Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)"

Transkrypt

1 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 6421, NIP: , kapitał zakładowy ,90 scan 1/6 9220

2 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) CZĘŚĆ B MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA, ORGANIZACJE SPOŁECZNE I SAMORZĄDOWE I. OFERTA PAKIETÓW DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I SAMORZĄDOWYCH Produkty oraz usługi bankowe wchodzące w skład pakietów 1 Pakiet Biznes Profit Class 2 Pakiet Biznes Profit Premium 3 Pakiet Biznes Profit Organizacja Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w PLN (m-c) 3 do negocjacji 4 3/ do negocjacji 5 Otwarcie i prowadzenie rachunku pomocniczego (m-c) 2 do negocjacji 6 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku walutowego (m-c) 2 / do negocjacji 7 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku lokacyjnego/progresywnego w PLN (mc) 8 Otwarcie i prowadzenie rachunku lokat terminowych (m-c) 6. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokat overnight (m-c) 7. Przelew na rachunki ZUS, US z rachunku w PLN przez 8. Wydanie i użytkowanie pierwszej karty debetowej Abonament - wersja podstawowa (brak funkcji integracji z systemami księgowymi (funkcja import, eksport) i administrowania prawami Użytkowników po stronie klienta oraz maksymalnie do dwóch Użytkowników systemu) (m-c) Abonament - wersja rozszerzona (pełna funkcjonalność systemu, nieograniczona liczba Użytkowników) (m-c) 75,00 do negocjacji 9 1 Abonament (m-c) 10 do negocjacji 11 n.d. 1 Abonament Centrum Telefonicznego (m-c) 1 pozostałe opłaty i prowizje znajdują się w części B pkt. II. Pozostałe prowizje i opłaty oraz w części D Dodatkowe opłaty i prowizje wspólne dla wszystkich klientów 2 dotyczy również Pakietu Fortis Class oferowanego do 31 grudnia dotyczy również Pakietu Fortis Premium i Pakietu Fortis Premium FX oferowanego do 31 grudnia ,9 jeżeli nie została ustalona inna opłata, Bank będzie pobierał opłatę w wysokości 100 PLN miesięcznie 5 opłata negocjowana dotyczy Jednostek Samorządów Terytorialnych. Jeżeli nie zostanie ustalona inna opłata, Bank będzie pobierał opłatę w wysokości 30 PLN miesięcznie. 6 j eżeli nie została ustalona inna opłata, Bank będzie pobierał prowizję w wysokości 35 PLN miesięcznie 7 Jeden rachunek walutowy w pakiecie jest za 0 PLN. Za każdy kolejny rachunek walutowy Bank będzie pobierał 35 PLN miesięcznie, o ile nie została wynegocjowana inna opłata. 8 dla pakietów Fortis Premium, Fortis Premium FX oraz Fortis Class rachunek progresywny nie jest dostępny 10 usługa dostępna tylko dla Klientów posiadających pakiet Fortis Class 11 usługa dostępna tylko dla Klientów posiadających pakiet Fortis Premium oraz Fortis Premium FX II. POZOSTAŁE PROWIZJE I OPŁATY PROWIZJE I OPŁATY ZA WYPŁATY I WPŁATY GOTÓWKOWE 1 Rachunki prowadzone w PLN Wypłata gotówki w Oddziale Banku 0,30% kwoty; min. 5,00 1 Wpłata gotówki w Oddziale Banku na rachunki bankowe prowadzone przez BNP Paribas Bank Polska SA będąca wpłatą własną Wypłata gotówki w Oddziale Banku z przewalutowaniem na walutę obcą realizowana w: 0,20% kwoty; min. 5, USD i EUR oraz CHF (tylko banknoty) 1% kwoty 2 Pozostałe waluty obce (tylko banknoty) 2% kwoty Wpłata gotówki na rachunki bankowe prowadzone przez BNP Paribas Bank Polska SA na rzecz Przedsiębiorców, nie będąca wpłatą własną Nie pobiera się prowizji od wpłat dokonywanych: a) na rzecz Fundacji charytatywnych (np. z tytułem darowizny) b) na rzecz pod miotów, z którymi Bank zawarł stosowną umowę 0,50% kwoty; min 5,00 6. Wpłata gotówki w Oddziale Banku na rachunki w innych bankach Nie pobiera się prowizji od wpłat dokonywanych: a) na rzecz Fundacji charytatywnych (np. z tytułem darowizny) b) na rzecz podmiotów, z którymi Bank zawarł stosowną umowę Dodatkowa opłata za wpłatę gotówki na rachunki bankowe w stanie nieuporządkowanym (opłata stała, bez względu na liczbę występujących okoliczności): a) bez posegregowania banknotów wg poszczególnych nominałów b) bez uporządkowania banknotów i monet w obrębie poszczególnych nominałów poprzez ułożenie ich w tę samą stronę 0,50% kwoty min. 5,00 0,50% kwoty min. 5,00 scan 2/6 9220

3 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) c) bez ujęcia w opaski banknotów danego nominału w ilości po 100 sztuk d) bez zapakowania monet danego nominału po 50 sztuk e) bez dołączenia do dowodu wpłaty specyfikacji z podziałem na ilości banknotów w ramach poszczególnych nominałów 7. Wpłata gotówki w Oddziale Banku z przewalutowaniem na PLN, gdy wpłacaną walutą jest: 7.1 USD i EUR oraz CHF (tylko banknoty) 1% kwoty 7.2 Pozostałe waluty obce (tylko banknoty) 2% kwoty 8. Wykonanie kasowych operacji klientów innych banków od banku zlecającego usługę kasową 0,50% obrotów kasowych pomniejszonych o kwoty, od których prowizja powinna być pobrana bezpośrednio od klienta 9. Od dyspozycji wypłat dokonywanych z wpływów bieżących na rachunek 1% kwoty min. 5, Opłata za nieodebranie awizowanej wypłaty gotówkowej 1% równowartości kwoty 1,2, w Pakiecie Biznes Profit Premium, Biznes Profit Organizacja opłata do negocjacji. 2 Rachunki walutowe Wypłata gotówki w Oddziale Banku w walucie rachunku 1,00% kwoty; min. 1 1 Wypłata gotówki w Oddziale Banku w walucie rachunku dokonywana z tytułu realizacji transakcji wymiany walut zawieranych z Bankiem w oparciu o negocjowany kurs wymiany, realizowana w tym samym dniu Wypłata gotówki w Oddziale Banku z przewalutowaniem na PLN, gdy walutą rachunku jest: 1 USD i EUR oraz CHF (tylko banknoty) 1% kwoty 2 Pozostałe waluty obce (tylko banknoty) 2% kwoty Wypłata gotówki w Oddziale Banku z przewalutowaniem na walutę inną niż PLN, gdy wypłacaną walutą jest: 1 USD i EUR oraz CHF (tylko banknoty) 1% kwoty 2 Pozostałe waluty obce (tylko banknoty) 2% kwoty Wpłata gotówki w Oddziale Banku w walucie rachunku dokonywana w: 1 USD i EUR oraz CHF (tylko banknoty) 2 z tytułu realizacji transakcji wymiany zawieranych z Bankiem w oparciu o negocjowany kurs wymiany 1,00% kwoty; min Wpłata gotówki w PLN w Oddziale Banku z przewalutowaniem na walutę rachunku, gdy walutą rachunku jest: 6.1 USD i EUR oraz CHF 1% kwoty 6.2 Pozostałe waluty obce 2% kwoty 7. Wpłata gotówki w Oddziale Banku z przewalutowaniem na walutę rachunku, gdy walutą wpłacaną jest (oprócz PLN): 7.1 USD i EUR oraz CHF 1% kwoty 7.2 Pozostałe waluty obce 2% kwoty 8. Od dyspozycji wypłat dokonywanych z wpływów bieżących na rachunek 1% kwoty min. 5,00 9. Opłata za nieodebranie awizowanej wypłaty gotówkowej 1% równowartości kwoty 1 Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności roszczenia. scan 3/6 9220

4 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) PROWIZJE I OPŁATY ZA PRZELEWY 1 Przelewy krajowe w PLN Oddział Banku Przelew na rachunki wewnętrzne Banku z rachunku w PLN oraz z rachunku walutowego MultiCash 1 Centrum Telefoniczne - Bankofon Remote Payment Initiation (MT101) Przelew z rachunku bieżącego na rachunek progresywny PLN n.d. Przelew z rachunku progresywnego na rachunek bieżący PLN 1 n.d. Przelew krajowy w PLN z rachunku w PLN na rachunek w innym banku 1 1,00 1 3,00 Przelew na rachunki ZUS, US z rachunku w PLN 1 3,00 2, 3 /3,00 n.d. 3,00 Przelew w PLN z przewalutowaniem z rachunku walutowego 6. na rachunek w innym banku krajowym, w tym na rachunki 1 n.d. 3,00 ZUS i US 7. Przelew na rachunek w innym banku poprzez system SORBNET o wartości większej lub równej 1 mln PLN 1 8,00 8. Przelew na rachunek w innym banku poprzez system SORBNET o wartości mniejszej niż 1 mln PLN 25,00 n.d. 25,00 Czynności związane z wykonywaniem stałej dyspozycji 9. przelewu z Rachunku Inwestora Giełdowego na rachunek 3 n.d. inwestycyjny w biurze maklerskim (miesięcznie) Administrowanie płatnościami posiadacza rachunku (za 10. każdy dzień od każdej płatności niezależnie od opłaty za usługę) - nie dotyczy zleceń przyjętych po sesji ELIXIR z 5,00 n.d. terminem realizacji w następnym dniu roboczym 1 Przelew w PLN na rachunek w innym banku krajowym z wykorzystaniem formularza niestandardowego 1 n.d. 1 w Pakiecie Biznes Profit Premium, opłata do negocjacji; 2 opłata dotyczy tylko klientów, którzy otworzą rachunki pomocnicze w PLN oraz rachunki walutowe poza ofertą pakietową 3 dotyczy tylko przelewów na rachunki ZUS 2 Przelewy w walutach obcych oraz przelewy zagraniczne w PLN w Oddziale Banku MultiCash Remote Payment Initiation (MT101) Przelew SEPA n.d. 8, n.d. Przelew zagraniczny w PLN lub w walucie obcej oraz krajowy 0,35% kwoty min. w walucie obcej 60 max. 20 0,20% kwoty min. 30 max Przelew na rachunek prowadzony w banku z grupy kapitałowej, do której należy BNP Paribas Bank Polska SA, 0,35% kwoty min. będącym uczestnikiem FBINT patrz Regulamin rachunków 60 max. 20 dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w 2 BNP Paribas Banku Polska SA 3 Przyśpieszony przelew z rachunków bankowych każdego rodzaju 0,65% kwoty min. 10 max 40 Przelew wykonany z rachunków bankowych każdego rodzaju, w przypadku gdy koszty BNP Paribas Bank Polska SA i koszty banków pośredniczących pokrywa odbiorca opcja kosztowa BEN. Prowizja obciąża odbiorcę. 0,35% kwoty min. 6 max Zaksięgowanie zagranicznego przelewu otrzymanego Opłata dodatkowa za przelew wychodzący w przypadku gdy 7. koszty banków pośredniczących pokrywa zleceniodawca opcja kosztowa OUR. Prowizja obciąża zleceniodawcę. Opłata z tytułu dodatkowych czynności związanych z obsługą zleceń niespełniających standardu STP - 8. Regulamin rachunków dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w BNP Paribas Banku Polska SA 1 w Pakiecie Biznes Profit Premium, opłata do negocjacji; 2 w Pakiecie Biznes Profit Premium, opłata za przelew w do negocjacji ;. 3 Od 1 stycznia 2014 BNP Paribas Bank Polska SA nie będzie obsługiwać FBINT 3 Pozostałe opłaty związane z przelewami 0,15% kwoty min. 5; max 40 4 Od przelewów dokonywanych z wpływów bieżących na rachunkach prowadzonych dla rezydentów i nierezydentów prowadzących działalność gospodarczą (niezależnie od opłaty za wykonanie polecenia przelewu, dotyczy zleceń składanych w Oddziałach) 1% kwoty min. 5,00 scan 4/6 9220

5 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Od przelewów wewnętrznych z przewalutowaniem z bieżących wpływów gotówkowych i bezgotówkowych na rachunki (dotyczy zleceń składanych w Oddziałach) 4 Potwierdzenie realizacji przelewu Opłata dodatkowa za wydanie potwierdzenia realizacji każdego przelewu niezwłocznie po jego zaksięgowaniu Wydanie potwierdzenia pojedynczego zrealizowanego przelewu lub potwierdzonej kopii pojedynczego zlecenia przelewu: 1 2 W terminie późniejszym niż niezwłocznie po zaksięgowaniu, jednak nie później niż do 3-ch miesięcy od daty księgowania W terminie przekraczającym 3 miesiące od daty księgowania 1 8,00 Zawiadomienie telefoniczne o niezrealizowaniu płatności: 1 W przypadku braku salda na rachunku w momencie realizacji zlecenia 2 W przypadku błędnych lub niewystarczających instrukcji w zleceniu Przesłanie faksem potwierdzenia zrealizowania dyspozycji z rachunku klienta Polecenia zapłaty Wykonanie polecenia zapłaty między rachunkami prowadzonymi w Banku Złożenie przez odbiorcę zlecenia wykonania polecenia zapłaty na rachunek w innym banku za pośrednictwem Multicash Realizacja polecenia zapłaty na rachunki odbiorców w innych bankach krajowych Realizacja odmowy polecenia zapłaty z rachunku odbiorcy w wyniku złożenia odmowy przez płatnika Odmowa banku na wykonanie polecenia zapłaty w związku z brakiem środków na rachunku płatnika Realizacja zapytania odbiorcy, klienta BNP Paribas Bank Polska SA o zgodę na obciążenie rachunku płatnika, klienta innego banku 3,00 3,00 6 Zlecenia stałe Realizacja płatności w ramach zlecenia stałego ustanowionego pomiędzy dowolnymi rachunkami prowadzonymi przez BNP Paribas Bank Polska SA Realizacja płatności w ramach zlecenia stałego na rachunki w innym Banku krajowym, złożonego za pośrednictwem złożonego za pośrednictwem Oddziału i 3,00 7 Zmiana warunków zlecenia, reklamacje Przelewy krajowe w PLN Korekta danych lub anulowanie (odwołanie) przelewu wychodzącego na wniosek zleceniodawcy (jeżeli jest to możliwe) po jego otrzymaniu przez Bank, a przed wysłaniem zlecenia telekomunikacyjnego. Korekta danych przelewu wychodzącego na wniosek zleceniodawcy lub banku zagranicznego po wysłaniu zlecenia telekomunikacyjnego. Anulowanie (odwołanie) przelewu wychodzącego na wniosek zleceniodawcy po wysłaniu zlecenia telekomunikacyjnego. Prowizji nie pobiera się, gdy przelew zlecony był w walucie państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w obrocie z tymi państwami - w przypadku podania nieprawidłowego numeru rachunku bankowego odbiorcy i gdy Bank w tej sytuacji nie odzyskał kwoty przelewu. Przelewy w walutach obcych oraz przelewy zagraniczne w PLN nie więcej niż 50% kwoty przelewu 5 nie więcej niż 50% kwoty przelewu 10 nie więcej niż 50% kwoty przelewu + koszty rzeczywiste banku trzeciego, 10 nie więcej niż 50% kwoty przelewu + koszty rzeczywiste banku trzeciego, scan 5/6 9220

6 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Zwrot przelewu wysłanego do banku odbiorcy z przyczyn niezależnych od BNP Paribas Banku Polska SA (np. nieprawidłowy numer rachunku, przelew na rachunek zamknięty, inne powody). Wyjaśnienie szczegółów płatności wychodzących lub otrzymanych, potwierdzenie uznania rachunku odbiorcy oraz udzielenie innych wyjaśnień dotyczących płatności na wniosek klienta. Prowizja jest pobierana w sytuacji, gdy wymagany jest kontakt z bankiem trzecim. 5,00 5 nie więcej niż 50% kwoty przelewu Prowizja za czynności opisane w punktach 1 5 nie jest pobierana, jeżeli stwierdzono błąd leżący po stronie BNP Paribas Banku Polska SA Wszystkie opłaty i prowizje opisane w niniejszym dokumencie wyrażone są w PLN, chyba ze zapisy szczegółowe stanowią inaczej. 10 nie więcej niż 50% kwoty przelewu + koszty rzeczywiste banku trzeciego, 10 nie więcej niż 50% kwoty przelewu + koszty rzeczywiste banku trzeciego, scan 6/6 9220

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. scan 1/5 9220 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r. scan 1/6 9220 CZĘŚĆ A Klienci Biznesowi (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA)

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 czerwca 2009 r. Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla klientów detalicznych

Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla klientów detalicznych Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla klientów detalicznych dotyczy Klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ D DODATKOWE OPŁATY I PROWIZJE WSPÓLNE DLA WSZYSTKYCH KLIENTÓW i

CZĘŚĆ D DODATKOWE OPŁATY I PROWIZJE WSPÓLNE DLA WSZYSTKYCH KLIENTÓW i CZĘŚĆ D DODATKOWE OPŁATY I PROWIZJE WSPÓLNE DLA WSZYSTKYCH KLIENTÓW i 1 OPŁATY ZWIĄZANE Z OTWIERANIEM I PROWADZENIEM RACHUNKÓW 11 Otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Z dnia 1 czerwca 2010 r. scan 1/30 9211 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych

Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Polbank Obowiązuje od 3 czerwca 2013 r. 1 Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 3 CZĘŚĆ I CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Obowiązuje od 15 czerwca 2009 r. scan 1/28 9211 Spis Treści: Część I Bankowość

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Bank Polska S.A. RB_O_073_09_0 Tabela obowiązuje od 0.03.0 www.raiffeisenpolbank.com Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 110/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 172/2014 z dnia 30.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Spis treści Zasady generalne w zakresie pobierania opłat i prowizji bankowych tytułem operacji na rachunkach klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Banku (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października

Bardziej szczegółowo

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00. Opłata za prowadzenie rachunków w przypadku innych form prawnych niż wymienione w pkt. 1.

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00. Opłata za prowadzenie rachunków w przypadku innych form prawnych niż wymienione w pkt. 1. Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 19.05.2014r. 1. Niniejsza Tabela

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI

TABELA OPŁAT I PROWIZJI Załącznik do Uchwały Nr 55/2015 z dnia 05.05.2015 r. Zarządu BS Nowy Dwór Mazowiecki TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE WYKONYWANE W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat. 2. ELEKTRONICZNE KANALY DOSTĘPU- aktywacja PAKIET WALUTOWY

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat. 2. ELEKTRONICZNE KANALY DOSTĘPU- aktywacja PAKIET WALUTOWY Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Walutowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE 1. PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI

TABELA OPŁAT I PROWIZJI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 56/2015 z dnia 05.05.2015 r. Zarządu BS Nowy Dwór Maz. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DOTYCZĄCE RACHUNKÓW BANKOWYCH BUSINESS PROFESJA W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku(zwana dalej Taryfą ) określa wysokość

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 173/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 30.12.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 95/2015 z dnia 15.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI

TABELA OPŁAT I PROWIZJI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 54/015 z dnia 05.05.015 r. Zarządu BS Nowy Dwór Mazowiecki TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE WYKONYWANE W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Postanowienia ogólne 1. Bank/BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Postanowienia ogólne 1. Bank/BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo