Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS. Świadczeniobiorcy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS. Świadczeniobiorcy"

Transkrypt

1 Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS Świadczeniobiorcy

2 Warunki nabywania prawa do okresowej emerytury kapitałowej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym oraz zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS określa ustawa z dnia 19 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych 1. Komu przysługuje okresowa emerytura kapitałowa? Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje osobie ubezpieczonej (kobiecie), urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która: jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, ukończyła wiek emerytalny określony w art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 2, ma ustalone prawo do emerytury na nowych zasadach, czyli emerytury określonej w art. 24 ust. 1 lub 24a powyższej ustawy, a kwota środków zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS, ustalona na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura na nowych zasadach, jest równa lub wyższa od dwudziestokrotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego 3. Począwszy od 1 stycznia 2013 r. wiek emerytalny dla kobiet urodzonych po 31 grudnia 1952 r. jest podwyższany o jeden miesiąc w odniesieniu do ubezpieczonych urodzonych w tym samym kwartale docelowo do 67 lat. I tak wiek emerytalny dla kobiet urodzonych: w I kwartale 1953 r. podwyższono do 60 lat i 1 miesiąca, w II kwartale 1953 r. podwyższono do 60 lat i 2 miesięcy, w III kwartale 1953 r. podwyższono do 60 lat i 3 miesięcy, w IV kwartale 1953 r. podwyższono do 60 lat i 4 miesięcy, w 1954 r. podwyższono do odpowiednio od 60 lat i 5 miesięcy do 60 lat i 8 miesięcy itd. Wiek emerytalny kobiet urodzonych po dniu 30 września 1973 r. wynosi 67 lat. 1 Tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz Tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych (Monitor Polski z 2015 r. poz. 213). 1

3 Świadczenie okresowa emerytura kapitałowa przysługuje kobiecie członkini OFE do czasu osiągnięcia przez nią powszechnego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzny urodzonego w tym samym roku i kwartale. I tak np. okresowa emerytura kapitałowa przyznana: kobiecie urodzonej w III kwartale 1949 r. będzie przysługiwała do czasu ukończenia przez nią powszechnego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzny urodzonego w III kwartale 1949 r., czyli do czasu osiągnięcia 65 lat i 7 miesięcy, kobiecie urodzonej w IV kwartale 1949 r. będzie przysługiwała do czasu ukończenia przez nią powszechnego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzny urodzonego w IV kwartale 1949 r., czyli do czasu osiągnięcia 65 lat i 8 miesięcy, kobiecie urodzonej w I kwartale 1950 r. będzie przysługiwała do czasu ukończenia przez nią powszechnego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzny urodzonego w I kwartale 1950 r., czyli do czasu osiągnięcia 65 lat i 9 miesięcy, kobiecie urodzonej w II kwartale 1950 r. do czasu ukończenia przez nią powszechnego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzny urodzonego w II kwartale 1950 r., czyli do czasu osiągnięcia 65 lat i 10 miesięcy itd. Przy ustalaniu prawa do okresowej emerytury kapitałowej uwzględnia się sumę środków zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS, ustaloną na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura na nowych zasadach, w tym również kwotę środków przeniesionych z otwartego funduszu emerytalnego. Od 1 marca 2015 r. do 29 lutego 2016 r. kwota odpowiadająca dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego wynosi 4163,40 zł ( ,17 zł) i ulegnie zmianie od 1 marca 2016 r. wskutek waloryzacji tego dodatku. Jeżeli kwota środków zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS, ustalona na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura, jest niższa od dwudziestokrotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego, to osobie ubezpieczonej nie przysługuje okresowa emerytura kapitałowa. Środki te są ewidencjonowane na koncie osoby ubezpieczonej jako składka na ubezpieczenie emerytalne, na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura ustalana na nowych zasadach z FUS, i powiększają kwotę składek stanowiącą podstawę obliczenia tej emerytury. 2

4 Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje członkini OFE do czasu osiągnięcia przez nią powszechnego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzny urodzonego w tym samym roku i kwartale. Okresową emeryturę kapitałową przyznaje się od daty, od której przyznano emeryturę na nowych zasadach z FUS. Jeżeli prawo do emerytury na nowych zasadach ustala się z urzędu, również z urzędu ustanawia się prawo do okresowej emerytury kapitałowej 4. Jak ustala się wysokość okresowej emerytury kapitałowej? Wysokość okresowej emerytury kapitałowej oblicza się w następujący sposób: kwotę środków zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS, ustaloną na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura, dzieli się przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę osoby ubezpieczonej który został przyjęty do obliczenia kwoty emerytury na nowych zasadach z FUS. 4 Art. 13 ustawy o emeryturach kapitałowych. 3

5 Wiek osoby ubezpieczonej w dniu przejścia na emeryturę, czyli w dniu, od którego zostanie ona przyznana, wyraża się w ukończonych latach i miesiącach. Tablice średniego dalszego trwania życia ogłaszane są corocznie przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim i obowiązują od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku kalendarzowego 5. Jaki jest tryb postępowania o przyznanie okresowej emerytury kapitałowej? ZUS wydaje decyzję ustalającą prawo i wysokość okresowej emerytury kapitałowej na wniosek osoby ubezpieczonej lub jej pełnomocnika zgłoszony bezpośrednio do Zakładu. Wniosek o emeryturę może być zgłoszony także: za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub zagranicznym, a w przypadku osób zamieszkałych za granicą za pośrednictwem urzędu konsularnego, w formie elektronicznej, za pomocą internetu, przez elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu. Złożenie tego wniosku oznacza jednoczesne złożenie wniosku o ustalenie prawa do emerytury na nowych zasadach z FUS i okresowej emerytury kapitałowej. Wniosek powinien zawierać: imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, adres pobytu i adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), numer PESEL, a w razie braku numeru PESEL serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, wskazanie świadczenia, o które osoba zainteresowana się ubiega, podpis osoby zainteresowanej, jej pełnomocnika lub osoby upoważnionej do podpisu. 5 Od 1 kwietnia 2015 r. obowiązuje tablica ogłoszona w Monitorze Polskim z dnia 30 marca 2015 r. poz

6 W przypadku wniosku w formie elektronicznej dokument musi być podpisany za pomocą kwalifikowanego e-podpisu posiadającego certyfikat. Wniosek obejmuje także oświadczenie o członkostwie w OFE. Jeżeli okresowa emerytura kapitałowa i emerytura na nowych zasadach z FUS mają być przekazywane na rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, należy podać numer konta bankowego (w kasie) i adres banku (kasy). Wniosek o emeryturę może być wycofany nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji w sprawie okresowej emerytury kapitałowej. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli prośba o to została złożona na piśmie lub zgłoszona ustnie do protokołu. Wypłata okresowej emerytury kapitałowej Okresową emeryturę kapitałową wypłaca się wraz z emeryturą na nowych zasadach z FUS od dnia powstania prawa do emerytury, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszony został wniosek o emeryturę lub wydano decyzję z urzędu. Jeżeli osoba uprawniona do okresowej emerytury kapitałowej ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej ustalonych przez ZUS na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS lub na podstawie całkiem odrębnych przepisów, okresową emeryturę kapitałową wypłaca się wraz z tą rentą, jeżeli jest to korzystniejsze. W przypadku gdy osoba uprawniona do okresowej emerytury kapitałowej pobiera rentę z innego organu emerytalnego lub rentowego, okresową emeryturę kapitałową wypłaca w dniu ustalonym jako termin płatności jednostka organizacyjna ZUS, która ustaliła prawo do emerytury na nowych zasadach z FUS. Okresowa emerytura kapitałowa może być przekazywana osobie uprawnionej za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania świadczeń albo wyłącznie na wniosek tej osoby na jej rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- -kredytowej. Osobie uprawnionej zamieszkałej za granicą okresowa emerytura kapitałowa może być wypłacana na jej rachunek bankowy w Polsce lub do rąk wskazanej osoby zamieszkałej w Polsce, 5

7 względnie na podstawie zasad dotyczących wypłaty wynikających z zawartych umów międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych. Na jakich zasadach można ponownie ustalić wysokość okresowej emerytury kapitałowej? Wysokość okresowej emerytury kapitałowej można ponownie ustalić na wniosek osoby uprawnionej do emerytury, jeżeli po dniu, od którego przyznano okresową emeryturę kapitałową, podlegała ona ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Wniosek o ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej można złożyć nie wcześniej niż po upłynięciu roku kalendarzowego lub po ustaniu ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Jest to równoznaczne ze złożeniem wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury na nowych zasadach z FUS. Wysokość ponownie obliczonej okresowej emerytury kapitałowej ustala się, dzieląc kwotę środków zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został zgłoszony dany wniosek o ponowne wyznaczenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej przez średnie dalsze trwanie życia ustalone według tablic obowiązujących w dniu złożenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury. Jeżeli tak ustalona, w wyniku przeliczenia, kwota okresowej emerytury kapitałowej jest niższa od kwoty tej emerytury pobieranej dotychczas, okresową emeryturę kapitałową wypłaca się w dotychczasowej wysokości. Czy okresowa emerytura kapitałowa podlega waloryzacji? Okresowa emerytura kapitałowa podlega corocznej waloryzacji na zasadach i w trybie określonym dla emerytury z FUS. 6

8 Kiedy wygasa prawo do okresowej emerytury kapitałowej? Prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygasa: w przypadku śmierci członka OFE, z dniem poprzedzającym dzień, w którym członek OFE ukończył 67 rok życia lub niższy wiek emerytalny, właściwy dla osób urodzonych przed 1 października 1973 r., w przypadku wyczerpania środków zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS. Co stanie się ze środkami zewidencjonowanymi na subkoncie w ZUS po wygaśnięciu prawa do okresowej emerytury kapitałowej? Środki zgromadzone na subkoncie w ZUS, z których była wypłacana okresowa emerytura kapitałowa, zostaną uwzględnione w wysokości emerytury obliczonej według nowych zasad, przysługującej z FUS kobietom, które: osiągnęły powszechny wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzn urodzonych w tym samym roku i kwartale (określony w art. 24 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS) oraz pobierały okresową emeryturę kapitałową do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego wieku lub do tego dnia miały zawieszone prawo do tej emerytury na podstawie art. 103a tej ustawy. Emerytura z FUS, ustalona według nowych zasad, zostanie w takim przypadku obliczona ponownie z urzędu po osiągnięciu przez kobietę ww. wieku. Wysokość przeliczonej z urzędu emerytury będzie ustalona przez podzielenie podstawy obliczenia, stanowiącej sumę: składek emerytalnych zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego świadczenie to będzie przysługiwało w nowej wysokości, z uwzględnieniem ich waloryzacji, zwaloryzowanego kapitału początkowego, środków zewidencjonowanych na subkoncie, z uwzględnieniem ich waloryzacji, 7

9 przez średnie dalsze trwanie życia obowiązujące w dniu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzny urodzonego w tym samym roku i kwartale. Emerytura z FUS, po ponownym ustaleniu jej wysokości, nie będzie mogła być niższa od dotychczasowej sumy emerytury z FUS oraz okresowej emerytury kapitałowej. O czym należy powiadomić ZUS? Osoba uprawniona do okresowej emerytury kapitałowej ma obowiązek powiadomić ZUS o zmianie: miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego lub rachunku w kasie oszczędnościowo-kredytowej. Czy można odwołać się od decyzji ZUS? Od decyzji ZUS można się odwołać (za pośrednictwem oddziału ZUS) do sądu okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się na piśmie do oddziału ZUS, który wydał decyzję, albo ustnie do protokołu sporządzonego przez ten oddział. Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat. Podane informacje mają charakter ogólny. Aby uzyskać szczegółowe informacje w sprawie ustalania prawa i wypłaty okresowej emerytury kapitałowej, należy zwrócić się do oddziału, inspektoratu lub biura terenowego ZUS. Warszawa, czerwiec 2015 r. Zdjęcie na okładce i stronie 3: sepy Fotolia.com Skład: Poligrafia ZUS w Warszawie. Zam. nr 1326/15

10 Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, Warszawa Platforma Usług Elektronicznych: pue.zus.pl PUE to nowoczesna i wygodna forma kontaktu z ZUS, dzięki której można zrealizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu przez internet. W ten sposób można sprawdzić swoje dane zapisane na indywidualnym koncie w ZUS, przesyłać dokumenty, śledzić stan swoich spraw, a także rezerwować wizyty w jednostce ZUS. Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: * * koszt połączenia według umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym Skype: zus_centrum_obsługi_tel

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek 1 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PRZECZYTAJ!

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PRZECZYTAJ! PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? KAŻDY UBEZPIECZONY POSIADA INDYWIDUALNE KONTO W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń Platforma Usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1178 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj! Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą?

Przeczytaj! Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółowe informacje, dostępne są w serwisach: Centrum Obsługi

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, przyjęte Uchwałą Nr 90/10 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 2 lipca 2010 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy uprawnieni do pobierania dofinansowania do wynagrodzeń

Pracodawcy uprawnieni do pobierania dofinansowania do wynagrodzeń Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu systemowego pt. Wsparcie osób z autyzmem II w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r.

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r. Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści SPIS WYKRESÓW... 1 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH....

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo