KorzyÊci... Zabezpieczenie inwestycji. Skrócony czas instalacji w projektach nowych i wykorzystujàcych istniejàce rozwiàzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KorzyÊci... Zabezpieczenie inwestycji. Skrócony czas instalacji w projektach nowych i wykorzystujàcych istniejàce rozwiàzania"

Transkrypt

1 KorzyÊci... Skrócony czas instalacji w projektach nowych i wykorzystujàcych istniejàce rozwiàzania Architektura sieciowa z zastosowaniem systemów otwartych i elastyczne rozwiàzania sprz towe minimalizujà zawi oêç systemu oraz zak ócenia, dzi ki czemu sà obni ane koszty. Przyspieszenie funkcjonowania na miejscu Zaawansowane narz dzia automatyzujà wiele zadaƒ, a inteligentne oprogramowanie nadzorujàce minimalizuje potrzeby wprowadzania danych, przez co przyspiesza funkcjonowanie i zmniejsza ryzyko pope nienia przez cz owieka b du. Ogromne mo liwoêci komunikacji sieciowej Protokó TCP/IP w sieci Ethernet oraz àcznoêç sieciowa LON dla urzàdzeƒ sterujàcych terminali zapewniajà szerokie mo liwoêci po àczeƒ. Dostosowanie alarmu do potrzeb Z atwoêcià mo na wdro yç zaawansowane strategie alarmowania, umo liwiajàce wys anie powiadomienia do dowolnej osoby w ka dym miejscu i o ka dym czasie na telefon komórkowy, lub oprogramowanie nadzorujàce firmy Trend... za pomocà standardowych protoko ów, takich jak Short Message Service (SMS), Simple Network Management Protocol (SNMP) czy Internet Protocol (IP). atwoêç obs ugi Dla firmy Trend liczy si przede wszystkim opinia klienta, dzi ki któremu jej produkty sà atwe w obs udze i zapewniajà najwi ksze korzyêci wynikajàce z systemu zarzàdzania obiektem. W aêciwe u ytkowanie systemu zarzàdzania obiektem firmy Trend przynosi znaczne oszcz dnoêci kosztów zwiàzanych z us ugami komunalnymi. Zabezpieczenie inwestycji Firma Trend stosuje filozofi ciàg ego wdra ania ulepszeƒ w trakcie opracowywania danej platformy, w zwiàzku z czym inwestycje poczynione dziê stajà si inwestycjami na przysz oêç.

2 Trend Control Systems Limited PO Box 34, Horsham, West Sussex RH12 2YF United Kingdom Telephone +44 (0) Fax +44 (0) SA Issue 2.0

3 SYSTEM IQ3XCITE

4 Ogólne informacje o systemie IQ3xcite Sposoby zarzàdzania nowoczesnymi obiektami oraz ich kontrolowania stajà si coraz bardziej skomplikowane. System zarzàdzania obiektem (BMS - Building Management System) musi byç dostosowany do okreêlonych przez klienta wymogów dotyczàcych kontroli takiego budynku. Powinien zapewniaç wydajny sposób sterowania ogrzewaniem, wentylacjà i klimatyzacjà (HVAC) oraz mo liwoêç szybkiego wprowadzania zmian zwiàzanych z zajmowaniem pomieszczeƒ i rozmieszczeniem pracowników, jednoczeênie bioràc po uwag komfort u ytkowania. Ponadto system zarzàdzania obiektem musi zapewniaç dost p do informacji dotyczàcych zarzàdzania czasem oraz nadzór nad nim, co powinno przek adaç si na znaczne oszcz dnoêci energii elektrycznej. System IQ3xcite Mo liwoêci i elastycznoêç systemu IQ3xcite firmy Trend sà ogromne. Zosta on dopasowany do obecnych, a tak e przysz ych potrzeb klientów. Pierwszorz dne znaczenie ma atwoêç korzystania z systemu, co jest mo liwe dzi ki zastosowaniu g ównej technologii tworzenia oprogramowania. Podstawà ca ego systemu sà urzàdzenia sterujàce IQ3xcite, dzi ki którym technika uczyni a kolejny wielki krok do przodu. Komunikujàc si za poêrednictwem Ethernetu, system IQ3xcite mo e integrowaç si z siecià informatycznà klienta, a wbudowany serwer WWW zapewnia dost p do systemu z dowolnego miejsca na Êwiecie, bez koniecznoêci u ywania oprogramowania innych firm. Aby opis systemu by pe ny, nale y równie dodaç, e urzàdzenia sterujàce IQ3xcite wspó dzia ajà z wieloma produktami dodatkowymi. Oprogramowanie nadzorujàce oraz wyêwietlacze, takie jak innowacyjny dotykowy ekran sieciowy IQView, umo liwiajà monitorowanie i sterowanie na poziomie ca ego systemu oraz dostosowanie do warunków Êrodowiska lokalnego. Sprawdzanie terminali jest mo liwe dzi ki urzàdzeniom sterujàcym IQL, w których wykorzystano technologi systemów otwartych LONWorks. Dope nienie tego kompletu stanowi zestaw urzàdzeƒ zewn trznych, takich jak nap dy dysków o zmiennej pr dkoêci (Variable Speed Drives), czujniki (Sensors), zawory (Valves) i si owniki (Actuators). Potrzeby klientów sà jednak coraz wi ksze... Wybierajàc produkty firmy Trend, mo na spaç spokojnie. Czo owa pozycja firmy na rynku mówi sama za siebie, niezale nie od tego, czy klient poszukuje sprz tu o najwy szej jakoêci, czy produktu, którego trwa oêç jest warta jego konkurencyjnej ceny. Jednà z najlepszych oznak sygnalizujàcych nadchodzàcy sukces jest dotychczasowa dzia alnoêç firmy Trend, która udowadnia t tez po raz kolejny. JesteÊmy zobowiàzani do dostarczania w aêciwych rozwiàzaƒ ka demu klientowi, zarówno gdy chodzi o najlepsze produkty, jak i bezkonkurencyjnà obs ug i wsparcie techniczne.

5 Wszystkie korzyêci wynikajàce z korzystania z systemu IQ3xcite Rozwiàzanie IQ3xcite firmy Trend zosta o zaprojektowane w sposób u atwiajàcy wspó dzia anie z systemem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz upraszczajàcy integracj z istniejàcymi systemami i procesami. Zapewnia ono wszystkim u ytkownikom dost p, kontrol i atwoêç u ycia na ró nych poziomach, co z kolei przek ada si na poczucie komfortu u osób przebywajàcych w budynku. Zestaw produktów firmy Trend zawiera programowalne oraz sta e urzàdzenia sterujàce, oprogramowanie nadzorujàce oraz wiele urzàdzeƒ zewn trznych, takich jak zawory i sterowniki, czujniki i sterowniki silników. Urzàdzenia sterujàce IQ3xcite W urzàdzeniach sterujàcych IQ3xcite do obs ugi protoko u TCP/IP zastosowano sieç Ethernet oraz wyposa ono je w zintegrowany serwer sieci WWW, dzi ki któremu u ytkownik mo e oglàdaç przypisane mu witryny na swoim komputerze stacjonarnym lub urzàdzeniu przenoênym posiadajàcym przeglàdark internetowà. To urzàdzenie sterujàce montowane na szynie DIN ma 16 punktów wejêcia i wyjêcia. Liczb t mo na zwi kszyç do 96 punktów, do àczajàc dodatkowe modu y wejêcia/wyjêcia (I/O) montowane na szynie DIN. Dost pne sà tak e 16-punktowe urzàdzenia, których nie mo na poszerzaç przez dodatkowe modu y, a tak e 12- punktowe urzàdzenie sterujàce IQ3xact. Mogà one byç pod àczane do lokalnych komputerów za pomocà portu RS232. IQView - Sieciowy ekran IQView (IQView Network Display) daje u ytkownikowi niespotykane dotàd mo liwoêci pracy z systemem firmy Trend. Jest to samokonfigurujàcy si ekran dotykowy o prostej konstrukcji i b dàcy atwy w obs udze, przeznaczony do monta u powierzchniowego lub Êciennego. Ka dy z tych wariantów dost pny jest w wersji wielo- lub jednokolorowej. Urzàdzenia sterujàce IQL do terminali Urzàdzenia IQL to inteligentne rozwiàzania dla obiektów us ugowo-handlowych, w których mieszczà si zarówno biura indywidualne, jak i otwarte. Idealnie sprawdzajà si równie w hotelach, gdzie wymagana jest mo liwoêç sterowania w obr bie pojedynczych pokoi. Wszystkie produkty IQL przesz y test zgodnoêci (Conformance Review) przeprowadzany przez organizacj LONMark Interoperability Association i posiadajà certyfikat LONMark. Oprogramowanie nadzorujàce 963 Programy nadzorujàce s u à do wyêwietlania monitorowanych wejêç i wyjêç, zmieniania parametrów sterowania oraz wykonywania ró norodnych funkcji zwiàzanych z analizà energii i konserwacjà. Oprogramowanie nadzorujàce 963 firmy Trend dzia a w systemie klient-serwer, przy czym jedynym wymaganiem stawianym klientowi jest posiadanie przeglàdarki Internet Explorer. Oprogramowanie 963 jest dost pne w dwóch wersjach: serwera oraz klienta. Istnieje wiele wariantów tego programu, np. 963 Secure, kompatybilny z 21 CFR Part 11; 963 SNMP, umo liwiajàcy przesy anie alarmów do systemów monitorowania; oraz 963 SMS, w którym istnieje mo liwoêç przekazywania alarmów do telefonu komórkowego w sieci GSM. Inteligentny wyêwietlacz WyÊwietlacz do montowania na Êcianie, umo liwiajàcy monitorowanie i dostosowywanie wybranych parametrów sterowania w urzàdzeniach sterujàcych IQ3xcite. Oprogramowanie do urzàdzeƒ mobilnych Oprogramowanie 916, dzia ajàce w kieszonkowych komputerach firmy Microsoft, posiada interfejs umo liwiajàcy po àczenie z systemem IQ, dzi ki czemu mo na monitorowaç i zmieniaç parametry w obr bie urzàdzeƒ sterujàcych IQ i IQL. Program ten mo na w àczyç do sieci IQ za pomocà standardowego po àczenia sieciowego (lokalnego portu oprogramowania nadzorujàcego lub CNC2), modemu lub sieci Ethernet. Zamiast modemu mo na tak e u yç telefonu komórkowego sieci GSM.

6 Wydajne sterowanie systemem i jego monitorowanie zale y w du ej mierze od pod àczonych urzàdzeƒ polowych oraz od przekazywanych przez nie informacji. Internet Klient (przeglàdarka) Komputer z przeglàdarkà Internet Explorer àczy si z serwerem 963, umo liwiajàc przeglàdanie grafiki przez Internet Czujniki - urzàdzenia do mierzenia temperatury, wilgotnoêci, ciênienia i jakoêci powietrza. Czujniki bezprzewodowe - Technologia bezprzewodowa daje znaczne korzyêci zwiàzane z atwoêcià instalacji i kosztami oraz, co jest równie wa ne, zapewnia elastycznoêç i wygod w Êrodowiskach o du ym nat eniu ruchu. Liczniki - Pomiary zu ycia energii sà niezb dne do efektywnego zarzàdzania obiektem. Krótko mówiàc, nie da si kontrolowaç tego, czego nie mo na zmierzyç. Po wprowadzeniu zmian w przepisach budowlanych (cz Êç L2) pomiary sta y si obowiàzkowym elementem wi kszoêci aplikacji do zarzàdzania obiektami us ugowo-handlowymi. Liczniki firmy Trend pasujà do wielu takich aplikacji. Sterowniki silników - Przetworniki cz stotliwoêci NX umo liwiajà uzyskanie zmiennej pr dkoêci i momentu obrotowego w silnikach pràdu zmiennego. Zwi kszajà one wydajnoêç ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, dzi ki czemu zu ycie energii jest bardzo oszcz dne. Karta interfejsu NXNI umo liwia bezpoêrednie po àczenie produktów NX z siecià Trend. Router IQL Router IQL IQ3xtend IQLVAV IQL17 Oprogramowanie 916 do urzàdzeƒ mobilnych Bezprzewodowa sieç L Sieciowy ekran dotykowy IQView Valves and Actuators - Trend s range of Valves and Actuators cover all HVAC applications. IQL13+ IQL16 Produkty sieciowe - Firma Trend dostarcza wiele urzàdzeƒ, umo liwiajàcych wspó dzia anie ró nych systemów komunikacyjnych, lub instalacji pozosta ych po poprzednich u ytkownikach. Przyk adem mo e byç urzàdzenie Ethernet Internetwork Node Controller (EINC), za pomocà którego system Trend mo na rozszerzyç przez sieç Ethernet, z atwoêcià àczàc IQ2xx z IQ3xx. Router IQL Po àczenie LON z Trend Produkty LON innych firm

7 System diagram Komputer z oprogramowaniem 963 klient-serwer 963 dla systemów IQ2 i IQ3xcite Internet Client (Browser) PC Running Internet Explorer Accesses 963 server PC to view graphic pages over internet IQ3xcite: od 16 do 96 punktów Modu y wejêcia/ wyjêcia (I/O) Po àczenie sieci Ethernet z IQ AN Wiele wariantów modu u wejêcia/ wyjêcia (I/O) IQ111+ Do 116 urzàdzeƒ w sieci LAN (do 116 sieci LAN) Sieciowy ekran dotykowy IQView IQ3xcite ma wbudowany serwer WWW IQ131 IQ251 IQ3xcite bez mo liwoêci poszerzenia dla mniejszych aplikacji 16 punktów Witryny i grafik mo na oglàdaç za pomocà standardowej przeglàdarki WWW IQ222 IQ210 Czujnik Licznik Inteligentny wyêwietlacz Sieciowy nap d dysku o zmiennej pr dkoêci Ekran wyêwietlania pokoju Legenda IQ3xact bez mo liwoêci poszerzenia dla mniejszych aplikacji 12 punktów Inteligentny wyêwietlacz Nap d dysku o zmiennej pr dkoêci TCP/IP w sieci Ethernet Bezprzewodowa sieç LAN Sieç IQ LON Bus Port lokalnego oprogramowania nadzorujàcego WejÊcie/wyjÊcie I/O Bus do poszerzania IQ3xcite

8 Zastosowania rozwiàzaƒ IQ3xcite Od ponad 20 lat firma Trend zajmuje czo owà pozycj na rynku systemów sterujàcych, a jej produkty sà instalowane we wszystkich typach budynków, takich jak sklepy, centra rozrywki, biura, szko y, szpitale, zak ady farmaceutyczne, budynki mieszkalne i fabryki. Jest dostawcà energooszcz dnych rozwiàzaƒ w zakresie sterowania ogrzewaniem, wentylacjà i klimatyzacjà oraz innymi instalacjami stosowanymi w budynkach, a tak e zajmuje si ich monitorowaniem. Lista klientów firmy jest imponujàca, a znajdujà si na niej, m.in.: J Sainsbury s, Procter and Gamble i British Airways.s. Application case study 1 University of East Anglia Principal functions: Control and monitoring of greenhouse temperature and lighting The advanced design of Trend s new generation of IQ3xcite intelligent controllers has allowed the University of East Anglia's campus-wide building management system to be extended into a large, newly built greenhouse, which is used for important research work. Owing to the IQ3xcite s flexible firmware structure, it was possible to meet the requirement for numerous user-adjustable control settings, but still keep down costs. In addition, the controller's Ethernet connectivity has meant that integration with the rest of the Trend BMS could be readily achieved via the site s IT infrastructure. The University has also been equipped with a Trend 963 supervisor, enabling wider and improved system access. This and the IQ3xcites were supplied and configured by Aqua Control Services, as was most of the BMS. Application case study 3 Lancashire County Council Principal functions: Control and monitoring of boilerhouse; multiple-site management and supervision Lancashire County Council chose to use IQ3xcite controllers for a major boilerhouse refurbishment for a number of reasons. Firstly, they wanted to use the latest technology; secondly they needed to make use of the existing council IT network to connect 11 different sites in the Preston area to a Trend 963 Supervisor at their headquarters at County Hall. A total of 18 IQ3xcite outstations were used, all plugged into the councils own local intranet. This reduced the number and cost of telephone connections and rental, and in turn provided high speed, instant communication capability. The system was supplied, installed and commissioned by Nobbs & Jones of Preston, working closely with the Lancashire County Council IT department. Application case study 2 Royals Business Park Principal functions: Control and monitoring of HAC services, including 600 fan coil units; power metering Trend s ability to provide total control and monitoring solutions is amply demonstrated by the advanced building management system designed and supplied by Integrated BMS Ltd for phase one of The Royals Business Park, a major speculative office development in London s Docklands. The system comprises a wide variety of Trend products, including the Ethernet connectable IQ3xcite controller and 963 supervisor, LONWorksbased IQL fan coil unit controls, energy saving NX variable speed drives and EM/MPO2 multi-parameter electricity meters as well as numerous valves, actuators and sensors. Features such as the use of TCP/IP Ethernet will allow considerable flexibility for owner and tenants. Application case study 4 Engine Emissions Testing Facility Principal functions: Control and monitoring of environmental conditions; management of alarms A total of 10 IQ3xcite outstations were used to monitor and control the environmental conditions at an engine emissions testing facility in Hertfordshire. Control strategies included wind tunnels and soak test areas where a number of parameters such as windspeed, temperature & humidity are controlled by a system supplied by 3CL of Telford. The outstations connected together on their own Ethernet network, along with a Trend 963 Supervisor which also monitors alarms from the system. The intention is to join this into the clients own IT network at a later date.

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200 SIMATIC S7-200 ddddd d dddddddddd dddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic S7-200 Modu owy, kompaktowy o du ych mo liwoêciach komunikacyjnych Tak ma y, a tak wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC Karta katalogowa Marzec 2002 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-300 jest uniwersalnym sterownikiem programowalnym PLC przeznaczonym do

Bardziej szczegółowo

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych Usługi finansowe Rational WebSphere Information Tivoli software software Management softw are Dystrybutorzy PartnetWorld Usługi IT Lotus software Terminale kasowe System Storage System p System x Interaktywny

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM KRZYSZTOF TUBIELEWICZ ANDRZEJ ZABORSKI Coraz powszechniejsze wprowadzanie do praktyki przemys owej systemów CAD/CAM zrewolucjonizowa o pod koniec

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

SAP Best Practices. Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices

SAP Best Practices. Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices SAP Best Practices Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices Agenda Przegl d pakietu SAP Best Practices Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy,

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy, Nr 1 / 2007 Na ok adce: Na targach MSPO 2006 w Kielcach Prezes Radmoru A. Synowiecki (w szarym garniturze) przedstawia radiostacj R3505 i pozosta y sprz t àcznoêci dla wojska Zapraszamy do kontaktu z pracownikami

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju (NCBiR) dzia a od 1 lipca 2007 r. na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badaƒ i Rozwoju (DzU z 2007 r. nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Biskupin i co dalej? Zdj cia lotnicze w polskiej archeologii

Biskupin i co dalej? Zdj cia lotnicze w polskiej archeologii INSTYTUT PRAHISTORII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA OÂRODEK OCHRONY DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE POZNA SKIE TOWARZYSTWO PREHISTORYCZNE Biskupin i co dalej? Zdj cia

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 50 DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 PL SKRÓCONA INSTRUKCJA OBS UGI PL Skrócona instrukcja obs ugi Przeglàd elementów Q W E R T Y U I O P { } q Mikrofon Przycisk NEW Przycisk REC (Nagrywanie) / SET Przycisk

Bardziej szczegółowo

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego PRZETWARZANIE POLSKIE CHMUROWE TOWARZYSTWO W GIS NA PRZYK ADZIE INFORMACJI MA OPOLSKIEJ PRZESTRZENNEJ INFRASTRUKTURY... ROCZNIKI GEOMATYKI 2010 m TOM VIII m ZESZYT 6(42) 131 PRZETWARZANIE CHMUROWE W GIS

Bardziej szczegółowo

WEKTOROWA ARCHIWIZACJA DANYCH WYKORZYSTUJ CA PRZYROSTOWE KOPIE BEZPIECZE STWA

WEKTOROWA ARCHIWIZACJA DANYCH WYKORZYSTUJ CA PRZYROSTOWE KOPIE BEZPIECZE STWA dr in. Marian Wrzesie Przemys owy Instytut Automatyki i Pomiarów WEKTOROWA ARCHIWIZACJA DANYCH WYKORZYSTUJ CA PRZYROSTOWE KOPIE BEZPIECZE STWA Zaprezentowano implementacj systemu wektorowej archiwizacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU

PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU Private health insurance in Poland current status, legal environment, development scenarios Adam H. Pustelnik,

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 CENTRUM KOMPETENCJI JAKO CYFROWE LABORATORIUM ANALITYCZNE INTELIGENTNEGO BIZNESU 1. WPROWADZENIE W niniejszym artykule przedstawiono,

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo