Instrukcja. Suscriptor.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl"

Transkrypt

1 Instrukcja Suscriptor

2 Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych us ugi certyfikacyjne zwiàzane z podpisem elektronicznym.

3 Sk ad zestawu instalacyjnego 1. Instalacyjny dysk CD Suscriptor Czytnik kart elektronicznych ze z àczami: USB lub RS232 lub PCMCIA. 3. Karta kryptograficzna cryptocertum Modu uwierzytelniajàcy (dotyczy Suscriptor Q 01) a) karta SAM (a), b) czytnik karty SAM (b). 2. (a) (b) 3. Instalacja zestawu Uwaga! Osoba sk adajàca podpis elektroniczny powinna byç pewna, e stanowisko komputerowe jest pod jej wy àcznà kontrolà, tzn. e podczas dzia ania niniejszego zestawu osoba postronna nie ma adnej mo liwoêci (np. poprzez sieç lub zainfekowanie wirusem) oddzia ywania na prac komputera. Instrukcja jest przewodnikiem pomocnym podczas instalacji urzàdzeƒ i aplikacji wchodzàcych w sk ad zestawu Suscriptor. Instalacja nie wymaga wiedzy technicznej i jest atwa do samodzielnego wykonania. Minimalne wymagania sprz towe: Je eli masz komputer z Procesorem Pentium 100 MHz (lub zgodny), 64 MB pami ci operacyjnej, port USB (1.1/2.0) lub RS 232 (Suscriptor Q 01 wymaga 2 portów USB), 65 MB wolnej przestrzeni dyskowej, system operacyjny Microsoft Windows 2000/XP, przeglàdark Internet Explorer 5.5 lub nowsza to wystarczy wykonaç tylko pi ç czynnoêci, aby korzystaç z urzàdzenia do sk adania bezpiecznego podpisu elektronicznego Suscriptor! 1

4 1 Pod àczenie czytnika i modu u uwierzytelniajàcego do komputera. Przed w àczeniem komputera pod àcz czytnik (oraz modu uwierzytelniajàcy dot. Suscriptor Q 01) do odpowiedniego z àcza. PS2 USB RS232 2 Rozpocz cie instalacji oprogramowania zestawu Suscriptor. W ó instalacyjny dysk CD Suscriptor do nap du CD-ROM. Automatycznie zostanie uruchomione MENU instalatora Suscriptor. (Je eli funkcja autoodtwarzania jest wy àczona w systemie, program instalacyjny nale y uruchomiç bezpoêrednio z dysku CD - wybierajàc plik start.exe). 2

5 3 Instalacja oprogramowania zestawu Suscriptor. Aby zainstalowaç standardowe modu y oprogramowania zestawu Suscriptor, w g ównym oknie MENU wybierz przycisk: Standardowa instalacja Suscriptor 4 Zostanà zainstalowane nast pujàce modu y: procertum SecureSign (oprogramowanie podpisujàce), procertum SecureSignVer (oprogramowanie weryfikujàce podpisy elektroniczne), procertum CardManager (oprogramowanie zarzàdzajàce kartà kryptograficznà), Podpis Elektroniczny Zwyk y (biblioteki umo liwiajàce sk adanie elektronicznego podpisu zwyk ego i szyfrowanie). Instalacja sterownika czytników. System operacyjny Twojego komputera mo e samodzielnie wykryç i zainstalowaç sterowniki czytników. Zalecamy jednak instalacj sterowników producenta wybierajàc przycisk: Instalacja sterownika czytnika kart Zaznacz rodzaj czytnika i wybierz przycisk: Instaluj sterownik Dotyczy Suscriptor Q 01: Podczas instalacji czytnika kart kryptograficznych automatycznie zainstalowany zostanie równie sterownik czytnika modu u uwierzytelniajàcego. Czytniki oraz oprogramowanie sà ju zainstalowane! Przed przystàpieniem do korzystania z zainstalowanych aplikacji zalecamy zapoznanie si z dokumentacjà do àczonà do oprogramowania. Z podstawowymi informacjami dotyczàcymi podpisu elektronicznego w polskim prawie mogà Paƒstwo zapoznaç si wybierajàc przycisk: e-elementarz podpisu elektronicznego 3

6 5 Przygotowanie karty do pracy. Przed z o eniem pierwszego podpisu elektronicznego nale y aktywowaç kart poprzez nadanie kodów PIN. W tym celu w ó kart z certyfikatem do czytnika. Sposób umieszczenia karty kryptograficznej cryptocertum w czytniku CardMan 1010, 2020, 3021 oraz Aby korzystaç z modu u uwierzytelniajàcego wy am kart SAM z oprawy i umieêç jà w czytniku CardMan. Nast pnie uruchom aplikacj procertum CardManager i wybierz przycisk Czytaj kart. Nadanie PIN dla bezpiecznego podpisu Nadanie PIN dla podpisu zwyk ego 1. Kliknij zak adk Profil bezpieczny: 1. Kliknij zak adk Profil zwyk y: W przypadku zestawu Suscriptor Q 01 dost p do profilu bezpiecznego karty kryptograficznej mo liwy jest tylko i wy àcznie gdy modu uwierzytelniajàcy pod àczony jest do stacji roboczej. 4

7 1. Wybierz przycisk Nowy PIN: 2. Podaj odpowiedni PUK dla wybranego profilu (dostarczony na bezpiecznym wydruku z nag ówkiem: CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji). 3. Podczas wprowadzania kodu PUK nale y zwróciç szczególnà uwag na wielkoêç wprowadzanych znaków. UWAGA!!! Trzykrotne podanie b dnego kodu PUK trwale blokuje profil karty. 4. Wpisz PIN, który b dziesz u ywa do sk adania podpisu i szyfrowania. Kod PIN musi sk adaç si wy àcznie z cyfr (od 4 do 8 znaków). 5. Wpisz ponownie PIN w oknie Potwierdê nowy PIN. 6. NaciÊnij OK: Teraz mo esz u ywaç karty kryptograficznej cryptocertum! Dla zaawansowanych Mo na równie zainstalowaç tylko wybrane aplikacje z zestawu Suscriptor wybierajàc przycisk: Zaawansowana instalacja Suscriptor Wi cej informacji o naszych produktach znajdà Paƒstwo na stronie W przypadku wàtpliwoêci lub pytaƒ prosimy o kontakt z infolinià: - z telefonów stacjonarnych z telefonów komórkowych +48 (0)

8 Infolinia Dzi kujemy za okazane zaufanie i zakup naszego produktu.

instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800

instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800 instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. Spis treêci Wst p... 3 S ownik poj ç u ytych w instrukcji... 4 Instalacja i konfiguracja neostrady tp z modemem

Bardziej szczegółowo

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp instalacja modemu livebox tp z wykorzystaniem p yty instalacyjnej CD 3 uruchomienie programu instalacyjnego 4 pod àczenie modemu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po instalacji zestawu. Orange Freedom

Przewodnik po instalacji zestawu. Orange Freedom Przewodnik po instalacji zestawu Orange Freedom Teraz, bez wychodzenia z domu, mo esz wszystko. Orange Freedom sprawi, e poczujesz puls Êwiata wyraêniej ni kiedykolwiek. Brak limitu transferu i mo liwoêç

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. CardManager Wersja dokumentacji 1.66. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Podręcznik użytkownika. CardManager Wersja dokumentacji 1.66. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Podręcznik użytkownika CardManager Wersja dokumentacji 1.66 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania przysługują

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Linux

instrukcja instalacji w systemie Linux instrukcja instalacji w systemie Linux modemu USB ZTE ZXDSL 852 Twój świat. Cały świat. Spis treêci 1. Wymagania podstawowe... 3 2. Instalacja sterownika dla systemu Fedora Core 2... 4 3. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 apple Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 K Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 50 DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 PL SKRÓCONA INSTRUKCJA OBS UGI PL Skrócona instrukcja obs ugi Przeglàd elementów Q W E R T Y U I O P { } q Mikrofon Przycisk NEW Przycisk REC (Nagrywanie) / SET Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager w systemach Mac OS X

Instalacja i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager w systemach Mac OS X Instalacja i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager w systemach Mac OS X wersja 1.0 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 INSTALACJA CZYTNIKÓW KART KRYPTOGRAFICZNYCH W SYSTEMACH

Bardziej szczegółowo

SIMATIC HMI. Podr cznik Wydanie 09/2006

SIMATIC HMI. Podr cznik Wydanie 09/2006 SIMATIC HMI Podr cznik Wydanie 09/2006 Warszawa 2006 SIMATIC HMI Wprowadzenie 0 Przygotowanie i instalacja 1 WinCC V6 Pierwsze kroki Pierwszy projekt WinCC 2 WyÊwietlanie wartoêci procesowych 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny dostęp do CEPiK uzyskanie dostępu i współpraca z Komornikiem SQL (cz. 1)

Elektroniczny dostęp do CEPiK uzyskanie dostępu i współpraca z Komornikiem SQL (cz. 1) w r z e s i e ń 2 0 1 0 K o m o r n i k S Q L 85 Elektroniczny dostęp do CEPiK uzyskanie dostępu i współpraca z Komornikiem SQL (cz. 1) Wstęp Podstawą działania każdej kancelarii komorniczej od zawsze

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu Sigillum

Zawartość zestawu Sigillum Zawartość zestawu Sigillum... 1 Instalacja zestawu i aktywacja karty kryptograficznej krok po kroku... 1 Instalacja oprogramowania... 1 Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych... 2 Aktywowanie kluczy

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA WŁASNEGO CERTYFIKATU...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite

Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie...1 Konwencje dokumentacji...1 Słownik pojęć...1 O zestawie CryptoCard Set...2 Rozdział 2. Instalacja pakietu CryptoCard Suite...4

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 Dla klientów w Ameryce Pó nocnej i Po udniowej Dla klientów w USA Deklaracja zgodnoêci Product Name Numer modelu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja administratora

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja administratora Program P atnik A1 9.01.001 Dokumentacja administratora Tytu dokumentu: Program Patnik Dokumentacja administratora Wersja: 4.4 Data wydania: 2013-11-06 Dotyczy aplikacji: Patnik A1 9.01.001 Spis treci

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77

Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 Spis treœci Dziêkujemy Pañstwu za zakup naszego urz¹dzenia Modem USB GPRS/EDGE typu ED77.Urz¹dzenie to wykorzystuje najnowsze technologie bezprzewodowej pakietowej

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0 Podr cznik u ytkownika Adobe Illustrator wersja 9.0 2000 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Podr cznik u ytkownika programu Adobe Illustrator 9.0 dla systemów Windows i Macintosh Ten

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji

Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry HiPath 3000 HiPath 4000 Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry Informacje dotyczàce instrukcji obs ugi Niniejsza Instrukcja Obs ugi opisuje u ytkowanie aparatów telefonicznych optipoint 500 entry w po

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Spis treści 1. NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

4Trans Instrukcja instalacji

4Trans Instrukcja instalacji 4Trans Instrukcja instalacji Wersja: 1.8 4Trans Instrukcja instalacji 2002-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo