str. 1 Toruń,23/kwietnia/2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "str. 1 Toruń,23/kwietnia/2015 roku"

Transkrypt

1 Toruń,23/kwietnia/2015 roku Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan zaprasza do składania ofert na wykonanie Platformy Informacyjnej Klastra w ramach projektu Wdrożenie I etapu Strategii Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej. Niniejsza informacja zostanie wysłana, do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców i równocześnie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego ZAMAWIAJĄCY/BENEFICJENT Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki Toruń I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA W związku z prowadzonym przez Kujawsko-Pomorską Organizację Pracodawców Lewiatan projektem Wdrożenie I etapu Strategii Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej zapraszamy do składania ofert na wykonanie Platformy Informacyjnej Klastra. Zadanie realizowane jest zgodnie z treścią aplikacji na konkurs 2/FPK/2014/02/03 w ramach projektu Funduszu Powiązań Kooperacyjnych pt.: Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko pomorskim a zapytanie zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówienia( ) opublikowanym na stronach II ZAKRES ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie Systemu Platformy Informacyjnej Klastra (zw. dalej PIK) wraz z dostarczeniem licencji na oprogramowanie narzędziowe udostępniane z infrastruktury technicznej Wykonawcy w modelu SaaS (Software-as-a-Service). Platformy, pozwalającej na zarządzanie wiedzą w Klastrze, obejmującej zarządzanie: pracownikami, dokumentami, projektami, procesami. Platforma ma umożliwiać współdzielenie zasobów oraz informacji pomiędzy członkami Klastra. Platforma ma służyć komunikacji o charakterze wewnętrznym pomiędzy członkami Klastra oraz komunikacji z instytucjami i osobami spoza Klastra, w szczególności z klientami, grupami klientów i kontrahentami. Poza charakterem informacyjnym ma spełniać rolę biznesową, kanalizującą przepływ informacji o usługach oraz umożliwić w przyszłości sprzedaż tych usług przez członków Klastra. Funkcjonalność platformy ma obejmować następujące funkcje: 1. Komunikacyjną (społecznościową), umożliwiającą komunikację wewnątrz członków Klastra (tworzenie grup zamkniętych, otwartych, tematycznych, specjalizacji). 2. Bazy wiedzy, umożliwiającej wpisywanie danych adresowych, dotyczących zatrudnienia, poszukiwanych pracowników, dot. licencji, specjalizacji, patentów, nagród itp. maksymalnie różnorodnej wiedzy o członkach Klastra. 3. Informacyjną, umożliwiającą prezentację oferty Klastra. 4. Handlową, umożliwiającą oferowanie usług medycznych, Spa, uzdrowiskowych i innych powiązanych (np. ubezpieczeń) członków Klastra. Platforma ma w przyszłości umożliwiać płatności drogą wirtualną (karty, przelew i inne). 5. Usługową, umożliwiającą w przyszłości rozwój usług w obszarze telemedycyny (prowadzenia pacjenta przez Internet, wirtualne konsultacje: możliwość komunikacji z lekarzem, przekazywanie wyników badań itp.). Platforma składać się ma z modułów, które zostały podzielone na następujące moduły biznesowe oraz moduły systemowe: 1. Moduły biznesowe str. 1

2 a) Moduł Pracy Grupowej (umożliwi jednoczesną pracę wielu użytkowników nad tym samym dokumentem, automatyczną ochronę dokumentów oraz ich wersjonowanie i archiwizowanie. b) Moduł Komunikacyjny (będzie udostępniał narzędzia komunikacyjne (komunikację tekstową, audio, audio-video - dopuszcza się wykorzystanie istniejących narzędzi po rozpoznaniu potrzeb Zamawiającego) członkom Klastra i użytkownikom zewnętrznym). c) Moduł sprzedaży usług (platforma będzie umożliwiać oferowanie usług medycznych, hotelowych, spa, uzdrowiskowych i usług z nimi powiązanych (np. ubezpieczeń, usług transportowych). Obsługiwane w przyszłości będzie zarówno składanie zamówień i rezerwacja, jak i płatność. d) Moduł Zarządzania Treścią w Portalu (będzie umożliwiał publikację materiałów w portalu; będzie obejmował mechanizmy społecznościowe. Funkcją pośrednią tego modułu będzie możliwość wykorzystania go jako platformy e-learningowej.). e) Moduł Obiegu Pracy i Dokumentów (workflow) 2. Moduły biznesowe a) Moduł Zarządzania Zasobami i Kompetencjami. b) Moduł Zarządzania projektami(będzie wspomagał zarządzanie projektami, zasobami, czasem oraz finansami projektu) i ich rozliczania. 3. Moduły systemowe a) Moduł Administracyjny jest narzędziem pozwalającym na sprawne zarządzanie portalem oraz jego parametryzacją i uprawnieniami użytkowników. b) Moduł Integracji. c) Moduł Semantyczny. d) Moduł Raportowania. Platforma będzie posiadała interfejs w języku polskim i w językach obcych (j. angielski, niemiecki, rosyjski) (dotyczy także wszystkich komunikatów, w tym komunikatów o błędach) i być dostosowana do wymagań polskiego prawa Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące elementy: Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Platformy Informacyjnej Klastra (PIK), zwanych w dalszej części dokumentu pod wspólnym mianem system lub PIK, zawierający niezbędne mechanizmy bezpieczeństwa oraz, opcjonalnie, narzędzia deweloperskie do jego rozbudowy i administracji, system powinien być wykonany w architekturze trójwarstwowej; Dostawę licencji na oprogramowanie Wykonawcy wchodzące w skład systemu; Dostawę oprogramowania firm trzecich: oprogramowanie powinno zostać dostarczone przy założeniu że, licencje na wymagane moduły/komponenty oprogramowania były przypisane bezpośrednio do Zamawiającego w aspekcie zdefiniowanej ilości i rodzaju licencji (właścicielem licencji będzie Zamawiający); Wykonanie i dostarczenie dokumentacji systemu w tym dokumentację użytkownika i administratora; Integrację systemu z innymi systemami wskazanymi przez Zamawiającego; Zaprojektowanie, budowa i udostępnienie w usłudze niezbędnej infrastruktury informatycznej, na którym będzie działać system; miesięczny okres świadczenia usługi asysty technicznej polegającej na realizacji prac związanych z doskonaleniem Systemu, a w szczególności wykonywanie zmian w oprogramowaniu, tworzenie i modyfikację szablonów stron, integracja z innymi systemami, dostawa, instalacja i konfiguracja aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie użytkowników Systemu; Serwis gwarancyjny; W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny za dostępność, niezawodność i kopię zapasową systemu W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu. Szczególne wymagania funkcjonalne dotyczące przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 2 Zakres funkcjonalny aplikacji PIK; str. 2

3 2.2.2 Wykonanie w pierwszym mcu od podpisania umowy, strony www Klastra, która będzie wizytówką Platformy i będzie ulegała modyfikacji, w miarę budowy przedmiotu zamówienia; Przekazanie autorskich praw majątkowych do oprogramowania wykonanego przez Wykonawcę; Udostępnienie niezbędnej infrastruktury informatycznej, obejmującej: serwery, oprogramowanie narzędziowe, oprogramowanie pośredniczące (m. in. systemy baz danych), oprogramowanie systemowe (m. in. systemy operacyjne, oprogramowanie do wirtualizacji), oprogramowanie użytkowe (mi. in. inne komponenty systemu PIK), dyski do macierzy dyskowej, taśmy backupowe, oprogramowanie do wirtualizacji i inne narzędzia niezbędne do prawidłowej instalacji oraz uruchomienia i funkcjonowania systemu PIK; Usługi niezbędne do uruchomienia i późniejszej eksploatacji PIK: a) wykonanie projektu systemu, b) niezbędne prace programistyczne zmierzające do modyfikacji oprogramowania standardowego lub wytworzenie Systemu PIK zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, c) instalacja i konfiguracja systemu na serwerze pod nadzorem administratora, d) integracja Systemu PIK z innymi systemami, (wyjaśnienie: Zamawiający w ramach zamówienia, oczekuje realizacji systemu PIK, tak aby zapewniał gotowość i możliwość do integracji z innymi systemami w przyszłości). e) warsztaty dla administratora wytypowanego do obsługi technicznej w zakresie pozwalającym na uruchomienie i administrowanie oprogramowaniem oraz zarządzanie zmianą w obszarze integracji aplikacji, f) warsztaty dla 5 użytkowników Zamawiającego, wytypowanych do obsługi systemu PIK oraz opracowanie materiałów dla użytkownika, g) wykonanie i dostarczenie dokumentacji systemu, h) przygotowanie scenariuszy testowych przy udziale Zamawiającego oraz zapewnienie środowiska testowego do realizacji testów odbiorowych przez Zamawiającego, i) trzymiesięczna asysta Systemu w siedzibie Zamawiającego w pierwszym okresie eksploatacji produkcyjnej. Asysta będzie polegać w szczególności na bezpośrednim wsparciu użytkowników w zakresie obsługi systemu oraz dokonywaniu drobnych modyfikacji oprogramowania, j) serwis gwarancyjny systemu PIK, k) serwis gwarancyjny dostarczonej infrastruktury informatycznej Oferowany System (PIK) musi spełniać następujące warunki: Być wolny od wszelkich wad prawnych Zapewniać pełną obsługę w języku polskim oraz języku angielskim, niemieckim i rosyjskim. Dotyczy to między innymi komunikatów, interfejsu użytkownika, raportów, sortowania, dokumentacji. System musi umożliwiać łatwe dokładanie kolejnych języków Mieć opracowaną, kompletną i łatwą w interpretowaniu dokumentację użytkownika oraz dokumentację techniczną Umożliwiać pracę w środowisku webowym Współpracować z pakietem pracy biurowej MS Office, w zakresie eksportu i importu danych do formatów.doc oraz.xls Kody CPV: Główny przedmiot - CPV (Usługi wdrażania oprogramowania). Dodatkowe przedmioty str. 3

4 CPV (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne), CPV (Usługi w zakresie oprogramowania), CPV (Usługi dostawy oprogramowania), CPV (Usługi konfiguracji oprogramowania), CPV (Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania). III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy bądź inne przepisy prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonania zadania określonego w opisie przedmiotu zamówienia, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie min. 2 letnie doświadczenie w wykonaniu usług zgodnych z zamówieniem w okresie 3 lat przed upływem składania ofert i wykonali minimum jedną platformę informacyjną zbliżona funkcjonalnie (min.70% funkcjonalności z zał. nr 2) do przedmiotu zamówienia (nie stronę www), co będzie potwierdzone referencjami/cją. 3) złożą oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 4) złożą oświadczanie o braku powiązań kapitałowych rozumianych jako min. 25% udział w strukturze kapitałowej Zamawiającego lub Wykonawcy, oraz braku powiązań osobowościowych rozumianych jako występowanie wzajemne osób w organach zarządczych bądź nadzorczych Zamawiającego i Wykonawcy. 5) załączą wszystkie niezbędne, prawidłowo podpisane dokumenty, zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówienia ( ) opublikowanym na stronach (adres podano wyżej) w tym: a) ofertę na załączonym wzorze, b) załączniki nr 1 i 2 na załączonych wzorach, oraz c) kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, aktualnych dokumentów rejestrowych, d) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, e) bilanse i rachunki zysków i strat co najmniej z 2 ostatnich zamkniętych okresów obrachunkowych lub ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy i osobę sporządzającą dokument, f) referencje, listy polecające, oświadczenia zgodnych z przedmiotem zamówienia lub ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 6) załączą dostęp do demo systemu (lub przekażą demo na płycie dvd/cd), 7) cena przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zł brutto 8) termin wykonania przedmiotu zamówienia nie przekroczy daty r. 9) niezgodność załączników z treścią oferty dyskwalifikuje ofertę na etapie oceny formalnej. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia na podstawie dokumentów, załączników i oświadczeń określonych w dziale IV niniejszego zapytania ofertowego, które dotyczą Wykonawcy, w ramach oceny formalnej. Nie załączenie referencji, listów polecających lub oświadczeń za wykonane systemy wyłącznie dla podmiotów z branż: turystycznej, medycznej i klastrowej, nie dyskwalifikuje Wykonawcy, ale obniża punktację w trakcie oceny merytorycznej. Dla uzyskania pozytywnej oceny formalnej niezbędne jest jednak dołączenie referencji zgodnie z opisem pktu 5 w dziale IV dotyczącej/ych wykonania platformy, potwierdzającej warunki pktu 2 z działu III.. IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA FORMALNYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU str. 4

5 W celu potwierdzenia spełnienia formalnych warunków określonych w dziale III, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z prawidłowo wypełnioną i podpisaną ofertą (wzór w załączeniu), niżej wymienione oświadczenia, załączniki i dokumenty, które także muszą być prawidłowo podpisane i spełniać opisane niżej warunki: 1) oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w dziale III (wzór - załącznik nr 1), 2) (i podpisany, wpis do CEiDG lub KRS bądź 3) oryginał pełnomocnictwa do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, jeśli dotyczy, bądź kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 4) bilanse i rachunki zysków i strat za 2 ostatnie zamknięte okresy obrachunkowe podpisane przez sporządzającego i osoby uprawnione (lata obrachunkowe) lub ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 5) zebrane referencje, listy polecające, oświadczenia zgodne z przedmiotem zamówienia, kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy (za wykonane systemy wyłącznie dla podmiotów z branż: turystycznej, medycznej i klastrowej) lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego, do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Dla potwierdzenia warunków formalnych udziału w zamówieniu konieczne jest załączenie przynajmniej 1 referencji na wykonanie platformy o funkcjonalności zbliżonej (tj. zawierającej min 70% funkcji) do wymaganej zgodnie z załącznikiem nr 2 (nie zwykłej strony www), w okresie ostatnich 3 lat przed datą złożenia oferty. Jeśli Wykonawca nie wykonał platformy w branżach punktowanych na ocenie merytorycznej, dla oceny formalnej wymagana jest co najmniej 1 referencja z wykonania platformy dla jakiejkolwiek branży. 6) załącznik nr 2 - funkcjonalność systemu (wzór - załącznik nr 2) 7) demo systemu PIK. Wersja demo powinna być przygotowana na nośniku CD/DVD zawierającą pełną i automatyczną instalację systemu, którą można zainstalować na dowolnym komputerze klasy PC (minimum : 4 GB pamięci operacyjnej, HDD 250 GB, system operacyjny Windows XP/7/8), lub w postaci linku do strony zawierającej wersję demo (Zamawiający oczekuje podania w ofercie loginu i hasła dostępu dla wersji demo w postaci linku). Wersja demo przekazana w postaci linku, która uniemożliwia prawidłowe zalogowanie się zgodnie z podanym loginem i hasłem, uznana zostanie za niedostarczoną w trybie oceny formalnej. Niedostarczenie wersji demo dyskwalifikuje Wykonawcę na etapie oceny formalnej. 8) Oferent zobowiązany jest załączyć gwarancję bankową lub ubezpieczeniową na kwotę równą zł dla oferty zakładającej gwarancję Wykonawcy na PIK i/lub infrastrukturę dla okresu powyżej 5 roku od wykonania/przekazania PIK. Brak tego zabezpieczenia finansowego dla ofert dających gwarancje powyżej 5 lat na PIK, dyskwalifikuje ofertę na etapie oceny formalnej. 9) niezgodność danych pomiędzy formularzem oferty a załącznikami dyskwalifikuje ofertę na etapie oceny formalnej. V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1) Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub droga ową, w tytule a należy napisać: Zapytanie dotyczące PIK 2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, 3) Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami w godz jest: w sprawach formalnych - Dominika Przybylińska, w sprawach merytorycznych Agnieszka Lange-Olszewska, VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2) Cena oferty musi być kwotą brutto, podaną cyfrowo i słownie. Kwota brutto rozumiana jest jako wszystkie koszty Zamawiającego w tym VAT (w tym także wszystkie zobowiązania publiczno-prawne). Na formularzu oferty należy podać cenę brutto, w tym VAT oraz kwotę netto (także podaną słownie i cyfrowo) 3) Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego, str. 5

6 4) Musi składać się z: formularza ofertowego wraz załącznikami, w tym pełnomocnictwo uprawniające do składania oferty w imieniu Wykonawcy składającego ofertę lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentów złożonych we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 5) Oferta musi być sporządzona: w języku polskim, komputerowo, trwale spięta, poukładana w następujący sposób: formularz ofertowy, załącznik nr 1 i 2, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, jeśli dotyczy, aktualny CEiDG lub KRS, wyniki finansowe w postaci co najmniej bilansu i rachunku zysków i strat za 2 ostatnie zamknięte okresy obrachunkowe (lata obrachunkowe), można dodatkowo złożyć wyniki finansowe za ostatni nie zamknięty rok obrachunkowy, zebrane referencje, listy polecające, oświadczenia zgodne z przedmiotem zamówienia, wszystkie kserokopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. wszystkie strony oferty muszą zostać ponumerowane, przy czym pierwszą stroną oferty jest pierwsza strona formularza ofertowego, ostatnią zaś, ostatnia strona referencji, listu polecającego lub oświadczenia odbiorcy usługi; numeracja może być naniesiona pismem odręcznym (nie komputerowym) na formularzu oferty i załącznikach, podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, musi być czytelny i umieszczony w miejscach do tego przeznaczonych, możliwe jest podpisanie podpisem nieczytelnym jeśli osoba podpisująca się, przystawi pieczęć imienną. 6) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, 7) Oferta musi zawierać propozycję realizacji przedmiotu zamówienia, zarówno od strony technicznej, jak i organizacyjnej. 8)Ponadto oferta zawiera: a)opis oferowanego oprogramowania, b) opis organizacji prac i metodyki wdrożenia, c) wykaz prac powierzonych podwykonawcom, d) inne dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie, że oferowane usługi bądź dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, jeżeli konieczność ich złożenia wynika z treści zapytania lub z załączników do zapytania, e) wersję demo systemu. Wersja demo powinna być przygotowana na nośniku CD/DVD zawierającą pełną i automatyczną instalację systemu, którą można zainstalować na dowolnym komputerze klasy PC (minimum : 4 GB pamięci operacyjnej, HDD 250 GB, system operacyjny Windows XP/7/8), lub w postaci linku do strony zawierającej wersję demo (Zamawiający oczekuje podania w ofercie loginu i hasła dostępu dla wersji demo w postaci linku). Wersja demo przekazana w postaci linku, która uniemożliwia prawidłowe zalogowanie się zgodnie z podanym loginem i hasłem, uznana zostanie za niedostarczoną w trybie oceny formalnej. Niedostarczenie wersji demo dyskwalifikuje Wykonawcę na etapie oceny formalnej. VII.MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 1) ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu z dopiskiem NIE OTWIERAĆ OFERTA PIK, 2) ofertę należy złożyć do dnia 5 maja 2015r. do godz , otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 5 maja 2015 r. o godz , przy czym Zamawiający odczyta informacje dotyczące Oferentów (nazwa, adres) i zaproponowanej ceny: kto złożył ofertę i jaką cenę zaoferował. 3) ofertę należy złożyć podpisaną tylko w formie papierowej : osobiście w siedzibie Zamawiającego w Toruniu, ul. Moniuszki 10 lub pocztą na adres: KPOP Lewiatan, ul. Moniuszki 10, Toruń 4) Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian. 5) Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 6) Otwarcie ofert jest jawne. 7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 8) Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie oferty jest Pani Dominika Przybylińska tel , VIII. Kryterium wyboru oferty Kryterium dostępu: str. 6

7 a) Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z działem IV i VI zapytania ofertowego b) Zaoferowana cena nie przekracza kwoty maksymalnej określonej w dziale III pkt.6. c) Zaoferowana cena nie jest kwotą skrajnie niską. Skrajnie niska cena występuje wtedy, gdy cena brutto oferty jest niższa, co najmniej o 10 % (lub więcej) od średniej arytmetycznej wyliczonej na podstawie cen brutto wszystkich złożonych ofert, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej. W pierwszej kolejności zostaje zbadane kryterium dostępu opisane w niniejszym podpunkcie. Kryterium wyboru oferty stanowić będą: 1)cena brutto (Pc) waga kryterium 51% 2)łączny koszt asysty technicznej, ew. licencji, wynajmu serwera po okresie gwarancji (lub w trakcie) (Pl) waga kryterium 9% 3) termin gwarancji (Pg) waga kryterium 10%. 4) Ocena funkcjonalności (Pf) poziom spełnienia wymagań funkcjonalnych systemu zgodnie z Załącznikiem nr 2 10% 5) ocena wersji demo (Pdm) waga kryterium 5% 6) doświadczenie dokumentowane w postaci referencji, listów polecających, oświadczeń zgodnych z przedmiotem zmówienia od odbiorców platform informacyjnych, udostępnianych w modelu SaaS (Softwareas-a-Service), tj. wykonanych w technologii webowej z dostępem przez przeglądarkę WWW, posiadających instancję zewnętrzną i wewnętrzną, dostępnych dla użytkowników zalogowanych i niezalogowanych o różnych zakresach uprawnień i funkcjonalności zbliżonej do załącznika nr 2 z branż: a) medycznej b) turystycznej c) klastrowej (Pd) waga kryterium 15% Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostania oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych ze wzoru: P=(Pcx0,51)+(Plx0,09)+(Pgx0,10)+(Pfx0,10)+(Pdm)+(Pdx0,15) W którym: Ad. 1) C min Pc - liczba punktów w zakresie ceny Pc= x 100 pkt. C min- najniższa cena spośród złożonych ofert C bad C bad- cena badanej oferty. Ad. 2) Cl min Pl - liczba punktów w zakresie ceny/sumy cen utrzymania platformy, w tym asysty tech., wynajmu serwera i innych Pl= x 100 pkt. Cl min- najniższa cena spośród złożonych ofert Cl bad Cl bad- cena badanej oferty. Ad. 3) G bad Pg= x 100 pkt Pg - liczba punktów w zakresie terminu gwarancji,, G max G max- termin gwarancji najdłuższy spośród złożonych ofert (określony w dniach lub przeliczony na liczbę dni), G bad- termin gwarancji badanej oferty (określony w dniach lub przeliczony na liczbę dni). Ad. 4) Pf1 Pf - liczba punktów przyznana za ocenę funkcjonalności, Pf= x 100 pkt. Pf1 ilość spełnionych wymagań, Pf1max Pf1max ilość wszystkich wymagań. str. 7

8 Ad. 5) Pdm= 5pkt Pdm - liczba punktów przyznana za posiadanie wersji demo spełniającej wymagania funkcjonalne systemu w sekcji Zarządzanie projektem, CRM,dokumenty zgodne z załącznikiem nr 2 Pdm=0 jeśli demo nie potwierdza powyższej zadeklarowanej funkcjonalności Ad. 6) Pd - liczba punktów w zakresie ilości udokumentowanego d max doświadczenia Pd= x 100 pkt. d max- najwyższa liczba udokumentowanego doświadczenia d bad (referencji/listów/oświadczeń) spośród złożonych ofert d bad- liczba udokumentowanego doświadczenia badanej oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyjaśnień sytuacji finansowej Oferenta wynikającej z analizy bilansów i rachunków zysków i strat. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie VII Zapytania. X. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 1) O wyborze najkorzystniejszej oferty poinformowani zostaną wszyscy biorący udział w postępowaniu drogą e- mailową, oraz wynik zostanie opublikowany na stronie internetowej 2) W przypadku braku możliwości wybrania najkorzystniejszej oferty ze względu na taką samą cenę i inne kryteria Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami 3) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty. Załączniki: - Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 -Załącznik nr 2 str. 8

9 ... miejscowość, data Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan Ul. Moniuszki Toruń FORMULARZ OFERTOWY Oferta złożona przez (imię i nazwisko) reprezentującego.. (nazwa przedsiębiorstwa Wykonawcy) Dane kontaktowe: nr telefonu:. Adres .. Adres do kontaktu: ul.. kod pocztowy/miejscowość:. Oferuję wykonanie usługi do dnia r. (proszę o krótki opis wykonywanej usługi).. I. Oferowana cena: brutto :... Podać słownie i liczbowo oferowaną cenę W tym VAT.. Podać stawkę w % i kwotę słownie i liczbowo Co stanowi netto:.. Podać słownie i liczbowo oferowaną cenę II. Koszty utrzymania Platformy po okresie bezpłatnej gwarancji (asysta techniczne, ewentualne licencje własne i obce, utrzymanie platformy na serwerach, inne) W ramach realizowanego zadania 1. Asysta techniczna po okresie bezpłatnej gwarancji: a) cena brutto/netto i VAT (słownie i liczbowo):.. b) szczegółowy zakres:.. 2. Utrzymanie PIK na serwerze (serwis systemu i infrastruktury) : a) cena brutto/netto i VAT (słownie i liczbowo):.. b) szczegółowy zakres:.. 3. Inne wymagane opłaty: a) cena brutto/netto i VAT (słownie i liczbowo):.. str. 9

10 b) szczegółowy zakres:.. 4. Suma wszystkich opłat po okresie bezpłatnej gwarancji: a) cena brutto/netto i VAT (słownie i liczbowo):.. III. Okres gwarancji wykonanej platformy wynosi (podać liczbę dni).... (słownie...) IV. Ilość funkcjonalności zgodnie z załącznikiem 2 wynosi:. (podać cyfrę) (słownie) V. Załączam wersję demo..tak, NIE (proszę wstawić X przy prawidłowej odpowiedzi) VI. Załączam poświadczone za zgodność z oryginałem (podać łączną ilość).(słownie) referencje, listy lub oświadczenia odbiorców usług w zakresie platform informacyjnych, udostępnianych w modelu SaaS (Software-as-a-Service), tj. wykonanych w technologii webowej z dostępem przez przeglądarkę WWW, posiadających instancję zewnętrzną i wewnętrzną, dostępnych dla użytkowników zalogowanych i niezalogowanych o różnych zakresach uprawnień, W tym z branż: a) medycznej:..(podać łączną ilość tej branży) b) turystycznej:..(podać łączną ilość tej branży) c) klastrowej:..(podać łączną ilość tej branży) VI a: Załączam poświadczone za zgodność z oryginałem referencje, listy lub oświadczenia odbiorców usług/i zbudowania platform/y w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty. (podać łączną ilość).(słownie) nie dotyczącą branż wymienionych w punkcie VI formularza oferty. VII. Opis oferowanego oprogramowania... VIII. Opis organizacji prac i metodyki wdrożenia... IX. Wykaz prac powierzonych podwykonawcom.. X. Lista załączników do Oferty: 1) Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Oświadczenie 2) Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego funkcjonalność (PIK) 3) Kopię wpisu do (proszę wybrać poprawne): CEiDG, lub KRS* 4) Pełnomocnictwo od składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,(jeśli dotyczy zostawić, w przeciwnym wypadku usunąć lub skreślić)* 5) Bilans i rachunek zysków i strat* za lata:(proszę wpisać za jakie lata):.. 6) Ilość zebranych referencji, listów polecających, oświadczeń za wykonanie platform z innych niż wymienionych, niżej w punkcie 10, branż podać ilość szt. 7) Wersję demo ilość płyt szt. jeśli dotyczy, jeżeli podano link, proszę skreślić cały punkt 8) Łączna ilość stron oferty** :.. 9) Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa (proszę skreślić tę, która dotyczy oferty), jeśli nie dotyczy w ogóle, proszę skreślić cały punkt. 10) Ilość zebranych referencji, listów polecających, oświadczeń* (za wykonane systemy wyłącznie dla podmiotów z branż: turystycznej, medycznej i klastrowej) podać ilość.szt. *Dokument przygotowany zgodnie z działem VI zapytania ofertowego ppkt 5 **Pierwszą stroną oferty jest pierwsza strona formularza ofertowego, ostatnią zaś ostatnia referencja, list polecający lub oświadczenie..... Czytelny podpis i pieczątka firmowa lub pieczątka imienna i pieczątka firmowa oraz podpis osoby/ób upoważnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy str. 10

11 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego... miejscowość, data OŚWIADCZENIE Niniejszym, oświadczam, że... Pełna nazwa Wykonawcy reprezentowana przez. imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę spełnia warunki określone w dziale III zapytania ofertowego: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy, bądź inne przepisy prawa, nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie min. 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu usług zgodnych z przedmiotem zamówienia w okresie 3 lat przed upływem składania ofert, poświadczonych wykonaniem min. 1 platformy komunikacyjnej, zgodnie z załączoną referencją/ami, listem/ami, oświadczeniem/ami) 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (przekazując w załączeniu bilans i rachunek zysków i strat za co najmniej 2 zamknięte okresy (2 lata) obrachunkowe) 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 5) oświadcza, że nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowościowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą rozumiane jako min. 25% udział w strukturze kapitałowej Zamawiającego lub Wykonawcy, oraz powiązania osobowościowe rozumiane jako występowanie wzajemne osób w organach zarządczych bądź nadzorczych Zamawiającego i Wykonawcy 6) oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia poświadczonego wynikami finansowymi.... Czytelny podpis i pieczątka firmowa lub pieczątka imienna i pieczątka firmowa oraz podpis osoby/ób upoważnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy str. 11

str. 1 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - funkcjonalność PIK Wykonawca SPEŁNIA

str. 1 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - funkcjonalność PIK Wykonawca SPEŁNIA SPEŁNIA Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - funkcjonalność PIK Wykonawca Lp. Funkcjonalność Zamawiający OGL 1 System powinien byd oparty na technologii java System umożliwia tworzenie i dowolnej ilości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nieograniczonego na: NR SPRAWY ZP-05-15-WIŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nieograniczonego na: NR SPRAWY ZP-05-15-WIŁ WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe tel. 261 885 555, fax 261 885 589 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu KAIZEN Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 47/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SYSTEMU DO OCHRONY PRZED WYCIEKIEM INFORMACJI W CENTRALI NFZ WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SYSTEMU DO OCHRONY PRZED WYCIEKIEM INFORMACJI W CENTRALI NFZ WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM Znak sprawy: AZP 2611 32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SYSTEMU DO OCHRONY PRZED WYCIEKIEM INFORMACJI W CENTRALI NFZ WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 3/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa. 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 022 685 26 89, fax. 022 685 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 54/ZP/14 Warszawa 23.01.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 82/ZP/2013 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia:

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia: Bydgoszcz, dnia 30.10.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3. o wartości poniżej14.000 euro na realizację szkoleń pt: PODSTAWOWE NARZĘDZIA LEAN dla uczestników projektu Akademia Jabil a. Kompetencje i wiedza personelu

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 10/A/2006 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63, e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA CUPT Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP ... pieczęć zamawiającego SPZOZ/38/DZP/13 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo