ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA"

Transkrypt

1 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod dziedzinowych. Rozdział podejmuje zagadnienia zwizane z opłacalnoci zastosowania metod dziedzinowych (ang. Domain- Specific Modeling). Omówiono cechy charakterystyczne metod dziedzinowych i powizanej z nimi technologii. Przedstawiono model kosztów pokrywajcy koszty pocztkowe, koszty utrzymania oraz koszty i zyski powizane z faz wytwarzania z zastosowaniem automatyzacji. Zaprezentowano model referencyjny kosztów przy tradycyjnym wytwarzaniu oprogramowania i oszacowano zyski z zastosowania metod dziedzinowych wzgldem tego modelu. Z analiz przedstawionych w referacie wynika, e metody dziedzinowe s opłacalne przy wytwarzaniu wielu podobnych systemów w danej dziedzinie w warunkach małej zmiennoci wymaga i technologii. Jednake przy podejmowaniu decyzji o wdroeniu tych metod warto bra pod uwag do due koszty pocztkowe i utrzymania. Rozdział 2. Planowanie pracy wielorobotowych systemów wielofunkcyjnych w warunkach niepewnoci. Planowanie pracy wielorobotowych systemów wielofunkcyjnych sprowadza si do rozstrzygania konfliktów zasobowych w sytuacjach zwizanych z wykonywaniem operacji wymagajcych jednoczesnego dostpu do współdzielonych robotów dyskretnych zasobów odnawialnych. Przyjty model wielokryterialnego (czas i pienidz) problemu decyzyjnego dopuszcza wystpowanie zarówno ostrych, jak i rozmytych zmiennych decyzyjnych czasów alokacji robotów. Przyjty sposób specyfikacji problemu ograniczajcy si do zbiorów zmiennych, dziedzin zmiennych i ogranicze, pozwala rozwaa go w kategoriach tzw. Problemu Spełnienia Ogranicze, a w konsekwencji implementowa w technikach programowania z ograniczeniami. Załczone przykłady przeprowadzonych eksperymentów komputerowych ilustruj efektywno zaproponowanego podejcia w dwóch klasach pyta: co implikuje konkluzje? oraz co wynika z przesłanki?. Rozdział 3. Wstpne wyniki oceny uytecznoci usług bankowoci elektronicznej dla klientów indywidualnych w Polsce w połowie 2008 r. Zawarto: podstawowym celem tego rozdziału jest dokonanie wstpnych analiz dla czwartego etapu bada koncentrujcych si na analizie i ocenie serwisów bankowoci internetowej dla klientów indywidualnych banków działajcych w Polsce w połowie 2008 r. Na pocztku rozdziału znajduje si obszerne wprowadzenie okrelajce miejsce obecnego etapu bada w serii studiów na ten temat podjtych przez autora. Nastpnie na podstawie danych zebranych w połowoe ubiegłego roku autor dokonuje oceny serwisów stron bankowoci elektronicznej dlaklienta indywidualnego według metody punktowej oraz metody punktowej z preferencjami. Wyniki tak uzyskanych bada stanowi podstaw do podjcia poniejszych studiów okrelonych w kocowej czci rozdziału.

2 332 C. Orłowski, Z. Kowalczuk, E. Szczerbicki (red.) Rozdział 4. Arificial i Business Intelligence w zarzdzaniu procesem logistycznym organizacji gospodarczej. W rozdziale zaprezentowano załoenia reengineeringu procesu logistycznego zarzdzania rezerw awaryjn majtku sieciowego. Reengineering procesu polega na okreleniu docelowej struktury organizacyjnej, zaprojektowaniu procedur organizacyjnych, okreleniu optymalnych wielkoci zapasów poszczególnych pozycji majtku sieciowego z uwzgldnieniem ich przestrzennego rozmieszczenia na terytorium Spółki oraz zaprojektowaniu załoe systemu informatycznego planowania i kontrolingu stanów rezerwy. Projektowany system wykorzystuje metodyki i algorytmy Artificial i Business Intelligence. Rozdział 5. Zarzdzanie wiedz a zarzdzanie jakoci. Wród metod zarzdzania, szczególnie podnoszonych zarówno w teorii, jak i praktyce s: zarzdzanie wiedz i zarzdzanie jakoci. Kada z tych metod ma swoich zwolenników i przeciwników Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie koncepcji zarzdzania wiedz i zarzdzania jakoci, porównanie obu metod, jak i wykazanie prawdziwoci tezy, e połczenie tych dwóch metod zarzdzania daje najlepsze efekty funkcjonowania przedsibiorstwa. Rozdział 6. Kontrowersje dotyczce formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej. Przedmiotem rozdziału jest analiza problemów zwizanych z funkcjonowaniem formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej w obszarze e-administracji. Po wprowadzeniu w omawian problematyk, scharakteryzowano ustalenia legislacyjne budzce spory i kontrowersje. Rozdział 7. Wykorzystanie metod opartych na quasi-kontekstowych gramatykach cigowych dla wsparcia zarzdzania strategicznego przedsibiorstwem. W rozdziale przedstawiono model zastosowania quasi-kontekstowych gramatyk cigowych do informatycznego wsparcia zarzdzania strategicznego przedsibiorstwem opartego na Zrównowaonej Karcie Wyników. Zadaniem realizowanym przez system BCSPRS (ang. Balanced ScoreCard Pattern Recognition System), którego model przedstawiono w rozdziale, jest analiza i rozpoznawanie wzorców historycznych zmian wartoci mierników strategicznych Zrównowaonej Karty Wyników. Model systemu BCSPRS wykorzystuje gramatyki GDPLL(k) w ramach podejcia syntaktycznego do rozpoznawania wzorców. Model jest efektywny obliczeniowo i pozwala na skuteczne rozpoznanie nawet wysoce złoonych wzorców. Dodatkowo model umoliwia automatyczne wzbogacanie bazy wiedzy na temat rozpoznawanych wzorców poprzez stosowne algorytmy wnioskowania gramatycznego. Rozdział 8. Rola pracownika wiedzy w organizacji uczcej si na przykładzie firmy informatycznej. Przedsibiorstwa informatyczne nale do sektora tzw. wysokich technologii, który opiera si na przetwarzaniu i wykorzystywaniu wiedzy. Cech wyróniajc bran IT s dynamiczne zmiany technologiczne, co jest równoznaczne z równie szybk dewaluacj wiedzy organizacji. Przedsibiorstwo informatyczne jest zmuszone do cigłego podnoszenia poziomu kultury organizacyjnej oraz ustawicznego doskonalenia kompetencji swoich pracowników. W przypadku powstania w organizacji luki kompetencyjnej, przedsibiorstwo informatyczne musi szybko zakupi na rynku brakujc wiedz poniewa luka kompetencyjna grozi wypadniciem firmy z rynku. W przedsibiorstwach IT szczególna rola przypadła pracownikom wiedzy, na których oparty jest rozwój firmy. Niniejszy rozdział przedstawia rol jak spełnia pracownik wiedzy, opisuje wybrane zagadnienia zwizane z zarzdzaniem wiedz w firmie informatycznej. Rozdział 9. System monitorowania obiektów poprzez sie. W pracy przedstawiono koncepcj, a nastpnie zaprezentowano zbudowany system monitorowania parametrów technicznych obiektów przemysłowych. Aplikacja została wyposaona w relacyjny system bazodanowy oraz

3 Streszczenia 333 dedykowane oprogramowanie diagnostyczne. Transmisja danych pomiarowych stworzona została w oparciu o standard ZigBee. Rozdział 10. Baza dowiadcze w oparciu o systemy klasy workflow. Baza dowiadcze jako element pamici organizacji, stanowi wany element zarzdzania wiedz w organizacji. Jednak a wiele organizacji pomimo posiadania wielu systemów informatycznych nie posiada takowej bazy. W dokumencie przedstawiony jest sposób, w jaki organizacja posiadajca system do zarzdzania przepływem pracy moe zaimplementowa baz dowiadcze. Proponowane rozwizanie omówione jest na podstawie systemu jbpm pochodzcego od Jboss-a, jednak został opisany sposób, w jaki przedstawione rozwizanie mona zaimplementowa w oparciu o inne systemach klasy workflow. Rozdział 11. Synteza nauki i biznesu wsparta funduszami strukturalnymi w strategii rozwoju Zakładu Zarzdzania Technologiami Informatycznymi WZiE PG. Rozdział omawia przyjt w Zakładzie Zarzdzania Technologiami Informatycznymi polityk wspomagania działalnoci naukowo badawczej i dydaktycznej poprzez wykorzystywanie funduszy strukturalnych dedykowanych dla nauki i szkolnictwa wyszego. S nimi Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka we wdraaniu Priorytetów współfinansowanych z EFRR, oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany z EFS. Przedstawia ich umiejscowienie w ramach długofalowej strategii rozwoju Zakładu i pokazuje moliwoci jakie daj dla wzrostu potencjału Zakładu oraz innowacyjnoci w ramach działania uczelni. Rozdział 12. Teleinformatyczne wspomaganie procesu komunikacji i dokumentacji w adaptacyjnym zarzdzaniu projektami. Prawidłowa i efektywna komunikacja stanowi jeden z najwaniejszych elementów wpływajcych na powodzenie realizacji projektu. Zapewnia bowiem istotne połczenia midzy ludmi, pomysłami oraz informacjami niezbdnymi do osignicia sukcesu. Integralnym elementem komunikacji jest dokumentacja projektowa, która w zalenoci od podejcia moe przyjmowa mniej lub bardziej rozbudowan form. W ramach rozdziału opisano podejcie do zagadnienia komunikacji i dokumentacji w dwóch tradycyjnych standardach zarzdzania projektami oraz w adaptacyjnym zarzdzaniu projektami. Nastpnie opisano moliwe do zastosowania narzdzia i techniki teleinformatyczne, które mona wykorzysta do wspomagania procesu komunikacji i dokumentacji w projekcie, w szczególnoci w przypadku duych lub rozproszonych zespołów projektowych. Rozdział 13. Skutki wprowadzenia nowych technologii do polskich firm w ocenie przedsibiorców. W rozdziale zaprezentowano statystyki dotyczce oceny skutków wprowadzenia do polskich firm komputerów oraz Internetu w oparciu o badania przeprowadzone przez Instytut Łcznoci w 2008 r. na próbie ponad 1650 firm. Pokazano stwierdzone korelacje oraz dokonano porównania statystyk dotyczcych opinii przedsibiorców na temat wpływu obu technologii na funkcjonowanie firm. Rozdział 14. Model do prognozowania wielkoci sprzeday kredytów hipotecznych w Internecie. Celem przedstawionych w pracy bada jest zbudowanie modelu pozwalajcego na okrelenie wielkoci potencjalnej sprzeday kredytów hipotecznych w Internecie na rynku Polski. Z uwagi na specyfik tego rynku, wielo zmiennych, w tym zmiennych nieostrych wpływajcych na rynek, stosowanie tradycyjnych i opracowanych ju metod i modeli statystycznych nie sprawdza si. Dlatego podjto si stworzenia autorskiego modelu integrujcego podejcie tradycyjne (analityczne) z mikkim (rozmytymi), którego celem jest wspomaganie prognozowania wielkoci sprzeday kredytów przez Internet. W pierwszej czci pracy przedstawiono analiz rynku sprzeday internetowych kredytów hipotecznych w Polsce.

4 334 C. Orłowski, Z. Kowalczuk, E. Szczerbicki (red.) Nastpnie zdefiniowano dla tego rynku zasady budowy jego modelu. i omówiono zachowanie si proponowanego modelu w gwałtownie zmieniajcym si otoczeniu. Przedstawiono propozycje zmian wynikajce z nieodpowiedniej reakcji modelu na dynamik otoczenia oraz zaproponowano modyfikacj jednej z zasadniczych zmiennych modelu. Rozdział 15. Prawdziwe wyzwanie dla zarzdzania wiedz w przedsibiorstwie motywacja i zaangaowanie pracowników. W rozdziale tym zwrócono uwag, i pomimo nieograniczonych moliwoci dostpu do najlepszych technologii, jakie stwarza nam XIX wiek o sukcesie lub porace systemu zarzdzania wiedz nie decyduje tylko technologia, a motywacja i zaangaowanie pracowników przedsibiorstwa. Zamieszczona analiza czynników sukcesu zarzdzania wiedz dowodzi, e motywacja jest decydujcym bodcem dla powodzenia przedsiwzicia zwizanego z zarzdzaniem wiedz i zapewnienia wzrostu wydajnoci przedsibiorstwa. Samo rozpoznanie motywacji jako czynnika decydujcego nie wystarczy do osignicia sukcesu, dlatego te skupiono uwag na wytłumaczeniu znaczcej rónicy pomidzy skutecznoci motywatorów zewntrznych i wewntrznych oraz zaproponowano jak umiejtne ich stosowanie moe wpłyn na zachowanie pracownika i popraw efektywnoci. Przedstawiono równie procesy odzwierciedlajce zaangaowanie, umoliwiajce zmian zachowa pracownika w zalenoci od sytuacji. Rozdział 16. Budowa zbioru doswiadczen: przyklad. W pracy przedstawiono podstawy budowy Decyzyjnego Zbioru Doswiadczen jako reprezentacji wiedzy. Nastepnie zaprezentowano ilustracyjny przyklad budowy Zbioru Doswiadczen dla potrzeb Laboratorium Geotermicznego. Przedstawiono implementacje zbudowanego Zbioru Doswiadczen w postaci modelu ontologicznego. Rozdział 17. Wspomaganie komputerowe zarzdzania logistycznego. W systemie logistycznym przedsibiorstwa mona wyróni przepływy rzeczowe materiałów i produktów oraz odpowiadajcych im informacji, umoliwiajcych optymalizacj łacucha dostaw. Efektywne zarzdzanie zintegrowanym łacuchem logistycznym wymaga wykorzystania narzdzi logistycznych systemów informacji. W rozdziale przedstawiono znaczenie systemów informatycznych w zarzdzaniu logistycznym. Scharakteryzowano równie podstawowe klasy systemów informatycznych wspomagajcych działania logistyczne oraz omówiono ich wpływ na procesy zachodzce w przedsibiorstwie. Rozdział 18. Zewntrzne zdarzenia wpływajce na inwestycje kapitałowe. W rozdziale przedstawiono analiz czynników wpływajcych na atrakcyjno kupowania okrelonych akcji. Jednym z najwaniejszych koncepcji jest odpowiedni balans midzy stop zwrotu i ryzykiem inwestowania. Wszyscy inwestorzy chc duo zarabia, ale nie lubi ryzyka towarzyszcego wysokim zarobkom. Róne czynniki wpływaj na efektywno inwestycji kapitałowych. W tym opracowaniu przedstawiono niektóre zewntrzne czynniki wpływajce na decyzje inwestora podczas procesu wyboru akcji do jego inwestycyjnego portfela. W opracowaniu dyskutuje si zdarzenia rynkowe wpływajce na cen akcji, które mog powodowa przyszły wzrost ceny W opracowaniu przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej wród inwestorów Warszawskiej Giełdy Papierów Wartociowych, w której respondenci odpowiadali na pytania; jakie i jak mocno wydarzenia rynkowe wpływaj na ich decyzje o zakupie okrelonych akcji. Rozdział 19. E-learning jako narzdzie wspierajce kształcenie osób 50+. Rozwaania w oparciu o projekt MAYDAY. Niniejszy rozdział dotyczy szkole e-learningowych w kontekcie kształcenia pracowników w wieku powyej 50 lat. W pierwszej kolejnoci przedstawia on zalety i wady szkole e-learningowych ze szczególnym uwzgldnieniem uczestników w wieku 50+, nastpnie analiz szkolenia przeprowadzonego w ramach projektu

5 Streszczenia 335 MAYDAY oraz wytyczne i rekomendacje do tworzenia kursów e-learnignowych dla osób powyej 50-go roku ycia. Rozdział 20. Opracowanie wymaga do systemu komputerowego wspomagajcego zbyt wyrobów. W pracy ujto temat budowy systemu wymaga odnonie oprogramowania słucego wspomaganiu zbytu w wybranym przedsibiorstwie brany budowlanej. W procesie formułowania wymaga wykorzystano metody zarzdzania wymaganiami. Jego zastosowanie pozwala sformułowa dokumentacj, pomagajc okreli cechy systemu informatycznego cile dostosowanego do rzeczywistych potrzeb uytkownika. W pracy zawarto zasadnicze elementy specyfikacji wymaga, dotyczcych wspomnianego systemu. Obszerny charakter zestawienia zidentyfikowanych wymaga, odpowiadajcego w rozpatrywanym przypadku systemowi wspomagajcemu działania o przecitnym stopniu złoonoci wiadczy o duej pracochłonnoci procesu formułowania wymaga. Jednake, włoony wysiłek z pewnoci opłaca si, gdy umoliwia dobór rozwiza sprztowo-programowych dostosowanych rzeczywistych potrzeb. Rozdział 21. Ewolucja dojrzałoci informatycznych procesów wsparcia. Tematem rozdziału jest ewolucja organizacji wsparcia, obejmujc sze wymiarów: procesy, usługi, projekty, technologi, wiedz i kultur organizacji. Szczególn uwag powicono procesom opisujc wspólny projekt badawczy Politechniki Gdaskiej i GE Money Bank oraz załoenia dla wsparcie decyzji w ewolucji za pomoca modelu opartego na wiedzy. Rozdział 22. Wykorzystanie ontologii przy ocenie złoonoci projektu informatycznego. Rozdział dotyczy systemu do oceny technologii informatycznych. System ten ma korzysta z narzdzi sztucznej inteligencji, takich jak systemy ekspertowe oraz sztuczne sieci neuronowe, a take z ontologii. Elementy te spina ma architektura agentowa. Celem działania proponowanego systemu ma by z jednej strony gromadzenie wiedzy o technologiach informatycznych, zdobywanej głównie od ekspertów, a z drugiej udostpnianie tej wiedzy osobom zainteresowanym danymi technologiami, głównie na potrzeby doboru właciwych metod zarzdzania przedsiwziciami informatycznymi i usług oferowanych przez wspierajce je narzdzia. Rozwizanie zostało wstpnie zweryfikowane dla danych z systemu technicznego. W rozdziale zamieszczono opis wykorzystania ontologii we wspomnianym systemie dla dziedziny oceny złoonoci projektu informatycznego jako kolejnego przypadku słucego weryfikacji całego modelu. Rozdział 23. Identyfikacja potencjalnych ródeł problemów we wdraaniu oprogramowania. W pracy ujto temat wspomagania decyzji dotyczcych procesu wdraania oprogramowania. Analizowane zagadnienie przykładowe dotyczy identyfikacji kluczowych, ze wzgldu na bezpieczestwo eksploatacji, modułów oprogramowania. Ich znajomo pozwala skoncentrowa uwag na zasadniczych z uwagi na bezpieczestwo czciach oprogramowania. Wynikajce std podniesienie efektywnoci wykorzystania, z natury rzeczy ograniczonych, zasobów ludzkich, sprztowych, finansowych i czasowych podwysza szanse pomylnej i terminowej realizacji wdroenia. Przykładowe zagadnienie stanowi take pretekst do ukazania przydatnoci matematycznego podejcia do wspomagania decyzji wykorzystujcego metod DEMATEL. Przytoczony przykład obliczeniowy w pełni potwierdza przydatno metody do rozwizywania zagadnie zwizanych ze wspomaganiem procesu wdraania oprogramowania. Rozdział 24. Elementy semantyczne w modelowaniu procesów biznesowych. Klarownie zdefiniowana semantyka modelu jest konieczna w przypadku operacji na modelach tworzonych przez rónych autorów bd ich walidacji. Takiej sytuacji rozwizaniem jest powizanie składowych modeli z elementami ontologii. Takie rozszerzenia semantyczne modeli s prezentowane na przykładzie notacji EPC.

6 336 C. Orłowski, Z. Kowalczuk, E. Szczerbicki (red.) Rozdział 25. Procesowe zarzdzanie zmian w projekcie IT na przykładzie instytucji finansowej. Rozdział dotyczy zmian w projektach IT, które s bardzo czste i kosztowne szczególnie w działalnoci instytucji finansowych, które musz reagowa na wiele czynników, które s przyczyna zmian. Banki uwagi na to, e włanie w nich wprowadzono komputery bardzo wczenie, bo ju na pocztku lat 60-tych posiada znaczne dowiadczenia w zarzdzaniu zmianami. Systemy te na przestrzeni lat ewoluowały wraz z powstawaniem nowych technologii i potrzeb - bankomaty (1964r), autoryzacja kart płatniczych (1970), Internet (1994), konkurencyjno, sieci banków - elektroniczny kontakt. Poniewa zmian tych jest duo, a wysoka jako systemów informatycznych obsługujcych procesy w bankowoci oraz konieczno cigłej pracy musi zosta zachowana, pojawia si problem skutecznego zarzdzania zmianami. Nie ma adnej dedykowanej metodyki, która zajmuje si t tematyk, ale istnieje kilka podej, które w mniejszym lub wikszym zakresie, obejmuj zarzdzanie zmian w IT. W pracy zaproponowano procesowe podejcie do zarzdzania zmian jako sposób na rozwizanie wspomnianego problemu. Rozdział 26. Projekt rodowiska do symulacyjnego badania efektywnoci modeli aplikacji Java Enterprise Edition. W rozdziale przedstawiono metod badania efektywnoci modeli aplikacji tworzonej w architekturze Java EE. Zawarto w nim opis miar efektywnoci funkcjonowania rozpatrywanych aplikacji. Przedstawiono take metodyk opisu modeli symulacji zdarzeniowej o nazwie Event Graph i jej rozwinicia o nazwie LEGOS. W rozdziale zamieszczono model aplikacji internetowej w architekturze Java EE. Zamieszczono w nim opis implementacji zaproponowanego modelu w jzyku Java z uyciem pakietu SimKit. Rozdział zawiera take projekt aplikacji symulacyjnej oraz sposób przeprowadzania eksperymentów wraz z przykładem wyników uzyskanych z symulacji. Rozdział 27. Wpływ metod predykcji obcienia na jako obsługi połcze w wieloprocesorowym rodowisku obsługi. Niniejszy rozdział powicony jest ilociowej analizie efektywnoci wieloprocesorowego rodowiska obsługi ruchu teleinformatycznego w zalenoci od zastosowanego algorytmu przydziału zasobów. Przyjto, e jako obsługi wyraona jest jako rednie opónienie zgłosze spowodowane przez oczekiwanie na obsług. W celu minimalizacji redniego opónienia nadchodzce połczenia kierowane s do obsługi na serwer, którego rednie obcienie w trakcie obsługi tego połczenia bdzie najmniejsze. Zastosowane algorytmy przydziału zgłosze do serwerów róni si sposobem predykcji przyszłego redniego obcienia serwerów. Rozdział 28. Interfejs do algorytmu Clustering by Directions ułatwiajcy formułowanie zapyta w wyszukiwarkach internetowych. Rozdział dotyczy tworzenia zapyta w wyszukiwarkach internetowych. Opisuje sposoby wspierania uytkowników wyszukiwarek w formułowaniu zapyta. Ponadto opisuje zasad działania opracowanego przez autora algorytmu Clustering by Directions. Algorytm ten przeznaczony jest do wskazywania uytkownikom potencjalnych kierunków, w których mog kontynuowa wyszukiwanie. Kierunki s reprezentowane przez wyrazy, które uytkownik moe dodawa do swojego zapytania. Wyrazy s wywietlane na interfejsie uytkownika. W rozdziale przedstawiony jest interfejs oparty na tzw. chmurze tagów. Jest on skonstruowany w taki sposób, e przedstawia przynaleno wyrazów do kierunków oraz pokazuje, które z prezentowanych wyrazów s waniejsze. Rozdział 29. Autodetekcja narusze bezpieczestwa w systemach o architekturze zorientowanej na usługi. W rozdziale zaprezentowano metod wykrywania narusze bezpieczestwa w systemach o architekturze zorientowanej na usługi na podstawie analizy strumieni ruchu w warstwach niszych modelu referencyjnego ISO/OSI. Przedstawiono

7 Streszczenia 337 koncepcj autodetekcji narusze bezpieczestwa wykorzystujc algorytm kształtowania strumieni ruchu w celu uproszczenia oraz zmniejszenia złoonoci obliczeniowej procedury wykrywania narusze bezpieczestwa w komunikacji pomidzy usługami systemu o architekturze zorientowanej na usługi. Przedstawiono wyniki przykładowych bada ilociowych proponowanej metody wykrywania narusze. Rozdział 30. Wymagania funkcjonalne dla metod i algorytmów oceny poziomu bezpieczestwa systemów SOA i SOKU. W przedstawionym rozdziale scharakteryzowano podstawowe załoenia paradygmatów SOA i SOKU. Szczególne miejsce wród zagadnie dotyczcych projektowania i zarzdzania systemami SOA i SOKU zajmuje problem zapewnienia i oceny bezpieczestwa. Omówiono podstawowe zagadnienia dotyczce bezpieczestwa SOA i SOKU, a nastpnie przedstawiono ogólne cele i załoenia zwizane z procesem szacowania poziomu bezpieczestwa. W ostatniej czci przedstawiono koncepcj modelu referencyjnego dla metod i algorytmów oceny poziomu bezpieczestwa systemów SOA i SOKU. Rozdział 31. Dostosowanie systemu klasy ERP do przedsibiorstwa z brany przemysłu budowlano - montaowego. Zasadniczym celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie na przykładzie przedsibiorstwa z brany przemysłu budowlano-montaowego procesu dostosowania standardowego systemu informatycznego klasy ERP do organizacji. Autorka przede wszystkim skupiła si na zakresie przeprowadzonych zmian programistycznych w gotowym pakiecie oraz ocenie zalet i wad dokonanych modyfikacji. W pierwszej czci rozdziału przybliono pojcie modyfikacji systemu informatycznego. Druga cz natomiast zawiera charakterystyk opisywanego przedsibiorstwa, opis przebiegu wdroenia systemu ERP, analiz rozbienoci pomidzy standardow funkcjonalnoci aplikacji a procesami biznesowymi oraz zakres zmian programistycznych dokonanych w firmie. Ostatnia cz koncentruje si na korzyciach i wadach dokonanych modyfikacji w systemie Oracle J.D. Edwards EntepriseOne. Rozdział 32. Wytwarzanie architektury korporacyjnej rodowiskiem weryfikacji struktur baz wiedzy systemu wieloagentowego. Rozdział dokumentuje przebieg i wyniki weryfikacji opracowywanego w Zakładzie Zarzdzania Technologiami Informatycznymi modelu systemu wieloagentowego do oceny technologii informatycznych. Wykorzystanie tego modelu (zaprojektowanego w oparciu o ontologie i zasoby baz wiedzy) ma docelowo wspomaga procesy decyzyjne z zakresu doboru technologii informatycznych dla danej organizacji. Dla potrzeb weryfikacji rozwizania w zakresie jego struktur i załoonych funkcjonalnoci baz wiedzy model zaadoptowano do implementacji wyników bada (wiedzy) z zakresu zarzdzania przedsiwziciami informatycznymi. Skupiono si nad specyficzn tematyk wdraania architektur korporacyjnych w organizacjach i wsparcia decyzyjnego w zakresie doboru optymalnej metodyki zarzdzania takim projektem. Autorzy przeanalizowali kluczowe dla budowy reguł baz wiedzy parametry i proces przetwarzania wstpnego dla jednego z nich. Rozdział 33. Wytwarzanie architektury korporacyjnej jako rodowisko weryfikacji systemu agentowego do oceny technologii informatycznych. Prezentowana praca jest kontynuacj serii artykułów obejmujcych badania technologii informatycznych i w swoich załoeniach prezentuje rozwinicie koncepcji zastosowania systemu wieloagentowego do oceny technologii informatycznych. Koncepcja powstała w Zakładzie Zarzdzania Technologiami Informatycznymi na Politechnice Gdaskiej w 2007 roku a jej rozwój i aktualny stan bada jest prezentowany w niniejszym rozdziale. Głównym przeznaczeniem opracowywanego modelu jest ocena technologii informatycznych wspomagajcych zarzdzanie przedsiwziciami informatycznymi po to aby wskazywa na moliwo uycia konkretnej technologii do

8 338 C. Orłowski, Z. Kowalczuk, E. Szczerbicki (red.) konkretnego projektu informatycznego. W niniejszym rozdziale nastpuje weryfikacja systemu agentowego w oparciu o problematyk wytwarzania architektury korporacyjnej. Autorzy podejmuj si analizy moliwoci działania systemu agentowego w rodowisku wytwarzania architektury korporacyjnej. Rozdział 34. Usługa oraz model dekompozycji Teoretyczne podstawy usługowego zarzdzania organizacj wsparcia. Rozdział omawia fundamentalne dla usługowego modelu zarzdzania organizacj IT pojcie usługi. Opisuje podstawowe typy jej atrybutów oraz wprowadza funkcj wyróniajc wykorzystan do kategoryzacji usług. W dalszej czci ukazany jest ogólny model dekompozycji usług i jego wersj bazujc na ograniczeniach implementacji modelu w CMDB. Publikacja podsumowuje otrzymane wyniki i wskazuje dalsze kierunki bada, dotyczce w szczególnoci modelu wsparcia oraz umów typu SLA i OLA. Rozdział 35. Ekonometryczne szacowanie parametrów jako metoda przetwarzania wstpnego w systemach agentowych. Autorzy przedstawi w pracy ide systemu wieloagentowego do oceny technologii informatycznych. Model zaprojektowany pierwotnie dla wsparcia decyzyjnego w obszarze IT zaadoptowano dla rodowiska przetwarzania danych chemicznych. Osignitym celem był oparty na wiedzy mechanizm generowania prognoz o steniu zanieczyszcze chemicznych. Model został pozytywnie zweryfikowany z punktu widzenia jego struktury i algorytmu działania. W trakcie jego budowy wiele załoe poczyniono wyłcznie na podstawie wytycznych eksperta. Postanowiono jednak w procesie strojenia zbada pewne z nich metodami ekonometrycznymi. Rozdział prezentuje koncepcj weryfikacji ustalonych wag dla kadego z parametrów wejciowych. Wartoci te, okrelajce sił ich wpływu na uzyskiwany w procesie wnioskowania wynik, oszacowano w oparciu o model ekonometryczny. Rodział 36. Modelowanie systemów informatycznych analizy i identyfikacji scen dynamicznych opartych na cyfrowej optyce Hilberta. Niniejszy rozdział zawiera ogólny opis technologii modelowania i budowy systemów informatycznych, które mog znale zastosowanie przy identyfikacji elementów strukturalnych scen dynamicznych obiektów oraz tekstur. Cała filozofia systemu oparta została o procedury i własnoci cyfrowej optyki Hilberta oraz technologie informatyczne wektorowych opisów sygnaturowych i filtracji morfologicznej w przestrzeniach dyskretnych przetwarza Hilberta (Hilberta-Foucault-a). Rozdział 37. Wymiarowanie zmian w projektach informatycznych. Niesprawny lub le zorganizowany proces wprowadzania zmian w projektach informatycznych jest ródłem niepowodze wielu przedsiwzi. Zakres projektu stanowi obszar szczególnie wraliwy na wprowadzanie zmian. Poprawne i czytelne dla uytkownika wymiarowanie sugerowanej zmiany pozwala na uporzdkowanie procedury wprowadzania zmiany i łatwiejsze podejmowanie decyzji o jej wprowadzeniu. W rozdziale opisano wykorzystanie metody punktów funkcyjnych dla wymiarowania zmian zakresu projektu.

! " # $"%" &'()&*! &"*)+ "&",!-*! * $&*.()/ 0112

!  # $% &'()&*! &*)+ &,!-*! * $&*.()/ 0112 ! " # $"%" &'()&*!&"*)+"&",!-*!*$&*.()/0112 Redaktor Naczelny i Edytor serii: Współredaktor wydania: Współredaktor wydania: Współredaktor wydania: prof. dr hab. in. Zdzisław Kowalczuk dr hab. in. Cezary

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Kurs Dydaktyk medialny

Kurs Dydaktyk medialny Kurs Dydaktyk medialny Jednym z najdynamiczniej rozwijajcych si zastosowa techniki informacyjnych jest wspomagane komputerowo nauczanie. Konieczno ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych wymusza

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU I. ZAKRES wiadectwo innowacyjnoci produktu dla ASTEC Sp. z o.o. dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. ASTEC Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski Zastosowanie systemu agentowego dla wspomagania pracy Biura Obsługi Mieszkaców w Urzdzie Miejskim ze szczególnym uwzgldnieniem funkcjonowania Powiatowego (Miejskiego) Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie

Zintegrowane Systemy Informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie dr hab. Grzegorz Bartoszewicz, prof. nadzw. UEP Katedra Informatyki Ekonomicznej Zintegrowane Systemy Informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie Tematyka seminarium związana jest z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Kurs Tester/ewaluator treci e-learningowych

Kurs Tester/ewaluator treci e-learningowych Kurs Tester/ewaluator treci e-learningowych Jednym z najdynamiczniej rozwijajcych si zastosowa techniki informacyjnych jest wspomagane komputerowo nauczanie. Konieczno ustawicznego podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU W INYNIERII JAKOCI

KIERUNKI ROZWOJU W INYNIERII JAKOCI 20/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 KIERUNKI ROZWOJU W INYNIERII JAKOCI S. TKACZYK 1 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 4.01.2005 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn czy obcy cz. 2. Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w kapitał intelektualny w nowoczesnym przedsibiorstwie z wykorzystaniem metod e-learningowych.

Inwestycje w kapitał intelektualny w nowoczesnym przedsibiorstwie z wykorzystaniem metod e-learningowych. Inwestycje w kapitał intelektualny w nowoczesnym przedsibiorstwie z wykorzystaniem metod e-learningowych. Dorota Bury ComputerLand SA dbury@computerland.pl Wiedza, a nie zasoby materialne licz si dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Regulamin usługi Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY Bogdan ółtowski Henryk Tylicki OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH Bydgoszcz 1999 SPIS TRECI WSTP 1. DIAGNOZOWANIE OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w pigułce

Badania marketingowe w pigułce Jolanta Tkaczyk Badania marketingowe w pigułce Dlaczego klienci kupuj nasze produkty lub usługi? To pytanie spdza sen z powiek wikszoci menederom. Kady z nich byłby skłonny zapłaci due pienidze za konkretn

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google 1 InfoTRAMS "Cloud Computing Latajc c w chmurach" Podstawowe kwestie prawne zwizane z

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG Lista promotorów prac dyplomowych inżynierskich (aktualizacja 12.2013) Profile ISP- Inżynieria Systemów Produkcji IŚP Inżynieria Środowiska Pracy TIwZ Technologie Informatyczne w Zarządzaniu Lp. Promotor

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyki Przemysłowej

Systemy Informatyki Przemysłowej Systemy Informatyki Przemysłowej Profil absolwenta Profil absolwenta Realizowany cel dydaktyczny związany jest z: tworzeniem, wdrażaniem oraz integracją systemów informatycznych algorytmami rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

2/4. informatyka" studia I stopnia. Nazwa kierunku studiów i kod. Informatyka WM-I-N-1 programu wg USOS. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

2/4. informatyka studia I stopnia. Nazwa kierunku studiów i kod. Informatyka WM-I-N-1 programu wg USOS. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 67/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku informatyka" studia I stopnia Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą Lena Szymanek 1, Jacek Seń 1, Krzysztof Skibicki 2, Sławomir Szydłowski 2, Andrzej Kunicki 1 1 Morski

Bardziej szczegółowo

$ % !""# ' ( ) *+ + % %, % -,, ,./01*233!!*456*71568

$ % !# ' ( ) *+ + % %, % -,, ,./01*233!!*456*71568 !"!#! !""# $ % %& ' ( ) *+ + % %, % -,,,./01*233!!*456*71568 $%!& Najwiksza polska firma doradcza, której konsultanci ju od 15 lat zdobywaj dowiadczenie i wiadcz usługi Unikalne łczenie doradztwa z rozwizaniami

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA. Studia stacjonarne. Studia drugiego stopnia. Profil: ogólnoakademicki

Kierunek: INFORMATYKA. Studia stacjonarne. Studia drugiego stopnia. Profil: ogólnoakademicki Studia drugiego stopnia Kierunek: INFORMATYKA Profil: ogólnoakademicki Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2015/2016 (od semestru zimowego) Formy studiów: Stacjonarne (ścieżka 4-semestralna)

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PomysL... i co dalej?

PomysL... i co dalej? Potrzebuj! aplikacj!, która usprawni prac! w naszej firmie... Aplikacja musi dzia"a# stabilnie, niezawodnie, by# "atwa w rozbudowie. PomysL... / i co dalej? Projekt aplikacji Zarz$dzanie projektami informatycznymi

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DATAMINING 1 S t r o n a WSTĘP Czyli jak zastąpić wróżenie z fusów i przysłowiowego nosa, statystyką i modelami ekonometrycznymi. Niniejszy dokument,

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe Prezentacja specjalności studiów II stopnia Inteligentne Technologie Internetowe Koordynator specjalności Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Tematyka studiów Internet jako zbiór informacji Przetwarzanie:

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia

Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 121 Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia The integrated management software in small

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2012 Zagadnienia do omówienia 1. Miejsce i rola w firmie 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów

Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów Adam Jednoróg Koordynator ds. Systemów Zarzdzania Produkcj Email: ajednorog@ipscontrol.pl pl ips Control idealny partner w biznesie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna 22/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA L. KRÓLAS

Bardziej szczegółowo

Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III

Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III !"! # $$$ 28 kwiecie 24r Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III Stan zatrudnienia w latach 1995-24 spadł z poziomu 285 do 178 pracowników, rednia wieku pracowników 45 lat redni sta pracy

Bardziej szczegółowo

1. Metoda komputerowego wspomagania wyznaczania po danego wyposa enia sprz towo-materiałowego Podstawowej Jednostki Organizacyjnej Systemu Bezpiecze

1. Metoda komputerowego wspomagania wyznaczania po danego wyposa enia sprz towo-materiałowego Podstawowej Jednostki Organizacyjnej Systemu Bezpiecze 1. Metoda komputerowego wspomagania wyznaczania pożądanego wyposażenia sprzętowo-materiałowego Podstawowej Jednostki Organizacyjnej Systemu Bezpieczeństwa Kraju 1. Analiza rodzajów i strat powodowanych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Systemy produkcyjne komputerowo zintegrowane. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

Zakresy tematyczne prowadzonych prac licencjackich na IiE (aktualizacja 2.06.2014)

Zakresy tematyczne prowadzonych prac licencjackich na IiE (aktualizacja 2.06.2014) Zakresy tematyczne prowadzonych prac licencjackich na IiE (aktualizacja 2.06.2014) Lp. Nazwisko i imię Katedra Tematyka prac licencjackich Profil dyplomowania promotora (zaznaczamy x profil, którego dotyczy

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Fundusz kapitału pocztkowego. (ang. seed money)

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Fundusz kapitału pocztkowego. (ang. seed money) (ang. seed money) Mechanizm Finansowy EOG & Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. Czym jest fundusz kapitału pocztkowego?... 3 3. Wysoko dofinansowania i współfinansowanie...

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Kierownik specjalności: Prof. nzw. Marzena Kryszkiewicz Konsultacje: piątek, 16:15-17:45, pok. 318 Sylwetka absolwenta: inżynier umiejętności

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I)

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I) Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

"Do aduj si do wiadczeniem Tieto"

Do aduj si do wiadczeniem Tieto Firma Tieto Poland przy wspópracy z Wydziaem Informatyki i Zarzdzania PWR ma przyjemno zaprosi studentów Politechniki Wrocawskiej na letni program praktyk 2011 "Doaduj si dowiadczeniem Tieto" Dla 5 najlepszych

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1 !"# #$ Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 str. 2 %& wg MSSF / zysk brutto 591 63% zysk netto 463 63% ROE brutto 34,0% 11,7 pp. ROE netto 26,6%

Bardziej szczegółowo

-OPIS WYMAGA - OPIS ZAKRESU. a. w zakresie usługi b. w zakresie personelu technicznego

-OPIS WYMAGA - OPIS ZAKRESU. a. w zakresie usługi b. w zakresie personelu technicznego BEZPIECZNA PROFESJONALNA USŁUGA SERWISOWA KRYTERIA WYBORU FIRMY SERWISOWEJ NA POZIOMIE WIADCZENIA USŁUGI TIER3/TIER4 dla klimatyzacji precyzyjnej HPAC w obiektach DATA CENTER 1 1. I. Kryterium wymaga str.

Bardziej szczegółowo

Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006. dr in. Marek Dwiarek. Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy

Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006. dr in. Marek Dwiarek. Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006 dr in. Marek Dwiarek Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy Tematyka dyskusji Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006 Wymagania dotyczce bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Symulacja cieek klinicznych w rodowisku PowerDesigner i SIMUL8

Symulacja cieek klinicznych w rodowisku PowerDesigner i SIMUL8 Symulacja w Badaniach i Rozwoju Vol. 1, No. 2/2010 Marta LIGNOWSKA Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa E-mail: marta.lignowska@wat.edu.pl Symulacja cieek klinicznych w rodowisku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2012 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Budetowanie w przedsibiorstwie produkcyjnym. Budgeting in the productive enterprise

Budetowanie w przedsibiorstwie produkcyjnym. Budgeting in the productive enterprise Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 173 Budetowanie w przedsibiorstwie produkcyjnym Budgeting in the productive enterprise Karol CIEWIERA * Streszczenie: Budetowanie w działalnoci jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1

Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1 Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Dokt. Dokt.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) 1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo