PROGRAM STUDIÓW 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM STUDIÓW 2014"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin 2014

2 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów kształcenia na kierunku ZiIP w składzie: Przewodnicząca Dziekan WI-ET dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, prof. AM Koordynator ds. kierunku ZiIP prof. dr hab. Janusz Soboń Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych WI-ET dr inż. Tomasz Dudek Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych WI-ET dr inż. Bogusz Wiśnicki Z - ca Dyrektora IIT dr inż. Joanna Tuleja p.o. Z - cy Dyrektora IZT mgr inż. Violetta Jendryczka Opracowanie planu studiów oraz treści kształcenia: prof. dr hab. inż. Igor Ariefiew, prof. dr hab. inż. Krzysztof Chwesiuk, prof. dr hab. Janusz Soboń, prof. dr inż. Jerzy Sołdek, prof. AM, dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. AM, dr hab. Henryk Salmonowicz, prof. AM, dr hab. Kazimierz Winnicki, prof. AM, dr inż. Beata Drzewieniecka, dr inż. Marek Landowski, dr inż. kpt. ż. w. Piotr Lewandowski, dr inż. Leszek Piotrowski, dr inż. Witold Torbacki, dr inż. Joanna Tuleja, dr inż. Natalia Wagner, dr inż. Anna Wolnowska, dr Dariusz Bernacki, dr Jerzy Brózda, dr Stanisław Iwan, dr Aleksander Królikowski, dr Joanna Rogozińska-Mitrut, mgr inż. Violetta Jendryczka, mgr Kinga Kijewska, mgr Justyna Lemke. Opracowanie techniczne i skład komputerowy mgr inż. Justyna Bogdzia Program kształcenia zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu w dniu maja 2014 roku. Obowiązuje od roku akademickiego 2014/20

3 kierunek ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI 2014 SPIS TREŚCI Informacje o planie i programie studiów... 5 Sylwetka absolwenta... 5 Wprowadzone zmiany... 7 Plan studiów... 9 Szczegółowy program studiów karty przedmiotów 1 Zarządzanie strategiczne Organizacja systemów produkcyjnych Zintegrowane systemy zarządzania Prognozowanie i symulacje Zarządzanie projektem i innowacjami Systemy wspomagania decyzji i zarządzanie wiedzą Projektowanie sieci logistycznych Teoria systemów Zarządzanie łańcuchem dostaw a Systemy eksploatacyjne b Diagnostyka techniczna a Centra logistyczne b Zarządzanie logistyką portową a Modelowanie systemów gospodarczych b Przepływy międzygałęziowe a Ocena efektywności projektów b Innowacyjność przedsięwzięć a Telematyka w logistyce b Telematyka w zarządzaniu łańcuchami dostaw a Metodyka wspomagania zarządzania jakością b Inżynieria doskonalenia jakości procesów a Wybrane problemy ekonomiczne w transporcie b Wybrane problemy ekonomiczne w logistyce a Kształtowanie jakości produktów w łańcuchu dostaw b Ładunki specjalne a Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie b Podstawy inżynierii finansowej a Międzynarodowa polityka transportowa b Integracja europejska a Modelowanie systemów produkcyjnych b Modelowanie systemów logistycznych Niezawodność środków transportu

4 kierunek ZARZADZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI Wykład monograficzny z przedmiotu technicznego Praca przejściowa Seminaria magisterskie Przygotowanie pracy dyplomowej

5 kierunek ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI 2014 KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI specjalność: LOGISTYKA I ZARZADZANIE W EUROPEJSKIM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM studia drugiego stopnia - magisterskie Informacje o planie i programie studiów Studia 1,5-letnie, których zasadniczym celem jest wykształcenie wysoko kwalifikowanych kadr menedżerskich, ukierunkowanych na zagadnienia ekonomiczno-inżynieryjno-technologiczne w zakresie teoretycznym i praktycznym pozwalającym na samodzielne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konkretnych problemów z zastosowaniem najnowszych metod i technik informatycznych oraz wspartych rzetelną wiedzą ogólną i podstawową odpowiednią do współczesnych i przyszłościowych wymagań i potrzeb gospodarki polskiej w dziedzinie zarządzania i inżynierii produkcji. Przedstawiony program nauczania obejmuje ogółem 25 przedmiotów stanowiących 1000 godzin zajęć, a w tym: przedmioty kierunkowe 345 przedmioty specjalistyczne 655 W trakcie studiów zaliczeniu podlegają wszystkie przedmioty objęte planem studiów. Nie podlegają zaliczeniu wykłady z przedmiotów, dla których w danym semestrze przewidziany jest egzamin. Zaliczeń dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia, na podstawie ocen prac kontrolnych, sprawdzianów bieżących, testów, sprawozdań, projektów, prac przejściowych itp. Student ma obowiązek przygotowania pracy dyplomowej magisterskiej i zdania egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów, z tytułem zawodowym: MAGISTRA INŻYNIERA Sylwetka absolwenta Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji o profilu ogólnoakademickim posiada wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania procesami produkcji, a w szczególności: zarządzania funkcjami technicznymi; wdrażania nowych systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych; oceny jakości i ewaluacji wyników; kontroli technicznej; zarządzania projektami; doradztwa przemysłowego; rozwiązywania zadań technologicznych; wykorzystywania technologii telematycznych w obszarze funkcjonowania zintegrowanych łańcuchów dostaw oraz wielogałęziowego systemu transportowego. Posiada umiejętności twórczej działalności w zakresie organizacji procesów zaopatrzenia i dystrybucji, podejmowania innowacyjnych inicjatyw i decyzji oraz samodzielnego podejmowania i prowadzenia działalności produkcyjnej. 5

6

7 kierunek ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI 2014 Wprowadzone zmiany Data Charakter zmiany Zakres 7

8

9 PLAN STUDIÓW magisterskich - stacjonarnych Symbol siatki: LiZwEST_d4_USM Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Specjalność: LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE W EUROPEJSKIM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM I ROK II ROK Liczba godzin Lp. Nazwa przedmiotu I semestr II semestr III semestr Lp. Suma A C L P S A C L P S A C L P S A C L P S Przedmioty kierunkowe Zarządzanie strategiczne Organizacja systemów produkcyjnych Zintegrowane systemy zarządzania Prognozowanie i symulacje Zarządzanie projektem i innowacjami Systemy wspomagania decyzji i zarządzanie wiedzą Projektowanie sieci logistycznych Przedmioty specjalistyczne Teoria systemów Zarządzanie łańcuchem dostaw a) a) a) a) Systemy eksploatacyjne Centra logistyczne Modelowanie systemów gospodarczych Ocena efektywności projektów b) b) b) b) Diagnostyka techniczna Zarządzanie logistyką portową Przepływy międzygałęziowe Innowacyjność przedsięwzięć a) Telematyka w logistyce b) Telematyka w zarządzaniu łańcuchami dostaw a) a) a) Metodyka wspomagania zarządzania jakością Wybrane problemy ekonomiczne w transporcie Kształtowanie jakości produktów w łańcuchu dostaw b) b) b) Inżynieria doskonalenia jakości procesów Wybrane problemy ekonomiczne w logistyce Ładunki specjalne a) a) a) Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie Międzynarodowa polityka transportowa Modelowanie systemów produkcyjnych b) b) b) Podstawy inżynierii finansowej Integracja europejska Modelowanie systemów logistycznych Niezawodność środków transportu* Wykład monograficzny z przedmiotu technicznego Praca przejściowa Seminaria magisterskie Przygotowanie pracy dyplomowej * 25 OGÓŁEM Liczba godzin w roku akademickim Liczba egzaminów Liczba zaliczeń końcowych Obowiązuje od roku akademickiego 2014/20 Zatwierdzona na Radzie Wydziału z programem kształcenia obowiązującym od r.a. 2014/20

10

11 kierunek ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI 2014 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW karty przedmiotów 11

12

13 kierunek ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI 2014 Informacje ogólne o przedmiocie: Nr: 1 Przedmiot: Zarządzanie strategiczne Kierunek: ZiIP Specjalność: LiZwEST Stopień studiow: II Forma studiów: stacjonarne Rok studiów: I Semestr: 1 Status przedmiotu: obowiązkowy Grupa przedmiotów: kierunkowe Liczba Liczba godzin w tygodniu/bloku Liczba godzin w semestrze Semestr tygodni A Ć L E S P SE PP PR A Ć L E S P SE PP PR w semestrze 1 1E 1 E 3 Razem w czasie studiów: E 3 Wymaganie wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dot. przedmiotu): 1. Student powinien znać i umieć zastosować w praktyce metody i techniki zarządzania. Student powinien mieć opanowaną wiedzę z następujących dziedzin: zarządzanie, zarządzanie przedsiębiorstwem, 2. zarządzanie personelem, makroekonomia, mikroekonomia, podstawy prawa gospodarczego, podstawy marketingu. Cele przedmiotu: 1. Przygotowanie absolwenta do zastosowania w pracy wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego. Nabycie przez studentów wiedzy z zakresu istoty i znaczenia zarządzania strategicznego dla przedsiębiorstwa, współczesnych teorii i metod zarządzania strategicznego, formułowania wizji, misji, celów strategicznych i zadań 2. do realizacji, charakteryzowania istoty, elementów i procesu budowy strategii, czynników determinujących wybór wariantów strategicznych. Opanowanie przez studentów umiejętności identyfikacji i oceny zmian zachodzących w otoczeniu i ich wpływu na 3. przedsiębiorstwo. Nabycie przez studentów umiejętności zastosowania metod analizy strategicznej w procesie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem oraz formułowania misji, wizji, celów i zadań strategicznych. 4. Wykonanie analizy strategicznej i opanowanie przez studentów umiejętności wyciągania na jej podstawie wniosków. Zaprojektowanie strategii rozwoju i strategii konkurowania. Opracowanie metod i technik wdrażania, kon- 5. trolowania i aktualizowania strategii. Efekty kształcenia dla przedmiotu w semestrze 1: Lp. Opis Kody EK dla kierunku Definiowanie istoty zarządzania strategicznego oraz uzasadnianie roli, jaką pełni ono w przedsiębiorstwie. Wymienianie i charakteryzowanie współczesnych teorii i metod zarządzania strategicznego. Opisywanie istoty i elementów strategii, K_W10 procesu jej budowy oraz kryteriów wyboru opcji strategicznych. Poszukiwanie źródeł informacji strategicznej oraz dokonywanie wyboru informacji istotnych dla przedsiębiorstwa. Ocenianie na tej podstawie zmian zachodzących K_U01 w otoczeniu przedsiębiorstwa. Analizowanie makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego oraz diagnozowanie potencjału strategicznego przedsiębiorstw. K_U03 EKP4 Dokonywanie oceny sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa oraz projektowanie zmian w jego strategii rozwoju i konkurowania. K_K01 Szczegółowe efekty kształcenia dla przedmiotu w semestrze 1: Lp. S. S. Szczegółowe efekty kształcenia Definiowanie istoty zarządzania strategicznego. Uzasadnianie znaczenia zarządzania strategicznego dla przedsiębiorstwa Powiązanie z EKP A Ć L E S P SE PP PR Uwagi x x 13

14 kierunek ZARZADZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI 2012 S. SEKP4. SEKP5. SEKP6. SEKP7. SEKP8. SEKP9. S0. S1. S2. S3. S4. S5. S6. S7. S8. S9. Przedstawianie genezy i rozwoju oraz współczesnych teorii zarządzania strategicznego. Opisywanie planowania i organizowania procesu zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Wymienianie i charakteryzowanie elementów i cech skutecznej strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Formułowanie wizji, misji, celów strategicznych i zadań do realizacji. Charakteryzowanie roli informacji w zarządzaniu strategicznym. Wymienianie i omawianie źródeł informacji strategicznej. Charakteryzowanie makrootoczenia przedsiębiorstwa i zachodzących w nim zmian. Opisywanie otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa i zachodzących w nim zmian. Identyfikowanie zasobów przedsiębiorstwa. Opisywanie i wdrażanie metod analizy strategicznej makrootoczenia przedsiębiorstwa. Opisywanie i wdrażanie metod analizy strategicznej otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa. Opisywanie i wdrażanie metod analizy potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. Formułowanie wniosków i zaleceń strategicznych. Tworzenie listy kryteriów wyboru opcji strategicznych. Ocenianie opcji strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Projektowanie strategii konkurowania dla przedsiębiorstwa. Wdrażanie, kontrolowanie i aktualizowanie strategii rozwoju i konkurowania przedsiębiorstwa. Przygotowywanie dokumentacji końcowej. Treści programowe: Forma Powiązanie zajęć z SEKP Semestr: 1 S,2,3 S,2,5 S,4 A S,4,5,6 S,2,4 SEKP6,7,8 S1,14 x x x x EKP4 EKP4 EKP4 EKP4 EKP4 EKP4 x x x x x x x x x x x x Realizowane treści Odniesienie do innych wymagań: Stan i rozwój teorii zarządzania strategicznego. Cechy skutecznej strategii rozwoju przedsiębiorstwa (organizacji). Organizacja procesu zarządzania strategicznego. Misja, wizja, cele strategiczne i zadania. Analiza strategiczna makro i mikro otoczenia organizacji. Liczba godzin 14

15 kierunek ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI 2014 Ć S5,16 S7 S,2,4 SEKP6,7,9 S2,14 S5,16 S7 S,2,4 SEKP6,7,10 S3,14 S5,16 S7 S,2,3 SEKP4,5,6 SEKP7,8,9 S0,11 S2,13 S4, S6,17 S,4,5 SEKP6,7,8 SEKP9,10 S1,12 S3,14 S5,16 S7,18 S,3,4 SEKP5,7 S,2,3 SEKP4,5,6 SEKP7,8,9 S0,11 S2,13 S,4,5 SEKP6,7 S,2,4 SEKP7,8 S0,11 S3 S,2,4 SEKP7,9,12 S,2,4 SEKP7,10 S3 S,2,3 SEKP4,5,6 SEKP7,8,9 S0,11 S2,13 S4, S6,17 S,4,5 SEKP7,14 S5,16 S7,18 S9 Analiza strategiczna otoczenia konkurencyjnego. Analiza strategiczna potencjału organizacji. Formułowanie wariantów strategii funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa. Wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Kontrola procesu i wyników wdrażania strategii. Rola informacji w zarządzaniu strategicznym. Planowanie i przygotowanie procesu opracowywania strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Określenie misji, wizji, celów strategicznych oraz zadań do realizacji. Przeprowadzenie analizy makro i mikro otoczenia organizacji. Przeprowadzenie analizy otoczenia konkurencyjnego. Przeprowadzenie analizy potencjału organizacji. Opracowanie wariantów strategii funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa. Opracowanie technik kontroli realizacji strategii. Przygotowanie dokumentacji końcowej. Razem: Razem: Razem w semestrze: 30

16 kierunek ZARZADZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI 2012 Metody i kryteria oceny: Oceny 2 3 3,5 4 4,5 5 Metody oceny: Zaliczenie pisemne i/lub ustne. Egzamin pisemny. Mniej niż 50% znajomości zagadnień z teorii zagadnień z teorii za- zagadnień z teorii za- zagadnień z teorii za % znajomości 61-80% znajomości % znajomości zarządzania strategicznegonegonegonegorządzania strategiczrządzania strategiczrządzania strategicz- Metody oceny: Zaliczenie pisemne i/lub ustne. Egzamin pisemny. Metody oceny: Metody oceny: EKP4 Nie zebranie niezbędnych danych dla potrzeb analizy strategicznej. Zebranie niezbędnych danych dla potrzeb analizy strategicznej. Zaliczenie pisemne i/lub ustne. Egzamin pisemny. Nie wykonanie analizy Wykonanie analizy strategicznej dla wybranego strategicznej dla wystwa przedsiębiorbranego przedsiębior- lub wykonanie jej stwa przy wykorzystaniu przy wykorzystaniu 3 i 4 wybranych metod mniej metod. Brak lub i wyciągnięcie na jej błędnie wyciągnięte podstawie wniosków strategiczne analizy. strategicznych. Ocenie Ocenie podlega wartość podlega wartość merytoryczna merytoryczna analizy. analizy. Zaliczenie pisemne i/lub ustne. Egzamin pisemny. Brak projekcji sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa w przyszłości. Nie przedstawienie w postaci prezentacji uzyskanych wyników. Obciążenie pracą studenta: Projekcja sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa w przyszłości. Przedstawienie w postaci prezentacji uzyskanych wyników. Zebranie niezbędnych danych dla potrzeb analizy strategicznej. Ustalenie wzajemnych powiązań między analizowanymi zmiennymi. Wykonanie analizy strategicznej dla wybranego przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu 5-6 wybranych metod i wyciągnięcie na jej podstawie wniosków strategicznych. Ocenie podlega wartość merytoryczna analizy. Projekcja sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa w przyszłości. Przedstawienie w postaci prezentacji uzyskanych wyników. Zebranie niezbędnych danych dla potrzeb analizy strategicznej. Ustalenie wzajemnych powiązań między analizowanymi zmiennymi. Podjęcie próby prognozowania zmian analizowanych zmiennych. Wykonanie analizy strategicznej dla wybranego przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu >6 wybranych metod i wyciągnięcie na jej podstawie wniosków strategicznych. Ocenie podlega wartość merytoryczna analizy. Projekcja sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa w przyszłości. Przedstawienie w postaci prezentacji uzyskanych wyników. Obliczając liczbę godzin pracy własnej studenta należy wziąć pod uwagę: zapoznanie się z podaną literaturą, przygotowywanie się do zajęć laboratoryjnych, opracowanie dokumentacji projektu, przygotowanie się do zajęć projektowych, przygotowywanie się do zaliczeń i egzaminów. Szacunkowa liczba godzin Punkty Forma aktywności na zrealizowanie aktywności Godziny zajęć 30 Praca własna studenta 40 3 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach poza zajęciami 5 Łącznie: 75 Narzędzia dydaktyczne: Rodzaj Sprzęt komputerowy i audiowizualny Literatura: Opis Komputer służący do prezentacji: - treści wykładów w formie prezentacji PowerPoint, - treści zajęć ćwiczeniowych w formie prezentacji PowerPoint, - prezentacji wybranych zagadnień przygotowanych przez studentów. Literatura podstawowa: 1. Pierścionek Z.: Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo PWN, Warszawa Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa Gierszewska G.: Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PWE, Warszawa Obłój K.: Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo PWE, Warszawa Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo PWN, Warszawa

17 kierunek ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI 2014 Literatura uzupełniająca: 1. System transportowy regionu zachodniopomorskiego. Ocena stanu, monografia pod redakcją naukową Christowej Cz., Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin Christowa Dobrowolska M., Konkurencyjność portów morskich basenu Morza Bałtyckiego, monografia, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin Urbanowska Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Wydawnictwo PWE, Warszawa Pierścionek Z., Strategie rozwoju i konkurencji przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PWN, Warszawa Bariery i strategia rozwoju polskiej gospodarki morskiej 2005, materiały konferencyjne pod redakcją naukową Christowej Cz., Senat RP, Warszawa Rokita J., Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo PWE, Warszawa Logistyka i zarządzanie w systemach transportowych. Modelowanie. Finansowanie i funkcjonowanie centrów logistycznych, praca zbiorowa pod redakcją naukową Christowej Cz., Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo PWE, Warszawa Prowadzący przedmiot: Stopień/tytuł, imię, nazwisko, forma zajęć Adres Jednostka dydaktyczna Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr Joanna Kasińska WI-ET/IZT Pozostałe osoby prowadzące zajęcia: Objaśnienia skrótów: A audytoria, Ć ćwiczenia, L laboratorium, S symulator, SE seminarium, P projekt, E e-learning, PP praca przejściowa, PR praktyka. 17

18 kierunek ZARZADZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI 2012 Informacje ogólne o przedmiocie: Nr: 2 Przedmiot: Organizacja systemów produkcyjnych Kierunek: ZiIP Specjalność: LiZwEST Stopień studiow: II Forma studiów: stacjonarne Rok studiów: I Semestr: 1 Status przedmiotu: obowiązkowy Grupa przedmiotów: kierunkowe Liczba Liczba godzin w tygodniu/bloku Liczba godzin w semestrze Semestr tygodni A Ć L E S P SE PP PR A Ć L E S P SE PP PR w semestrze 1 1E 1 1 E 4 Razem w czasie studiów: E 4 Wymaganie wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dot. przedmiotu): 1. Wiedza z zakresu procesów produkcyjnych. 2. Wiedza z zakresu projektowania procesów. 3. Wiedza z zakresu logistyki produkcji. Cele przedmiotu: 1. Przygotowanie przyszłego absolwenta do wykonywania czynności związanych z wdrażaniem i stosowaniem metod organizacji systemów produkcyjnych oraz sterowania produkcją. 2. Poznać zasady ustalania organizacji procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym. 3. Poznać metody optymalizacji organizacji procesów. Produkcyjnych. 4. Zdobyć umiejętności korzystania z narzędzi i metod organizacji systemów produkcyjnych. 5. Zdobyć umiejętności sterowania produkcją przez trening zarządzania systemem produkcyjnym na symulatorze. Efekty kształcenia dla przedmiotu: Lp. Opis Kody EK dla kierunku Scharakteryzować zasady ustalania organizacji procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym. K_W01; K_U20; KU; K_U21 Wykorzystywać poznane metody i narzędzia przy organizacji systemu K_W10; K_U11; KU; produkcyjnego. K_U20; K_U22; K_U23 Koordynować i weryfikować organizację systemu produkcyjnego. K_W03; K_U10; KU; K_U20; K_U22; K_U23 Szczegółowe efekty kształcenia dla przedmiotu w semestrze 1: Lp. Szczegółowe efekty kształcenia Powiązanie z EKP A Ć L E S P SE PP PR Uwagi S. Definiować pojęcia podstawowe. S. Opisać struktury produktu. S. Scharakteryzować struktury procesów produkcyjnych (obróbkowych, montażowych, logistycznych) opartych na strukturze produktu. SEKP4. Scharakteryzować logiczne i strukturalne powiązania w projektowaniu i wytwarzaniu dla kooperacyjnej i rozproszonej struktury organizacyjnej procesów produkcyjnych. SEKP5. Wskazać przykłady organizacji w różnych rodzajach produkcji (jednostkowa, seryjna, gniazdowa, zorientowana na produkt i proces. 18

19 kierunek ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI 2014 SEKP6. Rozpoznawać i interpretować koncepcje produkcji. SEKP7. Rozróżniać systemy przygotowania produkcji i zarządzania nią SEKP8. Scharakteryzować systemy symulacji procesów. SEKP9. Opisać zasady tworzenia planów lay- out. S0. Formułować strategie i działania operacyjne. S1. Projektować organizację procesu technologicznego. S2. Wyliczać zdolność produkcyjną. S3. Analizować produktywności. S4. Koordynować projektowanie procesu produkcyjnego nowego wyrobu. S5. Dobierać proces technologiczny. S6. Analizować asortyment produkcji. S7. Dobierać zasoby produkcyjne. Uporządkować przepływ produkcji między S8. producentami i kooperantami. Analizować wpływ podejmowanych S9. decyzji na działanie systemu produkcyjnego podczas treningu na symulatorze. S0. Kontrolować i koordynować działanie systemu produkcyjnego podczas treningu na symulatorze. Treści programowe: Forma Powiązanie zajęć z SEKP Semestr: 1 S, A P S,2,3, S,3,4, 5,6, S,3,4 5,6,7,8 S,4,5 6,7,8 SEKP4,5,6 7,8,9 SEKP4,5,6 7,8,9 SEKP4,5,6 7,8,9 S0,16 S1,12, 13,14,,18 S6,17, 18 S4,19 20 Realizowane treści Odniesienie do innych wymagań: Pojęcia podstawowe. Opis struktury produktu i procesów produkcyjnych (obróbkowych, montażowych, logistycznych) opartych na tej strukturze. Planowanie zasobów i zarządzanie projektem produkcyjnym w oparciu o infrastrukturę produkcyjną i dokumentację techniczną oraz normatywne zapotrzebowanie pracochłonności i materiałochłonności. Tworzenie logicznych i strukturalnych powiązań w projektowaniu i wytwarzaniu dla kooperacyjnej i rozproszonej struktury organizacyjnej procesów produkcyjnych. Przykłady organizacji w różnych rodzajach produkcji (jednostkowa, seryjna, gniazdowa, zorientowana na produkt i proces. Koncepcje produkcji. Systemy przygotowania produkcji i zarządzania nią. Systemy symulacji procesów. Zasady tworzenia planów lay- out Projektowanie strategii i działań operacyjnych. Projektowanie organizacji procesu technologicznego. Projektowanie systemu produkcyjnego. Trening zarządzania systemem produkcyjnym. Śledzenie wpływu podejmowanych decyzji na działanie systemu produkcyjnego. Liczba godzin Razem: 19

20 kierunek ZARZADZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI 2012 C Razem: S0 Wyznaczanie wizji, misji i celów strategicznych. S1,12, 17 Wyznaczanie zdolności produkcyjnej. S1,13, 14 Wyznaczanie produktywności. S5 Projektowanie procesu produkcyjnego nowego wyrobu. 11,,16 Wybór procesu technologicznego. S4 Modelowanie asortymentu produkcji. S6,18 Opracowanie graficzne przebiegu procesów. S4 Analiza struktury wyrobu złożonego. S5,16 17,18 Opracowanie programu produkcji. S5,16 Modelowanie optymalnego przebiegu procesu produkcji. Szeregowanie zadań 17,18 produkcyjnych. S4, Modelowanie optymalnego rozdziału zasobów. S4, Modelowanie optymalnego przepływu produkcji między producentami i kooperantami. Razem: Razem w semestrze: 45 Metody i kryteria oceny: Oceny 2 3 3,5 4 4,5 5 Metody oceny: Punktowanie aktywności podczas zajęć, zaliczenie w formie testu. Egzamin pisemny Nie potrafi Scharakteryzować zasady ustalania organizacji procesu produkcyjnego w Scharakteryzować zasady ustalania organizacji procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym. Rozróżniać systemy przygotowania i sterowania produkcją oraz charakteryzować systemy symulacji procesów. Scharakteryzować planowanie zasobów i zarządzanie projektem produkcyjnym w oparciu o infrastrukturę przedsiębiorstwie przemysłowym. produkcyjną i doku- mentację techniczną oraz normatywne zapotrzebowanie pracochłonności i materiałochłonności. Nie potrafi opisać metody i narzędzi przy organizacji systemu produkcyjnego. Nie potrafi określić wpływu podejmowanych decyzji na działanie systemu produkcyjnego. Obciążenie pracą studenta: Opisać poznane metody i narzędzia przy organizacji systemu produkcyjnego. Koordynować i weryfikować organizację systemu produkcyjnego. Dobierać poznane metody i narzędzia przy organizacji systemu produkcyjnego. Koordynować i weryfikować organizację systemu produkcyjnego uzyskując zadowalający poziom produktywności. Wykorzystywać poznane metody i narzędzia przy organizacji systemu produkcyjnego. Koordynować i weryfikować organizację systemu produkcyjnego uzyskując wysoki poziom produktywności. Obliczając liczbę godzin pracy własnej studenta należy wziąć pod uwagę: zapoznanie się z podaną literaturą, przygotowywanie się do zajęć laboratoryjnych, opracowanie dokumentacji projektu, przygotowanie się do zajęć projektowych, przygotowywanie się do zaliczeń i egzaminów. Szacunkowa liczba godzin Punkty Forma aktywności na zrealizowanie aktywności Godziny zajęć 45 Praca własna studenta 50 4 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach poza zajęciami 5 Łącznie:

21 kierunek ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI 2014 Narzędzia dydaktyczne: Rodzaj Sprzęt komputerowy Oprogramowanie Literatura: Opis Komputery klasy PC z dostępem do Internetu, pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego Windows. Symulator HALA. Literatura podstawowa: 1. Liwowski B. Kozłowski R. Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją. Wyd. Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wyd. Profesjonalnych Pająk E., Żywicki K., Leśniak K.: Symulacja wytwarzania. Wyd. Politechniki poznańskiej Red: M. Brzeziński. Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet Literatura uzupełniająca: 1. Pająk E. Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja.pwn Dwiliński L., Zarządzanie produkcją. Wyd. WPN2002. Prowadzący przedmiot: Stopień/tytuł, imię, nazwisko, forma zajęć Adres Jednostka dydaktyczna Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Leszek Piotrowski WI-ET/IZT Pozostałe osoby prowadzące zajęcia: mgr Justyna Lemke WI-ET/IZT Objaśnienia skrótów: A audytoria, Ć ćwiczenia, L laboratorium, S symulator, SE seminarium, P projekt, E e-learning, PP praca przejściowa, PR praktyka. 21

22 kierunek ZARZADZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI 2012 Informacje ogólne o przedmiocie: Nr: 3 Przedmiot: Zintegrowane systemy zarządzania Kierunek: ZiIP Specjalność: LiZwEST Stopień studiow: II Forma studiów: stacjonarne Rok studiów: I Semestr: 1 Status przedmiotu: obowiązkowy Grupa przedmiotów: kierunkowe Liczba Liczba godzin w tygodniu/bloku Liczba godzin w semestrze Semestr tygodni A Ć L E S P SE PP PR A Ć L E S P SE PP PR w semestrze Razem w czasie studiów: 2 Wymaganie wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 1. Wiedza z zakresu procesów produkcyjnych. 2. Wiedza z zakresu projektowania procesów. 3. Wiedza z zakresu logistyki produkcji. Cele przedmiotu: 1. Przygotowanie przyszłego absolwenta do wykonywania czynności związanych z wdrażaniem i sterowaniem zintegrowanymi systemami zarządzania. 2. Poznać podstawy funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania. 3. Przeprowadzić charakterystykę współczesnych systemów zarządzania. 4. Zdobyć umiejętności zarządzania zdolnościami produkcyjnymi i harmonogramowania operatywnego. 5. Poznać metody wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania. Efekty kształcenia dla przedmiotu: Lp. Opis Kody EK dla kierunku Scharakteryzować współczesne informatyczne systemy zarządzania, ich struktury i poziomy integracji. K_W01; K_W04; K_U9; KU Sporządzać i weryfikować harmonogramy operatywne i koordynować zdolność K_W01; K_W10; K_U09; produkcyjną. KU; K_U22; K_U23 Wdrażać informatyczne systemy wspomagające zarządzanie systemów K_W01; K_W07 K_U09; KU; produkcyjnych. K_U18; K_U18; K_U22; K_U23 Szczegółowe efekty kształcenia dla przedmiotu w semestrze 1: Lp. Szczegółowe efekty kształcenia Powiązanie z EKP A Ć L E S P SE PP PR Uwagi S. Definiować pojęcie zintegrowanych systemów zarządzania. S. Definiować podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania procesami produkcyjnymi. S. Scharakteryzować struktury informatycznych zintegrowanych systemów zarządzania. SEKP4. Objaśniać poziomy integracji informatycznych zintegrowanych systemów zarządzania. SEKP5. Opisać bazy wiedzy o wyrobie. SEKP6. Opisać problematykę zarządzania zapasami. Scharakteryzować metody planowania SEKP7. zapotrzebowania materiało- wego. 22

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Zintegrowane Systemy Zarządzania Kod przedmiotu: ZZMU_D._49_ Rok studiów: Semestr: Punkty ECTS:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA Redakcja naukowa: Marek Matejun Katarzyna Szymańska Monografie PŁ Łódź 2013 Recenzenci: prof.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy XIX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna pt. Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy Łódź, 7 8 czerwca 2010 Grażyna Trzpiot Zakład Demografii

Bardziej szczegółowo