Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 grudnia 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1565 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 grudnia 2013 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Ustala się wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej oraz pielęgniarki i położnej ubezpieczenia zdrowotnego, o której mowa w art. 5 pkt 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 3) ), wraz z określeniem: 1) limitów ich finansowania ze środków publicznych i wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie, 2) kryteriów ich przyznawania, 3) okresów użytkowania, 4) limitów cen ich napraw stanowiący załącznik do rozporządzenia Wyrób medyczny oraz środek pomocniczy, w stosunku do którego uprawnienie do zaopatrzenia zostało potwierdzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być wydany, po tym dniu, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2014 r. 2. Do okresu użytkowania i limitu cen naprawy wyrobu medycznego oraz środka pomocniczego, który został wydany przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z dotychczasowymi przepisami, użytkowanego po tym dniu, stosuje się te przepisy. Okres użytkowania jest liczony od daty potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego albo środka pomocniczego. 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 4) Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz 1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej zdrowie, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz i Nr 284, poz. 1672). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 95 i 742 oraz z 2013 r. poz. 766 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz i Nr 257, poz i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 154, 879, 983 i ) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. Nr 139, poz. 1141, z 2010 r. Nr 31, poz. 166 oraz z 2011 r. Nr 23, poz. 127), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 95 i 742 oraz z 2013 r. poz. 766 i 1290).

2 Dziennik Ustaw 2 Poz orządzenia Ministra Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. (poz. 1565) WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE WYR W YC Y W W N H ZLECENI Lp. Wyroby medyczne Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne Limit finansowania ze środków publicznych Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych* Kryteria przyznawania Okres użytkowania** Limit cen napraw Grupa A Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy*** Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego obuwia Proteza uzupełniająca stopę ortopedii i traumatologii 200 zł 0% raz na 2 lata 0 zł 600 zł 0% raz na 2 lata 0 zł ogólnej 3. Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym naczyniowej amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopy 1800 zł 0% raz na 3 lata 540 zł rehabilitacji w chorobach

3 Dziennik Ustaw 3 Poz Grupa B Grupa C Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie podudzia*** Proteza tymczasowa podudzia Proteza ostateczna skorupowa podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego Proteza ostateczna modularna podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego Proteza ostateczna skorupowa podudzia Proteza ostateczna modularna podudzia Wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia Wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia ortopedii i traumatologii ogólnej naczyniowej rehabilitacji w chorobach 900 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudzia, w przypadku protezy ostatecznej z tuleją udową krótki, niestabilny kikut jednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną 2800 zł 0% raz na 3 lata 840 zł 4500 zł 0% raz na 3 lata 1350 zł 1800 zł 0% raz na 3 lata 540 zł 3500 zł 0% raz na 3 lata 1050 zł 500 zł 0% 1500 zł 0% zaopatrzenie w protezę tymczasową podudzia zaopatrzenie w protezę ostateczną podudzia 1800 zł 0% niedorozwój kończyny raz w okresie użytkowania protezy raz w okresie użytkowania protezy raz na 3 lata, u dorosłych przy skróceniu powyżej 9 cm jeżeli nie można wyrównać obuwiem ortopedycznym 0 zł 0 zł 0 zł 540 zł Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie uda*** Proteza tymczasowa w obrębie uda Proteza ostateczna skorupowa w obrębie uda Proteza ostateczna modularna w obrębie uda Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda ortopedii i traumatologii ogólnej 1600 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda jednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną 3000 zł 0% raz na 3 lata 900 zł 5500 zł 0% raz na 3 lata 1650 zł 5000 zł 0% 0 zł niedorozwój kończyny raz na 3 lata 1500 zł

4 Dziennik Ustaw 4 Poz Grupa D Wymiana leja w protezie tymczasowej uda naczyniowej 500 zł 0% zaopatrzenie w protezę tymczasową uda raz w okresie użytkowania protezy, potwierdzone wskazaniami medycznymi 0 zł Wymiana leja w protezie ostatecznej uda rehabilitacji w chorobach 2000 zł 0% zaopatrzenie w protezę ostateczną uda raz w okresie użytkowania protezy, potwierdzone wskazaniami medycznymi 0 zł Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju kończyny*** Proteza ostateczna skorupowa z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym Proteza ostateczna modularna z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym ortopedii i traumatologii ogólnej naczyniowej 6000 zł 0% 7500 zł 0% amputacja lub wyłuszczenie w stawie biodrowym lub wrodzony brak kończyny amputacja lub wyłuszczenie w stawie biodrowym lub wrodzony brak kończyn raz na 3 lata 1800 zł raz na 3 lata 2250 zł Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym rehabilitacji w chorobach 2000 zł 0% zaopatrzenie w protezę ostateczną z koszem biodrowym raz w okresie użytkowania, potwierdzone wskazaniami medycznymi 0 zł

5 Dziennik Ustaw 5 Poz Grupa E. 21. Grupa F Protezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie ręki*** ortopedii i traumatologii ogólnej Proteza kosmetyczna w obrębie ręki naczyniowej 800 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie ręki raz na 3 lata 240 zł rehabilitacji w chorobach Protezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie przedramienia*** Proteza kosmetyczna w obrębie przedramienia Proteza robocza z końcówką ortopedii i traumatologii roboczą w obrębie przedramienia ogólnej 1200 zł 0% raz na 3 lata 360 zł amputacja lub wrodzony brak w 2800 zł 0% obrębie przedramienia raz na 3 lata 840 zł

6 Dziennik Ustaw 6 Poz Grupa G naczyniowej rehabilitacji w chorobach Protezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie ramienia*** Proteza kosmetyczna w obrębie ramienia Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego ortopedii i traumatologii 2400 zł 0% raz na 3 lata 720 zł 4000 zł 0% raz na 3 lata 1200 zł 3000 zł 0% raz na 3 lata 900 zł ogólnej Proteza robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego naczyniowej amputacja lub wrodzony brak w obrębie ramienia 4600 zł 0% raz na 3 lata 1380 zł rehabilitacji w chorobach

7 Dziennik Ustaw 7 Poz Grupa H Ortezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie*** Orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO) Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu DAFO lub GRAFO) Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO) w dziedzinie reumatologii Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu HKAFO) ortopedii i traumatologii Orteza odciążająca kończynę dolną ogólnej Orteza reciprokalna z umożliwieniem ruchu w stawach skokowych i kolanowych rehabilitacji w chorobach 400 zł 500 zł raz na 3 lata 120 zł dysfunkcja kończyny raz na 3 lata 150 zł dolnej 800 zł 2500 zł dysfunkcja kończyn dolnych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w ortezę reciprokalną) raz na 3 lata 240 zł raz na 3 lata 750 zł 1000 zł dysfunkcja kończyny dolnej raz na 3 lata 300 zł 3000 zł 0% parapareza wiotka; przepukliny oponowordzeniowe z poziomem uszkodzenia od TH12 do L4; rdzeniowy zanik mięśni; dystrofie mięśniowe z zachowaną funkcją kończyn górnych możliwą do wykorzystania w celach podpórczych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w ortezę z ujęciem obręczy biodrowej, ud, goleni i stóp - typu HKAFO) raz na 3 lata dla dzieci do ukończenia zł

8 Dziennik Ustaw 8 Poz Grupa I. Wyposażenie dodatkowe do ortez kończyn dolnych 34. Pas biodrowy z szyną lub szynami w dziedzinie reumatologii 280 zł ortopedii i traumatologii 35. Kosz biodrowy ogólnej 400 zł rehabilitacji w chorobach Grupa J. Ortezy kończyn dolnych produkowane seryjnie*** (z wyłączeniem opasek elastycznych) Orteza stabilizująca staw skokowy Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i 200 zł 300 zł dysfunkcje kończyn dolnych dysfunkcja kończyny dolnej raz na 3 lata 84 zł raz na 3 lata 120 zł

9 Dziennik Ustaw 9 Poz stopę Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, z regulacją zakresu ruchomości Orteza jednostronna lub obustronna unieruchamiająca lub stabilizująca staw biodrowy z regulowanym kątem zgięcia lub odwiedzenia w dziedzinie reumatologii ortopedii i traumatologii ogólnej 41. Szyna typu Saint-Germain 50 zł 0% Szyna Denis-Browna z obuwiem Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia w stawie kolanowym rehabilitacji w chorobach 350 zł 700 zł 1450 zł 200 zł 0% 800 zł dysfunkcja kończyny dolnej według wskazań medycznych dla dzieci do ukończenia 5. roku życia według wskazań medycznych dla dzieci do ukończenia 3. roku życia 0 zł 0 zł 44. Orteza odwodząca do leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego 100 zł 0% dysplazja stawu biodrowego według wskazań medycznych dla dzieci do ukończenia 2. roku życia 0 zł Grupa K. Ortezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie*** Orteza na rękę i przedramię Orteza przedramienno ramienna z ujęciem ręki w dziedzinie reumatologii 250 zł 400 zł dysfunkcja kończyny górnej raz na 3 lata 75 zł raz na 3 lata 120 zł

10 Dziennik Ustaw 10 Poz Grupa L ortopedii i traumatologii ogólnej rehabilitacji w chorobach Ortezy kończyn górnych produkowane seryjnie*** (z wyłączeniem opasek elastycznych) Orteza ręki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera) 160 zł dysfunkcja ręki Orteza na rękę i przedramię Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez w dziedzinie reumatologii ortopedii i traumatologii 250 zł 600 zł dysfunkcja kończyny górnej dysfunkcja stawu łokciowego

11 Dziennik Ustaw 11 Poz ogólnej 50. Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez Orteza na ramię i bark (z wyłączeniem temblaków i ortez typu Dessault ) Orteza na ramię i bark typu Dessault rehabilitacji w chorobach 53. Orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia Grupa Ł. Gorsety ortopedyczne wykonywane na zamówienie*** w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii 54. Gorset odciążającostabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta) w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów w dziedzinie onkologii i hematologii 300 zł 250 zł 150 zł 600 zł 700 zł stany pourazowe; stany pooperacyjne stawu barkowego; zespoły bólowe barku dysfunkcja kręgosłupa raz na 3 lata w przypadku braku możliwości doboru wyrobu seryjnego 210 zł

12 Dziennik Ustaw 12 Poz Gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfoz Orteza tułowia lędźwiowokrzyżowa ortopedii i traumatologii rehabilitacji w chorobach ortopedii i traumatologii rehabilitacji w chorobach w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów w dziedzinie onkologii i hematologii 1600 zł 0% 400 zł skolioza o kącie skrzywienia co najmniej 20º kąta Cobba; pogłębiona kyfoza odcinka piersiowego dysfunkcja kręgosłupa dla dzieci do roku życia, nie częściej niż raz na 6 miesięcy, według wskazań medycznych; domodelowanie gorsetu według wskazań medycznych w trakcie jego użytkowania raz na 3 lata w przypadku braku możliwości doboru wyrobu seryjnego 0 zł 120 zł

13 Dziennik Ustaw 13 Poz ortopedii i traumatologii rehabilitacji w chorobach Grupa M. Gorsety i ortezy ortopedyczne tułowia i szyi produkowane seryjnie*** 57. Gorset stabilizującounieruchamiający w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii 260 zł 58. Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicę 100 zł Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinami Orteza (sznurówka) lędźwiowo krzyżowa ze stalkami lub fiszbinami w dziedzinie reumatologii w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów w dziedzinie onkologii i hematologii 400 zł 200 zł Kołnierz sztywny Kołnierz półsztywny Półgorsetowa orteza szyjna ortopedii i traumatologii ogólnej 80 zł 35 zł 200 zł dysfunkcja kręgosłupa w następstwie schorzeń i urazów zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowokrzyżowego; rozejście spojenia łonowego dysfunkcja obejmująca odcinek L-S kręgosłupa oraz co najmniej kręgi Th11 i Th12 kręgosłupa (zespoły bólowe w odcinku lędźwiowym i piersiowym) dysfunkcja obejmująca odcinek L-S kręgosłupa (zespoły bólowe w odcinku lędźwiowym) dysfunkcja kręgosłupa szyjnego ze zmianami strukturalnymi zespoły bólowe odcinka kręgosłupa szyjnego niestabilność odcinka kręgosłupa szyjnego

14 Dziennik Ustaw 14 Poz Grupa N rehabilitacji w chorobach Obuwie ortopedyczne wykonywane na zamówienie*** But na stopę o różnym zniekształceniu But wyrównujący skrócenie kończyny dolnej w dziedzinie reumatologii But przy amputacji w obrębie stopy But do ortezy obejmującej stopę ortopedii i traumatologii ogólnej But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę w dziedzinie diabetologii 155 zł 210 zł 155 zł 210 zł 100 zł kryteria przyznawania zgodnie z opisem**** raz na 6 miesięcy 0 zł 30% dorośli raz na rok 0 zł raz na 6 miesięcy 0 zł 30% dorośli raz na rok 0 zł raz na 6 miesięcy 0 zł 30% dorośli raz na rok 0 zł zaopatrzenie w wykonywaną na zamówienie i połączoną z butem ortezę stabilizującą, odciążającą, korekcyjną lub unieruchamiającą kończynę dolną raz na 6 miesięcy 0 zł 30% dorośli raz na rok 0 zł raz na 6 miesięcy 0 zł but do pary 30% dorośli raz na rok 0 zł

15 Dziennik Ustaw 15 Poz Grupa O Grupa P rehabilitacji w chorobach Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie Rękaw uciskowy płaskodziany z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 20 mmhg rehabilitacji w chorobach narządu ruchu w dziedzinie angiologii Nogawica uciskowa płaskodziana z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 30 mmhg naczyniowej rehabilitacji w chorobach narządu ruchu w dziedzinie angiologii naczyniowej Wyroby medyczne wykonywane seryjnie Soczewka okularowa korekcyjna do bliży w dziedzinie okulistyki Soczewka okularowa korekcyjna do dali Soczewka okularowa korekcyjna do bliży 400 zł 30% po przebytej rehabilitacji, podczas której leczono obrzęki limfatyczne pierwotne i wtórne II, III i IV stopnia raz na rok 0 zł 800 zł 30% po przebytej rehabilitacji, podczas której leczono obrzęki limfatyczne pierwotne i wtórne II, III i IV stopnia raz na rok 0 zł 25 zł wady wzroku wymagające korekcji sfera do ± 6,00 dptr i cylinder do ± 2,00 dptr według wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy 30% dorośli raz na 2 lata 0 zł 50 zł wady wzroku wymagające korekcji sfera od ± 6,25 dptr i cylinder od 0,00 według wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy

16 Dziennik Ustaw 16 Poz Soczewka okularowa korekcyjna do dali 30% dorośli dptr; sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną raz na 2 lata Soczewka kontaktowa 500 zł twarda Soczewka kontaktowa miękka 150 zł 30% stożek rogówki; anizometropia powyżej 4 dptr; afakia raz na rok 77. Epiproteza oka 800 zł 0% zmiany wielkości i kształtu gałki ocznej wymagające uzupełnienia epiprotezą dzieci do ukończenia 18. według wskazań medycznych, dorośli raz na 5 lat 78. Proteza oka 700 zł 0% brak gałki ocznej 79. Lupa 80 zł raz na 3 lata 80. Monookular 350 zł raz na 5 lat umożliwienie obserwacji jednoocznej lub dwuocznej przedmiotów bliskich i dalekich osobom niedowidzącym przy chorobach siatkówki lub osobom niedowidzącym, gdy ostrość wzroku po korekcji w lepszym oku nie przekracza 81. Okulary lupowe 350 zł raz na 5 lat 0% Okulary lornetkowe do bliży Okulary lornetkowe do dali Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne przy jednostronnym ubytku słuchu, albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne przy obustronnym ubytku słuchu w dziedzinie audiologii i foniatrii w dziedzinie audiologii w dziedzinie otolaryngologii w dziedzinie otolaryngologii w dziedzinie otorynolaryngologii 350zł raz na 5 lat 350 zł Vis 0,3 raz na 5 lat niepełnosprawność słuchowa(przekraczają 2000 zł ca wartość 30 db) dla 0% za sztukę pacjentów do ukończenia 26. roku życia 1000 zł za sztukę 30% niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu(przekraczająca wartość 40 db)dla pacjentów powyżej zł raz na 5 lat 0 zł w dziedzinie otorynolaryngologii

17 Dziennik Ustaw 17 Poz Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne przy jednostronnym ubytku słuchu, albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne przy obustronnym ubytku słuchu; z wyłączeniem aparatów słuchowych mocowanych na stałe Wkładka uszna wykonana indywidualnie w dziedzinie laryngologii w dziedzinie audiologii i foniatrii w dziedzinie audiologii w dziedzinie otolaryngologii w dziedzinie otolaryngologii w dziedzinie otorynolaryngologii w dziedzinie otorynolaryngologii w dziedzinie laryngologii w dziedzinie audiologii i foniatrii w dziedzinie audiologii w dziedzinie otolaryngologii w dziedzinie otolaryngologii w dziedzinie otorynolaryngologii w dziedzinie otorynolaryngologii w dziedzinie laryngologii 1800 zł za sztukę 1800 zł za sztukę 60 zł za sztukę 50 zł za sztukę 0% 30% 0% 0% niepełnosprawność słuchowa(przekraczają ca wartość 30 db) dla pacjentów do ukończenia 26. roku życia niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu(przekraczająca wartość 40 db)dla pacjentów powyżej 26. pacjenci do ukończenia 26. roku życia wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, które dodatkowo wymagają używania wkładki usznej pacjenci powyżej 26. wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, które dodatkowo wymagają używania wkładki usznej raz na 5 lat 0 zł każdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarza 0 zł raz na 5 lat 0 zł

18 Dziennik Ustaw 18 Poz Systemy wspomagające słyszenie Krtań elektroniczna (aparat wspomagający mowę) w dziedzinie audiologii i foniatrii w dziedzinie audiologii w dziedzinie otolaryngologii w dziedzinie otolaryngologii w dziedzinie otorynolaryngologii w dziedzinie otorynolaryngologii w dziedzinie laryngologii w dziedzinie otolaryngologii lub laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii ogólnej w dziedzinie audiologii i foniatrii w dziedzinie audiologii 5500 zł 50% 1600 zł 0% wady słuchu utrudniające lub ograniczające zrozumienie mowy dla pacjentów do ukończenia 26. roku życia stan po usunięciu krtani z powodu nowotworu; stan po ciężkich urazach krtani raz na 5 lat 0 zł raz na 5 lat 0 zł

19 Dziennik Ustaw 19 Poz Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg w dziedzinie foniatrii w dziedzinie otolaryngologii w dziedzinie otorynolaryngologii w dziedzinie otorynolaryngologii w dziedzinie laryngologii w dziedzinie otolaryngologii lub laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii ogólnej Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń w dziedzinie anestezjologii 150 zł 0% tracheostomia raz na rok 0 zł 0,80 zł za sztukę 0% schorzenia wymagające odsysania górnych raz na miesiąc 0 zł

20 Dziennik Ustaw 20 Poz oddechowych do 180 sztuk w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci w dziedzinie ftyzjatrii lub ftyzjatrii ogólnej lub neurologii w dziedzinie laryngologiilekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer ubezpieczenia zdrowotnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie dróg oddechowych

21 Dziennik Ustaw 21 Poz Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 sztuk (obejmujące wkłucie, łącznik i dren) art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 3 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej w dziedzinie diabetologii w dziedzinie pediatrii w dziedzinie endokrynologii i diabetologii w dziedzinie endokrynologii Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 3 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej w dziedzinie diabetologii w dziedzinie chorób wewnętrznych w dziedzinie endokrynologii Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 3 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej w dziedzinie diabetologii w dziedzinie położnictwa i ginekologii 30 zł za sztukę 0% pacjenci do ukończenia 26., zgodnie z zaleceniami lekarza 30% pacjenci powyżej 26. roku życia, zgodnie z zaleceniami lekarza 0% kobiety ciężarne, zgodnie z zaleceniami lekarza leczenie cukrzycy typu I przy pomocy pompy insulinowej raz na miesiąc 0 zł

22 Dziennik Ustaw 22 Poz Proteza piersi 93. Peruka w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 3 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej ogólnej w dziedzinie onkologii klinicznej w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów w dziedzinie ginekologii w dziedzinie ginekologii w dziedzinie radioterapii rehabilitacji w chorobach narządu ruchu ogólnej 280 zł 0% 250 zł 0% operacyjne leczenie nowotworów piersi; wady rozwojowe; urazy w przebiegu leczenia chorób nowotworowych; przy trwałym uszkodzeniu głowy w wyniku urazu lub oparzeń; choroby powodujące trwałą utratę włosów raz na 2 lata 0 zł raz na rok 0 zł

23 Dziennik Ustaw 23 Poz Cewniki zewnętrzne do 30 sztuk w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów w dziedzinie ginekologii w dziedzinie radioterapii w dziedzinie dermatologii i wenerologii w dziedzinie onkologii i hematologii w dziedzinie hematologii ogólnej lub neurologii w dziedzinie urologii lub urologii w dziedzinie geriatrii Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer ubezpieczenia zdrowotnego Lekarz spełniający wymagania do 4 zł za sztukę 30% choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych na prącie raz na miesiąc 0 zł

24 Dziennik Ustaw 24 Poz Cewniki urologiczne do 4 sztuk wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej ogólnej w dziedzinie geriatrii lub neurologii Lekarz ze specjalizacją w zakresie urologii lub urologii Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer ubezpieczenia zdrowotnego Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie 4 zł za sztukę 30% choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego raz na miesiąc 0 zł

25 Dziennik Ustaw 25 Poz Cewniki jednorazowe urologiczne do 180 sztuk miesięcznie lub w równowartości ich kosztu jednorazowe hydrofilowe cewniki urologiczne art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej ogólnej lub neurologii Lekarz ze specjalizacją w zakresie urologii lub urologii Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer ubezpieczenia zdrowotnego Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń 0,80 zł za sztukę 30% choroby wymagające wielokrotnego cewnikowania pęcherza moczowego raz na miesiąc 0 zł

26 Dziennik Ustaw 26 Poz Worki do zbiórki moczu z odpływem do 12 sztuk Worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrostomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące itp.) Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej Lekarz ze specjalizacją w zakresie urologii lub urologii lub neurologii Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer ubezpieczenia zdrowotnego Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej w dziedzinie urologii lub urologii lub neurologii w dziedzinie nefrologii ogólnej 6,50 zł za sztukę 0% 120 zł 0% choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego; choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych; nadpęcherzowe odprowadzenie moczu (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrotomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny) nefrostomia (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w worki do zbiórki moczu z odpływem do 12 sztuk) raz na miesiąc 0 zł raz na miesiąc 0zł

27 Dziennik Ustaw 27 Poz Worki stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk w systemie jednoczęściowym lub w równowartości ich kosztu worki i płytki w systemie dwuczęściowym lub inny sprzęt stomijny: zestawy irygacyjne, nocne zbiorniki na mocz, pasty, pudry oraz paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer ubezpieczenia zdrowotnego Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej ogólnej w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej 400 zł 300 zł 480 zł 0% stomia na jelicie cienkim (ileostomia) stomia na jelicie grubym (kolostomia) stomia na układzie moczowym (urostomia) raz na miesiąc 0 zł

28 Dziennik Ustaw 28 Poz Pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie majtki chłonne do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie podkłady do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie wkłady anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie Pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie majtki chłonne do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie podkłady do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie wkłady anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie Felczer ubezpieczenia zdrowotnego W przypadku urostomii także w dziedzinie urologii lub urologii Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 12 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej ogólnej w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii w dziedzinie geriatrii 77 zł 0% 90 zł 30% choroba nowotworowa przebiegająca w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy krzyżowej; przetoki nowotworowe lub popromienne; nietrzymanie stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych neurogenne i nieneurogenne nietrzymania moczu lub stolca (z wyłączeniem wysiłkowego nietrzymania moczu) i występowanie co najmniej jednego z kryteriów: - głębokie upośledzenie raz na miesiąc 0 zł raz na miesiąc 0 zł

29 Dziennik Ustaw 29 Poz Aparat z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (obejmujący aparat, maskę twarzową lub nosową oraz sprężarkę) Nebulizator (generator aerozolu)lub głowica do inhalatora membranowego Sprężarka powietrza lub inhalator membranowy Sprzęt do indywidualnej fizjoterapii układu w dziedzinie ginekologii lub neurologii w dziedzinie urologii lub urologii Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń Felczer ubezpieczenia zdrowotnego Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 12 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci w dziedzinie ftyzjatrii lub ftyzjatrii w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci w dziedzinie ftyzjatrii lub ftyzjatrii Lekarz podstawowej opieki 2100 zł 150 zł 0% 800 zł 0% 200 zł 0% umysłowe, - zespoły otępienne o różnej etiologii, - wady wrodzone i choroby układu nerwowego, trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, - wady wrodzone dolnych dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu, - jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu, - jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie układu pokarmowego będące przyczyną nietrzymania stolca obturacyjny bezdech senny mukowiscydozą; pierwotna dyskineza rzęsek mukowiscydozą; pierwotna dyskineza rzęsek chorzy na mukowiscydozę powyżej raz na 5 lat 0 zł raz na 6 miesięcy 0 zł raz na 4 lata 0 zł raz na 2 lata 0 zł

30 Dziennik Ustaw 30 Poz oddechowego urządzenia do drenażu, wytwarzające podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe Pończocha kikutowa - po pełnej amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy do 12 sztuk Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie podudzia do 12 sztuk Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie uda do 12 sztuk Majteczki - po wyłuszczeniu lub w przypadku wrodzonego braku w stawie biodrowym do 12 sztuk Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie przedramienia do 12 sztuk Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie ramienia do 12 sztuk Pończocha kikutowa - po pełnej amputacji lub w przypadku braku kończyny górnej do 12 sztuk Pas przepuklinowy pachwinowy jednostronny Pas przepuklinowy pachwinowy obustronny zdrowotnej Felczer ubezpieczenia zdrowotnego ogólnej ortopedii i traumatologii narządu ruchu Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer ubezpieczenia zdrowotnego rehabilitacji w chorobach narządu ruchu ogólnej 220 zł 0% 240 zł 0% 240 zł 0% 360 zł 0% 180 zł 0% 120 zł 0% 144 zł 0% 115. Pas brzuszny 100 zł 30% w dziedzinie geriatrii zł 30% Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i 80 zł 30% 100 zł 30% 4. ; chorzy na pierwotną dyskinezę rzęsek powyżej 4. amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopy amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudzia amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda amputacja lub wrodzony brak w obrębie kończyny dolnej amputacja lub wrodzony brak w obrębie przedramienia amputacja lub wrodzony brak w obrębie ramienia amputacja lub wrodzony brak w obrębie kończyny górnej przepuklina pachwinowa jednostronna przepuklina pachwinowa obustronna przepuklina powłok jamy brzusznej paraplegia; tetraplegia; inne choroby wymagające stałego użytkowania poduszki raz na rok 0 zł raz na rok 0 zł raz na rok 0 zł raz na rok 0 zł raz na rok 0 zł raz na rok 0 zł raz na rok 0 zł raz na rok 0 zł raz na rok 0 zł raz na rok 0 zł raz na 2 lata 0 zł

31 Dziennik Ustaw 31 Poz neurotraumatologii Materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych) Kula łokciowa ze stopniową regulacją Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu lub neurologii ortopedii i traumatologii narządu ruchu 121. Trójnóg albo czwórnóg w dziedzinie reumatologii 75 zł 30% Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej 400 zł 30% 30 zł 30% 140 zł 30% 120. Kula pachowa 40 zł 30% 122. Laska dla niewidomych (biała) 100 zł 0% ogólnej 123. Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu 240 zł 30% Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, a w przypadku lasek dla niewidomych także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki Felczer ubezpieczenia zdrowotnego 124. Balkonik specjalny dla dzieci z odciążeniem tułowia, umożliwiający przemieszczanie się 600 zł 0% przeciwodleżynowej paraplegia; tetraplegia; inne trwałe choroby wymagające stałego przebywania w łóżku trwała dysfunkcja chodu trwała dysfunkcja chodu i zaburzenia czynności chwytnej ręki trwała dysfunkcja chodu trwała dysfunkcja chodu osoby niewidome i niedowidzące trwała dysfunkcja chodu dzieci od 3. do roku życia wymagające wspomagania chodu z odciążeniem tułowia (z wyłączeniem raz na 6 miesięcy 0 zł raz na 5 lat 0 zł

32 Dziennik Ustaw 32 Poz Pionizator 126. Urządzenie multifunkcyjne: funkcja pionizacji, stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej z funkcją transportową 127. Wózek inwalidzki ręczny 128. Wózek inwalidzki dziecięcy 129. Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub neurologii rehabilitacji w chorobach narządu ruchu rehabilitacji w chorobach narządu ruchu rehabilitacji w chorobach narządu ruchu w dziedzinie geriatrii ogólnej w dziedzinie reumatologii 2000 zł 0% 3200 zł 0% 600 zł 0% 1700 zł 0% jednoczesnego zaopatrzenia w pionizator) schorzenia wymagające pionizacji ze stabilizacją tułowia, obręczy biodrowej i kończyn dolnych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w balkonik specjalny) Dzieci do ukończenia schorzenia wymagające pionizacji ze stabilizacją tułowia, obręczy biodrowej i kończyn dolnych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w balkonik specjalny i pionizator) trwałe ograniczenie samodzielnego chodzenia trwałe ograniczenie zdolności samodzielnego chodzenia dla dzieci od 3. do ukończenia 18. trwałe ograniczenie samodzielnego chodzenia dla osób dorosłych samodzielnie poruszających się na wózku (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wózek raz na 5 lat 600 zł raz na 5 lat 960 zł raz na 5 lat 180 zł raz na 3 lata 180 zł raz na 4 lata 510 zł

33 Dziennik Ustaw 33 Poz Wózek inwalidzki specjalny (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) ortopedii i traumatologii narządu ruchu rehabilitacji w chorobach narządu ruchu w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii w dziedzinie onkologii klinicznej w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów w dziedzinie reumatologii ortopedii i traumatologii narządu ruchu 3000 zł 0% inwalidzki specjalny) trwałe ograniczenie zdolności samodzielnego chodzenia dla dzieci od 3. do ukończenia 18. samodzielnie poruszających się na wózku (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wózek inwalidzki specjalny dziecięcy) przy porażeniach i niedowładach trzy lub czterokończynowych; przy porażeniach dwukończynowych jednostronnych lub skrzyżowanych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku) dzieci od 2. do roku życia przy porażeniach i niedowładach trzy lub czterokończynowych; przy porażeniach dwukończynowych jednostronnych lub skrzyżowanych raz na 3 lata 510 zł raz na 4 lata 900 zł raz na 3 lata

34 Dziennik Ustaw 34 Poz rehabilitacji w chorobach narządu ruchu 132. Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę 700 zł 0% ortopedii i traumatologii narządu ruchu 133. Pełzak do raczkowania rehabilitacji w chorobach narządu ruchu 120 zł 0% (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku) Dzieci do ukończenia trwałe choroby uniemożliwiające samodzielne utrzymanie prawidłowej postawy ciała oraz stany wymagające stabilizacji pleców i głowy(pełnokontaktowe go oparcia tułowia siedząc oraz stabilizacji głowy) niedowłady mięśniowe u dzieci raz na 2 lata 0 zł raz na 2 lata 0 zł

35 Dziennik Ustaw 35 Poz Objaśnienia *)Jeżeli cena wyrobu medycznego jest niższa niż limit finansowania ze środków publicznych, wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy jest liczona od tej ceny. **)Okres użytkowania jest liczony od daty potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego. ***) Podstawowe kryteria przyznawania wyrobów medycznych, których okres użytkowania może ulec skróceniu: 1) u osób dorosłych w przypadkach zmian w stanie fizycznym osoby, powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, a możliwości regulacji tego wyroby zostały wyczerpane; 2) u dzieci do 18., gdy możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku: a) zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, b) rehabilitacji, c) rozwoju fizycznego; 3) wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego wystawiony przez lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia, musi zawierać szczegółowe uzasadnienie medyczne zgodne z podstawowymi kryteriami przyznawania tego wyrobu. ****) Podstawowe kryteria przyznawania obuwia ortopedycznego: 1) wrodzone lub nabyte wady stopy i goleni zaburzające funkcję chodu (z wyłączeniem stopy płasko-koślawej statycznej: a) nieprawidłowe ustawienie stopy zmniejszające jej naturalną powierzchnię podparcia (np. stopa końsko-szpotawa, piętowa, koślawość palucha przekraczająca 45 ), jeżeli powoduje to niewydolność statyczną nadmiernie obciążonych tkanek, b) rozległe zniekształcenia tkanek miękkich i kości lub rozległe owrzodzenia na naturalnych płaszczyznach podparcia stopy (np. stopa cukrzycowa, stopa naczyniowa, stopa reumatoidalna), c) stopa olbrzymia wskutek rozrostu tkanek miękkich lub szkieletu (np. wrodzone połączenia tętniczo-żylne, słoniowacizna) oraz stopa krótsza o co najmniej 3 cm, wymagająca zaopatrzenia w obuwie różnej wielkości; 2) skrócenie kończyny dolnej: a) u osób dorosłych co najmniej 3 cm, b) u dzieci do 18. co najmniej 2 cm; 3) amputacja części stopy, tj. ubytki szkieletu stopy ku tyłowi od głów kości śródstopia, a także inne ubytki, z wyjątkiem palców, utrudniające utrzymanie na stopie obuwia standardowego; 4) utrwalone przykurcze stawów kolanowych lub biodrowych wymagające wyrównania ustawieniem końskim stóp o co najmniej 4 cm (zgięcie podeszwowe); 5) niedowłady i porażania mięśni stabilizujących staw skokowy i stopę.

KODY WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE

KODY WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE KODY WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE Kod J.036.00 Orteza stabilizująca staw skokowy dla dorosłych J.036.01 Orteza stabilizująca staw skokowy dla

Bardziej szczegółowo

Tel.: 536-506-106. Grupa J.: Ortezy kończyn dolnych (z wyłączeniem opasek elastycznych) Kod: J.37. Kod: J.36. Kod: J.38. Kod: J.39. Kod: J.

Tel.: 536-506-106. Grupa J.: Ortezy kończyn dolnych (z wyłączeniem opasek elastycznych) Kod: J.37. Kod: J.36. Kod: J.38. Kod: J.39. Kod: J. Grupa J.: Ortezy kończyn dolnych (z wyłączeniem opasek elastycznych) Kod: J.36 Orteza stabilizująca staw skokowy Kod: J.37 Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę Kod: J.38

Bardziej szczegółowo

Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie podudzia

Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie podudzia Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy A Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego obuwia Proteza uzupełniająca stopę

Bardziej szczegółowo

Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy

Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy A Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy Zdjęcie poglądowe Nazwa Kod NFZ Limit NFZ Udział Pacjenta Okres użytkowania Protezowa wkładka

Bardziej szczegółowo

Wykaz Wyrobów Medycznych Wydawanych na Zlecenie - 2014

Wykaz Wyrobów Medycznych Wydawanych na Zlecenie - 2014 Kod w słowniku NFZ A Wykaz Wyrobów Medycznych Wydawanych na Zlecenie - 2014 Nazwa wyrobu medycznego A.001 Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego obuwia 200 100 A.002 Proteza uzupełniająca

Bardziej szczegółowo

Nazwa wyrobu medycznego

Nazwa wyrobu medycznego Kod w słowniku NFZ Kod wg rozporządz. MZ z dnia 06.12.2013 Nazwa wyrobu medycznego Typ środka Limit cenowy % refundacji Legenda PO Przedmioty ortopedyczne AS Aparaty słuchowe SO Optyka okularowa SP Środki

Bardziej szczegółowo

NFZ 2014 W Y K A Z K O D Ó W LIMITÓW CENOWYCH REFUNDACJI

NFZ 2014 W Y K A Z K O D Ó W LIMITÓW CENOWYCH REFUNDACJI NFZ 2014 W Y K A Z K O D Ó W LIMITÓW CENOWYCH REFUNDACJI Kod w słowniku NFZ Nazwa wyrobu medycznego Limit nfz % ref. A.001 Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego obuwia 200 100 A.002

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania

Kryteria przyznawania KOD Wyrób medyczny Lekarz Limit Wysokość dopłaty do limitu P.094 Cewniki zewnętrzne do 30 P.095 Cewniki urologiczne do 4 P.097 Worki do zbiórki moczu z odpływem do 12 Chirurg ogólny, dziecięcy, onkologiczny,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. Lp. Wyroby medyczne Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 2 Poz. 1565. amputacja lub WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE. 600 zł 0% raz na 2 lata 0 zł

Dziennik Ustaw 2 Poz. 1565. amputacja lub WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE. 600 zł 0% raz na 2 lata 0 zł Dziennik Ustaw 2 Poz. 1565 orządzenia Ministra Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. (poz. 1565) WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE WYR W YC Y W W N H ZLECENI

Bardziej szczegółowo

Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013

Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 Kod zaopatrzenia: Grupa (A P) L.p. (1-133) Nowy druk zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wykaz wyrobów medycznych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013

Wykaz wyrobów medycznych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 Kod zaopatrzenia: Grupa (A P) L.p. (1-133) Nowy druk zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne obowiązuje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Dz.U.2013.1565 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2013 r.) Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Limit ceny. Okres użytkowania. Tabela* młodzież do 18 roku życia każdorazowo w razie zmiany korekcji. Tabela* Tabela*

Limit ceny. Okres użytkowania. Tabela* młodzież do 18 roku życia każdorazowo w razie zmiany korekcji. Tabela* Tabela* Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze oraz z określeniem limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania oraz warunków ich realizacji Lp. Środki

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY WYKAZ KODÓW I LIMITÓW NFZ PRODUKTÓW ORTOPEDYCZNYCH, ZGODNYCH Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 06.12.2013 ROK

AKTUALNY WYKAZ KODÓW I LIMITÓW NFZ PRODUKTÓW ORTOPEDYCZNYCH, ZGODNYCH Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 06.12.2013 ROK AKTUALNY WYKAZ KODÓW I LIMITÓW NFZ PRODUKTÓW ORTOPEDYCZNYCH, ZGODNYCH Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 06.12.2013 ROK KOD NFZ NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO WG. NFZ WYSOKOŚĆ LIMITU GRUPA "A" - WYROBY

Bardziej szczegółowo

Okres uŝytkowania. bezpłatnie dzieci i młodzieŝ do 18 roku Ŝycia kaŝdorazowo w razie zmiany korekcji. razie zmiany korekcji

Okres uŝytkowania. bezpłatnie dzieci i młodzieŝ do 18 roku Ŝycia kaŝdorazowo w razie zmiany korekcji. razie zmiany korekcji WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ZAOPATRZENIA W ŚRODKI POMOCNICZE ORAZ Z OKREŚLENIEM LIMITU CEN TYCH ŚWIADCZEŃ I SPOSOBU ICH FINANSOWANIA ORAZ WARUNKÓW ICH REALIZACJI Lp. Środki pomocnicze Sposób

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 maja 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 31 maja 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 maja 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 maja 2017 r. Poz. 1061 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Na

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (Dz.U. poz. ) Lp. Wyroby medyczne Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Bardziej szczegółowo

Ortezy kończyn dolnych (z wyłączeniem opasek elastycznych): J dla dorosłych

Ortezy kończyn dolnych (z wyłączeniem opasek elastycznych): J dla dorosłych W jaki sposób możesz uzyskać dofinansowanie z NFZ? Aby móc uzyskać dofinansowanie z NFZ należy: Umówić się na wizytę lekarską w celu wypisania zlecenia na wybrany produkt medyczny. Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 kwietnia 2017 r. Ministerstwo Zdrowia Departament Polityki Lekowej i Farmacji ul. Miodowa 15, Warszawa.

Warszawa, 10 kwietnia 2017 r. Ministerstwo Zdrowia Departament Polityki Lekowej i Farmacji ul. Miodowa 15, Warszawa. Warszawa, 10 kwietnia 2017 r. Ministerstwo Zdrowia Departament Polityki Lekowej i Farmacji ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Szanowni Państwo, W odpowiedzi na opublikowany 21 marca br. projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Ortezy kończyn dolnych - seryjne Przykładkowe produkty Przykładkowe zdjęcie. CH 101, CH 111, Air Cast, Dynamiczny aparat na opadającą stopę Liberte

Ortezy kończyn dolnych - seryjne Przykładkowe produkty Przykładkowe zdjęcie. CH 101, CH 111, Air Cast, Dynamiczny aparat na opadającą stopę Liberte Sklep Medyczny i Zakład Indywidualnego Zaopatrzenia ul. 28 Czerwca 1956r. nr 135, Poznań tel. 61 835 23 39 - Sklep Wyroby Seryjne tel. 61 835 32 86 - Zakład Wyroby Indywidualne Czynne: pon. - pt. 8:00-20:00

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania. okulista raz na 2 lata 30% dorośli - stan zdrowia całkowicie uniemożliwiający dokonywanie zmiany okularów

Kryteria przyznawania. okulista raz na 2 lata 30% dorośli - stan zdrowia całkowicie uniemożliwiający dokonywanie zmiany okularów Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ŚRODKÓW POMOCNICZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY, KRYTERIA ICH PRZYZNAWANIA, OKRESY UŻYTKOWANIA ORAZ WYSOKOŚĆ UDZIAŁU WŁASNEGO ŚWIADCZENIOBIORCY W CENIE ICH NABYCIA

Bardziej szczegółowo

KOD Wyrób medyczny Lekarz Limit Wysokość dopłaty do limitu. Kryteria przyznawania. Okres. dysfunkcja kończyny dolne

KOD Wyrób medyczny Lekarz Limit Wysokość dopłaty do limitu. Kryteria przyznawania. Okres. dysfunkcja kończyny dolne KOD Wyrób medyczny Lekarz Limit Wysokość dopłaty do limitu J.036.00 J.036.01 J.037.00 J.037.01 J.038.00 J.038.01 J.039.00 Orteza stabilizująca staw skokowy Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 ) z dnia... w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 ) z dnia... w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 ) z dnia... w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 maja 2017 r. Poz. 1061

Warszawa, dnia 31 maja 2017 r. Poz. 1061 Warszawa, dnia 31 maja 2017 r. Poz. 1061 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1565 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Bardziej szczegółowo

PROTEZY KOŃCZYN DOLNYCH. Protezy kończyn dolnych po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy

PROTEZY KOŃCZYN DOLNYCH. Protezy kończyn dolnych po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy Lp. Kod Nazwa NFZ Nazwa handlowa Limit finansowania ze środków publicznych Wysokość udziału własnego świadczeniobi orcy A PROTEZY KOŃCZYN DOLNYCH Protezy kończyn dolnych po amputacji lub w przypadku wrodzonego

Bardziej szczegółowo

PROTEZY KOŃCZYN DOLNYCH. Protezy kończyn dolnych po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy

PROTEZY KOŃCZYN DOLNYCH. Protezy kończyn dolnych po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy Lp. Kod Nazwa NFZ Nazwa handlowa Limit finansowania ze środków publicznych Cena brutto Wysokość udziału własnego świadczenio biorcy A 1. A.001 Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r. Dz.U.04.276.2739 z dnia 28 grudnia 2004 r. (opublikowano 26.01.2005 r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami

Bardziej szczegółowo

NOWE KODY NFZ 2014 ORTOFACH SP. Z O.O. Kod wg rozporządzenia

NOWE KODY NFZ 2014 ORTOFACH SP. Z O.O. Kod wg rozporządzenia NOWE KODY NFZ 2014 ORTOFACH SP. Z O.O. Kod wg rozporządzenia Nazwa wyrobu medycznego Limit cenowy % refundacji MZ A.1 Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego obuwia 200 100 A.2 Proteza

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1. z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

M I N I S T R A Z D R O W I A 1. z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1 z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Na podstawie art. 38 ust. 4

Bardziej szczegółowo

Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze UWAGA: sporządzony informator nie stanowi źródła prawa Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004r. Nr 276, poz.2739 ostatnia zmiana Dz.U. z 2005 Nr 41, poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r.

Dz.U. z 2004r. Nr 276, poz.2739 ostatnia zmiana Dz.U. z 2005 Nr 41, poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r. Dz.U. z 2004r. Nr 276, poz.2739 ostatnia zmiana Dz.U. z 2005 Nr 41, poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 13 listopada 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 13 listopada 2003 r. LexPolonica nr 28770. Stan prawny 2014-10-31 Dz.U.2003.204.1986 (R) Warunki i sposoby zaopatrzenia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych w protezy, przedmioty ortopedyczne i środki

Bardziej szczegółowo

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych Al. Daszyńskiego 22, 31-537 Kraków, e-mail: biuro@msoon.org

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych Al. Daszyńskiego 22, 31-537 Kraków, e-mail: biuro@msoon.org OBYWATELSKI PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ZAOPATRZENIA W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI POMOCNICZE Konsekwencje społeczne: Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

LIMITY CEN DLA ŚRODKÓW POMOCNICZYCH, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH. Kody Wyszczególnienie Odpłatność Limit ceny

LIMITY CEN DLA ŚRODKÓW POMOCNICZYCH, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH. Kody Wyszczególnienie Odpłatność Limit ceny Załącznik nr 2 LIMITY CEN DLA ŚRODKÓW POMOCNICZYCH, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH Kody Wyszczególnienie Odpłatność Limit ceny Okres użytkowania 1 2 3 4 5 6 1.* 9221.01. okularowe korekcyjne

Bardziej szczegółowo

Status Aktywn ości. Typ Środka. Środka

Status Aktywn ości. Typ Środka. Środka Rok Kod świadcze niodawcy Kod Oferty Komórka Typ Środka Kod Środka Status Aktywn ości Nazwa Prod Handlowego ID Zestawu Id Produktu Handlowego 2009 110043 05-09-001085/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6/57/0412

Bardziej szczegółowo

LIMITY CEN DLA NAPRAW PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH

LIMITY CEN DLA NAPRAW PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH LIMITY CEN DLA NAPRAW PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH Lp. Kod naprawy Wyszczególnienie Limit cen dla naprawy 1 2 3 4 9111.N Protezy kończyn w obrębie stopy 1 9111.01.N Protezowa wkładka do buta uzupełniająca

Bardziej szczegółowo

Organizacja zaopatrzenia w sprzęt i aparaturę medyczną oraz sprzęt ortopedyczny dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych seniorów

Organizacja zaopatrzenia w sprzęt i aparaturę medyczną oraz sprzęt ortopedyczny dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych seniorów Organizacja zaopatrzenia w sprzęt i aparaturę medyczną oraz sprzęt ortopedyczny dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych seniorów Grzegorz Benke Poradnia Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu Katedra i Klinika

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE Za cznik do rozporz dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. Lp. Wyroby medyczne Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie ortopedyczne

Zaopatrzenie ortopedyczne Zaopatrzenie ortopedyczne ZAOPATRZENIE KOŃCZYNY GÓRNEJ Sprężynowa szyna odwodząca staw ramienny (szyna podpiera staw ramienny wraz z ramieniem i ręką) Wskazania W ostrych zespołach bólowych i urazach barku.

Bardziej szczegółowo

Lp. Przedmioty ortopedyczne Sposób finansowania Limit ceny Warunki realizacji. Okres uŝytkowania. Protezy kończyn dolnych

Lp. Przedmioty ortopedyczne Sposób finansowania Limit ceny Warunki realizacji. Okres uŝytkowania. Protezy kończyn dolnych WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ZAOPATRZENIA W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI WRAZ Z OKREŚLENIEM POZIOMU, W TYM LIMITU CEN TYCH ŚWIADCZEŃ I SPOSOBU ICH FINANSOWANIA ORAZ WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

LIMITY CEN DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH

LIMITY CEN DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. Załącznik nr 1 LIMITY CEN DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH

Bardziej szczegółowo

LIMITY CEN DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH

LIMITY CEN DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH LIMITY CEN DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH Lp. Kody Wyszczególnienie Odpłatność Limit cen Okres użytkowania 1 2 3 4 5 6 9110

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Kody przedmiotów ortopedycznych

Tabela 1. Kody przedmiotów ortopedycznych Tabela 1. Kody przedmiotów ortopedycznych Lp. Kod Przedmioty ortopedyczne 1 2 3 Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie stopy* 9111 1. 9111.01 Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę po

Bardziej szczegółowo

MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 06.12.2013 ROK

MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 06.12.2013 ROK AKTUALNY WYKAZ WYKAZ WYROBÓW KODÓW MEDYCZNYCH I LIMITÓW WYDAWANYCH NFZ PRODUKTÓW NA ZLECENIE ORTOPEDYCZNYCH, WG. ROZPORZĄDZENIA ZGODNYCH MINISTRA Z ROZPORZĄDZENIEM ZDROWIA Z DNIA 6 GRUDNIA 2013 R MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 29 sierpnia 2009 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 29 sierpnia 2009 r. Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 29 sierpnia 2009 r. Załącznik nr 1 Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi

Bardziej szczegółowo

Protezy kończyn dolnych

Protezy kończyn dolnych Kod w słowniku NFZ Nazwa wyrobu medycznego Protezy kończyn dolnych Limit ceno wy % refund acji Okres użytkowania A.001 Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego obuwia 200 100 raz na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dom i Rodzina Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Załącznik nr 3 do OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dom i Rodzina Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Załącznik nr 3 do OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dom i Rodzina Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Załącznik nr 3 do OWU Następstw Nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Kody przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych Tabela 1. Kody przedmiotów ortopedycznych

Kody przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych Tabela 1. Kody przedmiotów ortopedycznych Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 58/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Kody przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych Tabela 1. Kody przedmiotów ortopedycznych Lp. Kod Przedmioty

Bardziej szczegółowo

1/6 1) PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE

1/6 1) PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE Załącznik nr 1 Tabela środków specjalnych do OWU następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych Ubezpieczenie Szkolne V (182) Niniejszą

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004r. Nr 275, poz.2732 ostatnia zmiana Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz.397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r.

Dz.U. z 2004r. Nr 275, poz.2732 ostatnia zmiana Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz.397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r. Dz.U. z 2004r. Nr 275, poz.2732 ostatnia zmiana Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz.397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 1163 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Okres Lp. Kody Wyszczególnienie Odpłatno Limit ceny ytkowania 9110 Protezy ko czyn dolnych Protezy ko czyn dolnych przy amputacji w 9111 obr

Okres Lp. Kody Wyszczególnienie Odpłatno Limit ceny ytkowania 9110 Protezy ko czyn dolnych Protezy ko czyn dolnych przy amputacji w 9111 obr 1 Lp. Kody Wyszczególnienie Odpłatność Limit ceny Okres uŝytkowania 1 2 3 4 5 6 9110 Protezy kończyn dolnych 9111 Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie stopy 1. 9111.01 Protezowa wkładka do

Bardziej szczegółowo

ORTOFACH ul. Cegielskiego 5c tel. 091 485 64 99 limity cen dla przedmiotów ortopedycznych

ORTOFACH ul. Cegielskiego 5c tel. 091 485 64 99 limity cen dla przedmiotów ortopedycznych ORTOFACH ul. Cegielskiego 5c tel. 091 485 64 99 limity cen dla przedmiotów ortopedycznych KODY NFZ Lp. Kod wg rozporządzenia MZ Nazwa przdmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego wg rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 139 10061 Poz. 1141 1141 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie Êwiadczeƒ gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne b dàce przedmiotami

Bardziej szczegółowo

Załàcznik nr 3 do OWU Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Dom i Rodzina

Załàcznik nr 3 do OWU Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Dom i Rodzina Załàcznik nr 3 do OWU Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Dom i Rodzina Tabela przedmiotów ortopedycznych i Êrodków pomocniczych Niniejszà Tabel stosuje si przy ocenie skutków nieszcz Êliwych wypadków osób

Bardziej szczegółowo

Kody Wyszczególnienie Odpłatność Limit ceny Propozycje produktów MDH

Kody Wyszczególnienie Odpłatność Limit ceny Propozycje produktów MDH 2 0 0 5 / 2 0 0 6 Limity refundacyjne 9130 Aparaty ortopedyczne na kończyny dolne 9130.01 Aparat korekcyjny palucha koślawego 18 zł 9130.03 Szyna spiralna z sandałem 240 zł CP 28370 9130.05 Aparat na opadającą

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS Załącznik nr do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą 0/04/03/204 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 04.03.204 r. I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 1739

Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 1739 Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 1739 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 20 października 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 20 października 2015 r. Dz.U.2015.1739 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,

Bardziej szczegółowo

DΠOZ/07/02/0002/JWZ z dn. 2 lutego 2007 roku.

DŒ OZ/07/02/0002/JWZ z dn. 2 lutego 2007 roku. DŒ OZ/07/02/0002/JWZ z dn. 2 lutego 2007 roku. Funkcja œ_ wiadczenia KOD* Œ_RODKA 5.2.2 36.18 9111.01 PO Protezowa wk³%adka do buta uzupe³%niaj¹%ca stopê%po amputacji palców 5.2.2 36.18 9111.01.N PO Naprawa:

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO .. Oznaczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lekarskie KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Zgodnie art. 15f ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.) wyniki

Bardziej szczegółowo

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia:

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: 1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie w wysokości 100%

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjali zacji-wymaganych-do-ich.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 10.10.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok. Płeć 1)

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok. Płeć 1) ... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania rok miesiąc rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok Płeć 1)

Bardziej szczegółowo

REHASUV ZALECANY DLA OSÓB, U KTÓRYCH ROZPOZNANO: WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: pionizator

REHASUV ZALECANY DLA OSÓB, U KTÓRYCH ROZPOZNANO: WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: pionizator REHASUV pionizator pionizator Lekki, bardzo mobilny i wykonany z bardzo wytrzymałych materiałów pionizator dynamiczny. Standardowo wyposażony w składane siodełko, z którego można skorzystać w każdej chwili.

Bardziej szczegółowo

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Plan na rok: 2014 L.P jednostki 13 Świętokrzyski OW NFZ 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania. Data urodzenia. Płeć 1) Rok uzyskania uprawnienia do. kierowania pojazdami kod pocztowy.

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania. Data urodzenia. Płeć 1) Rok uzyskania uprawnienia do. kierowania pojazdami kod pocztowy. (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania Dzień Miesiąc Rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO WZÓR... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Data badania dzień miesiąc rok Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok

Bardziej szczegółowo

ABC zdrowia. Jak uzyskać dofinansowanie na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze?

ABC zdrowia. Jak uzyskać dofinansowanie na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze? Podstawą do uzyskania dofi nansowanego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym. W razie

Bardziej szczegółowo

KURS ROZWIJAJĄCY DLA TERAPEUTÓW Z I STOPNIEM KOMPETENCJI PROGRAM KURSU

KURS ROZWIJAJĄCY DLA TERAPEUTÓW Z I STOPNIEM KOMPETENCJI PROGRAM KURSU KURS ROZWIJAJĄCY DLA TERAPEUTÓW Z I STOPNIEM KOMPETENCJI PROGRAM KURSU WERSJA 2014 Moduł I TMH w ortopedii Dysfunkcje i deformacje stóp dzieci i dorośli pierwotne wtórne zasady korekcji czynnej korekcja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH ZAŁĄCZNK ZAŁĄCZNK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALZACJ LEKARSKCH LEKARSKCH SPECJALZACJ SZCZEGÓŁOWYCH Moduły podstawowe:. Choroby wewnętrzne. Chirurgia. Pediatria V. Chirurgia głowy i szyi V. Położnictwo i ginekologia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Zaopatrzenie Ortopedyczne Kod

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DZIECI 2016/2017

UBEZPIECZENIE DZIECI 2016/2017 SUMA UBEZPIECZENIA 13 000 ZŁ W następstwie: - nieszczęśliwego wypadku Śmierć ubezpieczonego - zawału serca - krwotoku śródczaszkowego 100% sumy ubezpieczenia - ataku epilepsji - sepsy Śmierć ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Ocena parametryczna jednostek ( ) ranking jednostek według uzyskanych punktów

Ocena parametryczna jednostek ( ) ranking jednostek według uzyskanych punktów Ocena parametryczna jednostek (2011-2012) ranking jednostek według uzyskanych punktów lp nazwa jednostki punkty 1 Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 1247 2 Zakład Patomorfologii Klinicznej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* u Wojewódzkiego: Pomorskiego Plan na rok: 2012 jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0010.092.01 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ KAPITACJA 2 173 796 2 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria Załącznik nr 6 Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty Wykaz w danej specjalizacji, dziedzinie w medycyny których można po uzyskać zrealizowaniu tytuł specjalisty programu w danej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 13 listopada 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 13 listopada 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 204 14099 Poz. 1986 1986 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie warunków i sposobu zaopatrzenia osób osadzonych w zak adach karnych i aresztach

Bardziej szczegółowo

Recepty wystawiane przez pielęgniarki i położne opracowanie.

Recepty wystawiane przez pielęgniarki i położne opracowanie. Recepty wystawiane przez pielęgniarki i położne opracowanie. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok

INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Suma ubezpieczenie w przypadku następstw nieszczęśliwego wypadku 14000 zł Suma ubezpieczenia przypadku śmierci

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 02/3 - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne 1 05 Łódzki 02 świadczenia diagnostyczne kosztochłonne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ ROZLICZENIOWY 475864 2

Bardziej szczegółowo

Niestabilność kręgosłupa

Niestabilność kręgosłupa Niestabilność kręgosłupa Niestabilność kręgosłupa jest to nadmierna ruchomość kręgosłupa wykraczająca poza fizjologiczne zakresy ruchu, wywołująca dolegliwości bólowe lub objawy neurologiczne, również

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Zachodniopomorskiego Plan na rok: 2015 CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany)

Bardziej szczegółowo

Kończyny Górne. Wzmocniona orteza nadgarstka ProFit EB-N-01. Zastosowanie: Producent: Usztywniona orteza na dłoń i przedramię

Kończyny Górne. Wzmocniona orteza nadgarstka ProFit EB-N-01. Zastosowanie:  Producent: Usztywniona orteza na dłoń i przedramię Kończyny Górne Wzmocniona orteza nadgarstka ProFit EB-N-01 po przebytych urazach stawu promieniowo nadgarstkowego, po przebytych złamaniach kości przedramienia, w przewlekłych zespołach bólowych na tle

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ LUB POSIADAJĄCEJ POZWOLENIE NA BROŃ

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ LUB POSIADAJĄCEJ POZWOLENIE NA BROŃ Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej albo pieczęć lekarza uprawnionego wykonującego indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską albo pieczęć grupowej praktyki lekarskiej,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 178/05 z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odbytego w dniu 8 czerwca 2005 roku

Protokół Nr 178/05 z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odbytego w dniu 8 czerwca 2005 roku Protokół Nr 78/05 z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odbytego w dniu 8 czerwca 2005 roku Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył P.Franciszek Wołodźko, Marszałek Województwa. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA. Zamówienie ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenie NNW dzieci przedszkolnych

OFERTA UBEZPIECZENIA. Zamówienie ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenie NNW dzieci przedszkolnych OFERTA UBEZPIECZENIA Zamówienie ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenie NNW dzieci przedszkolnych Zakres i warunki ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia Wariant Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Bardziej szczegółowo

02/3 - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne

02/3 - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne jednostki rozliczeniowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 05 Łódzki 02 kosztochłonne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ PUNKT ROZLICZENIOWY 349 185 2 05 Łódzki 02 kosztochłonne 02.0000.078.02 BADANIA ENDOSKOPOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE Załącznik nr 1 Tabela środków specjalnych - do OWU następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych ubezpieczenie szkolne 184 Niniejszą Tabelę

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO ... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania dzień Miesiąc rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imiona i nazwisko Data urodzenia Płeć 1) dzień miesiąc

Bardziej szczegółowo

LIFTER SZCZEGÓLNIE ZALECANY W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH: WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: pionizator

LIFTER SZCZEGÓLNIE ZALECANY W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH: WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: pionizator Lifter LIFTER Pionizator statyczny LIFTER jest nowoczesnym urządzeniem rehabilitacyjnym. Pozwala pacjentowi na samodzielne spionizowanie się w urządzeniu. Możliwe jest to dzięki bardzo mocnemu siłownikowi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do OWU Generali, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Załącznik nr 2 do OWU Generali, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Załącznik nr 2 do OWU Generali, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Obowiązuje od 6 czerwca 2017 roku generali.pl 2 Generali T.U. S.A.

Bardziej szczegółowo

uwagi rozliczeniowy

uwagi rozliczeniowy jednostki rozliczeniowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 05 Łódzki 02 kosztochłonne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ PUNKT ROZLICZENIOWY 437661 2 05 Łódzki 02 kosztochłonne 02.0000.078.02 BADANIA ENDOSKOPOWE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 SUMA UBEZPIECZENIA : 10 000,00 zł OKRES UBEZPIECZENIA : do 24 października 2015 roku ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE W RAMACH SKŁADKI PODSTAWOWEJ:

Bardziej szczegółowo