Wydawnictwo WAM, 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydawnictwo WAM, 2008"

Transkrypt

1

2

3 Ewie, mojej córce

4

5 Wydawnictwo WAM, 2008 Redakcja naukowa dr hab. Krystyna Ablewicz, prof. WSF-P Ignatianum Adiustacja Magdalena Komorowska Korekta Dariusz Godo Projekt okładki i stron tytułowych Andrzej Sochacki ISBN WYDAWNICTWO WAM ul. Kopernika KRAKÓW tel fax DZIAŁ HANDLOWY tel fax Zapraszamy do naszej KSI GARNI INTERNETOWEJ tel fax Drukarnia Wydawnictwa WAM ul. Kopernika Kraków wydawnictwowam.pl

6 SPIS TRE CI Wprowadzenie... 7 Cz ć I TEORETYCZNE KONTEKSTY EDUKACJI KREATYWNEJ 1. Twórczo ć Fenomen twórczo ci A. Dzieło B. Osobowo ć twórcza C. Psychologiczne koncepcje procesu twórczego klasyka D. Nieklasyczne koncepcje twórczo ci Teoria twórczo ci A. Nalaskowskiego A. Twórczo ć jako wybór B. Miejsce twórczo ci w rozwoju człowieka C. Społeczne uwarunkowania twórczo ci D. Aplikacje edukacyjne Edukacja kreatywna Kształcenie ku twórczo ci Szkoła kreatywna warunki A. wiadomo ć twórczo ci B. Rola tworzywa C. Okre lenie niedogmatyczne konieczno ci D. Stawianie wyzwa E. Miejsce spotkania z człowiekiem Teorie i praktyki eksperymentów szkolnych Eksperymenty szkolne pocz tku XX wieku Uwikłanie edukacji w ideologie (propozycja L. Kohlberga i R. Mayer) A. Ideologia romantyczna B. Ideologia transmisji kulturowej C. Ideologia progresywna Racjonalno ć adaptacyjna i emancypacyjna uj cie R. Kwa nicy Od doktryny edukacji adaptacyjnej do krytyczno-kreatywnej uj cie T. Lewowickiego... 74

7 6 Cz ć II EDUKACJA KREATYWNA STUDIA I KONFRONTACJE 1. Zało enia metodologiczne prowadzonych metaanaliz Kategorie analityczne (konfrontacyjne) zastosowane w pracy Przedmiot bada Stawianie wyzwa Uwarunkowania rozwoju ucznia w wietle ideologii edukacyjnych Tworzenie warunków rozwojowych w rozwa anych koncepcjach szkolnych Wspólne d enia Mi dzy wolno ci a konieczno ci Idea wolno ci w edukacji a idea twórczo ci Urzeczywistnianie idei wolno ci w wybranych koncepcjach szkolnych W poszukiwaniu złotego rodka... ku idei szkoły kreatywnej Tworzywo edukacji Sposoby kreowania programu szkolnego Kreatywne metody (techniki) pracy Program szkolny w wybranych koncepcjach Program a idea szkoły kreatywnej Standard i ewaluacja osi gni ć szkolnych dziecka Budowanie standardu edukacyjnego Sposoby wyznaczania edukacyjnego standardu oraz ewaluacji osi gni ć ucznia w rozwa anych koncepcjach Rola standardu i ewaluacji w kształtowaniu niezale no ci ucznia Spotkanie z człowiekiem Mo liwo ci indywidualizacji kształcenia Indywidualizacja w praktyce edukacyjnej Rola nauczyciela w perspektywie ideologii edukacyjnych Zdania stawiane nauczycielowi przez twórców rozwa anych koncepcji szkolnych Warunki kreatywnej mocy spotkania Edukacja kreatywna: propozycja na dzisiaj Bibliografia

8 Awangarda nierzadko polega na zaskakuj cym nawrocie do tradycji 1 WPROWADZENIE wiat współczesny wymaga od edukacji m.in. kształcenia ludzkiej kreatywno ci, uruchamiania i wspierania przez ró norodne zabiegi szkolne mechanizmów twórczego my lenia ucznia, kształtowania twórczej optyki patrzenia na wiat jako na ten, który mo na zmieniać i przekształcać. Pracodawcy poszukuj ludzi kreatywnych, zdolnych proponować nowe niestereotypowe rozwi zania, zaskakiwać nowatorskimi pomysłami, a jednocze nie umiej cych pracować w zespole. Szkoła wci szuka alternatyw, nowych rozwi za pozwalaj cych sprostać tak postawionym zadaniom. Tymczasem edukacyjne pomysły wspierania twórczej aktywno ci człowieka maj bogat tradycj historyczn, o której zdaj si zapominać twórcy wci reformowanej o wiaty. Współczesna edukacja alternatywna nawi zuje bardzo wyra nie do pomysłów zrodzonych w okresie tzw. progresywizmu i nowego wychowania obfituj cych w autorskie koncepcje wychowania i kształcenia. Szczególnie szerokie zastosowanie znajduj innowacyjne metody nauczania (wymie my choćby metod projektów), rozwi zania w zakresie struktury programowej tre ci, sposobu oceniania czy te samej organizacji procesu nauczania uczenia si. Pocz tek XX wieku stał si prawdziwym poligonem do- wiadczalnym weryfikuj cym ró norodne pomysły na szkoł, obna aj cym egzotyk i niedoskonało ci poszczególnych rozwi za, ale te buduj cym bogaty katalog sprawdzonych rozwi za teoretycznych i praktycznych dla alternatyw edukacyjnych. 1 A. Nalaskowski, Alternatywno ć szkoły jako kolejny etap jej kryzysu, [w:] A. Nalaskowski, Widnokr gi edukacji, Impuls, Kraków 2002, s. 326.

9 8 WPROWADZENIE Celem własnych poszukiwa badawczych uczyniłam koncepcj szkoły kreatywnej uruchamiaj cej, kształc cej twórczo ć dziecka. By rzecz nie nabrała znamion utopii, konieczna jest wiadomo ć nieistnienia jedynej i niezawodnej recepty, jednego modelu, jednej koncepcji spełniaj cej powy sze oczekiwania. Interesuj ce badawczo stało si zatem tropienie i odczytywanie w ró norodnych koncepcjach pewnych warunków, których spełnienie umo liwia twórczy rozwój dziecka (lecz niestety o nim nie przes dza). Celem bada było nie tylko znalezienie i opisanie cech konstytutywnych szkoły kształc cej dla twórczo ci w ró nych jej konkretyzacjach, ale i odszukanie pewnych wspólnych pr dów my li, które za nimi stoj, czyli poszukiwania teoretycznego zaplecza my li dostarczaj cego argumentów dla ró norodnych konkretyzacji okre lonej wizji edukacji. Obszarem poszukiwa badawczych uczyniłam teorie i praktyki eksperymentów szkolnych. Rozwa ania moje skupiaj si na wybranych propozycjach koncepcji szkolnych, które znalazły swoje empiryczne odniesienie. Do grupy reprezentatywnej angielskiego, niemieckiego, francuskiego i włoskiego nurtu odnowy szkoły wybrałam dziewi ć koncepcji. Głównym kryterium wyboru uczyniłam sił oddziaływania proponowanych rozwi za, ich aktualno ć, warto ć nadawan im ze wzgl du na zwi zek z kształceniem dla twórczo ci oraz płodno ć rozumian jako ródło inspiracji. Szkoły te nale do najbardziej znanych, zostały uznane za nieprzeci tne, a siła ich oddziaływa na kształt edukacji trwa do dzi. Jedne z nich (ewentualnie szkoły na ich wzór, na licencji ) wci funkcjonuj, inne uległy próbie czasu. Wiele współczesnych szkół (np. społecznych) buduj cych własne programy autorskie cz sto uznaje swoje innowacje za osadzone wła nie w tej tradycji. Dlatego te taki, a nie inny mój wybór w nadziei, i dotykam ródeł. Koncepcje te, choć szeroko znane i opisane w literaturze, doczekały si przede wszystkim opracowa monograficznych, kład cych nacisk na prezentowanie rozwi za metodyczno-praktycznych. Je li były z sob zestawiane, to w poszczególnych nurtach, np. niemieckiej pedagogiki reformy czy te ruchu wolnych szkół. Nie znalazłam natomiast bada komparatystycznych, których głównym kryterium byłoby urzeczywistnienie idei szkoły twórczej. Analizuj c poszczególne realizacje pedagogiczne w wietle warunków nało onych na edukacj kreatywn, poszukuj tak e pr dów intelektualnych, które za nimi stoj. Istotniejsza bowiem ni dotarcie do poszczególnych konkretyzacji szkoły twórczej jest dla mnie pogł biona analiza dociekaj ca pewnych pr dów intelektualnych, których zało enia, wprowadzone do praktyki edukacyjnej, sprzyjaj rozwojowi dziecka otwartemu na twórczo ć.

10 WPROWADZENIE 9 Tre ci niniejszej pracy zostały przedstawione w dwóch cz ciach. W cz - ci pierwszej przedstawiam teoretyczne konteksty edukacji kreatywnej. Ju samo poj cie twórczo ci nastr czało pewne trudno ci, których pozornym ródłem mo e być niekompetencja j zykowa czy niezdolno ć nadawania poj ciu precyzyjnego znaczenia. W tym obszarze jednak jak twierdzi R. Schulz nie jest to prawd, gdy nasze trudno ci z okre leniem natury i zasi gu działa twórczych tkwi gł biej. Po prostu nie znamy teorii obejmuj cej taki kr g zjawisk. Zbyt mało wiemy i zbyt mało rozumiemy, aby poj ciu twórczo ci mo na nadać precyzyjny, jednoznaczny sens 2. Mo emy jednak dokonać pewnego wyboru i przedstawić ró norodno ć stanowisk badaczy wobec zjawiska twórczo ci. Pierwszy rozdział pracy po wi cony został zatem fenomenowi twórczo ci rozwa anemu głównie w perspektywie filozoficznej i psychologicznej. Zadaniem pracy było jednak poszukiwanie teorii twórczo ci, z której mo na było wyprowadzić szereg cennych aplikacji edukacyjnych. Podstaw dalszych bada uczyniłam przedstawion w rozdziale drugim teori twórczo ci sformułowan przez A. Nalaskowskiego, uznaj c wysokie kompetencje autora teoretyka oraz cenionego praktyka, poddaj cego wysuwane przez siebie tezy weryfikacji we własnym szkolnym laboratorium. Teoria ta, a zwłaszcza jej usytuowanie na tle teorii Eriksona, pokazuje rol rodowiska w rozwoju i kondycji potencjału kreatywno ci człowieka. Konsekwentnie tak e pod yłam tropem A. Nalaskowskiego w budowaniu konstruktu teoretycznego, jakim jest szkoła kreatywna, przez wskazywanie i własne doprecyzowanie jej pryncypiów. Rozdział trzeci po wi cony został zagadnieniu teorii i praktyk eksperymentów szkolnych pocz tku XX wieku, a w szczególno ci ideologiom edukacyjnym le cym u podstaw poszczególnych wizji edukacji. Tu podstaw uczyniłam tekst L. Kohlberga i R. Meyer wskazuj cy wyznaczniki trzech ideologii wychowania: romantycznej, transmisji kulturowej i progresywnej. Cz ć druga rozpoczyna si przedstawieniem metody pracy, a zatem zaprezentowaniem matrycy komparatystycznej zbudowanej z uwzgl dnieniem dwóch wymiarów pryncypiów szkoły kreatywnej i ideologicznych ródeł rozwa anych koncepcji, która posłu yła mi do przeprowadzenia metaanalizy porównawczej wybranych koncepcji szkolnych. W ostatnim czasie badania porównawcze ewoluuj w stron porównywania teorii wychowania. Tak rozumiane badania komparatystyczne przeprowadzane s za pomoc instru- 2 R. Schulz, Twórczo ć. Społeczne aspekty zjawiska, PWN, Warszawa 1990, s

11 10 WPROWADZENIE mentów metaanalizy porównawczej pozwalaj cej stwierdzić, czy dana teoria rozwija si w danym kraju oraz jak si ma do reprezentatywnych trendów pedagogiki w dłu szych okresach czasu w innych krajach 3. Zdaniem B. liwerskiego w badaniach porównawczych jest konieczne nie tylko wychodzenie poza obszar własnego kraju, ale i badanie wszystkich teorii bez wzgl du na czas, w którym powstały, odwołuj c si do bada reprezentatywnych dla nich dzieł tak powszechnie uznawanych za nieprzeci tne, o trwałych warto- ciach. (...) Komparatystyka teorii wychowania jest bowiem badaniem porównuj cym jedn teori z inn albo z innymi oraz porównywaniem danej teorii z innymi sferami ekspresji humanistycznej 4. Przedmiotem bada uczyniłam wybrane koncepcje szkół eksperymentalnych pocz tku XX wieku, realizuj cych zało enia edukacyjnych ideologii głównie romantyzmu i progresywizmu. Nale do nich: koncepcja M. Montessori, metoda o rodków zainteresowa O. Decroly ego, metoda projektów W.H. Kilpatricka, metoda Winnetki C. Washburne a, Nowoczesna Szkoła C. Freineta, koncepcja wolnej szkoły P. Geheeba, plan jenajski P. Petersena, koncepcja Summerhill A.S. Neilla oraz koncepcja wolnej szkoły waldorfskiej R. Steinera. Poszczególne rozdziały w tej cz ci pracy przedstawiaj wyniki analiz prowadzonych z zastosowaniem matrycy porównawczej przedstawionej w cz ci po- wi conej metodologii. Ka dy zatem tytuł rozdziału odpowiada kolejnemu kryterium, jakie stanowi pryncypium szkoły kreatywnej według A. Nalaskowskiego w horyzoncie ideologii edukacyjnych według L. Kohlberga i R. Meyer. Rozdział drugi Stawianie wyzwa po wi cony został zatem analizie okre lanych przez autorów poszczególnych koncepcji warunków, w których zachodzi rozwój ucznia, w tym i rozwój dla twórczo ci. Problematyka tej cz ci skupia si na zagadnieniach rozumienia rozwoju i edukacyjnych mo liwo ciach jego wspierania. Analizowane koncepcje odkrywaj cał palet rozwi za dotycz cych przede wszystkim sposobów budowania rodowiska edukacyjnego oraz oddziaływa nauczycieli, które korzystnie wpływaj na kształtowanie w uczniu twórczej optyki postrzegania wiata. Rozdział trzeci Mi dzy wolno ci a konieczno ci który dotyczy budowanego w poszczególnych koncepcjach obszaru wolno ci, rozstrzyga w swej istocie o mo liwo ciach samostanowienia jednostki. Tu wyra niej ni gdziekolwiek indziej rysuj si ró nice wynikaj ce z ideologicznych ródeł danej koncepcji. Rozdział czwarty Tworzywo edukacji po wi cony został ana- 3 Patrz B. liwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Kraków 1998, s Tam e, s. 37.

12 WPROWADZENIE 11 lizie elementów koncepcji sprzyjaj cych zdobywaniu przez uczniów twórczego tworzywa (płodnej wiedzy i umiej tno ci), czyli programom szkolnym analizowanym w soczewce rodzaju i jako ci wiedzy, któr zakładaj. Problematyka rozdziału pi tego Standard i ewaluacja osi gni ć szkolnych dziecka pracy skupia si na analizie sposobów wyznaczania edukacyjnego standardu oraz kształtów i funkcji przeprowadzania kontroli i oceny osi gni ć ucznia. Ostatnim kryterium analizy komparatystycznej, przedstawionym w rozdziale szóstym Spotkanie z człowiekiem uczyniłam mo liwo ci zaistnienia sprzyjaj cego wspieraniu twórczo ci spotkania ucznia z nauczycielem, zarówno w ramach organizacyjnych (ró nie konkretyzowanej indywidualizacji), jak i w jako ci i rodzaju budowanych kontaktów. Cało ć pracy wie czy rozdział po wi cony wskazaniu warunków, które winna spełniać szkoła, by mogła zostać uznana za kreatywn, oraz refleksji nad mo liwo- ciami polskiej szkoły w tym zakresie.

13

14 Cz ć I TEORETYCZNE KONTEKSTY EDUKACJI KREATYWNEJ

15

16 1. TWÓRCZO Ć 1.1. FENOMEN TWÓRCZO CI Rozumienie kreatywno ci człowieka stanowiło (i stanowi jeszcze w wielu obszarach) intryguj c zagadk. W ostatnich stuleciach zmieniały si pogl dy na temat twórczo ci, jej istoty i mechanizmów. W. Tatarkiewicz 1, opisuj c ewolucj znaczenia poj cia creator, zwraca uwag, i pierwotnie termin ten oznaczał w j zyku potocznym ojca, nast pnie stał si synonimem Boga, a w wieku XIX został zaanektowany do j zyka sztuki i na długo pozostał zarezerwowany tylko dla niej. W samym rozumieniu kreatywno ci dokonała si w tym czasie istotna zmiana od tworzenia z niczego, mo liwego tylko dla Boga, do tworzenia nowego, b d cego ju w potencji człowieka. Jednak dopiero wiek XX przyniósł terminowi twórczo ć szerszy horyzont kontekst ró norodnej kultury ludzkiej. Nadal jednak potocznie rezerwowano go dla działalno ci wszelkiego rodzaju artystów i wynalazców, naukowców dokonuj cych epokowych odkryć. Dlatego w opisach kreatywno ci dominuj kategorie nowo ci, doniosło ci i wa no ci. Znajdujemy wi c przykładowe, klasyczne definicje uznaj ce, e twórcze jest to, co nowe i cenne. Za twórców za uwa ano tych, których dzieła s nie tylko nowe, ale te s objawem szczególnej zdolno ci, napi cia, energii umysłowej, talentu, geniusze 2. Mechanizmy twórcze pozostawały jednak magiczne, niepoddaj cymi si naukowemu rozpoznaniu, a tym bardziej wiadomej stymulacji. Przyczyn twórczo ci upatrywano w zjawisku ol nienia (Newtonowskie jabłko czy Archimedesowa eureka) oraz w niezbadanych cie kach chorej artystycznej wyobra ni (schizofrenia, psychoza, depresja, alkoholizm Wagner, van Gogh, Byron). Druga połowa XX wieku przyniosła prawdziwy przełom w badaniach nad ludzk kreatywno ci. Zainteresowania psychologii mechanizma- 1 Patrz W. Tatarkiewicz, Twórczo ć: dzieje poj cia, [w:] W. Tatarkiewicz, Dzieje sze ciu poj ć, PWN, Warszawa 1982, s Tam e, s. 304.

17 16 TEORETYCZNE KONTEKSTY EDUKACJI KREATYWNEJ mi twórczego my lenia doprowadziły do wyodr bnienia si subdyscypliny psychologii twórczo ci 3. Poszczególne koncepcje psychologiczne psychoanaliza, teoria postaci, behawioryzm, asocjacjonizm, psychologia poznawcza, humanistyczna, kognityka dały pocz tek ró norodnym koncepcjom twórczo ci. Poszczególne uj cia teoretyczne, wypracowane metodologie bada nie daj wszak pełnego i jednolitego obrazu procesu twórczego. Wnosz c jednak nowe, istotne elementy, pokazuj c coraz to inn perspektyw badawcz, stanowi kolejne przybli enia do odkrycia i opisania genu 4 twórczo ci. Gdzie zatem poszukiwać no nika kreatywno ci? Ró norodno ć opisów twórczo ci w literaturze filozoficznej, psychologicznej i pedagogicznej zwraca uwag na trzy obszary, w których dokonujemy rozpoznania kreatywno ci. Pierwsze dwa dotycz jako ci wytworu uznanego za dzieło twórcze (co jest twórczo ci?) i struktury osobowo ci twórcy (kto nazwany zostanie twórc?). Pyta tych nie mo na sztucznie oddzielać od pyta dlaczego? i jak?. Niebezpiecze stwem jest bowiem traktowanie ich w sposób rozł czny, redukuj cy fenomen twórczo ci do funkcji procesów my lowych, intuicji, uczuć czy interakcji A. Dzieło Ewolucja znacze przypisywanych kreatywno ci pokazuje, e na pocz tku najwa niejsze było dzieło. To ono decydowało o nazwaniu osoby twórc, Dzieło nowe i cenne a tajemniczej drogi jego narodzin procesem twórczym. Przykładowe definicje twórczo ci ujmowanej przez pryzmat dzieła znajdujemy na przykład w pracach T. Kotarbi skiego (...) działał twórczo, kto czynem osi gn ł co nowego a cennego 6. Miar twórczo ci była zatem przede wszystkim nowo ć i cenno ć. W. Tatarkiewicz dodaje równie kryterium energii umysłowej zu ytej na wy- 3 Zob. A. Sajdak, Psychologia twórczo ci, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV, Wydawnictwo Akademickie ak, Warszawa Terminu gen w metaforycznym znaczeniu jako istnienie ludzkiej dyspozycji u ywa A. Nalaskowski, Edukacja i twórczo ć refleksja na przełomie wieków, [w:] Pedagogika w pokoju nauczycielskim, red. K. Kruszewski, WSiP, Warszawa 2000, s Zwraca na ten fakt uwag W. Andrukowicz, Wokół fenomenu i istoty twórczo ci, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toru 1999, s T. Kotarbi ski, Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossoli skich, Łód 1955, s. 141.

Struktura działa komunikacyjnych w koncepcji pragmatyki formalnej J. Habermasa

Struktura działa komunikacyjnych w koncepcji pragmatyki formalnej J. Habermasa Struktura działa komunikacyjnych w koncepcji pragmatyki formalnej J. Habermasa Sławomir Sikora Pozna Investigationes Linguisticae, vol. IX,, April 2003 Institute of Linguistics, Adam Mickiewicz University

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

TOK FM oraz portal internetowy Racjonalista.pl. RECENZJE 233

TOK FM oraz portal internetowy Racjonalista.pl. RECENZJE 233 232 RECENZJE dobór metod silnie ci y w stron do osobliwego podzbioru metod socjologicznych. Wzi wszy pod uwag fakt, e Pickering tak kluczow rol przypisuje kategorii Lebenswelt, omawianej w rozdziale pierwszym,

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

A co ja robi tu? Teoria poziomu identy kacji dzia ania dwadzie cia lat pó niej

A co ja robi tu? Teoria poziomu identy kacji dzia ania dwadzie cia lat pó niej Psychologia Spo eczna 2008 tom 3 3 (8) 197 209 ISSN 1896-1800 A co ja robi tu? Teoria poziomu identy kacji dzia ania dwadzie cia lat pó niej Wojciech Kulesza Wydzia Psychologii, Szko a Wy sza Psychologii

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

O ZWI ZKACH MI DZY ROZWOJEM MORALNYM A ZACHOWANIAMI PRZEST PCZYMI

O ZWI ZKACH MI DZY ROZWOJEM MORALNYM A ZACHOWANIAMI PRZEST PCZYMI ROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE Tom XIV, numer 2 2011 DOROTA CZY OWSKA 1 O ZWI ZKACH MI DZY ROZWOJEM MORALNYM A ZACHOWANIAMI PRZEST PCZYMI Poszukuj c przyczyn dopuszczania si przez ludzi czynów przest pczych,

Bardziej szczegółowo

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI?

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? WST P Rysem charakterystycznym współczesnej gospodarki jest

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 1 (16) 49 66 ISSN 1896-1800 Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBIE BADA I REFLEKSJI AKSJOLOGICZNYCH S ÓW KILKORO

O POTRZEBIE BADA I REFLEKSJI AKSJOLOGICZNYCH S ÓW KILKORO ROCZNIKI KULTUROZNAWCZE Tom V, numer 1 2014 BOGUMI A TRUCHLI SKA * O POTRZEBIE BADA I REFLEKSJI AKSJOLOGICZNYCH S ÓW KILKORO (UWAGI NA MARGINESIE KONFERENCJI KULTURA I METODA, LUBLIN, KUL, 18-19.04.2013)

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP

INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP 978-83-936098-0-2 (ca³oœæ) 978-83-936098-1-9 (t. 1) 978-83-936098-2-6 (t. 2) INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP - TOM 1 ISBN INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP TOM 1 BYDGOSZCZ 2012 Innowacja

Bardziej szczegółowo

O transferze emocji i nastrojów mi dzy lud mi mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zara enia afektywnego

O transferze emocji i nastrojów mi dzy lud mi mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zara enia afektywnego Psychologia Spo eczna 2008 tom 3 3 (8) 210 230 ISSN 1896-1800 O transferze emocji i nastrojów mi dzy lud mi mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zara enia afektywnego Monika Wróbel Instytut Psychologii,

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KRYTYCZNA POJ CIA SAMOISTNO CI JANUSZ SYTNIK-CZETWERTY SKI

ANALIZA KRYTYCZNA POJ CIA SAMOISTNO CI JANUSZ SYTNIK-CZETWERTY SKI ANALIZA KRYTYCZNA POJ CIA SAMOISTNO CI JANUSZ SYTNIK-CZETWERTY SKI Streszczenie Dwie s naczelne koncepcje rzeczywisto ci, pierwsza: materialistyczna i druga spirytualistyczna. Obie koncepcje maj własny

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI

EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI Streszczenie Systemy zarz dzania jako ci oparte o wymagania norm ISO serii 9000 zostały po raz pierwszy ustanowione

Bardziej szczegółowo

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY INSTYTUT FIZYKI ZAKŁAD DYNAMIKI MATERII Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji Rafał Rak Rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

ród owe podstawy to samo ci Inny ród em to samo ci nauczyciela

ród owe podstawy to samo ci Inny ród em to samo ci nauczyciela PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pedagogika 2012, t. XXI Beata UKASIK ród owe podstawy to samo ci Inny ród em to samo ci nauczyciela Poj ciem, które coraz cz ciej pojawia

Bardziej szczegółowo