MODEL WSPOMAGANIA I OCENY UMIEJ TNO CI KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W ZAKRESIE CZYNNIKA LUDZKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODEL WSPOMAGANIA I OCENY UMIEJ TNO CI KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W ZAKRESIE CZYNNIKA LUDZKIEGO"

Transkrypt

1 MODEL WSPOMAGANIA I OCENY UMIEJ TNO CI KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W ZAKRESIE CZYNNIKA LUDZKIEGO BOGDAN LENT Akademia Obrony Narodowej w Warszawie MAŁGORZATA PINKOWSKA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W XXI w praktyka i badania naukowe wskazuj na istotny wpływ czynnika ludzkiego na sukces projektu. Komunikacja, konflikty, leadership, potrzeba rozwoju osobowo ci, kierowanie zespołem wymagaj od in yniera umiej tno ci, które w niewystarczaj cym stopniu kształcone s na uczelniach technicznych. W poni szym artykule zaprezentowano model, który ma na celu ułatwienie cz sto skazanym na własna intuicje in ynierom prowadz cym projekty informatyczne zdoby niezb dne umiej tno ci. Model ten nadaje si do doboru i oceny umiej tno ci członków zespołów projektowych z kierownikiem projektu na czele. Słowa kluczowe: zarz dzanie projektami informatycznymi, czynnik ludzki, sukces projektu, ocena umiej tno ci, umiej tno ci mi kkie 1. Umiej tno ci zwi zane z czynnikiem ludzkim kluczem do sukcesu projektu Prowadzenie projektów informatycznych jest cz ci usług, przynosz cych obecnie najwi kszy produkt krajowy brutto [1]. Ma to miejsce w krajach dobrze rozwini tych i równie w krajach rozwijaj cych si o wysokim wzro cie gospodarczym, do których nale y Polska [2]. Wi kszo zada w przedsi biorstwach głównie informatycznych i telekomunikacyjnych, realizowana jest w formie projektów [3]. Dynamiczny wzrost liczby realizowanych projektów informatycznych oraz znacz cy wpływ ich powodzenia na wyniki finansowe przedsi biorstwa przyci gn ły uwag nie tylko bezpo rednio zainteresowanych inwestorów, managerów, członków zespołów projektowych, ale tak e naukowców, podejmuj cych próby identyfikacji kluczowych czynników decyduj cych o sukcesie lub niepowodzeniu projektu [4]. Coroczne statystyki publikowane od 1994 roku przez mi dzynarodow organizacj Standish Group ukazuj, e z roku na rok procent projektów niezako czonych i tych przekraczaj cych w znacznym stopniu planowany bud et lub okre lony czas realizacji, waha si w niedu ym stopniu i znacznie przerasta liczb projektów zako czonych planowo (rys 1.) [5]:

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 17, Rok % 46% 35% 2004 niedoko czone 0% przekroczony bud et/termin 18% 53% 29% Rys 1. Statystyka Standish Group 2004, 2006 planowo zako czone Teoretyczna analiza czynników decyduj cych o sukcesie projektu jest przedmiotem bada od ponad 50 lat. Dopiero jednak od około 1993 roku pojawiły si publikacje, wskazuj ce na to, e o sukcesie decyduj ludzie i relacje mi dzy nimi [4]. Najnowsze publikacje naukowe m.in. SMP, PA Consulting Group z 2007 roku potwierdzaj tez, i o sukcesie czy pora ce projektu decyduj umiej tno ci zwi zane z zarz dzaniem czynnikiem ludzkim [6]. Co za tym idzie równie pracodawcy zacz li zauwa a potrzeb posiadania przez wykonawców projektów informatycznych nie tylko umiej tno ci technicznych, ale przede wszystkim umiej tno ci zwi zanych z czynnikiem ludzkim i zarz dzaniem. Wzrost liczby projektów naukowych, technicznych i komercyjnych prowadzonych w mi dzynarodowych rodowiskach w kraju lub za granic, oraz wynikaj ce z nich bardziej skomplikowane procesy mi dzyludzkie zwi zane z osobistymi predyspozycjami, ró nic kulturow i j zykow, uwypuklaj potrzeb wsparcia szeroko rozumianych umiej tno ci w zakresie czynnika ludzkiego polskich specjalistów. Zgodnie z raportem polskiego Instytutu Bada Rynku i Opinii Publicznej z 2005 roku, podstawowymi umiej tno ciami szukanymi przez pracodawców w ród absolwentów s predyspozycje osobowo ciowe i umiej tno ci mened erskie, w tym tzw. umiej tno ci mi kkie. Według przytoczonej w raporcie opinii pracodawców polskie uczelnie techniczne w niewielkim stopniu stwarzaj c okazj do rozwijania u studentów omawianych umiej tno ci [7]. Potrzeb równowagi pomi dzy kształceniem umiej tno ci technicznych a umiej tno ci zwi zanych z zarz dzaniem czynnikiem ludzkim w programach edukacyjnych na uczelniach przygotowuj cych przyszłych kierowników projektów informatycznych podkre la Pant i Baroudi [8]. W czasach, gdy czynnik ludzki jest niepodwa alnym czynnikiem decyduj cym o sukcesie projektu zwracaj oni uwag, i mi dzynarodowe organizacje jak PMI (Project Management Institute), b d ce najcz ciej wskazywanym ródłem pomocy dla prowadz cych projekty, ci gle skupiaj si w du o wi kszym stopniu na aspektach technicznych, dyskryminuj c tym samym olbrzymie znaczenie umiej tno ci zwi zanych z czynnikiem ludzkim [8]. Prosta analiza 97 ogłosze o prac dla kierowników projektów informatycznych w Polsce, zamieszczonych na portalach internetowych w ci gu ostatnich miesi cy, wskazuje, e w ród podstawowych wymaga pracodawców, poza wymaganiami stricte technicznymi, zwi zanymi z do- wiadczeniem i zdobyt potwierdzon certyfikatami wiedz, równie znajduj si te zwi zane z umiej tno ciami zwi zanymi z czynnikiem ludzkim (Tabela 1). W 50 przypadkach pracodawcy do wymaga stawianych przyszłym kierownikom projektów informatycznych zaliczyli m.in. tzw. umiej tno ci mi kkie.

3 94 Bogdan Lent, Małgorzata Pinkowska Model wspomagania i oceny umiej tno ci kierowników projektów informatycznych w zakresie czynnika ludzkiego Tabela 1. Umiej tno ci uznane za niezb dne u kandydata na kierowników projektów Wymaganie Liczba ogłosze, w których je wymieniono Komunikatywno 28 Umiej tno zarz dzania zespołem 23 Umiej tno pracy w zespole 13 Umiej tno ci negocjacyjne (negocjacje z klientem) 10 Umiej tno ci przywódcze (leadership) 9 Umiej tno ci interpersonalne 9 Umiej tno rozwi zywania konfliktów 5 Umiej tno pracy w zespole mi dzynarodowym 3 Powy sza wst pna analiza ukazuje, e potrzeba posiadania przez kierowników projektów informatycznych umiej tno ci mi kkich została zauwa ona przez pracodawców. Jednocze nie zauwa alny jest brak systematyki w ocenie niezb dnych umiej tno ci i wywa enia relacji mi dzy wymaganiami umiej tno ci technicznych a tymi, zwi zanymi z czynnikiem ludzkim. 2. Definicje czynnika ludzkiego i umiej tno ci mi kkich Niejednoznacznie i cz sto nadu ywane w kontek cie prowadzenia projektów s definicje czynnik ludzki, umiej tno ci mi kkie. Ze wzgl du na fakty, i wi kszo publikacji dotycz cych prowadzenia projektów jest angloj zyczna oraz, e poj cia czynnik ludzki i umiej tno ci mi kkie wywodz si z j zyka angielskiego, poszukiwania definicji zaw ono do fraz angloj zycznych: human factor project management, i soft factor project management. Jedyna definicja soft factor znaleziona została w publikacji Wohlin [9]. Autor u ywaj c poj cia soft factor odnosi si do wszystkich nie technicznych i trudnych w pomiarze aspektów prowadzenia projektów. Wytyczne IPMA (International Project Management Association) mówi c o soft factor nawi zuj do takich aspektów jak kwalifikacje członków zespołu, zachowanie w sytuacji konfliktowej, motywacja, style zarz dzania. Brakuje jednak definicji samego poj cia soft factor [10]. W przypadku poj cia human factor sytuacja prezentuje si znacznie lepiej. Wiele ródeł odnosi si do poj cia human factor w ró nym kontek cie [11, 12]. Jednak e, przeszukanie pierwszych 600 referencji z ponad równie nie podaje adnej jasnej, spójnej i jednoznacznej definicji czynnika ludzkiego. Jedynie Burke et al. Podsumowuj, e zasadniczo czynnik ludzki to umiej tno ci interpersonalne jednostki zaanga owanej w projekt, jej indywidualne zdolno ci do pracy zespołowej w kierunku wspólnego celu, pomimo pojawiaj cych si konfliktów, rywalizacji, ró nic statusowych, itp. [13]. Pomini te w tej definicji s umiej tno ci wła ciwej postawy osobistej, po rednio oddziaływuj cej na innych. Autorzy tej publikacji posługuj si poj ciem czynnik ludzki i przyjmuj nast puj c jego definicje: czynnik ludzki to grupa procesów prowadzenia projektów odnosz ca si ł cznie do wszystkich współpracowników w projekcie oraz osób z otoczenia projektu, na które projekt ten ma wpływ, ich wszystkie wzajemne relacje i wzajemne bezpo rednie i po rednie oddziaływanie na siebie.

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 17, Systematyka procesów prowadzenia projektów W pracach badawczych i szerokiej praktyce projektowej autorzy stosuj nast puj c systematyk procesów, z jakimi ma do czynienia prowadz cy projekt: 1. Procesy mierzalne, klasyczne, procesy administracyjne projektu jak planowanie, kontrola, zarz dzanie zmianami, ryzyka itd., 2. Procesy zwi zane z czynnikiem ludzkim, których wpływ nie został dot d zmierzony [14]. Obie grupy procesów uj te zostały w systemie zarz dzania projektem L-Timer [15]. Mi dzynarodowe standardy ró ni si mi dzy sob m.in. podej ciem i sposobem identyfikacji procesów zarz dzania projektami. Dotychczasowe badania pozwalaj stwierdzi, i system L- Timer w najbardziej pełny i spójny sposób obejmuje obie grupy procesów. Dlatego te system ten stał si punktem wyj cia przedstawionej poni ej metody oceny umiej tno ci i potrzeb. Z osiemnastu procesów L-Timer, sze zwi zanych z czynnikiem ludzkim jest przedmiotem dalszych rozwa a niniejszego opracowania: Zarz dzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL), Kierowanie Zespołem (KZ), Zarz dzanie Rozwi zaniami Konfliktów (ZRK), Zarz dzanie Informacj i Marketingiem (ZIM) tzw. komunikacja, Rozwój Własnej Osobowo ci (RWO), Kierowanie Współpracownikami (KW) tzw. Leadership. Przeprowadzone dotychczas badania wykazały, e liczba czynno ci wykonywanych przez kierownika projektu informatycznego waha si od 500 do 800 w zale no ci od ich stopnia uszczegółowienia, oraz rodzaju projektu. Około z tych czynno ci zwi zanych jest z szczególnie trudno mierzalnym czynnikiem ludzkim. W celu dostarczenia prowadz cemu projekt oraz pracodawcom narz dzia wła ciwej oceny i zarz dzania czynnikiem ludzkim w danym projekcie autorzy proponuj poni szy model post powania. Punkt wyj cia stanowi wymienione powy ej procesy zwi zane z czynnikiem ludzkim. Na ka dy z procesów składa si zbiór podprocesów. Przykładowo proces Zarz dzania Rozwi zaniami Konfliktów składa si z podprocesów: 1. Przygotowanie procesu rozwi zania konfliktu 2. Przygotowanie zespołu 3. Diagnoza przyczyn konfliktu 4. Szczegółowe opracowanie rozwi za konfliktu 5. Zapewnienie trwało ci rozwi zania (sukcesu).

5 96 Bogdan Lent, Małgorzata Pinkowska Model wspomagania i oceny umiej tno ci kierowników projektów informatycznych w zakresie czynnika ludzkiego KP Kierownik projektu wew. wewn trzny zew. - zewn trzny Nie Mo e KP by moderatorem konfliktu? Analiza dlaczego nie? Tak Nie Tak START Czy KP jest stron w konflikcie? nast pny Wew Jest ta osoba stron w konflikcie? Moderator wew. czy zew? Nie Tak Zew Mierniki poprawy zdolno ci Rozpocz cie moderacji konfliktu KONIEC KONIEC Rys 2. Aktywno ci podejmowane w podprocesie 1 Podział na podprocesy ułatwia: identyfikacj aktywno ci (czynno ci), które nale y w jego ramach wykona, zarz dzanie całym procesem. Przykład aktywno ci podejmowanych w podprocesie 1 zilustrowano na rys 2. Podproces ma ł cznie 8 czynno ci. 4. Schemat klasyfikacji warto ci procesów i czynno ci Ka dy z osiemnastu procesów klasyfikowany jest na (czyli mamy 18*). W kolejnym kroku nale y nada priorytety czynno ciom w poszczególnych podprocesach, czyli przypisa wag ka dej z czynno ci, w relacji do sumy wag wszystkich czynno ci np.. Przyjmijmy, e mamy na przykład 50 czynno ci w całym procesie ZRK, czyli rednia waga pojedynczej czynno ci wynosi 2%. Przypisanie wy szej wagi (np. 8%) którejkolwiek z czynno ci oznacza, e ta specyficzna czynno jest cztery razy wa niejsza dla sukcesu projektu ni czynno o redniej wadze 2%. Oznacza to te, e inne czynno ci musz by odpowiednio ni ej ocenione (np. 6 czynno ci z wag jedynie 1%) tak by suma wag dała dokładnie. W kolejnym etapie wskazanym jest przeanalizowanie czynno ci pod k tem umiej tno ci niezb dnych do jej realizacji. Po okre leniu umiej tno ci kluczowych dla prawidłowego wykonania czynno ci niezb dna jest ocena umiej tno ci u kandydata na prowadz cego projekt. 5. Model analizy umiej tno ci prowadz cych projekt Po przeprowadzeniu analizy wszystkich procesów, czynno ci i wymaganych umiej tno ci budujemy baz danych modelu, gdzie zgromadzone zostaj informacje dotycz ce niezb dnych czynno ci zwi zanych z czynnikiem ludzkim w projekcie z nadanymi wagami oraz wywa onymi umie-

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 17, j tno ciami potrzebnymi do realizacji tej czynno ci (rys 3). Koncept przebiegu danego pr Next one START Is PM part of the conflict? Is that person part of conflict? Ext. or Int. moderator Initiate conflict moderator END Lista czynno ci Lista umiej tno ci w danym potrzebnych do prawidłowego wykon. danej procesie czynno ci Decision activities Process preparation Is PM part of the conflict? Can he moderates? External/internal moderator Is that person part of the conflict? Team preparation Team preparation Decision activities Process preparation Is PM part of the conflict? Analytical situation analysis Communicative personality Trust winning personality Good recognition of personalities Capabilities to keep distance Capabilities to keep neutrality Can he moderates? Lista najwa niejszych czynno ci i umiej tno ci niezb dnych do wykonania tej czynno ci z sukcesem Nadanie priorytetów czynno ci i wania tych umie- Stopie opano- umiej tno ci j tno ci przez PM Decision activities Process preparation Is PM part of the conflict? Analytical situation analysis 9 Communicative personality 7 Trust winning personality 5 Good recognition of personalities 8 Capabilities to keep distance 6 Capabilities to keep neutrality 6 Can he moderates? Priorit Decision activities Process preparation Is PM part of the conflict? Priorit Analytical situation analysis 9 6 Communicative personality 7 9 Trust winning personality 5 8 Good recognition of personalities 8 6 Capabilities to keep distance 6 5 Capabilities to keep neutrality 6 6 Can he moderates? Porównuj c te dwie listy otrzymujemy dane nt. PM: Które umiej tno ci s jego zalet? Które umiej tno ci musi on kształci? Jakie czynno ci mo e wykona sam jakie powinien zleci osobie z odpowiednimi umiej tno ciami? Rys 3. Przebieg procesu budowania bazy danych modelu Kerzner okre lił idealnego kierownika projektu, jako kogo kto powinien prawdopodobnie mie doktorat z nauk technicznych, doktorat z zarz dzania i doktorat z psychologii, do wiadczenie w dziesi ciu ró nych przedsi biorstwach na ró nych stanowiskach zwi zanych z realizacj projektów i nie wi cej ni 25 lat [16]. Przyjmuj c zało enie, e taki prowadz cy projekt spełniałby wymaga ustalonych przy pomocy wy ej opisanego modelu, uzyskujemy prosty diagram graficzny prezentuj cy jego kompetencje w poszczególnych procesach zwi zanych z czynnikiem ludzkim (Rys 4.A). ZRK ZRK ZRK KZ 0% ZIM KZ ZIM KZ A B A B C 0% 0% ZIM ZSO KW RWO A. Profil idealnego kierownika proj. (KP) ZSO RWO ZSO KW KW B. Profil badanego KP C. Nało one profile KP i pracownika z zespołu Rys 4. Profile: idealny, pracownika B, pracownika C RWO

7 98 Bogdan Lent, Małgorzata Pinkowska Model wspomagania i oceny umiej tno ci kierowników projektów informatycznych w zakresie czynnika ludzkiego Po ocenie kandydata lub ju pracuj cego kierownika projektu informatycznego uzyskujemy jego profil kompetencji (Pracownik B). W przejrzysty sposób mo na zilustrowa w zarz dzaniu, którymi procesami badany nie ma sobie równych, nad którymi powinien jeszcze popracowa lub znale pomoc (rys 4.B). Nakładaj c profile poszczególnych pracowników (rys 4.C) (Pracownik B i C) stwierdzi mo na, kto w jakich aspektach kogo uzupełnia i prawidłowo dobra zespół projektowy i zadania dla jego członków. Przedstawiona metoda mo e by stosowana zarówno w ocenie umiej tno ci w zakresie czynnika ludzkiego jak i do procesów administracyjnych w prowadzeniu projektów. Wykorzysta j tak e mo na do oceny wymaga stawianych nie tylko prowadz cym projekty, ale wszystkim członkom zespołu, w zale no ci od obowi zków. Model ten ma umo liwi kierownikowi projektu prawidłowe podział zasobów ludzkich, kompetencji i umiej tno ci do odpowiednich zada oraz zapobiega ryzyku braku kompetencji w zarz dzaniu trudnymi do ogarni cia procesami zwi zanymi z czynnikiem ludzkim. 3. Podsumowanie Zaproponowany model, ułatwiaj cy dobór zespołu projektowego a przede wszystkim prowadz cego projekt pod wzgl dem jego predyspozycji osobowo ciowych i umiej tno ci zarz dzania czynnikiem ludzkim jest prób odpowiedzi na aktualne potrzeby rynku usług, w szczególno ci prowadzenia projektów informatycznych. Dobór osób z umiej tno ciami wynikaj cymi z potrzeb konkretnych projektów ma na celu zwi kszenie prawdopodobie stwa zako czenia projektu według planu. Nie ma lepszych i gorszych prowadz cych projekty, s tylko lepiej lub gorzej pasuj cy umiej tno ciami do wymaga okre lonego projektu. Wprowadzeni systematyki do zarz dzania wielko- ciami trudnymi do pomiaru czynnika ludzkiego, ma na celu ułatwienie doboru kierownika projektu informatycznego. Proponowany model w efekcie dalszych bada mo e stanowi prototyp narz dzia in ynierów zmagaj cych si, na co dzie z prowadzeniem projektów informatycznych i ułatwi im realizacj tych czynno ci, do których przygotowanie w klasycznym procesie edukacji in ynierskiej nie jest wystarczaj ce. Kryteria oceny umiej tno ci i mechanizmy wskazuj ce drog uzupełnienia b d obej cia deficytów w tym zakresie, s w wietle wagi czynnika ludzkiego dla sukcesu projektu, skutecznym i prostym rodkiem. Bibliografia 1. Kurdycka I.: Czynniki kształtuj ce wzrost PKB w Polsce, Wy sza Szkoła Finansów i Zarz dzania w Warszawie, Warszawa Zimny Z.: Wprowadzenie do raportu. wiatowy raport inwestycyjny 2004 zwrot w stron usług, United Nations Conference on Trade and Developemnt, Raport Peters T.: The Project 50: Fifty Ways to Transform Every "Task" into a Project That Matters!, Knopf, USA, Lent B., Pinkowska M.: Human Factor The key success factor of ICT project management, Information Systems Architecture and Technology, Application of Information Technologies in Management Systems, Library of Informatics of University Level Schools, Wroclaw, 2007.

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 17, Rubinstein D.: Standish Group Report: There s Less Development Chaos Today, SD Times on The Software Development, Engel C., Holm C., Nienstedt D.: Ergebnisse der Projektmanagement Studie 2007 Schwerepunkt Kosten und Nutzen von GPM, PA Consulting Group, Bern, Millward Brown, Kompetencje menad erskie i interpersonalne polskich studentów. Prezentacja wyników, Instytut Badania Rynku i Opinii Publicznej SMG/KRC, Warszawa, Panta I., Baroudi B.: Project management education: The human skills imperative, International Journal of Project Management, Volume 26, Issue 2, February Wohlin C., Ahlgren M.: Soft factors and their impact on time to market, Software Quality Journal, Springer Netherlands, Caupin, G., Knöpfel H., Morris P., Motzel E. and Pannenbacker O.: ICB. IPMA Competence Baseline Version 2.0. Satz&Druck, Bremen: Eigenverlag, Vicente K.: The Human Factor, Routledge, 1 edition, URL:http://ergonomics.about.com/od/glossary/g/defhumanfactors.htm?terms=human+fact or%20definition, Marzec Burke R., Kenney B., Kott K., Pflueger K.: Success or Failure: Human Factors in Implementing New Systems, California, Lent B., Pinkowska M., Assessment and Management of the Human Factor Impact on Human Factor Intense Projects Challenging the Challenge, The Proceedings of 20th IPMA World Congress on Project Management, Volume 2, Shanghai, Lent B., IT-Projekte lenken mit System, Friedr. Vieweg & Sohn Verlag, Wiesbaden, Kerzner H.: Project Management A systems approach to planning, scheduling and controlling, Reihold, NY, 1984.

9 100 Bogdan Lent, Małgorzata Pinkowska Model wspomagania i oceny umiej tno ci kierowników projektów informatycznych w zakresie czynnika ludzkiego SUPPORT AND SKILLS ASSESMENT MODELL OF HUMAN FACTOR IN PROJECT MANAGEMENT Summary Modern, XXI century project management recognizes humans as the key project success factor. Communication, conflicts, leadership, work & life balance and team management call for abilities, which are not covered in a sufficient manner by the current engineers curriculum. This contribution describes a model, aimed to support the engineers, who are left with intuitive behavior, in acquiring exactly those capabilities, which are necessary to manage successfully specific ICT projects. Model allows for the assessment and selection of project managers and project team members along systematically defined requirements. Paper gives references and current research results of the authors. Keywords: project management, human factor (soft factor), project success, soft skills, skills assessment Bogdan Lent Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Bernie, Szwajcaria Uniwersytet Kasetsart, Bangkok, Tajlandia Małgorzata Pinkowska Uniwersytet Kasetsart, Bangkok, Tajlandia Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

MODEL WSPOMAGANIA ORGANIZACJI I KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW IT W OCENIE UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANYCH Z CZYNNIKIEM LUDZKIM

MODEL WSPOMAGANIA ORGANIZACJI I KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW IT W OCENIE UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANYCH Z CZYNNIKIEM LUDZKIM MODEL WSPOMAGANIA ORGANIZACJI I KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW IT W OCENIE UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANYCH Z CZYNNIKIEM LUDZKIM Małgorzata Pinkowska, Bogdan Lent Wprowadzenie W XXI niepodwaŝalnym jest stwierdzenie, iŝ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami

Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami Jerzy Stawicki Krzysztof Abramowski K.Abramowski & J.Stawicki: Łańcuch Krytyczny w zarządzaniu projektami, 04.06.2003 1 Agenda Projekt i realia projektowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

12. Wyznaczenie relacji diagnostycznej oceny stanu wytrzymało ci badanych materiałów kompozytowych

12. Wyznaczenie relacji diagnostycznej oceny stanu wytrzymało ci badanych materiałów kompozytowych Open Access Library Volume 2 211 12. Wyznaczenie relacji diagnostycznej oceny stanu wytrzymało ci badanych materiałów kompozytowych 12.1 Wyznaczanie relacji diagnostycznych w badaniach ultrad wi kowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC 1. Definicja obiektu 2. Cele ewaluacji 3. Zakres przedmiotowy 4.Zakres czasowy Szkolenia dla 50 urzędników zatrudnionych w różnych departamentach i wydziałach Urzędu Miasta Lublina, obecnie lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE. z dnia Pracownika Socjalnego na ½ etatu 1.Wymagania niezb dne :

OGŁOSZENIE O NABORZE. z dnia Pracownika Socjalnego na ½ etatu 1.Wymagania niezb dne : OGŁOSZENIE O NABORZE z dnia 2014-05-07 Kierownik O rodka Pomocy Społecznej Gminy Dzier oniów ul. Piastowska 1, ogłasza nabór na: Pracownika Socjalnego na ½ etatu 1.Wymagania niezb dne : a) wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM PSO jest uzupełnieniem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w GCE. Precyzuje zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Opis projektów planowanych do realizacji w ramach PO WER w 2016 r.

Opis projektów planowanych do realizacji w ramach PO WER w 2016 r. Opis projektów planowanych do realizacji w ramach PO WER w 2016 r. Zgodnie z uchwałą nr 31 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Robert Kietli ski Specjalista ds. Transportu Biuro JASPERS w Warszawie Realizacja projektów

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Kierunek studiów: studia międzykierunkowe Rodzaj studiów: jednolite pięcioletnie studia magisterskie lub studia I stopnia (w zależności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych

Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na ekspertów ds. zmów przetargowych w związku z planowaną realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Obywatelskich ogłasza nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału w Biurze Dyrektora Generalnego - Wydział Zamówień Publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich W miesiącu poprzedzającym

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372

Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372 Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372 I Odliczenie i zwrot podatku naliczonego to podstawowe mechanizmy funkcjonowania podatku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie język niemiecki ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego

Bardziej szczegółowo

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych)

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) 1. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 1.1 Ogólne cele kształcenia oraz

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY POLITYKI SPONSORINGOWO SPOŁECZNEJ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY S.A.

ZASADY POLITYKI SPONSORINGOWO SPOŁECZNEJ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY S.A. ZASADY POLITYKI SPONSORINGOWO SPOŁECZNEJ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY S.A. 1. Spółka prowadzi działalność sponsoringową w formach: umów sponsoringowych, darowizn i stypendiów. Budżet na te działania ustalany

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Page 1 of 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187619&rok=20... Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu w Przewodniczący Jan Robert Halina Podsekretarz Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla dzialów administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowej

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wsparcie w realizacji projektów. Podział projektów. Potrzeby, a rodzaje programów

Wsparcie w realizacji projektów. Podział projektów. Potrzeby, a rodzaje programów Wsparcie w realizacji projektów Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami mgr Marcin Darecki mgr Magdalena Marczewska TiMO(Zakład Teorii i Metod Organizacji) Wydział Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH Aktywno ci Przeci tni mened erowie Mened erowie odnosz cy sukcesy Mened erowie efektywni Tradycyjne zarz dzanie 32% 13% 19% Komunikowanie si 29% 28% 44% Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym.

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiotowe zasady oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiot: biologia Nauczyciel przedmiotu: Anna Jasztal, Anna Woch 1. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 5 im. JASIA i MAŁGOSI w Wałczu

Przedszkole nr 5 im. JASIA i MAŁGOSI w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1).

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). 45 min Inwentyka Procesy innowacyjne dr hab. inż. M. Sikorski 1 Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). Data wykładu:............. Razem slajdów: 14 Inwentyka procesy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Przewodniczący Andrzej Jakubiak L. dz. DOKJWPR,07311/ :J/l/12/BK (przy udzielaniu odpowiedzi prosimy powołać się na w/w sygn.) Warszawa. dnia ~ kwietnia 2012 L Szanowny Pan

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych Czy PRINCE2 może być pomocny w zamówieniach publicznych Roman Dmowski Best Practice Showcase, 10 czerwca 2011 PRINCE2 jest znakiem handlowym Office of Government Commerce zarejestrowanym w Zjednoczonym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. Projekt ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2009 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie warunków i sposobu prowadzenia post powania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. w III Liceum Ogólnokształcącym. im. M. Kopernika w Olsztynie

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. w III Liceum Ogólnokształcącym. im. M. Kopernika w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /2015 Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,25.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-4b/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Komentarz Sesja letnia zawód: technik organizacji reklamy 342 [01] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załącznikami.

Komentarz Sesja letnia zawód: technik organizacji reklamy 342 [01] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załącznikami. Komentarz Sesja letnia zawód: technik organizacji reklamy 342 [01] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załącznikami. 1 2 Oceniane elementy zadania egzaminacyjnego: 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej, wynikający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS I. ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW DO WYMIANY ZAGRANICZNEJ W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS 1. Kryteria kwalifikujące do wyjazdu w ramach programu LLP Erasmus:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (tryb studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia) I. Postanowienia ogólne: 1.

Bardziej szczegółowo

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OPRACOWAŁ: mgr Marcin Szymański Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu Podstawa prawna: -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo