Komuniukacja Komputer-Komputer

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komuniukacja Komputer-Komputer"

Transkrypt

1 Komuniukacja Komputer-Komputer

2 Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

3 Potrzebne jest urz dzenie, do którego mo na pod czy kabel sieciowy Port na p ycie g ównej (szeregowy) Karta rozszerzaj ca na p ycie g ównej Urz dzenie USB Chyba, e jest to sie bezprzewodowa... urz dzenia Wi-Fi (Wireless Fidelity) odbiorniki i nadajniki pod czane do PC przez port USB lub CardBus (w laptopach) Standard Bluetooth

4 Modem = modulator +demodulator Urz dzenie do wysy ania informacji cyfrowej przez zwyk lini telefoniczn. Interfejs mi dzy lini telefoniczn a PC, s u cy do tworzenia chwilowych przewodowych lub bezprzewodowych po cze

5 Linia telefoniczna jest dostosowana do transmisji g osu ludzkiego, Pasmo przenoszenia od 100Hz do 3kHz G os analogowo zmieniaj ca si cz stotliwo fali akustycznej (20Hz 20kHz) Modem wytwarza d wi ki reprezentuj ce sygna y cyfrowe i wysy a je szeregowo, bit po bicie. f t U t f t f t U f t t

6 Pr dko transmisji: bit na sekund b/s lub bod = symbol na sekund (symbol = okre lona liczba bitów) Pierwszy modem (300 b/s): 1bit = 1 ton (f1=0, f2=1) Zwi kszenie liczby tonów: 512 tonów = 9 bitów zwi kszenie pr dko ci: * 300 bodów (1 bit na symbol) = 300 b/s * 300 bodów (9 bitów na symbol) = 2700 b/s (modemy V.34 pracuj z pr dko ci 28.8 kb/s i 9 bitowym s owem)!!! Ile to bodów???

7 Modulacja: uk ad elektroniczny portu zamienia równoleg e bajty na szeregowy strumie bitów Modem dodaje bity start i stop oraz bit parzysto ci Przekszta ca je na sygna akustyczny modem

8 Demodulacja: Zamiana sygna u akustycznego na cyfrowy uk ad elektroniczny portu zamienia szeregowy strumie bitów na równoleg e bajty modem

9 Ka dy z etapów przesy ania ma swój charakterystyczny czas: Konwersja danych w porcie Modulacja/demodulacja w modemie Pr dko po czenia modem=modem Dane w porcie i w modemie s buforowane i oczekuj na gotowo drugiego urz dzenia. Modem i port informuj si wzajemnie o swoim stanie. Po czenie modem komputer musi by szybsze ze wzgl du na mo liwo kompresji danych

10 Mo liwo przesy ania wi kszej ilo ci danych ni to wynika z fizycznej przep ywno ci po czenia. Warunkiem kompresji jest istnienie tzw. nadmiarowych danych. Warunek drugi: pr dko kompresji i dekompresji (wspó dzia anie modem-komputer) musi by co najmniej 2 razy wi ksza ni po czenie modemmodem

11 Modem wewn trzny karta w gnie dzie magistrali PCI Modem zewn trzny urz dzenie pod czone do portu szeregowego p yty g ównej lub portu karty rozszerzaj cej. Modem 28.8 kb/s wymaga portu o przepustowo ci minimum 56 kb/s Modem 56 kb/s wymaga portu o minimum 115 kb/s Najstarsze porty szeregowe: 9600b/s Nowsze: 115 kb/s Obecne: 400 kb/s USB: 1,5 12 Mb/s

12 Definicja standardów: Bell Telephon Lab. (USA) Mi dzynarodowy Komitet Konsultacyjny ds. Telefonii i Telegrafii (CCITT) Mi dzynarodowa Organizacja Telekomunikacyjna (ITU) przy ONZ przyk ady standardów: V.32 dla 9600 b/s V.32bis dla 14,4 kb/s V.34 dla 28.8 kb/s V.42 dla kontroli b dów, itd

13 Wspó czesny modem potrafi obs ugiwa wiele standardów (pr dko ci, kompresji, kontroli) Je li jako cza jest niewystarczaj ca lub drugi modem jest wolniejszy to dochodzi do negocjacji Je li modem pracuje tylko w okre lonym standardzie po czenie jest zrywane

14 Transmisja danych (poczta, Internet) Fax (nadawanie i odbiór) Obs uga po cze g osowych (wspó czesna wersja VoIP Voice over IP) Rzeczywista szybko -poza parametrami modemu zale y od jako ci linii telefonicznej Szukanie rozwi za szrokopasmowych

15 Wykorzystanie jednego z ka ów telewizji kablowej do transmisji danych Jeden kana jest wstanie obs u y do 2000 u ytkowników TV kablowa modem USB

16 Operatorzy telekomunikacyjni przekszta caj swoje linie i centrale do potrzeb cyfrowej transmisji danych Zamiana sygna ów: analogowy cyfrowy analogowy Cyfrowy analogowy cyfrowy analogowy cyfrowy

17 Po czenie: Analogowe 56k: 56kb/s, t=139500s (1GB)

18 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

Modemy. M@rek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej

Modemy. M@rek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej Modemy M@rek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej Modem Urządzenie do wysyłania informacji cyfrowej przez zwykłą linię telefoniczną. Interfejs między linią telefoniczną a PC, służący do tworzenia chwilowych

Bardziej szczegółowo

Remont lub przebudowa domu to równie okazja do tego, aby pod czy domowe komputery do Internetu lub je li w domu

Remont lub przebudowa domu to równie okazja do tego, aby pod czy domowe komputery do Internetu lub je li w domu REMONT/MODERNIZACJA Sta y dost p, du a pr dko... równie w a ciciele domów jednorodzinnych po o onych z dala od miasta. Jest to mo liwe dzi ki upowszechnieniu bezprzewodowych metod dost pu, oferuj cych

Bardziej szczegółowo

Model Warstwowy Sieciowe Systemy Operacyjne Protoko y sieciowe

Model Warstwowy Sieciowe Systemy Operacyjne Protoko y sieciowe Model Warstwowy Sieciowe Systemy Operacyjne Protoko y sieciowe warstwowy model sieci strategia sieciowa definiuj ca sposoby komunikacji realizowane przez komputery pod czone do sieci opisuje sposób przep

Bardziej szczegółowo

W drodze do CCNA. Część I

W drodze do CCNA. Część I Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP dr hab. in. Gabriel Kost dr in. Wac aw Bana mgr in. Przemys aw Ostrowski Politechnika l ska KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

Bardziej szczegółowo

IRDA CZY BLUETOOTH, OTO JEST PYTANIE

IRDA CZY BLUETOOTH, OTO JEST PYTANIE Paulina TEODOROWICZ Arkadiusz RYNGWELSKI Politechnika Koszali ska IRDA CZY BLUETOOTH, OTO JEST PYTANIE 1. Wst p Gwa towny rozwój telefonii komórkowej zmusi producentów telefonów do znalezienia i wdro enia

Bardziej szczegółowo

rodzinny inter...net OInternet w domu jednorodzinnym M ODERNIZACJA

rodzinny inter...net OInternet w domu jednorodzinnym M ODERNIZACJA fot. S. Kasper rodzinny inter...net Jeszcze niedawno domowy Internet kojarzy si z biurkiem, na którym sta jeden, pod czony do sieci komputer. Obecnie rozbudowana w asna sie to aden luksus. Zak adaj c Internet

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA US UG POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ SMS W MA YCH I REDNICH PRZEDSI BIORSTWACH TRANSPORTOWYCH

INTEGRACJA US UG POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ SMS W MA YCH I REDNICH PRZEDSI BIORSTWACH TRANSPORTOWYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 92 Transport 2013 Mariusz Rychlicki, Zbigniew Kasprzyk Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu INTEGRACJA US UG POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ SMS W MA YCH I REDNICH

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA RUCHU TELEFONICZNEGO Z TRANSMISJ DANYCH: TECHNOLOGIA VOICE OVER IP

INTEGRACJA RUCHU TELEFONICZNEGO Z TRANSMISJ DANYCH: TECHNOLOGIA VOICE OVER IP INTEGRACJA RUCHU TELEFONICZNEGO Z TRANSMISJ DANYCH: TECHNOLOGIA VOICE OVER IP WŁODZIMIERZ MOSOROW Politechnika Łódzka DOMINIK SANKOWSKI Politechnika Łódzka 1. Wst p W artykule została przedstawiona analiza

Bardziej szczegółowo

ROZWI ZANIA DIAGNOSTYCZNE W SIECIACH INFORMATYCZNYCH

ROZWI ZANIA DIAGNOSTYCZNE W SIECIACH INFORMATYCZNYCH DIAGNOSTYKA 26 ARTYKU Y G ÓWNE 75 ROZWI ZANIA DIAGNOSTYCZNE W SIECIACH INFORMATYCZNYCH Wojciech WAWRZY SKI Politechnika Warszawska Wydzia Transportu ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa fax: 625-48-86, e-mail:

Bardziej szczegółowo

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski 46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553 Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski Spis tre ci INFORMACJE O URZ DZENIU...2 Informacje o znaku towarowym...2 Serwisowanie...2

Bardziej szczegółowo

MONITOR MAGISTRALI CAN SYSTEMU PO REDNIEGO STEROWANIA SAMOLOTEM PZL-110

MONITOR MAGISTRALI CAN SYSTEMU PO REDNIEGO STEROWANIA SAMOLOTEM PZL-110 DIAGNOSTYKA 31 ARTYKU Y G ÓWNE 37 MONITOR MAGISTRALI CAN SYSTEMU PO REDNIEGO STEROWANIA SAMOLOTEM PZL-110 Pawe RZUCID O Politechnika Rzeszowska, Katedra Awioniki i Sterowania 35-959 Rzeszów, Al. Powsta

Bardziej szczegółowo

Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji

Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NIEZAWODNO CIOWA SYSTEMU ZASILANIA ENERGI ELEKTRYCZN MOBILNYCH SYSTEMÓW BIOMETRYCZNYCH

ANALIZA NIEZAWODNO CIOWA SYSTEMU ZASILANIA ENERGI ELEKTRYCZN MOBILNYCH SYSTEMÓW BIOMETRYCZNYCH P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 100 Transport 2013 Jacek Pa Wojskowa Akademia Techniczna, Wydzia Elektroniki, Instytut Systemów Elektronicznych ANALIZA NIEZAWODNO

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects

Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-7999-7 Original edition Copyright 2013 by John Boxall. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Sieci mobilne i bezprzewodowe. Franciszek Seredynski PJWSTK sered@pjwstk.edu.pl

Sieci mobilne i bezprzewodowe. Franciszek Seredynski PJWSTK sered@pjwstk.edu.pl Sieci mobilne i bezprzewodowe Franciszek Seredynski PJWSTK sered@pjwstk.edu.pl Literatura D. P. Agrawal, Q.-A. Zeng, Introduction to Wireless and Mobile Systems, 2e, Thomson, 2006 W. Stallings, Wireless

Bardziej szczegółowo

HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci

HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci HiPath HG 1500 to rozwiàzanie komunikacyjne dla firm o Êrednim nat eniu przep ywu danych. HiPath HG 1500 przekszta ca system

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO POBORU OP AT PROJEKT PILOTA OWY

KRAJOWY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO POBORU OP AT PROJEKT PILOTA OWY PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 77 Transport 2011 Gabriel Nowacki, Anna Niedzicka, Ewa Smoczy ska Centrum Zarz dzania i Telematyki Transportu/Instytut Transportu Samochodowego Robert Rozes aniec

Bardziej szczegółowo

AUTONOMICZNY MODU POMIAROWY

AUTONOMICZNY MODU POMIAROWY dr in. Piotr Szulewski Instytut Technik Wytwarzania Politechnika Warszawska AUTONOMICZNY MODU POMIAROWY Powszechnie wyst puj ca tendencja zwi zana z wykorzystywaniem w obszarze automatyki przemys owej

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PROFINET k i n z c r d o P W e i n a d y 1 Warszawa 2009

SIMATIC PROFINET k i n z c r d o P W e i n a d y 1 Warszawa 2009 SIMATIC Podr cznik Wydanie 1 Warszawa 2009 SIMATIC Wstęp Przegląd dokumentacji o 1 przegląd 2 elementy 3 wymiana danych i komunikacja 4 IO inżyniering 5 CBA inżyniering 6 przykłady konfiguracji 7 Dodatek

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika www.tenda.cn

Podręcznik użytkownika www.tenda.cn Podręcznik użytkownika www.tenda.cn Bezprzewodowy adapter USB 11N Spis tre ci ROZDZIA 1 WPROWADZENIE... 4 1.1 Funkcje produktu... 4 1.2 Zastosowanie urz dzenia... 5 1.3 Opis wska nika... 6 1.4 Zawarto

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe EPA ENERGY STAR (MFD) Agencja ds. Ochrony rodowiska (EPA) wprowadzi a dobrowolny program, tzw. ENERGY STAR w celu promowania

Bardziej szczegółowo

Montaż. NetBotz Rack Access PX AP9360

Montaż. NetBotz Rack Access PX AP9360 Montaż NetBotz Rack Access PX AP9360 This manual is available in English on the APC Web site (www.apc.com). Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der APC Webseite (www.apc.com) verfügbar. Este manual está

Bardziej szczegółowo

MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga.

MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga. MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR Instalacja i obs uga Model 1000 1PT Rozdzia 1, Zanim rozpoczniesz WIADCZENIE GWARANCYJNE Producent gwarantuje

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo