Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business"

Transkrypt

1 Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp Warszawa Tel: (22) Faks: (22) /iscala /poland 2002 Scala Business Solutions NV. Wszelkie prawa zastrze one. Logo Scala, Scala oraz iscala sà zastrze onymi znakami towarowymi. Inne znaki towarowe lub zastrze one znaki towarowe stanowià w asnoêç ich stosownych w aêcicieli. Informacje Ogólne Rozwiàzania Scala Connectivity Solutions zosta y opracowane w celu obs ugi specyficznych procesów wspó pracy i àczenia ró nych jednostek gospodarczych, aplikacji lub u ytkowników. We wszystkich rozwiàzaniach zastosowano otwarte, powszechnie stosowane standardy przemys owe i technologie, dzi ki której mo na je wdra aç ju teraz, majàc pewnoêç, e ta inwestycja b dzie przydatna tak e w przysz oêci. Rozwiàzania Scala Connectivity Solutions wykorzystujà standard XML, elektroniczne przesy anie danych oraz Êrodowiska przetwarzania transakcyjnego, zapewniajàc niezawodnoêç i jednoczeênie prostot u ytkowania. Wszystkie rozwiàzania komunikacyjne Scala Connectivity Solutions pozwalajà na rozszerzenie tradycyjnych funkcji ERP dost pnych w systemie iscala. Rozwiàzania te, automatyzujàc zadania i procesy, umo liwiajà pracownikom skoncentrowanie si na kluczowych dla firmy czynnoêciach, bez potrzeby wykonywania rutynowych prac zwiàzanych z wielokrotnym wprowadzaniem danych. Technologia Wszystkie rozwiàzania komunikacyjne dla systemu Scala zosta y opracowane przy zastosowaniu architektury DMA firmy Microsoft, obs ugujàcej za o enia platformy.net. Wszystkie sk adniki sà przeznaczone do pracy w Êrodowisku Microsoft Transaction Server (MTS/COM+). JeÊli dzia anie programu

2 zostanie w trakcie przetwarzania przerwane z jakiegokolwiek powodu Ârodowisko MTS/COM+ daje pewnoêç, e przes ane do tego momentu informacje zostanà wycofane, aby zapobiec aktualizacji nieukoƒczonych transakcji lub cz Êciowej aktualizacji baz danych. Dzi ki zastosowaniu po àczenia technologii firmy Microsoft wszystkie rozwiàzania Scala Connectivity Solutions sà wysoce skalowalne. Szczegó owe informacje na ten temat mo na znaleêç w odpowiednich dokumentach technicznych systemu iscala Wszystkie rozwiàzania Scala Connectivity Solutions obejmujà nast pujàce elementy: Obs uga dokumentów opartych na otwartych standardach XML. Programy odbiorcze (Listeners) i nadawcze (Posters) obs ugujàce wiele protoko ów komunikacyjnych, takich jak us ugi sieci Web, model COM, protoko y FTP i HTTP, poczt (SMTP), transfer plików oraz kolejkowanie wiadomoêci firmy Microsoft. Procesy predefiniowane zawierajàce najcz Êciej stosowane procedury obiegu dokumentów. Komponenty programowe faktycznie przetwarzajàce dokumenty firmowe i obs ugujàce logik biznesowà rozwiàzania. Serwer wymiany danych (DES) serwer iscala Access Server zapewniajàcy po àczenie procesów z systemem iscala. Ponadto, w przypadku wdro enia rozwiàzaƒ komunikacyjnych na serwerze iscala Enterprise Server, programy odbiorcze i nadawcze mogà zostaç wykorzystane do nawiàzania po àczenia z kolejkami wiadomoêci IBM MQ Series. Wszystkie rozwiàzania Scala Connectivity Solutions wykorzystujà dokumenty XML, dzi ki czemu bez dodatkowych czynnoêci konfiguracyjnych mo liwa jest ich bezpoêrednia komunikacja z innymi aplikacjami iscala Connectivity Solutions oraz wszystkimi aplikacjami obs ugujàcymi standard XML. JeÊli potrzebna jest komunikacja z systemami obs ugujàcymi inne standardy, mo na jà w prosty sposób zrealizowaç za pomocà wbudowanego narz dzia Data Mapping lub oprogramowania poêredniczàcego (na przyk ad z serwerem Microsoft BizTalk 2002 Server przy u yciu narz dzia iscala Adaptor for Microsoft BizTalk).

3 Oprogramowanie poêredniczàce (middleware) Middleware to ogólnie przyjeta nazwa oprogramowania, które umo liwia komunikacj mi dzy systemami wykorzystujàcymi ró ne protoko y komunikacyjne i/lub formaty wiadomoêci. Oprogramowanie poêredniczàce mo e tak e podczas przekazywania danych mi dzy ró nymi systemami zapewniç dodatkowà warstw sterowania procesami oraz ochrony i integralnoêci danych. Scala nie produkuje oprogramowania poêredniczàcego, ale rozwiàzania Scala Connectivity Solutions mo na zintegrowaç z dowolnym oprogramowaniem poêredniczàcym obs ugujàcym przetwarzanie dokumentów XML i jeden z obs ugiwanych przez system Scala protoko ów komunikacyjnych. Konfigurowanie po àczenia mi dzy aplikacjami a oprogramowaniem poêredniczàcym mo e byç doêç skomplikowanym procesem. Aby uproêciç to po àczenie i umo liwiç obs ug formatów wczeêniej stosowanych lub firmowych, mo na zastosowaç adaptery programowe. Scala dostarcza adapter dla oprogramowania Microsoft BizTalk Server. Dostawcy innych aplikacji tak e zapewniajà odpowiednie adaptery (takie jak Microsoft BizTalk Adaptor for SAP), które stosowane àcznie, dajà kompletne rozwiàzanie. Sieci komunikacyjne Sieci komunikacyjne umo liwiajà àczenie ró nych systemów informatycznych. Mogà to byç proste sieci dyskietkowe (dane sà zapisywane jako plik na dyskietce, która nast pnie jest przekazywana innej osobie i odczytywana w innym systemie), jak i z o one, wysoce skalowalne i niezawodne kolejki wiadomoêci tworzone za pomocà oprogramowania IBM MQ Series lub Microsoft Message Queue. W ka dej organizacji dobrze zaprojektowana sieç komunikacyjna jest wa nym elementem infrastruktury informatycznej i musi zaspokajaç potrzeby u ytkowników wewn trznych i zewn trznych w zakresie obs ugi wielu ró nych aplikacji i technologii. W odró nieniu od niektórych rozwiàzaƒ wymagajàcych specjalnej struktury sieci komunikacyjnej, rozwiàzania komunikacyjne dla systemu iscala mo na uruchamiaç w dowolnej istniejàcej infrastrukturze. Konsultanci firmy Scala mogà zaproponowaç pewne udoskonalenia majàce na celu popraw wydajnoêci, przepustowoêci lub bezpieczeƒstwa sieci.

4 Wymagane oprogramowanie Wszystkie rozwiàzania Scala Connectivity Solutions wymagajà zainstalowania nast pujàcego oprogramowania: iscala 2.2 Business Server lub Enterprise Server Microsoft SQL Server 2000 SP3 (lub nowszy) Microsoft Windows 2000 Server lub Advanced Server1 (1) Windows 2000 Service Pack 1 (lub nowszy) Internet Information Services (IIS) v5.0 Microsoft Message Queuing Services (MSMQ) v2.0 Oprogramowanie MSMQ jest opcjonalne. Jest wymagane tylko wówczas, gdy aplikacje majà si komunikowaç za poêrednictwem us ug MSMQ. Microsoft XML Parser v4.0 (instalowane w ramach instalacji omawianego produktu) IBM MQ Series v5.1 (lub nowsze). Oprogramowanie to jest opcjonalne. Jest wymagane tylko wówczas, gdy aplikacje majà si komunikowaç za poêrednictwem kolejki MQ Series. Model COM+ (rozszerzony MTS), program Internet Explorer v5.01 ( ), sk adniki Microsoft Data Access Components v2.7 oraz konsola Microsoft Management Console v1.2 sà cz Êciami sk adowymi systemu Windows (1) System Windows NT 4.0 nie jest ju g ównym systemem wspieranymi dlatego nie jest obs ugiwany przez rozwiàzania Scala Business Solutions jako Êrodowisko serwera. Dodatkowe szczegó y mo na uzyskaç w przedstawicielstwie firmy Scala lub w witrynie /iscala.

5 making global business

www.scala.net Zarzàdzanie Logistykà w systemie iscala making global business

www.scala.net Zarzàdzanie Logistykà w systemie iscala making global business Zarzàdzanie Logistykà w systemie iscala Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa Tel: (22) 435

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

E-Seminarium. Seminarium: Zarzàdzanie kontaktami z klientem Internetowe rozwiàzania dla firm

E-Seminarium. Seminarium: Zarzàdzanie kontaktami z klientem Internetowe rozwiàzania dla firm E-Seminarium Seminarium: Zarzàdzanie kontaktami z klientem Internetowe rozwiàzania dla firm Seminarium: Zarzàdzanie kontaktami z klientem Internetowe rozwiàzania dla firm 3 Powitanie 4 Cele 5 Obs uga klienta

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

Katalog Aplikacji 2002

Katalog Aplikacji 2002 Katalog Aplikacji 2002 Lotus software Komunikacja, Praca Grupowa, Zarzàdzanie Wiedzà Strona 21 WebSphere software Platforma aplikacyjna e-businessu Strona 49 DB2 Data Management Software Systemy Zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych Usługi finansowe Rational WebSphere Information Tivoli software software Management softw are Dystrybutorzy PartnetWorld Usługi IT Lotus software Terminale kasowe System Storage System p System x Interaktywny

Bardziej szczegółowo

JAK BEZPIECZNE JEST VoIP?

JAK BEZPIECZNE JEST VoIP? Integracja us ug transmisji g osu i danych w firmowych sieciach IP staje si powszechnà praktykà. Na ostatecznà decyzj, zwiàzanà z wdro eniem us ugi VoIP (Voice over IP), mogà mieç jednak wp yw obawy o

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZERO2. Projektowanie serwisy WWW multimedia poligrafia. E-business e-promocja e-handel hosting

PROJEKT ZERO2. Projektowanie serwisy WWW multimedia poligrafia. E-business e-promocja e-handel hosting Projektowanie serwisy WWW multimedia poligrafia E-business e-promocja e-handel hosting E-konsulting badania rynku IT strategie rozwoju analizy projektów W du ym skrócie o nas Pot ga wiedzy Wiedza to ogó

Bardziej szczegółowo

MA E I ÂREDNIE FIRMY. Alcatel OmniPCX Office Kompletne rozwiàzanie komunikacyjne dla twojej firmy

MA E I ÂREDNIE FIRMY. Alcatel OmniPCX Office Kompletne rozwiàzanie komunikacyjne dla twojej firmy MA E I ÂREDNIE FIRMY Alcatel OmniPCX Office Kompletne rozwiàzanie komunikacyjne dla twojej firmy DOSKON DOSKONA E ROZWIÑZANIE KOMU WSZYSTKIE POTRZEBNE ELEMENTY W JEDNYM Prowadzisz jak przedsiębiorcy z

Bardziej szczegółowo

INFLECTION POINT Business Intelligence nast pnej generacji

INFLECTION POINT Business Intelligence nast pnej generacji Business Intelligence nast pnej generacji INFLECTION POINT Business Intelligence nast pnej generacji INFLECTION POINT Od 20 lat firma Inflection Point Systems Ltd z powodzeniem oferuje klientom korporacyjnym,

Bardziej szczegółowo

ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2. Wszelkie prawa zastrze one 2006, Alcatel

ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2. Wszelkie prawa zastrze one 2006, Alcatel ROZWIÑZANIA SIECIOWE ALCATELA AMBITNIE... ALE Z ROZWAGÑ ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2 WST P Szanowni Paƒstwo, Pragnàc przybli yç ofert Alcatela w zakresie rozwiàzaƒ do budowy sieci

Bardziej szczegółowo

atwo, oszcz dnie, niezawodnie - w aêciwy wybór dla profesjonalisty

atwo, oszcz dnie, niezawodnie - w aêciwy wybór dla profesjonalisty atwo, oszcz dnie, niezawodnie - w aêciwy wybór dla profesjonalisty - w aêciwy wybór dla profesjonalisty atwo, oszcz dnie, niezawodnie Czy mo liwe jest utworzenie nak adki dla programu AutoCAD, która zapewni

Bardziej szczegółowo

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM KRZYSZTOF TUBIELEWICZ ANDRZEJ ZABORSKI Coraz powszechniejsze wprowadzanie do praktyki przemys owej systemów CAD/CAM zrewolucjonizowa o pod koniec

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r.

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 205 Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej Jakub Henryk Górka Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. Sk adam serdeczne podzi kowania za opiek i wnikliwe uwagi przy pisaniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY STYK Z INTERNETEM

BEZPIECZNY STYK Z INTERNETEM BEZPIECZNY STYK Z INTERNETEM B EZPI Internet otwiera przed nami wielkie mo liwoêci, ale korzystanie z niego nie jest pozbawione pewnego ryzyka. W drodze do pe nego wykorzystania Internetu wielkà rol do

Bardziej szczegółowo

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM w logistyce dystrybucji Pawe Zajàc SYSTEMY INFORMATYCZNE W poszukiwaniu KORZYSTNYCH rozwiàzaƒ Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM si gnà ok. 20 miliardów dolarów do 2005 r. Wed ug wielu

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 80 BankowoÊç Komercyjna BANK I KREDYT luty 2005 Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 Czy wewn trzny system jakoêci banku mo na przekszta ciç w system

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

KorzyÊci... Zabezpieczenie inwestycji. Skrócony czas instalacji w projektach nowych i wykorzystujàcych istniejàce rozwiàzania

KorzyÊci... Zabezpieczenie inwestycji. Skrócony czas instalacji w projektach nowych i wykorzystujàcych istniejàce rozwiàzania KorzyÊci... Skrócony czas instalacji w projektach nowych i wykorzystujàcych istniejàce rozwiàzania Architektura sieciowa z zastosowaniem systemów otwartych i elastyczne rozwiàzania sprz towe minimalizujà

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200 SIMATIC S7-200 ddddd d dddddddddd dddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic S7-200 Modu owy, kompaktowy o du ych mo liwoêciach komunikacyjnych Tak ma y, a tak wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym

Bardziej szczegółowo

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 apple Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo