Podstawy diagnostyki metodą rezonansu magnetycznego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy diagnostyki metodą rezonansu magnetycznego."

Transkrypt

1 Podstawy diagnostyki metodą rezonansu magnetycznego. Podstawy fizyczne rezonansu magnetycznego. Metodyka badań MR, aplikacje kliniczne - praktyczna interpretacja elementarnych parametrów wykorzystywanych w stosowanych sekwencjach. Mariusz I.Furmanek Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Zakład Diagnostyki Radiologicznej CSK MSWiA, Warszawa

2 REZONANS MAGNETYCZNY MR tomografia rezonansu magnetycznego MRA angiografia rezonansu magnetycznego MRS spektroskopia in vivo DW MRI ocena dyfuzji in vivo Perfusion MRI - ocena perfuzji fmri badania czynnościowe MRCP, MR Myelography, MR Urography

3 N RF S fo = γbo / 2π ω = γbo Oddziaływanie fali elektromagnetycznej z jądrami pierwiastków o nieparzystej liczbie nukleonów, charakteryzujących się obecnością wewnętrznego momentu pędu i momentu magnetycznego, znajdującymi się w zewnętrznym polu magnetycznym

4 N f o = γb o / 2π ω = γb o S

5 M o = 0 B o = 0

6 : N Mo Bo S W zewnętrznym polu magnetycznym wektory momentów magnetycznych wykazują tendencję do uporządkowania równoległego lub antyrównoległego

7 z Mo y x

8 S Efekt uporządkowania fazy ruchu precesyjnego oraz zwiększenia liczby wektorów momentów magnetycznych w położeniu antyrównoległym po zadziałaniu impulsu RF N

9 N Mo Bo S

10 z M z Mo y RF α x M xy M xy wektor magnetyzacji poprzecznej M z - wektor magnetyzacji podłużnej

11 z y x M xy Efekt impulsu RF 90 o

12 z Mo y M z α sygnał x M xy W procesie swobodnej relaksacji układ jest źródłem sygnału (impuls RF)

13 z y Mz sygnał Mxy x Układ protonów powracając do stanu wyjściowego emituje nagromadzoną energię w postaci sygnału - proces relaksacji; sygnał swobodnej relaksacji

14 Mz Mo 63% t T 1 Relaksacja podłużna czas T 1 powrót protonów do niższego stanu energetycznego zależy od oddziaływania protonów z otoczeniem relaksacja spin-siatka im większa liczba makrocząsteczek biologicznych, tym większa szybkość relaksacji (krótki czas T 1 ) tkanki o dużej zawartości wody, ubogie w makrocząsteczki - długi czas T1, tłuszcz - krótki czas T 1

15 Mxy Mxy 37% t T 2 Relaksacja poprzeczna czas T 2 utrata zgodności fazowej ruchu precesyjnego protonów zależy od wzajemnego oddziaływania protonów relaksacja spin-spin siła oddziaływań międzyspinowych większa w tkankach, gdzie przypadkowe ruchy cząsteczek są słabe (tkanka tłuszczowa) duża zawartość wody - słabe wzajemne oddziaływanie - dłuższa relaksacja - dłuższy czas T 2

16 Sekwencja zestaw impulsów RF i gradientów, koniecznych do uzyskania sygnału i jego lokalizacji

17 Sekwencja Spin Echo para impulsów 90 i 180 o częstotliwości rezonansowej czas powtórzeń (TR) - odstęp między kolejnymi impulsami 90 czas echa (TE) - czas między impulsem 90 i momentem odczytu

18 Sekwencja Spin Echo z y Impuls 90 RF x M xy

19 Sekwencja Spin Echo z wolny y Impuls 180 RF x M xy szybki

20 Sekwencja Spin Echo z szybki y x M xy wolny

21 Sekwencja Spin Echo z y sygnał x M xy odczyt

22 sygnał TE/2 TE/2 t TE TR

23 Czas powtórzeń TR umożliwia odrost wektora magnetyzacji podłużnej, niezbędnego do uzyskania wektora magnetyzacji poprzecznej krótki czas TR w odniesieniu do T 1 - brak wystarczającego odrostu magnetyzacji podłużnej - impuls 90 - mała magnetyzacja poprzeczna - impuls 180 słaby sygnał

24 Względnie krótki czas TR tkanki o krótkich czasach T 1 emitują silny sygnał tkanki o długich czasach T 1 emitują sygnał słaby Długi czas TR brak zróżnicowania tkanek zależnego od czasu T1

25 Bardzo długi czas TE zanik magnetyzacji poprzecznej tkanek Względnie długi czas TE ( ms) Zanik magnetyzacji poprzecznej tkanek o krótkim czasie T 2 - słaby sygnał Tkanki o długim czasie T 2 charakteryzuje obecność magnetyzacji poprzecznej - silny sygnał Krótki czas TE brak zróżnicowania zależnego od czasu T2

26 Lokalizacja sygnału z objętości gradient wyboru warstwy Gz gradient kodowania częstotliwości Gx gradient kodowania fazy Gy gradient - zmieniające się w przestrzeni pole magnetyczne, stosowane w czasie sekwencji (faza wzbudzenia, faza przygotowawcza, faza odczytu)

27 Gradient wyboru warstwy stosowany w momencie wzbudzania zgodnie z równaniem Larmora zjawisko rezonansu zachodzi jedynie dla protonów z określonej warstwy gradient wyboru warstwy większa częstotliwość precesji częstotliwość precesji mniejsza częstotliwość precesji

28 Gradient kodowania częstotliwości - gradient odczytowy Gx włączany w czasie odczytu wzdłuż osi x powoduje zróżnicowanie częstości precesji jąder w zakresie wybranej warstwy

29 Gradient kodujący fazę - gradient fazowy Gy włączany czasowo przed odczytem w celu zróżnicowania fazy precesji jąder znajdujących się w obrębie wybranej warstwy i poddawanych w fazie odczytu identycznemu gradientowi

30 RF Sekwencja SE Gz Gy Gx TR Akwizycja danych TE

31 2 DFT surowe dane - k przestrzeń obraz

32 3DFT - metoda trójwymiarowej akwizycji i rekonstrukcji danych gradient Gz służy także zakodowaniu fazy precesji wzdłuż osi z objętość badana - slab warstwy - partycje mniejsza grubość warstw przestrzenna ciągłość dłuższy czas

33 Obrazy T 1 zależne Obrazy T 2 zależne Obrazy pd

34

35 T 1 - zależne: krótkie TR, krótkie TE T 2 - zależne: długie TR, długie TE PD: długie TR, krótkie TE

36 Sekwencja Gradient Echo mniejsze impulsy niż 90, krótsze czasy TR i TE, czasowe odwrócenie gradientu Gx o 180, zastępujące impuls 180 w sekwencji SE dominuje zależność T 2, dla FA większych od 60, przy krótkich czasach TR pojawia się zależność T 1 wrażliwa na niejednorodność zewnętrznego pola magnetycznego oraz lokalne niejednorodności

37

38

39 GRE Obrazy in-phase Obrazy out- of-phase dla systemów 1,5T TE = n x 4,6ms TE = n x 4,6ms - 2,3ms

40 Supresja tłuszczu Supresja zależna od różnicy częstotliwości rezonansowej wodoru w lipidach i wodzie Supresja zależna od czasu relaksacji podłużnej (czas T 1 ) lipidów

41 Supresja zależna od różnicy częstotliwości rezonansowej SPIR częstotliwość lipidy woda

42 Supresja zależna od różnicy czasu T 1 sekwencje z grupy IR [M z ] CSF tkanka mózgowa lipidy M z STIR M xy t impuls przygotowawczy impuls 90

43 FLAIR grupa IR M z M xy

44 TIR lipidy istota biała istota szara CSF

45 MTC magnetization transfer contrast transfer magnetyzacji woda wolna woda wolna woda związana impuls saturacji MTS woda związana bardzo krótki czas T 2 duże zróżnicowanie częstotliwości rezonansowej

46 Diffusion Weighting Zastosowanie dwóch gradientów: 1 - powodującego zróżnicowanie fazowe a następnie 2 - powodującego ujednolicenie fazowe tkanek stacjonarnych zmiana pozycji w czasie między wymienionymi gradientami skutkuje brakiem zgodności fazowej

47

48 HASTE TIRM TSE HFI IR SE EPI TGSE PFSIF GRE MP-RAGE turbo FLASH FLASH DESS true FISP CISS FISP

49 Szybkie sekwencje 1. Wykorzystanie wielu ech 2. Modyfikacja wektora magnetyzacji podłużnej przed zastosowaniem podstawowego impulsu RF - krótkie TR, krótkie TE GRE 3. Metody częściowej akwizycji danych

50 TSE - mniej czuła na zmiany krwotoczne - mniejsza rozdzielczość (kompensowane przez wydłużenie TR w celu poprawy kontrastu oraz zastosowanie większych matryc) -względna hyperintensywność CSF w porównaniu z PD SE - hyperintensywność lipidów (brak efektu J coupling)

51 EPI ultra-fast imaging - wysokie wymagania sprzętowe - podatność na artefakty związane z lokalna niejednorodnościa pola - konieczność dobrej saturacji lipidów - Diffusion weighting imaging -f MRI - MR koronarografia

52 MRA ToF PC cemra 2D v 3D 3D MRA FBI MRA

53 Metodologia badań angio-mr Wybór techniki badania Time-of-Flight (TOF MRA) 2D lub 3D Phase-contrast (PC MRA) 2D lub 3D Contrast-enhanced (CE-MRA) z zastosowaniem konwencjonalnych paramagnetycznych środków kontrastowych z zastosowaniem środków kontrastowych puli krwi (BPA CE-MRA) FBI MRA

54 Wybór techniki badania TOF MRA zjawisko napływu protonów w obszar saturowanych tkanek stacjonarnych 2D lub 3D luminografia względnie długi czas akwizycji zależny od zakresu objętości nie wymaga podania dożylnego środka kontrastowego różnicuje naczynia zależnie od kierunku przepływu badanie tętnic mózgowia (3D TOF MRA) angiografia żylna (2D TOF MRA)

55 Wybór techniki badania PC MRA efekt zróżnicowania fazy występujący w przepływającej krwi po zastosowaniu dwóch gradientów o tych samych wartościach ale przeciwnych kierunkach 2D lub 3D luminografia, pomiar prędkości czasochłonna akwizycja (3D) nie wymaga podania dożylnego środka kontrastowego wysoce efektywna w tłumieniu sygnału tkanek stacjonarnych

56 Wybór techniki badania PC MRA rzadko stosowana dla obrazowania przepływu: naczynia o złożonej konfiguracji przestrzennej, naczynia o wolnym przepływie ocena przepływu w dowolnym obszarze*, np. tt. szyjnych, tt. nerkowych, żyle wrotnej, w aorcie i pniu płucnym (ilościowa ocena przecieku)

57 Wybór techniki badania CE-MRA zjawisko dużego skrócenia czasu T1 krwi w związku z wysokim stężeniem środka kontrastowego w fazie pierwszego przejścia bolusa środka kontrastowego przez wybrany odcinek łożyska naczyniowego we wczesnej fazie równowagi po podaniu i.v. środków kontrastowych puli krwi luminografia, ściana naczyń, blaszki miażdżycowe krótka akwizycja; eliminacja artefaktów ruchowych zależnych od czynności oddechowej badanie rozległych regionów anatomicznych; badania dynamiczne (malformacje, przetoki) badania: tętnic domózgowych, aorty, naczyń płucnych, naczyń biodrowych, naczyń trzewnych, naczyń obwodowych; angiografia całego ciała; flebografia

58 Courtesy: T. Grist

59 ISI Charite

60 Wybór protokołu badania 3D TOF MRA wielkość matrycy saturacja krocząca dodatkowa saturacja niwelująca sygnał krwi napływającej z określonego naczynia poprawa saturacji z wykorzystaniem zjawiska transferu magnetyzacji (MTS) zmniejszenie saturacji krwi zmiana kąta odchylenia (FA) zależnie od pozycji partycji w objętości (Tilted Optimized Non-Saturating Excitation TONE) zastosowanie techniki wielu objętości o mniejszej grubości (Multiple Overlapping Thin Slabs Acquisition MOTSA) synchronizacja EKG podanie i.v. środka kontrastowego

61 Wybór protokołu badania PC MRA dobór parametru określającego maksymalną kodowaną prędkość (Velocity Encoding VENC), którego wartość powinna przekraczać o 10-15% maksymalna prędkość przepływu krwi oczekiwaną w badanym obszarze

62

63 TR zróżnicowanie tkankowe krótsze TR - większa zależność od T1 spadek sygnału

64 TE zróżnicowanie tkanek długie TE - wzrost zależności T2 dłuższe TE - spadek SNR

65 Szerokość pasma kodowania częstotliwości mniejsza szerokość pasma kodowania częstotliwości: poprawa SNR, zastosowanie cieńszych warstw, mniejsze min FOV, niedogodności: dłuższy min TE, dłuższy TR, dłuższy czas próbkowania, większe przesunięcie woda-tłuszcz

66 Objętość voksela - wartość sygnału rozdzielczość przestrzenna grubość warstwy + FOV + rozmiar matrycy

67 Grubość warstwy rozmiar voksela mniejszy efekt częściowej objętości słabszy sygnał wielkość gradientu kodowania warstwy szerokość pasma zbierania

68 Przerwa między warstwami artefakty przesłuchu - przenikania (crosstalk) wpływ na kontrast T1 zależny naprzemienne zbieranie danych

69 FOV zależy od wielkości gradientów odczytu (Gx) i fazowego (Gy) przy stałej matrycy wielkość pola widzenia decyduje o rozdzielczości liniowej wpływ na sygnał artefakt nakładania (aliasing artifact)

70 Matryca matryca surowych danych: ilość próbkowanych częstotliwości x ilość kodowania fazy matryca otrzymywanego obrazu prostokątna matryca surowych danych (rectangular matrix) rozszerzone próbkowanie (oversampling) Half-Fourier (nie dotyczy GE)

71 Powielanie akwizycji danych Number of Acquisitions poprawa SNR w skali AC proporcjonalne wydłużenie czasu

72 CEWKI zmniejszenie szumu, poprawa sygnału silny sygnał ze struktur powierzchownych (tłuszcz)

73 Całkowity czas akwizycji danych TA = Nph x TR x AC TA = Nph x Npart x TR x AC

74 SAR specific absorption rate ilość energii pochłaniana przez tkankę w jednostce czasu

75 BOLD Blood Oxygen Level Dependent aktywność neuronalna przepływ krwi oxyhemoglobina T2* MR M xy Signal S task S control M o sinθ T 2 * task T 2 * control ΔS TE optimum time

"MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO

MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO INSTYTUT FIZYKI JĄDRC Im. H. Niewodnlczańskieyo Kraków. PL9801019 RAPORT NR 1695/PL MATTER I Ał -Y XXV I I OGOLNOPOLSK I EGO SEMINARI IMA TEMAT "MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO I JEGO ZASTOSOWAŃ ia t

Bardziej szczegółowo

5.1.1. Brak czynności półkul mózgu

5.1.1. Brak czynności półkul mózgu Neurologiczne kryteria śmierci 101 Tabela 3 Zalecany czas obserwacji w różnych sytuacjach klinicznych Przyczyna uszkodzenia mózgu Zalecany czas obserwacji [h] Rozległy zabieg neurochirurgiczny > 4 Uraz

Bardziej szczegółowo

Obrazowanie MR przy użyciu spolaryzowanego 3 He jak chcemy badać szczurze płuca w Krakowie

Obrazowanie MR przy użyciu spolaryzowanego 3 He jak chcemy badać szczurze płuca w Krakowie FAMO Obrazowanie MR przy użyciu spolaryzowanego 3 He jak chcemy badać szczurze płuca w Krakowie Katarzyna Cieślar, Tomasz Dohnalik Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR)

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYC METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) Metodą o bardzo dużym znaczeniu w organicznej analizie strukturalnej jest spektroskopia w podczerwieni (spektroskopia

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ Patrycja Grzeszczak Reakcja cienkiej warstwy palladu na proces tworzenia i rozkładu wodorku obserwacje w rozdzielczości nanometrycznej metodą mikroskopii

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii E L E K T R O C H I R U R G I A P o d s t a w y Z asady Elek trochirurgii SPIS TREŚCI Wstęp 03 Zasada elektrochirurgii 04 Zasady fizyczne Zmiany tkanek pod wpływem ciepła Czynniki wpływające na efekty

Bardziej szczegółowo

! #! % #& ( )%( )!+,,,.#

! #! % #& ( )%( )!+,,,.# ! # % & ( (% # ) +, ). /+ 0 1 2 +3 45! #! % #& ( )%( )!+,,,.# 6 1! / 0 STRESZCZENIE Zjawisko złożoności można rozumieć jako istnienie nietrywialnych własności makroskopowej struktury układu lub jego aktywności,

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji Andrzej Majkowski Obraz jako środek przekazu informacji Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii Politechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Kierunek studiów: Technologia Chemiczna Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit

Bardziej szczegółowo

Pierwszy polski kondensat Bosego Einsteina

Pierwszy polski kondensat Bosego Einsteina Pierwszy polski kondensat Bosego Einsteina Wojciech Gawlik a, Włodzimierz Jastrzębski b, Andrzej Noga a, Jerzy Zachorowski a, Michał Zawada c a Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński b Instytut Fizyki

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaje multimedialnych, interaktywnych sieci szerokopasmowych i ich podstawowe cechy

1. Rodzaje multimedialnych, interaktywnych sieci szerokopasmowych i ich podstawowe cechy 1. Rodzaje multimedialnych, interaktywnych sieci szerokopasmowych i ich podstawowe cechy 1. MMDS Opiera się na technologii mikrofalowej. Specyfikacja tego systemu opiera się na specyfikacji telewizji kablowej

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie fluorescencji układu fotosyntetycznego LH2 poprzez kontrolę sprzężenia plazmonowego z nanocząstkami plazmonicznymi

Wzmocnienie fluorescencji układu fotosyntetycznego LH2 poprzez kontrolę sprzężenia plazmonowego z nanocząstkami plazmonicznymi Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Łukasz Bujak Wzmocnienie fluorescencji układu fotosyntetycznego LH2 poprzez kontrolę sprzężenia plazmonowego

Bardziej szczegółowo

Krystyna PROCHASKA, Małgorzata BIELSKA, Katarzyna DOPIERAŁA

Krystyna PROCHASKA, Małgorzata BIELSKA, Katarzyna DOPIERAŁA MEMBRANY TEORIA I PRAKTYKA ZESZYT III WYKŁADY MONOGRAFICZNE I SPECJALISTYCZNE TORUŃ 009 WYBRANE FIZYKOCHEMICZNE ASPEKTY FILTRACJI MEMBRANOWEJ Krystyna PROCHASKA, Małgorzata BIELSKA, Katarzyna DOPIERAŁA

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI KATEDRA TELEKOMUNIKACJI Praca dyplomowa inżynierska Aplikacja mobilna ułatwiajaca eliminację

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TECHNIKI SEPARACYJNE Piotr Stepnowski Elżbieta Synak Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Beata Szafranek Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Odciążanie jako ostateczny środek obrony KSE

Odciążanie jako ostateczny środek obrony KSE Odciążanie jako ostateczny środek obrony KSE Adam Klimpel Ekspert współpracownik PSE Operator SA Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Do awarii

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH Niniejsza publikacja zawiera omówienie problematyki pomiarów masy w nawiązaniu do warunków otoczenia. Składa się z trzech części. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków Konferencje Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki I informatyki ul. Nadbystrzycka 38A 20-618 Lublin I Sympozjum Naukowe Elektryków

Bardziej szczegółowo

Wybrane zasady Schiffa badanie struktury i dynamiki

Wybrane zasady Schiffa badanie struktury i dynamiki Wybrane zasady Schiffa badanie struktury i dynamiki Natalia Osiecka Praca na stopień doktora nauk fizycznych wykonana pod kierunkiem Prof. dr hab. Marii Massalskiej-Arodź Promotor pomocniczy: dr Ewa Juszyńska-Gałązka

Bardziej szczegółowo

Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4.

Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. POLITECHNIKA POZNAŃSKA Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Paweł Berlak Norek Adrian Wydział: Budowa Maszyn i Zarządzania Kierunek:

Bardziej szczegółowo

2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH

2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH 2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH MULTISPORT 2.1.1. Pojęcie i klasyfikacja obciążeń treningowych Niewątpliwym warunkiem właściwego planowania jest posiadanie

Bardziej szczegółowo

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow Polaryzacja własność fali poprzecznej (światło). Fala spolaryzowana oscyluje w wybranym kierunku, niespolaryzowana oscyluje we wszystkich kierunkach jednakowo. Polaryzacja światła wiąże się wyłącznie z

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ

WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ WIERTNICTWA NAFTY I GAZU KATEDRA INŻYNIERII GAZOWNICZEJ ROZPRAWA DOKTORSKA WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

METODYKA PROJEKTOWANIA PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW WIZYJNYCH

METODYKA PROJEKTOWANIA PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW WIZYJNYCH mgr inż. Michał Aftewicz METODYKA PROJEKTOWANIA PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW WIZYJNYCH W artykule przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem przemysłowych systemów wizyjnych. Pokrótce przedstawione

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Radiowych (Z-1)

Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Badania nad synchronizacją czasu i częstotliwości w systemach telekomunikacyjnych, prace badawcze na rzecz wykorzystania dla telekomunikacji i teleinformatyki w Polsce systemu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY OPRACOWAŁ: DARIUSZ SCZANIECKI LITERATURA: - BHP w praktyce Bogdan Rączkowski Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo