s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012"

Transkrypt

1 Implementacja apletów Java do procesora komunikacyjnego CP Advanced. 1

2 I. Wymagania sprz towe i oprogramowania: 1. Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 2000 Professional z SP 4/XP Professional z SP 1/ Server 2003 z 600MHz, 512RAM i przynajmniej 650 MB wolnej przestrzeni na dysku z zainstalowanym Internet Explorer 6 i wirtualn maszyn Java. 2. Zainstalowany Step 7 V PLC Simatic S7-300 z CPU PN/DP. Przyk adowa konfiguracja: - Zasilacz: PS 307 5A - Procesor: CPU PN/DP - Procesor komunikacyjny: CP Advanced. 4. Po czenie Ethernetowe pomi dzy CP Adv. a komputerem PC. II. Opis jednostki centralnej i procesora komunikacyjnego. Jednostki centralne SIMATIC S7-300 wyst puj w wielu odmianach i ró ni si mi dzy sob wielko ci pami ci, zasobami komunikacyjnymi oraz moc obliczeniow. Szeroki wybór procesorów CPU umo liwia stosowanie S7-300 zarówno w niewielkich i ma o wymagaj cych aplikacjach, jak i w systemach sterowania z onymi procesami technologicznymi. Standardowe jednostki CPU maj szeroko tylko 40 mm. Dost pne s w wersji standardowej oraz Fail-Safe. Kompaktowe jednostki CPU maj szeroko od 80 do 120 mm.zintegrowane karty wej cia i wyj cia (dwustanowe i analogowe) oraz funkcje technologiczne upraszczaj ce realizacj z onych zada automatyki. Charakterystyka S7-300 Maksymalna liczba we/wy cyfr.: Maksymalna liczba we/wy analog.: 4096 Modu owa konstrukcja Du y wybór modu ów wej cia/wyj cia Mo liwo budowy zdecentralizowanych struktur sterowania Brak ruchomych cz ci mechanicznych (wentylatora) Mo liwo atwej rozbudowy Du a moc obliczeniowa CPU Wersja Outdoor o rozszerzonym zakresie 2

3 Procesory komunikacyjne stosowane s do komunikacji S7-300 w ró nych systemach i sieciach przemys owych. Modu y komunikacyjne wykorzystywane s dodatkowo, jako swobodnie programowalne porty szeregowe do komunikacji punkt-punkt z urz dzeniami automatyki. Wraz z modu ami komunikacyjnymi dostarczany jest pakiet konfiguracyjny zawieraj cy przygotowane maski konfiguracyjne, niezb dne biblioteki programowe do komunikacji pomi dzy CPU i CP, przyk ady zastosowa oraz dokumentacj techniczn. Dane konfiguracyjne przechowywane s w bloku danych w samym CPU. W przypadku wymiany modu u, nie ma konieczno ci konfiguracji nowego. Dane konfiguracyjne s przesy ane z CPU do nowego modu u natychmiast po w czeniu zasilania sterownika. Obs ugiwane protoko y Szybko przesy ania danych Mo liwo pod cze Adres modu u w sieci Max. d ugo kabla bez wzmacniacza Typ interfejsu Wymiary [mm] (szer. x wys. x b.) Numer katalogowy TCP/IP, UDP, PROFINET I/O, PROFINET CBA, ISO, PG, S7, S5, HTTP, FTP, 10/100/1000 Mbit/s Panele operatorskie, sterowniki PLC, programatory, komputery PC, PROFINET I/O (Device) IP przyporz dkowane przez serwer DHCP, komputer PC lub inny program 100 m 2 x RJ45 (maks. 100Mbit/s) 1 x RJ45 (maks. 1000Mbit/s) 80 x 125 x 120 6GK EX30-0XE0 3

4 III. Konfiguracja. 1. Nale y si upewni czy przegl darka ma udost pnion mo liwo korzystania z wirtualnej maszyny Java. Ustawienia te mo na znale w w ciwo ciach przegl darki internetowej. 2. Po uruchomieniu SIMATIC Manager tworzymy nowy projekt. Dodajemy now stacj, dla której tworzymy konfiguracje sprz tow. Przypisujemy adres IP oraz mask podsieci procesora komunikacyjnego co pokazano na ilustracji poni ej. 3. Tworzymy tablice symboli (Symbol Table). 4

5 4. Konfiguracja procesora komunikacyjnego: 4.1. W zak adce Users dodajemy nowego u ytkownika oraz okre lamy jego prawa. 5

6 4.2. W zak adce Symbols dodajemy now zmienn (Level) z prawami do odczytu i zapis. Zmienna ta odpowiada za wy wietlanie odpowiedniego poziomu na zbiorniku. 6

7 7

8 4.3. W zak adce IP Access Protection aktywujemy serwer WWW i FTP. 5. Zapisujemy i kompilujemy ustawienia oraz wgrywamy do sterownika PLC. 6. Rozpakowujemy zawarto pliku _S7Controls_HTML_CODE_V10.zip 7. W kolejnym etapie za pomoc klienta ftp (np. Total Commander, FireFTP) logujemy si do serwera ftp procesora komunikacyjnego z wykorzystaniem wcze niej utworzonej nazwy u ytkownika oraz has a W katalogu users tworzymy nowy folder najlepiej o tej samej nazwie, co aplet Java. W naszym przypadku: s7controls Kopiujemy ca zawarto folderu html z rozpakowanego pliku do folderu s7controls na serwerze ftp Kopiujemy S7Controls.jar z rozpakowanego folderu applets do folderu applets na serwerze ftp. 8

9 IV. Kod programu. 1. Przechodzimy do SIMATIC Manager S7 Program > Blocks. Tworzymy OB1 i FC30 2. Nast pnie przechodzimy do utworzonej funkcji i tworzymy prosty program. 9

10 3. W bloki OB1 wpisujemy odwo anie do funkcji FC Zapisujemy i wgrywamy program do sterownika. 5. Za po rednictwem przegl darki internetowej logujemy si na stron serwera WWW modu CP Adv. 6. Widok przyk adowej aplikacji zbiornika, wi cej przyk adów do pobrania z strony pod adresem : 10

s FAQ: 10/PL Data: 29/01/2012

s FAQ: 10/PL Data: 29/01/2012 Komunikacja w sieci Industrial Ethernet Procesorów CPU 315-2 PN/DP oraz funkcji BSEND/BRCV 1 I. Wymagania sprz towe i oprogramowania: 1. Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC Karta katalogowa Marzec 2002 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-300 jest uniwersalnym sterownikiem programowalnym PLC przeznaczonym do

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP dr hab. in. Gabriel Kost dr in. Wac aw Bana mgr in. Przemys aw Ostrowski Politechnika l ska KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

Bardziej szczegółowo

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100,

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, http://sbs.oeiizk.edu.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl NARODOWY PROGRAM EDUKACJI DLA SPO ECZE STWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200 SIMATIC S7-200 ddddd d dddddddddd dddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic S7-200 Modu owy, kompaktowy o du ych mo liwoêciach komunikacyjnych Tak ma y, a tak wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Panasonic Kamera sieciowa Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Spis tre ci WPROWADZENIE... 3 Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi... 3 Znaki towarowe i zastrze one znaki towarowe... 3 Program

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Android w akcji. Wydanie II

Android w akcji. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

VGLFL VIEWER FOR ACQUIRING AND DEVELOPING DATA FROM HETEROGENEOUS SOURCES. Mariusz Twardowski. Akademia Górniczo-Hutnicza

VGLFL VIEWER FOR ACQUIRING AND DEVELOPING DATA FROM HETEROGENEOUS SOURCES. Mariusz Twardowski. Akademia Górniczo-Hutnicza Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18, 2008 ISBN 978-83-61576-08-2 WYKORZYSTANIE PRZEGL DARKI VGLFL DO POZYSKIWANIA I OPRACOWANIA DANYCH ZE RÓDE HETEROGENICZNYCH VGLFL VIEWER FOR

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka

Ogólna charakterystyka Ogólna charakterystyka SIMATIC C7 Kompaktowy system sterowania SIMATIC OP SIMATIC S7-300 SIMATIC C7 Ogólna charakterystyka Maszyna produkcyjna oprócz niezawodnego uk adu logicznego powinna posiadaç równie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W J ZYKU ST STEROWNIKA SMC LUMEL DLA MINISYSTEMU ROZPROSZONEGO

PROGRAMOWANIE W J ZYKU ST STEROWNIKA SMC LUMEL DLA MINISYSTEMU ROZPROSZONEGO mgr in. Dariusz Rzo ca, mgr in. Jan Sadolewski, dr in. Andrzej Stec, dr hab. in. Zbigniew wider, dr in. Bartosz Trybus, prof. dr hab. in. Leszek Trybus, Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

SINEMA SERVER WPROWADZENIE

SINEMA SERVER WPROWADZENIE SINEMA SERVER WPROWADZENIE 1 SINEMA Server jest oprogramowaniem przeznaczonym do monitorowania i zarz dzania rozleg infrastruktur sieciow. SINEMA Server umo liwia monitorowanie wszystkich aktywnych urz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2 Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem Spis tre ci 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania...5 2. Wymagania ogólne...7

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Raspberry Pi User Guide Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-7313-1 2012 Eben Upton and Gareth Halfacree All Rights Reserved. Authorized translation from the English language

Bardziej szczegółowo

W drodze do CCNA. Część I

W drodze do CCNA. Część I Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008...

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008... Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 1.1. Co to jest PKI?... 12 1.2. Dlaczego PKI?... 13 1.3. Standardy zwi zane z PKI... 15 1.3.1. ITU X.509... 15 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja bazy danych w SQL Server Management Studio

Konfiguracja bazy danych w SQL Server Management Studio System SCADA WinCC poza wszechstronn funkcjonalno ci zintegrowanych mechanizmów programowych oraz szerok gam modu ów opcjonalnych, posiada równie standardowo wbudowane edytory skryptów u ytkownika daj

Bardziej szczegółowo

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale:

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: 3 Konta u ytkowników Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: Tworzenie i zarz dzanie kontami u ytkowników Tworzenie i modyfikowanie kont u ytkowników za pomoc przystawki konsoli MMC (Microsoft

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

MONITOR MAGISTRALI CAN SYSTEMU PO REDNIEGO STEROWANIA SAMOLOTEM PZL-110

MONITOR MAGISTRALI CAN SYSTEMU PO REDNIEGO STEROWANIA SAMOLOTEM PZL-110 DIAGNOSTYKA 31 ARTYKU Y G ÓWNE 37 MONITOR MAGISTRALI CAN SYSTEMU PO REDNIEGO STEROWANIA SAMOLOTEM PZL-110 Pawe RZUCID O Politechnika Rzeszowska, Katedra Awioniki i Sterowania 35-959 Rzeszów, Al. Powsta

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo