Modem SAGEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modem SAGEM F@st 800-840"

Transkrypt

1 Modem SAGEM

2 Szybki Internet Szanowni Paƒstwo, dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi Szybki Internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie Paƒstwu wiele satysfakcji. Niniejszym przekazujemy broszur szybki internet podr cznik u ytkownika, która u atwi Paƒstwu instalacj modemu ADSL USB Sagem 800 (dla linii analogowej) lub ADSL USB Sagem 840 (dla linii cyfrowej ISDN) oraz ustawienie parametrów połàczenia z internetem i aktywacj usługi. Aby zainstalowaç modem i korzystaç z usługi Szybki Internet, potrzebne sà: linia analogowa lub cyfrowa ISDN komputer z portem USB zainstalowana w komputerze przeglàdarka internetowa (Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej albo Mozilla Firefox w wersji 1.0 lub nowszej) Prosimy, aby przeprowadzili Paƒstwo instalacj modemu oraz aktywowali usług Szybki Internet po otrzymaniu z Netii informacji potwierdzajàcej jej dost pnoêç. W skład pakietu instalacyjnego wchodzà: modem Sagem płyta CD z aplikacjà instalacyjnà rozdzielacz sygnału* kabel USB Szybki Internet podr cznik u ytkownika mikrofiltr* kabel telefoniczny * W pakiecie instalacyjnym z modemem Sagem 840 (do linii cyfrowej ISDN) nie wyst puje mikrofiltr i rozdzielacz sygnału. 9 kroków do internetu Podr cznik opisuje czynnoêci, które nale y wykonaç w celu przeprowadzenia prawidłowej instalacji modemu w systemie Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista. Pokazane przykładowe ekrany sà charakterystyczne dla Windows w wersji XP. Uwaga: w przypadku korzystania z systemu operacyjnego Windows XP zalecana jest instalacja dodatku Service Pack 2. 2

3 Krok 1. Instalacja z CD Przed rozpocz ciem instalacji oprogramowania nale y upewniç si, e modem nie jest podłàczony do komputera. Po wło eniu płyty CD z aplikacjà do nap du CD-ROM komputera rozpocznie si automatycznie instalacja modemu. Uwaga: JeÊli ustawienia komputera uniemo liwiajà automatyczne uruchomienie instalacji, nale y po wybraniu Start/Uruchom wpisaç polecenie D:\autorun.exe (przy zało eniu, e D: oznacza nap d CD-ROM komputera, w którym znajduje si płyta z aplikacjà). Krok 2. Uruchomienie instalatora Pojawi si okno startowe instalacji oprogramowania. Aby kontynuowaç, nale y kliknàç Instaluj modem. Krok 3. Wybór operatora Po otwarciu okna Sagem InstallShield Wizard prosimy kliknàç Dalej. W kolejnym oknie nale y dokonaç wyboru operatora, do którego nale y linia telefoniczna. 3

4 Szybki Internet Krok 4. Podłàczenie modemu kabel USB ( àczàcy modem z komputerem) rozdzielacz sygna u dla linii analogowej kabel telefoniczny mikrofiltr Po pojawieniu si komunikatu o podłàczeniu modemu nale y podłàczyç urzàdzenia w sposób przedstawiony na schemacie. Uwaga: w przypadku linii cyfrowej ISDN przed podłàczeniem modemu konieczne jest zamontowanie dodatkowego urzàdzenia rozdzielacza sygnału. CzynnoÊç t przeprowadza specjalista z Netii. modem ADSL USB Krok 5. Zakoƒczenie instalacji Proces instalacji zostanie zakoƒczony po naciêni ciu Zakoƒcz w oknie instalacyjnym. 4

5 Krok 6. Ikona połàczenia Na pulpicie komputera pojawi si ikona połàczenia z internetem Internet ADSL, a na pasku zadaƒ ikona przedstawiajàca stan pracy modemu. Uwaga: Dioda modemu oznaczona jako PWR zaêwieci si na stałe zielonym Êwiat em oznacza to prawidłowe podłàczenie do komputera. Dioda oznaczona jako ADSL zacznie mrugaç, a po chwili zaêwieci si na stałe. Wówczas ikona na pasku zadaƒ zmieni kolor z czerwonego na zielony. Zasygnalizuje ona gotowoêç modemu do pracy. Krok 7. Ustawienie połàczenia z internetem W celu połàczenia si z internetem przez zainstalowany wczeêniej modem wystarczy kliknàç dwukrotnie na ikon Internet ADSL, znajdujàcà si na pulpicie, a pojawi si okno łàczenia z internetem. W oknie łàczenia z internetem nale y wpisaç nazw u ytkownika i hasło: nazwa u ytkownika: internet hasło: internet oraz kliknàç: Połàcz bàdê Wybierz numer. 5

6 Szybki Internet Krok 8. Aktywacja usługi Szybki Internet Kolejnym krokiem jest aktywacja usługi. W tym celu nale y uruchomiç przeglàdark internetowà, np. Internet Explorer. Po uruchomieniu przeglàdarki internetowej nale y wpisaç w pasku adresu: i kliknàç przycisk enter na klawiaturze. Po przejêciu na witryn Netii nale y kliknàç link: Aktywacja us ugi dost pu do internetu (znajduje si w menu Narz dzia). Po otwarciu okna serwisu aktywacji us ugi Szybki Internet nale y kliknàç na jednà z dost pnych opcji, uzale nionych od sposobu pod àczenia do sieci Netii. Po wypełnieniu danych identyfikacyjnych zostanie przyznana indywidualna nazwa u ytkownika (login) oraz hasło. Mo na go zapisaç na dysku za pomocà przycisku zapisz, bàdê wydrukowaç za pomocà przycisku drukuj. Uwaga: àczàc si przy pomocy nazwy u ytkownika i has a internet, mo liwe b dzie przeglàdanie wy àcznie witryny internetowej Netii. Po zakoƒczeniu procesu aktywacji nale y wykonaç krok 9, aby uzyskaç pe ny dost p do internetu. 6 Krok 9. Ustawienie indywidualnych parametrów W oknie ustawieƒ połàczenia z internetem nale y wpisaç przydzielonà indywidualnà nazw u ytkownika (login) oraz hasło. Przydzielona nazwa u ytkownika i hasło powinno byç wpisane w okienku àczenia z internetem w miejsce danych do pierwszego logowania. W celu unikni cia ka dorazowego wpisywania wystarczy zaznaczyç pole Zapisz t nazw u ytkownika i hasło dla nast pujàcych u ytkowników. Klikamy przycisk Po àcz lub Wybierz numer. Od tej chwili dost p do internetu mo liwy jest bez ograniczeƒ. Twoja indywidualna nazwa u ytkownika (login) Twoje indywidualne hasło Uwaga: Klienci korzystajàcy ze stałego dost pu do internetu sà nara eni na zawirusowanie komputera. Rozwiàzaniem mo e byç us uga Bezpieczny Internet, której opis znajduje si na stronie internetowej Netii.

7 Co warto wiedzieç? Pytania i odpowiedzi Po instalacji modemu i połàczeniu z internetem mog uzyskaç dost p jedynie do strony Netii. Dlaczego? Proces aktywacji usługi Szybki Internet nie został przeprowadzony w pełni. Po zarejestrowaniu si na stronie www zostanie przyznana indywidualna nazwa u ytkownika i hasło. Zgodnie z krokiem 9. nazw i hasło nale y wpisaç w okno połàczenia z internetem (zamiast dotychczasowych: internet i internet) i wykonaç po àczenie. Co zrobiç, jeêli w komputerze nie ma portu USB? Odpowiedni element adapter z portami USB mo na kupiç w sklepie z akcesoriami komputerowymi. Czy mog wykorzystaç do usługi Szybki Internet posiadany modem, którego u ywam do połàczeƒ dial-up? Nie. Do usługi Szybki Internet wymagany jest specjalny modem ADSL, inny dla linii analogowej oraz inny dla linii ISDN. Zainstalowałem modem, ale dioda ADSL nie Êwieci Êwiat em ciàg ym. Dlaczego? Usługa Szybki Internet nie jest jeszcze aktywna. W przypadku linii ISDN konieczne jest podłàczenie rozdzielacza sygnału dla linii cyfrowej ISDN przez specjalist Netii. W pozostałych przypadkach nale y poczekaç na informacj od Netii, e usługa Szybki Internet jest ju dost pna. Przy próbie po àczenia pojawia si b àd o numerze 651, co nale y zrobiç? Prosz ponownie zainstalowaç sterowniki, wybierajàc w aêciwà firm, do której nale y linia telefoniczna. Kontakt z nami W przypadku ewentualnych pytaƒ dotyczàcych instalacji modemu lub konfiguracji połàczenia z internetem, do dyspozycji Paƒstwa pozostajà nasi specjaliêci dost pni pod numerem infonetii: (koszt równy cenie jednej jednostki taryfikacyjnej) albo *88 (połàczenie bezpłatne w sieci Netia), z telefonów komórkowych: , a tak e 7

8 infonetia:

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem Thomson SpeedTouch 330

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem Thomson SpeedTouch 330 Szybki Internet podręcznik użytkownika Modem Thomson SpeedTouch 330 1 Szanowni Państwo, Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór usługi Szybki Internet. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800

instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800 instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. Spis treêci Wst p... 3 S ownik poj ç u ytych w instrukcji... 4 Instalacja i konfiguracja neostrady tp z modemem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po instalacji zestawu. Orange Freedom

Przewodnik po instalacji zestawu. Orange Freedom Przewodnik po instalacji zestawu Orange Freedom Teraz, bez wychodzenia z domu, mo esz wszystko. Orange Freedom sprawi, e poczujesz puls Êwiata wyraêniej ni kiedykolwiek. Brak limitu transferu i mo liwoêç

Bardziej szczegółowo

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp instalacja modemu livebox tp z wykorzystaniem p yty instalacyjnej CD 3 uruchomienie programu instalacyjnego 4 pod àczenie modemu

Bardziej szczegółowo

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI SZYBKI INTERNET INTERNET LEPSZY TELEFON podręcznik użytkownika modem ASMAX AR 1004g Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość pakietu instalacyjnego 4 Instalacja modemu ASMAX AR 1004g 5 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI SZYBKI INTERNET INTERNET LEPSZY TELEFON podręcznik użytkownika modem THOMSON SpeedTouch 536v6 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość pakietu instalacyjnego 4 Instalacja modemu THOMSON SpeedTouch

Bardziej szczegółowo

SZYBKI INTERNET. podręcznik użytkownika modem Pirelli P.DG A4000G

SZYBKI INTERNET. podręcznik użytkownika modem Pirelli P.DG A4000G SZYBKI INTERNET podręcznik użytkownika modem Pirelli P.DG A4000G Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość pakietu 4 Parametry funkcjonalne modemu Pirelli P.DG A4000G 5 Instalacja modemu 6 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Linux

instrukcja instalacji w systemie Linux instrukcja instalacji w systemie Linux modemu USB ZTE ZXDSL 852 Twój świat. Cały świat. Spis treêci 1. Wymagania podstawowe... 3 2. Instalacja sterownika dla systemu Fedora Core 2... 4 3. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika. Spis treści

Przewodnik użytkownika. Spis treści PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Przewodnik użytkownika przeznaczony jest dla korzystających z usługi SFERIOstrada, oferowanej przez SFERIA S.A. Usługa SFERIOstrada umożliwia szerokopasmowy dostęp do sieci Internet

Bardziej szczegółowo

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON instrukcja podłączenia i konfiguracji urządzeń w technologii WiMAX Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja linii telefonicznej 3 3. Konfiguracja połączenia z internetem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce modem Pirelli DRG A226G Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Uruchomienie usługi OneOffice na linii

Bardziej szczegółowo

Szybki. Internet Lepszy. Telefon. podręcznik użytkownika Modem Zyxel 2602R

Szybki. Internet Lepszy. Telefon. podręcznik użytkownika Modem Zyxel 2602R Szybki Internet Lepszy Telefon podręcznik użytkownika Modem Zyxel 2602R 1 Szanowni Państwo, Dziękujemy za okazane nam zaufanie i wybór oferty Netii. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z naszych usług

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Na linii telefonicznej Netii lub TP SA 5 Krok 1. Podłączenie modemu 6 Krok 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON Podręcznik Użytkownika Szybki Internet, Lepszy Telefon Modem Pirelli DRG A223G Spis treści Wymagania techniczne 3 Zawartość pakietu 4 Instalacja modemu 5 1. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn CN 1110 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość zestawu instalacyjnego 4 Parametry funkcjonalne routera Technicolor TG 589vn 5 Instalacja routera

Bardziej szczegółowo

Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura

Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura Spis treści Witaj w gronie użytkowników Netia Spota! 3 Zawartość zestawu instalacyjnego 4 Opis Netia Spota 4 Uruchomienie Netia Spota 5 Połączenie

Bardziej szczegółowo

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 K Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

MOBILNY INTERNET. Mobilny Internet podręcznik użytkownika Modem USB ZTE MF100

MOBILNY INTERNET. Mobilny Internet podręcznik użytkownika Modem USB ZTE MF100 MOBILNY INTERNET Mobilny Internet podręcznik użytkownika Modem USB ZTE MF100 Spis treści 1. Pierwsze kroki 3 Wprowadzenie 3 Specyfikacja techniczna 4 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 5 Zasady użytkowania

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Linux modemu USB ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Linux modemu USB ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Linux modemu USB ZXDSL 852 Spis treści 1. Zanim zaczniesz... 3 2. Konfiguracja systemu operacyjnego Linux... 4 3. Rozpakowanie sterowników na dysk twardy... 5 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 apple Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura

Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura Spis treści Witaj w gronie użytkowników Netia Spota! 3 Zawartość zestawu instalacyjnego 4 Opis Netia Spota 4 Uruchomienie Netia Spota 5 Połączenie

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem USB F@st 800

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem USB F@st 800 przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa

Bardziej szczegółowo

SIMATIC HMI. Podr cznik Wydanie 09/2006

SIMATIC HMI. Podr cznik Wydanie 09/2006 SIMATIC HMI Podr cznik Wydanie 09/2006 Warszawa 2006 SIMATIC HMI Wprowadzenie 0 Przygotowanie i instalacja 1 WinCC V6 Pierwsze kroki Pierwszy projekt WinCC 2 WyÊwietlanie wartoêci procesowych 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Pomoc techniczna. Zawartość opakowania. Modem router N750 Wireless Dual Band Gigabit ADSL DGND4000 Premium Edition Podręcznik instalacji

Pomoc techniczna. Zawartość opakowania. Modem router N750 Wireless Dual Band Gigabit ADSL DGND4000 Premium Edition Podręcznik instalacji Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj numer seryjny na etykiecie znajdującej się na spodzie produktu i użyj jej do zarejestrowania wyrobu

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL. www.tp.pl 9330. Twój świat. Cały świat.

Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL. www.tp.pl 9330. Twój świat. Cały świat. Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL www.tp.pl 9330 Twój świat. Cały świat. Spis treści Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania 3 Modem SpeedTouch 608 WL powinien być użytkowany zgodnie z poniższymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji rejestratorów serii BCS do pracy w sieci LAN oraz podglądu zdalnego przez łącze internetowe.

Instrukcja konfiguracji rejestratorów serii BCS do pracy w sieci LAN oraz podglądu zdalnego przez łącze internetowe. Instrukcja konfiguracji rejestratorów serii BCS do pracy w sieci LAN oraz podglądu zdalnego przez łącze internetowe. Instrukcja dotyczy rejestratorów z serii BCS LE LN LB GBE HBE. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo