MODEL WSPOMAGANIA ORGANIZACJI I KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW IT W OCENIE UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANYCH Z CZYNNIKIEM LUDZKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODEL WSPOMAGANIA ORGANIZACJI I KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW IT W OCENIE UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANYCH Z CZYNNIKIEM LUDZKIM"

Transkrypt

1 MODEL WSPOMAGANIA ORGANIZACJI I KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW IT W OCENIE UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANYCH Z CZYNNIKIEM LUDZKIM Małgorzata Pinkowska, Bogdan Lent Wprowadzenie W XXI niepodwaŝalnym jest stwierdzenie, iŝ o sukcesie projektu decydują umiejętności związane z czynnikiem ludzkim w projekcie. Komunikacja, konflikty, leadership, potrzeba rozwoju osobowości, kierowanie zespołem wymagają od inŝyniera umiejętności, które w niewystarczającym stopniu kształcone są na uczelniach technicznych. W poniŝszym artykule zaprezentowano model, który ma na celu ułatwienie często skazanym na własna intuicje prowadzącym projekty oszacować, które umiejętności jak wykorzystać, aby osiągnąć sukces przedsięwzięcia. Przedstawiono równieŝ jak model ten mogą wykorzystać zarządzający organizacjami do doboru i oceny umiejętności członków ich zespołów projektowych z kierownikiem projektu na czele. Umiejętności związane z czynnikiem ludzkim kluczem do sukcesu Prowadzenie projektów jest częścią szeroko pojętych usług przynoszących, największy produkt krajowy brutto w porównaniu do innych dziedzin [Kurd06]. Potwierdzeniem istoty projektów jest takŝe fakt, iŝ większość zadań w przedsiębiorstwach IT realizowana jest w

2 formie projektów [Pete01]. Coroczne statystyki publikowane od 1994 roku przez międzynarodową organizacją Standish Group ukazują, Ŝe z roku na rok procent projektów niezakończonych i tych przekraczających w znacznym stopniu planowany budŝet lub określony czas realizacji, waha się w nieduŝym stopniu i znacznie przerasta liczbę projektów zakończonych z pełnym sukcesem (Rys1.) [Rubi08]: Rok % 46% 35% % 53% 29% poraŝka przekroczony budŝet/termin sukces 100% Rys1. Statystyka Standish Group 2004, Źródło: opracowanie własne Teoretyczną analizą czynników decydujących o sukcesie projektu naukowcy zajmują się od ponad 50 lat. Dopiero od około 1993 roku pojawiły się publikacje, iŝ o sukcesie decydują ludzie i relacje między nimi [LeSA07]. Najnowsze publikacje naukowe m.in. SMP, PA Consulting Group z 2007 roku potwierdzają tezę, iŝ o sukcesie czy poraŝce projektu decydują umiejętności związane z zarządzaniem czynnikiem ludzkim [EnSA07]. Co za tym idzie równieŝ pracodawcy zaczęli zauwaŝać potrzebę posiadania przez wykonawców projektów nie tylko umiejętności technicznych, ale przede wszystkim umiejętności związanych z czynnikiem ludzkim i zarządzaniem. Zgodnie z raportem polskiego Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej z 2005 roku, podstawowymi umiejętnościami szukanymi przez pracodawców wśród absolwentów są predyspozycje osobowościowe i umiejętności menedŝerskie, w tym tzw. umiejętności miękkie. Według przytoczonej w raporcie opinii pracodawców polskie uczelnie techniczne

3 w niewielkim stopniu stwarzając okazję do rozwijania u studentów omawianych umiejętności [Mill05]. Potrzebę równowagi pomiędzy kształceniem umiejętności technicznych a umiejętności związanych z zarządzaniem czynnikiem ludzkim w programach edukacyjnych na uczelniach przygotowujących przyszłych kierowników projektów podkreśla Pant i Baroudi [PaSA08]. Prosta analiza 97 ogłoszeń o pracę dla kierowników projektów IT (information technology) w Polsce, zamieszczonych na portalach internetowych w ciągu ostatnich miesięcy, wskazuje, Ŝe wśród podstawowych wymagań pracodawców, poza wymaganiami stricte technicznymi, związanymi z doświadczeniem i zdobytą potwierdzoną certyfikatami wiedzą, równieŝ znajdują się te związane z umiejętnościami związanymi z czynnikiem ludzkim. W przypadku 50 na 97 ogłoszeń pracodawcy do wymagań stawianych przyszłym kierownikom projektów IT (KP IT) zaliczyli m.in. tzw. umiejętności miękkie. Umiejętności uznane za niezbędne u kandydata na KP IT Tabela 1 Wymaganie Liczba ogłoszeń w których je wymieniono Komunikatywność 28 Umiejętność zarządzania zespołem 23 Umiejętność pracy w zespole 13 Umiejętności negocjacyjne (negocjacje z klientem) 10 Umiejętności przywódcze (leadership) 9 Umiejętności interpersonalne 9 Umiejętność rozwiązywania konfliktów 5 Umiejętność pracy w zespole międzynarodowym 3 Źródło: Opracowanie własne PowyŜsza wstępna analiza ukazuje, Ŝe potrzeba posiadania przez KP IT umiejętności miękkich została zauwaŝona przez pracodawców,

4 jednakŝe uwydatnia jednocześnie brak systematyki w ocenie niezbędnych umiejętności i wywaŝenia relacji między wymaganiami umiejętności technicznych a tymi, związanymi z czynnikiem ludzkim (CL). Model oceny niezbędnych umiejętności związanych z CL Niejednoznacznie i często naduŝywane w kontekście prowadzenia projektów są definicje czynnik ludzki, umiejętności miękkie. Ze względu na fakty, iŝ większość publikacji dotyczących prowadzenia projektów jest anglojęzyczna oraz, Ŝe pojęcia czynnik ludzki i umiejętności miękkie wywodzą się z języka angielskiego, poszukiwania definicji zawęŝono do fraz anglojęzycznych: human factor project management, i soft factor project management. Jedyna definicja soft factor znaleziona została w publikacji Wohlin [WoSA05]. Autor uŝywając pojęcia soft factor odnosi się do wszystkich nie technicznych i trudnych w pomiarze aspektów prowadzenia projektów. Wytyczne IPMA mówiąc o soft factor nawiązują do takich aspektów jak kwalifikacje członków zespołu, zachowanie w sytuacji konfliktowej, motywacja, style zarządzania. Brakuje jednak definicji samego pojęcia soft factor [CaSA99]. W przypadku pojęcia human factor sytuacja prezentuje się znacznie lepiej. Wiele źródeł odnosi się do pojęcia human factor w róŝnym kontekście [Vice04, URL07]. JednakŜe, przeszukanie pierwszych 600 referencji z ponad równieŝ nie podaje Ŝadnej jasnej, spójnej i jednoznacznej definicji czynnika ludzkiego. Jedynie Burke et al. podsumowują, Ŝe zasadniczo czynnik ludzki to umiejętności interpersonalne jednostki zaangaŝowanej w projekt, jej indywidualne

5 zdolności do pracy zespołowej w kierunku wspólnego celu, pomimo pojawiających się konfliktów, rywalizacji, róŝnic statusowych, itp. [BuSA01]. Pominięte w tej definicji są umiejętności właściwej postawy osobistej, pośrednio oddziaływującej na innych. Autorzy tej publikacji posługują się pojęciem czynnik ludzki i przyjmują następującą jego definicje: czynnik ludzki to grupa procesów prowadzenia projektów odnosząca się łącznie do wszystkich współpracowników w projekcie oraz osób z otoczenia projektu, na które projekt ten ma wpływ, ich wszystkie wzajemne relacje i wzajemne bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie na siebie. Procesy prowadzenia projektu moŝna podzielić na dwie grupy: mierzalne, klasyczne, procesy administracyjne projektu jak planowanie, kontrola, zarządzanie zmianami, ryzyka itd., procesy związane z czynnikiem ludzkim, których wpływ nie został dotąd zmierzony [LeSA06]. Obie grupy procesów ujęte zostały w systemie zarządzania projektem L-Timer [Lent03]. Międzynarodowe standardy róŝnią się między sobą m.in. podejściem i sposobem identyfikacji procesów zarządzania projektami. Dotychczasowe badania pozwalają stwierdzić, iŝ system L- Timer w najbardziej pełny i spójny sposób obejmuje obie grupy procesów. Dlatego teŝ system ten stał się punktem wyjścia przedstawionej poniŝej metody oceny umiejętności i potrzeb. Z osiemnastu procesów L-Timer, sześć związanych z czynnikiem ludzkim jest przedmiotem dalszych rozwaŝań niniejszego opracowania: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL), Kierowanie Zespołem (KZ), Zarządzanie Rozwiązaniami Konfliktów (ZRK), Zarządzanie Informacją i

6 Marketingiem (ZIM) tzw. komunikacja, Rozwój Własnej Osobowości (RWO) i Kierowanie Współpracownikami (KW) tzw. Leadership. Przeprowadzone dotychczas badania wykazały, Ŝe liczba czynności wykonywanych przez kierownika projekt waha się od 500 do 800 w zaleŝności od ich stopnia uszczegółowienia, oraz rodzaju projektu. Około z tych czynności związanych jest z szczególnie trudno mierzalnym czynnikiem ludzkim. W celu dostarczenia prowadzącemu projekt oraz pracodawcom narzędzia właściwej oceny i zarządzania czynnikiem ludzkim w danym projekcie autorzy proponują poniŝszy model postępowania. Punkt wyjścia stanowią wymienione powyŝej procesy związane z czynnikiem ludzkim. Na kaŝdy z procesów składa się zbiór podprocesów. Przykładowo proces ZRK składa się z podprocesów: 1. Przygotowanie procesu rozwiązania konfliktu 2. Przygotowanie zespołu 3. Diagnoza przyczyn konfliktu 4. Szczegółowe opracowanie rozwiązań konfliktu 5. Zapewnienie trwałości rozwiązania (sukcesu). KP Kierownik projektu wew. wewnętrzny zew. - zewnętrzny Nie MoŜe KP być moderatorem konfliktu? Analiza dlaczego nie? Tak Nie Tak START Czy KP jest stroną w konflikcie? następny Wew Jest ta osoba stroną w konflikcie? Moderator wew. czy zew? Nie Tak Zew Mierniki poprawy zdolności KONIEC Rozpoczęcie moderacji konfliktu KONIEC Rys2. Aktywności podejmowane w podprocesie 1. Opracowanie własne.

7 Podział na podprocesy ułatwia identyfikację aktywności (czynności), które naleŝy w jego ramach wykonać. Aktywności podejmowane w podprocesie 1 zilustrowano na Rys2. W kolejnym kroku naleŝy nadać priorytety czynnościom w poszczególnych podprocesach, czyli przypisać wagę kaŝdej z czynności, w relacji do sumy wag wszystkich czynności np. 100%. Przyjmijmy, Ŝe mamy na przykład 50 czynności w całym procesie ZRK, czyli średnia waga pojedynczej czynności wynosi 2%. Przypisanie wyŝszej wagi (np. 8%) którejkolwiek z czynności oznacza, Ŝe ta specyficzna czynność jest cztery razy waŝniejsza dla sukcesu projektu niŝ czynność o średniej wadze 2%. Oznacza to teŝ, Ŝe inne czynności muszą być odpowiednio niŝej ocenione (np. 6 czynności z wagą jedynie 1%) tak by suma wag dała dokładnie 100%. W kolejnym etapie wskazanym jest przeanalizowanie czynności pod kątem umiejętności niezbędnych do jej realizacji. Po określeniu umiejętności kluczowych dla prawidłowego wykonania czynności niezbędna jest ocena umiejętności u kandydata na prowadzącego projekt. W ten sposób przeprowadzając analizę wszystkich procesów, czynności i wymaganych umiejętności budujemy bazę danych modelu, gdzie zgromadzone zostają informacje dotyczące niezbędnych czynności związanych z czynnikiem ludzkim w projekcie z nadanymi wagami oraz wywaŝonymi umiejętnościami potrzebnymi do realizacji tej czynności. Przedstawiona metoda moŝe być równie dobrze stosowana do procesów administracyjnych w prowadzeniu projektów. Wykorzystać ją takŝe moŝna do oceny wymagań stawianych nie tylko prowadzącym projekty, ale wszystkim członkom zespołu, w zaleŝności od obowiązków. Model ten ma umoŝliwić KP i zarządzającym organizacją prawidłowy

8 podział zasobów ludzkich, kompetencji i umiejętności do odpowiednich zadań oraz zapobiegać ryzyku braku kompetencji w zarządzaniu trudnymi do ogarnięcia procesami związanymi z czynnikiem ludzkim. Kerzner określił idealnego kierownika projektu, jako kogoś, kto powinien prawdopodobnie mieć doktorat z nauk technicznych, doktorat z zarządzania i doktorat z psychologii, doświadczenie w dziesięciu róŝnych przedsiębiorstwach na róŝnych stanowiskach związanych z realizacją projektów i nie więcej niŝ 25 lat [Kerz84]. Przyjmując załoŝenie, Ŝe taki prowadzący projekt spełniałby 100% wymagań ustalonych przy pomocy wyŝej opisanego modelu, uzyskujemy prosty diagram graficzny prezentujący jego kompetencje w poszczególnych procesach związanych z czynnikiem ludzkim (Rys3.A). Po ocenie kandydata lub juŝ pracującego kierownika projektu uzyskujemy jego profil kompetencji (Pracownik B). W przejrzysty sposób moŝna zilustrować w zarządzaniu, którymi procesami badany nie ma sobie równych, nad którymi powinien jeszcze popracować lub znaleźć pomoc (Rys3.B.). ZRK 100% ZRK 100% ZRK 100% 100% KZ 0% 100% 100% ZIM KZ A B 0% 100% 100% ZIM KZ A B C 0% 100% ZIM ZSO RWO ZSO 100% 100% 100% KW 100% A. Profil idealnego kierownika proj. (KP) RWO ZSO 100% 100% KW 100% KW 100% B. Profil badanego KP C. NałoŜone profile KP i pracownika z zespołu Rys3. Profile: idealny, pracownika B, pracownika C Źródło: opracowanie własne 100% RWO Nakładając profile poszczególnych pracowników (Rys3.C) (Pracownik B i C) stwierdzić moŝna, kto, w jakich aspektach, kogo uzupełnia i prawidłowo dobrać zespół proj. i zadania dla jego członków.

9 Podsumowanie Zaproponowany model, ułatwiający dobór zespołu projektowego a przede wszystkim prowadzącego projekt pod względem jego predyspozycji osobowościowych i umiejętności zarządzania czynnikiem ludzkim, ma na celu przyczynienie się do doboru odpowiednich osób w projekcie a co za tym idzie minimalizacji liczby niepowodzeń projektów wynikających z obsadzenia niewłaściwych osób na niewłaściwych pozycjach. Nie ma lepszych i gorszych prowadzących projekty, są tylko lepiej lub gorzej pasujący umiejętnościami do wymagań określonego projektu. Wprowadzeni systematyki do zarządzania wielkościami trudnymi do pomiaru czynnika ludzkiego, ma na celu ułatwienie organizacji wyboru kierownika projektu i zapewnienie efektywnej jego realizacji. Proponowany model w efekcie dalszych badań moŝe stanowić prototyp narzędzia inŝynierów zmagających się, na co dzień z prowadzeniem projektów i ułatwić im realizację tych czynności, do których przygotowanie w procesie edukacji nie było wystarczające. Kryteria oceniające umiejętności i mechanizmy wskazujące drogę uzupełnienia bądź obejścia deficytów w tym zakresie, są w świetle wagi czynnika ludzkiego dla sukcesu projektu, skutecznym i prostym środkiem. Literatura [Kurd06] Kurdycka I.: Czynniki kształtujące wzrost PKB w Polsce, WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2006.

10 [Pete01] Peters T.: The Project 50: Fifty Ways to Transform Every "Task" into a Project That Matters!, Knopf, USA, [LeSA07] Lent B., Pinkowska M.: Human Factor The key success factor of ICT project management, [Rubi08] Rubinstein D.: Standish Group Report: There s Less Development Chaos Today, SD Times on The Software Development, [EnSA07] Engel C., Holm C., Nienstedt D.: Ergebnisse der Projektmanagement Studie 2007 Schwerepunkt Kosten und Nutzen von GPM, PA Consulting Group, Bern, [Mill05] Millward Brown, Kompetencje menadŝerskie i interpersonalne polskich studentów. Prezentacja wyników, Instytut Badania Rynku i Opinii Publicznej SMG/KRC, Warszawa, [PaSA08] Panta I., Baroudi B.: Project management education: The human skills imperative, International Journal of Project Management, Volume 26, Issue 2, February [WoSA05] Wohlin C., Ahlgren M.: Soft factors and their impact on time to market, Software Quality Journal, Springer Netherlands, [CaSA99] Caupin, G., Knöpfel H., Morris P., Motzel E. and Pannenbacker O.: ICB. IPMA Competence Baseline Version 2.0. Satz&Druck, Bremen: Eigenverlag, [Vice04] Vicente K.: The Human Factor, Routledge, 1 edition, [URL1]URL:http://ergonomics.about.com/od/glossary/g/defhumanfactors.htm?terms=human+factor%20definition, Marzec 2007.

11 [BuSA01] [LeSA06] [Lent03] [Kerz84] Burke R., Kenney B., Kott K., Pflueger K.: Success or Failure: Human Factors in Implementing New Systems, California, Lent B., Pinkowska M., Assessment and Management of the Human Factor Impact on Human Factor Intense Projects Challenging the Challenge, The Proceedings of 20th IPMA World Congress on Project Management, Volume 2, Shanghai, Lent B., IT-Projekte lenken mit System, Friedr. Vieweg & Sohn Verlag, Wiesbaden, Kerzner H.: Project Management A systems approach to planning, scheduling and controlling, Reihold, NY, Informacje o autorach Prof. nadzw. Dr inŝ. Bogdan Lent Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Polska Uniwersytet Nauk Stosowanych w Bernie, Szwajcaria Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz, Polska Mgr inŝ. Małgorzata Pinkowska Uniwersytet Kasetsart, Bangkok, Tajlandia Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz, Polska ul. Prof. Kaliskiego 7, Bydgoszcz Numer telefonu

MODEL WSPOMAGANIA I OCENY UMIEJ TNO CI KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W ZAKRESIE CZYNNIKA LUDZKIEGO

MODEL WSPOMAGANIA I OCENY UMIEJ TNO CI KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W ZAKRESIE CZYNNIKA LUDZKIEGO MODEL WSPOMAGANIA I OCENY UMIEJ TNO CI KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W ZAKRESIE CZYNNIKA LUDZKIEGO BOGDAN LENT Akademia Obrony Narodowej w Warszawie MAŁGORZATA PINKOWSKA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Certyfikat IPMA Student w Instytucie Spraw Publicznych UJ. Beata Jałocha Koordynator IPMA Student w ISP UJ

Certyfikat IPMA Student w Instytucie Spraw Publicznych UJ. Beata Jałocha Koordynator IPMA Student w ISP UJ Certyfikat IPMA Student w Instytucie Spraw Publicznych UJ Beata Jałocha Koordynator IPMA Student w ISP UJ beata.jalocha@uj.edu.pl International Project Management Association Polska należy do federacji

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

International Project Management Association (IPMA )

International Project Management Association (IPMA ) r. International Project Management Association (IPMA ) Organizacja IPMA narodowe Stowarzyszenia Project Management. Dzisiaj obejmuje ponad 60 -ґprofit. Udziela wsparcia narodowym Stowarzyszeniom, ich

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 Program studiów opracował: Grzegorz Karpiuk CEL STUDIÓW 1. Zdobycie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Program IPMA-Student INFORMACJE DLA STUDENTÓW SGH

Program IPMA-Student INFORMACJE DLA STUDENTÓW SGH Program IPMA-Student INFORMACJE DLA STUDENTÓW SGH Z tego materiału dowiesz się: 1. Co to jest Program IPMA-Student? 2. Jakie będę miał z tego korzyści? 3. Jakie wymagania trzeba spełnić żeby wziąć udział

Bardziej szczegółowo

Pozytywne przywództwo i zarządzanie zespoł Management

Pozytywne przywództwo i zarządzanie zespoł Management Pozytywne przywództwo i zarządzanie zespoł em w Project Management Opis O powodzeniu w realizacji danego projektu decyduj ą jego uczestnicy, a kluczow ą rol ę peł ni tu kierownik projektu. To on jest odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Zarządzania i Komunikacji Społecznej 1. 2. WYDZIAŁ JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE (Instytut, Katedra, Zakład) NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 3. OBSZAR KSZTAŁCENIA Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Spraw Publicznych Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

Public Disclosure of Student Learning Form

Public Disclosure of Student Learning Form International Assembly for Collegiate Business Education Public Disclosure of Student Learning Form Institution: Academic Business Unit: WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ FINANSÓW I BANKOWOŚCI Academic

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.)

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.) 1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) Kulturowe i społeczne uwarunkowania kierowania ludźmi Style kierowania Menedżer a przywódca Ewolucja koncepcji przywództwa Zachowania

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Seweryn SPAŁEK Streszczenie: Zarządzanie projektami staje się coraz bardziej powszechne w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Spotkanie 4 Zbigniew Misiak (BOC IT Consulting) zbigniew.misiak@gmail.com Czym się będziemy zajmować? Powtórzenie kluczowych zagadnień Prosty test

Bardziej szczegółowo

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Spotkanie 1 Zbigniew Misiak (BOC IT Consulting) Podyplomowe Studia Menedżerskie Zarządzanie projektami informatycznymi Czym się będziemy zajmować?

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje pracowników socjalnych

Kwalifikacje pracowników socjalnych Kwalifikacje pracowników socjalnych wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Ferie w Łodzi nie muszą być nudne. Droga młodzieŝy!

Załącznik nr 1. Ferie w Łodzi nie muszą być nudne. Droga młodzieŝy! Załącznik nr 1. Ferie w Łodzi nie muszą być nudne. Droga młodzieŝy! Waszym zadaniem jest opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących ciekawych miejsc w Łodzi w taki sposób, aby przekonać kolegów,

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA HIERARCHICZNA PROBLEMU W SZACOWANIU RYZYKA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO METODĄ PUNKTOWĄ. Joanna Bryndza

ANALIZA HIERARCHICZNA PROBLEMU W SZACOWANIU RYZYKA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO METODĄ PUNKTOWĄ. Joanna Bryndza ANALIZA HIERARCHICZNA PROBLEMU W SZACOWANIU RYZYKA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO METODĄ PUNKTOWĄ Joanna Bryndza Wprowadzenie Jednym z kluczowych problemów w szacowaniu poziomu ryzyka przedsięwzięcia informatycznego

Bardziej szczegółowo

Kompetencje w zarządzaniu projektem

Kompetencje w zarządzaniu projektem Kompetencje w zarządzaniu projektem Zarzadzanie projektami (ang: Project Management) to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin zarządzania. Dotyczy to szczególnie ludzkich aspektów

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki:

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki: Rozdział pochodzi z książki: Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. Tytuł rozdziału 6: Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście adaptacyjne

Bardziej szczegółowo

Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa

Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa A PMP Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa Czas trwania: 5 dni (40 h) Poziom trudności: Zaawansowany Autoryzacja: APM Group Ltd Opis: Akademia PMP to 5-dniowy, intensywny

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w Warszawie STUDIUM MAGISTERSKIE Kierunek: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Karol Walędzik Nr albumu: 26353 Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

( SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI

( SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI ( SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI Szkoła powstała z myślą o ludziach odpowiedzialnych za realizację kompleksowych projektów komunikacyjnych przy wykorzystaniu dostępnych zasobów, zarówno w

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

http://certification.cediwores.eu/login/index.php?lang=en

http://certification.cediwores.eu/login/index.php?lang=en Proces certyfikacji organizowany w ramach Projektu Certification of disadvantaged women in remote areas przebiega w głównej części za pośrednictwem internetowej platformy certyfikacyjnej opartej o system

Bardziej szczegółowo

Zaplanować projekt fundraisingowy i przeprowadzić go przez wszystkie etapy realizacji nie tracąc z pola widzenia założonych efektów;

Zaplanować projekt fundraisingowy i przeprowadzić go przez wszystkie etapy realizacji nie tracąc z pola widzenia założonych efektów; Celem szkolenia Zarządzanie projektem fundraisingowym jest nabycie przez uczestników wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie planowania i osiągania celów projektowych. Uczestnik pozna i nauczy

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 13. Organizacja warsztatów z zakresu rynku pracy.

Zadanie nr 13. Organizacja warsztatów z zakresu rynku pracy. Zadanie nr 13. Organizacja warsztatów z zakresu rynku pracy. mgr inŝ. Ewelina Janke Umiejętności miękkie (umiejętności interpersonalne) należą obecnie do najważniejszych kompetencji zawodowych. W ramach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Opis działania raportów w ClearQuest Historia zmian Data Wersja Opis Autor 2008.08.26 1.0 Utworzenie dokumentu. Wersja bazowa dokumentu. 2009.12.11 1.1

Bardziej szczegółowo

W ramach Komponentu II realizowane są:

W ramach Komponentu II realizowane są: O PROJEKCIE Ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy Z wiekiem na plus szkolenia dla przedsiębiorstw to kompleksowy program wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM,

Bardziej szczegółowo

OFERTA GŁÓWNY ZAKRES SZKOLENIA PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI. Czas trwania: 2 dni Ilość osób w grupie warsztatowej: 6 10 osób

OFERTA GŁÓWNY ZAKRES SZKOLENIA PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI. Czas trwania: 2 dni Ilość osób w grupie warsztatowej: 6 10 osób GŁÓWNY ZAKRES SZKOLENIA PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 Podejście projektowe w biznesie: Czym jest projekt i jakie są jego cechy? Czym jest podejście projektowe? Jakie działania biznesowe wspiera podejście

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Psychologia WF-PS. Studia drugiego stopnia Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne, niestacjonarne Magister

Psychologia WF-PS. Studia drugiego stopnia Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne, niestacjonarne Magister Załącznik nr 4 do Uchwały nr 34/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku psychologia dla jednolitych studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami Project management Dyscyplina: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy Rodzaj zajęć: seminarium Forma studiów: Stacjonarne Poziom przedmiotu: III stopnia

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Punkty ECTS. Forma zaliczenia

Punkty ECTS. Forma zaliczenia ZAŁĄCZNIK B1 Plan studiów (toŝsamy dla studiów realizowanych w języku polskim i angielskim) Forma rozliczenia w jednostce: rozliczenie roczne. W kaŝdym roku student musi zaliczyć za 60. Rok I Forma zajęć-

Bardziej szczegółowo

Program studiów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi WyŜsza Szkoła Europejska im. Ks. Tischnera pod kierunkiem Agnieszki Flis (AG TEST Human Resources)

Program studiów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi WyŜsza Szkoła Europejska im. Ks. Tischnera pod kierunkiem Agnieszki Flis (AG TEST Human Resources) Program studiów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi WyŜsza Szkoła Europejska im. Ks. Tischnera pod kierunkiem Agnieszki Flis (AG TEST Human Resources) Zajęcia integracyjne (4 godz.) Przedstawienie studentom

Bardziej szczegółowo

Warsztaty z zarządzania projektami z grą symulacyjną

Warsztaty z zarządzania projektami z grą symulacyjną Warsztaty z zarządzania projektami z grą symulacyjną... żeby móc korygować swoje błędy zanim popełnimy je w rzeczywistym świecie i narazimy firmę na straty Potrzeba biznesowa (Gdzie są wyzwania?) Według

Bardziej szczegółowo

Public Disclosure of Student Learning Form

Public Disclosure of Student Learning Form International Assembly for Collegiate Business Education Public Disclosure of Student Learning Form Institution: Academic Business Unit: WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ FINANSÓW I BANKOWOŚCI Academic

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sektor usług nowoczesnych w Polsce kołem zamachowym polskiej gospodarki i szansą rozwoju polskiej nauki. Paweł Panczyj Dyrektor Zarządzający ABSL

Sektor usług nowoczesnych w Polsce kołem zamachowym polskiej gospodarki i szansą rozwoju polskiej nauki. Paweł Panczyj Dyrektor Zarządzający ABSL Sektor usług nowoczesnych w Polsce kołem zamachowym polskiej gospodarki i szansą rozwoju polskiej nauki Paweł Panczyj Dyrektor Zarządzający ABSL SEKTOR USŁUG BIZNESOWYCH W LICZBACH 150 tys. (+22.000) zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

Krótka prezentacja firmy Carpenter Consulting IMSA Poland. usługa: direct search

Krótka prezentacja firmy Carpenter Consulting IMSA Poland. usługa: direct search Krótka prezentacja firmy Carpenter Consulting IMSA Poland usługa: direct search fakty na temat Carpenter Consulting 8 lat w branży doradztwa personalnego obecni w 22 krajach jako członek IMSA: Austria,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Na podstawie posiadanych przez Inspektorat dokumentów w odniesieniu do okresu październik 2008 do październik 2009, prosimy o odpowiedzi:

Na podstawie posiadanych przez Inspektorat dokumentów w odniesieniu do okresu październik 2008 do październik 2009, prosimy o odpowiedzi: Warszawa, dnia października 2009 r. GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII DYREKTOR GENERALNY Arkadiusz Pona GIWpr 21 9/09 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty przedmiotu Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Wprowadzenie

Harmonogramowanie projektów Wprowadzenie Harmonogramowanie projektów Wprowadzenie TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU 2/42 Pojęcie projektu Istota projektu design Projekt project 3/42 4/42 Podstawy harmonogramowania projektów

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Załącznik nr 2 do zarządzenia Celem procedury jest zapewnienie mechanizmów identyfikowania ryzyk zagraŝających realizacji

Bardziej szczegółowo

PROFIL STANOWISKA PRACY (THOMAS JOB) Księgowa/Księgowy ANALIZA PROFILU OSOBOWEGO Pani XY oraz Pani YZ PRZYKŁADOWY RAPORT PORÓWNAWCZY:

PROFIL STANOWISKA PRACY (THOMAS JOB) Księgowa/Księgowy ANALIZA PROFILU OSOBOWEGO Pani XY oraz Pani YZ PRZYKŁADOWY RAPORT PORÓWNAWCZY: MATERIAŁ DO DYSPOZYCJI KLIENTA PRZYKŁADOWY RAPORT PORÓWNAWCZY: PROFIL STANOWISKA PRACY (THOMAS JOB) Księgowa/Księgowy ANALIZA PROFILU OSOBOWEGO Pani XY oraz Pani YZ Warszawa, październik 2014 roku PANI

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

Zmiana poprzez interakcję

Zmiana poprzez interakcję Zmiana poprzez interakcję Rozwój kadry zarządzającej oraz personelu Zarządzanie z zasadami Konferencje na temat rozwoju w przyszłości, moderacja Coaching Tego możecie Państwo od nas oczekiwać! Posiadamy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D

Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D Temat: Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D Termin: do ustalenia Miejsce: do ustalenia Cena: PLN Opis szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ws. projektów generujących przychody

Wytyczne ws. projektów generujących przychody Wytyczne ws. projektów generujących przychody Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy Spis Treści 1. WSTĘP... 3 1.1 DEFINICJE... 3 2. UWZGLĘDNIANIE PRZYCHODÓW I ZYSKÓW... 3 2.1 EKONOMICZNA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI Partner merytoryczny START: MARZEC 2017 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI EVERYTHING IS A PROJECT MYŚLENIE STRATEGICZNE, SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM, REALIZACJA ZAŁOŻONYCH CELÓW TEORIA OPARTA NA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI

ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI ( SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI Szkoła powstała z myślą o pracownikach wdrażających nowe pomysły przy wykorzystaniu dostępnych zasobów. Stworzyliśmy miejsce, w którym przykładowe zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji

Bardziej szczegółowo

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt dr inż. Marek WODA 1. Wprowadzenie Czasochłonność 2h/tydzień Obligatoryjne konto na portalu Assembla Monitoring postępu Aktywność ma wpływ na ocenę 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ 2014/2015

SPECJALNOŚĆ 2014/2015 SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 2014/2015 Dlaczego zarządzanie projektami? To jedna z jedna z najdynamiczniej rozwijających się specjalności w dziedzinie zarządzania Coraz więcej firm przechodzi od

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - opis przedmiotu

Zarządzanie projektami - opis przedmiotu Zarządzanie projektami - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie projektami Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-ZP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne WF-ST1-GI--12/13Z-GRAF. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 40

Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne WF-ST1-GI--12/13Z-GRAF. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 40 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 25.11.2017 TERMIN do: 01.07.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

BILANS KOMPETENCJI REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU KOMPETENCJE KLUCZEM DO ZATRUDNIENIA - założenia i wytyczne do stosowania. 1 Postanowienia ogólne

BILANS KOMPETENCJI REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU KOMPETENCJE KLUCZEM DO ZATRUDNIENIA - założenia i wytyczne do stosowania. 1 Postanowienia ogólne BILANS KOMPETENCJI REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU KOMPETENCJE KLUCZEM DO ZATRUDNIENIA - założenia i wytyczne do stosowania. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze wytyczne określają zasady prowadzenia bilansu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami Wprowadzenie

Zarządzanie Projektami Wprowadzenie Zarządzanie Projektami Wprowadzenie TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU 2/50 Pojęcie projektu Istota projektu design Projekt project 3/50 4/50 Zarządzanie Przedsięwzięciami - materiały

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące zarządzania projektami (zwane metodyką) tworzone są często w sposób uniwersalny, niezależnie od dziedziny w której projekt jest

Standardy dotyczące zarządzania projektami (zwane metodyką) tworzone są często w sposób uniwersalny, niezależnie od dziedziny w której projekt jest Standardy dotyczące zarządzania projektami (zwane metodyką) tworzone są często w sposób uniwersalny, niezależnie od dziedziny w której projekt jest wykonywany, przez co sposób prowadzenia projektu jest

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROJEKTY UNIJNE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UE

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROJEKTY UNIJNE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UE PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów Dziedziny nauki, w których umiejscowiony jest kierunek studiów/ Dyscypliny naukowe, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów europeistyka naleŝy do obszarów kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami Szkolenie przygotowujące do certyfikacji PMP (PMP Prep)* Zarządzanie Projektami zgodnie ze standardami PMI Zawartość oferty: I. WSTĘP II. EFEKTY SZKOLENIA III. METODY KSZTAŁCENIA IV. TRENERZY V. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Coaching in Project Management Coaching w Zarządzaniu Projektami

Coaching in Project Management Coaching w Zarządzaniu Projektami Coaching in Project Management Coaching w Zarządzaniu Projektami Mariusz Augustyniak Project Manager & Coach Coaching w Zarządzaniu Projektami Zamiast wstępu Aspiracje i doświadczenie Co wiemy o? Coaching

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w szkoleniu:

Zaproszenie do udziału w szkoleniu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zaproszenie do udziału w szkoleniu: Certyfikacja CAPM w PMI - szkolenie z zarządzania projektami w formule blended

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI

ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI ( SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI Szkoła powstała z myślą o pracownikach wdrażających nowe pomysły przy wykorzystaniu dostępnych zasobów. Stworzyliśmy miejsce, w którym przykładowe zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI 4 Kilka słów o metodyce Prince2 Do czego słuŝy? 5 Kilka słów o metodyce Prince2 Skąd się wzięła? Prince2 PRoject IN Controlled Environments Metodyka zarządzania projektem, nie realizacji projektu!!! Projekty

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami Dr Sławomir Kotylak WYKŁAD 2 MENEDŻER PROJEKTU ODPOWIEDZIALNY ZA WSZYSTKIE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTU PLANOWANIE KONTAKTY Z KLIENTEM, NEGOCJACJE KIEROWANIE ZESPOŁEM: REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt: Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning

Projekt: Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning Projekt: z zastosowaniem metody blended learning Schemat: Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.1 SPO RZL

Bardziej szczegółowo

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA KROK NR 1 Uwierz w swoje możliwości Twoja kariera zawodowa zależy tylko od Ciebie! Nie trać czasu i zdobądź praktyczne umiejętności.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH

DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH dr Anna Wawrzonek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Szkoły zawodowe Zasadnicze szkoły zawodowe Technika

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION.

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. W DZISIEJSZYCH REALIACH RYNKOWYCH POJEDYNCZE SZKOLENIE TO ZA MAŁO, ABY FIRMA DZIĘKI NIEMU OSIĄGNĘŁA POŻĄDANY EFEKT. ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. Prospekt

Bardziej szczegółowo

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G BONO DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA. OFERTA SZKOLENIOWA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G T E L. 6 0 7 1 4 7 6 7 1 - N I P 5 7 8-182- 49-09 www.b o n o. e d u.

Bardziej szczegółowo

POLSKI MENEDŻER PROJEKTU INFORMATYCZNEGO. Agnieszka Dziurzańska, Dorota Dżega, Wojciech Olejniczak

POLSKI MENEDŻER PROJEKTU INFORMATYCZNEGO. Agnieszka Dziurzańska, Dorota Dżega, Wojciech Olejniczak POLSKI MENEDŻER PROJEKTU INFORMATYCZNEGO Agnieszka Dziurzańska, Dorota Dżega, Wojciech Olejniczak Wprowadzenie Efektywna realizacja projektów wymusza uwzględnienie człowieka jako zasobu, który trzeba odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo projektów - aspekt HR

Bezpieczeństwo projektów - aspekt HR Bezpieczeństwo projektów - aspekt HR KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO W PROJEKTACH 11 maja 2010 Renata Polak W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Specyfika projektów - a bezpieczeństwo HR Przykłady

Bardziej szczegółowo