MultiCash PRO Opis formatu pliku wyciągów STA (pochodnym SAM 2)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MultiCash PRO Opis formatu pliku wyciągów STA (pochodnym SAM 2)"

Transkrypt

1 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA MultiCash PRO Opis formatu pliku wyciągów STA (pochodnym SAM 2) Wersja

2 SPIS TREŚCI 1. Opis formatu pliku STA Ogólne informacje o pliku STA Czym jest plik *.STA? Czym różnią się wyciągi (MT940) od operacji w drodze (MT942)? Jak rozmieszczona jest informacja w pliku STA? W jaki sposób prezentowane są szczegóły operacji? (pola :61: i :86:) Jakiego typu kody są dostępne dla operacji? Specyfikacja formatu STA Oznaczenia użyte w opisie formatu Opis formatu bloku wyciągów MT Nagłówek wyciągu Blok operacji Blok końca wyciągu Opis formatu bloku operacji w drodze MT Nagłówek operacji w drodze Blok operacji Rozmieszczenie informacji w bloku MT Przykład pliku STA zawierającego wyciąg MT940 z 4 operacjami Informacje dodatkowe 11 2

3 1. Opis formatu pliku STA 1.1 OGÓLNE INFORMACJE O PLIKU STA Dokument ten jest przeznaczony dla Klientów tworzących interfejs pomiędzy systemem MultiCash a systemem ERP. Specyfikuje format plików wyciągów STA, udostępnianych przez Bank BPH i zawierających wyciągi dzienne (MT940) oraz operacje w drodze (MT942) CZYM JEST PLIK *.STA? System MultiCash wykorzystuje pliki *.STA jako źródło informacji o operacjach na rachunkach Klienta. Pliki STA są pobierane z serwera bankowego i po skończonej transmisji dane zawarte w tych plikach są automatycznie importowane do baz MultiCash. Natomiast pliki źródłowe STA pozostają niezmienione w katalogu...\mccwin. Ściśle określony format pliku STA w połaczeniu z kodami operacji oznacza możliwość automatycznego księgowania operacji w systemie finansowoksięgowym. Plik STA jest plikiem tekstowym o ściśle określonej strukturze, zawierającym dokładne dane o operacjach na rachunkach. Plik zawiera zarówno bloki wyciągów na zamknięcie dnia (oparte na formacie SWIFT MT940), jak i bloki operacji w drodze (Intraday operacje w ciągu dnia, oparte na formacie MT942) CZYM RÓŻNIĄ SIĘ WYCIĄGI (MT940) OD OPERACJI W DRODZE (MT942)? Blok wyciągu (MT940) zawiera oprócz informacji o transakcjach także saldo otwarcia, zamknięcia oraz numer wyciągu. Tylko dane z MT940 powinny być wykorzystywane do automatycznego księgowania. Natomiast głównym zadaniem operacji w drodze (MT942) jest jak najszybsze poinformowanie Klienta o ruchach na rachunku. Jeżeli zostanie zaksięgowana operacja, tak szybko jak to jest możliwe generowany jest MT942 i appendowany do pliku STA. Podczas parsowania pliku STA należy więc dokładnie rozróżnić MT940 od MT942, w przeciwnym przypadku transakcja zostanie zaksięgowana podwójnie. Podsumowując: wyciąg MT940 jest pełnym zestawieniem transakcji za poprzedzi dzień (okres), z saldem początkowym i końcowym. Natomiast operacja w drodze (MT942) jest generowana w ciągu dnia (intraday), każdorazowo, gdy występuje ruch na rachunku. To, czy dany fragment STA jest MT940, czy MT942 jest łatwo rozróżnialne po znaczniku STARTDISP w linii :20: JAK ROZMIESZCZONA JEST INFORMACJA W PLIKU STA? :20:data wyciągu :25:numer rachunku :28C:numer wyciągu 3 Blok wyciągu MT940. Zawiera pełne zestawienie transakcji za ubiegły dzień, saldo otwarcia, zamknięcia i dostępne

4 :60F:saldo początkowe :61:transakcja 1 :86:szczególy transakcji 1 :61:transakcja 2 :86:szczególy transakcji 2 :61:transakcja 3 :86:szczegoly transakcji 3 :62F:saldo końcowe :64:saldo dostępne :20:STARTDISP :25:numer rachunku :13:data i godzina wygenerowania informacji :61:transakcja 4 :86:szczególy transakcji 4 :20:STARTDISP :25:numer rachunku :13:data i godzina wygenerowania informacji :61:transakcja 5 :86:szczególy transakcji 5 :20:data wyciągu :25:numer rachunku :28C:numer wyciągu :60F:saldo początkowe :61:transakcja 4 :86:szczególy transakcji 4 :61:transakcja 5 :86:szczególy transakcji 5 :62F:saldo końcowe :64:saldo dostępne Blok operacji w drodze MT942. W dniu dzisiejszym system zaksięgował dwie transakcje (oznaczone tu numerem 4 i 5). Klient został poinformowany o transakcji tak szybko, jak to jest możliwe Blok wyciągu MT940. Zawiera pełne zestawienie transakcji za ubiegły dzień, saldo otwarcia, zamknięcia i dostępne W JAKI SPOSÓB PREZENTOWANE SĄ SZCZEGÓŁY OPERACJI? (POLA :61: I :86:) Szczegóły pojedynczej transakcji prezentowane są w liniach :61: oraz :86: Linia :61: zawiera dane dotyczące daty efektywnej, daty księgowania, kwoty oraz waluty operacji, natomiast linia :86: prezentuje tytuł operacji, dane kontrahenta oraz zawiera kody operacji. :61: DN5312,00NTRF :86:020<00Wyplata(dysp/przel)<10numer transakcji <20 linia 1 tytułu operacji<21 linia 2 tytułu operacji <22 linia 3 tytułu operacji<23 linia 4 tytułu operacji <24 linia 5 tytułu operacji<25 linia 6 tytułu operacji <27NAZWA KONTRAHENTA 1 <28NAZWA KONTRAHENTA 2 <29ADRES KONTRAHENTA 1 <30numer rozliczenowy banku kontrahenta<31numer rachunku kontrahenta <32NAZWA I ADRES KONTRAHENTA1<33NAZWA I ADRES KONTRAHENTA 2 do 27 znaków <34<38 IBAN lub NRB kontrahenta <60ADRES KONTRAHENTA 2 <61ID TRANSAKCJI W FK KLIENTA do 35 zn. <62ID KONTRAHENTA W FK KLIENTA do 35 zn. <63REF <66kod księgowania Profile 4

5 1.1.5 JAKIEGO TYPU KODY SĄ DOSTĘPNE DLA OPERACJI? Szczegóły operacji zawierają 2 rodzaje kodów: Kody operacji: w zależności od typu operacji każdej nadawany jest kod wg. standardów SWIFT i GVC. Dla przykładu standardowe polecenie przelewu ma kod SWIFT TRF, i kod GVC 020. Dzięki temu możliwe jest rozpoznanie czy zaksięgowana operacja to polecenie przelewu, czy koszt odsetek. Pełna lista kodów znajduje się na stronie Kody zwrotne (do rekoncyliacji). Każda płatność wychodząca może być opatrzona indywidualnym kodem, czy ciągiem znaków, który zostanie zwrócony w określonym miejscu na wyciągu. Dzięki temu możliwe jest rozpoznawanie, czy np. zlecenie pochodzi z ERP i którego kontrahenta dotyczy. Możliwe jest też nadawanie każdej wychodzącej transakcji unikalnego numeru. Gdy nadejdzie wyciąg, zawierający transakcję o danym numerze, system ERP odznaczy zlecenie, jako wykonane. 1.2 SPECYFIKACJA FORMATU STA Każdy plik STA może zawierać jeden lub kilka wyciągów MT940 i bloków operacji w drodze MT942. Ilość wyciągów/ bloków operacji zawartych w pliku *.STA zależy od częstotliwości pobierania danych przez Klienta. Każdy wyciąg (MT940) składa się z nagłówka, bloku zawierającego poszczególne transakcje oraz bloku końcowego. Operacje w drodze (MT942) zawierają charakterystyczny nagłówek i blok operacji. Strona kodowa dla polskich znaków to CP852. Przed każdą linią stosuje się ciąg znaków <CR><LF> (ASCII ). Poszczególne wyciągi oddzielone są <CR><LF> OZNACZENIA UŻYTE W OPISIE FORMATU Status M obowiązkowy, O opcjonalny Format n tylko cyfry a tylko litery c alfanumeryczne x dowolne znaki alfanumeryczne łącznie z przecinkami, spacjami, itp. d Kwota z przecinkiem jako znak dziesiętny Przykład 2n do dwóch cyfr; 3!a zawsze 3 litery; 4*35x do 4 linii po 35 znaków 5

6 1.2.2 OPIS FORMATU BLOKU WYCIĄGÓW MT NAGŁÓWEK WYCIĄGU Nr / Nazwa Pola :20: Referencje :25: Numer rachunku :28C: Numer wyciągu Status Format Opis M 6!n Referencje w postaci daty wyciągu w formacie YYMMDD, Np. :20: M 2!a26!n Numer rachunku w postaci IBAN gdzie IBAN = PLSSBBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRR PL = kod kraju dług. 2!a SS= cyfry kontrolne 2!n BBBBBBBB = NrB krajowy identyfikator jednostki banku dług. 8!n RRRRRRRRRRRR= IdR identyfikator rachunku w jednostce banku dług. 16!n Np. :25:PL M 5n/2n Numer wyciągu/numer strony Np. :28C:00057/01 :60F: Saldo otwarcia Debet / M Typ salda F = Saldo początkowe M 1!a C = kredyt (saldo kredytowe) D = debet (saldo debetowe) Kredyt Data M 6!n Data salda otwarcia w formacie YYMMDD Waluta M 3!a Kod waluty ISO Kwota M 15d Kwota z przecinkiem (,) jako znak dziesiętny. Przykład dla całej linii :60F: :60F:C070122PLN , BLOK OPERACJI Nr / Nazwa Pola :61: Linia operacji Data efektywna Data księgowania Debet / Kredyt 3cia litera kodu waluty Status Format Opis M M 6!n Data efektywna w formacie YYMMDD M 4!n Data księgowania w formacie MMDD M 2a C = kredyt (uznanie) D = debet (obciążenie) RC = storno kredytu RD = storno debetu M 1!a 3cia litera kodu waluty ISO Np. N dla PLN Kwota M 15d Kwota z przecinkiem (,) jako znak dziesiętny. Kod transakcji wg SWIFT M N3!c Stała N wraz z kodem transakcji SWIFT (pełna lista w tabeli kodów na stronie ) Np. NTRF 6

7 Referencje klienta Referencje banku Referencje banku :86: Szczegóły operacji M 16x Referencje klienta: Dla płatności wychodzących: PLI pierwsza linia KBInfo (przeniesione pierwsze 16 znaków z 35) PLA pole :20: (referencje klienta 16 znaków) INT pole :20: (referencje klienta 16 znaków) Dla płatności przychodzących: Referencje: o ile są podane w odpowiednich polach Dla braku referencji wartość NONREF M (//)16x Referencje banku Ostatnie 16 cyfr numeru referencyjnego transakcji w systemie Profile Np M 34x Opis kodu GVC Typ operacji Druga linia referencji banku (po <CR><LF>) Np. Przelew krajowy MultiCash () M patrz opis Linia szczegółów operacji. (patrz opis poniżej) Ogólne założenia dotyczące pola :86: Separator subpól < Jeżeli subpole jest puste (brak informacji), całe subpole, łącznie ze znacznikiem nie jest prezentowane Kod subpola Status Format Opis Początek pola M 3!n Kod operacji GVC. Pełna lista kodów na stronie Np. 020 <00 M 27a Typ operacji [Booking text] Wypl/przelew opis księgowania w Profile, identyczny z wyciągiem papierowym <10 M 10n Numer referencyjny. Kolejny numer operacji na rachunku Np. < <20 O 27x 1. Linia tytułu operacji <21 O 27x 2. Linia tytułu operacji <22 O 27x 3. Linia tytułu operacji <23 O 27x 4. Linia tytułu operacji <24 O 27x 5. Linia tytułu operacji <25 O 27x 6. Linia tytułu operacji Dla płatności przychodzących, zewnętrznych: DORN Data obciążenia rachunku nadawcy Np. <25DORN=26/01/2007 <26 O 35x Rachunek kontrahenta lub 7. Linia tytułu operacji <27 O 35x Nazwa kontrahenta 1 <28 O 35x Nazwa kontrahenta 2 <29 O 35x Adres kontrahenta 1 <30 O 10x Identyfikator jednostki bankowej kontrahenta (BSC lub SWIFT BIC) <31 O 24x Identyfikator rachunku kontrahenta (skrócony) dla prezentacji MultiCash W przypadku rachunku NRB w tym polu przedstawiane są znaki od 11 do 26 <32 O 27x Skrócona nazwa i adres kontrahenta (linia 1) dla celów prezentacyjnych MultiCash <33 O 27x Skrócona nazwa i adres kontrahenta (linia 2) dla celów prezentacyjnych MultiCash <34 M 3!n Kod operacji GVC. Pełna lista kodów na stronie Np

8 <38 O 34x Rachunek kontrahenta <60 O 35x Adres kontrahenta 2 <61 O 35x Kod rekoncyliacji 1 Wartość przeniesiona z drugiej linii pola KB_info (informacje KlientBank) dla płatności wychodzących MultiCash PLI, PLA, INT <62 O 35x Kod rekoncyliacji 2 Wartość przeniesiona z trzeciej linii pola KB_info (informacje KlientBank) dla płatności wychodzących PLI, PLA, INT <63 M 35x Pełny numer referencyjny transakcji w głównym systemie bankowym (Profile 5.1) z przedimkiem REF Np. <63REF <64 O 35x Informacja o opłatach i prowizjach (wyłącznie dla zleceń walutowych) ze słowami kodowymi /OCMT/ Np. <64/OCMT/USD10000,00/ <66 M 35x Kod księgowania w systemie Profile BLOK KOŃCA WYCIĄGU Nr / Nazwa Status Format Opis Pola :62F: Saldo M Typ salda F Saldo końcowe końcowe Debet / M 1!a C = kredyt (saldo kredytowe) Kredyt D = debet (saldo debetowe) Data M 6!n Data salda końcowego w formacie YYMMDD Waluta M 3!a Kod waluty ISO Kwota M 15d Kwota z przecinkiem (,) jako znak dziesiętny. Przykład dla całej linii :62F: :62F:C070126PLN ,86 :64: M Saldo dostępne Saldo dostępne Debet / M 1!a C = kredyt (saldo kredytowe) Kredyt D = debet (saldo debetowe) Data M 6!n Data salda dostępnego w formacie YYMMDD Waluta M 3!a Kod waluty ISO Kwota M 15d Kwota z przecinkiem (,) jako znak dziesiętny. Przykład dla całej linii :64: :64:C070126PLN ,86 Blok :OS:04 O Bez ogranicz eń x Informacja tekstowa lub plik dołączony do wyciągu. Jeżeli MultiCash podczas wczytywania pliku STA napotka rekord :OS:04, plik tekstowy wyświetla w Menedżerze Informacji, w przypadku innego pliku (patch a), umieszcza go w jednym z folderów MCC. Początek rozpoczyna się nazwą pliku :OS:04_długość pliku w bajtach_nazwa pliku. Parser powinien ignorować plik, wielkość obszaru do zignorowania jest podana w polu :OS:04, Etykieta pola :OS: DMIMCPRO.TXT oznaca, iż dołączony plik DMIMCPRO.TXT ma długość 3163 bajtów i tak długi fragment pliku STA należy zignorować podczas parsowania. Np. :OS: DMIMCPRO.txt Szanowni Państwo, pragniemy poinformować... 8

9 1.2.3 OPIS FORMATU BLOKU OPERACJI W DRODZE MT NAGŁÓWEK OPERACJI W DRODZE Nr / Nazwa Pola :20: Referencje :25: Numer rachunku :13: Data i godzina wygenerowani a informacji Status Format Opis M 9!c Słowo kodowe STARTDISP Np. :20:STARTDISP M 2!a26!n Numer rachunku w postaci IBAN gdzie IBAN = PLSSBBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRR PL = kod kraju dług. 2!a SS= cyfry kontrolne 2!n BBBBBBBB = NrB krajowy identyfikator jednostki banku dług. 8!n RRRRRRRRRRRR= IdR identyfikator rachunku w jednostce banku dług. 16!n Np. :25:PL M 10!n Data i godzina wygenerowania informacji w formacie RRMMDDGGMM. Np. :13: BLOK OPERACJI :61: Linia operacji :86: Szczegóły operacji :OS: O Bez ogranicze ń x M patrz opis Linia operacji. :61: M patrz opis Linia szczegółów operacji. pola :86: Informacja tekstowa lub plik dołączony do wyciągu. Np. :OS: DMIMCPRO.txt ROZMIESZCZENIE INFORMACJI W BLOKU MT940 :20:data wyciągu :25:numer rachunku :28C:numer wyciągu :60F:saldo otwarcia :61:transakcja (data waluty, data księgowania, waluta, kwota) :86:kod GVC<00typ operacji<10numer operacji <20linia 1 szczegółów płatności<21linia 2 szczegółów płatności <22linia 3 szczegółów płatności<23linia 4 szczegółów płatności <24linia 5 szczegółów płatności<25linia 6 szczegółów płatności <26Rachunek kontrahenta lub 7 linia szczegółów płatności <27nazwa kontrahenta 1 <28nazwa kontrahenta 2 9

10 <29Adres kontrahenta 1 <30numer rozliczeniowy banku kontr.<31rachunek kontrah. <32nazwa i adres kontrah. skrócona1<33nazwa i adres kontrah. skrócona2 <34kod GVC<38IBAN/NRB kontrah. <60Adres kontrahenta 2 <61kod rekoncyliacji 1 <62kod rekoncyliacji 2 <63referencje banku <64kwota operacji dewiz <66kod księgowania TRN Profile :62F:saldo końcowe :64:saldo dostępne PRZYKŁAD PLIKU STA ZAWIERAJĄCEGO WYCIĄG MT940 Z 4 OPERACJAMI :20: :25:PL :28C:00009/01 :60F:C070126PLN ,95 :61: DN5912,00NTRF // Przelew krajowy MultiCash () :86:020<00Przelew MultiCash<10404 <20ZAPLATA ZA OPAKOWANIA DO KI<21NESKOPŕW 17 I 21 CALI Z NAD <22RUKIEM LOGO FIRMY FVT 2368/< /2006 < <27OPAKOWANIA SP. Z O.O UL. ROMAăSKA 2 < GDAăSK < < <32OPAKOWANIA SP. Z O.O UL. RO<33MAăSKA GDAăSK <34020< <61KOD REKONCYLIACJI <62WPROWADZIť W SAP ID25012 <63REF <66DWMC :61: DN120000,00NTRF // Przelew krajowy MultiCash () :86:020<00Przelew MultiCash<10405 <20FVT 25/2006 ZAPťATA ZA KATO<21DY DO LAMP KIENSKOPOWYCH SZ <22T FVT 26/2006 ZAPLATA<23 ZA UKLADY ODCHYLAJACE SZT. < < <27ELEKTRONIKA SP. Z. O.O. PODZESPOťY <28ELEKTRONICZNE KILIăSKIEGO <29 KRAKŕW < < <32ELEKTRONIKA SP. Z. O.O. POD<33ZESPOťY ELEKTRONICZNE KILIă <34020< <61KOD REKONCYLIACJI <62WPROWADZIť W SAP ID25053 <63REF <66DWMC :61: DN1356,12NTRF // Przelew krajowy MultiCash () :86:020<00Przelew MultiCash<10406 <20ZAPťATA ZA PALIWO GRUDZIEă <2106 FAKTURA 6547/2006 < <27STACJA PALIW MIKOťAJCZYK ZAMKOWA 8 < WIELICZKA < < <32STACJA PALIW MIKOťAJCZYK ZA<33MKOWA WIELICZKA <34020< <61KOD REKONCYLIACJI <62WPROWADZIť W SAP ID25012 <63REF <66DWMC :61: DN1550,00NTRF // Przelew krajowy MultiCash () :86:020<00Przelew MultiCash<10407 <20ZAPťATA ZA WYSYLK TOWARU D<21O NL DIGITAL, EINDHOVEN HOL <22LAND GRUDZIEă 2006 INV. 6/2<23006FVT 2323/0394/2006 < <27SPEDYTOR SP. Z O.O. WYNALAZEK 6 02 <28787 WARSZAWA < < <32SPEDYTOR SP. Z O.O. WYNALAZ<33EK WARSZAWA <34020< <61KOD REKONCYLIACJI <62WPROWADZIť W SAP ID24021 <63REF <66DWMC :62F:C070126PLN ,83 :64:C070126PLN ,83 10

11 2. Informacje dodatkowe Kody transakcji SWIFT i GVC znajdują się w osobnym załączniku. Dalsze informacje na stronie W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z formatem plików zleceń w systemie MultiCash PRO prosimy o kontakt z HotLine MultiCash: HotLine MultiCash tel tel fax: Internet: 11

ibre, BRESOK Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych MT940 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Wersja 1.071, 06-10-2008

ibre, BRESOK Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych MT940 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Wersja 1.071, 06-10-2008 ibre, BRESOK Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych MT940 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Wersja 1.071, 06-10-2008 OPIS FORMATU PLIKU MT940 1.1 OGÓLNE INFORMACJE O PLIKU EKSPORTU MT940 Dokument ten jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika usługi R-Connect

Podręcznik użytkownika usługi R-Connect Podręcznik użytkownika usługi R-Connect SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1. TERINOLOGIA I DEFINICJE... 4 1.2. OPIS OGÓLNY... 4 2. Komunikacja... 6 2.1. SEGENTACJA KOUNIKATÓW... 6 2.2. SZYFROWANIE KOUNIKATÓW...

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Elektronicznym Nadawcy

Zmiany w Elektronicznym Nadawcy Wersja 5.2.2 (07.08.2014) Zmiany w Elektronicznym Nadawcy GLOBAL Ekspres wprowadzono możliwość przygotowywania przesyłek zagranicznych GLOBAL Ekspres Wersja 5.2.1 (07.08.2014) Śledzenie pobrań wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika Spis treści Wstęp... 4 O tym dokumencie... 4 Przyjęte oznaczenia... 4 Cel

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Księga Handlowa (KH) Wersja 2012 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Wersja 7.9

Pierwsze kroki. Wersja 7.9 Pierwsze kroki Wersja 7.9 Spis treści 1 RAZ, DWA GOTOWE!... 3 2 KROK 1. KONFIGURACJA COMARCH ERP OPTIMA... 4 2.1 KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z COMARCH ERP E-SKLEP... 4 2.1.1 ZAKŁADKA OGÓLNE... 5 2.1.2 ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia ROZDZIAŁ 4 RAKSSQL Zamówienia Spis treści Zamówienia 4-1 Zamówienia od odbiorców 4-3 Automatyczne realizowanie zamówień 4-14 Import z pliku EDI 4-16 Raport z importu EDI 4-19 Zamówienia do dostawców 4-23

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo