1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne"

Transkrypt

1 I. Zawartość opracowania Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne 1. Uprawnienia projektanta architektury Str.3 2. PrzynaleŜność projektanta do Izby Budowlanej Str.4 3. Uprawnienia sprawdzającego architekta Str.5 4. PrzynaleŜność sprawdzającego do Izby Budowlanej Str.6 III. Opis techniczny 1. Dane ogólne Str.7 2. Podstawa opracowania Str.7 3. Zakres opracowania Str.7 4. Opis terenu prac Str.7 5. Dane powierzchniowo-kubaturowe inwestycji Str Projektowany układ funkcjonalno- przestrzenny budynków Str Dane technologiczne Str Warunki gruntowo-wodne Str Konstrukcja obiektów Str Wykończenie Str Uzgodnienia dla osób niepełnosprawnych Str Charakterystyka energetyczna przegród Str Charakterystyka ekologiczna Str Warunki ochrony przeciwpoŝarowej Str Projektowana charakterystyka energetyczna Str Informacja BIOZ Str II. Spis rysunków AP-01 Projekt zagospodarowania działki - skala 1: 500 AP-02 Elewacja wschodnia. Elewacja zachodnia - skala 1: 200 AP-03 Elewacja południowa. Elewacja północna - skala 1: 200 AP-04 Rzut przyziemia hali - skala 1: 250 AP-05 Rzut dachu hali - skala 1: 250 AP-06 Rzut przyziemia budynku biurowego - skala 1: 200 AP-07 Rzut pietra budynku biurowego - skala 1: 200 AP-08 Przekroje A-A; B-B; C-C; D-D; E-E ;F-F - skala 1: 200 AP-09 Przekroje AB-AB; BB-BB - skala 1: 100 AP-10 Strefy poŝarowe - skala 1:200 AP-11 Wizualizacja AP-12 Biurowiec.Zestawienia AP-13 Hala. Zestawienia

2 1.0 DANE OGÓLNE OPIS TECHNICZNY 1.1 Inwestor Centrum Klima S.A ul. Noakowskiego Tytuł inwestycji Budowa hali produkcyjnej z częścią magazynową oraz budynkiem biurowo- socjalnym 1.3 Adres inwestycji Wieś Wieruchów działka 74/1 gmina OŜarów Mazowiecki 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 2.1 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydany przez Urząd Miasta i Gminy OŜarów Mazowiecki ul. Kolejowa Warunki gruntowo wodne określone na podstawie dokumentacji geoinŝynierskiej 2.3 Przepisy prawa Budowlanego, Warunków Technicznych i Polskich Norm budowlanych wytyczne Inwestora 2.4 Zmiany wprowadzone przez Inwestora 3.0 ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem inwestycji jest budowa Hali produkcyjnej z częścią magazynową oraz budynkiem biurowo- socjalnym wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej. 4.0 OPIS TERENU PRAC Teren inwestycji połoŝony jest we wsi Wieruchów działka o numerze ewidencyjnym 74/1 gmina OŜarów Mazowiecki przy zbiegu ulic Sochaczewskiej i Świerkowej. Teren płaski, nieogrodzony, niezabudowany, nieuzbrojony. 5.0 DANE POWIERZCHNIOWO- KUBATUROWE 5.1 Budynek biurowy Dane ogólne Poziom+-0.00=105.70m Długość L m Szerokość S 1-15,34m Długość L 2-28,59m Szerokość S m Wysokość H - 9,20m Powierzchnia uŝytkowa parteru - 979,01m 2 Powierzchnia uŝytkowa piętra - 950,38m 2 Powierzchnia uŝytkowa razem ,39m 2 Powierzchnia zabudowy ,22m 2 7

3 Kubatura ,22m Hala produkcyjna Dane ogólne Poziom+-0.00=105,70m Długość m 2 Szerokość - 66,50m 2 Wysokość w kalenicy m Powierzchnia uŝytkowa parteru ,49m 2 Powierzchnia zabudowy -całkowita ,16m 2 Kubatura ,72m Hala magazynowa Dane ogólne Poziom+-0.00=105,70m Długość - 79,43m 2 Szerokość - 66,50m 2 Wysokość m Powierzchnia uŝytkowa parteru ,03m 2 Powierzchnia zabudowy -całkowita ,68m 2 Kubatura ,30m Wiata magazynowa obudowana Dane ogólne Poziom+-0.00=105,70m Długość - 18,63m 2 Szerokość - 8,24m 2 Wysokość - 7,13m Powierzchnia uŝytkowa parteru - 135,86m 2 Powierzchnia zabudowy -całkowita - 153,40m 2 Kubatura ,39m Budynek techniczny Dane ogólne Poziom+-0.00=105,70m Długość - 22,82m 2 Szerokość - 6,97m 2 Wysokość - 4,85m Powierzchnia uŝytkowa parteru - 137,25m 2 8

4 Powierzchnia zabudowy -całkowita - 159,05m 2 Kubatura - 719,70m Zadaszenie Dane ogólne Poziom+-0.00=105,70m Długość - 43,66m 2 Szerokość S1-7,1m 2 Szerokość S2-11.9m 2 Wysokość - 5,0m Powierzchnia uŝytkowa przyziemia - 415,36m 2 Powierzchnia zabudowy -całkowita - 415,36m 2 Kubatura ,8m Zbiornik na wodę poŝarową Dane ogólne Poziom+-0.00=105,90m Średnica zbiornika - ø 6,78m Wysokość - 6,6m Powierzchnia zabudowy - 48,64m 2 Objętość - 222,0m PROJEKTOWANY UKŁAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY Projektowane zadanie to zespół obiektów o róŝnym przeznaczeniu połączonych ze sobą w poziomie parteru. 6.1 Budynek biurowy Budynek usytuowany od strony południowej działki. Obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, w konstrukcji szkieletowej Ŝelbetowej. Główne wejście do budynku dla pracowników biurowych oraz klientów centralnie od strony południowej. Pracownicy produkcyjni i magazynowi wchodzą na parter budynku biurowego oddzielnym wejściem usytuowanym w zachodniej ścianie obiektu. Pomieszczenia socjalne dla męŝczyzn i kobiet pracujących na produkcji i w magazynie wyrobów gotowych usytuowano na piętrze budynku biurowego. W pomieszczeniu śniadań kaŝdy pracownik fizyczny posiada własną szafkę śniadaniową, a w szatni szafkę na odzieŝ wierzchnią i oddzielną na odzieŝ roboczą. 9

5 W zespole szatniowym wydzielono pomieszczenia umywalni i natrysków, osobno dla męŝczyzn i kobiet. W poziomie parteru i piętra zaprojektowano pomieszczenia biurowe stałej pracy dla podanych przez Inwestora grup zadaniowych. Dodatkowo na kaŝdej kondygnacji przy klatce schodowej umieszczono zespół sanitarny dla kobiet i męŝczyzn. W poziomie parteru usytuowano salę szkoleń z pomieszczeniem szatni, z wejściem od strony holu głównego lub bezpośrednio z zewnątrz budynku. W poziomie parteru moŝna przejść bezpośrednio do hali produkcyjnej (do innej strefy poŝarowej). Zaplecze techniczne, to jest kotłownię gazową pomieszczenia trafo, rozdzielni SN i NN oraz spręŝarkownię umieszczono w części parterowej na przedłuŝeniu budynku biurowego w stronę północną działki. 6.2 Hala produkcyjno magazynowa Część produkcyjna Hala parterowa, ocieplona, ogrzewana, w konstrukcji stalowej trzynawowej wieloprzęsłowej. W ścianie zachodniej hali produkcyjnej zaprojektowano bramę do załadunku surowca (blachy) z poziomu terenu. Bramę tę inwestor wykorzysta jako luk montaŝowy do zamaszynowienia hali. W osi bramy przez całą szerokość hali projektuje się suwnicę o udźwigu 8 t. Dodatkowo, równieŝ do strony zachodniej projektuje się dok rozładunkowy dla samochodów cięŝarowych (obniŝenie terenu). Samochody parkują tyłem do doku rozładunkowego, a naprowadzacze na placu manewrowym ułatwiają ustawienie prostopadłe do doku. Rozładunek samochodu przez dok oraz rampę nastawną wykonuje ręczny wózek widłowy, natomiast wyładunek surowca z paki samochodu, z poziomu posadzki wykonuje wózek boczny spalinowy. Na hali rozmieszczone będą urządzenia do cięcia i gięcia arkuszy blachy oraz wykonania blaszanych kształtek kanałów wentylacyjnych, okrągłych i kwadratowych. Odpad z procesu produkcji stanowią ścinki stalowe wyrzucane do kontenera przy bramie wjazdowej do hali (ściana zachodnia). Na przedłuŝeniu hali produkcyjnej projektuje się halę magazynową produktów gotowych. Pomiędzy halami umieszczono dwie bramy segmentowe otwierane elektrycznie oraz drzwi do komunikacji pieszej. Bramy słuŝą do bezkolizyjnej komunikacji wózków przewoŝących towar do magazynu oraz wózków wjeŝdŝających do hali produkcyjnej. 10

6 6.2.2 Część magazynowa Hala parterowa, ocieplona, ogrzewana, w konstrukcji stalowej trzynawowej wieloprzęsłowej. Pomiędzy halami, po stronie hali magazynowej w części zachodniej wydzielono pomieszczenia biurowe, pomieszczenie oczekiwania dla kierowców przyjeŝdŝających z surowcem lub odbierających wyrób gotowy z magazynu, oraz pomieszczenia socjalne dla tych osób. Dyspozytor produkcji oraz magazynu przebywają czasowo w pomieszczeniach biurowych, ich miejsce pracy jest na hali produkcyjnej lub magazynowej. Z części produkcyjnej wyrób gotowy na paletach trafia do magazynu i dalej na regał ramowy. W magazynie wyrób gotowy składowany będzie na regałach ramowych, na paletach EURO, na pięciu poziomach składowania, zaś towar nietypowy w koszach stalowych na posadzce. Rozładunek magazynu następował będzie od strony zachodniej przez bramy w poziomie terenu (posadzki) jak równieŝ doki załadunkowo-rozładunkowe z poziomu -1,20 cm poniŝej poziomu zera posadzki. 6.3 Wiata magazynowa Hala parterowa w konstrukcji stalowej, jednonawowa, trzyprzęsłowa z dachem jednospadowym na stronę południową, nieocieplona, nieogrzewana, obudowana blachą. W hali na regałach wspornikowych składowane będą arkusze wielkoformatowe blachy do produkcji kształtek wentylacyjnych. Operacje załadunku oraz rozładunku regałów wykonywał będzie czołowy wózek widłowy. W ścianie południowej hali umieszczono trzy bramy wjazdowe. 6.4 Budynek techniczny Budynek usytuowany przy północno-wschodniej ścianie hali magazynowej. Obiekt parterowy, murowany, ocieplony, ogrzewany z dachem jednospadowym na stronę północną. W budynku wydzielono ścianami murowanymi pomieszczenie ładowania wózków akumulatorowych, oraz dwa pomieszczenia na magazyny podręczne. W pomieszczeniu magazynowym z zewnętrznym wejściem od strony północnej wydzielono boks z siatki na agregat prądotwórczy oraz hydrofor. Pozostałą powierzchnię moŝna wykorzystać na materiały i urządzenia do pielęgnacji zieleni. 11

7 6.5 Zadaszenie Pod zadaszeniem od strony północnej składowane będą opakowania kartonowe, folia PCV palety EURO potrzebne w procesie produkcji lub magazynowania, oraz materiały uszkodzone np. palety EURO w oczekiwaniu na wywóz. 6.6 Zbiornik na wodę poŝarową Z uwagi na niewystarczające ciśnienie w sieci wodociągowej w północno wschodniej części działki projektuje się zbiornik wody poŝarowej, który stanowi zapas dla działania hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych uŝytych w akcji gaśniczej. 7.0 DANE TECHNOLOGICZNE 7.1 Warunki pracy Kompleks zakładowy składa się z trzech rejonów o róŝnych warunkach pracy i doświetlenia miejsca pracy. Budynek biurowy - stała praca ludzi. Oświetlenie naturalne pomieszczeń biurowych. Pomieszczenia pomocnicze, socjalno-bytowe - światło sztuczne. Hala produkcyjna stała praca ludzi. Oświetlenie naturalne przez pasma świetlne w połaci dachu (1/8 powierzchni dachu). Hala magazynowa - w pomieszczeniach biurowych czasowa praca ludzi, w strefie ekspedycji wyrobu gotowego oświetlenie naturalne przez pasma świetlne w połaci dachu (1/12 powierzchni dachu) oraz oświetlenie sztuczne w korytarzach pracy gdzie pracownik jeździ na wózku i następuje operacja zdjęcia i włoŝenia palety w miejsce regałowe (np. na wys. 8m). Pracownik wykonuje ją z poziomu wózka, patrząc na ekran monitora umieszczonego na wózku. Praca w korytarzu między regałowym jest czasowa. 7.2 Zatrudnienie: Budynek biurowy - praca w systemie jednozmianowym - zatrudnienie około 30 kobiet i 20 męŝczyzn Produkcja - praca w systemie dwuzmianowym - zatrudnienie około 15 kobiet na zmianę i 50 męŝczyzn na zmianę Magazyn - praca w systemie dwuzmianowym 12

8 - zatrudnienie około 10 męŝczyzn na zmianę 7.3 Urządzenia socjalne: Budynek biurowy Pracownicy umysłowi - pomieszczenie socjalne w poziomie parteru i piętra. Pracownicy fizyczni: Dla męŝczyzn: Szatnia dla około 130 męŝczyzn na dwie zamiany, o powierzchni 151,06 m 2. W pomieszczeniu znajdują się szafki ubraniowe dwudzielne na odzieŝ wierzchnią oraz roboczą. Szafki stoją na nogach i są wyposaŝone w ławeczki. umywalnia - węzeł sanitarny, składający się 9 umywalek, 1 kabiny WC, 1 pisuaru oraz 8 natrysków. Dla kobiet: Szatnia dla około 30 kobiet o powierzchni 40,64 m 2, oraz umywalnia - węzeł sanitarny, składający się z 2 umywalek, 1 kabiny WC, bidet, oraz 2 natrysków. Jadalnia o powierzchni 98,94m 2 dla 60 osób jednorazowo dodatkowe wyposaŝenie w 3 umywalki i dwa zlewozmywaki Hala produkcyjna - wc dla kobiet i męŝczyzn Hala magazynowa - wc dla męŝczyzn, dostępny równieŝ dla kierowców. 7.4 Transport: Wjazd samochodów cięŝarowych i osobowych z ulicy Sochaczewskiej. Wyjazd samochodów cięŝarowych na ulicę Świerkową, a samochodów osobowych na Sochaczewską. Przewiduje się ruch samochodów cięŝarowych w ilości maks. 10 kursów na dobę. Zaplecze obiektu stanowi obszerny plac manewrowy z nawierzchnią betonową, przewidzianą na obciąŝenie uŝytkowe punktowe 100kN. Transport wewnętrzny obsługiwany będzie przez wózki widłowe z akumulatorami bezobsługowymi Transport zewnętrzny obsługiwany będzie przez wózki spalinowe 7.5 Urządzenia technologiczne: Planuje się zainstalowanie: 13

9 Urządzenia do cięcia i zgrzewania arkuszy blach wraz z fabrycznym systemem odciągania i gromadzenia pyłu, Regałów niskiego i wysokiego składowania, Zgniatacza odpadów poza budynkiem (głównie papier karton). W miejscach, gdzie elementy budynku (słupy, ościeŝnice drzwi, urządzenia technologiczne) mogą być naraŝone na uderzenie wózkiem naleŝy zamontować odpowiednie odboje ochronne z rur stalowych ocynkowanych ogniowo. 8.0 Warunki gruntowo-wodne 8.1 Dane ogólne Dokumentacja wykonana przez Zakład InŜynierii fundamentowania i geotechniki GEOBIS Andrzej Niewiarowski Warszawa ul. Wareńska 1/3 tel Dokumentacja obejmuje przedmiotowy teren w Wierzchowie Gm. OŜarów mazowiecki działkę o numerze ewidencyjnym 74/1 8.2 Warunki gruntowe Wykonano dwadzieścia trzy otwory badawcze o głębokości 3,0-8,0m, zestawem ręcznym - warstwa I- słabonośna( nienośna) - 0,3-0,6 stanowią humus - warstwa II - piaski gliniaste (małospoiste ) I L =0,15 do 0,20 I D = 0,5-0,7, lokalnie gliny piaszczyste - warstwa III- 3,0-4,5 gliny piaszczyste twardoplastyczne i plastyczne I L =0,15 do 0,35 - warstwa IV - 3,4-4,5 piaski zagęszczone i średniozagęszczone I D = 0,6-0,7 - woda gruntowa stabilizuje się na głębokości 2,8 do 3,5 m p.p.t. na rzędnych 101,90 do 102,10m n.p.m. 8.3 Warunki gruntowe Projektowane budynki zaliczają się do II i w części do I kategorii geotechnicznej 9.0 Konstrukcja obiektów 9.1 Budynek biurowy Fundamenty ławy fundamentowe, stopy fundamentowe wylewane na budowie z betonu B-25 posadowione na podkładzie betonu B-10 gr. 10cm. Izolacja pozioma fundamentów: papa izolacyjna na lepiku; izolacja pionowa malowanie np. 14

10 Izolbetem. Ściana fundamentowa do zewnątrz ocieplona styropianem grubości 6cm na około 20cm powyŝej terenu i około 70cm poniŝej terenu do poziomu odsadzki stopy lub ławy fundamentowej. Konstrukcja nośna - słupy Ŝelbetowe, rygle Ŝelbetowe wylewane na budowie z betonu B-25 o wymiarach wg projektu konstrukcji Strop płyty prefabrykowane kanałowe gr.24cm, płyty spręŝone kanałowe o wysokości 26,5cm oraz 32cm typu SP (produkcja np. Białe Błota koło Torunia) Wieńce - wylewane na budowie o wymiarach i zbrojeniu wg projektu konstrukcji NadproŜa wylewane lub z prefabrykowanych belek typu L-19 Klatka schodowa- wylewana na budowie. Biegi schodów oraz spoczniki wyłoŝyć płytkami typu gres. Stopnice w biegach schodów wykończone ryflowaniem antypoślizgowym Ściany zewnętrzne - murowane z bloczków gazobetonowych, ocieplone wełną miner. gr. 10cm, wyłoŝone płytami alucobond w kolorze silver metalic. Podziały płyt wykonać zgodnie z rysunkiem elewacji. Ściany zewnętrzne wylewane (tzw. portal, el. ozdobny) 3 sztuki. Ściany elementy dekoracyjne od strony południowej wschodniej i zachodniej wylewane w szalunku stalowym np. PERI na budowie, oddylatowane od konstrukcji budynku, otynkowane metodą lekką mokrą tynkiem drobnoziarnistym w kolorze białym. Ściany wewnętrzne ściany konstrukcyjne murowane z bloczków gazobetonowych gr.24cm. Ściany działowe gr.12cm typu lekkiego na stelaŝu z kształtowników stalowych gr. 10cm obustronnie obitych płytami suchego tynku gr.12,5mm wypełnionych płytami z wełny mineralnej. Ściany w pomieszczeniach wyłoŝonych płytką ceramiczną naleŝy wyłoŝyć podwójną płytą suchego tynku. Posadzki na gruncie - na podsypce piaskowej gr. 50cm, następnie beton B-10 gr.10cm, izolacja z folii budowlanej PE o gr. 0,2mm, styrodur 3cm, wylewka betonowa gr.5cm, warstwa wykończeniowa płytki ceramiczne typu gres, panele podłogowe lub wykładzina dywanowa. Posadzka w pomieszczeniach technicznych przemysłowa gr.20cm zacierana i utwardzona powierzchniowo np. Sika Habdur. W pomieszczeniu transformatora osadzić w posadzce prowadnice do swobodnego transportu urządzenia. Posadzki na stropie izolacja: folia budowlana, styropian gr.3cm wylewka betonowa gr.4cm warstwa wykończeniowa płytki ceramiczne typu gres, panele podłogowe lub wykładzina dywanowa. W pomieszczeniach mokrych dodatkowo na posadzkę przed ułoŝeniem płytek ceramicznych wylać folię izolacyjną w płynie np. SOPRO Posadzka techniczna pomieszczenie NN. Posadzka techniczna to słupki betonowe i ruszt stalowy wyłoŝony blachą Ŝeberkową z dywanikami z gumy pomiędzy szafami rozdzielni. 15

11 9.2 Hala produkcyjno-magazynowa Fundamenty stopy fundamentowe wylewane na budowie z betonu B-25 posadowione na podkładzie betonu B-10 gr.10cm. Izolacja pozioma fundamentów papa izolacyjna na lepiku, izolacja pionowa malowanie np. Izolbet. Ławy fundamentowe wylewane pod konstrukcje pomieszczeń biurowych wewnątrz hali, z betonu B-25 na podkładzie betonu B-10. Izolacja pionowa i pozioma jw. Belki podwalinowe wylewane na budowie, ocieplone od zewnątrz styropianem gr.6cm do głębokości 1.0m. Styropian od zewnątrz otynkować metodą lekką mokrą zatrzeć i pomalować. Konstrukcja stalowa typu ASTRON; rama stalowa trzynawowa wieloprzęsłowa, dwuspadowa na zewnątrz, rygle oraz płatwie z profili zimnogiętych wg projektu konstrukcji. Posadzka podsypka piaskowa 50cm zagęszczona, podkład betonu B-10 gr.10cm, izolacja pozioma z foli budowlanej 0,2mm, płyta Ŝelbetowa gr.20cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym np. Dramixem z dodatkiem włókien polipropylenowych, utwardzona i zacierana powierzchniowo. Nośność Q=8t. Obudowa - ściany zewnętrzne w hali produkcyjnej: blacha trapezowa niskoprofilowa, wełna mineralna 10cm, od zewnątrz blacha trapezowa, w hali magazynowej do wysokości 2.5m blacha trapezowa niskoprofilowa, wełna mineralna - powyŝej folia zbrojona izolacyjna Konstrukcja dachu - w hali produkcyjnej blacha trapezowa, wełna izolacyjna blacha trapezowa; w hali magazynowej, folia zbrojona izolacyjna, wełna mineralna 10cm, blacha trapezowa. W hali produkcyjnej attyka na zewnątrz, dodatkowo na ścianie wschodniej i zachodniej do attyki mocowana barierka aluminiowa dekoracyjna firmy np. TRIMO. Daszek nad bramami - w konstrukcji stalowej, mocowany na odciągach do konstrukcji hali 10. Wykończenie 10.1 Budynek biurowy Daszek nad wejściem daszek dekoracyjny nad wejściem głównym wykonany z Ŝaluzji elewacyjnych prod. Hunter Douaglas 84R SL o wysięgu 100cm i długości 1660cm. Daszek nad wejściem pracowniczym szt.2 o wysięgu 1,2m i długości 2,0m wykonany w konstrukcji stalowej, pokrycie stanowi szkło hartowane. Sufity podwieszane - sufity z wełny mineralnej, niepalne, niekapiące pod wpływem ognia, układać na ruszcie stalowym na wysokościach +2,7m; 2,8m; 3,0m; 3,3m. W pomieszczeniach biurowych sufit modułowy 60x60cm np. Armstrong, w pomieszczeniach mokrych sufit z płyty g-k grubości 12.5mm (płyta zielona) przy wejściu do budynku biurowego oraz w sali szkoleń sufit akustyczny np. ECOPHON 16

12 Ścianki laminowane ścianki w pomieszczeniach wc. obustronnie laminowane typu Sanipol o wysokości 2,0m, ustawiane na nóŝkach, z prześwitem dołem 15cm. Mocowane do posadzki i ścian murowanych pomieszczeń. Ściany w pomieszczeniach mokrych- wyłoŝyć do pełnej wysokości płytką ceramiczną. W pomieszczeniach socjalnych ściany malować do wysokości 2,0m farba zmywalna (olejną półmat). Przy umywalkach i zlewozmywakach wykonać fartuchy z płytek ceramicznych wychodząc poza brzeg urządzeń sanitarnych około 60cm. Okna aluminium np. Metalplast, Yawal w kolorze szarym Ral9006 o współczynniku przenikania ciepła U=2,0 W/m 2 K Parapety zewnętrzne aluminiowe w kolorze stolarki, wewnętrzne z płyt MDF w kolorze szarym Drzwi zewnętrzne - z kształtowników aluminiowych szklone szkłem zespolonym P4. Drzwi do pomieszczeń technicznych stalowe ocieplone w kolorze szarym Ral9006 Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biurowych drewniane płycinowe np. Porta z ościeŝnicą obejmującą. Drzwi do pomieszczeń technicznych stalowe z ościeŝnicą stalową w kolorze ral9006. Wycieraczka przed kaŝdym wejściem do budynku wykonać zagłębienie pod wycieraczkę gumową z odprowadzeniem wody. W zagłębieniu ułoŝyć płytki ceramiczne. Barierki wewnętrzne słupki i pochwyty wykonać z rury kwaśnej polerowanej, pręty podłuŝne z linek stalowych śaluzje zewnętrzne poziome systemowe Hunter Douglas AREOFIL 200AF i AREALIL 300AF Rynny i rury spustowe system typu Geberit Pluvia Wyłaz na dach typowy szt.2 np. Mercor Drabiny na dach systemowe w konstrukcji stalowej z kształtowników ocynkowanych z profili zamkniętych Logo firmowe- przy wejściu głównym do budynku biurowego o wymiarach AxB= 300x120cm podświetlane Instalacje w budynku biurowym Wentylacja grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna Klimatyzacja pomieszczeń biurowych Centralne ogrzewanie pomieszczeń biurowych oraz technicznych, socjalnych Instalacja elektryczna oświetlenia, gniazd elektrycznych oraz logicznych 10.2 Hala produkcyjna i magazynowa Ściany w pomieszczeniach mokrych- wyłoŝyć do pełnej wysokości płytką ceramiczną. W pomieszczeniach socjalnych ściany malować do wysokości 2,0m farbą zmywalną (olejną półmat). Przy umywalkach i zlewozmywakach wykonać 17

13 fartuchy z płytek ceramicznych wychodząc poza brzeg urządzeń sanitarnych około 60cm. Bramy zewnętrzne bramy segmentowe z jednym rzędem naświetli, ocieplone, otwierane elektrycznie z prowadzeniem pionowym, zaopatrzone w zamek i rygiel Fartuch uszczelniający obejmujący szczelnie skrzynię samochodu, w kolorze czarnym Odboje samochodowe - przy kaŝdym doku po dwie sztuki Rampy nastawne - hydrauliczne z wargą opadającą z zakresem pracy ±300mm, stalowe, malowane proszkowo Naprowadzacie samochodowe poziome mocowane do podłoŝa placu manewrowego z rury ocynkowanej 2 sztuki przy kaŝdym doku załadunkowym Bramy wewnętrzne bramy segmentowe z prowadzeniem pionowym otwierane elektrycznie. Drzwi wewnętrzne - stalowe, prod. Mercom lub Hormann Drzwi zewnętrzne ewakuacyjne - stalowe, ocieplone z zamkiem antypanicznym z samozamykaczem prod. Mercom lub Hormann Rynny - w hali magazynowej zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekane w kolorze ral7035 lub zbliŝonym (jak ściany hali), w hali produkcyjnej odwodnienie dachu typu Pluvia Rury spustowe jw. Świetliki w hali produkcyjnej oraz magazynowej pasma świetlne np. Mercor Drabina na dach oraz daszek - w konstrukcji stalowej z kształtowników ocynkowanych Barierki dekoracyjne- w poziomie dachu hali produkcyjnej wzdłuŝ ściany wschodniej i zachodniej mocować do konstrukcji dachu barierki wykonane indywidualnie z kształtowników aluminiowych. Wysokość barierki H= 1.5Cm z podziałami poziomymi szt.5 w równych odległościach Logo firmowe- na ścianie południowej hali produkcyjnej o wymiarach 1200x300 cm, podświetlane Instalacje w hali produkcyjno-magazynowej Wentylacja grawitacyjna Centralne ogrzewanie pomieszczeń biurowych oraz techniczno socjalnych Nagrzewnice ciepła w hali produkcyjnej i magazynowej Kurtyny powietrzne przy bramach wjazdowych Instalacja elektryczna oświetlenia, gniazd elektrycznych oraz logicznych 18

14 11. Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w zakładzie nie przewiduje się zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Ewentualni niepełnosprawni klienci zakładu mają bezkolizyjny dostęp na parter budynku oraz do sali szkoleń. 12. Charakterystyka energetyczna przegród budowlanych Właściwości cieplne przegród zewnętrznych Okna Świetliki Okna Bramy Cokół betonowy Ściana zewnętrzna -hala Ściana zewnętrzna -biura Dach nad halą 1,20 W/m 2 K 2,50 W/m 2 K 1,10 W/m 2 K 0,90 W/m 2 K 0,40 W/m 2 K 0,34 W/m 2 K 0,29 W/m 2 K 0,22 W/m 2 K 13. Charakterystyka ekologiczna budynków Projektowane obiekty nie wywierają negatywnego oddziaływania na środowisko. Ich oddziaływanie Granicza do przedmiotowej działki Inwestora o numerze ewidencyjnym 74/1 we wsi Wieruchów gm. OŜarów Mazowiecki Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków Zapotrzebowanie na wodę pitną i do celów gospodarczych będzie pokryte z sieci miejskiej. Q śrd = 12,75 m3/d Q maxd = 28,35m3/d Q śrh = 1,18 m3/h Q rocz = 4653,75m3 Odprowadzenie ścieków sanitarnych nastąpi do szczelnego zbiornika o V=48m 3. Ilość ścieków równa jest ilości zuŝytej wody. Odprowadzenie wód deszczowych nastąpi do systemu rozsącznikowego na terenie działki Odpady stałe Ilość odpadów, powstałych w wyniku działalności zakładu szacuje się na 100 ton rocznie. Odpady będą podlegały segregacji i w większości będą zgniatane. Około 1% odpadów moŝna zaliczyć do kategorii odpadów niebezpiecznych dla środowiska. Są to baterie, zuŝyte akumulatory, świetlówki, farby-lakiery, toner, filtry oleju i powietrza. Odpady te będą gromadzone w odpowiednich pojemnikach i okresowo wywoŝone do utylizacji przez producentów, lub wyspecjalizowane firmy Emisja hałasu Projekt obiektu przewiduje zastosowanie wszelkich technicznie dostępnych zabezpieczeń akustycznych, szczególnie dla urządzeń wentylacyjnych. Parking usytuowany jest w przepisowej odległości od budynków mieszkalnych. 19

15 13.4 Wpływ na drzewostan, glebę i wody naturalne Na terenie inwestycji, równieŝ w jej najbliŝszym sąsiedztwie nie występują drzewa podlegające ochronie. Powierzchnie nie pokryte nawierzchnią drogową stanowią powierzchnie biologicznie czynną i zostaną wykonane nasadzenia zielenią niską oraz trawą. Gleba i wody gruntowe zostaną zabezpieczone przed zanieczyszczeniem przez wykonanie szczelnych nawierzchni dróg, parkingów i chodników 14. Charakterystyka poŝarowa budynków 14.1 Strefy poŝarowe I Strefa- budynek biurowy II Strefa hala produkcyjno- magazynowa III Strefa ( techniczna) kotłownia gazowa IV Strefa (techniczna) - rozdzielnie SN, Trafo V Strefa ( techniczna)- pomieszczenie agregatu prądotwórczego 14.1 I Strefa - Budynek biurowy Powierzchnia zabudowy P z = 1131,22m 2 Powierzchnia uŝytkowa P z = 1929,5m 2 Wysokość budynku H= 9,2m Liczba kondygnacji naziemnych - 2 Wysokość stropu nad 2 kondygnacją H= 8.30m < 9m Budynek N - niski Kategorii zagroŝenia ludzi ZL I sala szkoleń w klasie C Kategoria zagroŝenia ludzi dla budynku biurowego ZLIII Budynek w klasie D Element Główna konstrukcja nośna budynku R 30 Strop między piętrami REI 30 Ściana zewnętrzna EI 30 Ścianki działowe (-) Konstrukcja nośna dachów (-) Przekrycie dachów (-) Obudowa klatki schodowej REI 60 Biegi i spoczniki klatek schodowych R 60 Ściana oddzielenia poŝarowego REI60 Długość przejścia na drogę ewakuacyjną -40m Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz Pomieszczenie sali konferencyjnej winno posiadać 2 wyjścia ewakuacyjne Budynek z klasie ZL powinien posiadać, co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne 20

16 Szerokość przejścia ewakuacyjnego naleŝy obliczać proporcjonalnie przyjmując 0,6 na kaŝde 100 osób, lecz nie mniej niŝ 0,9 w świetle ościeŝnicy. Szerokość drzwi wyjściowych z klatki schodowej prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy poŝarowej powinna być nie mniejsza niŝ szerokość biegu. Wysokość w pomieszczeniu holu min.3.3m Drzwi ewakuacyjne naleŝy wyposaŝyć w samozamykacz Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych winna wynosić 0,6m na 100 osób, lecz nie mniej niŝ 140cm W budynku rozmieścić hydranty HP25 na kaŝdej kondygnacji Wewnętrzną klatkę schodową zabezpieczyć przez zadymieniem Wykonać instalacje odgromowa budynku Budynek wyposaŝyć w główny wyłącznik prądu przy wyjściach ewakuacyjnych W budynku wykonać oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych oraz przy wyjściach z budynku 14.2 II Strefa- Hala produkcyjno magazynowa Powierzchnia zabudowy P z = 8839,29m 2 Powierzchnia uŝytkowa P z = m 2 Wysokość budynku H= 13.8m Liczba kondygnacji naziemnych - 1 Budynek SW - średniowysoki Maksymalna gęstość obciąŝenia ogniowego Q<500MJ/m 2 Klasa odporności poŝarowej E Dopuszczalna wielkość strefy poŝarowej m 2 Brak stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych Brak samoczynnych urządzeń oddymiających Długość przejścia na drogę ewakuacyjną -100m Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz i być zaopatrzone w samozamykacz W budynku wykonać instalacje hydrantową, hydranty HP52 usytuować przy wyjściach ewakuacyjnych. Halę wyposaŝyć w instalacje odgromową Główny wyłącznik prądu Opracował mgr inŝ. arch. Tomasz Jankowski 21

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o prekwalifikacji Specyfikacja Techniczna inwestycji p.n. Budowa w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 2 dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY w procedurze prekwalifikacji

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM. (data, podpis i pieczęć) INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W PORCIE HANDLOWYM W KOŁOBRZEGU (wyciąg dla PSP i innych służb ratowniczych) Opracował: Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ UL. Ostrowska 42 63-430 Odolanów Ul. Czechosłowacka 159 60-116 Poznań Tel. +48 (61) 662 33 93 Fax +48 (61) 662 33 31 Zleceniodawca/Inwestor (adres) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA BRANśA: FAZA: P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU KRUS PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie SPS TREŚ 1. DANE FORMALNE 3 2. DANE OGÓLNE O OBEKE 3. OENA STANU TEHNZNEGO 5 3.1. Konstrukcja stropodachu nad kondygnacją techniczną 5 3.2. Stropodach

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo