MODEL WSPOMAGANIA I OCENY UMIEJ TNO CI KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W ZAKRESIE CZYNNIKA LUDZKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODEL WSPOMAGANIA I OCENY UMIEJ TNO CI KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W ZAKRESIE CZYNNIKA LUDZKIEGO"

Transkrypt

1 MODEL WSPOMAGANIA I OCENY UMIEJ TNO CI KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W ZAKRESIE CZYNNIKA LUDZKIEGO BOGDAN LENT Akademia Obrony Narodowej w Warszawie MAŁGORZATA PINKOWSKA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W XXI w praktyka i badania naukowe wskazuj na istotny wpływ czynnika ludzkiego na sukces projektu. Komunikacja, konflikty, leadership, potrzeba rozwoju osobowo ci, kierowanie zespołem wymagaj od in yniera umiej tno ci, które w niewystarczaj cym stopniu kształcone s na uczelniach technicznych. W poni szym artykule zaprezentowano model, który ma na celu ułatwienie cz sto skazanym na własna intuicje in ynierom prowadz cym projekty informatyczne zdoby niezb dne umiej tno ci. Model ten nadaje si do doboru i oceny umiej tno ci członków zespołów projektowych z kierownikiem projektu na czele. Słowa kluczowe: zarz dzanie projektami informatycznymi, czynnik ludzki, sukces projektu, ocena umiej tno ci, umiej tno ci mi kkie 1. Umiej tno ci zwi zane z czynnikiem ludzkim kluczem do sukcesu projektu Prowadzenie projektów informatycznych jest cz ci usług, przynosz cych obecnie najwi kszy produkt krajowy brutto [1]. Ma to miejsce w krajach dobrze rozwini tych i równie w krajach rozwijaj cych si o wysokim wzro cie gospodarczym, do których nale y Polska [2]. Wi kszo zada w przedsi biorstwach głównie informatycznych i telekomunikacyjnych, realizowana jest w formie projektów [3]. Dynamiczny wzrost liczby realizowanych projektów informatycznych oraz znacz cy wpływ ich powodzenia na wyniki finansowe przedsi biorstwa przyci gn ły uwag nie tylko bezpo rednio zainteresowanych inwestorów, managerów, członków zespołów projektowych, ale tak e naukowców, podejmuj cych próby identyfikacji kluczowych czynników decyduj cych o sukcesie lub niepowodzeniu projektu [4]. Coroczne statystyki publikowane od 1994 roku przez mi dzynarodow organizacj Standish Group ukazuj, e z roku na rok procent projektów niezako czonych i tych przekraczaj cych w znacznym stopniu planowany bud et lub okre lony czas realizacji, waha si w niedu ym stopniu i znacznie przerasta liczb projektów zako czonych planowo (rys 1.) [5]:

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 17, Rok % 46% 35% 2004 niedoko czone 0% przekroczony bud et/termin 18% 53% 29% Rys 1. Statystyka Standish Group 2004, 2006 planowo zako czone Teoretyczna analiza czynników decyduj cych o sukcesie projektu jest przedmiotem bada od ponad 50 lat. Dopiero jednak od około 1993 roku pojawiły si publikacje, wskazuj ce na to, e o sukcesie decyduj ludzie i relacje mi dzy nimi [4]. Najnowsze publikacje naukowe m.in. SMP, PA Consulting Group z 2007 roku potwierdzaj tez, i o sukcesie czy pora ce projektu decyduj umiej tno ci zwi zane z zarz dzaniem czynnikiem ludzkim [6]. Co za tym idzie równie pracodawcy zacz li zauwa a potrzeb posiadania przez wykonawców projektów informatycznych nie tylko umiej tno ci technicznych, ale przede wszystkim umiej tno ci zwi zanych z czynnikiem ludzkim i zarz dzaniem. Wzrost liczby projektów naukowych, technicznych i komercyjnych prowadzonych w mi dzynarodowych rodowiskach w kraju lub za granic, oraz wynikaj ce z nich bardziej skomplikowane procesy mi dzyludzkie zwi zane z osobistymi predyspozycjami, ró nic kulturow i j zykow, uwypuklaj potrzeb wsparcia szeroko rozumianych umiej tno ci w zakresie czynnika ludzkiego polskich specjalistów. Zgodnie z raportem polskiego Instytutu Bada Rynku i Opinii Publicznej z 2005 roku, podstawowymi umiej tno ciami szukanymi przez pracodawców w ród absolwentów s predyspozycje osobowo ciowe i umiej tno ci mened erskie, w tym tzw. umiej tno ci mi kkie. Według przytoczonej w raporcie opinii pracodawców polskie uczelnie techniczne w niewielkim stopniu stwarzaj c okazj do rozwijania u studentów omawianych umiej tno ci [7]. Potrzeb równowagi pomi dzy kształceniem umiej tno ci technicznych a umiej tno ci zwi zanych z zarz dzaniem czynnikiem ludzkim w programach edukacyjnych na uczelniach przygotowuj cych przyszłych kierowników projektów informatycznych podkre la Pant i Baroudi [8]. W czasach, gdy czynnik ludzki jest niepodwa alnym czynnikiem decyduj cym o sukcesie projektu zwracaj oni uwag, i mi dzynarodowe organizacje jak PMI (Project Management Institute), b d ce najcz ciej wskazywanym ródłem pomocy dla prowadz cych projekty, ci gle skupiaj si w du o wi kszym stopniu na aspektach technicznych, dyskryminuj c tym samym olbrzymie znaczenie umiej tno ci zwi zanych z czynnikiem ludzkim [8]. Prosta analiza 97 ogłosze o prac dla kierowników projektów informatycznych w Polsce, zamieszczonych na portalach internetowych w ci gu ostatnich miesi cy, wskazuje, e w ród podstawowych wymaga pracodawców, poza wymaganiami stricte technicznymi, zwi zanymi z do- wiadczeniem i zdobyt potwierdzon certyfikatami wiedz, równie znajduj si te zwi zane z umiej tno ciami zwi zanymi z czynnikiem ludzkim (Tabela 1). W 50 przypadkach pracodawcy do wymaga stawianych przyszłym kierownikom projektów informatycznych zaliczyli m.in. tzw. umiej tno ci mi kkie.

3 94 Bogdan Lent, Małgorzata Pinkowska Model wspomagania i oceny umiej tno ci kierowników projektów informatycznych w zakresie czynnika ludzkiego Tabela 1. Umiej tno ci uznane za niezb dne u kandydata na kierowników projektów Wymaganie Liczba ogłosze, w których je wymieniono Komunikatywno 28 Umiej tno zarz dzania zespołem 23 Umiej tno pracy w zespole 13 Umiej tno ci negocjacyjne (negocjacje z klientem) 10 Umiej tno ci przywódcze (leadership) 9 Umiej tno ci interpersonalne 9 Umiej tno rozwi zywania konfliktów 5 Umiej tno pracy w zespole mi dzynarodowym 3 Powy sza wst pna analiza ukazuje, e potrzeba posiadania przez kierowników projektów informatycznych umiej tno ci mi kkich została zauwa ona przez pracodawców. Jednocze nie zauwa alny jest brak systematyki w ocenie niezb dnych umiej tno ci i wywa enia relacji mi dzy wymaganiami umiej tno ci technicznych a tymi, zwi zanymi z czynnikiem ludzkim. 2. Definicje czynnika ludzkiego i umiej tno ci mi kkich Niejednoznacznie i cz sto nadu ywane w kontek cie prowadzenia projektów s definicje czynnik ludzki, umiej tno ci mi kkie. Ze wzgl du na fakty, i wi kszo publikacji dotycz cych prowadzenia projektów jest angloj zyczna oraz, e poj cia czynnik ludzki i umiej tno ci mi kkie wywodz si z j zyka angielskiego, poszukiwania definicji zaw ono do fraz angloj zycznych: human factor project management, i soft factor project management. Jedyna definicja soft factor znaleziona została w publikacji Wohlin [9]. Autor u ywaj c poj cia soft factor odnosi si do wszystkich nie technicznych i trudnych w pomiarze aspektów prowadzenia projektów. Wytyczne IPMA (International Project Management Association) mówi c o soft factor nawi zuj do takich aspektów jak kwalifikacje członków zespołu, zachowanie w sytuacji konfliktowej, motywacja, style zarz dzania. Brakuje jednak definicji samego poj cia soft factor [10]. W przypadku poj cia human factor sytuacja prezentuje si znacznie lepiej. Wiele ródeł odnosi si do poj cia human factor w ró nym kontek cie [11, 12]. Jednak e, przeszukanie pierwszych 600 referencji z ponad równie nie podaje adnej jasnej, spójnej i jednoznacznej definicji czynnika ludzkiego. Jedynie Burke et al. Podsumowuj, e zasadniczo czynnik ludzki to umiej tno ci interpersonalne jednostki zaanga owanej w projekt, jej indywidualne zdolno ci do pracy zespołowej w kierunku wspólnego celu, pomimo pojawiaj cych si konfliktów, rywalizacji, ró nic statusowych, itp. [13]. Pomini te w tej definicji s umiej tno ci wła ciwej postawy osobistej, po rednio oddziaływuj cej na innych. Autorzy tej publikacji posługuj si poj ciem czynnik ludzki i przyjmuj nast puj c jego definicje: czynnik ludzki to grupa procesów prowadzenia projektów odnosz ca si ł cznie do wszystkich współpracowników w projekcie oraz osób z otoczenia projektu, na które projekt ten ma wpływ, ich wszystkie wzajemne relacje i wzajemne bezpo rednie i po rednie oddziaływanie na siebie.

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 17, Systematyka procesów prowadzenia projektów W pracach badawczych i szerokiej praktyce projektowej autorzy stosuj nast puj c systematyk procesów, z jakimi ma do czynienia prowadz cy projekt: 1. Procesy mierzalne, klasyczne, procesy administracyjne projektu jak planowanie, kontrola, zarz dzanie zmianami, ryzyka itd., 2. Procesy zwi zane z czynnikiem ludzkim, których wpływ nie został dot d zmierzony [14]. Obie grupy procesów uj te zostały w systemie zarz dzania projektem L-Timer [15]. Mi dzynarodowe standardy ró ni si mi dzy sob m.in. podej ciem i sposobem identyfikacji procesów zarz dzania projektami. Dotychczasowe badania pozwalaj stwierdzi, i system L- Timer w najbardziej pełny i spójny sposób obejmuje obie grupy procesów. Dlatego te system ten stał si punktem wyj cia przedstawionej poni ej metody oceny umiej tno ci i potrzeb. Z osiemnastu procesów L-Timer, sze zwi zanych z czynnikiem ludzkim jest przedmiotem dalszych rozwa a niniejszego opracowania: Zarz dzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL), Kierowanie Zespołem (KZ), Zarz dzanie Rozwi zaniami Konfliktów (ZRK), Zarz dzanie Informacj i Marketingiem (ZIM) tzw. komunikacja, Rozwój Własnej Osobowo ci (RWO), Kierowanie Współpracownikami (KW) tzw. Leadership. Przeprowadzone dotychczas badania wykazały, e liczba czynno ci wykonywanych przez kierownika projektu informatycznego waha si od 500 do 800 w zale no ci od ich stopnia uszczegółowienia, oraz rodzaju projektu. Około z tych czynno ci zwi zanych jest z szczególnie trudno mierzalnym czynnikiem ludzkim. W celu dostarczenia prowadz cemu projekt oraz pracodawcom narz dzia wła ciwej oceny i zarz dzania czynnikiem ludzkim w danym projekcie autorzy proponuj poni szy model post powania. Punkt wyj cia stanowi wymienione powy ej procesy zwi zane z czynnikiem ludzkim. Na ka dy z procesów składa si zbiór podprocesów. Przykładowo proces Zarz dzania Rozwi zaniami Konfliktów składa si z podprocesów: 1. Przygotowanie procesu rozwi zania konfliktu 2. Przygotowanie zespołu 3. Diagnoza przyczyn konfliktu 4. Szczegółowe opracowanie rozwi za konfliktu 5. Zapewnienie trwało ci rozwi zania (sukcesu).

5 96 Bogdan Lent, Małgorzata Pinkowska Model wspomagania i oceny umiej tno ci kierowników projektów informatycznych w zakresie czynnika ludzkiego KP Kierownik projektu wew. wewn trzny zew. - zewn trzny Nie Mo e KP by moderatorem konfliktu? Analiza dlaczego nie? Tak Nie Tak START Czy KP jest stron w konflikcie? nast pny Wew Jest ta osoba stron w konflikcie? Moderator wew. czy zew? Nie Tak Zew Mierniki poprawy zdolno ci Rozpocz cie moderacji konfliktu KONIEC KONIEC Rys 2. Aktywno ci podejmowane w podprocesie 1 Podział na podprocesy ułatwia: identyfikacj aktywno ci (czynno ci), które nale y w jego ramach wykona, zarz dzanie całym procesem. Przykład aktywno ci podejmowanych w podprocesie 1 zilustrowano na rys 2. Podproces ma ł cznie 8 czynno ci. 4. Schemat klasyfikacji warto ci procesów i czynno ci Ka dy z osiemnastu procesów klasyfikowany jest na (czyli mamy 18*). W kolejnym kroku nale y nada priorytety czynno ciom w poszczególnych podprocesach, czyli przypisa wag ka dej z czynno ci, w relacji do sumy wag wszystkich czynno ci np.. Przyjmijmy, e mamy na przykład 50 czynno ci w całym procesie ZRK, czyli rednia waga pojedynczej czynno ci wynosi 2%. Przypisanie wy szej wagi (np. 8%) którejkolwiek z czynno ci oznacza, e ta specyficzna czynno jest cztery razy wa niejsza dla sukcesu projektu ni czynno o redniej wadze 2%. Oznacza to te, e inne czynno ci musz by odpowiednio ni ej ocenione (np. 6 czynno ci z wag jedynie 1%) tak by suma wag dała dokładnie. W kolejnym etapie wskazanym jest przeanalizowanie czynno ci pod k tem umiej tno ci niezb dnych do jej realizacji. Po okre leniu umiej tno ci kluczowych dla prawidłowego wykonania czynno ci niezb dna jest ocena umiej tno ci u kandydata na prowadz cego projekt. 5. Model analizy umiej tno ci prowadz cych projekt Po przeprowadzeniu analizy wszystkich procesów, czynno ci i wymaganych umiej tno ci budujemy baz danych modelu, gdzie zgromadzone zostaj informacje dotycz ce niezb dnych czynno ci zwi zanych z czynnikiem ludzkim w projekcie z nadanymi wagami oraz wywa onymi umie-

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 17, j tno ciami potrzebnymi do realizacji tej czynno ci (rys 3). Koncept przebiegu danego pr Next one START Is PM part of the conflict? Is that person part of conflict? Ext. or Int. moderator Initiate conflict moderator END Lista czynno ci Lista umiej tno ci w danym potrzebnych do prawidłowego wykon. danej procesie czynno ci Decision activities Process preparation Is PM part of the conflict? Can he moderates? External/internal moderator Is that person part of the conflict? Team preparation Team preparation Decision activities Process preparation Is PM part of the conflict? Analytical situation analysis Communicative personality Trust winning personality Good recognition of personalities Capabilities to keep distance Capabilities to keep neutrality Can he moderates? Lista najwa niejszych czynno ci i umiej tno ci niezb dnych do wykonania tej czynno ci z sukcesem Nadanie priorytetów czynno ci i wania tych umie- Stopie opano- umiej tno ci j tno ci przez PM Decision activities Process preparation Is PM part of the conflict? Analytical situation analysis 9 Communicative personality 7 Trust winning personality 5 Good recognition of personalities 8 Capabilities to keep distance 6 Capabilities to keep neutrality 6 Can he moderates? Priorit Decision activities Process preparation Is PM part of the conflict? Priorit Analytical situation analysis 9 6 Communicative personality 7 9 Trust winning personality 5 8 Good recognition of personalities 8 6 Capabilities to keep distance 6 5 Capabilities to keep neutrality 6 6 Can he moderates? Porównuj c te dwie listy otrzymujemy dane nt. PM: Które umiej tno ci s jego zalet? Które umiej tno ci musi on kształci? Jakie czynno ci mo e wykona sam jakie powinien zleci osobie z odpowiednimi umiej tno ciami? Rys 3. Przebieg procesu budowania bazy danych modelu Kerzner okre lił idealnego kierownika projektu, jako kogo kto powinien prawdopodobnie mie doktorat z nauk technicznych, doktorat z zarz dzania i doktorat z psychologii, do wiadczenie w dziesi ciu ró nych przedsi biorstwach na ró nych stanowiskach zwi zanych z realizacj projektów i nie wi cej ni 25 lat [16]. Przyjmuj c zało enie, e taki prowadz cy projekt spełniałby wymaga ustalonych przy pomocy wy ej opisanego modelu, uzyskujemy prosty diagram graficzny prezentuj cy jego kompetencje w poszczególnych procesach zwi zanych z czynnikiem ludzkim (Rys 4.A). ZRK ZRK ZRK KZ 0% ZIM KZ ZIM KZ A B A B C 0% 0% ZIM ZSO KW RWO A. Profil idealnego kierownika proj. (KP) ZSO RWO ZSO KW KW B. Profil badanego KP C. Nało one profile KP i pracownika z zespołu Rys 4. Profile: idealny, pracownika B, pracownika C RWO

7 98 Bogdan Lent, Małgorzata Pinkowska Model wspomagania i oceny umiej tno ci kierowników projektów informatycznych w zakresie czynnika ludzkiego Po ocenie kandydata lub ju pracuj cego kierownika projektu informatycznego uzyskujemy jego profil kompetencji (Pracownik B). W przejrzysty sposób mo na zilustrowa w zarz dzaniu, którymi procesami badany nie ma sobie równych, nad którymi powinien jeszcze popracowa lub znale pomoc (rys 4.B). Nakładaj c profile poszczególnych pracowników (rys 4.C) (Pracownik B i C) stwierdzi mo na, kto w jakich aspektach kogo uzupełnia i prawidłowo dobra zespół projektowy i zadania dla jego członków. Przedstawiona metoda mo e by stosowana zarówno w ocenie umiej tno ci w zakresie czynnika ludzkiego jak i do procesów administracyjnych w prowadzeniu projektów. Wykorzysta j tak e mo na do oceny wymaga stawianych nie tylko prowadz cym projekty, ale wszystkim członkom zespołu, w zale no ci od obowi zków. Model ten ma umo liwi kierownikowi projektu prawidłowe podział zasobów ludzkich, kompetencji i umiej tno ci do odpowiednich zada oraz zapobiega ryzyku braku kompetencji w zarz dzaniu trudnymi do ogarni cia procesami zwi zanymi z czynnikiem ludzkim. 3. Podsumowanie Zaproponowany model, ułatwiaj cy dobór zespołu projektowego a przede wszystkim prowadz cego projekt pod wzgl dem jego predyspozycji osobowo ciowych i umiej tno ci zarz dzania czynnikiem ludzkim jest prób odpowiedzi na aktualne potrzeby rynku usług, w szczególno ci prowadzenia projektów informatycznych. Dobór osób z umiej tno ciami wynikaj cymi z potrzeb konkretnych projektów ma na celu zwi kszenie prawdopodobie stwa zako czenia projektu według planu. Nie ma lepszych i gorszych prowadz cych projekty, s tylko lepiej lub gorzej pasuj cy umiej tno ciami do wymaga okre lonego projektu. Wprowadzeni systematyki do zarz dzania wielko- ciami trudnymi do pomiaru czynnika ludzkiego, ma na celu ułatwienie doboru kierownika projektu informatycznego. Proponowany model w efekcie dalszych bada mo e stanowi prototyp narz dzia in ynierów zmagaj cych si, na co dzie z prowadzeniem projektów informatycznych i ułatwi im realizacj tych czynno ci, do których przygotowanie w klasycznym procesie edukacji in ynierskiej nie jest wystarczaj ce. Kryteria oceny umiej tno ci i mechanizmy wskazuj ce drog uzupełnienia b d obej cia deficytów w tym zakresie, s w wietle wagi czynnika ludzkiego dla sukcesu projektu, skutecznym i prostym rodkiem. Bibliografia 1. Kurdycka I.: Czynniki kształtuj ce wzrost PKB w Polsce, Wy sza Szkoła Finansów i Zarz dzania w Warszawie, Warszawa Zimny Z.: Wprowadzenie do raportu. wiatowy raport inwestycyjny 2004 zwrot w stron usług, United Nations Conference on Trade and Developemnt, Raport Peters T.: The Project 50: Fifty Ways to Transform Every "Task" into a Project That Matters!, Knopf, USA, Lent B., Pinkowska M.: Human Factor The key success factor of ICT project management, Information Systems Architecture and Technology, Application of Information Technologies in Management Systems, Library of Informatics of University Level Schools, Wroclaw, 2007.

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 17, Rubinstein D.: Standish Group Report: There s Less Development Chaos Today, SD Times on The Software Development, Engel C., Holm C., Nienstedt D.: Ergebnisse der Projektmanagement Studie 2007 Schwerepunkt Kosten und Nutzen von GPM, PA Consulting Group, Bern, Millward Brown, Kompetencje menad erskie i interpersonalne polskich studentów. Prezentacja wyników, Instytut Badania Rynku i Opinii Publicznej SMG/KRC, Warszawa, Panta I., Baroudi B.: Project management education: The human skills imperative, International Journal of Project Management, Volume 26, Issue 2, February Wohlin C., Ahlgren M.: Soft factors and their impact on time to market, Software Quality Journal, Springer Netherlands, Caupin, G., Knöpfel H., Morris P., Motzel E. and Pannenbacker O.: ICB. IPMA Competence Baseline Version 2.0. Satz&Druck, Bremen: Eigenverlag, Vicente K.: The Human Factor, Routledge, 1 edition, URL:http://ergonomics.about.com/od/glossary/g/defhumanfactors.htm?terms=human+fact or%20definition, Marzec Burke R., Kenney B., Kott K., Pflueger K.: Success or Failure: Human Factors in Implementing New Systems, California, Lent B., Pinkowska M., Assessment and Management of the Human Factor Impact on Human Factor Intense Projects Challenging the Challenge, The Proceedings of 20th IPMA World Congress on Project Management, Volume 2, Shanghai, Lent B., IT-Projekte lenken mit System, Friedr. Vieweg & Sohn Verlag, Wiesbaden, Kerzner H.: Project Management A systems approach to planning, scheduling and controlling, Reihold, NY, 1984.

9 100 Bogdan Lent, Małgorzata Pinkowska Model wspomagania i oceny umiej tno ci kierowników projektów informatycznych w zakresie czynnika ludzkiego SUPPORT AND SKILLS ASSESMENT MODELL OF HUMAN FACTOR IN PROJECT MANAGEMENT Summary Modern, XXI century project management recognizes humans as the key project success factor. Communication, conflicts, leadership, work & life balance and team management call for abilities, which are not covered in a sufficient manner by the current engineers curriculum. This contribution describes a model, aimed to support the engineers, who are left with intuitive behavior, in acquiring exactly those capabilities, which are necessary to manage successfully specific ICT projects. Model allows for the assessment and selection of project managers and project team members along systematically defined requirements. Paper gives references and current research results of the authors. Keywords: project management, human factor (soft factor), project success, soft skills, skills assessment Bogdan Lent Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Bernie, Szwajcaria Uniwersytet Kasetsart, Bangkok, Tajlandia Małgorzata Pinkowska Uniwersytet Kasetsart, Bangkok, Tajlandia Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie metody warto ci nara onej

Bardziej szczegółowo

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI

EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI Streszczenie Systemy zarz dzania jako ci oparte o wymagania norm ISO serii 9000 zostały po raz pierwszy ustanowione

Bardziej szczegółowo

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner Politechnika l ska, Wydzia Transportu METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Wojciech Burakowski *, Marek D browski ** Wielousługowa sie IP QoS: architektura i praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Od wielu lat d eniem projektantów sieci telekomunikacyjnych, jak równie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI?

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? WST P Rysem charakterystycznym współczesnej gospodarki jest

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Aleksandra Pieloch *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Aleksandra Pieloch * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 22 * REAKCJA WARSZAWSKIEGO PARKIETU NA OGŁOSZENIE KOMUNIKATU O PLANOWANYM NABYCIU AKCJI WŁASNYCH NIEDOWARTO CIOWANYCH. WST P

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM Ma gorzata BIERNACKA Justyna PATALAS Uniwersytet Zielonogórski E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM 1. Wst p Mo liwo realizacji nauczania na odleg o, pojawi a si wraz z post pem technicznym

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 CENTRUM KOMPETENCJI JAKO CYFROWE LABORATORIUM ANALITYCZNE INTELIGENTNEGO BIZNESU 1. WPROWADZENIE W niniejszym artykule przedstawiono,

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo