str. 1 Toruń,12/marca/2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "str. 1 Toruń,12/marca/2015 roku"

Transkrypt

1 Toruń,12/marca/2015 roku Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan zaprasza do składania ofert na wykonanie Platformy Informacyjnej Klastra w ramach projektu Wdrożenie I etapu Strategii Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej Niniejsza informacja zostanie wysłana, do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców i równocześnie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego a dokładnie na dwóch podstronach: oraz ZAMAWIAJĄCY/BENEFICJENT Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki Toruń I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA W związku z prowadzonym przez Kujawsko-Pomorską Organizację Pracodawców Lewiatan projektem Wdrożenie I etapu Strategii Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej zapraszamy do składania ofert na wykonanie Platformy Informacyjnej Klastra. Zadanie realizowane jest zgodnie z treścią aplikacji na konkurs 2/FPK/2014/02/03 w ramach projektu Funduszu Powiązań Kooperacyjnych pt.: Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko pomorskim. II ZAKRES ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie Systemu Platformy Informacyjnej Klastra (zw. dalej PIK) wraz z dostarczeniem licencji na oprogramowanie narzędziowe udostępniane z infrastruktury technicznej Wykonawcy w modelu SaaS (Software-as-a-Service). Platformy, pozwalającej na zarządzanie wiedzą w Klastrze, obejmującej zarządzanie: pracownikami, dokumentami, projektami, procesami. Platforma ma umożliwiać współdzielenie zasobów oraz informacji pomiędzy członkami Klastra. Platforma ma służyć komunikacji o charakterze wewnętrznym pomiędzy członkami Klastra oraz komunikacji z instytucjami i osobami spoza Klastra, w szczególności z klientami, grupami klientów i kontrahentami. Poza charakterem informacyjnym ma spełniać rolę biznesową, kanalizującą przepływ informacji o usługach oraz umożliwić w przyszłości sprzedaż tych usług przez członków Klastra. Funkcjonalność platformy ma obejmować następujące funkcje: 1. Komunikacyjną (społecznościową), umożliwiającą komunikację wewnątrz członków Klastra (tworzenie grup zamkniętych, otwartych, tematycznych, specjalizacji). 2. Bazy wiedzy, umożliwiającej wpisywanie danych adresowych, dotyczących zatrudnienia, poszukiwanych pracowników, dot. licencji, specjalizacji, patentów, nagród itp. maksymalnie różnorodnej wiedzy o członkach Klastra. 3. Informacyjną, umożliwiającą prezentację oferty Klastra. 4. Handlową, umożliwiającą oferowanie usług medycznych, Spa, uzdrowiskowych i innych powiązanych (np. ubezpieczeń) członków Klastra. Platforma ma w przyszłości umożliwiać płatności drogą wirtualną (karty, przelew i inne). 5. Usługową, umożliwiającą w przyszłości rozwój usług w obszarze telemedycyny (prowadzenia pacjenta przez Internet, wirtualne konsultacje: możliwość komunikacji z lekarzem, przekazywanie wyników badań itp.). str. 1

2 Platforma składać się ma z modułów, które zostały podzielone na następujące moduły biznesowe oraz moduły systemowe: 1. Moduły biznesowe a) Moduł Pracy Grupowej (umożliwi jednoczesną pracę wielu użytkowników nad tym samym dokumentem, automatyczną ochronę dokumentów oraz ich wersjonowanie i archiwizowanie. b) Moduł Komunikacyjny (będzie udostępniał narzędzia komunikacyjne (komunikację tekstową, audio, audio-video - dopuszcza się wykorzystanie istniejących narzędzi po rozpoznaniu potrzeb Zamawiającego) członkom Klastra i użytkownikom zewnętrznym). c) Moduł sprzedaży usług (platforma będzie umożliwiać oferowanie usług medycznych, hotelowych, spa, uzdrowiskowych i usług z nimi powiązanych (np. ubezpieczeń, usług transportowych). Obsługiwane w przyszłości będzie zarówno składanie zamówień i rezerwacja, jak i płatność. d) Moduł Zarządzania Treścią w Portalu (będzie umożliwiał publikację materiałów w portalu; będzie obejmował mechanizmy społecznościowe. Funkcją pośrednią tego modułu będzie możliwość wykorzystania go jako platformy e-learningowej.). e) Moduł Obiegu Pracy i Dokumentów (workflow) 2. Moduły biznesowe a) Moduł Zarządzania Zasobami i Kompetencjami b) Moduł Zarządzania projektami(będzie wspomagał zarządzanie projektami, zasobami, czasem oraz finansami projektu) i ich rozliczania 3. Moduły systemowe a) Moduł Administracyjny jest narzędziem pozwalającym na sprawne zarządzanie portalem oraz jego parametryzacją i uprawnieniami użytkowników. b) Moduł Integracji c) Moduł Semantyczny d) Moduł Raportowania Platforma będzie posiadała interfejs w języku polskim i w językach obcych (j. angielski, niemiecki, rosyjski) (dotyczy także wszystkich komunikatów, w tym komunikatów o błędach) i być dostosowana do wymagań polskiego prawa Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące elementy: Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Platformy Informacyjnej Klastra (PIK), zwanych w dalszej części dokumentu pod wspólnym mianem system lub PIK, zawierający niezbędne mechanizmy bezpieczeństwa oraz, opcjonalnie, narzędzia deweloperskie do jego rozbudowy i administracji, system powinien być wykonany w architekturze trójwarstwowej; Dostawę licencji na oprogramowanie Wykonawcy wchodzące w skład systemu; Dostawę oprogramowania firm trzecich: oprogramowanie powinno zostać dostarczone przy założeniu że, licencje na wymagane moduły/komponenty oprogramowania były przypisane bezpośrednio do Zamawiającego w aspekcie zdefiniowanej ilości i rodzaju licencji (właścicielem licencji będzie Zamawiający); Wykonanie i dostarczenie dokumentacji systemu w tym dokumentację użytkownika i administratora; Integrację systemu z innymi systemami wskazanymi przez Zamawiającego; Zaprojektowanie, budowa i udostępnienie w usłudze niezbędnej infrastruktury informatycznej, na którym będzie działać system; miesięczny okres świadczenia usługi asysty technicznej polegającej na realizacji prac związanych z doskonaleniem Systemu, a w szczególności wykonywanie zmian w oprogramowaniu, tworzenie i modyfikacja szablonów stron, integracja z innymi systemami, dostawa, instalacja i konfiguracja aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie użytkowników Systemu; Serwis gwarancyjny; W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny za dostępność, niezawodność i kopię zapasową systemu. str. 2

3 2.2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu. Szczególne wymagania funkcjonalne dotyczące przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 2 Zakres funkcjonalny aplikacji PIK; Wykonanie w pierwszym mcu od podpisania umowy, strony www Klastra, która będzie wizytówką Platformy i będzie ulegała modyfikacji, w miarę budowy przedmiotu zamówienia; Przekazanie autorskich praw majątkowych do oprogramowania wykonanego przez Wykonawcę; Udostępnienie niezbędnej infrastruktury informatycznej, obejmującej: serwery, oprogramowanie narzędziowe, oprogramowanie pośredniczące (m. in. systemy baz danych), oprogramowanie systemowe (m. in. systemy operacyjne, oprogramowanie do wirtualizacji), oprogramowanie użytkowe (mi. in. inne komponenty systemu PIK), dyski do macierzy dyskowej, taśmy backupowe, oprogramowanie do wirtualizacji i inne narzędzia niezbędne do prawidłowej instalacji oraz uruchomienia i funkcjonowania systemu PIK; Usługi niezbędne do uruchomienia i późniejszej eksploatacji PIK: a) wykonanie projektu systemu, b) niezbędne prace programistyczne zmierzające do modyfikacji oprogramowania standardowego lub wytworzenie Systemu PIK zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, c) instalacja i konfiguracja systemu na serwerze pod nadzorem administratora, d) integracja Systemu PIK z innymi systemami, e) warsztaty dla administratora wytypowanego do obsługi technicznej w zakresie pozwalającym na uruchomienie i administrowanie oprogramowaniem oraz zarządzanie zmianą w obszarze integracji aplikacji, f) warsztaty dla 5 użytkowników Zamawiającego wytypowanych do obsługi systemu PIK oraz opracowanie materiałów dla użytkownika, g) wykonanie i dostarczenie dokumentacji systemu, h) przygotowanie scenariuszy testowych przy udziale Zamawiającego oraz zapewnienie środowiska testowego do realizacji testów odbiorowych przez Zamawiającego, i) trzymiesięczna asysta Systemu w siedzibie Zamawiającego w pierwszym okresie eksploatacji produkcyjnej. Asysta będzie polegać w szczególności na bezpośrednim wsparciu użytkowników w zakresie obsługi systemu oraz dokonywaniu drobnych modyfikacji oprogramowania, j) serwis gwarancyjny systemu PIK k) serwis gwarancyjny dostarczonej infrastruktury informatycznej 2.3. Oferowany System musi spełniać następujące warunki: Być wolny od wszelkich wad prawnych Zapewniać pełną obsługę w języku polskim oraz języku angielskim, niemieckim i rosyjskim. Dotyczy to między innymi komunikatów, interfejsu użytkownika, raportów, sortowania, dokumentacji. System musi umożliwiać łatwe dokładanie kolejnych języków Mieć opracowaną, kompletną i łatwą w interpretowaniu dokumentację użytkownika oraz dokumentację techniczną Umożliwiać pracę w środowisku webowym Współpracować z pakietem pracy biurowej MS Office, w zakresie eksportu i importu danych do formatów.doc oraz.xls Kody CPV: Główny przedmiot - CPV (Usługi wdrażania oprogramowania). str. 3

4 Dodatkowe przedmioty CPV (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne), CPV (Usługi w zakresie oprogramowania), CPV (Usługi dostawy oprogramowania), CPV (Usługi konfiguracji oprogramowania), CPV (Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania). III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy bądź inne przepisy prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonania zadania określonego w opisie przedmiotu zamówienia, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie min. 2 letnie doświadczenie w wykonaniu usług zgodnych z zamówieniem w okresie 3 lat przed upływem składania ofert, 3) złożą oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 4) złożą oświadczanie o braku powiązań kapitałowych rozumianych jako min. 25% udział w strukturze kapitałowej Zamawiającego lub Wykonawcy, oraz braku powiązań osobowościowych rozumianych jako występowanie wzajemne osób w organach zarządczych bądź nadzorczych Zamawiającego i Wykonawcy. 5) załączą wszystkie niezbędne dokumenty w tym: ofertę na załączonym wzorze, zał. nr 1 i 2 na załączonych wzorach, dokumenty rejestrowe, ew. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, bilanse i rachunki zysków i strat co najmniej z 2 ostatnich zamkniętych okresów obrachunkowych, listę zebranych: referencji, listów polecających, oświadczeń wraz z ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem 6) cena przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zł brutto. 7) termin wykonania przedmiotu zamówienia nie przekroczy daty r. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w dziale IV niniejszego zapytania ofertowego, które dotyczą Wykonawcy, w ramach oceny formalnej. Nie załączenie referencji, listów polecających lub oświadczeń za wykonane systemy wyłącznie dla podmiotów z branż: turystycznej, medycznej i klastrowej, nie dyskwalifikuje Wykonawcy, ale obniża punktację w trakcie oceny merytorycznej. IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w dziale III, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą (wzór w załączeniu) niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w dziale III (wzór - załącznik nr 1 ) 2) wpis do CEiDG, lub KRS 3) pełnomocnictwo od składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, jeśli dotyczy 4) wyniki finansowe w postaci co najmniej bilansu i rachunku zysków i strat za 2 ostatnie zamknięte okresy obrachunkowe (lata obrachunkowe), można dodatkowo złożyć wyniki finansowe za ostatni nie zamknięty rok obrachunkowy 5) listę zebranych referencji, listów polecających, oświadczeń (za wykonane systemy wyłącznie dla podmiotów z branż: turystycznej, medycznej i klastrowej) wraz z ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionego do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy 6) funkcjonalność systemu (wzór - załącznik nr 2) str. 4

5 V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1) Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub droga ową, 2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, 3) Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami w godz jest: w sprawach formalnych - Dominika Przybylińska tel , w sprawach merytorycznych Agnieszka Lange-Olszewska tel , VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2)Cena oferty musi być kwotą brutto, podaną cyfrowo i słownie. Kwota brutto rozumiana jest jako wszystkie koszty Zamawiającego w tym VAT (w tym także wszystkie zobowiązania publiczno-prawne)). Na formularzu oferty należy podać cenę brutto, w tym VAT oraz kwotę netto (także podaną słownie i cyfrowo) 3)Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego, 4)Musi składać się z: formularza ofertowego wraz załącznikami, w tym pełnomocnictwo uprawniające do składania oferty w imieniu Wykonawcy składającego ofertę lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentów złożonych we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym lub komputerowo 6) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności 7) Oferta musi zawierać propozycję realizacji przedmiotu zamówienia, zarówno od strony technicznej, jak i organizacyjnej. 8)Ponadto oferta zawiera: a)opis oferowanego oprogramowania, b) opis organizacji prac i metodyki wdrożenia, c) wykaz prac powierzonych podwykonawcom, d) inne dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie, że oferowane usługi bądź dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, jeżeli konieczność ich złożenia wynika z treści zapytania lub z załączników do zapytania, e) wersję demo systemu, wersja demo powinna być przygotowana na nośniku CD/DVD zawierającą pełną i automatyczną instalację systemu, którą można zainstalować na dowolnym komputerze klasy PC (minimum : 4 GB pamięci operacyjnej, HDD 250 GB, system operacyjny Windows XP/7/8), niedostarczenie wersji demo nie dyskwalifikuje wyboru Wykonawcy, dostarczenie demo jest dodatkowo punktowane w trakcie oceny merytorycznej. VII.MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 1) ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu z dopiskiem NIE OTWIERAĆ OFERTA PIK, 2) ofertę należy złożyć do dnia 23 marca 2015r. do godz , otwarcie ofert nastąpi r. o godz ) ofertę można złożyć podpisaną: osobiście w siedzibie Zamawiającego w Toruniu, ul. Moniuszki 10 pocztą na adres: KPOP Lewiatan, ul. Moniuszki 10, Toruń pocztą elektroniczną na adres owy: w tym wypadku ofertę należy przekazać w formie załącznika - skanu (PDF) wypełnioną oraz podpisaną, przy czym w przypadku wybrania oferty, która została przesłana owo w dniu podpisania umowy należy dostarczyć jej papierową formę. 4) Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, 5) Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. str. 5

6 6) Otwarcie ofert jest jawne. 7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 8) Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie oferty jest Pani Dominika Przybylińska tel , VIII. Kryterium wyboru oferty Kryterium dostępu: a) Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów oraz b) Zaoferowana cena nie przekracza kwoty maksymalnej określonej w dziale III pkt.6. Kryterium wyboru oferty stanowić będą: 1)cena brutto (Pc) waga kryterium 51% 2)łączny koszt asysty technicznej, ew. licencji, wynajmu serwera po okresie gwarancji (lub w trakcie) (Pl) waga kryterium 9% 3) termin gwarancji (Pg) waga kryterium 10% 4) Ocena funkcjonalności (Pf) poziom spełnienia wymagań funkcjonalnych systemu zgodnie z Załącznikiem nr 2 10% 5) ocena wersji demo (Pdm) waga kryterium 5% 6) doświadczenie dokumentowane w postaci referencji, listów polecających, oświadczeń od odbiorców platform informacyjnych, udostępnianych w modelu SaaS (Software-as-a-Service), tj. wykonanych w technologii webowej z dostępem przez przeglądarkę WWW, posiadających instancję zewnętrzną i wewnętrzną, dostępnych dla użytkowników zalogowanych i niezalogowanych o różnych zakresach uprawnień z branż: a) medycznej b) turystycznej c) klastrowej (Pd) waga kryterium 15% Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostania oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych ze wzoru: P=(Pcx0,51)+(Plx0,09)+(Pgx0,10)+(Pfx0,10)+(Pdm)+(Pdx0,15) W którym: Ad. 1) C min P - liczba punktów w zakresie ceny Pc= x 100 pkt. C min- najniższa cena spośród złożonych ofert C bad C bad- cena badanej oferty Ad. 2) Cl min Pl - liczba punktów w zakresie ceny/sumy cen utrzymania platformy, w tym asysty tech., wynajmu serwera i innych Pl= x 100 pkt. Cl min- najniższa cena spośród złożonych ofert Cl bad Cl bad- cena badanej oferty Ad. 3) G bad Pg= x 100 pkt Pg - liczba punktów w zakresie terminu gwarancji G max G max- termin gwarancji najdłuższy spośród złożonych ofert (określony w dniach lub przeliczony na liczbę dni) G bad- termin gwarancji badanej oferty (określony w dniach lub przeliczony na liczbę dni) Ad. 4) Pf1 Pf - liczba punktów przyznana za ocenę funkcjonalności Pf= x 100 pkt. Pf1 ilość spełnionych wymagań Pf1max Pf1max ilość wszystkich wymagań str. 6

7 Ad. 5) Pdm= 5pkt Pdm - liczba punktów przyznana za posiadanie wersji demo Ad. 6) Pd - liczba punktów w zakresie ilości udokumentowanego d max doświadczenia Pd= x 100 pkt. d max- najwyższa liczba udokumentowanego doświadczenia t bad (referencji/listów/oświadczeń) spośród złożonych ofert d bad- liczba udokumentowanego doświadczenia badanej oferty IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie VII Zapytania. X. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 1) O wyborze najkorzystniejszej oferty poinformowani zostaną wszyscy biorący udział w postępowaniu droga e- mailową, oraz wynik zostanie opublikowany na stronie internetowej 2) W przypadku braku możliwości wybrania najkorzystniejszej oferty ze względu na taką samą cenę i inne kryteria Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami 3) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty. Załączniki: - Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 -Załącznik nr 2 str. 7

8 ... miejscowość, data Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan Ul. Moniuszki Toruń FORMULARZ OFERTOWY Oferta złożona przez (imię i nazwisko) reprezentującego.. (nazwa przedsiębiorstwa Wykonawcy) Dane kontaktowe: nr telefonu:. Adres .. Adres do kontaktu: ul.. kod pocztowy/miejscowość:. Oferuję wykonanie usługi do dnia r. (proszę o krótki opis wykonywanej usługi).. I. Oferowana cena: brutto :... Podać słownie i liczbowo oferowaną cenę W tym VAT.. Podać stawkę w % i kwotę słownie i liczbowo Co stanowi netto:.. Podać słownie i liczbowo oferowaną cenę II. Koszty utrzymania Platformy po okresie bezpłatnej gwarancji (asysta techniczne, ewentualne licencje własne i obce, utrzymanie platformy na serwerach, inne) W ramach realizowanego zadania 1. Asysta techniczna po okresie bezpłatnej gwarancji: a) cena brutto/netto i VAT (słownie i liczbowo):.. b) szczegółowy zakres:.. 2. Utrzymanie PIK na serwerze : a) cena brutto/netto i VAT (słownie i liczbowo):.. b) szczegółowy zakres:.. 3. Inne wymagane opłaty: a) cena brutto/netto i VAT (słownie i liczbowo):.. str. 8

9 b) szczegółowy zakres:.. 4. Suma wszystkich opłat po okresie bezpłatnej gwarancji: a) cena brutto/netto i VAT (słownie i liczbowo):.. III. Okres gwarancji wykonanej platformy wynosi.(podać liczbę dni) dni. IV. Ilość funkcjonalności zgodnie z załącznikiem 2 wynosi:. (podać cyfrę) (słownie) V. Załączam wersję demo..tak, NIE (proszę wstawić X przy prawidłowej odpowiedzi) VI. Załączam poświadczone za zgodność z oryginałem (podać łączną ilość).(słownie) referencje, listy lub oświadczenia odbiorców usług w zakresie platform informacyjnych, udostępnianych w modelu SaaS (Software-as-a-Service), tj. wykonanych w technologii webowej z dostępem przez przeglądarkę WWW, posiadających instancję zewnętrzną i wewnętrzną, dostępnych dla użytkowników zalogowanych i niezalogowanych o różnych zakresach uprawnień, W tym z branż: a) medycznej:..(podać łączną ilość tej branży) b) turystycznej:..(podać łączną ilość tej branży) c) klastrowej:..(podać łączną ilość tej branży) VII. Opis oferowanego oprogramowania... VIII. Opis organizacji prac i metodyki wdrożenia... IX. Wykaz prac powierzonych podwykonawcom.. X. Lista załączników do Oferty: 1) Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Oświadczenie 2) Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego funkcjonalność (PIK) 3) Kopię wpisu do (proszę wybrać poprawne): CEiDG, lub KRS 4) Pełnomocnictwo od składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,(jeśli dotyczy zostawić, w przeciwnym wypadku usunąć lub skreślić) 5) Bilansu i rachunek zysków i strat za lata: (proszę wpisać za jakie): 6) Kopie zebranych referencji, listów polecających, oświadczeń (za wykonane systemy wyłącznie dla podmiotów z branż: turystycznej, medycznej i klastrowej) 7) Wersję demo (jeśli dotyczy zostawić, w przeciwnym wypadku usunąć lub skreślić).... Czytelny podpis lub pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy str. 9

10 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego... miejscowość, data OŚWIADCZENIE Niniejszym, oświadczam, że... Pełna nazwa Wykonawcy reprezentowana przez. imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę spełnia warunki określone w dziale III zapytania ofertowego: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy, bądź inne przepisy prawa, nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie min. 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu usług zgodnych z przedmiotem zamówienia w okresie 3 lat przed upływem składania ofert 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (przekazując w załączeniu bilans i rachunek zysków i strat za co najmniej 2 zamknięte okresy (2 lata) obrachunkowe) 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 5) oświadcza, że nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowościowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą rozumiane jako min. 25% udział w strukturze kapitałowej Zamawiającego lub Wykonawcy, oraz powiązania osobowościowe rozumiane jako występowanie wzajemne osób w organach zarządczych bądź nadzorczych Zamawiającego i Wykonawcy 6) oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia poświadczonego wynikami finansowymi.... Czytelny podpis lub pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy str. 10

11 SPEŁNIA Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - funkcjonalność PIK Wykonawca Lp. Funkcjonalność Zamawiający OGL 1 System powinien być oparty na technologii java System umożliwia tworzenie i dowolnej ilości podstron z OGL 2 tekstem i grafiką OGL 3 System umożliwia modyfikację stron i treści OGL 4 OGL 5 OGL 6 OGL 7 OGL 8 OGL 9 OGL 10 OGL 11 OGL 12 OGL 13 OGL 14 OGL 15 OGL 16 OGL 17 OGL 18 ZP 1 ZP 2 System umożliwia udostępniania treści użytkownikom o określonych uprawnieniach System umożliwia formatowania treści w sposób przypominający pracę z edytorem tekstu np. MS Word System umożliwia Zarządzanie użytkownikami w zakresie uprawnień System umożliwia tworzenie grup i przypisywanie do nich użytkowników System umożliwia osadzanie dodatkowych komponentów, w tym komponentów firm trzecich System działa poprawnie w aktualnie funkcjonujących przeglądarkach, w tym: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, IE od wersji 10 System posiada mechanizmy związane z pozycjonowaniem strony tworzeniem i dodawaniem tagów System posiada mechanizmy wyszukiwania treści System posiada kontrolę - grupa dyskusyjna, wiki, kalendarz System musi obsługiwać SSO System umożliwia definiowanie szablonów stron System udostępnia usługi w formie katalogu w portalu i możliwość zarządzania usługami w panelu administracyjnym System umożliwia realizację usług związanych z dokonywaniem rezerwacji i będzie umożliwiał zakup funkcjonalności do płatności online w przyszlości System umożliwia udostępnianie dokumentów dla użytkowników o określonych uprawnieniach System posiada mechanizmy filtrowania danych Zarządzanie Projektami Definiowanie zasobów do Projektów (np. wspólne zamówienia dla grupy); Zasoby projektu powinny; posiadać możliwość określenia typu zasobu jako: praca, materiał, narzędzia; Uwagi str. 11

12 ZP 3 ZP 4 ZP 5 ZP 6 ZP 7 ZP 8 ZP 9 ZP 10 ZP 11 ZP 12 ZP 13 ZP 14 ZP 15 ZP 16 ZP 17 ZP 18 ZP 19 ZP 20 Dla zasobów typu praca powinna być możliwość wskazania pracownika, klienta, projektu, kategorii, komórki organizacyjnej oraz dopisania szczegółów zawierających informację o adresie i numerze telefonu; Dla zasobów typu materiał powinna być możliwość wskazania klienta, projektu, kategorii, komórki organizacyjnej oraz dopisania szczegółów zawierających informację o adresie i numerze telefonu; Dla zasobów typu narzędzia powinna być możliwość wskazania klienta, projektu, kategorii, komórki organizacyjnej oraz dopisania szczegółów zawierających informację o adresie i numerze telefonu; Zasoby projektów powinny posiadać możliwość wskazania na kontrahenta; Zasoby powinny być określane przez daty dostępności: rozpoczęcia i zakończenia; Zasoby powinny być określone przez koszty godzinowy i nadgodzin; Zasoby powinny być rejestrowane z określoną procentowo dostępnością oraz godzinową dostępnością na dzień; Wyszukiwanie zasobu powinno być możliwe wg wpisanego numeru, adresu , numeru telefonu; Wyszukiwanie zasobu powinno być możliwe wg przypisanych w bazie danych oznaczających kategorię zasobu, typ zasobu, klienta, komórkę organizacyjną, użytkownika; Wynik wyszukiwania powinien być możliwy do zapisania w pliku excela; Wyszukany zasób powinien być możliwy do edycji; Tworzenie nowego projektu z podaniem: numeru i nazwy, budżetu, marży oraz informacją opisową Nowy projekt powinien być rejestrowany z podaniem dat planowanego startu i planowanego końca oraz daty początkowej i końcowej; Dla rejestrowanego projektu powinna być możliwość wyboru i przypisania kategorii, statusu, fazy, osoby odpowiedzialnej, instytucji finansującej, grupy, klienta; Podczas rejestracji nowego projektu powinna być możliwość dodawania zadań do projektu z podaniem szczegółów zadania; Podczas rejestracji nowego projektu powinna być możliwość dodawania zasobów do projektu z podaniem szczegółów zasobu; Podczas rejestracji nowego projektu powinna być możliwość dodawania informacji o rozliczeniach do projektu z podaniem ich szczegółów; Podczas rejestracji nowego projektu powinna być możliwość dodawania kosztów do projektu z podaniem szczegółów kosztu, a w szczególności jego numeru, nazwy, konta i naliczonej sumy dla pozycji kosztowych; str. 12

13 ZP 21 ZP 22 ZP 23 ZP 24 ZP 25 ZP 26 ZP 27 ZP 28 ZP 29 ZP 30 ZP 31 ZP 32 ZP 33 ZP 34 ZP 35 ZP 36 ZP 37 ZP 38 ZP 39 Podczas rejestracji nowego projektu powinna być możliwość dodawania produktu do projektu z dostępnego katalogu produktów oraz podanie szczegółów produktu; Podczas rejestracji nowego projektu powinna być możliwość dodawania dokumentów do projektu ze wskazaniem kategorii dokumentu, wydarzenia, produktu oraz dodaniem załącznika Wyszukiwanie projektu powinno być możliwe po podaniu jego numeru, nazwy, planowego startu i końca, grupy, budżetu i klienta; Wyszukiwanie projektu powinno być możliwe po wybraniu przypisanych w bazie wartości statusu, fazy i kategorii projektu; Wyszukiwanie projektu powinno być możliwe z wyborem opcji czy aktywny; Wyświetlona lista wyników powinna być możliwa do zapisania w pliku excela; Wyświetlona lista wyników powinna być możliwa do edycji oraz podglądu dla wybranej pozycji; Po wybraniu wyszukanej pozycji projektu powinny być możliwe operacje edycji w wariantach rejestracji nowego projektu; Tworzenie rozliczenia z przypisaniem do projektu wraz z przypisanym statusem i typem; Dla tworzonego rozliczenia powinna być możliwość wpisania numeru, nazwy, planowanych dat dokumentu i płatności, dat dokumentu i płatności; Wyszukiwanie rozliczenia powinno być możliwe po podaniu jego numeru, nazwy, dat dokumentu oraz dat płatności; Wyszukiwanie rozliczenia powinno być możliwe po wybraniu i podaniu jego typu i statusu; Wyświetlona lista pozycji rozliczeń powinna być możliwa do zapisu w pliku excela; Wyświetlone pozycje rozliczeń powinny być możliwe do edycji oraz do podglądu; Wybrana do edycji pozycja rozliczenia podczas wyszukiwania powinna być możliwa do edycji wg danych rejestrujących nowe rozliczenie; Tworzenie nowego zadania z podaniem nazwy oraz przewidywanych dat rozpoczęcia i zakończenia, przewidywanym kosztem, rzeczywistymi datami rozpoczęcia i zakończenia; Dla tworzonego zadania powinna być możliwa do zaznaczenia flaga czy jest oszacowane, czy jest kamieniem milowym oraz czy jest aktywne; Dla tworzonego zadania powinna być możliwość wyboru i przypisania priorytetu, fazy, projektu, statusu oraz zadania nadrzędnego; Wyszukiwanie zadania powinno być możliwe po podaniu jego nazwy, nazwy projektu i zasobu; str. 13

14 ZP 40 ZP 41 ZP 42 CRM 1 CRM 2 CRM 3 CRM 4 CRM 5 CRM 6 CRM 7 CRM 8 CRM 9 CRM 10 CRM 11 CRM 12 CRM 13 CRM 14 Wyszukiwanie zadania powinno być możliwe po podaniu zakresów przewidywanych dat rozpoczęcia i zakończenia oraz rzeczywistych dat rozpoczęcia i zakończenia; Wyszukiwanie zadania powinno być możliwe po wybraniu z bazy fazy i statusu oraz flag czy jest aktywne oraz czy jest kamieniem milowym CRM Rejestracja nowego klienta w bazie klientów; Podczas rejestracji nowego klienta powinna być możliwość wyboru typu klienta spośród osoba fizyczna, osoba prawna. Dla wyboru typu osoba fizyczna powinna istnieć możliwość zarejestrowania imienia, nazwiska i numeru pesel, dla wyboru typu osoba prawna nazwy, regonu, nipu i krs; Powinna istnieć możliwość wyboru flagi klienta, trudności oraz klasyfikacji pkd; Powinna istnieć możliwość zapisu informacji o dokumencie klienta i jego numerze, oddziale i stanowisku oraz przypisanym haśle do kontaktów; Rejestracja klienta powinna umożliwiać zapis informacji o osobach związanych z klientem, jego adresem, nr telefonu, stroną www, , bankiem, wydanymi zgodami, wydarzeniami, produktami, dokumentami i ofertami; Rejestrowanie danych klienta powinno być rozszerzone o możliwość wprowadzania informacji o imieninach i urodzinach klienta z zaznaczeniem opcji w kalendarzu oraz z opisem profilu biznesowego i flagami opisującymi ryzyko np. sprawdzony, ryzykowny Wyszukiwanie informacji o kliencie powinno odbywać się na podstawie przypisanego i wybranego typu klienta, grupy klienta, flagi klienta oraz podanej nazwy klienta; Wyświetlona lista klientów powinna być zapisywana w formacie pliku excela; Wyszukane pozycje na liście klientów powinny być możliwe do edycji wg opcji dostępnych podczas rejestracji nowego klienta w bazie; Rejestracja nowego wydarzenia związanego z klientem; Powinna istnieć możliwość wyboru i przypisania kategorii wydarzenia wg: , faks, kartka, notatka, oferta, projekt, telefon, sms, spotkanie, szkolenie, zadanie, telekonferencja, wideokonferencja; Podczas rejestracji nowego wydarzenia powinna być możliwość wybrania i przypisania do wydarzenia priorytetu oraz wybranego z bazy klienta; Rejestrowane wydarzenie powinno być opisane przez miejsce, opis, daty początkową i końcową, uwagi oraz flagi oznaczające czy wydarzenie całodniowe, powtarzalne, prywatne, zakończone; Rejestrowane wydarzenie powinno mieć możliwość zaznaczenia w kalendarzu; str. 14

15 CRM 15 CRM 16 CRM 17 CRM 18 CRM 19 CRM 20 CRM 21 CRM 22 CRM 23 CRM 24 CRM 25 CRM 26 CRM 27 CRM 28 DOK 1 DOK 2 DOK 3 DOK 4 DOK 5 Wyszukiwanie wydarzenia powinno odbywać się na podstawie przypisanej i wybranej do wyszukania kategorii wg: , faks, kartka, notatka, oferta, projekt, telefon, sms, spotkanie, szkolenie, zadanie, telekonferencja, wideokonferencja; Wyszukiwanie wydarzenia powinno odbywać się wg kryterium wyszukiwania uwzględniającego daty początkowe i końcowe oraz opis i uwagi; Kryterium wyszukiwania wydarzenia powinno uwzględniać także flagi opisujące czy całodniowe, powtarzalne, prywatne, zakończone Lista wyszukanych wydarzeń powinna być możliwa do zapisu w pliku excela; Tworzenie nowego katalogu produktu; Podczas tworzenia powinna istnieć możliwość wyboru i przypisania z bazy kategorii produktu, typu, podtypu, statusu i fazy; Tworzenie nowej pozycji w katalogu produktu powinno także umożliwiać wybór i przypisanie jednostek walutowych, okresu obowiązywania, maintenance; Podczas tworzenia nowej pozycji w katalogu produktu powinna być możliwość zapisania nazwy, producenta, wersji, opłaty gwarancyjnej, nazwy i wartości jednostki, wartości sprzedaży oraz liczby klientów i konsultantów z poziomem wynagrodzenia; Tworzenie nowej pozycji powinno definiowane datami rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży, datami początku i końca, okresem obowiązywania i jego ilością; Dla pozycji tworzonego produktu powinna istnieć dodatkowa zakładka z możliwością dopisania informacji o właścicielu produktu, ofercie, kliencie i przypisanych dokumentach; Wyszukiwanie w katalogu produktów powinno odbywać się wg kryterium uwzględniającym pobieraną i przypisaną informacją o kategorii produktu, jego typie i podtypie oraz statusie; Kryterium wyszukiwania w katalogu produktu powinno uwzględniać wpisaną nazwę oraz daty sprzedaży i oferty; Wyświetlana lista z katalogu produktów powinna być możliwa do zapisu w pliku excela; Wyświetlone pozycje w wyniku wyszukiwania powinny być dostępne w trybie do edycji i podglądu. Dokumenty Tworzenie nowego katalogu w drzewie katalogów; Tworzenie nowego folderu powinno umożliwiać nadanie nazwy i opisu dla folderu; Tworzony folder powinien mieć możliwość umiejscawiania we wskazanym miejscu drzewa katalogu; Utworzony katalog powinien być możliwy do edycji; Utworzony katalog powinien być możliwy do usunięcia; str. 15

16 DOK 6 DOK 7 DOK 8 DOK 9 DOK 10 DOK 11 Powinna być możliwość nadawania uprawnień dla grup i użytkowników repozytorium dokumentów; W wybranym folderze w drzewie katalogów powinna być możliwość umieszczania wybranego dokumentu z dysku dokumentu; Dla zapisywanego dokumentu powinna istnieć możliwość wpisania nazwy własnej z opisem i datą wprowadzenia; Powinna być możliwość pobrania na dysk dokumentu z repozytorium dokumentów; Powinna istnieć możliwość edycji opisu dla wybranego dokumentu; Powinna istnieć możliwość blokowania dokumentu na czas edycji INT 1 INT 2 INT 3 INT 4 INT 5 INT 6 INT 7 INT 8 INT 9 INT 10 INT 11 INT 12 INT 13 INT 14 INT 15 INT 16 Integracja - Moduł integracyjny System umożliwia integrację pomiędzy systemami informatycznymi za pomocą różnych protokołów. System umożliwia wymianę komunikatów za pomocą standardu XML. System posiada mechanizmy jej rozszerzania oraz budowania własnych adapterów. System umożliwi routing oraz filtrowanie komunikatów XML. System posiada mechanizmy tworzenia połączeń do nowych źródeł danych (konektorów). System posiada mechanizm pozwalający na definiowanie konektorów wejściowych i wyjściowych. System posiada mechanizmy pozwalające na odzyskanie utraconych komunikatów System umożliwia skalowanie oraz rekon gurację. System umożliwia osadzanie nowych procesów integracyjnych bez zatrzymywanie już działających, niepowiązanych procesów. System posiada mechanizmy przekształceń danych z jednego formatu na inny. System posiada mechanizmy umożliwiające tworzenie własnych elementów komunikacji z integrowanymi systemami (adapterów). System umożliwia szyfrowanie i podpisywanie komunikatów XML. System wspiera następujące mechanizmy komunikacji: (1) pliki o określonej strukturze, (2) HTTP/HTTPS, (3) Web Services, System posiada mechanizmy zapisu i odzyskiwania przesyłanych komunikatów w przypadku awarii. System posiada mechanizmy persystencji komunikatów tak by możliwe było ich odzyskanie w przypadku awarii. System umożliwia routing komunikatów, oparty na treści dokumentów XML i regułach biznesowych. str. 16

17 INT 17 INT 18 INT 19 INT 20 INT 21 System umożliwia filtrowanie komunikatów na podstawie zawartości, przy wykorzystaniu parametrów definiowanych Poszczególne kroki procesu biznesowego odnotowywane będą w logach. System wspiera następujące mechanizmy komunikacji: FTP, SMTP/POP3,HTTP,HTTPS Platforma Integracyjna zapewnia komunikację z wykorzystaniem co najmniej standardów: WS-Addressing, WS-Security. System umożliwia gromadzenie dla zadań zawartych procedurach informacji statystycznych pozwalających na ocenę efektywności jej realizacji. Wdrożenie procedury w systemie nie wymaga ręcznego przenoszenia lub modyfikowania plików. Silnik Procesów zapewnia funkcjonalność: (1) wykonywanie procesów warunkowych, natychmiastowych i odroczonych, (2) zatrzymanie, wznowienie, przerwanie, (3) dodanie, wyłączenie, modyfikacja procesu..... Czytelny podpis lub pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy str. 17

str. 1 Toruń,23/kwietnia/2015 roku

str. 1 Toruń,23/kwietnia/2015 roku Toruń,23/kwietnia/2015 roku Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan zaprasza do składania ofert na wykonanie Platformy Informacyjnej Klastra w ramach projektu Wdrożenie I etapu Strategii Klastra

Bardziej szczegółowo

str. 1 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - funkcjonalność PIK Wykonawca SPEŁNIA

str. 1 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - funkcjonalność PIK Wykonawca SPEŁNIA SPEŁNIA Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - funkcjonalność PIK Wykonawca Lp. Funkcjonalność Zamawiający OGL 1 System powinien byd oparty na technologii java System umożliwia tworzenie i dowolnej ilości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/06/2015- III i V

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/06/2015- III i V Toruń, 01 /czerwiec/2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/06/2015- III i V Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan oraz uczestnicy przedsięwzięcia zapraszają do składania ofert przez Wykonawców

Bardziej szczegółowo

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia:

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia: Bydgoszcz, dnia 30.10.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3. o wartości poniżej14.000 euro na realizację szkoleń pt: PODSTAWOWE NARZĘDZIA LEAN dla uczestników projektu Akademia Jabil a. Kompetencje i wiedza personelu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGI SERWISU BIEŻĄCEGO I DOSTOSOWAWCZEGO PORTALU POLSKIEJ INSTYTUCJI ŁĄCZNIKOWEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGI SERWISU BIEŻĄCEGO I DOSTOSOWAWCZEGO PORTALU POLSKIEJ INSTYTUCJI ŁĄCZNIKOWEJ Znak sprawy: AZP 2611-55/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGI SERWISU BIEŻĄCEGO I DOSTOSOWAWCZEGO PORTALU POLSKIEJ INSTYTUCJI ŁĄCZNIKOWEJ 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4847/JP/10 na przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4847/JP/10 na przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl Warszawa, dnia 20.10.2010 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4847/JP/10 na przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu KAIZEN Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, 2011-04-21 Zatwierdzam: dr inż. Tomasz Schweitzer Prezes PKN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa dn. 2015-07-07

Warszawa dn. 2015-07-07 Warszawa dn. 2015-07-07 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nieograniczonego na: NR SPRAWY ZP-05-15-WIŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nieograniczonego na: NR SPRAWY ZP-05-15-WIŁ WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe tel. 261 885 555, fax 261 885 589 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 022 685 26 89, fax. 022 685 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 54/ZP/14 Warszawa 23.01.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 82/ZP/2013 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, 2012-05-24 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 47/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SYSTEMU DO OCHRONY PRZED WYCIEKIEM INFORMACJI W CENTRALI NFZ WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SYSTEMU DO OCHRONY PRZED WYCIEKIEM INFORMACJI W CENTRALI NFZ WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM Znak sprawy: AZP 2611 32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SYSTEMU DO OCHRONY PRZED WYCIEKIEM INFORMACJI W CENTRALI NFZ WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 3/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa. 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA LICENCJI OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA LICENCJI OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 114/118 tel./fax.: (044) 7327445 NIP: 6570234850, Regon: 140700034 Znak postępowania: ZP 02/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA CUPT Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 852 689, fax 261 852 715 NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 28/ZP/15 Warszawa 12.08.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. na realizację zamówienia. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. na realizację zamówienia. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Opracowanie narzędzia prognozowania popytu na pracę w ujęciu globalnym w wersji do zamieszczenia na

Bardziej szczegółowo

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego Or.A.0722/4/14. Sposób komunikowania się z Wykonawcami:

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego Or.A.0722/4/14. Sposób komunikowania się z Wykonawcami: Zapytanie ofertowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Postępowanie w sprawie wyłonienia Wykonawcy zamówienia Informatyczna platforma konsultacji społecznych w ramach realizacji Projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) DOSTAWA SYSTEMU POCZTY ELEKTRONICZNEJ DLA IPN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) DOSTAWA SYSTEMU POCZTY ELEKTRONICZNEJ DLA IPN ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo