HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci"

Transkrypt

1 HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci HiPath HG 1500 to rozwiàzanie komunikacyjne dla firm o Êrednim nat eniu przep ywu danych. HiPath HG 1500 przekszta ca system komunikacyjny HiPath 3000 w serwer komunikacyjny wspó pracujàcy z siecià LAN. HiPath HG 1500 umo liwia bezpoêrednie przy àczenie sieci LAN (10/100 Mbit/s) do systemu serii HiPath Rozwiàzanie to pozwala na przesy anie g osu, faksu oraz danych do zewn trznego operatora wykorzystujàc sieç dost powà ISDN. HiPath HG 1500 wyposa ony jest w Gateway zgodny ze standardem H.323, która pozwala na transmisj mowy po sieci IP (Voice over IP). System serii HiPath 3000 tworzy interfejs do sieci LAN przedsi biorstwa, pozwalajàc na implementowanie rozwiàzaƒ i aplikacji wielodost pnych przy wykorzystaniu urzàdzeƒ serii HiPath 3000: opticlient 130 z funkcjami optipoint 500, àczenie LAN-LAN po sieci ISDN, wyniesiony dost p LAN/Telepraca, dost p do Internetu, us ugi telematyczne, takie jak transmisja faksu i plików zgodnie ze standardem Eurofile Transfer, CTI za pomocà TAPI i CAPI.

2 Funkcje Bramy HiPath HG 1500 umo liwia elastyczne dobieranie iloêci kana ów dost powych B w zale noêci od potrzebnego pasma transmisyjnego. Urzàdzenie posiada inteligentne rozwiàzanie funkcji LCR (Least Cost Routing), pozwalajàce wykorzystaç najtaƒszà drog po àczenia w danej chwili. Po àczenie komputerów PC w sieç LAN nie wymaga stosowania adnych zewn trznych routerów, dodatkowych serwerów ani kart ISDN, poniewa funkcje routera, kontroli dost pu (firewall) i funkcje bezpieczeƒstwa ju sà zintegrowane w systemie HiPath HG System ten mo e zostaç w àczony do standardowego systemu zarzàdzania siecià wykorzystujàcego protokó SNMP, w celu administrowania, obs ugi alarmów i kontroli wydajnoêci za pomocà centralnej platformy zarzàdzajàcej. Mo liwoêç rozszerzenia karty w systemie o kolejne kana y B pozwala na prostà migracj i sukcesywne planowanie inwestycji bez koniecznoêci ponoszenia du ych nak adów finansowych. Voice-over-IP Oprócz przysy ania danych i faksów, opticlient 130 umo liwia komunikacj z dowolnego typu telefonami i klientami zgodnymi ze standardem H.323, a ponadto ze zdalnymi systemami opticlient 130. Charakterystyka rozwiàzania: integracja w Êrodowisku Microsoft Windows za pomocà nowoczesnego interfejsu u ytkownika, komfortowe funkcje stosowane w aparatach systemowych, wspó praca ze standardowym rozwiàzaniami pracujàcymi zgodnie z normà H.323, wsparcie funkcji Application Sharing, zachowanie wewn trznego numeru wywo ania bez wzgl du na aktualnà lokalizacj, zachowanie indywidualnych praw dost pu i parametrów, w tym dotyczàcych programowania klawiszy funkcyjnych, dost p do korporacyjnej sieci LAN ze zdalnych stacji roboczych, po àczenia telefonów optipoint 500 z sieciami LAN za poêrednictwem adaptera optipoint IP adapter, àczenie systemów Hicom w sieci za pomocà protoko u IP z funkcjami CorNet.

3 Funkcje Routingu Drugi interfejs LAN Poczàwszy od wersji 2.0, HiPath HG 1500 wyposa ony jest w drugi interfejs LAN. Mo e on zostaç wykorzystany np. do linii ADSL (T-DSL) w celu zapewnienia szybszego dost pu do Internetu. Drugi interfejs LAN mo na równie wykorzystaç w celu przy àczenia linii ADSL innego producenta i po àczenia (routing) dwóch segmentów sieci LAN (LAN-LAN). Po àczenia typu LAN-LAN Dzi ki po àczeniu typu LAN-LAN, sieci LAN w ró nych lokalizacjach zostajà przy àczone do jednej sieci korporacyjnej przy u yciu àcza ISDN. Pozwala to na dost p z oddalonych miejsc do centralnych plików lub plików umieszczonych w innych lokalizacjach, tworzàc tym samym mo liwoêç interaktywnego zarzàdzania procesami pracy w filiach. Zdalny dost p do sieci LAN Przy àczenie komputerów PC zainstalowanych poza korporacyjnà siecià LAN do ogólnej sieci firmy, umo liwia grupie osób upowa nionych dost p do zasobów znajdujàcych si na firmowym serwerze. Oznacza to mo liwoêç dost pu u ytkowników domowych komputerów do tych samych us ug sieci LAN, z jakich korzystajà u ytkownicy komputerów przy àczonych do sieci korporacyjnej (dane, poczta elektroniczna, programy komputerowe). Dynamiczne àczenie kana ów Karta HG 1500 pozwala na po àczenie sieci LAN z wykorzystaniem dynamicznego àczenia kana ów B w zale noêci od wymaganej przepustowoêci. Maksymalna liczba kana ów B na karcie wynosi 16. Parametry dotyczàce dynamicznego àczenia i przydzia u kana ów transmisyjnych sà konfigurowalne.

4 Funkcje Routingu Podstawowe funkcje Dost p do Internetu Oprócz po àczeƒ typu LAN-LAN, istnieje równie mo liwoêç routingu w sieci Internet z nast pujàcymi funkcjami: dynamiczne przenoszenie adresu IP przez operatora sieci Internet, dost p do Internetu poprzez jeden adres IP dostawcy Internetu, co stanowi ekonomiczne rozwiàzanie dla osób pracujàcych w sieci komputerów osobistych, dynamiczne lub statyczne àczenie kana ów (zale ne od obcià enia operatora sieci Internet prze àczanie kana- ów B). Dostawca Internetu równie musi obs ugiwaç te funkcje. Rozliczanie po àczeƒ IP Poczàwszy od wersji 2.0 wzwy HiPath HG 1500 V2.0 posiada wewn trzny interfejs, za pomocà którego, rozwiàzanie rozliczeniowe TeleData Office zbiera i przetwarza informacje dotyczàce kosztów za przesy anie samych danych. Kontrola autoryzacji Protoko y PAP (Password Authentication Protocol) i CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) opracowano w odpowiedzi na rosnàce wymagania pod wzgl dem bezpieczeƒstwa sieci do transmisji danych. Do autoryzacji u ytkowników mo na wykorzystywaç procedury PAP, CHAP/MS-CHAP (MS = Microsoft), jeêli za pomocà urzàdzenia HiPath HG 1500 zestawia si zewn trzne po àczenia (WAN). Kontrola dost pu Kontrola dost pu (firewall) uniemo liwia osobom nieupowa nionym dost p do korporacyjnej sieci LAN. Mechanizmy kontroli dost pu typu firewall sà nast pujàce: kontrola numeru wywo ania ISDN, automatyczne oddzwanianie bez zestawiania p atnego po àczenia ISDN, kontrola adresowania IP lub IPX, kontrola dost pu MAC (kontrola kombinacji adresowej MAC/IP w wewn trznej sieci LAN), filtrowanie portów. W àczanie i wy àczanie us ug w zale noêci od adresów IP.

5 Aplikacje specjalne Integracja Telefonii Komputerowej (CTI) Oprogramowanie CTI o nazwie Smartset for ISDN jest aplikacjà do komputerowego wybierania numerów z wykorzystaniem sieci LAN. Rozwiàzanie to mo na zastosowaç do terminali analogowych i cyfrowych. Inne funkcje to: wybieranie numerów z ksià ki telefonicznej, identyfikacja numeru przychodzàcego na podstawie ksià ki telefonicznej, identyfikacja przychodzàcych numerów wywo awczych (np. numeru ISDN, numeru aparatu mobilnego, numerów terminali), lista dzwoniàcych, lista osób, do których nale y zadzwoniç, ksià ka telefoniczna prywatna i s u bowa, interfejs do ró nych baz danych za pomocà interfejsów otwartych TAPI lub DDE. Us ugi telematyczne Dost p do us ug telematycznych realizuje si np. za pomocà oprogramowania Fritz! 32. U ytkownicy sieci majà dost p do faksów, transmisji wiadomoêci SMS oraz poczty g osowej ze swojego stanowiska pracy. Wybrane funkcje: faks grupy 3 o pr dkoêci transmisji do bit/s, faks na yczenie w kierunku odbiorczym, przesy anie plików poprzez ISDN, us uga T-Online (VTX). Administracja Przy pomocy programu utrzymaniowego mo liwy jest nadzór i administrowanie systemu poprzez sieç LAN. Administrator mo e ustawiç wszystkie parametry pracy serwera np. numer w ksià ce telefonicznej i adres IP zewn trznych partnerów, ustawienia zegara oraz wymaganych mechanizmów bezpieczeƒstwa. Charakterystyka programu: zintegrowane zarzàdzanie systemem (Service Tool Assistant), lokalne lub zdalne zarzàdzanie oprogramowaniem, jego obs uga i uaktualnianie (Samodzielne Zarzàdzanie przez Klienta) za poêrednictwem sieci LAN, SNMP (Single Network Management Protocol) do integracji z systemem zarzàdzania siecià. Oszcz dnoêci i kontrola Zintegrowanie funkcji routera w systemie HiPath z równoczesnym u ytkowaniem oprogramowania do przesy ania faksów i aplikacji CTI z wykorzystaniem urzàdzeƒ HiPath HG 1500 zapewnia firmie znaczne korzyêci ekonomiczne: wspólne u ytkowanie istniejàcych zewn trznych linii ISDN systemu Hicom, uwidocznienie wszystkich kosztów komunikacyjnych (g os, faks i dane) w firmie dzi ki wspólnemu rejestrowaniu kosztów po àczeƒ/rozmów, dzi ki funkcji automatycznego oddzwaniania koszty transmisji danych obcià ajà firm, a nie w aêciciela domowego komputera, wyszukiwanie najtaƒszej Êcie ki po àczenia dzi ki funkcji Least Cost Routing systemu Hicom, nie tylko dla po àczeƒ g osowych, ale równie przy przesy aniu danych, minimalizacja kosztów po àczeƒ z Internetem dzi ki równoczesnemu u ytkowaniu po àczenia przez wielu u ytkowników sieci LAN (wielodost p), oszcz dnoêç kosztów podczas transmisji danych dzi ki funkcji short hold, tzn. po àczenie jest automatycznie przerywane, jeêli nie przesy a si adnych danych. HiPath HG 1500 automatycznie ponawia po àczenie w razie gotowoêci nowych pakietów danych do transmisji.

6 Dane techniczne Wymagania systemowe urzàdzenia serii HiPath 3000, co najmniej jeden dost p podstawowy Euro-ISDN (po àczenie z siecià lub innym systemem HiPath), co najmniej jeden wolny slot w systemie podstawowym. Maksymalna liczba bram HiPath HG 1500, jakà mo na zastosowaç w systemie HiPath 3300: 1 brama, HiPath 3500: 2 bramy, HiPath 3700: 3 bramy. PC/LAN Windows 95/98/2000/NT 4.0, protokó sieciowy TCP/IP lub IPX/SPX. Obs uga klientów Voice-over-IP opticlient 130, klient standardowy H.323, adapter IP optipoint. Ârodowisko systemowe sieç prze àczana LAN 10/100 BaseT, sieci klient/serwer i sieci równowa ne z protoko em TCP/IP, sieci z oprogramowaniem Novell Netware i protoko em IPX/SPX. Sieci IP Urzàdzenie HiPath HG 1500 umo liwia àczenie w sieci za pomocà protoko u IP urzàdzeƒ serii HiPath Tablica routingu urzàdzenia HiPath HG 1500 umo liwia w tym systemie obs ug 2000 numerów wywo awczych. LCR w urzàdzeniach serii HiPath 3000W umo liwia równoczesny dost p do ponad 1000 u ytkowników i maksymalnie 16 w z ów w sieciach. Poczàwszy od wersji HiPath HG 1500 V2.0 wzwy, po àczenia z sieciami korporacyjnymi IP mo na realizowaç za pomocà drugiego interfejsu LAN, tzn. dla drugiego segmentu sieci LAN. Nie wymaga si stosowania dodatkowych routerów. Interfejsy i protoko y mo liwoêç wykorzystania do 16 kana ów g osowych w systemie HiPath HG 1500 (w zale noêci od systemu), Ethernet: 10/100 Mbit/s, 10 Mbit/s z PPPoE, SNMP, interfejs CAPI 2.0, interfejs TAPI 3.0, obs uga protoko ów bezpieczeƒstwa PAP/CHAP/MS-CHAP, H.323 (standard ITU), kodowanie g osowe G.711, G.723 1, protokó PPP i PPP Multilink, V.34bis do analogowego dost pu zdalnego, adaptacja szybkoêci transmisji bitów V.110 dla dost pu zdalnego za poêrednictwem GSM, jakoêç us ug QoS zgodnie z DIFFSERV, IEEE 802.1p i TOS. Pakiet podstawowy drugi interfejs LAN, HiPath HG 1500 z dwoma kana ami B ISDN, program do zarzàdzania, sterownik dla Windows do interfejsu CAPI 2.0, dokumentacja systemu, interfejs SNPM do sygnalizacji b dów, HiPath TAPI 120 G ówny Dostawca Us ug TAPI do przy àczenia maks. 8 klientów. Topologia sieci Nr A31002-G2500-A Wydrukowano w Polsce HiPath HG 1500 obs uguje sieci LAN typu Ethernet i standardowo jest wyposa ony w port dla po àczenia RJ45. Mo liwoêci rozbudowy rozbudowa stopniowa o dalsze 2 kana y B (maksymalnie do 16 kana ów B), Smartset dla ISDN (aplikacja CTI do telefonii komputerowej), HiPath TAPI 170 (sterownik TAPI do u ytkowania aplikacji innych producentów zgodnych ze standardem TAPI) 3rd-party TAPI Service Provider (Dostawca Us ug TAPI innych producentów). Dost pny w ró nych pakietach podstawowych i rozszerzalnych. Stosowany w systemach z 10 lub wi cej klientami, oprogramowanie telematyczne Fritz! 32 (aplikacja dla faksu grupy 3, faks na àdanie, transferu plików liniami ISDN), pakiety ixiserver Siemensa: wersja 2-kana owa z faksem i SMS Serwer faksowy do wysy ania wiadomoêci SMS i wysy ania/odbierania wiadomoêci faksowych zintegrowany z programem MS Outlook. àcze do MS Exchange poczàwszy od wersji V4.0 wzwy. Systemy operacyjne Windows 2000 i NT, wersja 3-kana owa z Voic (Poczta G osowa), faksem i SMS oraz do wysy ania/odbierania wiadomoêci g osowych i faksowych zinterowana z MS Outlook i systemem DTMF. àcze do MS Exchange poczàwszy od wersji V4.0 wzwy. Systemy operacyjne Windows 2000 i NT. pakiet aplikacji do routingu, opticlient 130, oprogramowanie dla klienta Voice- -over-ip), Adapter IP optipoint Przy àczanie telefonów optipoint 500 do sieci LAN typu Ethernet, DSL. Pakiet aplikacji do routingu. Oprogramowanie HiPath HG 1500 Version 2.0. Mo liwoêci techniczne i zmiany dostaw zastrze one Siemens Sp. z o.o. Information and Communications ul. upnicza Warszawa

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

HiPath HG 1500 Komunikacja IP w małych i średnich przedsiębiorstwach

HiPath HG 1500 Komunikacja IP w małych i średnich przedsiębiorstwach HiPath HG 1500 Komunikacja IP w małych i średnich przedsiębiorstwach HiPath HG 1500 to ekonomiczne rozwiązanie komunikacyjne dla małych i średnich firm, preferujących bezpośrednią transmisję danych i głosu

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

JAK BEZPIECZNE JEST VoIP?

JAK BEZPIECZNE JEST VoIP? Integracja us ug transmisji g osu i danych w firmowych sieciach IP staje si powszechnà praktykà. Na ostatecznà decyzj, zwiàzanà z wdro eniem us ugi VoIP (Voice over IP), mogà mieç jednak wp yw obawy o

Bardziej szczegółowo

ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2. Wszelkie prawa zastrze one 2006, Alcatel

ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2. Wszelkie prawa zastrze one 2006, Alcatel ROZWIÑZANIA SIECIOWE ALCATELA AMBITNIE... ALE Z ROZWAGÑ ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2 WST P Szanowni Paƒstwo, Pragnàc przybli yç ofert Alcatela w zakresie rozwiàzaƒ do budowy sieci

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

MA E I ÂREDNIE FIRMY. Alcatel OmniPCX Office. Kompletne Rozwiàzanie Komunikacyjne dla twojej firmy

MA E I ÂREDNIE FIRMY. Alcatel OmniPCX Office. Kompletne Rozwiàzanie Komunikacyjne dla twojej firmy MA E I ÂREDNIE FIRMY Alcatel OmniPCX Office Kompletne Rozwiàzanie Komunikacyjne dla twojej firmy DOSKON DOSKONA E ROZWIÑZANIE KOMU WSZYSTKIE POTRZEBNE ELEMENTY W JEDNYM Prowadzisz jak przedsiębiorcy z

Bardziej szczegółowo

MA E I ÂREDNIE FIRMY. Alcatel OmniPCX Office Kompletne rozwiàzanie komunikacyjne dla twojej firmy

MA E I ÂREDNIE FIRMY. Alcatel OmniPCX Office Kompletne rozwiàzanie komunikacyjne dla twojej firmy MA E I ÂREDNIE FIRMY Alcatel OmniPCX Office Kompletne rozwiàzanie komunikacyjne dla twojej firmy DOSKON DOSKONA E ROZWIÑZANIE KOMU WSZYSTKIE POTRZEBNE ELEMENTY W JEDNYM Prowadzisz jak przedsiębiorcy z

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200 SIMATIC S7-200 ddddd d dddddddddd dddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic S7-200 Modu owy, kompaktowy o du ych mo liwoêciach komunikacyjnych Tak ma y, a tak wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym

Bardziej szczegółowo

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Katalog Aplikacji 2002

Katalog Aplikacji 2002 Katalog Aplikacji 2002 Lotus software Komunikacja, Praca Grupowa, Zarzàdzanie Wiedzà Strona 21 WebSphere software Platforma aplikacyjna e-businessu Strona 49 DB2 Data Management Software Systemy Zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu.

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. ERICSSON-LG Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. Zawarto 02 _ Enterprise Business Platform 16 _ Aplikacje 06 _ Small and Home Office 18 _ Telefony 10 _ Prze czniki Ethernet ipecs 26 _ Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC Karta katalogowa Marzec 2002 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-300 jest uniwersalnym sterownikiem programowalnym PLC przeznaczonym do

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry HiPath 3000 HiPath 4000 Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry Informacje dotyczàce instrukcji obs ugi Niniejsza Instrukcja Obs ugi opisuje u ytkowanie aparatów telefonicznych optipoint 500 entry w po

Bardziej szczegółowo

KorzyÊci... Zabezpieczenie inwestycji. Skrócony czas instalacji w projektach nowych i wykorzystujàcych istniejàce rozwiàzania

KorzyÊci... Zabezpieczenie inwestycji. Skrócony czas instalacji w projektach nowych i wykorzystujàcych istniejàce rozwiàzania KorzyÊci... Skrócony czas instalacji w projektach nowych i wykorzystujàcych istniejàce rozwiàzania Architektura sieciowa z zastosowaniem systemów otwartych i elastyczne rozwiàzania sprz towe minimalizujà

Bardziej szczegółowo

System ³¹cznoœci BusinessPhone

System ³¹cznoœci BusinessPhone BusinessPhone System ³¹cznoœci BusinessPhone System ³¹cznoœci BusinessPhone oferuje mo liwoœci du ych systemów w oszczêdnym zestawie przeznaczonym dla ma³ych i œrednich organizacji potrzebuj¹cych od 8

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka

Ogólna charakterystyka Ogólna charakterystyka SIMATIC C7 Kompaktowy system sterowania SIMATIC OP SIMATIC S7-300 SIMATIC C7 Ogólna charakterystyka Maszyna produkcyjna oprócz niezawodnego uk adu logicznego powinna posiadaç równie

Bardziej szczegółowo

Miko ajowe Êwi to w Szymbarku

Miko ajowe Êwi to w Szymbarku fot. Z archiwum ARP Na ok adce: UroczystoÊç podpisania umowy inwestycyjnej; od lewej stojà: A. Synowiecki (prezes Radmoru), W. Dàbrowski (prezes ARP), P. Wojciechowski (prezes WB); siedzi: A. Szortyka

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY STYK Z INTERNETEM

BEZPIECZNY STYK Z INTERNETEM BEZPIECZNY STYK Z INTERNETEM B EZPI Internet otwiera przed nami wielkie mo liwoêci, ale korzystanie z niego nie jest pozbawione pewnego ryzyka. W drodze do pe nego wykorzystania Internetu wielkà rol do

Bardziej szczegółowo

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 apple Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo