MT940. ibre, BRESOK. Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych MT940. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Wersja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MT940. ibre, BRESOK. Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych MT940. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Wersja 09-03-05"

Transkrypt

1 ibre, BRESOK Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych MT940 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Wersja

2 1 OPIS FORMATU PLIKU MT OGÓLNE INFORMACJE O PLIKU EKSPORTU MT940 Dokument ten jest przeznaczony dla Klientów tworzących interfejs pomiędzy systemem ibre lub BRESOK i systemem finansowo-księgowym (ERP) dla automatycznego rozksięgowywania operacji. Specyfikuje format plików, zawierających zestawienie sald i operacji udostępnianych przez systemy BRE w postaci eksportu wyciągów MT CO TO JEST PLIK MT940? Systemy bankowości elektronicznej BRE umożliwiają eksport wyciągów w postaci plików, które zachowują zgodność ze standardem SWIFT MT940. Ściśle określony format pliku w połączeniu z kodami operacji oznacza możliwość automatycznego księgowania operacji w systemie finansowo-księgowym (ERP). Plik MT940 jest plikiem tekstowym o ściśle określonej strukturze, zawierającym dokładne dane o operacjach na rachunkach. Jeden plik zawiera bloki wyciągów odpowiednio dla poszczególnych rachunków obrazujące ich stan sald i obrotów na zamknięcie dnia (end of day). 1.3 JAK ROZMIESZCZONA JEST INFORMACJA W PLIKU MT940? _ Początek bloku znak ASCII(1) (znak otwierający blok danych dla pojedynczego rachunku) :20: Oznaczenie wyciągu zawierające w części zmiennej jego datę np. :20:ST050112CYC/1) :25: Numer rachunku opisywanego w bieżącym bloku w postaci IBAN (np. :25:PL ) :28C: Numer wyciągu (format: numer wyciągu /1) (np. :28C:8/1 lub :28:340/1) :60F: Saldo otwarcia (zawiera znak salda, datę, walutę i jego wartość) (np. :60F:C050112PLN60213,04) :61: Transakcja n (szczegółowy opis poniżej) :86: Opis transakcji n (szczegółowy opis poniżej) :62F: Saldo zamknięcia (zawiera znak salda, datę, walutę i jego wartość) (np. :62F:C050112PLN18667,79) :64: Saldo dostępne (zawiera znak salda, datę, walutę i jego wartość) (np. :64:C050112PLN18667,79 -_ Element powtarzalny n- transakcji Koniec bloku znaki ASCII(45) i ASCII(3) (znak ASCII(3) poprzedzony znakiem minus kończący blok danych dla pojedynczego rachunku) 2

3 1.4 JAKIE DANE SĄ PREZENTOWANE W POLU :61: i :86: Szczegóły pojedynczej transakcji prezentowane są w liniach :61: oraz :86: Linia :61: zawiera dane dotyczące daty waluty, daty księgowania, charakteru transakcji (debet/kredyt), waluty, kwoty, kodu SWIFT, referencji klienta, referencji banku, kodu i opisu kodu bankowego operacji. Linia :86: zawiera kod operacji i specyficzny dla danego kodu opis operacji odpowiednio prezentujący m.in.: tytuł operacji, dane kontrahenta, kurs przewalutowania etc JAKIEGO TYPU KODY SĄ DOSTĘPNE DLA OPERACJI (dotyczy pól :61: i :86:)? Szczegóły operacji zawierają 3 rodzaje kodów nadawanych przez Bank i pole referencji klienta (kod zwrotny) przeznaczone do nadawania własnego okodowania zwrotnego transakcjom przekazywanym za pośrednictwem bankowości elektronicznej: Kody operacji nadawane przez Bank: w zależności od typu operacji każdej nadawany jest kod wg. standardów SWIFT. Pełna lista dostępnych kodów wraz z interpretacją biznesową w załączniku 1. Przedmiotowy kod to czteroznakowe oznaczenie występujące w polu :61: po kwocie operacji gdzie N zawsze na pierwszej pozycji. Przykładowo dla przelewu krajowego wychodzącego będzie to kod NTRF - informujący o tym, iż operacja ma charakter transferu środków. :61: DN449,77NTRFREFKLI //BR PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.ELX drugim bardziej szczegółowym i niezależnym okodowaniem jest oznaczenie cyfrowe (od 1 do 3 cyfr) występujące na początku drugiej linii pola :61: (kod ten jest także umieszczany na początku pola :86:). Pełna lista dostępnych kodów wraz z interpretacją biznesową w załączniku 2. Po kodzie cyfrowym standardowo prezentowany jest skrócony opis operacji. Dla naszego przykładu będzie to kod 944, który oprócz informacji o tym, iż jest to przelew krajowy wychodzący precyzyjnie określa drogę złożenia (dyspozycja złożona za pośrednictwem systemu ibre) i realizacji dyspozycji (przelew ELIXIR). :61: DN449,77NTRFREFKLI //BR PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.ELX trzecim oznaczeniem są tzw. referencje bankowe występujące po dwóch znakach slash (//). Oznaczenie to referuje do identyfikatora sprawy z którą związana jest operacja nadanego w systemie głównym banku. Identyfikator ten może być unikalny dla danej operacji lub może się powtórzyć przy kilku operacjach logicznie ze sobą powiązanych (np. tą samą referencja bankową oznaczona będzie operacja podstawowa jaką przykładowo jest przelew krajowy wychodzący jak i operacja pochodna jaką jest pobranie prowizji za przelew). :61: DN449,77NTRFREFKLI //BR PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.ELX :61: DN2,50NCHGNONREF//BR OPŁ. ZA PRZEL. ELIXIR MT 3

4 Kody zwrotne (do rekoncyliacji). Każda płatność wychodząca składana za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji BRE może być opatrzona indywidualnym kodem (sygnaturą), czyli ciągiem znaków, który zostanie zwrócony w określonym miejscu na wyciągu. Dzięki temu możliwe jest rozpoznawanie, czy np. zlecenie pochodzi z ERP i którego kontrahenta dotyczy. Możliwe jest też nadawanie każdej wychodzącej transakcji unikalnego numeru. Gdy zaimportowany zostanie wyciąg, zawierający transakcję o danym numerze, system ERP odznaczy zlecenie, jako wykonane. Kod zwrotny (max. 16 znaków) umieszczany jest w polu :61: po kodzie SWIFT a przed oznaczeniem // rozpoczynającym referencje bankowe. Kod zwrotny standardowo w systemach bankowości elektronicznej BRE dodawany może być w specjalnie do tego celu przygotowanym oddzielnym polu Referencji stanowiącym dodatkowy opis transakcji. W przypadku nie zamieszczenia kodu zwrotnego (Referencji) lub transakcji pochodzących z innych źródeł niż bankowość elektroniczna oznaczenie przyjmuje stałą wartość: NONREF. :61: DN449,77NTRFREFKLI //BR PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.ELX :61: DN449,77NTRFNONREF//BR PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.ELX 2 SPECYFIKACJA FORMATU MT940 Każdy plik może zawierać jeden lub kilka wyciągów MT940. Ilość wyciągów zawartych w pliku zależy od ilości rachunków prezentowanych w danym pliku. Każdy wyciąg (MT940) składa się z nagłówka, sekcji zawierającej poszczególne transakcje oraz stopki. Strona kodowa dla polskich znaków to ISO Po każdej linii stosuje się ciąg znaków <LF> (ASCII 10). 2.1 OZNACZENIA UŻYTE W OPISIE FORMATU Status Format M - obowiązkowy, O - opcjonalny n - tylko cyfry, a - tylko litery, c - alfanumeryczne x - dowolne znaki alfanumeryczne łącznie z przecinkami, spacjami, itp. d - kwota z przecinkiem jako znak dziesiętny Przykład: 2n - do dwóch cyfr; 3!a - zawsze 3 litery; 6*65x - do 6 linii po 65 znaków 4

5 Nagłówek MT OPIS FORMATU BLOKU WYCIĄGÓW MT940 Początek pojedynczego bloku wyciągu (referującego do danych dotyczących jednego rachunku) rozpoczynany jest znakiem ASCII(1). Koniec bloku oznaczony jest znakami ASCII(45) i ASCII(3). Pomiędzy tymi oznaczeniami występują dane dotyczące rachunku (nagłówek (M - obowiązkowe), powtarzalna sekcja opisująca poszczególne transakcje (O opcjonalne sekcja nie występuje w przypadku braku obrotów na rachunku), stopka (M-obowiązkowe)). M/O Pole Nazwa Pola Format Opis (plus elementy z przykładu) Przykład Oznaczenie wyciągu ( ST ), Oznaczenie wyciągu 2!a6!n3!a/5n M :20: data utworzenia wyciągu ( oznacza 24 sierpnia 2005r.), :20:ST050824CYC/1 nr rezerwowy poprzedzony stałym oznaczeniem CYC/ (np.cyc/1) Rachunek w postaci IBAN M :25: Rachunek 2!a26!n PL stały symbol oznaczający rachunek prowadzony w Polsce, plus numer rachunku bankowego prowadzonego w BRE Banku SA :25:PL w formacie NRB M : 28C: Numer Wyciągu 5n/5n Np. 145/1 oznacza wyciąg 145; /1 numer rezerwowy :28C:145/1 M :60F: Bilans Otwarcia 60F - (First) Bilans Otwarcia 1!a6!n3!a15d Pozycja:1!a oznaczenie C = Credit lub D = Debit; 6!n data ( oznacza 24 sierpnia 2005r.) 3!a waluta (np. PLN); 15d kwota (np. 15,01) :60F:C050824PLN15,01 Sekcja opisująca poszczególne transakcje M/O Pole Nazwa Pola Format Opis (plus elementy z przykładu) O :61: Transakcja 6!n4!n2a1!a15dN3!a16x//16x 34x O :86: Opis transakcji 6*65x Data waluty M 6!n w formacie YYMMDD; Data księgowania M 4!n w formacie MMDD; Debet / Kredyt M 2a C = kredyt (uznanie) D = debet (obciążenie); 3-cia litera kodu waluty M 1!a - 3-cia litera kodu waluty ISO np. N dla PLN; Kwota M 15d z przecinkiem (,) jako znak dziesiętny; Kod transakcji M N3!c - stała N wraz z kodem transakcji wg SWIFT np. NTRF; Referencje klienta (Kod zwrotny) M 16x, dla braku referencji wartość NONREF; Referencje banku M (//)16x; (po <LF>) Dodatkowy opis M 34x (kod numeryczny typ operacji) :61: DN449,77NTRFREFKLI //BR PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.ELX Dodatkowy opis transakcji - opis szczegółowy załącznik 2. :86:944 IBRE PRZELEW; DLA: FIRMA ABCD SA; TYT.: FAKTURA VAT ID.ZAM. 2345; REF. KLIENTA: REFKLI Element powtarzalny n- transakcji 5

6 Stopka MT940 Pole Nazwa Pola Format Opis (plus elementy z przykładu) Przykład 62F - (First) Bilans Otwarcia M :62F: Bilans Zamknięcia 1!a6!n3!a15d Pozycja:1!a oznaczenie C = Credit lub D = Debit; 6!n data ( oznacza 24 sierpnia 2005r.) :62F:C010824PLN1432,21 3!a waluta (np. PLN); 15d kwota (np. 15,01) Dostępne środki na dany moment (datę-6!n.) zamyka 1!a6!n3!a15d O :64: Dostępny Bilans ostatnią stronę. :64:C010824PLN1432,21 Opis oznaczeń taki sam jak dla pola 60a Dodatkowa informacja dotyczącą pola :86: Pole to jest budowane z połączenia szeregu autonomicznych danych np. kodu transakcji i jego opisu, nazwy odbiorcy/ nadawcy transakcji czy też danych zawartych w szczegółach płatności (polu tytułem),etc. Zawartość informacyjna pola :86: zależna jest od typu operacji (trzycyfrowego kodu operacji) przez nie opisywanego. Struktura pola :86: Składnia: :86:<Kod_transakcji> <Opis_transakcji>; <Dodatkowe_szczegóły_transakcji> Długość: 6*65 znaków (6 linii o max. długości 65 znaków zakończonych <LF>) Poszczególne dane mogą być poprzedzone słowami kluczowymi (np. OD:, DLA:, TYT.:, REF. KLIENTA:, KURS: ID IPH: XX, etc). Poszczególne bloki danych są rozdzielone znakiem separatora, którym jest średnik (;). 2.3 ROZMIESZCZENIE INFORMACJI W BLOKU MT940 :20: data wyciągu :25: numer rachunku :28C: numer wyciągu :60F: saldo otwarcia :61: transakcja 1 (data waluty i księgowania, waluta, kwota, kod SWIFT, referencje klienta i banku, kod operacji) :86: opis operacji 1 (kod operacji, opis kodu, od/dla, tytułem, inne dane) :61: transakcja 2 :86: opis operacji 2... :61: transakcja n :86: opis operacji n :62F: saldo końcowe :64: saldo dostępne 6

7 4. PRZYKŁAD PLIKU ZAWIERAJĄCEGO WYCIĄG MT940 DLA TRZECH RACHUNKÓW (PLN, EUR, USD). _ :20:ST050112CYC/1 :25:PL :28C:8/1 :60F:C050112PLN60213,04 :61: DN2,50NCHGNONREF//BR OPŁ. ZA PRZEL. ELIXIR MT :86:824 OPŁ. ZA PRZEL. ELIXIR IBRE; :61: DN449,77NTRFSP300//BR PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.ELX :86:944 IBRE PRZELEW; DLA: FIRMA DOBRA SA; TYT.: FAKTURA VAT ; REF. KLIENTA: SP300 :61: DN2,50NCHGNONREF//BR OPŁ. ZA PRZEL. ELIXIR MT :86:824 OPŁ. ZA PRZEL. ELIXIR IBRE; :61: DN76,03NTRFUS1234//BR PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.ELX.ZUS :86:945 IBRE PRZELEW ZUS; RODZAJ SKŁADKI: UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE; DEKLARACJA: S ; NIP: ; IDENT. UZUP.: ; REF. KLIENTA: US1234 :61: DN2,50NCHGNONREF//BR OPŁ. ZA PRZEL. ELIXIR MT :86:824 OPŁ. ZA PRZEL. ELIXIR IBRE; :61: DN0,31NTRFNONREF//BR PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.ELX.ZUS :86:945 IBRE PRZELEW ZUS; RODZAJ SKŁADKI: FPIFGSP; DEKLARACJA: S ; NIP: ; IDENT. UZUP.: ; REF. KLIENTA: :61: DN40900,00NFEXNONE//FX TRANSAKCJA WYMIANY WALUT :86:307 TRANSAKCJA WYMIANY WALUT; KURS: 4.09 :61: DN111,64NCOMNONREF//FT PROW. ZA PRZEL. ZAGR. MT :86:835 PROW. ZA PRZEL. ZAGR. IBRE; OPŁATA ZA SWIFT :62F:C050112PLN18667,79 :64:C050112PLN18667,79 - :20:ST050112CYC/1 :25:PL :28C:8/1 :60F:C050112EUR0,00 :61: CR10000,00NFEXNONE//FX TRANSAKCJA WYMIANY WALUT :86:306 TRANSAKCJA WYMIANY WALUT; KURS: 4.09 :61: DR10000,00NTRFTOW789//FT POLECENIE WYPŁATY MT :86:983 IBRE PRZELEW WALUTOWY WYCHODZACY; DLA: FORESTGROUP LTD; TYT.: PRZEDPLATA ZA TOWAR; REF. KLIENTA: TOW789; REF. MT101: :62F:C050112EUR0,00 :64:C050112EUR0,00 - :20:ST050112CYC/1 :25:PL :28C:8/1 :60F:C050112USD42,85 :62F:C050112USD42,85 :64:C050112USD42,85 -_ 7

8 Załącznik 1 KODY SWIFT (trzyznakowe w zapisie poprzedzone znakiem N) BOE - Bill of Exchange (weksle) BRF - Brokerage Fee (opłaty maklerskie) CHG - Charges (opłaty) CHK - Cheque (czeki) CLR - Cash letter (nie obsługiwane) COL - Collections (inkaso) COM - Commision (prowizje) DCR - Documenary credit (akredytywa) DIV - Dividends (dywidenda) EQA - Equivalent Amount (ekwiwalent pieniężny) ECK - Eurocheques (euroczeki) FEX - Foreign Exchange (transakcje wymiany) INT - Interest (odsetki) LBX - Lock Box (skrzynka depozytowa) LDP - Loan Deposit (transakcje depozytowo-kredytowe) MSC - Miscellaneous (inne) RTI - Returned Item (korekta/storno) SEC - Securities (zabezpieczenia) STO - Standing Order (zlecenia stałe lub opłaty stałe) TCK - Travellers Cheques (czeki podróżne) TRF - Transfer (przekazy) VDA - Value Date Adjustment (korekta daty waluty) 8

9 Załącznik 2 KOD TRANSACTION TRANSAKCJA KOD SWIFT 1 MISCELLANEOUS DEBITS OBCIĄŻENIA RÓŻNE NMSC 2 CASH WITHDRAWAL WYPŁATA GOTÓWKI NMSC 3 CURRENCY SALE SPRZEDAŻ WALUT NMSC 4 VISA CASH ADVANCE WYPŁATA Z KARTY NMSC 5 CURR.PURCHASE EXCHANGE KUPNO WALUTY KANTOR NMSC 6 DEBIT INTEREST ODSETKI DEBETOWE NMSC 7 ROUNDING DIFFERENCE ZAOKRĄGLENIA KWOT NMSC 8 CURRENCY SALE EXCHANGE SPRZEDAŻ WALUTY KANTOR NMSC 9 CURRENCY CASH DEPOSIT WPŁATA WALUTOWA NMSC 10 ADJUSTMENT KOREKTA NIEDOBORY NINT 11 TRANSFER TRANSFER NTRF 12 MAT.EXPS EWID.KOSZTÓW POZAOPERACYJNYCH NMSC 13 OTHER INCOME EWID.PRZYCHOD.POZAOPERACYJNYCH NMSC 14 FIXED ASSETS EWIDENCJA ŚR.TRW. I W.N.I.P NMSC 15 CASH TRANSACTION ODPROWADZENIE NBP BANKI NMSC 16 CASH TRANSACTION ZASIŁEK NBP BANKI NMSC 17 CHEQUE PURCHASE WYPŁATA SKUP CZEKU ZAGRAN NCHK 18 COMM.PUR.CHQ.BANK.DOM PROWIZJA SKUP CZEKU BANK.KRAJ NCOM 19 CURR.PURSHASE EXCHANGE KUPNO WALUTY KANTOR NMSC 20 COMMISSION PROWIZJA NCOM 21 CURRENCY CASH WITHDRAWAL WYPŁATA WALUTOWA NMSC 22 CASH WITHDRAWAL DI WYPŁATA DI NMSC 23 MONEY EXCHANGE ZAMIANA PIENIĘDZY NMSC 25 COMMISSION TELLER EXCHANGE PROWIZJA OD TRANS.GOTÓWK. NCOM 26 COMM CASH DEPOSIT PROWIZJA OD WPŁATY DO KASY NCOM 27 COMM PAID IN TILL PROWIZJA W KASIE NCOM 28 CURRENCY PURCHASE KUPNO WALUT NMSC 29 COMM NIGHT TRESOR PROWIZJA - WPŁATA ZAMKNIĘTA NCOM 30 COMM DEPOSIT PROWIZJA - WPŁATA NCOM 31 COMM WITHDRAWAL PROWIZJA OD WYPŁATY NCOM 32 COMM CURRENCY PURCHASE PROWIZJA OD KUPNA WALUT NCOM 33 COMM CURRENCY SALE PROWIZJA OD SPRZEDAŻY WALUT NCOM 34 CASH INCOMING ZASILENIE KASY NMSC 35 CASHDEPOSIT WPŁATA PLN NMSC 36 FEES AND COMM LC OPŁATY I PROWIZJE AKR.WŁASNA NCHG 37 CASH DEPOSIT DI WPŁATA DI NMSC 38 CURRENCY PURCHASE KUPNO WALUT NMSC 39 TILL TRANSFER ODPROWADZENIE DO SKARBCA NMSC 40 CASH DEPOSIT ITH,ITM WPŁATA ITH,ITM NMSC 41 SELL DOMESTIC BANQUERS CHEQUE ZAPŁATA CZEK BANKIERSKI NMSC 42 NIGHT TRESOR WPŁATA ZAMKNIĘTA NMSC 43 CLOSE CHQ. COLL. FRG. CURRENCY ZAMKNIĘCIE EWID.CZEK ZAGR. NCHK 44 OPEN CHQ.COLL. FRG. CURRENCY OTWARCIE EWID.CZEK ZAGR. NCHK 45 CASH WITHDRAWAL TRESOR WYPŁATA ZAMKNIĘTA NMSC 46 CASH DEPOSIT ITH,ITM WPŁATA ITH,ITM NMSC 47 SAFE DEPOSIT EWIDENCJA SKRYTKI NLBX 48 SAFE DEPOSIT EWIDENCJA SKRYTKI NLBX 49 TILL TRANSFER ODPROWADZENIE DO SKARBCA NMSC 9

10 50 NIGHT TRESOR WPŁATA ZAMKNIĘTA NMSC 51 MISCELLANEOUS CREDIT UZNANIA RÓŻNE NMSC 52 CASH DEPOSIT WPŁATA GOTÓWKI NMSC 53 CURRENCY SALE SPRZEDAŻ WALUT NMSC 54 VISA CASH ADVANCE WYPŁATA Z KARTY NMSC 55 CASH WITHDRAWAL DI WPŁATA DI NMSC 56 CREDIT INTEREST ODSETKI KREDYTOWE NINT 57 ROUNDING DIFFERENCE ZAOKRĄGLENIA KWOT NMSC 58 PD LOAN KREDYT PRZETERMINOWANY NMSC 59 CURRENCY SALE EXCHANGE SPRZEDAŻ WALUTY KANTOR NMSC 60 ADJUSTMENT KOREKTA NADWYŻKI NINT 61 TRANSFER TRANSFER NTRF 62 MAT.EXPS EWID.KOSZTÓW POZAOPERACYJNYCH NMSC 63 OTHER INCOME EWID.PRZYCHOD.POZAOPERACYJNYCH NMSC 64 FIXED ASSETS EWIDENCJA ŚR.TRW. I W.N.I.P NMSC 65 CURRENCY CASH DEPOSIT WPŁATA WALUTOWA NMSC 67 SAFE DEPOSIT RESIGN REZYGNACJA ZE SKRYTKI NLBX 68 SAFE DEPOSIT RESIGN REZYGNACJA ZE SKRYTKI NLBX 69 TILL TRANSFER ZASILENIE KASY ZE SKARBCA NMSC 70 COMMISSION PROWIZJA NCOM 71 CASH WITHDRAWAL TRESOR WYPŁATA ZAMKNIĘTA NMSC 72 CURRENCY CASH WITHRAWAL WYPŁATA WALUTOWA NMSC 73 MONEY EXCHANGE ZAMIANA PIENIĘDZY NMSC 74 PD LOAN KREDYT PRZETERMINOWANY NMSC 75 COMMISSION TELLER EXCHANGE PROWIZJA OD TRANS.GOTÓWK. NCOM 76 MONEY EXCHANGE PRZYJĘCIE GOTÓWKI NMSC 77 MONEY EXCHANGE PRZEKAZANIE GOTÓWKI NMSC 79 CASH INCOMING PROWIZJA - WPŁATA ZAMKNIĘTA NCOM 80 COMM DEPOSIT PROWIZJA - WPŁATA NCOM 81 COMM WITHDRAWAL PROWIZJA - WYPŁATA NCOM 82 COMM CURRENCY PURCHASE PROWIZJA - KUPNO WALUTY NCOM 83 COMM CURRENCY SALE PROWIZJA - SPRZEDAŻ WALUTY NCOM 84 CASH OUTGOING ZASIELENIE Z KASY NMSC 85 WITHDRAWAL WYPŁATA GOTÓWKI NMSC 86 FEES AND COMM LC OPŁATY I PROWIZJE AKR.WŁASNA NCHG 87 PAST DUE WRITE-OFF SPISANIE KREDYTU NMSC 88 PAST DUE ADJUSTMENT KOREKTA KREDYTU ZAPADŁEGO NMSC 89 TILL TRANSFER ZASIŁEK ZE SKARBCA NMSC 90 CHEQUE PURCHASE SKUP CZEKÓW NCHK 91 CASH TRANSACTION ODPROWADZENIE NBP BANKI NMSC 92 CASH TRANSACTION ZASIŁEK Z NBP BANKI NMSC 93 OPEN CHQ. COLL. FRG.CURRENCY OTWARCIE EWID. CZEK ZAGR. NCOL 94 CASH DEPOSIT DI WPŁATA DI NMSC 95 CLOSE CHQ.COLL. FRG.CURRENCY ZAMKNIĘCIE EWID. CZEK ZAGR. NCOL 98 CREDIT EOD BALANCING ENTRY DC- KSIĘGOWANIE BILANSUJĄCE CT NMSC 99 DEBIT EOD BALANCING ENTRY DC- KSIĘGOWANIE BILANSUJĄCE DT NMSC 100 LC TRANSACTIONS OPERACJE DOK.-AKREDYT.INKASO NCOL 101 ENFORCED RECEIVABLES.LC NALEŻNOŚCI WYMUSZONE-AKREDYT. NMSC 102 OVERRAGES DT NADWYŻKI DT NMSC 103 SHORTAGES DT NIEDOBORY DT NMSC 104 EXTINCTION OF INTERESTS UMORZENIE ODSETEK NMSC 105 ROZLICZENIE SALD RACHUNKÓW IPM ROZLICZENIE SALD RACHUNKÓW IPM NMSC 106 CHEQUE SETTLEMENT ROZLICZENIE CZEKU KRAJOWEGO NCHK 107 CASHDISPENCER WITHDRAWAL IN PL WYPŁATA Z KASOMATU NMSC 10

11 108 CASHDISPENCER WITHDRAWAL IN PL WYPŁATA Z KASOMATU NMSC 110 PROVISION CREATION UTWORZENIE REZERWY NMSC 111 PROVISION WRITTE-OFF SPISANIE W CIĘŻAR REZERW NMSC 112 WRITE-OFF SPISANIE W STRATY NMSC 113 CANCEL PROVISION ROZWIĄZANIE REZERWY NMSC 114 RECLASSIFICATION REKLASYFIKACJA NMSC 115 CASH TRANSFER FROM NBP ZASILENIE KASOWE Z NBP NMSC 116 CHEQUE SETTLEMENT ROZLICZENIE CZEKU KRAJOWEGO NCHK 117 CHEQUE CONFIRM POTWIERDZENIE CZEKU KRAJOWEGO NCHK 118 CHEQUE CANCELATION ANULOWANIE CZEKU KRAJOWEGO NCHK 120 INTERBANK SETTLM.FT ROZL.DROGI M.BANK-PRZELEWY NMSC 122 RESTRICTIVE INTERESTS DEBET ODSETKI ZASTRZEŻONE NMSC 123 RESTRICTIVE INTERESTS DEBET ODSETKI ZASTRZ.SKAPIT. NMSC 124 INERBANK.SETTLM.DB ROZL.DROGI.M.BANK-PZ NMSC 125 OVERRAGES CT NADWYŻKI CT NMSC 126 SHORTAGES CT NIEDOBORY CT NMSC 127 COMM.RESTRIC.CHEQUE BANK. PROW.ZASTRZ.CZEK.BANK NCHK 128 COMM.RESTRIC.CHEQUE BANK. PROW.ZASTRZ.CZEK.BANK NCHK 130 SECURITIES VALUATION WYCENA PAP.WART(RĘCZNIE) NSEC 131 ENFORCED RECEIVABLES.LC NALEŻNOŚCI WYMUSZONE-AKREDYT. NMSC 132 CHEQUE ISSUED CHARGE - CR OPŁATA ZA KSIĄŻ. CZEKÓW GOT. NCHG 133 CHEQUE ISSUED CHARGE -DR OPŁATA ZA KSIĄŻ. CZEKÓW GOT. NCHG 135 CHEQUE ISSUED CHARGE - CR OPŁATA ZA KSIĄŻ.CZEKÓW ROZR. NCHG 136 CHEQUE ISSUED CHARGE -DR OPŁATA ZA KSIĄŻ.CZEKÓW ROZR. NCHG 137 CHEQUE CONFIRMATION POTWIERDZENIE CZEKU KRAJOWEGO NCHK 138 CHEQUE CONFIRMATION OPŁATA ZA POTW.CZEKU ROZRACH NCHG 139 CHEQUE CONFIRMATION OPŁATA ZA POTW.CZEKU ROZRACH NCHG 140 MD COMMISSION PROWIZJE OD GWARANCJI BANKOW NCOM 141 MD COMMISSION PROWIZJE OD GWARANCJI BANKOW NCOM 142 CHEQUE RESTRICTION ZASTRZEŻENIE CZEKU NCHK 143 CHEQUE RESTRICTION ZASTRZEŻENIE CZEKU NCHK 147 CHEQUE CANCELATION ANULOWANIE CZEKU KRAJOWEGO NCHK 148 BANK.CHEQUE SALE SPRZED.KRAJ.CZEK.BANKIERSKIEGO NCHK 149 BANK.CHEQUE SALE SPRZED.KRAJ.CZEK.BANKIERSKIEGO NCHK 150 SECURITIES VALUATION WYCENA PAP.WART(RĘCZNIE) NSEC 151 LC TRANSACTIONS OPERACJE DOK.-AKREDYT.INKASO NCOL 152 RESTRICTIVE INTERESTS KREDYT ODSETKI ZASTRZEŻONE NMSC 153 RESTRICTIVE INTERESTS KREDYT ODSETKI ZASTRZ.SKAPIT. NMSC 154 INERBANK SETTLM.FT ROZL.DROGI M.BANK-PRZELEWY NMSC 155 INERBANK.SETTLM.DB ROZL.DROGI M.BANK-PZ NMSC 156 CERTIFICATE ZAŚWIADCZENIE NA WYWÓZ DEWIZ NMSC 157 PAYMENT FOR CHEQUE ZAPŁATA ZA CZEK NCHK 160 PROVISION CREATION UTWORZENIE REZERWY NMSC 161 PROVISION WRITE-OFF SPISANIE W CIĘŻAR REZERW NMSC 162 WRITE-OFF SPISANIE W STRATY NMSC 163 CANCEL PROVISION ROZWIĄZANIE REZERWY NMSC 164 RECLASSIFICATION REKLASYFIKACJA NMSC 165 CASH TRANSFER TO NBP NADWYŻKI KASOWE DO NBP NMSC 166 RESTRICTIVE INCOME DOCHODY ZASTRZEŻONE NMSC 167 EXTINCTION OF INTERESTS UMORZENIE ODSETEK NMSC 168 ROZLICZENIE SALD RACHUNKÓW IPM ROZLICZENIE SALD RACHUNKÓW IPM NMSC 170 CONFIRMED CHEQUE WITHDRAWAL WYPŁATA Z CZEKU POTWIERDZONEGO NMSC 172 COMM.ONBANK.CHQ PROWIZJA ZA WYSTAW.CZEKU BANK NCHK 173 COMM.ONBANK.CHQ PROWIZJA ZA WYSTAW.CZEKU BANK NCHK 11

12 187 PAST DUE WRITE-OFF SPISANIE KREDYTU NMSC 188 PAST DUE ADJUSTMENT KOREKTA KREDYTU ZAPADŁEGO NMSC 190 ELIXIR CREDITS RECEIVED ELIXIR - UZNANIE OTRZYMANE NMSC 196 CONTINGENT EWIDENCJA POZABILANSOWA NMSC 197 CONTINGENT EWIDENCJA POZABILANSOWA NMSC 198 PL YEAR END CLOSING KONIEC ROKU-ZAMKN. POZYCJI PL NMSC 199 PL YEAR END CLOSING KONIEC ROKU-ZAMKN. POZYCJI PL NMSC 200 MARKETING EXCHANGE PROFIT MARŻA KURSOWA FT NFEX 201 SETTLEMENT FRG. CHEQUE RETURN ROZLICZENIE ZWROT CZEK ZAGR. NTRF 202 SELL DOMESTIC BANQUERS CHEQUE SPRZEDAŻ KRAJ.CZEKU BANKIERSKI NMSC 204 CANCEL.SELL BANQUERS CHEQUE ANULOWANIE SPRZEDAZY CZEK.BANK NMSC 205 SETTLEMENT FRG. CHEQUE SALE ROZLICZENIE SPRZEDAZ CZEKU ZAG NTRF 210 NOSTRO TRANSFER NOSTRO TRANSFER NTRF 211 OUTWARD CHEQUE PAYMENT CZEK - PŁATNOŚC WYCHODZĄCA NCHG 212 MT202 MT202 NTRF 213 MT210 MT210 NTRF 214 FGN.CHEQUE SALE ROZLICZ.SPRZEDAŻ CZEKU ZAGR. NCHK 215 COND.PAYMENT.COLL WYPŁ.WAR.SKUP CZEKU ZAGR. NCHK 216 SETTLEMENT FRG. CHEQUE RETURN ROZLICZ.ZWROT CZEKU ZAGR. NCHK 218 SETTLEMENT OF WTT TRANSACTIONS ROZLICZENIE TRANSAKCJI WTT NMSC 219 SETTLEMENT OF WTT TRANSACTIONS ROZLICZENIE TRANSAKCJI WTT NMSC 220 INWARD TELEX PAYMENT INWARD TELEX PAYMENT NTRF 221 CHARGE CHEQUE PROW. INKASO, SKUP CZEKU NCHK 222 TRANSFER ROZL.ZAKUP.INSTR.FORFAITING NTRF 223 TRANSFER REAL.WYPŁ.ROSZCZENIA-GWAR.WŁ. NTRF 224 INTERBANK SORBNET SORBNET MIĘDZYBANKOWY NTRF 225 COMMISSION CHARGES PROWIZJE I OPŁATY NCHK 230 GUARANTEE EXPS ROZLICZENIE KOSZTÓW GWAR. NMSC 231 COMM., EXPS. FOREIGN CHEQUE PROWIZJA, KOSZTY CZEK ZAG. NTRF 232 OPŁATA ZA PRZELEW DI OPŁATA ZA PRZELEW DI NCHG 233 COLL.FAX EXPS INKASO, KOSZTY FAKSU NMSC 234 COLL.SWIFT NORMAL INKASO, KOSZTY SWIFTU,ÓW N NMSC 235 COLL.SWIFT URGENT INKASO, KOSZTY SWIFTU,ÓW P NMSC 236 COLL.POST FEES INKASO, OPŁATY POCZTOWE NMSC 237 COLL.OTHER EXPS INKASO, INNE KOSZTY NMSC 238 LC COURIER EXPS KOSZTY POCZTY KURIER.AKRED. NMSC 239 LC FAX EXPS AKREDYTYWA KOSZT FAXU NMSC 240 LC OPEN.SWIFT NORMAL AKRED.OTWARCIE.K.SWIFT NORM NMSC 241 LC OPEN.SWIFT URGENT AKRED.OTWARCIE.K.SWIFT PILNY NMSC 242 LC.SWIFT NORMAL AKREDYTYWA.K.SWIFT NORM. NMSC 243 LC.SWIFT URGENT AKREDYTYWA.K.SWIFT PILNY NMSC 244 LC.POSTAL FEES AKREDYTYWA OPŁATY POCZTOWE NMSC 245 LC.OTHER COSTS AKREDYTYWA INNE KOSZTY NMSC 246 REIMBURS.SWIFT NORMAL KOSZTY SWIFTU NORM.REMBURS NMSC 247 REIMBURS.SWIFT URGENT KOSZTY SWIFTU PILNEGO REMBURS NMSC 248 COLL.COURIER EXPS INKASO, KOSZTY KURIERA NMSC 250 PAYMENT FOR BANKQUERS CHEQUE ZAPŁATA KRAJ.CZEK.BANKIERSKI NMSC 252 SELL DOMESTIC BANQUERS CHEQUE SPRZEDAŻ CZEKU BANKIERSKIEGO NMSC 253 FIXED ASSETS GOSPODARKA WŁASNA NMSC 255 DOMESTIC FT OUTGOING CHEQUE PRZELEW Z CZEKU POTW.WYCHODZ. NMSC 262 FT OUTGOING BANQUERS CHEQUE PRZELEW Z CZEKU BANKIERSKIEGO NMSC 275 CONTRA PAYMENT -CHEQUE COLL. ZWROT ZAPŁ.ZA CZEK DO INKASA NMSC 276 CHARGE CASH DEPOSIT MNTLY OPŁATA WPŁATY GOTÓWKOWE NMSC 300 FOREX ACCRUALS CREDIT ROZL.MEMORIAŁ. WYNIKU Z FX NFEX 12

13 301 FOREX ACCRUALS DEBIT ROZL.MEMORIAŁ. WYNIKU Z FX NFEX 302 FOREX REVALUATION CREDIT REWALUACJA FX - CT NFEX 303 FOREX REVALUATION DEBIT REWALUACJA FX - DT NFEX 306 OUR ACCOUNT PAY CREDIT TRANSAKCJA WYMIANY WALUT NFEX 307 CURRENCY PURCHASE TRANSAKCJA WYMIANY WALUT NFEX 308 MARKETING EXCHANGE PROFIT CR MARŻA FX NFEX 309 MARKETING EXCHANGE PROFIT DR MARŻA FX NFEX 320 REVERSE CHARGES KOREKTA OPŁAT Z TYTUŁU FRA NCHG 321 FRA CHARGES OPŁATA Z TYTUŁU TRANSAKCJI FRA NCHG 322 REVERSE TAXES KOREKTA PODATKU Z TYTUŁU FRA NMSC 323 TAXES PODATEK Z TYT.TRANSAKCJI FRA NMSC 324 REVERSE BROKERAGE KOR.PROW.BROK Z TRANS.FRA NCHG 325 BROKERAGE PROW.BROKERSKA Z TRANS.FRA NCOM 326 FRA REVALUATION WYCENA KONTRAKTU FRA NMSC 327 FRA DEAL CLOSURE ZAMKNIĘCIE KONTRAKTU FRA NMSC 328 FRA REVALUATION REVERSE WYKSIĘGOWANIE WYCENY FRA NMSC 329 FRA SETTLEMENT ROZLICZENIE FRA NMSC 330 FRA ACCRUALS ROZL.MEMORIAŁ.WYNIKU Z FRA NMSC 331 BOOK FWD CONTINGENT POZABILANS FRA NMSC 332 FRA REVERSAL PREV.REAL PROFIT ZREAL. WYNIKU Z TYTUŁU FRA NMSC 333 REVERSE FRA ACCRUALS KOR.MEMORIAŁ.ROZL. WYNIKU ZFRA NMSC 340 ACCOUNT ADMIN.FEES OPŁATA ZA ADMIN.RACHUNKIEM NCHG 341 ACCOUNT ADMIN.FEES OPŁATA ZA ADMIN.RACHUNKIEM NCHG 342 OTHER ORDERS ZLECENIA RÓŻNE NMSC 343 OTHER ORDERS ZLECENIA RÓŻNE NMSC 344 INTEREST STATEMENT CHGS OPŁATA ZA WYCIĄG NCHG 345 INTEREST STATEMENT CHGS OPŁATA ZA WYCIĄG NCHG 346 REDISCOUNT INCOME ROZLICZ.REDYSK.WEKSLI DOCH. NMSC 347 REDISCOUNT LOSS ROZLICZ.REDYSK.WEKSLI STRATA NMSC 349 PAYMENT FOR CONFIRMED CHEQUE ZAPŁATA Z CZEKU POTWIERDZONEGO NMSC 354 PAYMENT BRE BANQUERS CHEQUE ZAPŁATA Z CZEKU BANK.BRE NMSC 356 CHEQUE COLL.RETURN INAKSO CZEKU ZWROT ZAPŁATY NMSC 362 CONFIRED CHEQUE WITHDRAWAL WYPŁATA Z CZEKU POTWIERDZONEGO NMSC 363 ACCT SWEEP CREDIT CP - KONSOLIDACJA SALD NMSC 364 ACCT SWEEP DEBIT CP - KONSOLIDACJA SALD NMSC 365 RETURN SWEEP CREDIT CP - KONSOLIDACJA SALD NMSC 366 RETURN SWEEP DEBIT CP - KONSOLIDACJA SALD NMSC 367 REVERSAL CP - KONSOLIDACJA SALD NMSC 380 CREDIT INTEREST PAID P-L ODSETKI KREDYTOWE ZAPŁ. PL NINT 381 CREDIT INTEREST ODSETKI KREDYTOWE NINT 382 CREDIT INT FROM ANOTHER ACC ODSETKI KREDYTOWE Z IN. RACH. NINT 383 CREDIT INTEREST (CR2) ODSETKI KREDYTOWE (CR2) NINT 384 CREDIT INT(CR2) FROM ANOTH ACC ODSETKI KRED. (CR2) Z IN.RACH NINT 385 CORRECTION OF CREDIT INTEREST KOREKTA ODSETEK KREDYTOWYCH NINT 386 CORR CREDIT INT FROM ANOTH ACC KOR.ODSETEK KREDYT.IN.RACH NINT 387 CORRECTION OF CRED INT (CR2) KOR.ODSETEK KREDYTOWYCH (CR2) NINT 388 CORR CREDIT INT (CR2) ANTH ACC KOR.ODS,KREDYT.(CR2) Z IN.RACH NINT 390 DEBIT INTEREST RECEIVED P-L ODSETKI DEBETOWE OTRZYMANE PL NINT 391 DEBIT INTEREST ODSETKI DEBETOWE NINT 392 DEBIT INTEREST ON ANOTH ACC ODSETKI DEBETOWE Z IN.RACH. NINT 393 DEBIT INTEREST (DR2) ODSETKI DEBETOWE (CR2) NINT 394 DEBIT INTEREST (DR2) ANOTH ACC ODSETKI DEBET.(CR2) Z IN.RACH NINT 395 CORRECTION OF DEBIT INTEREST KOREKTA ODSETEK DEBETOWYCH NINT 396 CORR OF DR INTEREST ANOTH ACC KOR.ODSETEK DEBET. Z IN.RACH NINT 13

14 397 CORRECTION OF DEBIT INT (DR2) KOR.ODSETEK DEBETOWYCH(CR2) NINT 398 CORR DEBIT INT (DR2) ANOTH ACC KOR.ODSETEK DEBET(CR2)IN.RACH NINT 401 NEW DEPOSIT ZŁOŻENIE DEPOZYTU NLDP 402 LOAN DRAWDOWN CIAGNIENIE KREDYTU NLDP 403 NEW PLACEMENT ZAŁOŻENIE LOKATY NLDP 404 NEW FIDUCIARY DEPOSIT DEPOZYT POWIERNICZY NLDP 405 SUNDRY DEBTOR WIERZYCIEL NLDP 406 SUNDRY DEPOSIT DEPOZYTY RÓŻNE NLDP 407 NEW COMMITMENT ZOBOWIĄZANIE POZABILANSOWE NLDP 408 PRINCIPAL INCREASE ZWIĘKSZENIE KAPITAŁU NLDP 409 PRINCIPIAL CHANGE ZMIANA KWOTY DEPOZYTU NLDP 411 NEW LIABILITY COMMITMENT ZOBOWIĄZANIE POZABILANSOWE NLDP 414 PARTIAL REVERSAL CZĘŚCIOWE ZERWANIE LOK.ZMIEN. NMSC 415 PARTIAL REVERSAL CZĘŚCIOWE ZERWANIE LOK.ZMIEN. NMSC 420 PAYMENT OF PRINCIPAL SPŁATA KAPITAŁU NLDP 421 PRINCIPAL PAYMENT SPŁATA KAPITAŁU NLDP 422 CHARGES OPŁATY NCHG 423 PRINCIPAL DECREASE ZMNIEJSZENIE KAPITAŁU NLDP 424 PAYMENT OF INTEREST SPŁATA ODSETEK NINT 425 PAYMENT OF COMMISSION PŁATNOŚĆ PROWIZJI NCOM 426 REPAYMENT OF PRINCIPAL SPŁATA KAPITAŁU NLDP 427 PAYMENT OF INTEREST SPŁATA ODSETEK NLDP 430 REIMBURSEMENT OF COMMISSION POBRANIE PROWIZJI NCOM 431 REIMB.OF PRINCIPAL OR INTEREST REMBURS - KAPITAŁ LUB ODSETKI NLDP 434 REIMBURSEMENT OF INTEREST SPŁATA ODSETEK I PROWIZJI NLDP 435 AMORTISATION FEES CHARGES PŁATNOŚĆ HONORARIUM NLDP 436 REIMBURSEMENT OF CAPITAL REMBURS NLDP 440 ADJUSTMENT TO COMMISSION KOREKTA PROWIZJI NLDP 441 ADJUSTMENT TO INTEREST KOREKTA ODSETEK NLDP 444 ADJUSTMENT TO INTEREST KOREKTA ODSETEK.PROWIZJI NMSC 445 ADJUSTMENT TO INTERESTS KOREKTA ODSETEK.PROWIZJI NMSC 450 INTEREST ACCRUALS NALICZENIE ODSETEK NLDP 451 COMMISSION ACCRUALS NALICZENIE PROWIZJI NLDP 460 CONTRACT REVERSAL ZERWANIE KONTRAKTU NLDP 461 PAYMENT REVERSAL PAYMENT REVERSAL NLDP 464 TAX AMOUNT DUE PODATEK OD DOCHODOW ODSETKOW. NMSC 465 TAX AMOUNT RECEIVED PODATEK OD DOCHODOW ODSETKOW. NMSC 466 TAX AMOUNT PODATEK OD DOCHODÓW ODSET.US NMSC 467 TAX AMOUNT PODATEK OD DOCHODÓW ODSETKOW. NMSC 468 TAX AMOUNT KOREKTA PODATKU OD DOCH.ODS.US NMSC 469 TAX AMOUNT KOREKTA PODATKU OD DOCH.ODS. NMSC 470 TAX CORRECTION KOREKTA PODATKU OD DOCH.ODS. NMSC 471 TAX CORRECTION KOREKTA PODATKU OD DOCH.ODS. NMSC 472 TAX AMOUNT PRZEKS.PODAT.NA RACH.ODDZ.DT NMSC 473 TAX AMOUNT PRZEKS.PODAT.NA RACH.ODDZ.CT NMSC 488 PAST DUE NET PAYMENT PAST DUE NET PAYMENT NMSC 500 LC PAYMENT PŁATNOSĆ W AKREDYTYWIE NDCR 501 LC PAYMENT PŁATNOSĆ W AKREDYTYWIE NDCR 502 DISCOUNT COMMISSION PROWIZJA ZA DYSKONTO NCOM 503 DISCOUNT COMMISSION PROWIZJA ZA DYSKONTO NCOM 504 DISCOUNT SPREAD SPREAD Z TYTUŁU DYSKONTA NDCR 505 DISCOUNT SPREAD SPREAD Z TYTUŁU DYSKONTA NDCR 506 REIMBURSEMENT UNDER LC'S ROZLICZENIE REMBURSU NDCR 507 REIMBURSEMENT UNDER LC'S PŁATNOSĆ POPRZEZ REMBURS NDCR 14

15 508 AMORTISATION LC'S AMORTYZACJA PROWIZJI NCOM 509 UNCOLLECTED COMMISSION PROWIZJE NIEZAPŁACONE NCOM 510 UNCOLLECTED COMMISSION PROWIZJE NIEZAPŁACONE NCOM 511 PROFIT AND LOSS WRITE OFF ZYSK STRATA Z TYT.SPISAN.PROW NCOM 512 PAYMENT UNDER RESERVE PŁATNOŚCI ZASTRZEŻONE NDCR 513 PAYMENT UNDER RESERVE PŁATNOŚCI ZASTRZEŻONE NDCR 514 COMM FORFAITING PROWIZJA - FORFAITING NCOM 515 COMM FORFAITING PROWIZJA - FORFAITING NCOM 517 CONFIRMATION COMMISSION PROWIZJA ZA POTW.AKREDYTYWY NCOM 518 OPENING COMMISSION LC'S PROWIZJA OTWARCIE AKREDYTYWY NCOM 519 PROVISION MARGIN BLOKADA ŚR.-ZWROT ŚR.Z BLOKADY NMSC 520 PROVISION MARGIN BLOKADA ŚR.-ZWROT ŚR.Z BLOKADY NMSC 522 ADV.PRE-ADVICE OPEN LC AWIZ.PREAWIZU OTWARCIA AKRED. NDCR 523 ADV.OPENED LC AWIZACJA OTWARCIA AKREDYTYWY NDCR 524 CONFIRMING LC POTWIERDZENIE AKREDYTYWY NDCR 525 CHANGE OF CONDITION OF LC ZMIANA WARUNKÓW AKREDYTYWY NDCR 526 EXAMINING DOCS.PAYMENT BADANIE DOKUMENTÓW LUB WYPŁATA NDCR 527 DEFERRED PAYM.NON-CONF LC ODROCZENIE PŁATN.W AKRED.NPOTW NDCR 528 PRESENTED INCONSISTED DOCS PREZENTACJA DOK.NIEZGODNYCH NDCR 529 PRELIMINARY DOCS VERIFICATION WSTĘPNE SPRAWDZENIE DOKUMENTÓW NDCR 530 ASSIGNMENT OF LC PRZENIESIENIE AKREDYTYWY NDCR 531 ASSIGNMENT OF RECEIPTS PRZENIESIENIE WPŁYWÓW IN.BENEF NDCR 532 TRANSFER FUNDS TO AN.BANK PRZELEW ŚRODKÓW DO IN.BANKU NDCR 533 CANCELLATION UNUSED LC SPISANIE NIE WYKORZYST.AKRED NDCR 534 REGISTRATION OF LC REJESTR AKRED.ZŁOŻ.KLIENT NDCR 535 OPENING PRE-PAID LC OTWARCIE AKRED.POKRYTEJ Z GÓRY NDCR 536 OPENING LC OTWARCIE AKREDYTYWY NDCR 537 PRE-ADVISING OF OPEN LC PREAWIZ OTWARCIA AKREDYTYWY NDCR 538 DEFERRING PAYM PRE-PAID LC ODROCZ.PŁATN.AKRED.POKR Z GÓRY NDCR 539 DEFERRING PAYMENT OF LC ODROCZENIE PŁATNOŚCI NDCR 540 CANCELLATION UNUSED LC SPISANIE NIE WYKORZYST.AKRED NDCR 541 ENDORSING DOCUMENTS INDOS.DOK.PRZEWOZ.WYST.CESJI NDCR 542 ASSIGNMENT OF LC PRZENIESIENIE AKREDYTYWY NDCR 543 OTHER CHANGE OF LC ZMIANA WARUNKÓW AKREDYTYWY NDCR 544 FRONT-UP FEE SECURED LC PROWIZJA PRZYG.ZABEZP.AKRED NDCR 545 AMENDING AGREEMENT SEC.LC ZMIANY UMOWA O ZABEZP.AKRED. NDCR 546 REIMB.COMMISSION PROWIZJA REMBURS MIĘDZYBANKOWY NCOM 547 LC OTHER PROW.ZA KOLEJNY OKRES WAŻNOŚCI NCOM 548 LC OTHER1 PROWIZJA-OBSŁUGA AKRED.WŁASNEJ NCOM 549 LC OTHER2 AKRED.PROW.AKCEPT ODROCZ.PŁATN NDCR 550 LC OTHER3 AKRED.PROW.KOSZTY INNEGO BANKU NDCR 551 DEPOSITED CHEQUE INKASO CZEKU KRAJOWEGO NCHK 552 CHEQUE COLLECTION INKASO CZEKU NCHK 553 RETURNED CHEQUE ZWROT CZEKU NCHK 554 RETURN ZWROT CZEKU NCHK 555 PAYMENT CHQ.COLL.FRG.CURRENCY WYPŁATA CZEK ZAGRANICZNY NCHK 556 PAYMENT CHQ.COLL.FRG.CURRENCY WYPŁATA CZEK ZAGR. NCHK 557 ISSUING DOCUMENTS PROWIZJA - INKASO IMPORTOWE NCOM 558 SENDING DOCS FOR COLLECTION PROWIZJA - INKASO EKSPORTOWE NCOM 559 DIRECT COLLECTION PROWIZJA-INKASO EKSP.BEZPOŚR. NCOM 560 DELIVERING DOCS WITHOUT DUES PROW. INKASO - FREE OF PAYMENT NCOL 561 RETURN DOCS NOT COLLECTED PROW.INKASO-ZWROT DOKUMENTÓW NCOL 562 ASSIGNMENT OR ENDORSMENT BOL INKASO-CESJA,INDOS KONOSAMENTU NCOL 563 TRANSFER ANOTH.BENEFICIARY INKASO-PRZEKAZ.INNEMU BENEFIC. NCOL 15

16 564 MONITORING PAYM.FOREIGN BANK INKASO-MONIT BRAKU ZAPŁATY NCOL 565 COMM.FEES FGN BANK LC PROW.I-LUB KOSZT BZ W AKREDYT. NCOL 566 COMM.FEES FGN BANK COLLECT INKASO-PROW,KOSZTY BANKU ZAGR. NCOL 567 INTEREST PAID FGN BANK COLLECT INKASO-ODSETKI BANKU ZAGR. NCOL 568 LC OTHER PROWIZJA-AKREDYTYWA OBCA NCOM 601 SECURITIES PURCHASE KUPNO PAP.WART. NSEC 602 SECURITIES SALE SPRZEDAŻ PAP.WART NSEC 603 DDS VALUATION WYCENA DDS-DEBET NSEC 604 DDS VALUATION WYCENA DDS- KREDYT NSEC 609 REDEMPTION PURCHASE WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NSEC 610 REDEMPTION SALE WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NSEC 611 SECURITIES TRANSFER IN SECURITIES TRANSFER IN NSEC 612 SECURITIES TRANSFER OUT SECURITIES TRANSFER OUT NSEC 613 BROKERAGE PAP.WART - PROWIZJA BROKERSKA NSEC 614 BROKERAGE PAP.WART - PROWIZJA BROKERSKA NSEC 615 TECHNICAL TECHNICZNY NMSC 616 TECHNICAL TECHNICZNY NMSC 617 FOREIGN FEES OPŁATY ZAGRANICZNE NSEC 618 FOREIGN FEES OPŁATY ZAGRANICZNE NSEC 619 COMMISSIONS PROWIZJA NCOM 620 COMMISSIONS PROWIZJA NCOM 621 MISCELLANEOUS FEES POZOSTAŁE OPŁATY NCHG 622 MISCELLANEOUS FEES POZOSTAŁE OPŁATY NCHG 625 CORPORATE ACTION AKCJE KORPORACYJNE NSEC 626 CORPORATE ACTION AKCJE KORPORACYJNE NSEC 627 SC ADJ REDEMPTION CREDIT PW KOREKTA WYKUPU-KREDYT NSEC 628 SC ADJ REDEMPTION-DEBIT PW KOREKTA WYKUPU-DEBET NSEC 631 SECS REALISED LOSS PROFIT EWIDENCJA WYNIKU NA SPRZEDAŻY NSEC 632 SECS REALISED LOSS PROFIT EWIDENCJA WYNIKU NA SPRZEDAŻY NSEC 633 SECS UNREALISED PROFIT LOSS WYCENA OKRESOWA NMSC 634 SECS UNREALISED PROFIT LOSS WYCENA OKRESOWA NMSC 639 SECURITIES EXCHANGE PROFIT MARŻA KURSOWA S.C. NSEC 640 SECURITIES EXCHANGE PROFIT MARŻA KURSOWA S.C. NSEC 641 COUPONS PAP.WART - KUPON DYWIDENDA NSEC 642 COUPONS PAP.WART - KUPON DYWIDENDA NSEC 647 INTEREST ACCRUALS ROZLICZENIE DYSKONTA NSEC 648 INTEREST ACCRUALS ROZLICZENIE DYSKONTA NSEC 655 MANAGEMENT FEES OPŁATY ZARZĄDZANIE PORTFELEM NSEC 656 MANAGEMENT FEES OPŁATY ZARZĄDZANIE PORTFELEM NSEC 700 SWAP ACCRUAL SWAP-NALICZANIE ODSETEK NMSC 701 SWAP - INTEREST PAYMN SWAP - PŁATNOŚĆ ODSETEK NMSC 702 SWAP CAPITAL AMORTISATION SWAP-AMORTYZACJA KAPITAŁU NMSC 703 SWAP CAPITAL INCREASE SWAP-ZWIĘKSZENIE KAPITAŁU NMSC 704 SWAP PAYMENT PŁATNOŚĆ Z TYTUŁU SWAP NMSC 705 SWAP - WYMIANA POCZATKOWA SWAP-WYMIANA POCZĄTKOWA NMSC 706 SWAP - WYMIANA KONCOWA SWAP-WYMIANA KOŃCOWA NMSC 708 SWAP REVALUATION DEBIT REWALUACJA SWAP NFEX 709 SWAP REVALUATION CREDIT REWALUACJA SWAP NFEX 710 SWAP - NET PAYMENT SWAP - ROZLICZENIE NETTO NMSC 711 CANCEL.SELL BANQUERS CHEQUE ANULOWANIE SPRZEDAŻY CZEK BANK NMSC 720 INTERESTS.COMM.ADJUST. KOREKTA ODSETEK.PROWIZJI NMSC 721 INTEREST.COMM.ADJUST KOREKTA ODSETEK.PROWIZJI NMSC 722 DAILY SETTLEMENT IPM CUSTOMERS DZIENNE ROZLICZ.KLIENTÓW IPM NMSC 723 INTEREST AND COMM OPŁATY.PROWIZJE NMSC 16

17 724 INTEREST AND COMM OPŁATY.PROWIZJE NMSC 725 MONTHLY COMMISSION ON IPM PROWIZJE MIESIĘCZNE ZA IPM NMSC 726 MONTHLY COMMISSION ON IPM PROWIZJE MIESIĘCZNE ZA IPM NMSC 727 MONTHLY COMMISSION ON IPH PROWIZJE MIESIĘCZNE ZA IPH NMSC 728 MONTHLY COMMISSION ON IPH PROWIZJE MIESIĘCZNE ZA IPH NMSC 729 DAILY SETTLEMENT IPM CUSTOMERS DZIENNE ROZLICZ.KLIENTÓW IPM NMSC 730 MT-DODATKOWY ŻETON MT-DODATKOWY ŻETON NCHG 731 MT-WYMIANA ŻETONU MT-WYMIANA ŻETONU NCHG 732 MT-KONSULTACJE DO 1,5H MT-KONSULTACJE DO 1,5H NCHG 733 MT-KONSULTACJE PONAD 1,5H MT-KONSULTACJE PONAD 1,5H NCHG 734 IB-KONSULTACJE DO 1,5H IB-KONSULTACJE DO 1,5H NCHG 735 IB-KONSULTACJE PONAD 1,5H IB-KONSULTACJE PONAD 1,5H NCHG 750 PD PRINCIPAL DEBIT SPŁATA KAPITAŁU ZAPADŁEGO NMSC 751 PD INTEREST DEBIT SPŁATA ODSETEK ZAPADŁYCH NMSC 752 PD PENALTY INTEREST DEBIT SPŁATA ODSETEK KARNYCH NMSC 754 PD CHARGE DEBIT SPŁATA OPŁAT ZAPADŁYCH NMSC 755 PD COMMISSION DEBIT SPŁATA PROWIZJI ZAPADŁYCH NMSC 757 PD PRINCIPAL CREDIT ZWIĘKSZENIE KAPITAŁU ZAPADŁEGO NMSC 758 PD INTEREST CREDIT ZWIĘKSZENIE ODSETEK ZAPADŁYCH NMSC 759 PD PENALTY INTEREST CREDIT NALICZENIE ODSETEK KARNYCH NMSC 761 PD CHARGE CREDIT SPŁATA OPŁAT ZAPADŁYCH NMSC 762 PD COMMISSION CREDIT SPŁATA PROWIZJI ZAPADŁYCH NMSC 770 INCOMMING TRANSFER - ELIXIR PRZELEW PRZYCHODZĄCY - ELIXIR NTRF 771 INCOMMING TRANSFER - SORBNET PRZELEW PRZYCHODZĄCY - SORBNET NTRF 772 INCOMMING TRANSFER - MBANK PRZELEW PRZYCHODZĄCY - MBANK NTRF 773 INCOMMING TRANSFER - MULTIBANK PRZELEW PRZYCHODZĄCY - MULTIBA NTRF 774 INCOMMING TRANSFER - DI PRZELEW PRZYCHODZĄCY - DI NTRF 775 INCOMMING TRANSFER - ZWROT PRZELEW PRZYCHODZĄCY - ZWROT NTRF 776 INCOMMING TRANSFER PRZELEW PRZYCHODZĄCY NTRF 777 INCOMMING TRANSFER IBS PRZELEW PRZYCHODZĄCY - IBS NTRF 778 INCOMMING TRANSFER PRZELEW PRZYCHODZĄCY REZ. NTRF 779 INCOMMING TRANSFER PRZELEW PRZYCHODZĄCY REZ. NTRF 780 INCOMMING TRANSFER - ELIXIR PRZELEW PRZYCHODZĄCY - ELIXIR NTRF 781 INCOMMING TRANSFER - SORBNET PRZELEW PRZYCHODZĄCY - SORBNET NTRF 782 INCOMMING TRANSFER - MBANK PRZELEW PRZYCHODZĄCY - MBANK NTRF 783 INCOMMING TRANSFER - MULTIBANK PRZELEW PRZYCHODZĄCY - MULTIBA NTRF 784 INCOMMING TRANSFER - DI PRZELEW PRZYCHODZĄCY - DI NTRF 785 INCOMMING TRANSFER - ZWROT PRZELEW PRZYCHODZĄCY - ZWROT NTRF 786 INCOMMING TRANSFER PRZELEW PRZYCHODZĄCY NTRF 787 INCOMMING TRANSFER IBS PRZELEW PRZYCHODZĄCY - IBS NTRF 788 INCOMMING TRANSFER PRZELEW PRZYCHODZĄCY REZ. NTRF 789 INCOMMING TRANSFER PRZELEW PRZYCHODZĄCY REZ. NTRF 790 INCOMMING SYNC. TRANSFER - IBS PRZELEW SYNC. PRZYCHODZĄCY-IBS NTRF 800 INTERNAL TRANSFER FEE OPŁ. ZA PRZEL. WEWN. NCHG 801 INTERNAL TRANSFER FEE IB OPŁ. ZA PRZEL. WEWN. IB NCHG 802 INTERNAL TRANSFER FEE BR OPŁ. ZA PRZEL. WEWN. BR NCHG 803 INTERNAL TRANSFER FEE MT OPŁ. ZA PRZEL. WEWN. MT NCHG 804 INTERNAL TRANSFER FEE MC OPŁ. ZA PRZEL. WEWN. MC NCHG 805 INTERNAL TRANSFER COM OPŁ.ZA PRZEL.WEWN.WAL. NCOM 806 INTERNAL TRANSFER COM IB OPŁ.ZA PRZEL.WEWN.WAL.IB NCOM 807 INTERNAL TRANSFER COM BR OPŁ.ZA PRZEL.WEWN.WAL.BR NCOM 808 INTERNAL TRANSFER COM MT OPŁ.ZA PRZEL.WEWN.WAL. MT NCOM 809 INTERNAL TRANSFER COM MC OPŁ.ZA PRZEL.WEWN.WAL. MC NCOM 810 SORBNET TRANSF.FEE OPŁ. ZA PRZEL. SORBNET NCHG 17

18 811 SORBNET NBP TRANSF.FEE OPŁ. ZA PRZEL. SORBNET DLA NBP NCHG 812 SORBNET2 TRANSF.FEE OPŁ. ZA PRZEL. SORBNET2 NCHG 813 SORBNET2 NBP TRANSF.FEE OPŁ.ZA PRZEL.SORBNET2 DLA NBP NCHG 814 SORBNET TRANSF.FEE IB OPŁ.ZA PRZEL. SORBNET IB NCHG 815 SORBNET2 TRANSF.FEE IB OPŁ. ZA PRZEL. SORBNET2 IB NCHG 816 SORBNET TRANSF.FEE BR OPŁ. ZA PRZEL. SORBNET BR NCHG 817 SORBNET2 TRANSF.FEE BR OPŁ. ZA PRZEL. SORBNET2 BR NCHG 818 SORBNET TRANSF.FEE MT OPŁ. ZA PRZEL. SORBNET MT NCHG 819 SORBNET2 TRANSF.FEE MT OPŁ. ZA PRZEL. SORBNET2 MT NCHG 820 SORBNET TRANSF.FEE MC OPŁ. ZA PRZEL. SORBNET MC NCHG 821 ELIXIR TRANSF.FEE OPŁ. ZA PRZEL. ELIXIR NCHG 822 ELIXIR TRANSF. FEE IB OPŁ. ZA PRZEL. ELIXIR IB NCHG 823 ELIXIR TRANSF.FEE BR OPŁ. ZA PRZEL. ELIXIR BR NCHG 824 ELIXIR TRANSF.FEE MT OPŁ. ZA PRZEL. ELIXIR MT NCHG 825 ELIXIR TRANSF.FEE MC OPŁ. ZA PRZEL. ELIXIR MC NCHG 826 SPM ELIXIR TR.BR FEE SPM OPŁ. ZA PRZEL. ELIXIR BR NCHG 827 SPM SORBN TR.BR FEE SPM OPŁ.ZA PRZEL.SOR.BR NCHG 828 SPM SORB2 TR.BR FEE SPM OPŁ. ZA PRZEL. SORBNET2 BR NCHG 829 SPM ELIXIR TR.MT FEE SPM OPŁ. ZA PRZEL. ELIXIR MT NCHG 830 SPM SORBN TR.MT FEE SPM OPŁ. ZA PRZEL. SORBNET MT NCHG 831 SPM SORBN2 TR.MT FEE SPM OPŁ. ZA PRZEL. SORBNET2 MT NCHG 832 COMM FOREIGN TRANSFER PROW. ZA PRZEL. ZAGR. NCOM 833 COMM FOREIGN TRANSFER IB PROW. ZA PRZEL. ZAGR. IB NCOM 834 COMM FOREIGN TRANSFER BR PROW. ZA PRZEL. ZAGR. BR NCOM 835 COMM FOREIGN TRANSFER MT PROW. ZA PRZEL. ZAGR. MT NCOM 836 COMM FOREIGN TRANSFER MC PROW. ZA PRZEL. ZAGR. MC NCOM 837 SWIFT FEE OPŁATA ZA SWIFT NCHG 838 SWIFT2 FEE OPŁATA ZA SWIFT2 NCHG 839 POST TRANSFER FEE OPŁ. ZA PRZ. POCZT. NCHG 840 POST TRANSFER FEE IB OPŁ. ZA PRZ. POCZT. IB NCHG 841 POST TRANSFER FEE BR OPŁ. ZA PRZ. POCZT. BR NCHG 842 POST TRANSFER FEE MT OPŁ. ZA PRZ. POCZT. MT NCHG 843 POST FEE NORMAL OPŁ. POCZTOWA. NORM NCHG 844 POST FEE EXPRESS OPŁ. POCZTOWA EXPRES NCHG 845 POST FEE POST RESTANTE OPŁ. POCZTOWA POST RESTANTE NCHG 846 ITM FEE OPŁATA ITM NCHG 847 ITH FEE OPŁATA ITH NCHG 848 BRE COLLECT FEE OPŁATA BRECOLLECT NCHG 849 BRESOK- UDOSTEPNIENIE SYSTEMU BRESOK- UDOSTEPNIENIE SYSTEMU NCHG 850 BRESOK- ABONAMENT MIESIĘCZNY BRESOK- ABONAMENT MIESIĘCZNY NCHG 851 BRESOK- SERWIS DO 1,5H BRESOK- SERWIS DO 1,5H NCHG 852 BRESOK- SERWIS PONAD 1,5 H BRESOK- SERWIS PONAD 1,5 H NCHG 853 INTERBRESOK- DODATKOWY ŻETON INTERBRESOK- DODATKOWY ŻETON NCHG 854 INTERBRESOK- WYMIANA ŻETONU INTERBRESOK- WYMIANA ŻETONU NCHG 856 TELECOMMUNICATION FEES OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE NCHG 857 CHEQUE FEES OPŁATA Z TYT.CZEKÓW NCHG 858 STANDING ORDER FEES OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE NCHG 859 CURRENCY EXCHANGE WYMIANA WALUT NMSC 860 COMMITMENT FEE PROWIZJA OD ZAANGAŻOWANIA NCOM 861 FRONT-UP FEE LOAN PROWIZJA PRZYGOTOWAWCZA NCOM 862 COMM.ON PROLONG.LOAN PROW.OD KWOTY PRZEDŁUŻ KREDYTU NCOM 863 COMM.ON INCREAS.AMOUNT PROW.OD KWOTY PODW. KREDYTU NCOM 864 AMENDING AGREEMENT LOAN FEE OPŁATA ZA ANEKS DO UMOWY NCHG 865 EARLY PAYMENT FEE OPŁATA ZA WCZEŚNIEJSZĄ SPŁATĘ NCHG 18

19 866 DRAWING FEES OPŁATA ZA CIĄGNIENIE NCHG 867 BILL COLLECTION FEES OPŁATA ZA INKASO WEKSLA NCHG 868 CONSULTANCY KOSZTY DORADZTWA NMSC 869 COMM.SYNDICATED LOAN PROW.UCZEST.W KONSORCJUM KRED NCOM 870 ADMINISTR.SYNDICATED LOAN PROW.ADM.KONSORCJUM KRED. NCOM 871 COMM.ON ARRANGM.SYND.LOAN PROW.ZAARANŻ.KONSORCJUM KRED. NCOM 872 OTHER COMM.AND FEES INNE PROWIZJE I OPŁATY NCHG 874 COMM.MANAG.SYNDICATED LOAN PROW.ZARZĄDZANIE KR.KONSORC NCOM 875 FRONT-UP FEE SYNDICATED LOAN PROW.PRZYGOTOWAWCZA KR.KONSORC NCOM 876 STATEMENT FEE OPŁATA ZA WYCIĄG PO KAŻD.OPER NCHG 877 FAILURE TO COLLECT CASH WITHDR OPŁ.NIEPODJ.WCZEŚ.ZGŁ.KWOTY NCHG 878 CASH WITHDRAW.NOT NOTIFIED OPŁ.WYPŁATA NIE AWIZOWANA NCHG 879 ISSUING STATEM,ON ACC.BALANCE OPŁ.WYD.ZAŚW.O WYS.ŚRODKÓW NCHG 880 ISSUING STATEM.ON EXEC.TRANSF OPŁ.WYD.ZAŚW.O WYK.PRZELEWU NCHG 881 FAXING CONFIRMATION FEE OPŁ.PRZESŁANIE FAXEM KOPII DOK NCHG 882 ISSUING STATEM.ON HISTORIC.ACC SPORZĄDZENIE HISTORII RACHUNKU NMSC 883 ACCEPT.INSTRUCT.IN CASE DEATH PRZYJ.DYSP.NA WYPADEK ŚMIERCI NMSC 884 ISSUING STATEM.ON.IMP.CURR WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA WYWÓZ NMSC 885 AUTHENTICATING SIGNATURES POTW.WIARYGODNOŚCI WZ.PODPISÓW NMSC 886 ISSUING BANK OPINION WYDANIE OPINII BANKOWEJ NMSC 887 XERO DOCUMENTS KSEROWANIE DOKUMENTÓW NMSC 888 COMMISSION SAFE DEPOSIT PROWIZJA ZA SKRYTKĘ NCHG 889 BILL ACCEPT COLL.FEE OPŁATA ZA INKASO.AKCEPT WEKSLA NCHG 890 LORO CHARGES OPŁATY LORO NCHG 891 OTHER COMM.AND FEES OPŁ.LOKATA ALJ-PAKIETEFEKT NCHG 892 OTHER COMM.AND FEES OPŁATA UDOSTĘPNIENIE MT940 NCHG 893 OTHER COMM.AND FEES OPŁATA ZA SKRYTKI NA WYCIĄGI NCHG 894 OTHER COMM.AND FEES ANUL.ZMIANA SZCZEG.PŁATNOŚCI NCHG 895 OTHER COMM.AND FEES POSZUKIWANIE WPŁYWU NCHG 896 OTHER COMM.AND FEES TELEF.POWIAD.WYJAŚN.ZLECEŃ NCHG 897 OTHER COMM.AND FEES PILNA DYSPOZYCJA NCHG 898 OTHER COMM.AND FEES UDOSTĘPNIENIE USŁUGI-MT101 NCHG 900 VISA BRE VISA BRE NTRF 901 VISA BRE VISA BRE NTRF 902 PRZEKAZ POCZTOWY PRZEKAZ POCZTOWY NTRF 903 PRZEKAZ POCZTOWY PRZEKAZ POCZTOWY NTRF 904 SIDOMA SIDOMA NTRF 905 SIDOMA SIDOMA NTRF 906 POLECENIE ZAPŁATY POLECENIE ZAPŁATY NTRF 907 POLECENIE ZAPŁATY POLECENIE ZAPŁATY NTRF 908 IPM TRANSACTION TRANSAKCJA IPM NTRF 909 IPM TRANSACTION TRANSAKCJA IPM NTRF 910 IPH TRANSACTION TRANSAKCJA IPH NTRF 911 IPH TRANSACTION TRANSAKCJA IPH NTRF 912 BRE COLLECT BRE COLLECT NTRF 913 BRE COLLECT BRE COLLECT NTRF 920 TRANSFER OUTGOING DOMESTIC PRZELEW KRAJOWY WYCHODZĄCY NTRF 921 TRANSF.OUTG.DOMEST ELX.ZUS PRZELEW KRAJOWY WYCH.ELX.ZUS NTRF 922 TRANSF.OUTG.DOMEST ELX.US PRZELEW KRAJOWY WYCH.ELX.US NTRF 923 TRANSF.OUTG.DOMEST SORBNET PRZELEW KRAJOWY WYCH.SORBNET NTRF 924 TRANSF.OUTG.DOMEST SPM PRZELEW KRAJOWY WYCH.SPM NTRF 928 TRANSF.OUTG.DOMEST BRESOK.ELX PRZEL.KRAJ.WYCH.BRESOK.ELX NTRF 929 TRANSF.OUTG.DOMBRESOK.ELX.ZUS PRZEL.KRAJ.WYCH.BRESOK.ELX.ZUS NTRF 930 TRANSF.OUTG.DOMBRESOK.ELX.US PRZEL.KRAJ.WYCH.BRESOK.ELX.US NTRF 19

20 931 TRANSF.OUTG.DOMBRESOK.SORBNET PRZEL.KRAJ.WYCH.BRESOK.SORBNET NTRF 932 TRANSF.OUTG.DOMBRESOK.SPM.ELX PRZEL.KRAJ.WYCH.BRESOK.SPM.ELX NTRF 933 TRAN.OUT.DOM.BRES.SPM.SORBNET PRZ.KR.WYCH.BRESOK.SPM.SORBNET NTRF 934 TRAN.OUT.DOM.BRESOK.IBS PRZ.KR.WYCH.BRESOK.IBS NTRF 936 TRANSF.OUTG.DOMEST INTBR.ELX PRZEL.KRAJ.WYCH.INTBR.ELX NTRF 937 TRANSF.OUTG.DOMINTBR.ELX.ZUS PRZEL.KRAJ.WYCH.INTBR.ELX.ZUS NTRF 938 TRANSF.OUTG.DOMINTBR.ELX.US PRZEL.KRAJ.WYCH.INTBR.ELX.US NTRF 939 TRANSF.OUTG.DOMINTBR.SORBNET PRZEL.KRAJ.WYCH.INTBR.SORBNET NTRF 940 TRANSF.OUTG.DOM.INTBR.IBS PRZEL.KRAJ.WYCH.INTBR.IBS NTRF 944 TRANSF.OUTG.DOMEST MT.ELX PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.ELX NTRF 945 TRANSF.OUTG.DOMMT.ELX.ZUS PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.ELX.ZUS NTRF 946 TRANSF.OUTG.DOMMT.ELX.US PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.ELX.US NTRF 947 TRANSF.OUTG.DOMMT.SORBNET PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.SORBNET NTRF 948 TRANSF.OUTG.DOMMT.SPM.ELX PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.SPM.ELX NTRF 949 TRANSF.OUT.DOMMT.SPM.SORBNET PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.SPM.SORBNET NTRF 950 TRANSF.OUT.DOM.MT.IBS PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.IBS NTRF 952 TRANSF.OUTG.DOMEST MULTIC.ELX PRZEL.KRAJ.WYCH.MULTC.ELX NTRF 953 TRANSF.OUTG.DOMMULTIC.ELX.ZUS PRZEL.KRAJ.WYCH.MULTC.ELX.ZUS NTRF 954 TRANSF.OUTG.DOMMULTIC.ELX.US PRZEL.KRAJ.WYCH.MULTC.ELX.US NTRF 955 TRANSF.OUTG.DOMMULTIC.SORBNET PRZEL.KRAJ.WYCH.MULTC.SORBNET NTRF 956 TRANSF.OUTG.DOM.MULTC.IBS PREL.KRAJ.WYCH.MULTC.IBS NTRF 960 TRANSFER PRZEKSIĘGOWANIE ŚRODKÓW NTRF 961 TRANSFER BRESOK PRZEKSIĘGOWANIE ŚRODKÓW BRESOK NTRF 962 TRANSFER INTERBRESOK PRZEKSIĘGOWANIE ŚRODKÓW INTBR NTRF 963 TRANSFER MT PRZEKSIĘGOWANIE ŚRODKÓW MT NTRF 964 TRANSFER MULTIC PRZEKSIĘGOWANIE ŚRODKÓW MULTC NTRF 965 TRANSFER SPM PRZEKSIĘGOWANIE ŚRODKÓW SPM NTRF 970 TRANSFER OF FUNDS PRZELEW NA RZECZ NTRF 971 TRANSFER OF FUNDS BRESOK BRESOK PRZELEW NA RZECZ NTRF 972 TRANSFER OF FUNDS INTERB INTERBRESOK PRZELEW NA RZECZ NTRF 973 TRANSFER OF FUNDS MT MT PRZELEW NA RZECZ NTRF 974 TRANSFER OF FUNDS MULTICASH MULTICASH PRZELEW NA RZECZ NTRF 980 PAYMENT ORDER POLECENIE WYPŁATY NTRF 981 PAYMENT ORDER BRESOK POLECENIE WYPŁATY BRESOK NTRF 982 PAYMENT ORDER INTERBRESOK POLECENIE WYPŁATY INTERB NTRF 983 PAYMENT ORDER MT POLECENIE WYPŁATY MT NTRF 984 PAYMENT ORDER MULTICASH POLECENIE WYPŁATY MULTIC NTRF 985 FOREIGN BANK COSTS KOSZTY BANKU ZAGRANICZNEGO NTRF 988 PAYMENT ORDER INCOMING POLECENIE WYPŁATY OTRZYMANE NTRF 998 SPLIT VALUE BOOKING ENTRY DATA WALUTY NMSC 999 SPLIT VALUE SETTLEMENT ENTRY DATA WALUTY NMSC 20

ibre, BRESOK Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych MT940 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Wersja 1.071, 06-10-2008

ibre, BRESOK Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych MT940 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Wersja 1.071, 06-10-2008 ibre, BRESOK Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych MT940 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Wersja 1.071, 06-10-2008 OPIS FORMATU PLIKU MT940 1.1 OGÓLNE INFORMACJE O PLIKU EKSPORTU MT940 Dokument ten jest

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet, BRESOK Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych MT940

mbank CompanyNet, BRESOK Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych MT940 mbank CompanyNet, BRESOK Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych MT940 Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP Wersja 1.0, 25-11-2013 r. 1. Ogólne informacje o pliku MT940 Dokument

Bardziej szczegółowo

MultiCash PRO Opis formatu pliku wyciągów STA (pochodnym SAM 2)

MultiCash PRO Opis formatu pliku wyciągów STA (pochodnym SAM 2) BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA MultiCash PRO Opis formatu pliku wyciągów STA (pochodnym SAM 2) Wersja 20080130 SPIS TREŚCI 1. Opis formatu pliku STA 3 1.1 Ogólne informacje o pliku STA 3 1.1.1 Czym jest plik

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Bank Polska S.A. RB_O_073_09_0 Tabela obowiązuje od 0.03.0 www.raiffeisenpolbank.com Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji pobieranych przez Bank BPH Spółka Akcyjna za czynności związane z obsługą Klienta Korporacyjnego 2010 1 / 26 Spis treści Zasady stosowania Tabeli. 3 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1.

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1. TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM A. DLA WYMARZONEGO

Bardziej szczegółowo

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Typ rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW A-. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie nr XXXII/1/2015 z dnia 02 lipca 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

1. Abonament 10,- zł miesięcznie. 4. Udostępnienie tokena 10,- zł miesięcznie

1. Abonament 10,- zł miesięcznie. 4. Udostępnienie tokena 10,- zł miesięcznie Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku DnB NORD Polska S.A. dla Klientów Instytucjonalnych obsługiwanych w systemie Bankmaster, załącznik do UZ z dn. 30.09.2009 r, obowiązuje od dnia 1 października 2009

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/11/2015 Zarządu BS w Wolbromiu z dnia 25.02.2015r. (obowiązuje od 02.03.2015 r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU 2015 Lp. Rodzaj usług

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r. . TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie dla Klientów detalicznych (indywidualnych) Załącznik do Uchwały nr 11/36/OK./2015 Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122/2012 Zarządu PBS w Kwidzynie z dnia 24.10.2012r Tekst jednolity po zmianach 24.10.2013r Tabela opłat i prowizji bankowych Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Załącznik do uchwały Zarządu nr 8 /47/2014 z 02.12.2014r. zm. 7/1/2015 z 13.01.2015r. zm. 3/9/2015 z 05.03.2015r. zm. 3/10/2015 z 10.03.2015r. zm. /17/2015 z 06.05.2015r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo