str. 1 Toruń,23/kwietnia/2015 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "str. 1 Toruń,23/kwietnia/2015 roku"

Transkrypt

1 Toruń,23/kwietnia/2015 roku Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan zaprasza do składania ofert na wykonanie Platformy Informacyjnej Klastra w ramach projektu Wdrożenie I etapu Strategii Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej. Niniejsza informacja zostanie wysłana, do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców i równocześnie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego ZAMAWIAJĄCY/BENEFICJENT Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki Toruń I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA W związku z prowadzonym przez Kujawsko-Pomorską Organizację Pracodawców Lewiatan projektem Wdrożenie I etapu Strategii Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej zapraszamy do składania ofert na wykonanie Platformy Informacyjnej Klastra. Zadanie realizowane jest zgodnie z treścią aplikacji na konkurs 2/FPK/2014/02/03 w ramach projektu Funduszu Powiązań Kooperacyjnych pt.: Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko pomorskim a zapytanie zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówienia( ) opublikowanym na stronach II ZAKRES ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie Systemu Platformy Informacyjnej Klastra (zw. dalej PIK) wraz z dostarczeniem licencji na oprogramowanie narzędziowe udostępniane z infrastruktury technicznej Wykonawcy w modelu SaaS (Software-as-a-Service). Platformy, pozwalającej na zarządzanie wiedzą w Klastrze, obejmującej zarządzanie: pracownikami, dokumentami, projektami, procesami. Platforma ma umożliwiać współdzielenie zasobów oraz informacji pomiędzy członkami Klastra. Platforma ma służyć komunikacji o charakterze wewnętrznym pomiędzy członkami Klastra oraz komunikacji z instytucjami i osobami spoza Klastra, w szczególności z klientami, grupami klientów i kontrahentami. Poza charakterem informacyjnym ma spełniać rolę biznesową, kanalizującą przepływ informacji o usługach oraz umożliwić w przyszłości sprzedaż tych usług przez członków Klastra. Funkcjonalność platformy ma obejmować następujące funkcje: 1. Komunikacyjną (społecznościową), umożliwiającą komunikację wewnątrz członków Klastra (tworzenie grup zamkniętych, otwartych, tematycznych, specjalizacji). 2. Bazy wiedzy, umożliwiającej wpisywanie danych adresowych, dotyczących zatrudnienia, poszukiwanych pracowników, dot. licencji, specjalizacji, patentów, nagród itp. maksymalnie różnorodnej wiedzy o członkach Klastra. 3. Informacyjną, umożliwiającą prezentację oferty Klastra. 4. Handlową, umożliwiającą oferowanie usług medycznych, Spa, uzdrowiskowych i innych powiązanych (np. ubezpieczeń) członków Klastra. Platforma ma w przyszłości umożliwiać płatności drogą wirtualną (karty, przelew i inne). 5. Usługową, umożliwiającą w przyszłości rozwój usług w obszarze telemedycyny (prowadzenia pacjenta przez Internet, wirtualne konsultacje: możliwość komunikacji z lekarzem, przekazywanie wyników badań itp.). Platforma składać się ma z modułów, które zostały podzielone na następujące moduły biznesowe oraz moduły systemowe: 1. Moduły biznesowe str. 1

2 a) Moduł Pracy Grupowej (umożliwi jednoczesną pracę wielu użytkowników nad tym samym dokumentem, automatyczną ochronę dokumentów oraz ich wersjonowanie i archiwizowanie. b) Moduł Komunikacyjny (będzie udostępniał narzędzia komunikacyjne (komunikację tekstową, audio, audio-video - dopuszcza się wykorzystanie istniejących narzędzi po rozpoznaniu potrzeb Zamawiającego) członkom Klastra i użytkownikom zewnętrznym). c) Moduł sprzedaży usług (platforma będzie umożliwiać oferowanie usług medycznych, hotelowych, spa, uzdrowiskowych i usług z nimi powiązanych (np. ubezpieczeń, usług transportowych). Obsługiwane w przyszłości będzie zarówno składanie zamówień i rezerwacja, jak i płatność. d) Moduł Zarządzania Treścią w Portalu (będzie umożliwiał publikację materiałów w portalu; będzie obejmował mechanizmy społecznościowe. Funkcją pośrednią tego modułu będzie możliwość wykorzystania go jako platformy e-learningowej.). e) Moduł Obiegu Pracy i Dokumentów (workflow) 2. Moduły biznesowe a) Moduł Zarządzania Zasobami i Kompetencjami. b) Moduł Zarządzania projektami(będzie wspomagał zarządzanie projektami, zasobami, czasem oraz finansami projektu) i ich rozliczania. 3. Moduły systemowe a) Moduł Administracyjny jest narzędziem pozwalającym na sprawne zarządzanie portalem oraz jego parametryzacją i uprawnieniami użytkowników. b) Moduł Integracji. c) Moduł Semantyczny. d) Moduł Raportowania. Platforma będzie posiadała interfejs w języku polskim i w językach obcych (j. angielski, niemiecki, rosyjski) (dotyczy także wszystkich komunikatów, w tym komunikatów o błędach) i być dostosowana do wymagań polskiego prawa Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące elementy: Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Platformy Informacyjnej Klastra (PIK), zwanych w dalszej części dokumentu pod wspólnym mianem system lub PIK, zawierający niezbędne mechanizmy bezpieczeństwa oraz, opcjonalnie, narzędzia deweloperskie do jego rozbudowy i administracji, system powinien być wykonany w architekturze trójwarstwowej; Dostawę licencji na oprogramowanie Wykonawcy wchodzące w skład systemu; Dostawę oprogramowania firm trzecich: oprogramowanie powinno zostać dostarczone przy założeniu że, licencje na wymagane moduły/komponenty oprogramowania były przypisane bezpośrednio do Zamawiającego w aspekcie zdefiniowanej ilości i rodzaju licencji (właścicielem licencji będzie Zamawiający); Wykonanie i dostarczenie dokumentacji systemu w tym dokumentację użytkownika i administratora; Integrację systemu z innymi systemami wskazanymi przez Zamawiającego; Zaprojektowanie, budowa i udostępnienie w usłudze niezbędnej infrastruktury informatycznej, na którym będzie działać system; miesięczny okres świadczenia usługi asysty technicznej polegającej na realizacji prac związanych z doskonaleniem Systemu, a w szczególności wykonywanie zmian w oprogramowaniu, tworzenie i modyfikację szablonów stron, integracja z innymi systemami, dostawa, instalacja i konfiguracja aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie użytkowników Systemu; Serwis gwarancyjny; W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny za dostępność, niezawodność i kopię zapasową systemu W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu. Szczególne wymagania funkcjonalne dotyczące przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 2 Zakres funkcjonalny aplikacji PIK; str. 2

3 2.2.2 Wykonanie w pierwszym mcu od podpisania umowy, strony www Klastra, która będzie wizytówką Platformy i będzie ulegała modyfikacji, w miarę budowy przedmiotu zamówienia; Przekazanie autorskich praw majątkowych do oprogramowania wykonanego przez Wykonawcę; Udostępnienie niezbędnej infrastruktury informatycznej, obejmującej: serwery, oprogramowanie narzędziowe, oprogramowanie pośredniczące (m. in. systemy baz danych), oprogramowanie systemowe (m. in. systemy operacyjne, oprogramowanie do wirtualizacji), oprogramowanie użytkowe (mi. in. inne komponenty systemu PIK), dyski do macierzy dyskowej, taśmy backupowe, oprogramowanie do wirtualizacji i inne narzędzia niezbędne do prawidłowej instalacji oraz uruchomienia i funkcjonowania systemu PIK; Usługi niezbędne do uruchomienia i późniejszej eksploatacji PIK: a) wykonanie projektu systemu, b) niezbędne prace programistyczne zmierzające do modyfikacji oprogramowania standardowego lub wytworzenie Systemu PIK zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, c) instalacja i konfiguracja systemu na serwerze pod nadzorem administratora, d) integracja Systemu PIK z innymi systemami, (wyjaśnienie: Zamawiający w ramach zamówienia, oczekuje realizacji systemu PIK, tak aby zapewniał gotowość i możliwość do integracji z innymi systemami w przyszłości). e) warsztaty dla administratora wytypowanego do obsługi technicznej w zakresie pozwalającym na uruchomienie i administrowanie oprogramowaniem oraz zarządzanie zmianą w obszarze integracji aplikacji, f) warsztaty dla 5 użytkowników Zamawiającego, wytypowanych do obsługi systemu PIK oraz opracowanie materiałów dla użytkownika, g) wykonanie i dostarczenie dokumentacji systemu, h) przygotowanie scenariuszy testowych przy udziale Zamawiającego oraz zapewnienie środowiska testowego do realizacji testów odbiorowych przez Zamawiającego, i) trzymiesięczna asysta Systemu w siedzibie Zamawiającego w pierwszym okresie eksploatacji produkcyjnej. Asysta będzie polegać w szczególności na bezpośrednim wsparciu użytkowników w zakresie obsługi systemu oraz dokonywaniu drobnych modyfikacji oprogramowania, j) serwis gwarancyjny systemu PIK, k) serwis gwarancyjny dostarczonej infrastruktury informatycznej Oferowany System (PIK) musi spełniać następujące warunki: Być wolny od wszelkich wad prawnych Zapewniać pełną obsługę w języku polskim oraz języku angielskim, niemieckim i rosyjskim. Dotyczy to między innymi komunikatów, interfejsu użytkownika, raportów, sortowania, dokumentacji. System musi umożliwiać łatwe dokładanie kolejnych języków Mieć opracowaną, kompletną i łatwą w interpretowaniu dokumentację użytkownika oraz dokumentację techniczną Umożliwiać pracę w środowisku webowym Współpracować z pakietem pracy biurowej MS Office, w zakresie eksportu i importu danych do formatów.doc oraz.xls Kody CPV: Główny przedmiot - CPV (Usługi wdrażania oprogramowania). Dodatkowe przedmioty str. 3

4 CPV (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne), CPV (Usługi w zakresie oprogramowania), CPV (Usługi dostawy oprogramowania), CPV (Usługi konfiguracji oprogramowania), CPV (Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania). III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy bądź inne przepisy prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonania zadania określonego w opisie przedmiotu zamówienia, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie min. 2 letnie doświadczenie w wykonaniu usług zgodnych z zamówieniem w okresie 3 lat przed upływem składania ofert i wykonali minimum jedną platformę informacyjną zbliżona funkcjonalnie (min.70% funkcjonalności z zał. nr 2) do przedmiotu zamówienia (nie stronę www), co będzie potwierdzone referencjami/cją. 3) złożą oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 4) złożą oświadczanie o braku powiązań kapitałowych rozumianych jako min. 25% udział w strukturze kapitałowej Zamawiającego lub Wykonawcy, oraz braku powiązań osobowościowych rozumianych jako występowanie wzajemne osób w organach zarządczych bądź nadzorczych Zamawiającego i Wykonawcy. 5) załączą wszystkie niezbędne, prawidłowo podpisane dokumenty, zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówienia ( ) opublikowanym na stronach (adres podano wyżej) w tym: a) ofertę na załączonym wzorze, b) załączniki nr 1 i 2 na załączonych wzorach, oraz c) kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, aktualnych dokumentów rejestrowych, d) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, e) bilanse i rachunki zysków i strat co najmniej z 2 ostatnich zamkniętych okresów obrachunkowych lub ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy i osobę sporządzającą dokument, f) referencje, listy polecające, oświadczenia zgodnych z przedmiotem zamówienia lub ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 6) załączą dostęp do demo systemu (lub przekażą demo na płycie dvd/cd), 7) cena przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zł brutto 8) termin wykonania przedmiotu zamówienia nie przekroczy daty r. 9) niezgodność załączników z treścią oferty dyskwalifikuje ofertę na etapie oceny formalnej. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia na podstawie dokumentów, załączników i oświadczeń określonych w dziale IV niniejszego zapytania ofertowego, które dotyczą Wykonawcy, w ramach oceny formalnej. Nie załączenie referencji, listów polecających lub oświadczeń za wykonane systemy wyłącznie dla podmiotów z branż: turystycznej, medycznej i klastrowej, nie dyskwalifikuje Wykonawcy, ale obniża punktację w trakcie oceny merytorycznej. Dla uzyskania pozytywnej oceny formalnej niezbędne jest jednak dołączenie referencji zgodnie z opisem pktu 5 w dziale IV dotyczącej/ych wykonania platformy, potwierdzającej warunki pktu 2 z działu III.. IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA FORMALNYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU str. 4

5 W celu potwierdzenia spełnienia formalnych warunków określonych w dziale III, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z prawidłowo wypełnioną i podpisaną ofertą (wzór w załączeniu), niżej wymienione oświadczenia, załączniki i dokumenty, które także muszą być prawidłowo podpisane i spełniać opisane niżej warunki: 1) oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w dziale III (wzór - załącznik nr 1), 2) (i podpisany, wpis do CEiDG lub KRS bądź 3) oryginał pełnomocnictwa do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, jeśli dotyczy, bądź kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 4) bilanse i rachunki zysków i strat za 2 ostatnie zamknięte okresy obrachunkowe podpisane przez sporządzającego i osoby uprawnione (lata obrachunkowe) lub ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 5) zebrane referencje, listy polecające, oświadczenia zgodne z przedmiotem zamówienia, kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy (za wykonane systemy wyłącznie dla podmiotów z branż: turystycznej, medycznej i klastrowej) lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego, do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Dla potwierdzenia warunków formalnych udziału w zamówieniu konieczne jest załączenie przynajmniej 1 referencji na wykonanie platformy o funkcjonalności zbliżonej (tj. zawierającej min 70% funkcji) do wymaganej zgodnie z załącznikiem nr 2 (nie zwykłej strony www), w okresie ostatnich 3 lat przed datą złożenia oferty. Jeśli Wykonawca nie wykonał platformy w branżach punktowanych na ocenie merytorycznej, dla oceny formalnej wymagana jest co najmniej 1 referencja z wykonania platformy dla jakiejkolwiek branży. 6) załącznik nr 2 - funkcjonalność systemu (wzór - załącznik nr 2) 7) demo systemu PIK. Wersja demo powinna być przygotowana na nośniku CD/DVD zawierającą pełną i automatyczną instalację systemu, którą można zainstalować na dowolnym komputerze klasy PC (minimum : 4 GB pamięci operacyjnej, HDD 250 GB, system operacyjny Windows XP/7/8), lub w postaci linku do strony zawierającej wersję demo (Zamawiający oczekuje podania w ofercie loginu i hasła dostępu dla wersji demo w postaci linku). Wersja demo przekazana w postaci linku, która uniemożliwia prawidłowe zalogowanie się zgodnie z podanym loginem i hasłem, uznana zostanie za niedostarczoną w trybie oceny formalnej. Niedostarczenie wersji demo dyskwalifikuje Wykonawcę na etapie oceny formalnej. 8) Oferent zobowiązany jest załączyć gwarancję bankową lub ubezpieczeniową na kwotę równą zł dla oferty zakładającej gwarancję Wykonawcy na PIK i/lub infrastrukturę dla okresu powyżej 5 roku od wykonania/przekazania PIK. Brak tego zabezpieczenia finansowego dla ofert dających gwarancje powyżej 5 lat na PIK, dyskwalifikuje ofertę na etapie oceny formalnej. 9) niezgodność danych pomiędzy formularzem oferty a załącznikami dyskwalifikuje ofertę na etapie oceny formalnej. V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1) Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub droga ową, w tytule a należy napisać: Zapytanie dotyczące PIK 2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, 3) Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami w godz jest: w sprawach formalnych - Dominika Przybylińska, w sprawach merytorycznych Agnieszka Lange-Olszewska, VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2) Cena oferty musi być kwotą brutto, podaną cyfrowo i słownie. Kwota brutto rozumiana jest jako wszystkie koszty Zamawiającego w tym VAT (w tym także wszystkie zobowiązania publiczno-prawne). Na formularzu oferty należy podać cenę brutto, w tym VAT oraz kwotę netto (także podaną słownie i cyfrowo) 3) Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego, str. 5

6 4) Musi składać się z: formularza ofertowego wraz załącznikami, w tym pełnomocnictwo uprawniające do składania oferty w imieniu Wykonawcy składającego ofertę lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentów złożonych we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 5) Oferta musi być sporządzona: w języku polskim, komputerowo, trwale spięta, poukładana w następujący sposób: formularz ofertowy, załącznik nr 1 i 2, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, jeśli dotyczy, aktualny CEiDG lub KRS, wyniki finansowe w postaci co najmniej bilansu i rachunku zysków i strat za 2 ostatnie zamknięte okresy obrachunkowe (lata obrachunkowe), można dodatkowo złożyć wyniki finansowe za ostatni nie zamknięty rok obrachunkowy, zebrane referencje, listy polecające, oświadczenia zgodne z przedmiotem zamówienia, wszystkie kserokopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. wszystkie strony oferty muszą zostać ponumerowane, przy czym pierwszą stroną oferty jest pierwsza strona formularza ofertowego, ostatnią zaś, ostatnia strona referencji, listu polecającego lub oświadczenia odbiorcy usługi; numeracja może być naniesiona pismem odręcznym (nie komputerowym) na formularzu oferty i załącznikach, podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, musi być czytelny i umieszczony w miejscach do tego przeznaczonych, możliwe jest podpisanie podpisem nieczytelnym jeśli osoba podpisująca się, przystawi pieczęć imienną. 6) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, 7) Oferta musi zawierać propozycję realizacji przedmiotu zamówienia, zarówno od strony technicznej, jak i organizacyjnej. 8)Ponadto oferta zawiera: a)opis oferowanego oprogramowania, b) opis organizacji prac i metodyki wdrożenia, c) wykaz prac powierzonych podwykonawcom, d) inne dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie, że oferowane usługi bądź dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, jeżeli konieczność ich złożenia wynika z treści zapytania lub z załączników do zapytania, e) wersję demo systemu. Wersja demo powinna być przygotowana na nośniku CD/DVD zawierającą pełną i automatyczną instalację systemu, którą można zainstalować na dowolnym komputerze klasy PC (minimum : 4 GB pamięci operacyjnej, HDD 250 GB, system operacyjny Windows XP/7/8), lub w postaci linku do strony zawierającej wersję demo (Zamawiający oczekuje podania w ofercie loginu i hasła dostępu dla wersji demo w postaci linku). Wersja demo przekazana w postaci linku, która uniemożliwia prawidłowe zalogowanie się zgodnie z podanym loginem i hasłem, uznana zostanie za niedostarczoną w trybie oceny formalnej. Niedostarczenie wersji demo dyskwalifikuje Wykonawcę na etapie oceny formalnej. VII.MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 1) ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu z dopiskiem NIE OTWIERAĆ OFERTA PIK, 2) ofertę należy złożyć do dnia 5 maja 2015r. do godz , otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 5 maja 2015 r. o godz , przy czym Zamawiający odczyta informacje dotyczące Oferentów (nazwa, adres) i zaproponowanej ceny: kto złożył ofertę i jaką cenę zaoferował. 3) ofertę należy złożyć podpisaną tylko w formie papierowej : osobiście w siedzibie Zamawiającego w Toruniu, ul. Moniuszki 10 lub pocztą na adres: KPOP Lewiatan, ul. Moniuszki 10, Toruń 4) Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian. 5) Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 6) Otwarcie ofert jest jawne. 7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 8) Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie oferty jest Pani Dominika Przybylińska tel , VIII. Kryterium wyboru oferty Kryterium dostępu: str. 6

7 a) Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z działem IV i VI zapytania ofertowego b) Zaoferowana cena nie przekracza kwoty maksymalnej określonej w dziale III pkt.6. c) Zaoferowana cena nie jest kwotą skrajnie niską. Skrajnie niska cena występuje wtedy, gdy cena brutto oferty jest niższa, co najmniej o 10 % (lub więcej) od średniej arytmetycznej wyliczonej na podstawie cen brutto wszystkich złożonych ofert, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej. W pierwszej kolejności zostaje zbadane kryterium dostępu opisane w niniejszym podpunkcie. Kryterium wyboru oferty stanowić będą: 1)cena brutto (Pc) waga kryterium 51% 2)łączny koszt asysty technicznej, ew. licencji, wynajmu serwera po okresie gwarancji (lub w trakcie) (Pl) waga kryterium 9% 3) termin gwarancji (Pg) waga kryterium 10%. 4) Ocena funkcjonalności (Pf) poziom spełnienia wymagań funkcjonalnych systemu zgodnie z Załącznikiem nr 2 10% 5) ocena wersji demo (Pdm) waga kryterium 5% 6) doświadczenie dokumentowane w postaci referencji, listów polecających, oświadczeń zgodnych z przedmiotem zmówienia od odbiorców platform informacyjnych, udostępnianych w modelu SaaS (Softwareas-a-Service), tj. wykonanych w technologii webowej z dostępem przez przeglądarkę WWW, posiadających instancję zewnętrzną i wewnętrzną, dostępnych dla użytkowników zalogowanych i niezalogowanych o różnych zakresach uprawnień i funkcjonalności zbliżonej do załącznika nr 2 z branż: a) medycznej b) turystycznej c) klastrowej (Pd) waga kryterium 15% Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostania oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych ze wzoru: P=(Pcx0,51)+(Plx0,09)+(Pgx0,10)+(Pfx0,10)+(Pdm)+(Pdx0,15) W którym: Ad. 1) C min Pc - liczba punktów w zakresie ceny Pc= x 100 pkt. C min- najniższa cena spośród złożonych ofert C bad C bad- cena badanej oferty. Ad. 2) Cl min Pl - liczba punktów w zakresie ceny/sumy cen utrzymania platformy, w tym asysty tech., wynajmu serwera i innych Pl= x 100 pkt. Cl min- najniższa cena spośród złożonych ofert Cl bad Cl bad- cena badanej oferty. Ad. 3) G bad Pg= x 100 pkt Pg - liczba punktów w zakresie terminu gwarancji,, G max G max- termin gwarancji najdłuższy spośród złożonych ofert (określony w dniach lub przeliczony na liczbę dni), G bad- termin gwarancji badanej oferty (określony w dniach lub przeliczony na liczbę dni). Ad. 4) Pf1 Pf - liczba punktów przyznana za ocenę funkcjonalności, Pf= x 100 pkt. Pf1 ilość spełnionych wymagań, Pf1max Pf1max ilość wszystkich wymagań. str. 7

8 Ad. 5) Pdm= 5pkt Pdm - liczba punktów przyznana za posiadanie wersji demo spełniającej wymagania funkcjonalne systemu w sekcji Zarządzanie projektem, CRM,dokumenty zgodne z załącznikiem nr 2 Pdm=0 jeśli demo nie potwierdza powyższej zadeklarowanej funkcjonalności Ad. 6) Pd - liczba punktów w zakresie ilości udokumentowanego d max doświadczenia Pd= x 100 pkt. d max- najwyższa liczba udokumentowanego doświadczenia d bad (referencji/listów/oświadczeń) spośród złożonych ofert d bad- liczba udokumentowanego doświadczenia badanej oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyjaśnień sytuacji finansowej Oferenta wynikającej z analizy bilansów i rachunków zysków i strat. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie VII Zapytania. X. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 1) O wyborze najkorzystniejszej oferty poinformowani zostaną wszyscy biorący udział w postępowaniu drogą e- mailową, oraz wynik zostanie opublikowany na stronie internetowej 2) W przypadku braku możliwości wybrania najkorzystniejszej oferty ze względu na taką samą cenę i inne kryteria Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami 3) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty. Załączniki: - Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 -Załącznik nr 2 str. 8

9 ... miejscowość, data Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan Ul. Moniuszki Toruń FORMULARZ OFERTOWY Oferta złożona przez (imię i nazwisko) reprezentującego.. (nazwa przedsiębiorstwa Wykonawcy) Dane kontaktowe: nr telefonu:. Adres .. Adres do kontaktu: ul.. kod pocztowy/miejscowość:. Oferuję wykonanie usługi do dnia r. (proszę o krótki opis wykonywanej usługi).. I. Oferowana cena: brutto :... Podać słownie i liczbowo oferowaną cenę W tym VAT.. Podać stawkę w % i kwotę słownie i liczbowo Co stanowi netto:.. Podać słownie i liczbowo oferowaną cenę II. Koszty utrzymania Platformy po okresie bezpłatnej gwarancji (asysta techniczne, ewentualne licencje własne i obce, utrzymanie platformy na serwerach, inne) W ramach realizowanego zadania 1. Asysta techniczna po okresie bezpłatnej gwarancji: a) cena brutto/netto i VAT (słownie i liczbowo):.. b) szczegółowy zakres:.. 2. Utrzymanie PIK na serwerze (serwis systemu i infrastruktury) : a) cena brutto/netto i VAT (słownie i liczbowo):.. b) szczegółowy zakres:.. 3. Inne wymagane opłaty: a) cena brutto/netto i VAT (słownie i liczbowo):.. str. 9

10 b) szczegółowy zakres:.. 4. Suma wszystkich opłat po okresie bezpłatnej gwarancji: a) cena brutto/netto i VAT (słownie i liczbowo):.. III. Okres gwarancji wykonanej platformy wynosi (podać liczbę dni).... (słownie...) IV. Ilość funkcjonalności zgodnie z załącznikiem 2 wynosi:. (podać cyfrę) (słownie) V. Załączam wersję demo..tak, NIE (proszę wstawić X przy prawidłowej odpowiedzi) VI. Załączam poświadczone za zgodność z oryginałem (podać łączną ilość).(słownie) referencje, listy lub oświadczenia odbiorców usług w zakresie platform informacyjnych, udostępnianych w modelu SaaS (Software-as-a-Service), tj. wykonanych w technologii webowej z dostępem przez przeglądarkę WWW, posiadających instancję zewnętrzną i wewnętrzną, dostępnych dla użytkowników zalogowanych i niezalogowanych o różnych zakresach uprawnień, W tym z branż: a) medycznej:..(podać łączną ilość tej branży) b) turystycznej:..(podać łączną ilość tej branży) c) klastrowej:..(podać łączną ilość tej branży) VI a: Załączam poświadczone za zgodność z oryginałem referencje, listy lub oświadczenia odbiorców usług/i zbudowania platform/y w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty. (podać łączną ilość).(słownie) nie dotyczącą branż wymienionych w punkcie VI formularza oferty. VII. Opis oferowanego oprogramowania... VIII. Opis organizacji prac i metodyki wdrożenia... IX. Wykaz prac powierzonych podwykonawcom.. X. Lista załączników do Oferty: 1) Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Oświadczenie 2) Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego funkcjonalność (PIK) 3) Kopię wpisu do (proszę wybrać poprawne): CEiDG, lub KRS* 4) Pełnomocnictwo od składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,(jeśli dotyczy zostawić, w przeciwnym wypadku usunąć lub skreślić)* 5) Bilans i rachunek zysków i strat* za lata:(proszę wpisać za jakie lata):.. 6) Ilość zebranych referencji, listów polecających, oświadczeń za wykonanie platform z innych niż wymienionych, niżej w punkcie 10, branż podać ilość szt. 7) Wersję demo ilość płyt szt. jeśli dotyczy, jeżeli podano link, proszę skreślić cały punkt 8) Łączna ilość stron oferty** :.. 9) Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa (proszę skreślić tę, która dotyczy oferty), jeśli nie dotyczy w ogóle, proszę skreślić cały punkt. 10) Ilość zebranych referencji, listów polecających, oświadczeń* (za wykonane systemy wyłącznie dla podmiotów z branż: turystycznej, medycznej i klastrowej) podać ilość.szt. *Dokument przygotowany zgodnie z działem VI zapytania ofertowego ppkt 5 **Pierwszą stroną oferty jest pierwsza strona formularza ofertowego, ostatnią zaś ostatnia referencja, list polecający lub oświadczenie..... Czytelny podpis i pieczątka firmowa lub pieczątka imienna i pieczątka firmowa oraz podpis osoby/ób upoważnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy str. 10

11 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego... miejscowość, data OŚWIADCZENIE Niniejszym, oświadczam, że... Pełna nazwa Wykonawcy reprezentowana przez. imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę spełnia warunki określone w dziale III zapytania ofertowego: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy, bądź inne przepisy prawa, nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie min. 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu usług zgodnych z przedmiotem zamówienia w okresie 3 lat przed upływem składania ofert, poświadczonych wykonaniem min. 1 platformy komunikacyjnej, zgodnie z załączoną referencją/ami, listem/ami, oświadczeniem/ami) 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (przekazując w załączeniu bilans i rachunek zysków i strat za co najmniej 2 zamknięte okresy (2 lata) obrachunkowe) 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 5) oświadcza, że nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowościowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą rozumiane jako min. 25% udział w strukturze kapitałowej Zamawiającego lub Wykonawcy, oraz powiązania osobowościowe rozumiane jako występowanie wzajemne osób w organach zarządczych bądź nadzorczych Zamawiającego i Wykonawcy 6) oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia poświadczonego wynikami finansowymi.... Czytelny podpis i pieczątka firmowa lub pieczątka imienna i pieczątka firmowa oraz podpis osoby/ób upoważnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy str. 11

12 SPEŁNIA Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - funkcjonalność PIK Wykonawca Lp. Funkcjonalność Zamawiający OGL 1 System powinien być oparty na technologii Java System umożliwia tworzenie i dowolnej ilości podstron z OGL 2 tekstem i grafiką OGL 3 System umożliwia modyfikację stron i treści OGL 4 OGL 5 OGL 6 OGL 7 OGL 8 OGL 9 OGL 10 OGL 11 OGL 12 OGL 13 OGL 14 OGL 15 OGL 16 OGL 17 OGL 18 ZP 1 ZP 2 System umożliwia udostępniania treści użytkownikom o określonych uprawnieniach System umożliwia formatowania treści w sposób przypominający pracę z edytorem tekstu np. MS Word System umożliwia Zarządzanie użytkownikami w zakresie uprawnień System umożliwia tworzenie grup i przypisywanie do nich użytkowników System umożliwia osadzanie dodatkowych komponentów, w tym komponentów firm trzecich System działa poprawnie w aktualnie funkcjonujących przeglądarkach, w tym: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, IE od wersji 10 System posiada mechanizmy związane z pozycjonowaniem strony tworzeniem i dodawaniem tagów System posiada mechanizmy wyszukiwania treści System posiada kontrolę - grupa dyskusyjna, wiki, kalendarz System musi obsługiwać SSO System umożliwia definiowanie szablonów stron System udostępnia usługi w formie katalogu w portalu i możliwość zarządzania usługami w panelu administracyjnym System umożliwia realizację usług związanych z dokonywaniem rezerwacji i będzie umożliwiał zakup funkcjonalności do płatności online w przyszłości System umożliwia udostępnianie dokumentów dla użytkowników o określonych uprawnieniach System posiada mechanizmy filtrowania danych Zarządzanie Projektami Definiowanie zasobów do Projektów (np. wspólne zamówienia dla grupy); Zasoby projektu powinny; posiadać możliwość określenia typu zasobu jako: praca, materiał, narzędzia; Uwagi str. 12

13 ZP 3 ZP 4 ZP 5 ZP 6 ZP 7 ZP 8 ZP 9 ZP 10 ZP 11 ZP 12 ZP 13 ZP 14 ZP 15 ZP 16 ZP 17 ZP 18 ZP 19 ZP 20 Dla zasobów typu praca powinna być możliwość wskazania pracownika, klienta, projektu, kategorii, komórki organizacyjnej oraz dopisania szczegółów zawierających informację o adresie i numerze telefonu; Dla zasobów typu materiał powinna być możliwość wskazania klienta, projektu, kategorii, komórki organizacyjnej oraz dopisania szczegółów zawierających informację o adresie i numerze telefonu; Dla zasobów typu narzędzia powinna być możliwość wskazania klienta, projektu, kategorii, komórki organizacyjnej oraz dopisania szczegółów zawierających informację o adresie i numerze telefonu; Zasoby projektów powinny posiadać możliwość wskazania na kontrahenta; Zasoby powinny być określane przez daty dostępności: rozpoczęcia i zakończenia; Zasoby powinny być określone przez koszty godzinowy i nadgodzin; Zasoby powinny być rejestrowane z określoną procentowo dostępnością oraz godzinową dostępnością na dzień; Wyszukiwanie zasobu powinno być możliwe wg wpisanego numeru, adresu , numeru telefonu; Wyszukiwanie zasobu powinno być możliwe wg przypisanych w bazie danych oznaczających kategorię zasobu, typ zasobu, klienta, komórkę organizacyjną, użytkownika; Wynik wyszukiwania powinien być możliwy do zapisania w pliku excela; Wyszukany zasób powinien być możliwy do edycji; Tworzenie nowego projektu z podaniem: numeru i nazwy, budżetu, marży oraz informacją opisową Nowy projekt powinien być rejestrowany z podaniem dat planowanego startu i planowanego końca oraz daty początkowej i końcowej; Dla rejestrowanego projektu powinna być możliwość wyboru i przypisania kategorii, statusu, fazy, osoby odpowiedzialnej, instytucji finansującej, grupy, klienta; Podczas rejestracji nowego projektu powinna być możliwość dodawania zadań do projektu z podaniem szczegółów zadania; Podczas rejestracji nowego projektu powinna być możliwość dodawania zasobów do projektu z podaniem szczegółów zasobu; Podczas rejestracji nowego projektu powinna być możliwość dodawania informacji o rozliczeniach do projektu z podaniem ich szczegółów; Podczas rejestracji nowego projektu powinna być możliwość dodawania kosztów do projektu z podaniem szczegółów kosztu, a w szczególności jego numeru, nazwy, konta i naliczonej sumy dla pozycji kosztowych; str. 13

14 ZP 21 ZP 22 ZP 23 ZP 24 ZP 25 ZP 26 ZP 27 ZP 28 ZP 29 ZP 30 ZP 31 ZP 32 ZP 33 ZP 34 ZP 35 ZP 36 ZP 37 ZP 38 ZP 39 Podczas rejestracji nowego projektu powinna być możliwość dodawania produktu do projektu z dostępnego katalogu produktów oraz podanie szczegółów produktu; Podczas rejestracji nowego projektu powinna być możliwość dodawania dokumentów do projektu ze wskazaniem kategorii dokumentu, wydarzenia, produktu oraz dodaniem załącznika Wyszukiwanie projektu powinno być możliwe po podaniu jego numeru, nazwy, planowego startu i końca, grupy, budżetu i klienta; Wyszukiwanie projektu powinno być możliwe po wybraniu przypisanych w bazie wartości statusu, fazy i kategorii projektu; Wyszukiwanie projektu powinno być możliwe z wyborem opcji czy aktywny; Wyświetlona lista wyników powinna być możliwa do zapisania w pliku excela; Wyświetlona lista wyników powinna być możliwa do edycji oraz podglądu dla wybranej pozycji; Po wybraniu wyszukanej pozycji projektu powinny być możliwe operacje edycji w wariantach rejestracji nowego projektu; Tworzenie rozliczenia z przypisaniem do projektu wraz z przypisanym statusem i typem; Dla tworzonego rozliczenia powinna być możliwość wpisania numeru, nazwy, planowanych dat dokumentu i płatności, dat dokumentu i płatności; Wyszukiwanie rozliczenia powinno być możliwe po podaniu jego numeru, nazwy, dat dokumentu oraz dat płatności; Wyszukiwanie rozliczenia powinno być możliwe po wybraniu i podaniu jego typu i statusu; Wyświetlona lista pozycji rozliczeń powinna być możliwa do zapisu w pliku excela; Wyświetlone pozycje rozliczeń powinny być możliwe do edycji oraz do podglądu; Wybrana do edycji pozycja rozliczenia podczas wyszukiwania powinna być możliwa do edycji wg danych rejestrujących nowe rozliczenie; Tworzenie nowego zadania z podaniem nazwy oraz przewidywanych dat rozpoczęcia i zakończenia, przewidywanym kosztem, rzeczywistymi datami rozpoczęcia i zakończenia; Dla tworzonego zadania powinna być możliwa do zaznaczenia flaga czy jest oszacowane, czy jest kamieniem milowym oraz czy jest aktywne; Dla tworzonego zadania powinna być możliwość wyboru i przypisania priorytetu, fazy, projektu, statusu oraz zadania nadrzędnego; Wyszukiwanie zadania powinno być możliwe po podaniu jego nazwy, nazwy projektu i zasobu; str. 14

15 ZP 40 ZP 41 CRM 1 CRM 2 CRM 3 CRM 4 CRM 5 CRM 6 CRM 7 CRM 8 CRM 9 CRM 10 CRM 11 CRM 12 CRM 13 CRM 14 Wyszukiwanie zadania powinno być możliwe po podaniu zakresów przewidywanych dat rozpoczęcia i zakończenia oraz rzeczywistych dat rozpoczęcia i zakończenia; Wyszukiwanie zadania powinno być możliwe po wybraniu z bazy fazy i statusu oraz flag czy jest aktywne oraz czy jest kamieniem milowym CRM Rejestracja nowego klienta w bazie klientów; Podczas rejestracji nowego klienta powinna być możliwość wyboru typu klienta spośród osoba fizyczna, osoba prawna. Dla wyboru typu osoba fizyczna powinna istnieć możliwość zarejestrowania imienia, nazwiska i numeru pesel, dla wyboru typu osoba prawna nazwy, regonu, nipu i krs; Powinna istnieć możliwość wyboru flagi klienta, trudności oraz klasyfikacji pkd; Powinna istnieć możliwość zapisu informacji o dokumencie klienta i jego numerze, oddziale i stanowisku oraz przypisanym haśle do kontaktów; Rejestracja klienta powinna umożliwiać zapis informacji o osobach związanych z klientem, jego adresem, nr telefonu, stroną www, , bankiem, wydanymi zgodami, wydarzeniami, produktami, dokumentami i ofertami; Rejestrowanie danych klienta powinno być rozszerzone o możliwość wprowadzania informacji o imieninach i urodzinach klienta z zaznaczeniem opcji w kalendarzu oraz z opisem profilu biznesowego i flagami opisującymi ryzyko np. sprawdzony, ryzykowny Wyszukiwanie informacji o kliencie powinno odbywać się na podstawie przypisanego i wybranego typu klienta, grupy klienta, flagi klienta oraz podanej nazwy klienta; Wyświetlona lista klientów powinna być zapisywana w formacie pliku excela; Wyszukane pozycje na liście klientów powinny być możliwe do edycji wg opcji dostępnych podczas rejestracji nowego klienta w bazie; Rejestracja nowego wydarzenia związanego z klientem; Powinna istnieć możliwość wyboru i przypisania kategorii wydarzenia wg: , faks, kartka, notatka, oferta, projekt, telefon, sms, spotkanie, szkolenie, zadanie, telekonferencja, wideokonferencja; Podczas rejestracji nowego wydarzenia powinna być możliwość wybrania i przypisania do wydarzenia priorytetu oraz wybranego z bazy klienta; Rejestrowane wydarzenie powinno być opisane przez miejsce, opis, daty początkową i końcową, uwagi oraz flagi oznaczające czy wydarzenie całodniowe, powtarzalne, prywatne, zakończone; Rejestrowane wydarzenie powinno mieć możliwość zaznaczenia w kalendarzu; str. 15

16 CRM 15 CRM 16 CRM 17 CRM 18 CRM 19 CRM 20 CRM 21 CRM 22 CRM 23 CRM 24 CRM 25 CRM 26 CRM 27 CRM 28 DOK 1 DOK 2 DOK 3 DOK 4 DOK 5 Wyszukiwanie wydarzenia powinno odbywać się na podstawie przypisanej i wybranej do wyszukania kategorii wg: , faks, kartka, notatka, oferta, projekt, telefon, sms, spotkanie, szkolenie, zadanie, telekonferencja, wideokonferencja; Wyszukiwanie wydarzenia powinno odbywać się wg kryterium wyszukiwania uwzględniającego daty początkowe i końcowe oraz opis i uwagi; Kryterium wyszukiwania wydarzenia powinno uwzględniać także flagi opisujące czy całodniowe, powtarzalne, prywatne, zakończone Lista wyszukanych wydarzeń powinna być możliwa do zapisu w pliku excela; Tworzenie nowego katalogu produktu; Podczas tworzenia powinna istnieć możliwość wyboru i przypisania z bazy kategorii produktu, typu, podtypu, statusu i fazy; Tworzenie nowej pozycji w katalogu produktu powinno także umożliwiać wybór i przypisanie jednostek walutowych, okresu obowiązywania, maintenance; Podczas tworzenia nowej pozycji w katalogu produktu powinna być możliwość zapisania nazwy, producenta, wersji, opłaty gwarancyjnej, nazwy i wartości jednostki, wartości sprzedaży oraz liczby klientów i konsultantów z poziomem wynagrodzenia; Tworzenie nowej pozycji powinno definiowane datami rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży, datami początku i końca, okresem obowiązywania i jego ilością; Dla pozycji tworzonego produktu powinna istnieć dodatkowa zakładka z możliwością dopisania informacji o właścicielu produktu, ofercie, kliencie i przypisanych dokumentach; Wyszukiwanie w katalogu produktów powinno odbywać się wg kryterium uwzględniającym pobieraną i przypisaną informacją o kategorii produktu, jego typie i podtypie oraz statusie; Kryterium wyszukiwania w katalogu produktu powinno uwzględniać wpisaną nazwę oraz daty sprzedaży i oferty; Wyświetlana lista z katalogu produktów powinna być możliwa do zapisu w pliku excela; Wyświetlone pozycje w wyniku wyszukiwania powinny być dostępne w trybie do edycji i podglądu. Dokumenty Tworzenie nowego katalogu w drzewie katalogów; Tworzenie nowego folderu powinno umożliwiać nadanie nazwy i opisu dla folderu; Tworzony folder powinien mieć możliwość umiejscawiania we wskazanym miejscu drzewa katalogu; Utworzony katalog powinien być możliwy do edycji; Utworzony katalog powinien być możliwy do usunięcia; str. 16

17 DOK 6 DOK 7 DOK 8 DOK 9 DOK 10 DOK 11 Powinna być możliwość nadawania uprawnień dla grup i użytkowników repozytorium dokumentów; W wybranym folderze w drzewie katalogów powinna być możliwość umieszczania wybranego dokumentu z dysku dokumentu; Dla zapisywanego dokumentu powinna istnieć możliwość wpisania nazwy własnej z opisem i datą wprowadzenia; Powinna być możliwość pobrania na dysk dokumentu z repozytorium dokumentów; Powinna istnieć możliwość edycji opisu dla wybranego dokumentu; Powinna istnieć możliwość blokowania dokumentu na czas edycji INT 1 INT 2 INT 3 INT 4 INT 5 INT 6 INT 7 Integracja - Moduł integracyjny System umożliwia integrację pomiędzy systemami informatycznymi za pomocą różnych protokołów. System umożliwia wymianę komunikatów za pomocą standardu XML. System posiada mechanizmy jej rozszerzania oraz budowania własnych adapterów. System umożliwi routing oraz filtrowanie komunikatów XML. System posiada mechanizmy tworzenia połączeń do nowych źródeł danych (konektorów). System posiada mechanizm pozwalający na definiowanie konektorów wejściowych i wyjściowych. System posiada mechanizmy pozwalające na odzyskanie utraconych komunikatów INT 8. System umożliwia osadzanie nowych procesów integracyjnych bez zatrzymywanie już działających, INT 9 niepowiązanych procesów. INT 10 INT 11 INT 12 INT 13 INT 14 INT 15 INT 16 System posiada mechanizmy przekształceń danych z jednego formatu na inny. System posiada mechanizmy umożliwiające tworzenie własnych elementów komunikacji z integrowanymi systemami (adapterów). System umożliwia szyfrowanie i podpisywanie komunikatów XML. System wspiera następujące mechanizmy komunikacji: (1) pliki o określonej strukturze, (2) HTTP/HTTPS, (3) Web Services, System posiada mechanizmy zapisu i odzyskiwania przesyłanych komunikatów w przypadku awarii. System posiada mechanizmy persystencji komunikatów tak by możliwe było ich odzyskanie w przypadku awarii. System umożliwia routing komunikatów, oparty na treści dokumentów XML i regułach biznesowych. str. 17

18 INT 17 INT 18 INT 19 INT 20 INT 21 System umożliwia filtrowanie komunikatów na podstawie zawartości, przy wykorzystaniu parametrów definiowanych Poszczególne kroki procesu biznesowego odnotowywane będą w logach. System wspiera następujące mechanizmy komunikacji: FTP, SMTP/POP3,HTTP,HTTPS Platforma Informacyjna zapewnia komunikację z wykorzystaniem co najmniej standardów: WS-Addressing, WS-Security. System umożliwia gromadzenie dla zadań zawartych procedurach informacji statystycznych pozwalających na ocenę efektywności jej realizacji. Wdrożenie procedury w systemie nie wymaga ręcznego przenoszenia lub modyfikowania plików. Silnik Procesów zapewnia funkcjonalność: (1) wykonywanie procesów warunkowych, natychmiastowych i odroczonych, (2) zatrzymanie, wznowienie, przerwanie, (3) dodanie, wyłączenie, modyfikacja procesu..... Czytelny podpis i pieczątka firmowa lub pieczątka imienna i pieczątka firmowa oraz podpis osoby/osób upoważnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy str. 18

str. 1 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - funkcjonalność PIK Wykonawca SPEŁNIA

str. 1 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - funkcjonalność PIK Wykonawca SPEŁNIA SPEŁNIA Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - funkcjonalność PIK Wykonawca Lp. Funkcjonalność Zamawiający OGL 1 System powinien byd oparty na technologii java System umożliwia tworzenie i dowolnej ilości

Bardziej szczegółowo

str. 1 Toruń,12/marca/2015 roku

str. 1 Toruń,12/marca/2015 roku Toruń,12/marca/2015 roku Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan zaprasza do składania ofert na wykonanie Platformy Informacyjnej Klastra w ramach projektu Wdrożenie I etapu Strategii Klastra

Bardziej szczegółowo

str. 1 Toruo,12/marca/2015 roku

str. 1 Toruo,12/marca/2015 roku Toruo,12/marca/2015 roku Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan zaprasza do składania ofert na wykonanie Platformy Informacyjnej Klastra w ramach projektu Wdrożenie I etapu Strategii Klastra

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/05/2015-1.1.7

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/05/2015-1.1.7 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/05/2015-1.1.7 Toruń,28/maja/2015 roku Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan zaprasza do składania ofert na wykonanie Platformy Informacyjnej Klastra w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/05/2015-3.6-14

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/05/2015-3.6-14 Toruń,07 /maj/2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/05/2015-3.6-14 Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan oraz uczestnicy przedsięwzięcia zapraszają do składania ofert na wykonanie kompleksowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06A/06/2015-3.5 i 3.1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06A/06/2015-3.5 i 3.1 Toruń, 25 /czerwiec/2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06A/06/2015-3.5 i 3.1 Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan oraz uczestnicy przedsięwzięcia zapraszają do składania ofert przez Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 02.12.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 na Rozbudowa programu komputerowego (Portal Partnerski)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. DOTYCZY: Numer CPV: 79414000-9 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

ZAPYTANIE OFERTOWE. DOTYCZY: Numer CPV: 79414000-9 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: Numer CPV: 79414000-9 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/06/2015-3.1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/06/2015-3.1 Toruń, 01 /czerwiec/2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/06/2015-3.1 Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan oraz uczestnicy przedsięwzięcia zapraszają do składania ofert przez Wykonawców (zw.

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan zaprasza do składania ofert na realizację usług doradczych

Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan zaprasza do składania ofert na realizację usług doradczych 19 marca 2014 roku Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan zaprasza do składania ofert na realizację usług doradczych Niniejsza informacja zostanie wysłana, do co najmniej trzech potencjalnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/05/

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/05/ Toruń, 28 /maj/2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/05/2015-3.4 Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan oraz uczestnicy przedsięwzięcia zapraszają do składania ofert przez Wykonawców (zw. też

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan zaprasza do składania ofert na realizację usług doradczych

Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan zaprasza do składania ofert na realizację usług doradczych 19 marca 2014 roku Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan zaprasza do składania ofert na realizację usług doradczych Niniejsza informacja zostanie wysłana, do co najmniej trzech potencjalnych

Bardziej szczegółowo

str. 1 20 maja 2014 roku

str. 1 20 maja 2014 roku 20 maja 2014 roku Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan zaprasza do składania ofert na wykonanie badań rynkowych i marketingowych dotyczących brytyjskiego rynku zbytu dla usług medycznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 11/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 7 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 11/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia:

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia: Bydgoszcz, dnia 30.10.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3. o wartości poniżej14.000 euro na realizację szkoleń pt: PODSTAWOWE NARZĘDZIA LEAN dla uczestników projektu Akademia Jabil a. Kompetencje i wiedza personelu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 7 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Piechowice, dnia 28.04.2014 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59, NIP 611-000-96-37, REGON 230874732

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę polegającą na dostawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa Załącznik nr 1 Warszawa, dnia 14 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK Przedmiot: wynajem sal szkoleniowych Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia

Bardziej szczegółowo

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt.

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B.

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Projekt realizowany w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 15.12. 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP 15-04-2014, Zblewo Zapytanie ofertowe na przedmiot zamówienia: wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO Wrocław, 28.11.2014 r. W związku z realizacją projektu Czas na język obcy szkolenia z certyfikatem TELC w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/HR/126/12/13

Zapytanie ofertowe nr 6/HR/126/12/13 Toruń, dnia 16.01.2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 6/HR/126/12/13 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 2/POIG.8.2/2013

Zapytanie ofertowe 2/POIG.8.2/2013 Toruń 6.12.2013r. Zapytanie ofertowe 2/POIG.8.2/2013 W związku z realizacją projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w ramach Działania 8.2 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 4 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 Warszawa, 06.08.2012r. Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR"

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR FINN Sp. z o.o. Wrońsko 1A 98-313 Konopnica NIP: 8321912565 REGON: 731586439 ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR" Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup analizy przedwdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 7/2013

Zapytanie ofertowe 7/2013 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe 7/2013 Dotyczy: Zakup systemu informatycznego B2B do realizacji projektu pn. Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia zarządzania współpracą GLOKOR Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 11.08.2014 r. Do:... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Poznań, dnia 7 marca 2014 r. Zamawiający: Poznańska Grupa Biznesu Paweł Korzyński ul. Składowa 5 61-888 Poznań Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych polegających na stworzeniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 17.03.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 na Analizę wdrożenia systemów B2B pt. Świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 Łódź dn. 01.12.2010 r. Dotyczy: Projekt nr WND RPLD.04.03.00-00-022/10 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 1. ZAMAWIAJĄCY A&A Marketing Sp. z o.o. 90-063 Łódź ul. Piotrkowska 146 NIP:725 187 63 48 Regon: 473237879

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec e-mail: gopsboj@op.pl Tel. 32 / 328 93 05,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr: CRT/POIG 8.1/2013

Zapytanie ofertowe nr: CRT/POIG 8.1/2013 Gdańsk, 01.08.2013r. Zapytanie ofertowe nr: CRT/POIG 8.1/2013 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie internetowej platformy GAMEREER usprawniającej proces zarządzania drogą rozwoju kariery przez:

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku nr 2/WSB/ABK/2016

Rozeznanie rynku nr 2/WSB/ABK/2016 Wrocław, 03.11.2016 Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Rozeznanie rynku nr 2/WSB/ABK/2016 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości Staszów, dnia 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Toruń, dn. 6.10.2014 r. Zapytanie ofertowe na stworzenie platformy e-learningowej na bazie moodle oraz aplikacje na platformę narzędzi informatycznych do prowadzenia badań astronomicznych oraz wynajem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. z dnia 26.08.2013. na: Zakup środków trwałych. w ramach projektu:

Zapytanie ofertowe. z dnia 26.08.2013. na: Zakup środków trwałych. w ramach projektu: Zapytanie ofertowe z dnia 26.08.2013. na: Zakup środków trwałych w ramach projektu: Stworzenie i wdrożenie systemu klasy B2B usprawniającego procesy biznesowe między firmą Forum Polska Agencja Fotografów

Bardziej szczegółowo

Aleksandrów Kujawski, 17 sierpnia 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Aleksandrów Kujawski, 17 sierpnia 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Aleksandrów Kujawski, 17 sierpnia 2012 r. o wartości powyżej 14.000 euro na realizację usługi szkoleniowej dla uczestników projektu szkoleniowego Kujawskich Zakładów Poligraficznych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15 numer sprawy ZKM/PU/154/16 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, ADRES POCZTY

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności

Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności Poznań, dnia 10.06.2013r. Pełna nazwa Zamawiającego Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego Adres Telefon 61 642 94 46 w.103 Fax 61

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO Na wykonanie pomiarów ochrony katodowej 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 28.05.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 na Wykonanie programu komputerowego (Portal Partnerski)

Bardziej szczegółowo

RPKP.05.05.00-04-005/14

RPKP.05.05.00-04-005/14 Toruń, dnia 09 kwietnia 2015 r. Województwo Kujawsko-Pomorskie Plac Teatralny 2 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą A1 Promocja.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Szczuczyn, 09.06.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn 14.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy Warszawa, dnia 25.06.2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE Przedmiot zamówienia Zamawiający Tytuł projektu Źródło współfinansowania projektu Termin składania ofert

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/NADAJE/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/NADAJE/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/NADAJE/2014 [Dotyczy umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-02-023/14-00] W związku z realizacją projektu pt.: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy zdalnej

Bardziej szczegółowo

SYNTEA Spółka Akcyjna

SYNTEA Spółka Akcyjna Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 18.08 2014 r. Do:.... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING Katowice, dnia 13.06.2013 r. Wspólny Słownik zamówień CPV: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING na realizację usługi w zakresie audytu projektu CPV 79212000 3 Usługi audytu W związku z realizacją projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015 W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Cieszyn, 02 września 2013 r. W związku z planowaną realizacją projektu Przedszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy Spółką Europejskie Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 25 lipca 2016 r.

Szczecin, dnia 25 lipca 2016 r. Szczecin, dnia 25 lipca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego Zasadami realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, Aktywa Plus

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP Dąbrowa 15.03.2016 Wpłynęło dnia:... Podpis:... 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. Adres: ul Torowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/POKL/CZ/PR/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/POKL/CZ/PR/2012 Wrocław 20.04.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/POKL/CZ/PR/2012 Dotyczy projektu pn Czas na zmianę- zaczynam od stażu! finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016 na zakup i dostawę urządzeń, montaż i uruchomienie Laboratorium do badania styropianu

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016 na zakup i dostawę urządzeń, montaż i uruchomienie Laboratorium do badania styropianu ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016 na zakup i dostawę urządzeń, montaż i uruchomienie Laboratorium do badania styropianu Projekt pn. Uruchomienie produkcji płyt styropianowych ze spienionego polistyrenu z powierzchnią

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/DDOM/2016 na aparat EKG

Zapytanie ofertowe nr 5/DDOM/2016 na aparat EKG I.ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe nr 5/DDOM/2016 na aparat EKG NZOZ Eter-Med Sp. Z o.o., ul. Żabi Kruk 10, 80-822 Gdańsk NIP 5832708120 REGON 192471992 II. TRYB POSTĘPOWANIA Zamówienie realizowane jest

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 20.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Competir Polska Sp. z o. o. ul. 27 Grudnia 7/13 61-737 Poznań NIP: 778-142-16-44 REGON: 634612028 KRS: 0000218532

I. Zamawiający: Competir Polska Sp. z o. o. ul. 27 Grudnia 7/13 61-737 Poznań NIP: 778-142-16-44 REGON: 634612028 KRS: 0000218532 Gorzów Wlkp. 06.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2013 na zaprojektowanie, budowę, prowadzenie i utrzymanie strony internetowej projektu Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zawiercie, dnia 20 listopada 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Świadczenie usług transportowych związanych z dowozem i odwozem Uczestników projektu na szkolenia w ramach projektu Lepsza droga do przyszłości

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 6/2013

Zapytanie ofertowe 6/2013 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe 6/2013 Dotyczy: Zakup systemu informatycznego B2B Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B przez firmę Kancelaria Radcy Prawnego 1. Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Load Balancer

Zapytanie ofertowe: Load Balancer Kraków, 2013-02-11 r. NetArt Spółka Akcyjna S.K.A ul. Cystersów 20A 31-553 Kraków REGON: 120505512 NIP: 675-140-29-20 KRS: 0000317766 Zapytanie ofertowe: Load Balancer Tytuł projektu: Wdrożenie technologii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/06/2015-5.1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/06/2015-5.1 Toruń, 01 /czerwiec/2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/06/2015-5.1 Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan oraz uczestnicy przedsięwzięcia zapraszają do składania ofert przez Wykonawców (zw.

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-073/13-00

UDA-POKL.04.01.01-00-073/13-00 Warszawa, dnia 6 lutego 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji Projekt jest finansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nazwa, adres Zamawiającego, tel/fax, adres e-mail) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin kancelaria@wsb.szczecin.pl http://www.wsb.pl/szczecin/

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Kutno, dn. 30.04.2013 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 dotyczące zakupu systemu informatyczne na moduł CRM w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/05/KARR/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/05/KARR/2013 Jelenia Góra, 6.05.2013r. Znak sprawy 1/05/KARR/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/05/KARR/2013 Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data)

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. FABRYKA NARZĘDZI FANAR SA Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na usługę badawczą w zakresie opracowania i wytworzenia powłok przeciwzużyciowych na narzędziach trzpieniowych dotyczące wyboru podwykonawcy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 06/2014

Zapytanie ofertowe nr 06/2014 Poznań, dnia 27.11.2014r. Zapytanie ofertowe nr 06/2014 dotyczy: zaprojektowania, wykonania, dostarczenia i wdrożenia kompleksowego systemu informatycznego zarządzania kancelarią brokerską, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/2015 Kutno, dnia 20.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/2015 1. Zamawiający MEDIA DISTRIBUTION Jolanta Sulińska Ul. Jagiełły 7/19 99-300 Kutno 2. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo