instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB 800

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800"

Transkrypt

1 instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB 800 Twój świat. Cały świat.

2 Spis treêci Wst p... 3 S ownik poj ç u ytych w instrukcji... 4 Instalacja i konfiguracja neostrady tp z modemem Sagem 800 w systemie operacyjnym MS Windows Vista... 5 Sterowanie po àczeniem z siecià Internet (łączenie i rozłączanie)

3 Instalacja sterowników modemu Sagem Fast 800 dla sysytemu operacyjnego MS Windows Vista UWAGA! Przed rozpocz ciem instalacji nale y dok adnie zapoznaç si z instrukcjà. Prawid owà instalacj mo na przeprowadziç tylko wtedy, gdy na linii telefo nicznej jest aktywna us uga neostrada tp. Nie nale y pod àczaç modemu do komputera przed instalacjà sterowników. Instalacj nale y rozpoczàç z OD ÑCZONYM kablem USB!!! Opis zestawu instalacyjnego płyta CD z aplikacją neostrada tp kabel USB kabel telefoniczny modem 800 mikrofiltry 2 sztuki rozdzielacz sygnału WSTĘP Instrukcja s u y jako pomoc przy prawid owej instalacji urzàdzeƒ i aplikacji niezb dnych do prawid owego dzia ania us ugi neostrada tp. Wykonanie instalacji jest proste i nie wymaga wiedzy technicznej. 3

4 S ownik poj ç u ytych w instrukcji Pakiet instalacyjny komplet urzàdzeƒ ADSL przeznaczonych do wykonania prawid owej instalacji us ugi w lokalu Klienta. Modem urzàdzenie przekszta cajàce sygna cyfrowy z komputera na sygna analogowy przesy any za pomocà linii telefonicznej. Router urzàdzenie pozwalajàce pod àczyç do Internetu sieç lokalnà LAN. Switch wbudowany w modem rozga ziacz ethernetowy, pozwalajàcy na jednoczesne korzystanie z us ugi neostrada tp na czterech komputerach oraz wzajemnà, bezkolizyjnà komunikacj mi dzy nimi. Mikrofiltry urzàdzenia s u àce do oddzielenia pasma telefonicznego od pasma transmisji danych. Wszystkie terminale telefoniczne (telefon, faks, modem analogowy) muszà byç pod àczone za poêrednictwem mikrofiltrów do linii telefonicznej, na której jest aktywowana us uga neostrada tp. Zalecane jest stosowanie max. 3 mikrofiltrów na jednej linii szerokopasmowej. Interfejs Ethernet gniazdo komunikacyjne karty sieciowej/komputera, s u àce do szybkiej transmisji danych (10 lub 100 Mb/s). Gniazdo telefoniczne zakoƒczenie linii telefonicznej zaopatrzone w wejêcie RJ-11. W przypadku, gdy posiadasz inne rodzaje wejêç telefonicznych, niezb dne jest zakupienie odpowiednich przejêciówek. Kabel Ethernet oêmioprzewodowa skr tka zaopatrzona we wtyki RJ-45 (zawarty w zestawie kabel Ethernet ma kolor szary). Kabel telefoniczny dwuparowy przewód zaopatrzony we wtyki RJ-11 (zawarty w zestawie kabel telefoniczny ma kolor czarny). Rozdzielacz sygna u urzàdzenie pozwalajàce na pod àczenie do jednego gniazda telefonicznego modemu ADSL oraz telefonu. P yta CD zawiera oprogramowanie niezb dne do uruchomienia po àczenia z Internetem oraz konfiguracji komputera i modemu. Na p ycie znajduje si m.in. aplikacja Asystent konfiguracji, Internet Explorer 6.0 i dokumentacja. ID i PIN indywidualny identyfikator i has o u ytkownika, wykorzystywane do rejestracji, zmiany has a logowania oraz konfiguracji us ug hostingowych. Aktywacja czynnoêci majàce na celu skonfigurowanie urzàdzeƒ w sieci teleinformatycznej TP, umo liwiajàce rozpocz cie Êwiadczenia us ugi neostrada tp. Rejestracja przyznanie nowemu U ytkownikowi us ugi neostrada tp indywidualnych identyfikatorów dost pu do Internetu: nazwy u ytkownika i has a logowania. 4

5 1. Instalacja i konfiguracja neostrady tp z modemem Sagem 800 w systemie operacyjnym MS Windows Vista 1. Do przeprowadzenia procesu instalacji wymagane sà: numer telefonu, na którym b dzie aktywowana us uga neostrada tp, numer PESEL (dla klientów indywidualnych) lub numer NIP (dla firm) oraz numer zg oszenia, który otrzymuje si przy zamówieniu obs ugi. JeÊli korzystasz z neostrady tp, a jedynie kupi eê nowy zestaw, wówczas: przygotuj uzyskane wczeêniej od TP identyfikatory dost powe (nazwa u ytkownika i has o u ytkownika do po àczenia z Internetem) odinstaluj sterowniki swojego modemu ADSL i aplikacj dost powà (Start>Panel Sterowania>Odinstaluj program) nie pod àczaj modemu do gniazda USB przed rozpocz ciem procesu instalacji, mo e to spowodowaç b dy w trakcie procesu instalacji. Do procesu instalacji wymagane jest co najmniej 200 MB wolnego miejsca na twardym dysku. 2. Uruchom program Setup.exe z katalogu Sagem_Fast_800_for_Vista Kolejne kroki instalacji opisane sà w dalszej cz Êci tej instrukcji. 5

6 3. Uruchomiony zostanie kreator instalacji modemu. By kontynuowaç, kliknij przycisk Dalej. 4. Rozpocznie si proces instalacji sterowników, który potrwa od kilku do kilkunastu minut. Gdy kreator poprosi o pod àczenie modemu do portu USB, 6

7 pod àcz wszystkie urzàdzenia, tak jak zosta o to pokazane na schemacie. Pami taj o tym, e mikrofiltry nale y pod àczyç mi dzy telefonem a gniazdkiem telefonicznym (rozdzielaczem sygna u)! Nie pod àczaj mikrofiltru pomi dzy modemem i gniazdem telefonicznym! Prawid owo wykonana instalacja Uwaga! Przed pod àczeniem modemu nale y zainstalowaç oprogramowanie zgodnie z instrukcjà. 5. Dalsze kroki przeprowadê wtedy, gdy diody ADSL i USB na modemie Êwiecà ciàg ym Êwiat em. Je eli po kilku minutach od pod àczenia modemu dioda ADSL nie Êwieci Êwiat em ciàg ym, wówczas poczekaj na aktywacj us ugi przez TP (maksymalnie 10 dni od daty z o enia zamówienia) lub sprawdê, czy wykona eê wszystkie po àczenia zgodnie ze schematem. W innych sytuacjach sprawdê przyczyn problemu w Przewodniku U ytkownika (Rozdz. 5. Pomoc w rozwiàzywaniu problemów). 7

8 6. W nast pnym etapie instalacji nale y skonfigurowaç po àczenie internetowe. W tym celu kliknij Start Menu (symbol Windows po lewej stronie paska zadaƒ) i z menu wybierz: Po àcz z. 8

9 7. Nast pnie wybierz Internet ADSL i kliknij przycisk Po àcz. 8. Program instalacyjny poprosi Ci teraz o podanie parametrów swojego konta internetowego (Nazwa u ytkownika oraz Has o). Je eli ju korzystasz z neostrady tp, a jedynie kupi eê nowy zestaw lub ponownie instalujesz oprogramowanie, przygotuj parametry po àczeniowe us ugi neostrada tp: nazw u ytkownika i has o do po àczenia z Internetem. Wpisz swojà nazw u ytkownika oraz has o w zaznaczone miejsca. WielkoÊç liter w nazwie u ytkownika i w haêle jest rozró nialna, dlatego zwróç szczególnà uwag na poprawnoêç wpisywanych znaków. 9

10 Kliknij Wybierz numer, by ustanowiç po àczenie z Internetem. Tu nale y wpisaç posiadanà nazw u ytkownika. Zaznacz t opcj, by zapisaç identyfikatory logowania. W to pole nale y wpisaç has o. W rozdziale 2 Po àczenie z Internetem znajdziesz instrukcj sterowania po àczeniem z siecià ( àczenie, roz àczanie). Je eli jesteê nowym U ytkownikiem us ugi neostrada tp, nie posiadasz jeszcze nazwy u ytkownika i has a us ugi, wpisz w pole nazwy u ytkownika nazw : a w pole has a wpisz has o: rejestracja. WielkoÊç liter w nazwie u ytkownika i w haêle jest rozró nialna, dlatego zwróç szczególnà uwag na poprawnoêç wpisywanej nazwy i has a. Kliknij przycisk Wybierz numer. Program skonfiguruje Twoje po àczenie internetowe w celu rejestracji w strefie neostrada tp. 10

11 9. Kolejnà czynnoêcià jest rejestracja w us udze neostrada tp. By dokonaç rejestracji, uruchom przeglàdark internetowà Internet Explorer i w pasku adresu wpisz adres: rejestracja.neostrada.pl. 10. Do przeprowadzenia rejestracji wymagane sà kody ID i PIN, które nale y pobraç ze strony powitalnej, klikajàc odnoênik pobierz. Po otrzymaniu powy szych kodów, post pując zgodnie ze wskazówkami wyêwietlanymi na ekranie monitora. Pami taj o tym, e wszystkie identyfikatory uzyskane w procesie rejestracji nale y zapisaç lub wydrukowaç! 11

12 Tu mo esz pobraç identyfikatory ID oraz PIN. 11. W nast pnym kroku nale y skonfigurowaç po àczenie internetowe za pomocà uzyskanych w procesie rejestracji nazwy u ytkownika oraz has a. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy wskazanà ikon w prawym rogu paska zadaƒ. Z rozwijanego menu wybierz: Roz àcz z > Internet ADSL. 12

13 12. Kliknij Start Menu (symbol Windows po lewej stronie paska zadaƒ) i z menu wybierz: Po àcz z. 13

14 13. Kliknij pole: Internet ADSL, nast pnie kliknij opcj Skonfiguruj po àczenie lub sieç. 14. Wybierz opcj Po àcz z Internetem i kliknij Dalej, by kontynuowaç. 14

15 15. W tym kroku nale y zmodyfikowaç ju istniejàce po àczenie. 16. Program poprosi Ci o podanie nazwy u ytkownika oraz has a. We wskazane pola nale y wpisaç uzyskane podczas rejestracji identyfikatory. UWAGA! Nale y zwróciç uwag na poprawnoêç wpisywania du ych i ma ych liter, w przypadku pomy ki po àczenie nie zostanie nawiàzane! Tu nale y wpisaç posiadanà nazw u ytkownika. Zaznacz t opcj, by zapisaç identyfikatory logowania. W to pole nale y wpisaç has o. 15

16 By nawiązać po àczenie, kliknij przycisk Wybierz numer. 17. JeÊli prawid owo wpisano nazw u ytkownika oraz has o, program wyêwietli komunikat o nawiązaniu po àczenia. Mo esz ju uruchomiç przeglàdark w celu korzystania z zasobów Internetu. 2. Sterowanie po àczeniem z siecià Internet ( àczenie i roz àczanie) Po zakoƒczeniu procesu instalacji uruchom ponownie komputer. Instalator automatycznie utworzy skrót na pulpicie, za pomocà którego b dziesz móg ustanawiaç po àczenie z Internetem. Kliknij dwukrotnie ikon Internet ADSL, by ustanowiç po àczenie. Gdy po àczenie zostanie ustanowione, w prawym rogu paska zadaƒ pojawi si ikona informujàca o stanie Twojego po àczenia. Po àczenie z Internetem jest ju ustanowione. Po àczenie z Internetem nie zosta o jeszcze ustanowione. Teraz mo esz ju przeglàdaç Internet za pomocà przeglàdarki, w tym celu kliknij ikon przeglàdarki Internet Explorer. JeÊli chcesz przerwaç po àczenie internetowe, kliknij prawym przyciskiem myszy ikon po àczenia: Z rozwijanego menu wybierz: Roz àcz z > Internet ADSL yczymy przyjemnego korzystania z us ugi neostrada tp. 16

Przewodnik po instalacji zestawu. Orange Freedom

Przewodnik po instalacji zestawu. Orange Freedom Przewodnik po instalacji zestawu Orange Freedom Teraz, bez wychodzenia z domu, mo esz wszystko. Orange Freedom sprawi, e poczujesz puls Êwiata wyraêniej ni kiedykolwiek. Brak limitu transferu i mo liwoêç

Bardziej szczegółowo

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp instalacja modemu livebox tp z wykorzystaniem p yty instalacyjnej CD 3 uruchomienie programu instalacyjnego 4 pod àczenie modemu

Bardziej szczegółowo

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 apple Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL. www.tp.pl 9330. Twój świat. Cały świat.

Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL. www.tp.pl 9330. Twój świat. Cały świat. Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL www.tp.pl 9330 Twój świat. Cały świat. Spis treści Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania 3 Modem SpeedTouch 608 WL powinien być użytkowany zgodnie z poniższymi

Bardziej szczegółowo

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI SZYBKI INTERNET INTERNET LEPSZY TELEFON podręcznik użytkownika modem ASMAX AR 1004g Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość pakietu instalacyjnego 4 Instalacja modemu ASMAX AR 1004g 5 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI SZYBKI INTERNET INTERNET LEPSZY TELEFON podręcznik użytkownika modem THOMSON SpeedTouch 536v6 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość pakietu instalacyjnego 4 Instalacja modemu THOMSON SpeedTouch

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce modem Pirelli DRG A226G Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Uruchomienie usługi OneOffice na linii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń. wersja 9

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń. wersja 9 Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji Manager Połączeń wersja 9 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja Managera Połączeń 3. Panel zarządzania Managera Połączeń 4. Uruchamianie Managera Połączeń 5. Połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9 Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji Manager Połączeń wersja 9 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja Managera Połączeń 3. Panel zarządzania Managera Połączeń 4. Uruchamianie Managera Połączeń 5. Połączenia

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson 1 Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Na linii telefonicznej Netii lub TP SA 5 Krok 1. Podłączenie modemu 6 Krok 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0 Podr cznik u ytkownika Adobe Illustrator wersja 9.0 2000 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Podr cznik u ytkownika programu Adobe Illustrator 9.0 dla systemów Windows i Macintosh Ten

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 50 DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 PL SKRÓCONA INSTRUKCJA OBS UGI PL Skrócona instrukcja obs ugi Przeglàd elementów Q W E R T Y U I O P { } q Mikrofon Przycisk NEW Przycisk REC (Nagrywanie) / SET Przycisk

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Linux

instrukcja instalacji w systemie Linux instrukcja instalacji w systemie Linux modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. Spis treści 1. Zanim zaczniesz... 3 2. Konfiguracja systemu operacyjnego Linux... 4 3. Rozpakowanie sterowników na dysk

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

http://www.ca.com.pl Mio 528 Instrukcja obsługi

http://www.ca.com.pl Mio 528 Instrukcja obsługi http://www.ca.com.pl Mio 528 Instrukcja obsługi Instrukcja obs ugi Numer katalogowy: 5615 1417 0114 R01 (sierpieƒ 2002) Znaki towarowe Wszystkie marki i nazwy produktów sà znakami towarowymi lub zastrze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[01]-06-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn CN 1110 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość zestawu instalacyjnego 4 Parametry funkcjonalne routera Technicolor TG 589vn 5 Instalacja routera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura

Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura Spis treści Witaj w gronie użytkowników Netia Spota! 3 Zawartość zestawu instalacyjnego 4 Opis Netia Spota 4 Uruchomienie Netia Spota 5 Połączenie

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo