! " # $"%" &'()&*! &"*)+ "&",!-*! * $&*.()/ 0112

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "! " # $"%" &'()&*! &"*)+ "&",!-*! * $&*.()/ 0112"

Transkrypt

1

2

3 ! " # $"%" &'()&*!&"*)+"&",!-*!*$&*.()/0112

4 Redaktor Naczelny i Edytor serii: Współredaktor wydania: Współredaktor wydania: Współredaktor wydania: prof. dr hab. in. Zdzisław Kowalczuk dr hab. in. Cezary Orłowski prof. dr hab. in. Zdzisław Kowalczuk prof. dr hab. in. Edward Szczerbicki Skład tekstu: Skład tekstu i korekta wydawnicza: Projekt okładki i stron tytułowych: mgr in. Paweł Weichbroth Anna Osadowska mgr in. Monika Kowalczuk Honorowy patronat: Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk Dofinansowanie: Polskie Towarzystwo Informatyczne Sponsoring: Towarzystwo Konsultantów Polskich Materiały wydrukowano z materiałów przygotowanych przez Autorów Copyright by TKP, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Gdask 2009 Copyright by Cezary Orłowski, Zdzisław Kowalczuk, Edward Szczerbicki, 2009 All rights reserved Wszystkie nazwy produktów wymienione w niniejszej publikacji s zastrzeonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm. Niniejszej ksiki w całoci lub czci nie wolno powiela, ani przekazywa w aden sposób (nawet za pomoc noników mechanicznych, elektronicznych i magnetycznych), w tym te umieszcza i rozpowszechnia w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i sieciach lokalnych, bez uzyskania pisemnej zgody Wydawnictwa PWNT Towarzystwa Konsultantów Polskich. Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT Towarzystwa Konsultantów Polskich Oddział Gdask Gdask, ul. Grunwaldzka 311 tel , fax strony: (sklep internetowy) ISBN

5 Słowo wstpne od redaktorów Ubiegłoroczna pierwsza konferencja Information Technology and Knowledge Management (ITAKM 2008) wykazała, e problematyka Zarzdzania Wiedz i Technologiami Informatycznymi spotyka si z ywym odzewem rodowiska naukowego oraz firm informatycznych. Jej wynikiem było ponad 60 publikacji naukowych wydanych w postaci monografii naukowej, jak te seria artykułów w znanym czasopimie Foundations of Control and Management Science. rodowisko informatyczne pozytywnie wypowiadało si na temat sesji technologicznych stanowicych integraln cz konferencji, które s skoncentrowane na problematyce wzajemnego oddziaływania uczelni i biznesu. Ich efektem było zacienienie współpracy z firmami informatycznymi i umowy na realizacj wspólnych prac. Tegoroczna konferencja, stanowica tematyczn kontynuacj ubiegłorocznego spotkania, równie stwarza dogodne warunki do prezentacji stanu bada w zakresie zarzdzania technologiami informatycznymi i wiedz. Mamy nadziej, e prezentacja prawie 40 prac oraz planowane sesje technologiczne umoliwi wymian dowiadcze pomidzy naukowcami i specjalistami z instytucji i firm zwizanych z informatyk. W ubiegłym roku organizatorom konferencji bardzo zaleało na nawizaniu takiej współpracy. W biecym roku nadarza si okazja do prezentacji wyników tego przedsiwzicia. Zarówno firma IBM, jak te GE Money podziel si dowiadczeniami z takiej współpracy w celu ich rozpowszechnienia w rodowisku naukowym. Znakomitym katalizatorem takiej działalnoci staje si Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, główny organizator tej konferencji, jak te integrator obu rodowisk. Cezary ORŁOWSKI Zdzisław KOWALCZUK Edward SZCZERBICKI Gdask, kwiecie 2009

6

7 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask SPIS TRECI ZARZDZANIE WIEDZ W PRZEDSIBIORSTWIE...1 Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 9 Towards a precise model of DSM economics A. Bobkowska...3 Planowanie pracy wielorobotowych systemów wielofunkcyjnych w warunkach niepewnoci G. Bocewicz, Z. Banaszak, I. Bach...11 Preliminary results of evaluation of the usability of e-banking services for individual customers in Poland in mid-2008 W. Chmielarz...23 Artificial i business intelligence w zarzdzaniu procesem logistycznym organizacji gospodarczej J. Czuchnowski...31 Zarzdzanie wiedz a zarzdzanie jakoci K. Dajczak...41 Kontrowersje dotyczce formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej W. Fliegner...49 Wykorzystanie metod opartych na quasi-kontekstowych gramatykach cigowych dla wsparcia zarzdzania strategicznego przedsibiorstwem J. Jurek...57 Rola pracowników wiedzy w organizacji uczcej si na przykładzie firmy informatycznej A. Kała, M. Nowak...65 System monitorowania obiektów poprzez sie Z. Kowalczuk, J. Wszołek...77 Rozdział 10 Baza dowiadcze w oparciu o system klasy WORKFLOW B. Kucharski, E. Szczerbicki...85 Rozdział 11 Synteza nauki i biznesu wsparta funduszami strukturalnymi w strategii rozwoju zakładu zarzdzania technologiami informatycznymi WZIE PG K. Lipski...93 Rozdział 12 Teleinformatyczne wspomaganie procesu komunikacji i dokumentacji w adaptacyjnym zarzdzaniu projektami K. Muszyska...99

8 viii C. Orłowski, Z. Kowalczuk, E. Szczerbicki (red.) Rozdział 13 Skutki wprowadzenia nowych technologii do polskich firm w ocenie przedsibiorców R. Nierebiski, H. Pawlak Rozdział 14 Model do prognozowania wielkoci sprzeda y kredytów hipotecznych w internecie A. Orłowski, E. Szczerbicki Rozdział 15 Prawdziwe wyzwanie dla zarzdzania wiedz w przedsibiorstwie motywacja i zaanga owanie pracowników M. Pinkowska Rozdział 16 Developing smart set of experience: an example E. Szczerbicki, C. Sanin Rozdział 17 Wspomaganie komputerowe zarzdzania logistycznego A. Tubielewicz, M. Forkiewicz Rozdział 18 External events that influence the capital investments Z. Wilimowska, M. Wilimowski, M. Niewiadomski Rozdział 19 E-learning jako narzdzie wspierajce kształcenie osób 50+. Rozwa ania w oparciu o projekt MAYDAY M. Ziba TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W ZARZDZANIU WIEDZ.163 Rozdział 20 Opracowanie wymaga dla komputerowego systemu wspomagajcego zbyt wyrobów V. Boychuk, M. Dytczak, G. Ginda Rozdział 21 Ewolucja dojrzałoci informatycznych procesów wsparcia J. Chabik, C. Orłowski Rozdział 22 Wykorzystanie ontologii przy ocenie zło onoci projektu informatycznego A. Czarnecki Rozdział 23 Identyfikacja potencjalnych ródeł problemów we wdra aniu oprogramowania M. Dytczak, G. Ginda Rozdział 24 Semantic descriptions within business process modeling W. Fliegner Rozdział 25 Procesowe zarzdzanie zmian w projekcie it na przykładzie instytucji finansowej K. Frczkowski, B. Knabel Rozdział 26 Projekt rodowiska do symulacyjnego badania efektywnoci modeli aplikacji JAVA enterprise edition

9 Spis treci ix T. Górski Rozdział 27 Wpływ metod predykcji obci enia na jako obsługi połcze w wieloprocesorowym rodowisku obsługi A. Grzech, A. Krawczyski, P. witek Rozdział 28 Interfejs do algorytmu clustering by directions ułatwiajcy formułowanie zapyta w wyszukiwarkach internetowych A. Ł. Kaczmarek Rozdział 29 Autodetekcja narusze bezpieczestwa w systemach o architekturze zorientowanej na usługi M. Kamierski, A. Grzech Rozdział 30 Wymagania funkcjonalne stawiane metodom i algorytmom oceny poziomu bezpieczestwa systemów SOA i SOKU G. Kołaczek Rozdział 31 Dostosowanie systemu klasy ERP do przedsibiorstwa z bran y przemysłu budowlano-monta owego M. Kotarba Rozdział 32 Wytwarzanie architektury korporacyjnej rodowiskiem weryfikacji struktur baz wiedzy systemu wieloagentowego C. Orłowski, T. Sitek Rozdział 33 Wytwarzanie architektury korporacyjnej jako rodowisko weryfikacji systemu agentowego do oceny technologii informatycznych C. Orłowski, A. Ziółkowski Rozdział 34 Usługa oraz model dekompozycji teoretyczne podstawy usługowego zarzdzania organizacj wsparcia IT J. Pastuszak, M. Stolarek, C. Orłowski Rozdział 35 Ekonometryczne szacowanie parametrów jako metoda przetwarzania wstpnego w systemach agentowych T. Sitek, P. Weichbroth Rozdział 36 Modelowanie systemów informatycznych analizy i identyfikacji scen dynamicznych opartych na cyfrowej optyce Hilberta A. Sudoł, V. Vlasenko Rozdział 37 Wymiarowanie zmian w projektach informatycznych Z. Szyjewski Streszczenia Abstracts Indeks autorów Wykaz recenzentów...349

10

11

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Mechanizmy gospodarki rynkowej i globalna konkurencja stanowi dla organizacji gospodarczych wielkie wyzwanie. Zmiany otoczenia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w kwietniu 2013 roku. Aktualności NTIE. maria.mach-krol@ue.katowice.pl

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w kwietniu 2013 roku. Aktualności NTIE. maria.mach-krol@ue.katowice.pl Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 3 (46) listopad 2012 Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, mamy przyjemność oddać w Państwa ręce kolejny numer Biuletynu NTIE. Zawarliśmy w nim

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS Tematyka prowadzonych badań naukowych W zakresie badań statutowych realizowano prace dotyczące tematu: Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach niestabilnych (ZZO), Modelowanie przepływów

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

Paweł Lenkiewicz. Budowa nowoczesnej platformy e-learningowej

Paweł Lenkiewicz. Budowa nowoczesnej platformy e-learningowej Paweł Lenkiewicz Budowa nowoczesnej platformy e-learningowej Notka biograficzna dr inż. Paweł Lenkiewicz prodziekan Wydziału Informatyki PJWSTK. Adiunkt w Katedrze Baz Danych, prowadzi zajęcia związane

Bardziej szczegółowo

Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj:

Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj: Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj: Hierarchia planów i decyzji planistycznych Poziom planu Podmiot Horyzont Okres Typowe decyzje SOP-planowanie produkcji i sprzedaŝy MPS-główny

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją Włodzimierza Dąbrowskiego. Podstawy zarządzania projektami

Pod redakcją Włodzimierza Dąbrowskiego. Podstawy zarządzania projektami Pod redakcją Włodzimierza Dąbrowskiego Podstawy zarządzania projektami Pod redakcją: Włodzimierza Dąbrowskiego Podstawy zarządzania projektami c Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2014 Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Informatyka w zarządzaniu

Informatyka w zarządzaniu Informatyka w zarządzaniu Redakcja naukowa Andrzej Marciniak Mikołaj Morzy Konferencje naukowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne: IX edycja Sejmiku Młodych Informatyków XVI edycja Krajowej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZ DZANIA ZASOBAMI TELEINFORMATYCZNYMI

SYSTEMY ZARZ DZANIA ZASOBAMI TELEINFORMATYCZNYMI SYSTEMY ZARZDZANIA ZASOBAMI TELEINFORMATYCZNYMI LILIANA BYCZKOWSKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej JANUSZ LIPISKI, PIOTR MACHOWSKI Wysza Szkoła Informatyki Streszczenie W pracy przedstawiono

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 4(30) 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2013 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta i Tim Macauley, Joanna Świrska-Korłub Redaktor

Bardziej szczegółowo

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala PORTALE INTRANETOWE ISBN 978-83-62197-01-9 J. Fazlagić, M. Sikorski, A. Sala PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu prof. dr hab. Ludosław Drelichowski Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Witold Chmielarz prof. dr hab. Ryszard Choraś prof.

Bardziej szczegółowo

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka Multimedia w biznesie i zarządzaniu. redakcja naukowa Leszek Kiełtyka Książka została wydana z okazji VIII Międzynarodowej Konferencji Multimedia w zarządzaniu. Przedstawiono w niej najistotniejsze zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie

Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie Redakcja Witold BIAŁY Katarzyna MIDOR Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie GLIWICE 2013 RECENZENCI: dr hab. inż. Jarosław BRODNY, prof. Pol. Śl. dr Ewa W. MARUSZEWSKA

Bardziej szczegółowo

OCENA METOD TWORZENIA ONTOLOGII W KONTEKSĆIE SZACOWANIA KOSZTÓW WDROŻENIA SYSTEMÓW ERP

OCENA METOD TWORZENIA ONTOLOGII W KONTEKSĆIE SZACOWANIA KOSZTÓW WDROŻENIA SYSTEMÓW ERP PRZEMYSŁAW PLECKA przemek.plecka@gmail.com KRZYSZTOF BZDYRA krzysztof.bzdyra@tu.koszalin.pl Katedra Podstaw Informatyki i Zarządzania Politechnika Koszalińska OCENA METOD TWORZENIA ONTOLOGII W KONTEKSĆIE

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2012

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2012 Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2012 Warszawa 2013 INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna 00-908

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Warszawa 2015 INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna 00-908

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania

Inżynieria oprogramowania Inżynieria oprogramowania Badania i praktyka Redakcja naukowa Lech Madeyski Mirosław Ochodek Konferencje naukowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne: IX edycja Sejmiku Młodych Informatyków

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes 1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes Oprogramowanie infrastrukturalne Application Development Application Integration

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 4(30) 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2013 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta i Tim Macauley, Joanna Świrska-Korłub Redaktor

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo