ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r."

Transkrypt

1 Projekt z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1413) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) lekarz w trakcie specjalizacji - lekarza, który: a) rozpoczął specjalizację szczegółową przed dniem 30 września 2014 r. w przypadku posiadania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 oraz art. 16x ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm. 3) ), oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w poradni specjalistycznej, 1) 2) 3) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz i Nr 257, poz i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623, 1645 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 295, 496, 567, 619, 773, 1004, 1136, 1138, 1146, 1175 i Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 95 i 1456,z 2013 r. poz. 1245, 1287, 1645 i 1650 oraz z 2014 r. poz i 1138.

2 2 b) ukończył pierwszy rok specjalizacji w przypadku specjalizacji w innych niż wymienione w lit. a i c dziedzinach medycyny oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w poradni specjalistycznej, c) ukończył drugi rok specjalizacji w przypadku specjalizacji w dziedzinie okulistyki lub dermatologii i wenerologii oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w poradni specjalistycznej; ; 2) po 6 dodaje się 6a w brzmieniu: 6a. Świadczeniodawca realizujący diagnostykę onkologiczną i leczenie onkologiczne, na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz na warunkach określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, powinien: 1) posiadać sformalizowaną procedurę postępowania i organizacji udzielania świadczeń, w tym diagnostyki onkologicznej oraz możliwość kontynuacji, w przypadkach uzasadnionych medycznie, leczenia i opieki oraz obserwacji z możliwością podejmowania postępowania diagnostycznego i leczniczego; 2) stosować się do standardów, wytycznych lub zaleceń postępowania diagnostycznoterapeutycznego w nowotworach złośliwych, rekomendowanych przez polskie towarzystwa naukowe w odpowiednich dziedzinach medycyny; 3) zapewnić udokumentowaną możliwość realizacji diagnostyki onkologicznej w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (RM), pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), medycyny nuklearnej oraz badań endoskopowych; 4) zapewnić realizację diagnostyki onkologicznej w terminie nie dłuższym niż 7 tygodni od dnia wpisania się świadczeniobiorcy na listę oczekujących na udzielenie świadczenia. ; 3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia."; 4) w załączniku nr 2: a) w części E. Chemia kliniczna po Lp. 249 dodaje się Lp. 249a w brzmieniu: 249a L68 Hormon antymillerowski (AMH)

3 3 b) w części G. Monitorowanie stężenia leków po Lp. 518 dodaje się Lp. 518a w brzmieniu: 518a T28 5-Fluorouracyl(5-FU) c) w części VI. Świadczenia Tomografii Komputerowej : Lp. 1- Lp. 19 otrzymują brzmienie: TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego TK szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego TK kręgosłupa szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego TK kręgosłupa piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowy Lp. 21 otrzymuje brzmienie: Inna TK ze wzmocnieniem kontrastowym

4 4 Lp. 25-Lp. 28 otrzymują brzmienie: TK kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego TK kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym TK kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego TK kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym d) w części VIII. Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Lp. 1-Lp. 23 otrzymują brzmienie: RM głowy bez wzmocnienia kontrastowego RM głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym RM szyi bez wzmocnienia kontrastowego RM szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym RM klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego RM klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym RM kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego RM kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym RM kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego RM kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez wzmocnienia kontrastowego RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez i ze wzmocnieniem kontrastowym RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego

5 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Angiografia bez wzmocnienia kontrastowego RM Angiografia ze wzmocnieniem kontrastowym RM Badanie bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym RM RM serca badanie czynnościowe i morfologiczne bez wzmocnienia kontrastowego RM serca - badanie czynnościowe i morfologiczne bez i ze wzmocnieniem kontrastowym e) w części IX Inne Świadczenia Diagnostyczne w Lp. 58 Dopasowanie aparatu słuchowego, w części Personel, w pkt 2 lit. b i d otrzymują brzmienie: b) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. i ukończyła studia wyższe w zakresie logopedii, obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, lub d) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe na kierunku albo w specjalności logopedia obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, lub ; 5) w załączniku nr 5: a) w Lp. 1 Dializa otrzewnowa, w części Personel, w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: a) lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii równoważnik co najmniej jednego etatu, a w przypadku świadczeń udzielanych wyłącznie dzieciom, gdy czas pracy ośrodka prowadzącego dializy otrzewnowe jest krótszy niż czas pracy lekarza w wymiarze jednego etatu, lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii w wymiarze czasu pracy równym czasowi pracy ośrodka prowadzącego dializy otrzewnowe oraz, b) w Lp. 2 Hemodializa, w części Personel, w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: a) lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii równoważnik co najmniej jednego etatu, a w przypadku świadczeń udzielanych wyłącznie dzieciom, gdy czas pracy stacji dializ jest krótszy niż czas

6 6 pracy lekarza w wymiarze jednego etatu, lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii w wymiarze czasu pracy równym czasowi pracy stacji dializ oraz. 2. Termin na wykonanie diagnostyki onkologicznej, o którym mowa w 6a pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wynosi: 1) 9 tygodni od dnia wpisania się świadczeniobiorcy na listę oczekujących na udzielenie świadczenia - w przypadku wpisania na tę listę w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. ; 2) 8 tygodni od dnia wpisania się świadczeniobiorcy na listę oczekujących na udzielenie świadczenia - w przypadku wpisania na tę listę w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. MINISTER ZDROWIA

7 7 U Z A S A D N I E N I E Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w części normatywnej oraz w załącznikach nr 1, 2 i 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1413). W części normatywnej dokonano zmiany definicji lekarza w trakcie specjalizacji poprzez obniżenie dotychczas obowiązujących wymagań wskazujących na etap kształcenia. Zmiany umożliwiają realizację świadczeń przez lekarzy posiadających inną specjalizację II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej podstawowej dziedzinie medycyny lub w przypadku lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyki lub dermatologii i wenerologii po drugim roku specjalizacji lub w przypadku pozostałych dziedzin medycyny po pierwszym roku specjalizacji. Możliwość realizacji świadczeń z przedmiotowego zakresu przez lekarza w trakcie specjalizacji uzależniono jednocześnie od uzyskania potwierdzenia przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę. Dotychczas potwierdzenie umiejętności było wymagane wyłącznie w przypadku lekarzy mających już specjalizację w podstawowej dziedzinie medycyny, którzy rozpoczęli szkolenie specjalizacyjne w szczegółowych dziedzinach. Przedmiotowa zmiana ma na celu zwiększenie uprawnień lekarzy w trakcie specjalizacji jednocześnie przy zapewnieniu bezpieczeństwa pacjenta oraz zachowaniu odpowiedniej jakości świadczeń. Projekt zobowiązuje świadczeniodawców, którzy będą udzielali świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu diagnostyki onkologicznej, do posiadania sformalizowanej procedury postępowania i organizacji udzielania tych świadczeń. Ponadto ww. świadczeniodawcy zostali zobowiązani do stosowania standardów, wytycznych lub zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych rekomendowanych przez polskie towarzystwa naukowe z właściwej dziedziny medycyny. W celu zapewnienia kompleksowości diagnostyki i leczenia onkologicznego świadczeniodawcy, którzy będą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu diagnostyki

8 8 i leczenia onkologicznego, powinni współpracować z podmiotami realizującymi świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki onkologicznej w szczególności w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, pozytronowej tomografii emisyjnej, medycyny nuklearnej czy badań endoskopowych przewodu pokarmowego. Docelowo przewiduje się, że od momentu zgłoszenia się pacjenta w celu wykonania diagnostyki onkologicznej do postawienia rozpoznania nie powinno upłynąć więcej niż 7 tygodni. Na wykonanie samej diagnostyki onkologicznej zaplanowano maksymalnie 6 tygodni. Przewidziano, że na ten łączny czas będzie się składać oczekiwanie na wizytę u specjalisty po otrzymaniu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i zapisania się w kolejkę (nie dłużej niż 2 tygodnie), diagnostyka wstępna, mająca na celu potwierdzenie lub wykluczenie nowotworu złośliwego (nie dłużej niż 2 tygodnie), oraz diagnostyka pogłębiona, której celem jest określenie stopnia zaawansowania choroby nowotworowej (nie dłużej niż 2 tygodnie). Jednak z uwagi na konieczność zachowania elastyczności i spójności systemu szybkiej diagnostyki onkologicznej, przewidziano dodatkowo jeden tydzień na przemieszczenie się pacjenta wraz z dokumentacją medyczną pomiędzy podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu onkologii. Termin 7 tygodni na wykonanie diagnostyki onkologicznej zacznie obowiązywać od 2017 r. licząc od dnia wpisania się świadczeniobiorcy na listę oczekujących na udzielenie świadczenia. Zbliżanie się do tego terminu będzie następowało stopniowo, tzn. 9 tygodni od dnia wpisania się świadczeniobiorcy na listę oczekujących na udzielenie świadczenia - w przypadku wpisania na tę listę w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., 8 tygodni od dnia wpisania się świadczeniobiorcy na listę oczekujących na udzielenie świadczenia - w przypadku wpisania na tę listę w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Projektowane rozwiązania są na tyle elastyczne, aby mogły obejmować wiele możliwych modeli organizacyjnych. Celem jest tutaj możliwość jak najpełniejszego wykorzystania obecnych zasobów, jak również zlokalizowania diagnostyki jak najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta. Diagnostyka onkologiczna nie będzie musiała odbywać się w obrębie jednego podmiotu leczniczego. Założono, że uczestnictwo w systemie kompleksowej opieki onkologicznej będzie dobrowolne i każdy świadczeniodawca będzie mógł się do niego zgłosić. Nie ma

9 9 preferencji dla żadnego typu ośrodków, mogą to być zatem zarówno świadczeniodawcy prywatni, jak i publiczni, ośrodki wojewódzkie oraz akademickie. Mniejsze jednostki mogą działać wspólnie, jako grupa podmiotów, lub zlecać wykonanie świadczeń opieki zdrowotnej podwykonawcom. Przewiduje się współistnienie kilku różnych modeli organizacyjnych świadczeniodawców. Jednym z nich jest model, w którym cała diagnostyka, zarówno podstawowa, jak i pogłębiona, będzie wykonywana w obrębie jednego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), natomiast za leczenie odpowiedzialny będzie inny podmiot leczniczy. Kolejnym możliwym modelem organizacji jest pełna integracja diagnostyki oraz leczenia w ramach jednego podmiotu leczniczego (lub grupy podmiotów leczniczych). W porównaniu do projektu rozporządzenia przekazanego do uzgodnień i konsultacji publicznych odstąpiono od zobowiązania świadczeniodawców do zapewnienia porady kontrolnej pohospitalizacyjnej w poradni przyszpitalnej. Natomiast w załączniku nr 1 do rozporządzenia umożliwiono samodzielne wykonywanie świadczeń lekarzom ze specjalizacją I stopnia w odpowiednich dziedzinach medycyny w części poradni specjalistycznych oraz rozszerzono doświadczenie lekarzy ze specjalizacją I stopnia posiadających co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w poradni (obecnie doświadczenie dotyczy wyłącznie pracy w szpitalu w oddziale zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego). W Lp. 4 Porada specjalistyczna - diabetologia rozszerzono uprawnienia do realizacji świadczeń o lekarzy z I stopniem specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych posiadających co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego. W Lp. 5 Porada specjalistyczna - diabetologia dla dzieci rozszerzono uprawnienia do realizacji świadczeń o lekarzy z I stopniem specjalizacji w dziedzinie pediatrii posiadających co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego. W Lp. 14 Porada specjalistyczna - kardiologia rozszerzono uprawnienia do realizacji świadczeń o lekarzy z I stopniem specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych posiadających co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego. W Lp. 17 Porada specjalistyczna nefrologia rozszerzono uprawnienia do realizacji świadczeń o lekarzy z I stopniem specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych posiadających co najmniej

10 10 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego. W Lp. 23 Porada specjalistyczna neurologia dziecięca rozszerzono uprawnienia do realizacji świadczeń o lekarzy z I stopniem specjalizacji w dziedzinie pediatrii posiadających co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego. Ponadto w Lp. 24 Porada specjalistyczna leczenia bólu rozszerzono kompetencje do realizacji świadczeń o lekarza specjalistę w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej, albo lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale o profilu onkologia kliniczna, albo lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie neurologii. W Lp. 41 Porada specjalistyczna chirurgia onkologiczna dla dzieci rozszerzono kompetencje do realizacji świadczeń o lekarza w trakcie specjalizacji dziedzinie chirurgii onkologicznej albo lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii dziecięcej, albo lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego. W Lp. 43 Porada specjalistyczna neurochirurgia rozszerzono uprawnienia do realizacji świadczeń o lekarzy z I stopniem specjalizacji w dziedzinie neurochirurgii posiadających co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego. W Lp. 52 Porada specjalistyczna otolaryngologia i Lp. 53 Porada specjalistyczna otolaryngologia dziecięca rozszerzono uprawnienia do realizacji świadczeń o lekarzy z I stopniem specjalizacji w dziedzinie otorynolaryngologii albo lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie otorynolaryngologii. W Lp. 63 Porada specjalistyczna hepatologia rozszerzono kompetencje do realizacji świadczeń na lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii, albo lekarza specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego. Ponadto umożliwiono realizacje świadczeń lekarzom z I stopniem specjalizacji posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy zgodnej z profilem świadczenia gwarantowanego pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie zgodnej z profilem poradni. W Lp. 2 Porada specjalistyczna - alergologia i Lp. 3 Porada specjalistyczna - alergologia dla dzieci umożliwiono realizację świadczeń lekarzom z I stopniem specjalizacji

11 11 odpowiednio w dziedzinie chorób wewnętrznych lub w dziedzinie chorób płuc posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego, pod nadzorem lekarza specjalisty odpowiednio w dziedzinie alergologii i alergologii dziecięcej. W Lp. 6 Porada specjalistyczna endokrynologia umożliwiono realizację świadczeń lekarzom z I stopniem specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub w dziedzinie chorób wewnętrznych posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego, pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie endokrynologii. W Lp. 7 Porada specjalistyczna endokrynologia dla dzieci umożliwiono realizację świadczeń lekarzom z I stopniem specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub w dziedzinie pediatrii posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego, pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie endokrynologii. W Lp. 8 Porada specjalistyczna gastroenterologia umożliwiono realizację świadczeń lekarzom z I stopniem specjalizacji w dziedzinie chirurgii i chirurgii ogólnej lub w dziedzinie chorób wewnętrznych posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego, pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie gastroenterologii. W Lp. 9 Porada specjalistyczna gastroenterologia dla dzieci umożliwiono realizację świadczeń lekarzom z I stopniem specjalizacji w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub chirurgii ogólnej lub w dziedzinie pediatrii posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego, pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie gastroenterologii. W Lp. 10 Porada specjalistyczna geriatria umożliwiono realizację świadczeń lekarzom z I stopniem specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych lub neurologii lub medycyny rodzinnej posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego, pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie geriatrii lub gerontologii. W Lp. 13 Porada specjalistyczna immunologia umożliwiono realizację świadczeń lekarzom z I stopniem specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego, pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie immunologii klinicznej. W Lp. 16 Porada specjalistyczna leczenia chorób naczyń umożliwiono realizację świadczeń lekarzom z I stopniem w dziedzinie chirurgii ogólnej lub chorób wewnętrznych posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy

12 12 w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego, pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie angiologii lub chirurgii naczyniowej. W Lp. 19 Porada specjalistyczna toksykologia umożliwiono realizację świadczeń lekarzom z I stopniem specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych lub anestezjologii i intensywnej terapii lub pediatrii lub medycyny pracy posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego, pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie toksykologii lub toksykologii klinicznej. W Lp. 26 Porada specjalistyczna gruźlica i choroby płuc umożliwiono realizację świadczeń lekarzom ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego, pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie chorób płuc. W Lp. 27 Porada specjalistyczna gruźlica i choroby płuc u dzieci umożliwiono realizację świadczeń lekarzom ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego, pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie chorób płuc. W Lp. 28 Porada specjalistyczna reumatologia umożliwiono realizację świadczeń lekarzom z I stopniem specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego, pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie reumatologii. W Lp. 29 Porada specjalistyczna reumatologia dla dzieci umożliwiono realizację świadczeń lekarzom z I stopniem specjalizacji w dziedzinie pediatrii posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego, pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie reumatologii. W Lp. 30 Porada specjalistyczna choroby zakaźne umożliwiono realizację świadczeń lekarzom z I stopniem specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego, pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie chorób zakaźnych. W Lp. 31 Porada specjalistyczna choroby zakaźne u dzieci umożliwiono realizację świadczeń lekarzom z I stopniem specjalizacji w dziedzinie pediatrii posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale i w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego, pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie chorób zakaźnych. W Lp. 32 Porada specjalistyczna leczenie osób z AIDS lub nosicielami HIV zastąpiono wyrazami Lp. 32 Porada specjalistyczna - leczenie

13 13 osób z AIDS lub zakażonych HIV. Ponadto umożliwiono realizację świadczeń lekarzom z I stopniem specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie medycyny, zgodnie ze wskazaniami klinicznymi lub niezbędnym do realizacji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad osobami z AIDS lub zakażonymi HIV, pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie chorób zakaźnych lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób zakaźnych, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób zakaźnych. W Lp. 40 Porada specjalistyczna chirurgia onkologiczna umożliwiono realizację świadczeń lekarzom ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego, pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii onkologicznej. W Lp. 45 Porada specjalistyczna ortopedia i traumatologia narządu ruchu umożliwiono realizację świadczeń lekarzom z I stopniem specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego, pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Ponadto uwzględniono nowe specjalizacje lekarskie: w Lp. 6 Porada specjalistyczna endokrynologia (endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość), w Lp. 9 Porada specjalistyczna gastroenterologia dla dzieci oraz w Lp. 61 Porada specjalistyczna leczenie mukowiscydozy (gastroenterologia dziecięca), w Lp. 18 Porada specjalistyczna nefrologia dla dzieci (nefrologia dziecięca), w Lp. 34 Porada specjalistyczna położnictwo i ginekologia (endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość, perinatologia). Ponadto na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego doprecyzowano przepisy w Lp. 55 Porada specjalistyczna - logopedia w pkt 2 i w pkt 4 w odniesieniu do logopedy umożliwiając realizację świadczeń osobie, która rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. i ukończyła studia wyższe w zakresie logopedii, obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, ( ) lub rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe na kierunku albo w specjalności logopedia obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, lub W załączniku nr. 2, w część "E. Chemia kliniczna" uzupełniono o badanie Hormon antymillerowski (AMH) (badanie koresponduje z programem Ministra Zdrowia Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego ), nie wymaga rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej. Ponadto część G. Monitorowanie stężenia leków

14 14 uzupełniono o badanie 5-Fluorouracyl(5-FU), na wniosek Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej. Natomiast w części VI. Świadczenia Tomografii Komputerowej oraz w części VIII. Świadczenia Rezonansu Magnetycznego, dokonano zmiany używanego dotychczas określenia: z kontrastem oraz bez kontrastu na: bez wzmocnienia kontrastowego, ze wzmocnieniem kontrastowym bez i ze wzmocnieniem kontrastowym zmiana wprowadzona na wniosek konsultanta krajowego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. W prowadzone zmiany mają charakter porządkujący i aktualizujący. Ponadto, w części IX Inne Świadczenia Diagnostyczne w Lp. 58 Dopasowanie aparatu słuchowego, w części Personel, w pkt 2 lit. b i d, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, doprecyzowano przepisy w doniesieniu do logopedy umożliwiając realizację świadczeń osobie, która rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. i ukończyła studia wyższe w zakresie logopedii, obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, ( ) lub rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe na kierunku albo w specjalności logopedia obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, lub. W załączniku nr 5 do rozporządzenia określającym wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku innych świadczeń ambulatoryjnych oraz warunki ich realizacji w Lp. 1 Dializa otrzewnowa i Lp. 2 Hemodializa, warunki realizacji świadczeń, w części Personel w pkt 1 w lit. a - w przypadku leczenia dzieci umożliwiono dostosowanie czasu pracy lekarza specjalisty w dziedzinie nefrologii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii do czasu pracy ośrodka w sytuacji gdy czas pracy ośrodka jest krótszy niż czas pracy lekarza w wymiarze jednego etatu, zmiana wprowadzona na wniosek Narodowego Funduszu Zdrowia Zmiany wprowadzone projektowanym rozporządzeniem mają przede wszystkim charakter doprecyzowujący i nie powodują zmiany zakresu świadczeń gwarantowanych w stosunku do tego, który obowiązuje w obecnym stanie prawnym. Z tego względu wydanie rozporządzenia nie wymaga rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych. Z uwagi na zmiany, jakie wprowadzi od 1 stycznia 2015 r. ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1138), rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

15 15 Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 1163 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 grudnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r. Poz. 2423 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r.

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. Projekt 07 06 17 RCL R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia.. 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjali zacji-wymaganych-do-ich.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 9 listopada 2017 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 października 2014 r. Poz. 1442. Rozporządzenie. z dnia 20 października 2014 r.

Warszawa, dnia 23 października 2014 r. Poz. 1442. Rozporządzenie. z dnia 20 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 października 2014 r. Poz. 1442 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 9 listopada 2017 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 2 listopada 2018 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok nazwa kod

Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok nazwa kod jednostki ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ UDZIELANE W RAMACH GRUPOWEJ 34 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 01.0041.140.01 PROFILAKTYKI FLUORKOWEJ 112 936 33 02 KUJAWSKO - POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Anestezjologia i Intensywna Terapia. Liczba miejsc akredytacyjnych Kielce ul. Grunwaldzka Kielce ul.

Anestezjologia i Intensywna Terapia. Liczba miejsc akredytacyjnych Kielce ul. Grunwaldzka Kielce ul. Lista Klinik / Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, w których lekarze mogą odbywać specjalizację w systemie dotychczasowym i modułowym obowiązującym od 1.10.2014 r. Wg stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Warszawa, dn. 04.12.2014 r. KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH ZAŁĄCZNK ZAŁĄCZNK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALZACJ LEKARSKCH LEKARSKCH SPECJALZACJ SZCZEGÓŁOWYCH Moduły podstawowe:. Choroby wewnętrzne. Chirurgia. Pediatria V. Chirurgia głowy i szyi V. Położnictwo i ginekologia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. Projekt z dnia 05.09.2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ 8,10 Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.074.02 BADANIE ANGIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Dz.U.2013.1413 2015.01.01 zm. Dz.U.2014.1442 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 2 listopada 2018 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn. 1 2 3 4 5 6 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn. Zm) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Wyniki egzaminów testowych PES - jesień 2015 Liczba Średni Odsetek Specjalność zdających Zdało wynik niepowodzeń Chirurgia plastyczna 6 1 60,83 83,3% Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 34/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 34/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Bardziej szczegółowo

Sieć szpitali. 31 marca 2017 r.

Sieć szpitali. 31 marca 2017 r. Sieć szpitali 31 marca 2017 r. Sieć szpitali Ustawa z dnia 23 marca 2017 o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Senat w dniu 30 marca 2017 r. przyjął ustawę

Bardziej szczegółowo

Wg stanu na dzień r

Wg stanu na dzień r Lista Klinik / Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w odbywać specjalizację w systemie dotychczasowym i modułowym Wg stanu na dzień 5.9.7 r Anestezjologia i Intensywna Tera L.p. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Podstawy prawne PES Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst

Bardziej szczegółowo

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM PO PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W DNIACH 1-31 MARCA 2014 ALERGOLOGIA 1. 45126/2014 80,00%

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 000 OSÓB - RYCZAŁT MIESIĘCZNY 96 2 11 Pomorski

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria Załącznik nr 6 Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty Wykaz w danej specjalizacji, dziedzinie w medycyny których można po uzyskać zrealizowaniu tytuł specjalisty programu w danej

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu programu specjalizacji właściwego dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację I lub II

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r.

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r. / WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r./ Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach

Bardziej szczegółowo

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Plan na rok: 2014 L.P jednostki 13 Świętokrzyski OW NFZ 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2016 r. 31 MARCA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2016 r. 31 MARCA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2016 r. 31 MARCA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32 Dziedzina medycyny Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia Suma 10 Anestezjologia ZOZ w Bydgoszczy 3 w Wałczu 4 w Szczecinie 3 ZOZ w Krakowie 6 3 Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA 52,00 zł

CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA 52,00 zł Ceny oczekiwane w rodzaju: Leczenie szpitalne Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.4000.030.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - 03.4000.030.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - 03.4010.030.02 ALERGOLOGIA - 03.4010.031.02

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 88/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 8 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 88/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 8 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 88/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Bardziej szczegółowo

Ocena parametryczna jednostek ( ) ranking jednostek według uzyskanych punktów

Ocena parametryczna jednostek ( ) ranking jednostek według uzyskanych punktów Ocena parametryczna jednostek (2011-2012) ranking jednostek według uzyskanych punktów lp nazwa jednostki punkty 1 Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 1247 2 Zakład Patomorfologii Klinicznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, 30 grudnia 2016 r. Warszawa, 30 grudnia 2016 r. Lista lekarzy z najwyższą punktacją, którym Minister Zdrowia przyznał dodatkowo niewykorzystane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA 52,00 zł

CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA 52,00 zł Ceny oczekiwane w rodzaju: Leczenie szpitalne Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.4000.030.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - 03.4000.030.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - 03.4010.030.02 ALERGOLOGIA - 03.4011.030.02

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1. Anestezjologia i intensywna terapia 2. Audiologia

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego Wyniki postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu zakwalifikowanie lekarza do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2014 r. Wydawanie skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe kryterium. Lp. Nr kodowy Wynik %

Dodatkowe kryterium. Lp. Nr kodowy Wynik % Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego na podstawie art. 16c ust. 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Mz-89 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Uwaga osoby zakwalifikowane!!! LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WYNIKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2015 r. 31 MARCA 2015 r. Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO I PAKIET ZMIAN DLA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO W 2015 R. dr Emilia Sarnacka

PRAWA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO I PAKIET ZMIAN DLA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO W 2015 R. dr Emilia Sarnacka PRAWA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO I PAKIET ZMIAN DLA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO W 2015 R. dr Emilia Sarnacka sarnacka.emilia@gmail.com PRAWA PACJENTA Do świadczeń zdrowotnych Do informacji Do tajemnicy informacji

Bardziej szczegółowo

plan zakupu B2 CZĘŚD B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2011

plan zakupu B2 CZĘŚD B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2011 kod nazwa kod nazwa kod nazwa Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału WojewódŁódzkiego Plan na ro 2011 L.P Oddział wojewódzki plan zakupu B2 CZĘŚD B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r. WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia Dziennik Ustaw Nr 31-1777- Poz. 302 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. (poz. 302) Załącznik nr 1 SPECJALNOŚCI, W KTÓRYCH LEKARZ POSIADAJĄCY SPECJALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* u Wojewódzkiego: Pomorskiego Plan na rok: 2012 jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0010.092.01 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ KAPITACJA 2 173 796 2 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna

Bardziej szczegółowo

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ ZAWÓD: LEKARZ TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ Społeczny - zalicza się do tej grupy ludzi, którzy lubią pracować w grupie, doradzać, wyjaśniać, opiekować się innymi oraz nauczać ich. Są to przede wszystkim osoby

Bardziej szczegółowo

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA: BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr.

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu Na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013 Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Centrum Egzaminów Medycznych powstało w 2001 roku zadania statutowe CEM obejmują organizację egzaminów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie ochrony zdrowia. stan na 10 luty 2017 r.

Zmiany w systemie ochrony zdrowia. stan na 10 luty 2017 r. Zmiany w systemie ochrony zdrowia stan na 10 luty 2017 r. Sieć szpitali Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych najnowsza wersja projekt z

Bardziej szczegółowo

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego L.p. Nr kodowy Wynik % Alergologia Pozarezydenckie po

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego L.p. Nr kodowy Wynik % Alergologia Pozarezydenckie po Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego na podstawie art. 16c ust. 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 02/3 - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne 1 05 Łódzki 02 świadczenia diagnostyczne kosztochłonne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ ROZLICZENIOWY 475864 2

Bardziej szczegółowo

Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2014

Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2014 jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 RYCZAŁT MIESIĘCZNY 96,00 2 11 Pomorski 01 Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku Wojciech CKI Przewodnicz¹cy NSL Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku 1. Postêpowanie odwo³awcze od orzeczeñ i postanowieñ OSL Lp. Wyszczególnienie Liczba 1. Liczba spraw,

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załączniki do rozporządzenia z dnia 20 października 2005 r. Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 01.03.2016 r. 31.03.2016 r.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 01.03.2016 r. 31.03.2016 r. Lista lekarzy / lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach medycyny w województwie

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60 Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Czas trawania studiów: LEKARSKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE 6 lat Program obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie personelu medycznego w województwie dolnośląskim w latach

Zatrudnienie personelu medycznego w województwie dolnośląskim w latach Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach 2010-2014 stan w dniu 31.12 personel medyczny ogółem w tym: liczby bezwzględne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* u Wojewódzkiego: Pomorskiego jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 000 OSÓB - RYCZAŁT

Bardziej szczegółowo

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny L.p. Umiejętność Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny Załącznik nr 2 Dostępna dla innych lekarzy po odbyciu szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Anestezjologia i intensywna terapia Tryb rezydencki - limit miejsc szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Zachodniopomorskiego Plan na rok: 2015 CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 1413. Rozporządzenie. z dnia 6 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 1413. Rozporządzenie. z dnia 6 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 1413 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) (wyłączony)

Bardziej szczegółowo

Kształcenie podyplomowe lekarzy po roku 2014

Kształcenie podyplomowe lekarzy po roku 2014 16. Cykliczna Konferencja Naukowa Wyzwania XXI wieku: Ochrona zdrowia i kształcenie medyczne Warszawa 24 kwietnia 218r. Kształcenie podyplomowe lekarzy po roku 214 Joanna Jędrzejczak Centrum Medycznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2015/2016

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2015/2016 Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2015/2016 Program studiów - I rok - Kierunek Lekarski (w roku akad. 2015/2016) 1 Anatomia egzamin c 200 40-160 - 19 2 Histologia z embriologia egzamin

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dz.U.2016.357 t.j. z dnia 2016.03.16 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 kwietnia 2018 r. Wejście w życie: 17 grudnia 2013 r.,1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Dz.U.2013.1413 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2013 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk

OFERTA. ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk Gdynia, czwartek, 16 kwietnia 2015 r. OFERTA ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk Oferta jest ważna 60 dni od momentu jej przedstawienia,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 4/2011 konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE NR 4/2011 konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych DSP. 074/ŚZ/ 4 /2011 OGŁOSZENIE NR 4/2011 konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje dotyczące SIECI SZPITALI

Najważniejsze informacje dotyczące SIECI SZPITALI Najważniejsze informacje dotyczące SIECI SZPITALI Informacja na Prezydium OPZZ 4 lipca 2017r. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2017 r. Poz. 844 USTAWA z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. z dnia 23 marca 2017 r.

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. z dnia 23 marca 2017 r. Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO. PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 MARCA 2017 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO. PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 MARCA 2017 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 MARCA 2017 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji w Oddziale

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 Wzór znaku graficznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie Załącznik Nr

Bardziej szczegółowo