PROGRAM STUDIÓW 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM STUDIÓW 2014"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin 2014

2 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów kształcenia na kierunku ZiIP w składzie: Przewodnicząca Dziekan WI-ET dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, prof. AM Koordynator ds. kierunku ZiIP prof. dr hab. Janusz Soboń Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych WI-ET dr inż. Tomasz Dudek Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych WI-ET dr inż. Bogusz Wiśnicki Z - ca Dyrektora IIT dr inż. Joanna Tuleja p.o. Z - cy Dyrektora IZT mgr inż. Violetta Jendryczka Opracowanie planu studiów oraz treści kształcenia: prof. dr hab. inż. Igor Ariefiew, prof. dr hab. inż. Krzysztof Chwesiuk, prof. dr hab. Janusz Soboń, prof. dr inż. Jerzy Sołdek, prof. AM, dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. AM, dr hab. Henryk Salmonowicz, prof. AM, dr hab. Kazimierz Winnicki, prof. AM, dr inż. Beata Drzewieniecka, dr inż. Marek Landowski, dr inż. kpt. ż. w. Piotr Lewandowski, dr inż. Leszek Piotrowski, dr inż. Witold Torbacki, dr inż. Joanna Tuleja, dr inż. Natalia Wagner, dr inż. Anna Wolnowska, dr Dariusz Bernacki, dr Jerzy Brózda, dr Stanisław Iwan, dr Aleksander Królikowski, dr Joanna Rogozińska-Mitrut, mgr inż. Violetta Jendryczka, mgr Kinga Kijewska, mgr Justyna Lemke. Opracowanie techniczne i skład komputerowy mgr inż. Justyna Bogdzia Program kształcenia zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu w dniu maja 2014 roku. Obowiązuje od roku akademickiego 2014/20

3 kierunek ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI 2014 SPIS TREŚCI Informacje o planie i programie studiów... 5 Sylwetka absolwenta... 5 Wprowadzone zmiany... 7 Plan studiów... 9 Szczegółowy program studiów karty przedmiotów 1 Zarządzanie strategiczne Organizacja systemów produkcyjnych Zintegrowane systemy zarządzania Prognozowanie i symulacje Zarządzanie projektem i innowacjami Systemy wspomagania decyzji i zarządzanie wiedzą Projektowanie sieci logistycznych Teoria systemów Zarządzanie łańcuchem dostaw a Systemy eksploatacyjne b Diagnostyka techniczna a Centra logistyczne b Zarządzanie logistyką portową a Modelowanie systemów gospodarczych b Przepływy międzygałęziowe a Ocena efektywności projektów b Innowacyjność przedsięwzięć a Telematyka w logistyce b Telematyka w zarządzaniu łańcuchami dostaw a Metodyka wspomagania zarządzania jakością b Inżynieria doskonalenia jakości procesów a Wybrane problemy ekonomiczne w transporcie b Wybrane problemy ekonomiczne w logistyce a Kształtowanie jakości produktów w łańcuchu dostaw b Ładunki specjalne a Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie b Podstawy inżynierii finansowej a Międzynarodowa polityka transportowa b Integracja europejska a Modelowanie systemów produkcyjnych b Modelowanie systemów logistycznych Niezawodność środków transportu

4 kierunek ZARZADZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI Wykład monograficzny z przedmiotu technicznego Praca przejściowa Seminaria magisterskie Przygotowanie pracy dyplomowej

5 kierunek ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI 2014 KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI specjalność: LOGISTYKA I ZARZADZANIE W EUROPEJSKIM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM studia drugiego stopnia - magisterskie Informacje o planie i programie studiów Studia 1,5-letnie, których zasadniczym celem jest wykształcenie wysoko kwalifikowanych kadr menedżerskich, ukierunkowanych na zagadnienia ekonomiczno-inżynieryjno-technologiczne w zakresie teoretycznym i praktycznym pozwalającym na samodzielne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konkretnych problemów z zastosowaniem najnowszych metod i technik informatycznych oraz wspartych rzetelną wiedzą ogólną i podstawową odpowiednią do współczesnych i przyszłościowych wymagań i potrzeb gospodarki polskiej w dziedzinie zarządzania i inżynierii produkcji. Przedstawiony program nauczania obejmuje ogółem 25 przedmiotów stanowiących 1000 godzin zajęć, a w tym: przedmioty kierunkowe 345 przedmioty specjalistyczne 655 W trakcie studiów zaliczeniu podlegają wszystkie przedmioty objęte planem studiów. Nie podlegają zaliczeniu wykłady z przedmiotów, dla których w danym semestrze przewidziany jest egzamin. Zaliczeń dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia, na podstawie ocen prac kontrolnych, sprawdzianów bieżących, testów, sprawozdań, projektów, prac przejściowych itp. Student ma obowiązek przygotowania pracy dyplomowej magisterskiej i zdania egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów, z tytułem zawodowym: MAGISTRA INŻYNIERA Sylwetka absolwenta Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji o profilu ogólnoakademickim posiada wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania procesami produkcji, a w szczególności: zarządzania funkcjami technicznymi; wdrażania nowych systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych; oceny jakości i ewaluacji wyników; kontroli technicznej; zarządzania projektami; doradztwa przemysłowego; rozwiązywania zadań technologicznych; wykorzystywania technologii telematycznych w obszarze funkcjonowania zintegrowanych łańcuchów dostaw oraz wielogałęziowego systemu transportowego. Posiada umiejętności twórczej działalności w zakresie organizacji procesów zaopatrzenia i dystrybucji, podejmowania innowacyjnych inicjatyw i decyzji oraz samodzielnego podejmowania i prowadzenia działalności produkcyjnej. 5

6

7 kierunek ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI 2014 Wprowadzone zmiany Data Charakter zmiany Zakres 7

8

9 PLAN STUDIÓW magisterskich - stacjonarnych Symbol siatki: LiZwEST_d4_USM Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Specjalność: LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE W EUROPEJSKIM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM I ROK II ROK Liczba godzin Lp. Nazwa przedmiotu I semestr II semestr III semestr Lp. Suma A C L P S A C L P S A C L P S A C L P S Przedmioty kierunkowe Zarządzanie strategiczne Organizacja systemów produkcyjnych Zintegrowane systemy zarządzania Prognozowanie i symulacje Zarządzanie projektem i innowacjami Systemy wspomagania decyzji i zarządzanie wiedzą Projektowanie sieci logistycznych Przedmioty specjalistyczne Teoria systemów Zarządzanie łańcuchem dostaw a) a) a) a) Systemy eksploatacyjne Centra logistyczne Modelowanie systemów gospodarczych Ocena efektywności projektów b) b) b) b) Diagnostyka techniczna Zarządzanie logistyką portową Przepływy międzygałęziowe Innowacyjność przedsięwzięć a) Telematyka w logistyce b) Telematyka w zarządzaniu łańcuchami dostaw a) a) a) Metodyka wspomagania zarządzania jakością Wybrane problemy ekonomiczne w transporcie Kształtowanie jakości produktów w łańcuchu dostaw b) b) b) Inżynieria doskonalenia jakości procesów Wybrane problemy ekonomiczne w logistyce Ładunki specjalne a) a) a) Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie Międzynarodowa polityka transportowa Modelowanie systemów produkcyjnych b) b) b) Podstawy inżynierii finansowej Integracja europejska Modelowanie systemów logistycznych Niezawodność środków transportu* Wykład monograficzny z przedmiotu technicznego Praca przejściowa Seminaria magisterskie Przygotowanie pracy dyplomowej * 25 OGÓŁEM Liczba godzin w roku akademickim Liczba egzaminów Liczba zaliczeń końcowych Obowiązuje od roku akademickiego 2014/20 Zatwierdzona na Radzie Wydziału z programem kształcenia obowiązującym od r.a. 2014/20

10

11 kierunek ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI 2014 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW karty przedmiotów 11

12

13 kierunek ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI 2014 Informacje ogólne o przedmiocie: Nr: 1 Przedmiot: Zarządzanie strategiczne Kierunek: ZiIP Specjalność: LiZwEST Stopień studiow: II Forma studiów: stacjonarne Rok studiów: I Semestr: 1 Status przedmiotu: obowiązkowy Grupa przedmiotów: kierunkowe Liczba Liczba godzin w tygodniu/bloku Liczba godzin w semestrze Semestr tygodni A Ć L E S P SE PP PR A Ć L E S P SE PP PR w semestrze 1 1E 1 E 3 Razem w czasie studiów: E 3 Wymaganie wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dot. przedmiotu): 1. Student powinien znać i umieć zastosować w praktyce metody i techniki zarządzania. Student powinien mieć opanowaną wiedzę z następujących dziedzin: zarządzanie, zarządzanie przedsiębiorstwem, 2. zarządzanie personelem, makroekonomia, mikroekonomia, podstawy prawa gospodarczego, podstawy marketingu. Cele przedmiotu: 1. Przygotowanie absolwenta do zastosowania w pracy wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego. Nabycie przez studentów wiedzy z zakresu istoty i znaczenia zarządzania strategicznego dla przedsiębiorstwa, współczesnych teorii i metod zarządzania strategicznego, formułowania wizji, misji, celów strategicznych i zadań 2. do realizacji, charakteryzowania istoty, elementów i procesu budowy strategii, czynników determinujących wybór wariantów strategicznych. Opanowanie przez studentów umiejętności identyfikacji i oceny zmian zachodzących w otoczeniu i ich wpływu na 3. przedsiębiorstwo. Nabycie przez studentów umiejętności zastosowania metod analizy strategicznej w procesie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem oraz formułowania misji, wizji, celów i zadań strategicznych. 4. Wykonanie analizy strategicznej i opanowanie przez studentów umiejętności wyciągania na jej podstawie wniosków. Zaprojektowanie strategii rozwoju i strategii konkurowania. Opracowanie metod i technik wdrażania, kon- 5. trolowania i aktualizowania strategii. Efekty kształcenia dla przedmiotu w semestrze 1: Lp. Opis Kody EK dla kierunku Definiowanie istoty zarządzania strategicznego oraz uzasadnianie roli, jaką pełni ono w przedsiębiorstwie. Wymienianie i charakteryzowanie współczesnych teorii i metod zarządzania strategicznego. Opisywanie istoty i elementów strategii, K_W10 procesu jej budowy oraz kryteriów wyboru opcji strategicznych. Poszukiwanie źródeł informacji strategicznej oraz dokonywanie wyboru informacji istotnych dla przedsiębiorstwa. Ocenianie na tej podstawie zmian zachodzących K_U01 w otoczeniu przedsiębiorstwa. Analizowanie makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego oraz diagnozowanie potencjału strategicznego przedsiębiorstw. K_U03 EKP4 Dokonywanie oceny sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa oraz projektowanie zmian w jego strategii rozwoju i konkurowania. K_K01 Szczegółowe efekty kształcenia dla przedmiotu w semestrze 1: Lp. S. S. Szczegółowe efekty kształcenia Definiowanie istoty zarządzania strategicznego. Uzasadnianie znaczenia zarządzania strategicznego dla przedsiębiorstwa Powiązanie z EKP A Ć L E S P SE PP PR Uwagi x x 13

14 kierunek ZARZADZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI 2012 S. SEKP4. SEKP5. SEKP6. SEKP7. SEKP8. SEKP9. S0. S1. S2. S3. S4. S5. S6. S7. S8. S9. Przedstawianie genezy i rozwoju oraz współczesnych teorii zarządzania strategicznego. Opisywanie planowania i organizowania procesu zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Wymienianie i charakteryzowanie elementów i cech skutecznej strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Formułowanie wizji, misji, celów strategicznych i zadań do realizacji. Charakteryzowanie roli informacji w zarządzaniu strategicznym. Wymienianie i omawianie źródeł informacji strategicznej. Charakteryzowanie makrootoczenia przedsiębiorstwa i zachodzących w nim zmian. Opisywanie otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa i zachodzących w nim zmian. Identyfikowanie zasobów przedsiębiorstwa. Opisywanie i wdrażanie metod analizy strategicznej makrootoczenia przedsiębiorstwa. Opisywanie i wdrażanie metod analizy strategicznej otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa. Opisywanie i wdrażanie metod analizy potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. Formułowanie wniosków i zaleceń strategicznych. Tworzenie listy kryteriów wyboru opcji strategicznych. Ocenianie opcji strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Projektowanie strategii konkurowania dla przedsiębiorstwa. Wdrażanie, kontrolowanie i aktualizowanie strategii rozwoju i konkurowania przedsiębiorstwa. Przygotowywanie dokumentacji końcowej. Treści programowe: Forma Powiązanie zajęć z SEKP Semestr: 1 S,2,3 S,2,5 S,4 A S,4,5,6 S,2,4 SEKP6,7,8 S1,14 x x x x EKP4 EKP4 EKP4 EKP4 EKP4 EKP4 x x x x x x x x x x x x Realizowane treści Odniesienie do innych wymagań: Stan i rozwój teorii zarządzania strategicznego. Cechy skutecznej strategii rozwoju przedsiębiorstwa (organizacji). Organizacja procesu zarządzania strategicznego. Misja, wizja, cele strategiczne i zadania. Analiza strategiczna makro i mikro otoczenia organizacji. Liczba godzin 14

15 kierunek ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI 2014 Ć S5,16 S7 S,2,4 SEKP6,7,9 S2,14 S5,16 S7 S,2,4 SEKP6,7,10 S3,14 S5,16 S7 S,2,3 SEKP4,5,6 SEKP7,8,9 S0,11 S2,13 S4, S6,17 S,4,5 SEKP6,7,8 SEKP9,10 S1,12 S3,14 S5,16 S7,18 S,3,4 SEKP5,7 S,2,3 SEKP4,5,6 SEKP7,8,9 S0,11 S2,13 S,4,5 SEKP6,7 S,2,4 SEKP7,8 S0,11 S3 S,2,4 SEKP7,9,12 S,2,4 SEKP7,10 S3 S,2,3 SEKP4,5,6 SEKP7,8,9 S0,11 S2,13 S4, S6,17 S,4,5 SEKP7,14 S5,16 S7,18 S9 Analiza strategiczna otoczenia konkurencyjnego. Analiza strategiczna potencjału organizacji. Formułowanie wariantów strategii funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa. Wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Kontrola procesu i wyników wdrażania strategii. Rola informacji w zarządzaniu strategicznym. Planowanie i przygotowanie procesu opracowywania strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Określenie misji, wizji, celów strategicznych oraz zadań do realizacji. Przeprowadzenie analizy makro i mikro otoczenia organizacji. Przeprowadzenie analizy otoczenia konkurencyjnego. Przeprowadzenie analizy potencjału organizacji. Opracowanie wariantów strategii funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa. Opracowanie technik kontroli realizacji strategii. Przygotowanie dokumentacji końcowej. Razem: Razem: Razem w semestrze: 30

16 kierunek ZARZADZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI 2012 Metody i kryteria oceny: Oceny 2 3 3,5 4 4,5 5 Metody oceny: Zaliczenie pisemne i/lub ustne. Egzamin pisemny. Mniej niż 50% znajomości zagadnień z teorii zagadnień z teorii za- zagadnień z teorii za- zagadnień z teorii za % znajomości 61-80% znajomości % znajomości zarządzania strategicznegonegonegonegorządzania strategiczrządzania strategiczrządzania strategicz- Metody oceny: Zaliczenie pisemne i/lub ustne. Egzamin pisemny. Metody oceny: Metody oceny: EKP4 Nie zebranie niezbędnych danych dla potrzeb analizy strategicznej. Zebranie niezbędnych danych dla potrzeb analizy strategicznej. Zaliczenie pisemne i/lub ustne. Egzamin pisemny. Nie wykonanie analizy Wykonanie analizy strategicznej dla wybranego strategicznej dla wystwa przedsiębiorbranego przedsiębior- lub wykonanie jej stwa przy wykorzystaniu przy wykorzystaniu 3 i 4 wybranych metod mniej metod. Brak lub i wyciągnięcie na jej błędnie wyciągnięte podstawie wniosków strategiczne analizy. strategicznych. Ocenie Ocenie podlega wartość podlega wartość merytoryczna merytoryczna analizy. analizy. Zaliczenie pisemne i/lub ustne. Egzamin pisemny. Brak projekcji sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa w przyszłości. Nie przedstawienie w postaci prezentacji uzyskanych wyników. Obciążenie pracą studenta: Projekcja sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa w przyszłości. Przedstawienie w postaci prezentacji uzyskanych wyników. Zebranie niezbędnych danych dla potrzeb analizy strategicznej. Ustalenie wzajemnych powiązań między analizowanymi zmiennymi. Wykonanie analizy strategicznej dla wybranego przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu 5-6 wybranych metod i wyciągnięcie na jej podstawie wniosków strategicznych. Ocenie podlega wartość merytoryczna analizy. Projekcja sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa w przyszłości. Przedstawienie w postaci prezentacji uzyskanych wyników. Zebranie niezbędnych danych dla potrzeb analizy strategicznej. Ustalenie wzajemnych powiązań między analizowanymi zmiennymi. Podjęcie próby prognozowania zmian analizowanych zmiennych. Wykonanie analizy strategicznej dla wybranego przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu >6 wybranych metod i wyciągnięcie na jej podstawie wniosków strategicznych. Ocenie podlega wartość merytoryczna analizy. Projekcja sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa w przyszłości. Przedstawienie w postaci prezentacji uzyskanych wyników. Obliczając liczbę godzin pracy własnej studenta należy wziąć pod uwagę: zapoznanie się z podaną literaturą, przygotowywanie się do zajęć laboratoryjnych, opracowanie dokumentacji projektu, przygotowanie się do zajęć projektowych, przygotowywanie się do zaliczeń i egzaminów. Szacunkowa liczba godzin Punkty Forma aktywności na zrealizowanie aktywności Godziny zajęć 30 Praca własna studenta 40 3 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach poza zajęciami 5 Łącznie: 75 Narzędzia dydaktyczne: Rodzaj Sprzęt komputerowy i audiowizualny Literatura: Opis Komputer służący do prezentacji: - treści wykładów w formie prezentacji PowerPoint, - treści zajęć ćwiczeniowych w formie prezentacji PowerPoint, - prezentacji wybranych zagadnień przygotowanych przez studentów. Literatura podstawowa: 1. Pierścionek Z.: Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo PWN, Warszawa Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa Gierszewska G.: Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PWE, Warszawa Obłój K.: Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo PWE, Warszawa Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo PWN, Warszawa

17 kierunek ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI 2014 Literatura uzupełniająca: 1. System transportowy regionu zachodniopomorskiego. Ocena stanu, monografia pod redakcją naukową Christowej Cz., Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin Christowa Dobrowolska M., Konkurencyjność portów morskich basenu Morza Bałtyckiego, monografia, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin Urbanowska Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Wydawnictwo PWE, Warszawa Pierścionek Z., Strategie rozwoju i konkurencji przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PWN, Warszawa Bariery i strategia rozwoju polskiej gospodarki morskiej 2005, materiały konferencyjne pod redakcją naukową Christowej Cz., Senat RP, Warszawa Rokita J., Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo PWE, Warszawa Logistyka i zarządzanie w systemach transportowych. Modelowanie. Finansowanie i funkcjonowanie centrów logistycznych, praca zbiorowa pod redakcją naukową Christowej Cz., Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo PWE, Warszawa Prowadzący przedmiot: Stopień/tytuł, imię, nazwisko, forma zajęć Adres Jednostka dydaktyczna Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr Joanna Kasińska WI-ET/IZT Pozostałe osoby prowadzące zajęcia: Objaśnienia skrótów: A audytoria, Ć ćwiczenia, L laboratorium, S symulator, SE seminarium, P projekt, E e-learning, PP praca przejściowa, PR praktyka. 17

18 kierunek ZARZADZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI 2012 Informacje ogólne o przedmiocie: Nr: 2 Przedmiot: Organizacja systemów produkcyjnych Kierunek: ZiIP Specjalność: LiZwEST Stopień studiow: II Forma studiów: stacjonarne Rok studiów: I Semestr: 1 Status przedmiotu: obowiązkowy Grupa przedmiotów: kierunkowe Liczba Liczba godzin w tygodniu/bloku Liczba godzin w semestrze Semestr tygodni A Ć L E S P SE PP PR A Ć L E S P SE PP PR w semestrze 1 1E 1 1 E 4 Razem w czasie studiów: E 4 Wymaganie wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dot. przedmiotu): 1. Wiedza z zakresu procesów produkcyjnych. 2. Wiedza z zakresu projektowania procesów. 3. Wiedza z zakresu logistyki produkcji. Cele przedmiotu: 1. Przygotowanie przyszłego absolwenta do wykonywania czynności związanych z wdrażaniem i stosowaniem metod organizacji systemów produkcyjnych oraz sterowania produkcją. 2. Poznać zasady ustalania organizacji procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym. 3. Poznać metody optymalizacji organizacji procesów. Produkcyjnych. 4. Zdobyć umiejętności korzystania z narzędzi i metod organizacji systemów produkcyjnych. 5. Zdobyć umiejętności sterowania produkcją przez trening zarządzania systemem produkcyjnym na symulatorze. Efekty kształcenia dla przedmiotu: Lp. Opis Kody EK dla kierunku Scharakteryzować zasady ustalania organizacji procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym. K_W01; K_U20; KU; K_U21 Wykorzystywać poznane metody i narzędzia przy organizacji systemu K_W10; K_U11; KU; produkcyjnego. K_U20; K_U22; K_U23 Koordynować i weryfikować organizację systemu produkcyjnego. K_W03; K_U10; KU; K_U20; K_U22; K_U23 Szczegółowe efekty kształcenia dla przedmiotu w semestrze 1: Lp. Szczegółowe efekty kształcenia Powiązanie z EKP A Ć L E S P SE PP PR Uwagi S. Definiować pojęcia podstawowe. S. Opisać struktury produktu. S. Scharakteryzować struktury procesów produkcyjnych (obróbkowych, montażowych, logistycznych) opartych na strukturze produktu. SEKP4. Scharakteryzować logiczne i strukturalne powiązania w projektowaniu i wytwarzaniu dla kooperacyjnej i rozproszonej struktury organizacyjnej procesów produkcyjnych. SEKP5. Wskazać przykłady organizacji w różnych rodzajach produkcji (jednostkowa, seryjna, gniazdowa, zorientowana na produkt i proces. 18

19 kierunek ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI 2014 SEKP6. Rozpoznawać i interpretować koncepcje produkcji. SEKP7. Rozróżniać systemy przygotowania produkcji i zarządzania nią SEKP8. Scharakteryzować systemy symulacji procesów. SEKP9. Opisać zasady tworzenia planów lay- out. S0. Formułować strategie i działania operacyjne. S1. Projektować organizację procesu technologicznego. S2. Wyliczać zdolność produkcyjną. S3. Analizować produktywności. S4. Koordynować projektowanie procesu produkcyjnego nowego wyrobu. S5. Dobierać proces technologiczny. S6. Analizować asortyment produkcji. S7. Dobierać zasoby produkcyjne. Uporządkować przepływ produkcji między S8. producentami i kooperantami. Analizować wpływ podejmowanych S9. decyzji na działanie systemu produkcyjnego podczas treningu na symulatorze. S0. Kontrolować i koordynować działanie systemu produkcyjnego podczas treningu na symulatorze. Treści programowe: Forma Powiązanie zajęć z SEKP Semestr: 1 S, A P S,2,3, S,3,4, 5,6, S,3,4 5,6,7,8 S,4,5 6,7,8 SEKP4,5,6 7,8,9 SEKP4,5,6 7,8,9 SEKP4,5,6 7,8,9 S0,16 S1,12, 13,14,,18 S6,17, 18 S4,19 20 Realizowane treści Odniesienie do innych wymagań: Pojęcia podstawowe. Opis struktury produktu i procesów produkcyjnych (obróbkowych, montażowych, logistycznych) opartych na tej strukturze. Planowanie zasobów i zarządzanie projektem produkcyjnym w oparciu o infrastrukturę produkcyjną i dokumentację techniczną oraz normatywne zapotrzebowanie pracochłonności i materiałochłonności. Tworzenie logicznych i strukturalnych powiązań w projektowaniu i wytwarzaniu dla kooperacyjnej i rozproszonej struktury organizacyjnej procesów produkcyjnych. Przykłady organizacji w różnych rodzajach produkcji (jednostkowa, seryjna, gniazdowa, zorientowana na produkt i proces. Koncepcje produkcji. Systemy przygotowania produkcji i zarządzania nią. Systemy symulacji procesów. Zasady tworzenia planów lay- out Projektowanie strategii i działań operacyjnych. Projektowanie organizacji procesu technologicznego. Projektowanie systemu produkcyjnego. Trening zarządzania systemem produkcyjnym. Śledzenie wpływu podejmowanych decyzji na działanie systemu produkcyjnego. Liczba godzin Razem: 19

20 kierunek ZARZADZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI 2012 C Razem: S0 Wyznaczanie wizji, misji i celów strategicznych. S1,12, 17 Wyznaczanie zdolności produkcyjnej. S1,13, 14 Wyznaczanie produktywności. S5 Projektowanie procesu produkcyjnego nowego wyrobu. 11,,16 Wybór procesu technologicznego. S4 Modelowanie asortymentu produkcji. S6,18 Opracowanie graficzne przebiegu procesów. S4 Analiza struktury wyrobu złożonego. S5,16 17,18 Opracowanie programu produkcji. S5,16 Modelowanie optymalnego przebiegu procesu produkcji. Szeregowanie zadań 17,18 produkcyjnych. S4, Modelowanie optymalnego rozdziału zasobów. S4, Modelowanie optymalnego przepływu produkcji między producentami i kooperantami. Razem: Razem w semestrze: 45 Metody i kryteria oceny: Oceny 2 3 3,5 4 4,5 5 Metody oceny: Punktowanie aktywności podczas zajęć, zaliczenie w formie testu. Egzamin pisemny Nie potrafi Scharakteryzować zasady ustalania organizacji procesu produkcyjnego w Scharakteryzować zasady ustalania organizacji procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym. Rozróżniać systemy przygotowania i sterowania produkcją oraz charakteryzować systemy symulacji procesów. Scharakteryzować planowanie zasobów i zarządzanie projektem produkcyjnym w oparciu o infrastrukturę przedsiębiorstwie przemysłowym. produkcyjną i doku- mentację techniczną oraz normatywne zapotrzebowanie pracochłonności i materiałochłonności. Nie potrafi opisać metody i narzędzi przy organizacji systemu produkcyjnego. Nie potrafi określić wpływu podejmowanych decyzji na działanie systemu produkcyjnego. Obciążenie pracą studenta: Opisać poznane metody i narzędzia przy organizacji systemu produkcyjnego. Koordynować i weryfikować organizację systemu produkcyjnego. Dobierać poznane metody i narzędzia przy organizacji systemu produkcyjnego. Koordynować i weryfikować organizację systemu produkcyjnego uzyskując zadowalający poziom produktywności. Wykorzystywać poznane metody i narzędzia przy organizacji systemu produkcyjnego. Koordynować i weryfikować organizację systemu produkcyjnego uzyskując wysoki poziom produktywności. Obliczając liczbę godzin pracy własnej studenta należy wziąć pod uwagę: zapoznanie się z podaną literaturą, przygotowywanie się do zajęć laboratoryjnych, opracowanie dokumentacji projektu, przygotowanie się do zajęć projektowych, przygotowywanie się do zaliczeń i egzaminów. Szacunkowa liczba godzin Punkty Forma aktywności na zrealizowanie aktywności Godziny zajęć 45 Praca własna studenta 50 4 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach poza zajęciami 5 Łącznie:

21 kierunek ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI 2014 Narzędzia dydaktyczne: Rodzaj Sprzęt komputerowy Oprogramowanie Literatura: Opis Komputery klasy PC z dostępem do Internetu, pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego Windows. Symulator HALA. Literatura podstawowa: 1. Liwowski B. Kozłowski R. Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją. Wyd. Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wyd. Profesjonalnych Pająk E., Żywicki K., Leśniak K.: Symulacja wytwarzania. Wyd. Politechniki poznańskiej Red: M. Brzeziński. Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet Literatura uzupełniająca: 1. Pająk E. Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja.pwn Dwiliński L., Zarządzanie produkcją. Wyd. WPN2002. Prowadzący przedmiot: Stopień/tytuł, imię, nazwisko, forma zajęć Adres Jednostka dydaktyczna Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Leszek Piotrowski WI-ET/IZT Pozostałe osoby prowadzące zajęcia: mgr Justyna Lemke WI-ET/IZT Objaśnienia skrótów: A audytoria, Ć ćwiczenia, L laboratorium, S symulator, SE seminarium, P projekt, E e-learning, PP praca przejściowa, PR praktyka. 21

22 kierunek ZARZADZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI 2012 Informacje ogólne o przedmiocie: Nr: 3 Przedmiot: Zintegrowane systemy zarządzania Kierunek: ZiIP Specjalność: LiZwEST Stopień studiow: II Forma studiów: stacjonarne Rok studiów: I Semestr: 1 Status przedmiotu: obowiązkowy Grupa przedmiotów: kierunkowe Liczba Liczba godzin w tygodniu/bloku Liczba godzin w semestrze Semestr tygodni A Ć L E S P SE PP PR A Ć L E S P SE PP PR w semestrze Razem w czasie studiów: 2 Wymaganie wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 1. Wiedza z zakresu procesów produkcyjnych. 2. Wiedza z zakresu projektowania procesów. 3. Wiedza z zakresu logistyki produkcji. Cele przedmiotu: 1. Przygotowanie przyszłego absolwenta do wykonywania czynności związanych z wdrażaniem i sterowaniem zintegrowanymi systemami zarządzania. 2. Poznać podstawy funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania. 3. Przeprowadzić charakterystykę współczesnych systemów zarządzania. 4. Zdobyć umiejętności zarządzania zdolnościami produkcyjnymi i harmonogramowania operatywnego. 5. Poznać metody wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania. Efekty kształcenia dla przedmiotu: Lp. Opis Kody EK dla kierunku Scharakteryzować współczesne informatyczne systemy zarządzania, ich struktury i poziomy integracji. K_W01; K_W04; K_U9; KU Sporządzać i weryfikować harmonogramy operatywne i koordynować zdolność K_W01; K_W10; K_U09; produkcyjną. KU; K_U22; K_U23 Wdrażać informatyczne systemy wspomagające zarządzanie systemów K_W01; K_W07 K_U09; KU; produkcyjnych. K_U18; K_U18; K_U22; K_U23 Szczegółowe efekty kształcenia dla przedmiotu w semestrze 1: Lp. Szczegółowe efekty kształcenia Powiązanie z EKP A Ć L E S P SE PP PR Uwagi S. Definiować pojęcie zintegrowanych systemów zarządzania. S. Definiować podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania procesami produkcyjnymi. S. Scharakteryzować struktury informatycznych zintegrowanych systemów zarządzania. SEKP4. Objaśniać poziomy integracji informatycznych zintegrowanych systemów zarządzania. SEKP5. Opisać bazy wiedzy o wyrobie. SEKP6. Opisać problematykę zarządzania zapasami. Scharakteryzować metody planowania SEKP7. zapotrzebowania materiało- wego. 22

PROGRAM STUDIÓW 2012

PROGRAM STUDIÓW 2012 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2012 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2012

PROGRAM STUDIÓW 2012 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2012 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie produkcją Production Management A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne

Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komputerowe Systemy Wspomagania Zarządzania Przedsiębiorstwem Computer Support Systems Enterprise Management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagania decyzji Kod przedmiotu

Systemy wspomagania decyzji Kod przedmiotu Systemy wspomagania decyzji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy wspomagania decyzji Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-D-06_15W_pNadGenG0LFU Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych Kod przedmiotu

Organizacja systemów produkcyjnych Kod przedmiotu Organizacja systemów produkcyjnych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Organizacja systemów produkcyjnych Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-OSP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ekonometria i prognozowanie Econometrics and prediction

Ekonometria i prognozowanie Econometrics and prediction KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Ekonometria i prognozowanie Econometrics and prediction A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne

Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Zarządzanie Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Procesy produkcyjne Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ 2. Kod przedmiotu: I USŁUGAMI ROZ-L2-30 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2015/2016

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe w zarządzaniu firmą Expert systems in enterprise management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Inżynieria jakości - opis przedmiotu

Inżynieria jakości - opis przedmiotu Inżynieria jakości - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria jakości Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-11_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prognozowanie gospodarcze Kod przedmiotu 11.9-WZ-EkoP-PrG-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil

Bardziej szczegółowo

Transport II stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy. Obowiązkowy Polski Semestr I. Semestr letni

Transport II stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy. Obowiązkowy Polski Semestr I. Semestr letni KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Metody ilościowe w działalności przedsiębiorstwa Quantitative methods

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Organizacja Systemów Produkcyjnych Organization of Production Systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyczne Systemy Zarządzania IT Management Systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Gry strategiczne - opis przedmiotu

Gry strategiczne - opis przedmiotu Gry strategiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Gry strategiczne Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoD-GS-Ć-S15_pNadGenKROR3 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia / Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości. Wzornictwo przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Jakości. Wzornictwo przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Inżynieria Jakości Nazwa modułu w języku angielskim Quality Engineering Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu Systemy zarządzania jakością - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-12_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U K A R T A P R Z E D M I O T U AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Zarządzanie systemami logistycznymi Kod: Gua Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Logistyka zaopatrzenia Procurement logistics. Transport I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy. Obowiązkowy polski Semestr VI

Logistyka zaopatrzenia Procurement logistics. Transport I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy. Obowiązkowy polski Semestr VI KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Logistyka zaopatrzenia Procurement logistics A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Badania rynkowe i marketingowe

Badania rynkowe i marketingowe Kierunek studiów KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr Zarządzanie i inżynieria produkcji ogólnoakademicki 2/4 Specjalność Przedmiot oferowany w

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/LZP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Logistyka zaopatrzenia i Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Badania operacyjne Operational research Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Modelowania i Analiza Procesów Biznesowych Modeling and Analysis of Business

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Ćw. Metody Organizacji Pracy Methods of Work Organization Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-483z Zarządzanie marketingowe i badania rynku Marketing management

Bardziej szczegółowo

Systemy transportowe w inżynierii produkcji Kod przedmiotu

Systemy transportowe w inżynierii produkcji Kod przedmiotu Systemy transportowe w inżynierii produkcji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy transportowe w inżynierii produkcji Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-ZPU-D-20_15gen Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ I Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, seminarium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia II stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia II stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi Organization and management of production processes Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, projekt Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Semestr letni Mikroekonomia, Rachunkowość Tak

Semestr letni Mikroekonomia, Rachunkowość Tak KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Rachunek kosztów dla inżynierów Costs accounting for engineers A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Zarządzanie strategiczne 2. Kod modułu : ZS (10-ZS-z2-s; 10-ZS-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Przedsiębiorczości. Zarządzanie strategiczne

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Przedsiębiorczości. Zarządzanie strategiczne Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny Operational controlling. Niestacjonarne Inżynieria zarządzania Katedra Ekonomii i Zarządzania Mgr Wiesława Wierzbicka

Controlling operacyjny Operational controlling. Niestacjonarne Inżynieria zarządzania Katedra Ekonomii i Zarządzania Mgr Wiesława Wierzbicka KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Controlling operacyjny Operational controlling A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: RBM IM-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: RBM IM-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Logistyka produkcji Rok akademicki: 2030/2031 Kod: RBM-2-103-IM-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Inżynieria materiałów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne - opis przedmiotu

Zarządzanie strategiczne - opis przedmiotu Zarządzanie strategiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie strategiczne Kod przedmiotu 04.0-WZ-ZarzD-ZS-Ć-S14_pNadGenA6PI7 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Zarządzanie Projektem Project management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia II stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem.

Bardziej szczegółowo

9 Eksploatacja maszyn produkcyjnych Zarządzanie projektem Razem

9 Eksploatacja maszyn produkcyjnych Zarządzanie projektem Razem Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia niestacjonarne drugiego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 Semestr 1 1 Zarządzanie strategiczne 9 18 1 2

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Kontroling Controlling Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obieralny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M" Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI Warszawa, dnia... S Y L A B U S P R Z E D M I O T U NAZWA PRZEDMIOTU: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE EKSPLOATACJI

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wyk., Proj. Zarządzanie Procesami Pracy Work Process Management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Badania operacyjne

Opis przedmiotu: Badania operacyjne Opis : Badania operacyjne Kod Nazwa Wersja TR.SIK306 Badania operacyjne 2013/14 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów Profil studiów Specjalność Jednostka

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2016 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

Logistyka - opis przedmiotu

Logistyka - opis przedmiotu Logistyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-08_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych WF-ST1-GI--12/13Z-PANO. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30

Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych WF-ST1-GI--12/13Z-PANO. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu: Zarządzanie produkcją i usługami Kod: ZPU 641

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu: Zarządzanie produkcją i usługami Kod: ZPU 641 KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu: Zarządzanie produkcją i usługami Kod: ZPU 641 Kierunek studiów: Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Profil: praktyczny Rok / semestr: II / 4 Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce Kod przedmiotu

Systemy informatyczne w logistyce Kod przedmiotu Systemy informatyczne w logistyce - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy informatyczne w logistyce Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzD-SIL-Ć-S15_pNadGenZJWPJ Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Systemy produkcyjne komputerowo zintegrowane. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1077 Transport w systemach logistycznych Transport in logistic

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe Expert systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Zarządzania Innowacjami Innovation Management

Zarządzania Innowacjami Innovation Management KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 203/4 Zarządzania Innowacjami Innovation Management A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia specjalność: Inżynieria Powierzchni

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia specjalność: Inżynieria Powierzchni Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia specjalność: Inżynieria Powierzchni Przedmiot: Zintegrowane systemy wytwarzania Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do uchwały Nr XXIII 5.5/13 Senatu UMCS z dnia 27 lutego 2013 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: INTELIGENTNE SYSTEMY OBLICZENIOWE Systems Based on Computational Intelligence Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R.

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOGN1-1077 Kod modułu Nazwa modułu Transport w systemach logistycznych Nazwa modułu w języku angielskim Transport in logistic systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania PLAN STUDIÓW pierwszego stopnia KIERUNEK: Zarządzanie studia niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki specjalność/i: Kompetencje menedżerskie, Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Nowoczesne metody Wszystkie specjalności Data wydruku: 3.01.016 Dla rocznika: 015/016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Statystyka Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KOD WF/II/st/13 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo