub opłat zmniejszenie zobowiązań z ich tytułu następuje z każdego wpływu środków na Rachunek ROR, w którym Mikropożyczka została udzielona. Klient upoważnia Bank SMART do zaliczania wszelkich wpłat dokonywanych na Rachunek ROR, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, na poczet zmniejszenia zobowiązań z tytułu udzielonej Klientowi Mikropożyczki, Kosztów Mikropożyczki, odsetek, prowizji lub opłat bez składania odrębnej Dyspozycji. Kolejność zaliczania wpłat określona została w Regulaminie Mikropożyczki. 2. W przypadku braku spłaty wierzytelności Banku SMART z tytułu Mikropożyczki, Kosztów Mikropożyczki, odsetek, prowizji lub opłat w terminach wskazanych w Umowie Mikropożyczki lub Regulaminie Mikropożyczki, Bank SMART będzie uprawniony do wezwania Klienta, samodzielnie lub za pośrednictwem innych podmiotów, do zapłaty wymagalnych należności, w sposób opisany szczegółowo w Regulaminie Mikropożyczki. 5. Bank SMART ma prawo obciążać Klienta odsetkami za opóźnienie za cały okres istnienia zaległości. Odsetki za opóźnienie naliczane będą w wysokości równej czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Wysokość stopy kredytu lombardowego podawana jest na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego i na dzień złożenia przez Klienta wniosku wynosi Jako zabezpieczenie spłaty Mikropożyczki wraz z Kosztami Mikropożyczki oraz innymi odsetkami, opłatami i prowizjami, o ile zostały naliczone na podstawie niniejszej Umowy Mikropożyczki, Klient upoważnia Bank SMART do zaliczenia na poczet spłat wymagalnych wierzytelności środków znajdujących się na innych rachunkach bankowych lub lokatach terminowych, zarówno obecnych jak i przyszłych, prowadzonych na rzecz Klienta w FM Bank PBP S.A., w oparciu o pełnomocnictwo, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Umowy Mikropożyczki. 2. W przypadku określonym w ust. 1 Bank SMART pobiera i zalicza wymagalne kwoty w kolejności określonej w Regulaminie Mikropożyczki. Zdalne Kanały Obsługi i składanie Dyspozycji Klient oświadcza, że w zakresie roszczeń Banku SMART wynikających z Umowy Mikropożyczki w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.), dobrowolnie poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego. 2. Klient upoważnia Bank SMART do:

4 1) wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty zadłużenia nie wyższej niż polskich złotych (słownie: polskich złotych.) 2) wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w terminie trzech lat od dnia spłaty Mikropożyczki wskazanego w 2 ust. 9 niniejszej Umowy Mikropożyczki. 3. Bank SMART informuje, że w oparciu o złożone przez Klienta w ust. 2 pkt 1 oświadczenie o poddaniu się egzekucji będzie uprawniony po powstaniu wymagalnej wierzytelności do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. Tytuł ten będzie mógł być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności Bank SMART, na warunkach określonych w Regulaminie Rachunków, umożliwia Klientowi składanie Dyspozycji oraz dostęp do Rachunków i innych Produktów Bankowych poprzez Zdalne Kanały Obsługi, w tym Bankowość Mobilną, Bankowość Internetową oraz Serwis Telefoniczny COK. 2. Szczegółowe zasady korzystania ze Zdalnych Kanałów Obsługi określone zostały w Regulaminie Rachunków. 3. Klient wyraża zgodę na rejestrowanie i przechowywanie wszystkich połączeń audio prowadzonych z Bankiem SMART za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK. Zarejestrowane nagrania są chronione przed dostępem osób trzecich i w przypadku zaistnienia sporu, co do treści złożonych dyspozycji stanowią dowód zgodnie z zasadami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Reklamacje Klient uprawniony jest do składania reklamacji w trybie wskazanym w Regulaminie Mikropożyczki 1) Bank SMART rozpatruje oraz udziela pisemnej odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu. 2) W sprawach szczególnie trudnych dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania reklamacji, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania reklamacji. Klient jest informowany przed upływem 30 dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji o przyczynie jego wydłużenia, wskazaniu okoliczności które muszą zostać ustalone oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. 2. Bank SMART przekazuje odpowiedź na złożoną reklamacje w trakcie rozmowy telefonicznej z Klientem, a jeżeli rozmowa telefoniczna z Klientem nie jest możliwa, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listownie na adres korespondencyjny Klienta. Zmiana Umowy Z zastrzeżeniem ust. 3 zmiana postanowień Umowy Mikropożyczki, w tym w zakresie Okresu Kredytowania wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i będzie wprowadzona w drodze aneksu. 2. Zmiana Umowy Mikropożyczki w zakresie: 1) zmiany danych osobowych Klienta, 2) wprowadzenia nowych Produktów Bankowych, w szczególności wprowadzenia lub zmiany nazwy handlowej Banku SMART lub Produktów Bankowych oferowanych przez Bank SMART, 3) zmiany Regulaminu Mikropożyczki oraz Tabeli Mikropożyczki, - nie wymagają podpisania aneksu do niniejszej Umowy Mikropożyczki. 3. Bank SMART jest uprawniony do zmiany Regulaminu Mikropożyczki, Tabeli Mikropożyczki oraz Komunikatu na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie Mikropożyczki. Wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy Umowa Mikropożyczki może być wypowiedziana przez każdą ze Stron, w formie pisemnej, na warunkach określonych w Regulaminie Mikropożyczki: 1) z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia - w przypadku wypowiedzenia Umowy Mikropożyczki przez Klienta, 2) z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia - w przypadku wypowiedzenia Umowy Mikropożyczki przez Bank SMART, z tym zastrzeżeniem, że wypowiedzenie Umowy Mikropożyczki przez Bank SMART może

5 zostać dokonane wyłącznie z ważnych powodów określonych w Regulaminie Mikropożyczki wraz z podaniem tych powodów Klientowi. 2. Termin wypowiedzenia wskazany w ust. 1 pkt 1) nie ma zastosowania, w przypadku dokonywania przez Klienta wypowiedzenia Umowy Mikropożyczki ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn i na zasadach określonych w Regulaminie Mikropożyczki. 3. Szczegółowe zasady, tryb i skutki wypowiedzenia Umowy lub jej rozwiązania określone zostały w Regulaminie Mikropożyczki. 4. Klient zobowiązany jest do spłaty, do końca okresu wypowiedzenia, całości wymagalnego zadłużenia wobec Banku SMART wraz z należnymi odsetkami, opłatami i prowizjami. W przypadku zaniechania przez Klienta spłaty zadłużenia do czasu upływu okresu wypowiedzenia, Bank SMART jest uprawniony po upływie okresu wypowiedzenia do naliczania odsetek jak od zadłużenia przeterminowanego. Prawo Klienta do odstąpienia od Umowy Klient uprawniony jest do odstąpienia od Umowy Mikropożyczki ( Odstąpienie od Umowy Mikropożyczki ), w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu. Zawierając Umowę Mikropożyczki Klient potwierdza, iż wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Mikropożyczki Bank SMART przekazał Klientowi wraz z niemniejszą Umową Mikropożyczki. 2. Dla zachowania terminu wskazanego w ust. 1wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed tym terminem. 3. W przypadku Odstąpienia od Umowy Mikropożyczki uważa się ją za niezawartą a Klient zwolniony jest od wszelkich zobowiązań wynikających z jej zawarcia, w tym także ewentualnych opłat i prowizji naliczonych zgodnie z obowiązującą Tabelą Mikropożyczki, za wyjątkiem odsetek od Mikropożyczki za okres od dnia uruchomienia limitu w Rachunku ROR do dnia spłaty Mikropożyczki w wysokości 6% w skali roku z zastrzeżeniem ust W razie odstąpienia od Umowy Mikropożyczki Klient zwraca niezwłocznie Bankowi SMART kwotę udostępnionej Mikropożyczki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy Mikropożyczki. 5. W przypadku gdy Klient nie zwrócił Bankowi SMART kwoty udostępnionej Mikropożyczki w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Mikropożyczki lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Mikropożyczki, Bank SMART ma prawo obciążać Klienta odsetkami za opóźnienie za cały okres istnienia zaległości w wysokości równej czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Rachunek ROR lub Rachunek Oszczędnościowy Klienta nie zostaje uznany odsetkami, które przysługiwałyby mu na podstawie Tabeli Rachunków gdyby dyspozycja odnośnie odstąpienia nie została złożona. Przetwarzanie danych osobowych Klient oświadcza, że został poinformowany, że: 1) FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39A, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, będzie przetwarzał dotyczące go dane osobowe w bankowym zbiorze danych w celu wykonywania czynności bankowych, których jest stroną, 2) ma prawo dostępu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania, 3) ma prawo zgłaszania sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług FM Banku PBP S.A. 2. Klient oświadcza, że został poinformowany, iż FM Bank PBP S.A. w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy Mikropożyczki oraz w celu realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków FM Banku PBP S.A. związanych z wykonywaniem czynności bankowych, może przekazać jego dane osobowe do: 1) Systemu BANKOWY REJESTR bazy danych, której administratorem w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, adres Biura Obsługi Klienta ul. Postępu 17a, Warszawa, 2) Biur Informacji Gospodarczej działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,

6 3) innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe. 3. Klient został poinformowany, że podane przez niego dane osobowe będą przetwarzane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a ustawy Prawo bankowe oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz w celu stosowania przez banki metod statystycznych. 4. Klient został poinformowany o dobrowolnym charakterze przekazania swoich danych osobowych, prawie kontroli przetwarzania swoich danych osobowych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania tych danych w zbiorze danych Banku SMART. 5. Klient upoważnia Bank SMART do wystąpienia, również za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A., do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących jego osoby, w tym informacji o wymagalnych zobowiązaniach powstałych przed dniem wejścia w życie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. 6. Bank SMART może przekazać do Biur Informacji Gospodarczej, o których mowa w ust. 2 pkt 2 informacje o wymagalnych zobowiązaniach Klienta wynikających z niniejszej Umowy Mikropożyczki, gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) łączna kwota wymagalnych zobowiązań Klienta wobec Banku SMART wynosi co najmniej 200 zł oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni, 2) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank SMART listem poleconym albo doręczenia Klientowi do rąk własnych, na adres wskazany we Wniosku przez Klienta, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do Biur informacji Gospodarczej, o których mowa w ust. 2 pkt 2, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania informacji o wymagalnych zobowiązaniach Klienta wynikających z niniejszej Umowy Mikropożyczki. Postanowienia końcowe W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Mikropożyczki Klient ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia mu jej postanowień oraz informacji określonych w art. 27 Ustawy o usługach płatniczych, tj. dotyczących: 1) korzystania z usług świadczonych przez Bank SMART na podstawie Umowy Mikropożyczki, 2) opłat, stóp procentowych i kursów walut, 3) zasad komunikowania się z Bankiem SMART, 4) środków ochronnych i naprawczych, 5) zmian i wypowiedzenia Umowy Mikropożyczki, 6) procedur rozstrzygania sporów. 2. Klient ma prawo do otrzymania bezpłatnego projektu Umowy Mikropożyczki, Formularza Informacyjnego, Regulaminu Mikropożyczki, Tabeli Mikropożyczki oraz Komunikatu zgodnie z warunkami przewidzianymi w art. 12 Ustawy o kredycie konsumenckim. 3. Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu informacji, o których mowa w ust. 1 i 2 pocztą elektroniczną na podany w niniejszej Umowie Mikropożyczki adres Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu pocztą elektroniczną, na podany w niniejszej Umowie Mikropożyczki adres , informacji w przedmiocie planowanych zmian Regulaminu Mikropożyczki, Tabeli Mikropożyczki oraz Komunikatu. 16. Oświadczenia woli, o których mowa w 3 ust. 3, 7 ust. 1 oraz 8, tj. o udzieleniu pełnomocnictwa, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Umowy Mikropożyczki oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji, składane są w postaci elektronicznej, tj. w trybie, o którym mowa w art. 7 ustawy Prawo bankowe, a dokumenty związane z czynnościami bankowymi są sporządzane na elektronicznych nośnikach informacji. Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy Prawo bankowe.

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO 1 Zawarta pomiędzy: 2 Zawarta w dniu pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART MIKROPOŻYCZKI UDZIELANEJ KLIENTOM INDYWIDUALNYM BANKU SMART

REGULAMIN SMART MIKROPOŻYCZKI UDZIELANEJ KLIENTOM INDYWIDUALNYM BANKU SMART REGULAMIN SMART MIKROPOŻYCZKI UDZIELANEJ KLIENTOM INDYWIDUALNYM BANKU SMART Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Mikropożyczki udzielanej Klientom indywidualnym Banku SMART zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

REGULAMIN SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO REGULAMIN SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Kredytu Gotówkowego (dalej Regulamin Kredytu ), określa zasady udzielania i spłaty SMART Kredytu Gotówkowego. Stanowi on integralną

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR Obowiązuje od dnia 18 grudnia 2011 r. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR W dniu */ wypełnia PKO Bank Polski SA pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Kredytów dla profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >>

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >> Załącznik Nr 3 do PO No A-V- * oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie operacyjnym mbanku dawnego MultiBanku ** oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie

Bardziej szczegółowo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo W dniu... r. */wypełnia Bank/ w Warszawie, pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa o Kartę Kredytową Citibank ( Umowa )

Umowa o Kartę Kredytową Citibank ( Umowa ) Adres dostarczenia Umowy..... imię i nazwisko..... ulica, numer domu/lokalu..... kod i miejscowość Umowa o Kartę Kredytową Citibank ( Umowa ) Zawarta między Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki w rachunku nr

Umowa pożyczki w rachunku nr <numer pożyczki> Umowa pożyczki w rachunku nr zwana dalej Umową, zawarta w dniu w miejscowości pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław, wpisana

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR..

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR.. UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR.. Zawarta w dniu r. w przez: [imiona i nazwisko Posiadacza karty] adres zamieszkania: adres korespondencyjny:.. numer PESEL:.. dokument tożsamości: zwanego/ną

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU (Modulo)

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU (Modulo) Załącznik nr 5 UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU W dniu pomiędzy Bankiem Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu z siedzibą w Radomiu ul. Waryńskiego 2, 26-600

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR W Z Ó R Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR zwana dalej Umową kredytu zawarta w dniu, [data zawarcia umowy], w [miejsce zawarcia umowy] pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

BRE Bank SA. Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013)

BRE Bank SA. Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013) BRE Bank SA Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013) Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia Kredytu w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo W dniu...* /wypełnia PKO Bank Polski SA/ w Warszawie pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 1, 02-1

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ]

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ] Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer Umowa o kredyt ("Umowa") zawarta pomiędzy Ikano Bank GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia...

UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia... UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia... w.. pomiędzy: Imiona i Nazwisko:, zamieszkałą/ym:.., legitymującą/ym się dowodem tożsamości.., nr PESEL., zwaną/ym dalej Kredytobiorcą, a Euro Bankiem Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo