str. 1 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - funkcjonalność PIK Wykonawca SPEŁNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "str. 1 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - funkcjonalność PIK Wykonawca SPEŁNIA"

Transkrypt

1 SPEŁNIA Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - funkcjonalność PIK Wykonawca Lp. Funkcjonalność Zamawiający OGL 1 System powinien byd oparty na technologii java System umożliwia tworzenie i dowolnej ilości podstron z OGL 2 tekstem i grafiką OGL 3 System umożliwia modyfikację stron i treści OGL 4 OGL 5 OGL 6 OGL 7 OGL 8 OGL 9 OGL 10 OGL 11 OGL 12 OGL 13 OGL 14 OGL 15 OGL 16 OGL 17 OGL 18 ZP 1 ZP 2 System umożliwia udostępniania treści użytkownikom o określonych uprawnieniach System umożliwia formatowania treści w sposób przypominający pracę z edytorem tekstu np. MS Word System umożliwia Zarządzanie użytkownikami w zakresie uprawnieo System umożliwia tworzenie grup i przypisywanie do nich użytkowników System umożliwia osadzanie dodatkowych komponentów, w tym komponentów firm trzecich System działa poprawnie w aktualnie funkcjonujących przeglądarkach, w tym: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, IE od wersji 10 System posiada mechanizmy związane z pozycjonowaniem strony tworzeniem i dodawaniem tagów System posiada mechanizmy wyszukiwania treści System posiada kontrolę - grupa dyskusyjna, wiki, kalendarz System musi obsługiwad SSO System umożliwia definiowanie szablonów stron System udostępnia usługi w formie katalogu w portalu i możliwośd zarządzania usługami w panelu administracyjnym System umożliwia realizację usług związanych z dokonywaniem rezerwacji i będzie umożliwiał zakup funkcjonalności do płatności online w przyszlości System umożliwia udostępnianie dokumentów dla użytkowników o określonych uprawnieniach System posiada mechanizmy filtrowania danych Zarządzanie Projektami Definiowanie zasobów do Projektów (np. wspólne zamówienia dla grupy); Zasoby projektu powinny; posiadad możliwośd określenia typu zasobu jako: praca, materiał, narzędzia; Uwagi str. 1

2 ZP 3 ZP 4 ZP 5 ZP 6 ZP 7 ZP 8 ZP 9 ZP 10 ZP 11 ZP 12 ZP 13 ZP 14 ZP 15 ZP 16 ZP 17 ZP 18 ZP 19 ZP 20 Dla zasobów typu praca powinna byd możliwośd wskazania pracownika, klienta, projektu, kategorii, komórki organizacyjnej oraz dopisania szczegółów zawierających informację o adresie i numerze telefonu; Dla zasobów typu materiał powinna byd możliwośd wskazania klienta, projektu, kategorii, komórki organizacyjnej oraz dopisania szczegółów zawierających informację o adresie i numerze telefonu; Dla zasobów typu narzędzia powinna byd możliwośd wskazania klienta, projektu, kategorii, komórki organizacyjnej oraz dopisania szczegółów zawierających informację o adresie i numerze telefonu; Zasoby projektów powinny posiadad możliwośd wskazania na kontrahenta; Zasoby powinny byd określane przez daty dostępności: rozpoczęcia i zakooczenia; Zasoby powinny byd określone przez koszty godzinowy i nadgodzin; Zasoby powinny byd rejestrowane z określoną procentowo dostępnością oraz godzinową dostępnością na dzieo; Wyszukiwanie zasobu powinno byd możliwe wg wpisanego numeru, adresu , numeru telefonu; Wyszukiwanie zasobu powinno byd możliwe wg przypisanych w bazie danych oznaczających kategorię zasobu, typ zasobu, klienta, komórkę organizacyjną, użytkownika; Wynik wyszukiwania powinien byd możliwy do zapisania w pliku excela; Wyszukany zasób powinien byd możliwy do edycji; Tworzenie nowego projektu z podaniem: numeru i nazwy, budżetu, marży oraz informacją opisową Nowy projekt powinien byd rejestrowany z podaniem dat planowanego startu i planowanego kooca oraz daty początkowej i koocowej; Dla rejestrowanego projektu powinna byd możliwośd wyboru i przypisania kategorii, statusu, fazy, osoby odpowiedzialnej, instytucji finansującej, grupy, klienta; możliwośd dodawania zadao do projektu z podaniem szczegółów zadania; możliwośd dodawania zasobów do projektu z podaniem szczegółów zasobu; możliwośd dodawania informacji o rozliczeniach do projektu z podaniem ich szczegółów; możliwośd dodawania kosztów do projektu z podaniem szczegółów kosztu, a w szczególności jego numeru, nazwy, konta i naliczonej sumy dla pozycji kosztowych; str. 2

3 ZP 21 ZP 22 ZP 23 ZP 24 ZP 25 ZP 26 ZP 27 ZP 28 ZP 29 ZP 30 ZP 31 ZP 32 ZP 33 ZP 34 ZP 35 ZP 36 ZP 37 ZP 38 ZP 39 możliwośd dodawania produktu do projektu z dostępnego katalogu produktów oraz podanie szczegółów produktu; możliwośd dodawania dokumentów do projektu ze wskazaniem kategorii dokumentu, wydarzenia, produktu oraz dodaniem załącznika Wyszukiwanie projektu powinno byd możliwe po podaniu jego numeru, nazwy, planowego startu i kooca, grupy, budżetu i klienta; Wyszukiwanie projektu powinno byd możliwe po wybraniu przypisanych w bazie wartości statusu, fazy i kategorii projektu; Wyszukiwanie projektu powinno byd możliwe z wyborem opcji czy aktywny; Wyświetlona lista wyników powinna byd możliwa do zapisania w pliku excela; Wyświetlona lista wyników powinna byd możliwa do edycji oraz podglądu dla wybranej pozycji; Po wybraniu wyszukanej pozycji projektu powinny byd możliwe operacje edycji w wariantach rejestracji nowego projektu; Tworzenie rozliczenia z przypisaniem do projektu wraz z przypisanym statusem i typem; Dla tworzonego rozliczenia powinna byd możliwośd wpisania numeru, nazwy, planowanych dat dokumentu i płatności, dat dokumentu i płatności; Wyszukiwanie rozliczenia powinno byd możliwe po podaniu jego numeru, nazwy, dat dokumentu oraz dat płatności; Wyszukiwanie rozliczenia powinno byd możliwe po wybraniu i podaniu jego typu i statusu; Wyświetlona lista pozycji rozliczeo powinna byd możliwa do zapisu w pliku excela; Wyświetlone pozycje rozliczeo powinny byd możliwe do edycji oraz do podglądu; Wybrana do edycji pozycja rozliczenia podczas wyszukiwania powinna byd możliwa do edycji wg danych rejestrujących nowe rozliczenie; Tworzenie nowego zadania z podaniem nazwy oraz przewidywanych dat rozpoczęcia i zakooczenia, przewidywanym kosztem, rzeczywistymi datami rozpoczęcia i zakooczenia; Dla tworzonego zadania powinna byd możliwa do zaznaczenia flaga czy jest oszacowane, czy jest kamieniem milowym oraz czy jest aktywne; Dla tworzonego zadania powinna byd możliwośd wyboru i przypisania priorytetu, fazy, projektu, statusu oraz zadania nadrzędnego; Wyszukiwanie zadania powinno byd możliwe po podaniu jego nazwy, nazwy projektu i zasobu; str. 3

4 ZP 40 ZP 41 ZP 42 CRM 1 CRM 2 CRM 3 CRM 4 CRM 5 CRM 6 CRM 7 CRM 8 CRM 9 CRM 10 CRM 11 CRM 12 CRM 13 CRM 14 Wyszukiwanie zadania powinno byd możliwe po podaniu zakresów przewidywanych dat rozpoczęcia i zakooczenia oraz rzeczywistych dat rozpoczęcia i zakooczenia; Wyszukiwanie zadania powinno byd możliwe po wybraniu z bazy fazy i statusu oraz flag czy jest aktywne oraz czy jest kamieniem milowym CRM Rejestracja nowego klienta w bazie klientów; Podczas rejestracji nowego klienta powinna byd możliwośd wyboru typu klienta spośród osoba fizyczna, osoba prawna. Dla wyboru typu osoba fizyczna powinna istnied możliwośd zarejestrowania imienia, nazwiska i numeru pesel, dla wyboru typu osoba prawna nazwy, regonu, nipu i krs; Powinna istnied możliwośd wyboru flagi klienta, trudności oraz klasyfikacji pkd; Powinna istnied możliwośd zapisu informacji o dokumencie klienta i jego numerze, oddziale i stanowisku oraz przypisanym haśle do kontaktów; Rejestracja klienta powinna umożliwiad zapis informacji o osobach związanych z klientem, jego adresem, nr telefonu, stroną www, , bankiem, wydanymi zgodami, wydarzeniami, produktami, dokumentami i ofertami; Rejestrowanie danych klienta powinno byd rozszerzone o możliwośd wprowadzania informacji o imieninach i urodzinach klienta z zaznaczeniem opcji w kalendarzu oraz z opisem profilu biznesowego i flagami opisującymi ryzyko np. sprawdzony, ryzykowny Wyszukiwanie informacji o kliencie powinno odbywad się na podstawie przypisanego i wybranego typu klienta, grupy klienta, flagi klienta oraz podanej nazwy klienta; Wyświetlona lista klientów powinna byd zapisywana w formacie pliku excela; Wyszukane pozycje na liście klientów powinny byd możliwe do edycji wg opcji dostępnych podczas rejestracji nowego klienta w bazie; Rejestracja nowego wydarzenia związanego z klientem; Powinna istnied możliwośd wyboru i przypisania kategorii wydarzenia wg: , faks, kartka, notatka, oferta, projekt, telefon, sms, spotkanie, szkolenie, zadanie, telekonferencja, wideokonferencja; Podczas rejestracji nowego wydarzenia powinna byd możliwośd wybrania i przypisania do wydarzenia priorytetu oraz wybranego z bazy klienta; Rejestrowane wydarzenie powinno byd opisane przez miejsce, opis, daty początkową i koocową, uwagi oraz flagi oznaczające czy wydarzenie całodniowe, powtarzalne, prywatne, zakooczone; Rejestrowane wydarzenie powinno mied możliwośd zaznaczenia w kalendarzu; str. 4

5 CRM 15 CRM 16 CRM 17 CRM 18 CRM 19 CRM 20 CRM 21 CRM 22 CRM 23 CRM 24 CRM 25 CRM 26 CRM 27 CRM 28 DOK 1 DOK 2 DOK 3 DOK 4 DOK 5 Wyszukiwanie wydarzenia powinno odbywad się na podstawie przypisanej i wybranej do wyszukania kategorii wg: , faks, kartka, notatka, oferta, projekt, telefon, sms, spotkanie, szkolenie, zadanie, telekonferencja, wideokonferencja; Wyszukiwanie wydarzenia powinno odbywad się wg kryterium wyszukiwania uwzględniającego daty początkowe i koocowe oraz opis i uwagi; Kryterium wyszukiwania wydarzenia powinno uwzględniad także flagi opisujące czy całodniowe, powtarzalne, prywatne, zakooczone Lista wyszukanych wydarzeo powinna byd możliwa do zapisu w pliku excela; Tworzenie nowego katalogu produktu; Podczas tworzenia powinna istnied możliwośd wyboru i przypisania z bazy kategorii produktu, typu, podtypu, statusu i fazy; Tworzenie nowej pozycji w katalogu produktu powinno także umożliwiad wybór i przypisanie jednostek walutowych, okresu obowiązywania, maintenance; Podczas tworzenia nowej pozycji w katalogu produktu powinna byd możliwośd zapisania nazwy, producenta, wersji, opłaty gwarancyjnej, nazwy i wartości jednostki, wartości sprzedaży oraz liczby klientów i konsultantów z poziomem wynagrodzenia; Tworzenie nowej pozycji powinno definiowane datami rozpoczęcia i zakooczenia sprzedaży, datami początku i kooca, okresem obowiązywania i jego ilością; Dla pozycji tworzonego produktu powinna istnied dodatkowa zakładka z możliwością dopisania informacji o właścicielu produktu, ofercie, kliencie i przypisanych dokumentach; Wyszukiwanie w katalogu produktów powinno odbywad się wg kryterium uwzględniającym pobieraną i przypisaną informacją o kategorii produktu, jego typie i podtypie oraz statusie; Kryterium wyszukiwania w katalogu produktu powinno uwzględniad wpisaną nazwę oraz daty sprzedaży i oferty; Wyświetlana lista z katalogu produktów powinna byd możliwa do zapisu w pliku excela; Wyświetlone pozycje w wyniku wyszukiwania powinny byd dostępne w trybie do edycji i podglądu. Dokumenty Tworzenie nowego katalogu w drzewie katalogów; Tworzenie nowego folderu powinno umożliwiad nadanie nazwy i opisu dla folderu; Tworzony folder powinien mied możliwośd umiejscawiania we wskazanym miejscu drzewa katalogu; Utworzony katalog powinien byd możliwy do edycji; Utworzony katalog powinien byd możliwy do usunięcia; str. 5

6 DOK 6 DOK 7 DOK 8 DOK 9 DOK 10 DOK 11 Powinna byd możliwośd nadawania uprawnieo dla grup i użytkowników repozytorium dokumentów; W wybranym folderze w drzewie katalogów powinna byd możliwośd umieszczania wybranego dokumentu z dysku dokumentu; Dla zapisywanego dokumentu powinna istnied możliwośd wpisania nazwy własnej z opisem i datą wprowadzenia; Powinna byd możliwośd pobrania na dysk dokumentu z repozytorium dokumentów; Powinna istnied możliwośd edycji opisu dla wybranego dokumentu; Powinna istnied możliwośd blokowania dokumentu na czas edycji INT 1 INT 2 INT 3 INT 4 INT 5 INT 6 INT 7 Integracja - Moduł integracyjny System umożliwia integrację pomiędzy systemami informatycznymi za pomocą różnych protokołów. System umożliwia wymianę komunikatów za pomocą standardu XML. System posiada mechanizmy jej rozszerzania oraz budowania własnych adapterów. System umożliwi routing oraz filtrowanie komunikatów XML. System posiada mechanizmy tworzenia połączeo do nowych źródeł danych (konektorów). System posiada mechanizm pozwalający na definiowanie konektorów wejściowych i wyjściowych. System posiada mechanizmy pozwalające na odzyskanie utraconych komunikatów INT 8. System umożliwia osadzanie nowych procesów integracyjnych bez zatrzymywanie już działających, INT 9 niepowiązanych procesów. INT 10 INT 11 INT 12 INT 13 INT 14 INT 15 INT 16 System posiada mechanizmy przekształceo danych z jednego formatu na inny. System posiada mechanizmy umożliwiające tworzenie własnych elementów komunikacji z integrowanymi systemami (adapterów). System umożliwia szyfrowanie i podpisywanie komunikatów XML. System wspiera następujące mechanizmy komunikacji: (1) pliki o określonej strukturze, (2) HTTP/HTTPS, (3) Web Services, System posiada mechanizmy zapisu i odzyskiwania przesyłanych komunikatów w przypadku awarii. System posiada mechanizmy persystencji komunikatów tak by możliwe było ich odzyskanie w przypadku awarii. System umożliwia routing komunikatów, oparty na treści dokumentów XML i regułach biznesowych. str. 6

7 INT 17 INT 18 INT 19 INT 20 INT 21 System umożliwia filtrowanie komunikatów na podstawie zawartości, przy wykorzystaniu parametrów definiowanych Poszczególne kroki procesu biznesowego odnotowywane będą w logach. System wspiera następujące mechanizmy komunikacji: FTP, SMTP/POP3,HTTP,HTTPS Platforma Integracyjna zapewnia komunikację z wykorzystaniem co najmniej standardów: WS-Addressing, WS-Security. System umożliwia gromadzenie dla zadao zawartych procedurach informacji statystycznych pozwalających na ocenę efektywności jej realizacji. Wdrożenie procedury w systemie nie wymaga ręcznego przenoszenia lub modyfikowania plików. Silnik Procesów zapewnia funkcjonalnośd: (1) wykonywanie procesów warunkowych, natychmiastowych i odroczonych, (2) zatrzymanie, wznowienie, przerwanie, (3) dodanie, wyłączenie, modyfikacja procesu..... Czytelny podpis lub pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy str. 7

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług: Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie portalu intranetowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie portalu intranetowego jest koniecznym etapem w informatyzacji każdego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Spis treści Spis treści... 2 Charakterystyka platformy Business Navigator... 3 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Budżetowanie... 8 Moduł: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 50/ZP/2012 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania - uzupełnienie licencji oprogramowania na potrzeby rozbudowy Systemu Informacyjnego Intranet 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright 2008 PC Guard SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika systemu Ascent.DBI. Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ NA I ETAP IMPLEMENTACJI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KOKPIT DLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ NA I ETAP IMPLEMENTACJI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KOKPIT DLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ NA I ETAP IMPLEMENTACJI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KOKPIT DLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 1 1/14 SPIS TREŚCI 1. Wymagania podsystemu Elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Tożsamością (Identity Management) zwanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013

Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013 Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013 Zakres projektu oraz warunki jego realizacji wspólne elementy obu systemów Dokument chroniony prawami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo